ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy przedstawiono zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej w latach (I półrocze), ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonano analizy sytuacji finansowej sektora MSP badając przychody, koszty uzyskania przychodów, rentowność oraz wynik finansowy netto. Ponadto szczegółowej analizie poddano rentowność MSP eksporterów, uwzględniając ich podział na MSP eksporterów wyspecjalizowanych i niewyspecjalizowanych oraz według głównych kierunków eksportu ich towarów. Wprowadzenie Doświadczenia krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej wskazują, iż rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest konieczny w celu sprawnego funkcjonowania gospodarki i mechanizmów w niej zachodzących. Pojęcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy pojawiło się w polskim prawodawstwie w uchwalonej ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej 1. Aktualnie w Polsce obowiązują już inne przepisy, które zostały przystosowane do wymogów Unii Europejskiej. W dniu 6 maja 2003 roku Komisja Europejska przyjęła Zalecenia o definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zastąpiły one rekomendację z 1996 roku i stosowane są od 1 stycznia 2005 roku. Zalecenia te ujęto w nowej ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 2. Nowe definicje wyznaczają inne limity, na podstawie których dane przedsiębiorstwo jest zakwalifikowane jako małe, średnie lub mikroprzedsiębiorstwo, przy czym wymagane liczby zatrudnionych pozostały bez zmian. Zgodnie z art. 104 ustawy za mikroprzedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników, osiąga przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 2 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 2 mln euro. Za małego uważa się przedsiębiorcę, który: zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników, osiąga przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający 10 mln euro (poprzednio 7) lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 10 mln euro (po- 1 Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003 r., Dz. U. Nr 217 z 18 grudnia 2003 r., poz Dz. U. Nr 173, poz

2 150 Anna Wolak-Tuzimek przednio 5) 3. Średnim przedsiębiorcą jest podmiot, który: zatrudnia średniorocznie mniej niż 250 pracowników, osiąga przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający 50 (poprzednio 40) mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 43 mln euro (poprzednio 27) 4. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa opiera się na dwóch kryteriach: ilościowych i jakościowych. Kryteria ilościowe oceny wielkości przedsiębiorstwa mogą dotyczyć nakładów lub efektów. Przedsiębiorstwo może być małe (duże), ponieważ angażuje niskie (wysokie) nakłady, lub też osiąga małe (duże) efekty. Spośród kryteriów dotyczących nakładów wykorzystuje się najczęściej: zatrudnienie i kapitał lub aktywa. Kryteria jakościowe są niesłychanie cenne w rozpoznaniu istoty przedsiębiorstwa. Można do nich zaliczyć: niezależność, własność, organizację i zarządzanie (Dominiak, 2005, s. 28). Liczba przedsiębiorstw Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest konsekwencją przemian zachodzących w polskiej gospodarce. Doprowadziły one do znacznej dominacji sektora prywatnego. Podmioty tego sektora są bardziej elastyczne, szybciej dostosowują się do wymagań rynkowych. Na koniec czerwca 2005 r. działało w Polsce 3 586,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Rok wcześniej funkcjonowało 3 576,8 tys. przedsiębiorstw, tj. o 0,1% mniej niż na koniec 2003 roku. Analizując liczbę podmiotów działających w sektorze publicznym i prywatnym można zauważyć znaczącą przewagę tego drugiego. W pierwszej połowie 2005 r. udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych wynosił 96,1%, a przeciętny jego udział w całym badanym okresie wynosił 97,1%. W 2004 r. partycypacja sektora prywatnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarki narodowej wynosiła 96,2%. Pod względem ilościowym dominowały przedsiębiorstwa osób fizycznych. Firmy najmniejsze (mikroprzedsiębiorstw) stanowiły około 95% ogółu przedsiębiorstw i zatrudniały 3,2 3,5 mln osób, partycypując w ogólnej liczbie zatrudnionych z około 20% udziałem. Firmy małe stanowiły ok. 4% ogólnej liczby podmiotów, średnie ok. 0,8%, a firmy duże ok. 0,1% (Polska 2005, s. 152). Zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej prezentuje tabela 1. Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w latach Lata Ogółem 1 995, , , , , , ,4 Sektor publiczny prywatny w tys. w % w tys. w % 51,8 2, ,5 97,4 49,5 2, ,8 97,7 49,4 2, ,3 97,7 55,5 2, ,5 97,7 57,2 2, ,6 97,8 69,7 2, ,5 97,5 83,3 2, ,1 97,3 3 Art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 173, poz Tamże, art. 106.

3 Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw I pół , , , , , ,4 98,9 110,9 120,6 129,3 134,5 136,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3, , , , , , ,8 96,9 96,7 96,5 96,4 96,2 96,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2005 r., GUS, Warszawa 2005, s. 26 Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w latach według sektorów własności 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I pół sektor prywatny sektor publiczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 2. Przedsiębiorstwa według liczby pracujących (w tys.) Wyszczególnienie I półrocze 2005 mikro 3 409, , ,0 małe 137,8 141,5 144,5 średnie 28,3 28,3 28,2 duże 5,1 4,8 4,7 Ogółem 3 580, , ,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2005 r., GUS, Warszawa 2005, s. 26 Zmiany, jakie zaszły w mikroprzedsiębiorstwach (spadek o 0,2%) i firmach małych (wzrost o 2,7%) w 2004 r. w stosunku do 2003 roku oznaczają, że wiele firm w tym okresie zwiększyło poziom zatrudnienia. W I półroczu 2005 roku nieznacznie (o 0,2%) wzrosła liczba

4 152 Anna Wolak-Tuzimek pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób oraz zatrudniających od 10 do 49 osób (o 2,1%). W badanym okresie zatrudnienie w firmach o liczbie pracujących od 50 do 249 osób kształtowało się na bardzo zbliżonym poziomie. Przeciętny ich udział w liczbie przedsiębiorstw ogółem wyniósł 28,27%. Trend obrazujący wzrost zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach wskazuje na rozwijanie się tych firm, zwiększanie ich potencjału i budowanie silnej pozycji na rynku. Analiza sytuacji finansowej W 2003 roku przychody przedsiębiorstw ogółem ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły wielkość ,9 mln zł. Udział mikroprzedsiębiorstw w tej ogólnej kwocie wyniósł 27% i był mniejszy o 2,4% niż w roku poprzednim. Udział małych przedsiębiorstw wzrósł o 0,8% i wyniósł 14,2%, a średnich zwiększył się o 1% do poziomu 21,9%. Ze względu na niewielki wzrost przychodów firm najmniejszych, małe i średnie przedsiębiorstwa łącznie zmniejszyły swój udział w przychodach przedsiębiorstw ogółem o 0,6% do poziomu 62,6%. Po raz ostatni MSP zwiększyły swój udział w przychodach przedsiębiorstw ogółem w 2000 r. Wyniósł on wtedy 64,2% (Raport o stanie, 2005, s. 20). Dokonując szczegółowej analizy podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób można zauważyć, iż silny impuls poprawy koniunktury wystąpił w 2003 roku. W przedsiębiorstwach małych wystąpił wzrost przychodów o 16,7% (2004 r.), zaś w firmach średnich przyrost o 18,1% (2004 r.). Sytuacja ta spowodowana była znacznym przyrostem firm rentownych w poszczególnych grupach przedsiębiorstw. Na koniec 2004 roku ich udział w grupie małych i średnich przedsiębiorstw wyniósł 75,1%, zaś średnich 76,9%. Od 2003 roku można zauważyć wyższą dynamikę przychodów niż kosztów. Natomiast w latach wcześniejszych, tj koszty uzyskania przychodów wykazywały znaczne wahania. Najszybszy wzrost kosztów odnotowano w średnich i dużych przedsiębiorstwach odpowiednio o 74,7% i 56,3%. Jednocześnie w tych przedsiębiorstwach nastąpił także największy przyrost przychodów z działalności odpowiednio o 78,4% i 65,5%. Wolniejsze zmiany zachodziły wśród przedsiębiorstw małych. Do 2002 roku wszystkie grupy podmiotów odznaczały się niskim poziomem rentowności, osiągając w latach ujemne jej wartości. Od 2003 roku nastąpiła znacząca poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw. Stopa rentowności aktywów małych przedsiębiorstw wzrosła o 6,81% i na koniec 2003 r. wynosiła 5,80%. W kolejnym roku wartość tego wskaźnika uległa znacznej poprawie w przedsiębiorstwach średnich (5,33%) i dużych (6,55%) i była wyższa w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 3,74% i 4,62%. Spośród wszystkich przedsiębiorstw najbardziej odporne na niekorzystne wpływy zewnętrzne okazały się firmy średnie, gdyż tylko one charakteryzowały się dodatnim wynikiem finansowym netto w całym badanym okresie. W tej grupie około 90% przychodów generuje sektor prywatny, który szybciej i sprawniej dostosuje się do zmieniających się warunków niż sektor publiczny. Można przypuszczać, że ten fakt mógł być przyczyną występowania powyższej tendencji. W 2003 roku sytuacja uległa znacznej poprawie i wszystkie grupy przedsiębiorstw wykazywały zyski z działalności. W kolejnym roku poprawa wyników finansowych była kontynuowana.

5 Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw 153 Tabela 3. Dane finansowe przedsiębiorstw wg liczby pracujących (wartości nominalne) Wyszczególnienie przychody z całokształtu działalności (mld zł) pow. 9 pracujących 1 071, , , , , , ,7 224,8 228,9 224,8 225,4 263, ,1 636,4 355,7 352,9 386,2 456,0 pow ,3 615,9 628,7 647,8 710,5 821,5 koszty całokształtu działalności (mld zł) pow. 9 pracujących 1057, , , , , , ,2 222,1 227,2 225,4 212,1 251, ,2 352,1 350,6 348,4 378,1 435,6 pow ,0 609,5 628,3 645,7 688,9 768,6 wynik finansowy brutto (mld zł) pow. 9 pracujących 15,0 20,7 7,4 6,5 41,1 88, ,6 2,7 1,7-0,4 11,1 11, ,0 11,4 5,2 4,6 8,2 20,8 pow ,4 6,6 0,5 2,3 21,8 55,7 wynik finansowy netto (mld zł) pow. 9 pracujących 1,0 6,3-3,7-3,2 27,0 71, ,0 0,8-0,2-1,7 9,4 9, ,5 5,8 1,5 1,7 4,9 16,9 pow ,5-0,3-5,0-3,1 12,8 44,8 stopa zysku brutto (%) pow. 9 pracujących 1,44 1,73 0,43 0,53 3,11 5, ,33 1,05 0,28-0,19 4,94 4, ,60 3,18 1,20 1,29 2,13 4,56 pow ,47 1,10 0,06 0,36 3,07 6,78 stopa zysku netto (%) pow. 9 pracujących 0,10 0,52-0,51-0,26 2,04 4, ,05 0,21-0,58-0,78 4,15 3, ,15 1,64 0,18 0,48 1,26 3,70 pow ,83-0,05-0,85-0,48 1,80 5,45 stopa rentowności aktywów (%) pow. 9 pracujących 0,12 0,66-0,37-0,30 2,39 6, ,48 0,52-0,11-1,01 5,80 5, ,48 2,18 0,54 0,62 1,59 5,33 pow ,92-0,05-0,89-0,52 1,93 6,55 udział jednostek rentownych(%) pow. 9 pracujących 67,4 65,2 64,1 66,5 68,9 76, ,1 64,1 63,3 65,7 67,8 75, ,6 67,5 66,2 68,1 69,9 46,9 pow ,8 66,0 63,4 67,2 74,6 81,2 Źródło: PONTINFO na bazie F-02 ( ) oraz CISG na bazie F-01 ( )

6 154 Anna Wolak-Tuzimek Rentowność MSP eksporterów Z ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w 2003 roku w sektorze MSP, 28,9% przypadało na MSP eksporterów. W porównaniu do roku poprzedniego ich liczba spadła o 6,3% i wynosiła Natomiast w pierwszym półroczu 2004 roku, pomimo, że był to bardzo korzystny okres dla eksportu (słaby złoty w stosunku do euro), liczba MSP eksporterów zmalała do poziomu przedsiębiorstw. Udział wartości eksportu realizowanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa w eksporcie ogółem wyniósł w I półroczu 2004 roku 31% i zmniejszył się nieznacznie w porównaniu z rokiem poprzednim (o 1,2%) (Przedsiębiorczość w Polsce, 2005, s. 48). W I półroczu 2004 roku kondycja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw - eksporterów uległa znacznej poprawie. Świadczy o tym m.in. fakt, że rentowność obrotu brutto wzrosła o 4% w porównaniu z 2003 rokiem i wynosiła 6,7%. Poprawa rentowności w tej grupie przedsiębiorstw wystąpiła także w latach poprzednich, ale wtedy była ona znacznie słabsza ( z 1,1% w 2002 r. do 2,7% w 2003 r.). Sytuacja finansowa małych eksporterów po pogorszeniu w 2002 r. (-2,5%) poprawiła się w 2003 r. (1,4%) oraz uległa znacznej poprawie w I półroczu 2004 roku (wzrost o 6,6%). Sytuacja finansowa średnich eksporterów w całym badanym okresie ulegała stałej poprawie. Rentowność obrotu brutto wzrosła o 4%. (w%) Tabela 4. Rentowność obrotu brutto MSP eksporterów i pozostałych eksporterów Wyszczególnienie I półrocze 2004 MSP eksporterzy 1,1 2,7 6,7 Mali eksporterzy -2,5 1,4 8,0 Średni eksporterzy 2,1 3,2 6,1 Pozostali eksporterzy 1,5 3,5 8,4 Źródło: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego W I półroczu 2004 roku poprawa wyników finansowych objęła MSP eksporterów wszystkich pięciu sekcji. Rentowność brutto MSP eksporterów wzrosła w przemyśle przetwórczym o 4,5%, w handlu o 3,3%, w budownictwie o 3%, transporcie i łączności o 0,4% a w obsłudze nieruchomości i biznesu aż o 11,5%. Znaczna poprawa kondycji finansowej MSP eksporterów spowodowana była faktem, iż na 21 działów sekcji D, dla których są dostępne wyniki, w 19 przypadkach nastąpił wzrost rentowności brutto. Progresja tego wskaźnika była największa w następujących działach (Wołodkiewicz- Doniemirski, 2005): produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost omawianego wskaźnika z 0,5% do 11,4%), produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (z -1,3% do 8,5%), produkcja pojazdów mechanicznych (z 0,4% do 9,6%), produkcja metali (z -0,6% do 5,9%), produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (z 6% do 12,1%), produkcja artykułów spożywczych i napojów (z 1% do 6,3%), produkcja drewna i wyrobów z drewna (z 2,7% do 7,7%). Jedynie w dwóch działach omawiany wskaźnik obniżył się. Dotyczy to produkcji sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych (spadek z 4,6% do -2,4%)

7 Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw 155 oraz produkcji maszyn biurowych i komputerów (z 3,9% do -2,8%). Tabela 5. Rentowność obrotu brutto MSP eksporterów wg działów gospodarki (w%) Wyszczególnienie I półrocze 2004 MSP nieeksporterzy ogółem 0,7 3,6 2,9 MSP eksporterzy ogółem 1,1 2,7 6,7 w tym: przemysł przetwórczy (sekcja D) 0,1 3,3 7,8 budownictwo (sekcja F) 0,1-0,4 2,6 handel (sekcja G) 1,2 1,9 5,2 transport i łączność (sekcja I) 6,8 8,6 9,0 obsługa nieruchomości i biznesu (sekcja K) 3,0 0,0 11,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wołodkiewicz-Doniemirski, 2005) W ramach grupy MSP eksporterów szybszy postęp efektywnościowy i znacznie lepsza sytuacja finansowa miała miejsce w podgrupie MSP eksporterów wyspecjalizowanych, czyli tych, których udział eksportu w przychodach ogółem wynosi co najmniej 50%. Jedynie w 2001 r. nieznaczną przewagą rentowności obrotu brutto (o 0,1%) odznaczali się MSP eksporterzy niewyspecjalizowani. Natomiast od 2002 roku dominowali MSP eksporterzy wyspecjalizowani (odpowiednio 4,6%; 6,1% i 8,2%). Jednak należy zaznaczyć, iż w I połowie 2004 roku większy przyrost wskaźnika (o 4,3%) wystąpił wśród MSP eksporterów niewyspecjalizowanych osiągając 6,3%, tj. o 1,9% mniejszą wartość wskaźnika w porównaniu podmiotów wyspecjalizowanych. Tabela 6. Rentowność obrotu brutto MSP eksporterów wyspecjalizowanych i niewyspecjalizowanych (w%) Wyszczególnienie I półrocze 2004 MSP eksporterzy wyspecjalizowani 1,7 4,6 6,1 8,2 MSP eksporterzy niewyspecjalizowani 1,8 0,4 2,0 6,3 MSP nieeksporterzy 1,0 0,7 3,6 2,9 Źródło: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego W I półroczu 2004 roku przewaga finansowa eksporterów sprzedających głownie na rynkach zagranicznych wystąpiła nie tylko na szczeblu ogółem, ale także i we wszystkich podstawowych sekcjach z wyjątkiem handlu. W tym okresie rentowność brutto MSP eksporterów wyspecjalizowanych w przemyśle przetwórczym osiągnęła 9,9%, w obsłudze nieruchomości i biznesu 13%, w transporcie i łączności 14,4%. Dokonując analizy porównawczej MSP eksporterów wyodrębnionych według głównych kierunków eksportu ich towarów można zauważyć, iż przedsiębiorstwa eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej uzyskiwały wyższą rentowność niż firmy eksportujące głównie do krajów UE-15.

8 156 Anna Wolak-Tuzimek Tabela 7. Rentowność obrotu MSP eksporterów według kierunków eksportu (w%) MSP UE-15 MSP EŚW Wyszczególnienie I półrocze I półrocze Rentowność obrotu brutto 2,3 6,3 3,2 7,1 Rentowność obrotu netto 1,6 5,3 2,2 6,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wołodkiewicz-Doniemirski, 2005) W sektorze MSP w obu analizowanych grupach nastąpiła znaczna poprawa rentowności. Rentowność brutto MSP nastawionych na eksport do krajów UE-15 zwiększyła się z 0,6% w 2003 r. do 6,3% w I półroczu 2004 r. w drugiej grupie nastąpił wzrost z 2,8% do 7,1% Podobna tendencja wystąpiła w przypadku wskaźnika rentowności obrotu netto. W I półroczu 2004 r. wskaźnik ten był wyższy o 3,7% w grupie MSP eksportujących do krajów UE-15 i o 3,8% w grupie MSP nastawionych na eksport do krajów Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do roku poprzedniego. Podsumowanie Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo istotne. MSP są swoistym stymulatorem rozwoju gospodarki. Ich liczba oraz potencjał w określonych sytuacjach jest jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się dynamicznym podejściem do otoczenia. Można stwierdzić, iż firmy te są w staniej najszybciej reagować na powstające potrzeby oraz preferencje potencjalnych klientów. Z przeprowadzonej analizy statystycznej sektora małych i średnich przedsiębiorstw można wyciągnąć następujące wnioski: Liczba przedsiębiorstw małych wykazuje tendencję wzrostową (wzrost o 3 tys. firm w I połowie 2005 roku w stosunku do roku poprzedniego). Przedsiębiorstw średnich w całym badanym okresie funkcjonowało 28,3 tys. Znaczna poprawa kondycji finansowej nastąpiła od 2003 roku. W przedsiębiorstwach małych nastąpił wzrost przychodów o 16,7%, zaś w firmach średnich o 18,1% (2004 r.). W latach wszystkie grupy podmiotów odznaczały się niskim poziomem rentowności, uzyskując także ujemne wartpości. W okresie do I półrocza 2005 r. tylko firmy średnie charakteryzowały się dodatnim wynikiem finansowym netto. Udział wartości eksportu realizowanego przez sektor MSP w eksporcie ogółem wyniósł w I półroczu 2004 r. 31% i zmniejszył się nieznacznie w porównaniu do 2003 roku (o 1,2%). Znaczna poprawa rentowności w MSP eksporterów wystąpiła w I półroczu 2004 roku. Mali eksporterzy wykazali wzrost rentowności o 10,5%, zaś średni wzrost o 4% w stosunku do 2002 roku. W I półroczu 2004 r. większy przyrost wskaźnika rentowności obrotu brutto (o 4,3%) wystąpił wśród MSP eksporterów niewyspecjalizowanych osiągając poziom 6,3%. Przedsiębiorstwa eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej uzyskały wyższą rentowność niż firmy eksportujące głównie do krajów UE-15. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu polskiej gospodarki. Wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze MSP oraz poprawa ich wyników finansowych świadczy o prawidłowym rozwoju tego sektora i wzroście jego roli w gospodarce kraju.

9 Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw 157 BIBLIOGRAFIA: 1. Dominiak P., (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa. 2. Polska Raport o stanie sektora (2005), MGiP, Warszawa. 3. Przedsiębiorczość w Polsce 2005 (2005), MGiP, Warszawa. 4. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach (2005), MG, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa. 5. Wołodkiewicz-Doniemirski Z. (2005), Zdecydowana poprawa kondycji finansowej, Rynki Zagraniczne, nr Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2005 r. (2005), GUS, Warszawa.

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Konferencja IBRKK Szanse i zagrożenia wzrostu XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2012-2014 Warszawa, 2 lipca 2015 r. Tematyka Raportu: Napływ BIZ i rola podmiotów z kapitałem zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Nr 945. Informacja. Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002

Nr 945. Informacja. Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa przemysłu spożywczego w podziale na eksporterów i nieeksporterów w pierwszym półroczu 2002 Grudzień

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Przemysł i budownictwo Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Nr 979. Informacja. Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 979. Informacja. Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kondycja finansowa polskich eksporterów w latach 2000-2003 Sierpień 2003 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner

Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce. dr Piotr Szajner Bilans ćwierćwiecza doświadczenia i przemiany branży browarniczej w Polsce dr Piotr Szajner Plan prezentacji Przemiany strukturalne w sektorze piwowarskim Tendencje w produkcji piwa Tendencje w konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa kujawskopomorskiego

Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa kujawskopomorskiego R o z d z i a ł V Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa kujawskopomorskiego (Marcin Kuzel) Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ANNA WOLAK-TUZIMEK Politechnika Radomska PRZEDSIĘBIORSTWA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Raport. Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Raport

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Handel Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rafał Chwast. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rafał Chwast. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Omówienie wyników finansowych Q1 2007 r. Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Porównanie wyników finansowych Q1 2007 i Q1 2006 Grupa Comarch I kwartał 2007 I kwartał 2006 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo