ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy przedstawiono zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej w latach (I półrocze), ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonano analizy sytuacji finansowej sektora MSP badając przychody, koszty uzyskania przychodów, rentowność oraz wynik finansowy netto. Ponadto szczegółowej analizie poddano rentowność MSP eksporterów, uwzględniając ich podział na MSP eksporterów wyspecjalizowanych i niewyspecjalizowanych oraz według głównych kierunków eksportu ich towarów. Wprowadzenie Doświadczenia krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej wskazują, iż rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest konieczny w celu sprawnego funkcjonowania gospodarki i mechanizmów w niej zachodzących. Pojęcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy pojawiło się w polskim prawodawstwie w uchwalonej ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej 1. Aktualnie w Polsce obowiązują już inne przepisy, które zostały przystosowane do wymogów Unii Europejskiej. W dniu 6 maja 2003 roku Komisja Europejska przyjęła Zalecenia o definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zastąpiły one rekomendację z 1996 roku i stosowane są od 1 stycznia 2005 roku. Zalecenia te ujęto w nowej ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 2. Nowe definicje wyznaczają inne limity, na podstawie których dane przedsiębiorstwo jest zakwalifikowane jako małe, średnie lub mikroprzedsiębiorstwo, przy czym wymagane liczby zatrudnionych pozostały bez zmian. Zgodnie z art. 104 ustawy za mikroprzedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników, osiąga przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 2 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 2 mln euro. Za małego uważa się przedsiębiorcę, który: zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników, osiąga przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający 10 mln euro (poprzednio 7) lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 10 mln euro (po- 1 Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003 r., Dz. U. Nr 217 z 18 grudnia 2003 r., poz Dz. U. Nr 173, poz

2 150 Anna Wolak-Tuzimek przednio 5) 3. Średnim przedsiębiorcą jest podmiot, który: zatrudnia średniorocznie mniej niż 250 pracowników, osiąga przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający 50 (poprzednio 40) mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 43 mln euro (poprzednio 27) 4. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa opiera się na dwóch kryteriach: ilościowych i jakościowych. Kryteria ilościowe oceny wielkości przedsiębiorstwa mogą dotyczyć nakładów lub efektów. Przedsiębiorstwo może być małe (duże), ponieważ angażuje niskie (wysokie) nakłady, lub też osiąga małe (duże) efekty. Spośród kryteriów dotyczących nakładów wykorzystuje się najczęściej: zatrudnienie i kapitał lub aktywa. Kryteria jakościowe są niesłychanie cenne w rozpoznaniu istoty przedsiębiorstwa. Można do nich zaliczyć: niezależność, własność, organizację i zarządzanie (Dominiak, 2005, s. 28). Liczba przedsiębiorstw Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest konsekwencją przemian zachodzących w polskiej gospodarce. Doprowadziły one do znacznej dominacji sektora prywatnego. Podmioty tego sektora są bardziej elastyczne, szybciej dostosowują się do wymagań rynkowych. Na koniec czerwca 2005 r. działało w Polsce 3 586,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Rok wcześniej funkcjonowało 3 576,8 tys. przedsiębiorstw, tj. o 0,1% mniej niż na koniec 2003 roku. Analizując liczbę podmiotów działających w sektorze publicznym i prywatnym można zauważyć znaczącą przewagę tego drugiego. W pierwszej połowie 2005 r. udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych wynosił 96,1%, a przeciętny jego udział w całym badanym okresie wynosił 97,1%. W 2004 r. partycypacja sektora prywatnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarki narodowej wynosiła 96,2%. Pod względem ilościowym dominowały przedsiębiorstwa osób fizycznych. Firmy najmniejsze (mikroprzedsiębiorstw) stanowiły około 95% ogółu przedsiębiorstw i zatrudniały 3,2 3,5 mln osób, partycypując w ogólnej liczbie zatrudnionych z około 20% udziałem. Firmy małe stanowiły ok. 4% ogólnej liczby podmiotów, średnie ok. 0,8%, a firmy duże ok. 0,1% (Polska 2005, s. 152). Zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej prezentuje tabela 1. Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w latach Lata Ogółem 1 995, , , , , , ,4 Sektor publiczny prywatny w tys. w % w tys. w % 51,8 2, ,5 97,4 49,5 2, ,8 97,7 49,4 2, ,3 97,7 55,5 2, ,5 97,7 57,2 2, ,6 97,8 69,7 2, ,5 97,5 83,3 2, ,1 97,3 3 Art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 173, poz Tamże, art. 106.

3 Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw I pół , , , , , ,4 98,9 110,9 120,6 129,3 134,5 136,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3, , , , , , ,8 96,9 96,7 96,5 96,4 96,2 96,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2005 r., GUS, Warszawa 2005, s. 26 Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w latach według sektorów własności 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I pół sektor prywatny sektor publiczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 2. Przedsiębiorstwa według liczby pracujących (w tys.) Wyszczególnienie I półrocze 2005 mikro 3 409, , ,0 małe 137,8 141,5 144,5 średnie 28,3 28,3 28,2 duże 5,1 4,8 4,7 Ogółem 3 580, , ,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2005 r., GUS, Warszawa 2005, s. 26 Zmiany, jakie zaszły w mikroprzedsiębiorstwach (spadek o 0,2%) i firmach małych (wzrost o 2,7%) w 2004 r. w stosunku do 2003 roku oznaczają, że wiele firm w tym okresie zwiększyło poziom zatrudnienia. W I półroczu 2005 roku nieznacznie (o 0,2%) wzrosła liczba

4 152 Anna Wolak-Tuzimek pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób oraz zatrudniających od 10 do 49 osób (o 2,1%). W badanym okresie zatrudnienie w firmach o liczbie pracujących od 50 do 249 osób kształtowało się na bardzo zbliżonym poziomie. Przeciętny ich udział w liczbie przedsiębiorstw ogółem wyniósł 28,27%. Trend obrazujący wzrost zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach wskazuje na rozwijanie się tych firm, zwiększanie ich potencjału i budowanie silnej pozycji na rynku. Analiza sytuacji finansowej W 2003 roku przychody przedsiębiorstw ogółem ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły wielkość ,9 mln zł. Udział mikroprzedsiębiorstw w tej ogólnej kwocie wyniósł 27% i był mniejszy o 2,4% niż w roku poprzednim. Udział małych przedsiębiorstw wzrósł o 0,8% i wyniósł 14,2%, a średnich zwiększył się o 1% do poziomu 21,9%. Ze względu na niewielki wzrost przychodów firm najmniejszych, małe i średnie przedsiębiorstwa łącznie zmniejszyły swój udział w przychodach przedsiębiorstw ogółem o 0,6% do poziomu 62,6%. Po raz ostatni MSP zwiększyły swój udział w przychodach przedsiębiorstw ogółem w 2000 r. Wyniósł on wtedy 64,2% (Raport o stanie, 2005, s. 20). Dokonując szczegółowej analizy podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób można zauważyć, iż silny impuls poprawy koniunktury wystąpił w 2003 roku. W przedsiębiorstwach małych wystąpił wzrost przychodów o 16,7% (2004 r.), zaś w firmach średnich przyrost o 18,1% (2004 r.). Sytuacja ta spowodowana była znacznym przyrostem firm rentownych w poszczególnych grupach przedsiębiorstw. Na koniec 2004 roku ich udział w grupie małych i średnich przedsiębiorstw wyniósł 75,1%, zaś średnich 76,9%. Od 2003 roku można zauważyć wyższą dynamikę przychodów niż kosztów. Natomiast w latach wcześniejszych, tj koszty uzyskania przychodów wykazywały znaczne wahania. Najszybszy wzrost kosztów odnotowano w średnich i dużych przedsiębiorstwach odpowiednio o 74,7% i 56,3%. Jednocześnie w tych przedsiębiorstwach nastąpił także największy przyrost przychodów z działalności odpowiednio o 78,4% i 65,5%. Wolniejsze zmiany zachodziły wśród przedsiębiorstw małych. Do 2002 roku wszystkie grupy podmiotów odznaczały się niskim poziomem rentowności, osiągając w latach ujemne jej wartości. Od 2003 roku nastąpiła znacząca poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw. Stopa rentowności aktywów małych przedsiębiorstw wzrosła o 6,81% i na koniec 2003 r. wynosiła 5,80%. W kolejnym roku wartość tego wskaźnika uległa znacznej poprawie w przedsiębiorstwach średnich (5,33%) i dużych (6,55%) i była wyższa w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 3,74% i 4,62%. Spośród wszystkich przedsiębiorstw najbardziej odporne na niekorzystne wpływy zewnętrzne okazały się firmy średnie, gdyż tylko one charakteryzowały się dodatnim wynikiem finansowym netto w całym badanym okresie. W tej grupie około 90% przychodów generuje sektor prywatny, który szybciej i sprawniej dostosuje się do zmieniających się warunków niż sektor publiczny. Można przypuszczać, że ten fakt mógł być przyczyną występowania powyższej tendencji. W 2003 roku sytuacja uległa znacznej poprawie i wszystkie grupy przedsiębiorstw wykazywały zyski z działalności. W kolejnym roku poprawa wyników finansowych była kontynuowana.

5 Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw 153 Tabela 3. Dane finansowe przedsiębiorstw wg liczby pracujących (wartości nominalne) Wyszczególnienie przychody z całokształtu działalności (mld zł) pow. 9 pracujących 1 071, , , , , , ,7 224,8 228,9 224,8 225,4 263, ,1 636,4 355,7 352,9 386,2 456,0 pow ,3 615,9 628,7 647,8 710,5 821,5 koszty całokształtu działalności (mld zł) pow. 9 pracujących 1057, , , , , , ,2 222,1 227,2 225,4 212,1 251, ,2 352,1 350,6 348,4 378,1 435,6 pow ,0 609,5 628,3 645,7 688,9 768,6 wynik finansowy brutto (mld zł) pow. 9 pracujących 15,0 20,7 7,4 6,5 41,1 88, ,6 2,7 1,7-0,4 11,1 11, ,0 11,4 5,2 4,6 8,2 20,8 pow ,4 6,6 0,5 2,3 21,8 55,7 wynik finansowy netto (mld zł) pow. 9 pracujących 1,0 6,3-3,7-3,2 27,0 71, ,0 0,8-0,2-1,7 9,4 9, ,5 5,8 1,5 1,7 4,9 16,9 pow ,5-0,3-5,0-3,1 12,8 44,8 stopa zysku brutto (%) pow. 9 pracujących 1,44 1,73 0,43 0,53 3,11 5, ,33 1,05 0,28-0,19 4,94 4, ,60 3,18 1,20 1,29 2,13 4,56 pow ,47 1,10 0,06 0,36 3,07 6,78 stopa zysku netto (%) pow. 9 pracujących 0,10 0,52-0,51-0,26 2,04 4, ,05 0,21-0,58-0,78 4,15 3, ,15 1,64 0,18 0,48 1,26 3,70 pow ,83-0,05-0,85-0,48 1,80 5,45 stopa rentowności aktywów (%) pow. 9 pracujących 0,12 0,66-0,37-0,30 2,39 6, ,48 0,52-0,11-1,01 5,80 5, ,48 2,18 0,54 0,62 1,59 5,33 pow ,92-0,05-0,89-0,52 1,93 6,55 udział jednostek rentownych(%) pow. 9 pracujących 67,4 65,2 64,1 66,5 68,9 76, ,1 64,1 63,3 65,7 67,8 75, ,6 67,5 66,2 68,1 69,9 46,9 pow ,8 66,0 63,4 67,2 74,6 81,2 Źródło: PONTINFO na bazie F-02 ( ) oraz CISG na bazie F-01 ( )

6 154 Anna Wolak-Tuzimek Rentowność MSP eksporterów Z ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w 2003 roku w sektorze MSP, 28,9% przypadało na MSP eksporterów. W porównaniu do roku poprzedniego ich liczba spadła o 6,3% i wynosiła Natomiast w pierwszym półroczu 2004 roku, pomimo, że był to bardzo korzystny okres dla eksportu (słaby złoty w stosunku do euro), liczba MSP eksporterów zmalała do poziomu przedsiębiorstw. Udział wartości eksportu realizowanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa w eksporcie ogółem wyniósł w I półroczu 2004 roku 31% i zmniejszył się nieznacznie w porównaniu z rokiem poprzednim (o 1,2%) (Przedsiębiorczość w Polsce, 2005, s. 48). W I półroczu 2004 roku kondycja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw - eksporterów uległa znacznej poprawie. Świadczy o tym m.in. fakt, że rentowność obrotu brutto wzrosła o 4% w porównaniu z 2003 rokiem i wynosiła 6,7%. Poprawa rentowności w tej grupie przedsiębiorstw wystąpiła także w latach poprzednich, ale wtedy była ona znacznie słabsza ( z 1,1% w 2002 r. do 2,7% w 2003 r.). Sytuacja finansowa małych eksporterów po pogorszeniu w 2002 r. (-2,5%) poprawiła się w 2003 r. (1,4%) oraz uległa znacznej poprawie w I półroczu 2004 roku (wzrost o 6,6%). Sytuacja finansowa średnich eksporterów w całym badanym okresie ulegała stałej poprawie. Rentowność obrotu brutto wzrosła o 4%. (w%) Tabela 4. Rentowność obrotu brutto MSP eksporterów i pozostałych eksporterów Wyszczególnienie I półrocze 2004 MSP eksporterzy 1,1 2,7 6,7 Mali eksporterzy -2,5 1,4 8,0 Średni eksporterzy 2,1 3,2 6,1 Pozostali eksporterzy 1,5 3,5 8,4 Źródło: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego W I półroczu 2004 roku poprawa wyników finansowych objęła MSP eksporterów wszystkich pięciu sekcji. Rentowność brutto MSP eksporterów wzrosła w przemyśle przetwórczym o 4,5%, w handlu o 3,3%, w budownictwie o 3%, transporcie i łączności o 0,4% a w obsłudze nieruchomości i biznesu aż o 11,5%. Znaczna poprawa kondycji finansowej MSP eksporterów spowodowana była faktem, iż na 21 działów sekcji D, dla których są dostępne wyniki, w 19 przypadkach nastąpił wzrost rentowności brutto. Progresja tego wskaźnika była największa w następujących działach (Wołodkiewicz- Doniemirski, 2005): produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost omawianego wskaźnika z 0,5% do 11,4%), produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (z -1,3% do 8,5%), produkcja pojazdów mechanicznych (z 0,4% do 9,6%), produkcja metali (z -0,6% do 5,9%), produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (z 6% do 12,1%), produkcja artykułów spożywczych i napojów (z 1% do 6,3%), produkcja drewna i wyrobów z drewna (z 2,7% do 7,7%). Jedynie w dwóch działach omawiany wskaźnik obniżył się. Dotyczy to produkcji sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych (spadek z 4,6% do -2,4%)

7 Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw 155 oraz produkcji maszyn biurowych i komputerów (z 3,9% do -2,8%). Tabela 5. Rentowność obrotu brutto MSP eksporterów wg działów gospodarki (w%) Wyszczególnienie I półrocze 2004 MSP nieeksporterzy ogółem 0,7 3,6 2,9 MSP eksporterzy ogółem 1,1 2,7 6,7 w tym: przemysł przetwórczy (sekcja D) 0,1 3,3 7,8 budownictwo (sekcja F) 0,1-0,4 2,6 handel (sekcja G) 1,2 1,9 5,2 transport i łączność (sekcja I) 6,8 8,6 9,0 obsługa nieruchomości i biznesu (sekcja K) 3,0 0,0 11,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wołodkiewicz-Doniemirski, 2005) W ramach grupy MSP eksporterów szybszy postęp efektywnościowy i znacznie lepsza sytuacja finansowa miała miejsce w podgrupie MSP eksporterów wyspecjalizowanych, czyli tych, których udział eksportu w przychodach ogółem wynosi co najmniej 50%. Jedynie w 2001 r. nieznaczną przewagą rentowności obrotu brutto (o 0,1%) odznaczali się MSP eksporterzy niewyspecjalizowani. Natomiast od 2002 roku dominowali MSP eksporterzy wyspecjalizowani (odpowiednio 4,6%; 6,1% i 8,2%). Jednak należy zaznaczyć, iż w I połowie 2004 roku większy przyrost wskaźnika (o 4,3%) wystąpił wśród MSP eksporterów niewyspecjalizowanych osiągając 6,3%, tj. o 1,9% mniejszą wartość wskaźnika w porównaniu podmiotów wyspecjalizowanych. Tabela 6. Rentowność obrotu brutto MSP eksporterów wyspecjalizowanych i niewyspecjalizowanych (w%) Wyszczególnienie I półrocze 2004 MSP eksporterzy wyspecjalizowani 1,7 4,6 6,1 8,2 MSP eksporterzy niewyspecjalizowani 1,8 0,4 2,0 6,3 MSP nieeksporterzy 1,0 0,7 3,6 2,9 Źródło: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego W I półroczu 2004 roku przewaga finansowa eksporterów sprzedających głownie na rynkach zagranicznych wystąpiła nie tylko na szczeblu ogółem, ale także i we wszystkich podstawowych sekcjach z wyjątkiem handlu. W tym okresie rentowność brutto MSP eksporterów wyspecjalizowanych w przemyśle przetwórczym osiągnęła 9,9%, w obsłudze nieruchomości i biznesu 13%, w transporcie i łączności 14,4%. Dokonując analizy porównawczej MSP eksporterów wyodrębnionych według głównych kierunków eksportu ich towarów można zauważyć, iż przedsiębiorstwa eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej uzyskiwały wyższą rentowność niż firmy eksportujące głównie do krajów UE-15.

8 156 Anna Wolak-Tuzimek Tabela 7. Rentowność obrotu MSP eksporterów według kierunków eksportu (w%) MSP UE-15 MSP EŚW Wyszczególnienie I półrocze I półrocze Rentowność obrotu brutto 2,3 6,3 3,2 7,1 Rentowność obrotu netto 1,6 5,3 2,2 6,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wołodkiewicz-Doniemirski, 2005) W sektorze MSP w obu analizowanych grupach nastąpiła znaczna poprawa rentowności. Rentowność brutto MSP nastawionych na eksport do krajów UE-15 zwiększyła się z 0,6% w 2003 r. do 6,3% w I półroczu 2004 r. w drugiej grupie nastąpił wzrost z 2,8% do 7,1% Podobna tendencja wystąpiła w przypadku wskaźnika rentowności obrotu netto. W I półroczu 2004 r. wskaźnik ten był wyższy o 3,7% w grupie MSP eksportujących do krajów UE-15 i o 3,8% w grupie MSP nastawionych na eksport do krajów Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do roku poprzedniego. Podsumowanie Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo istotne. MSP są swoistym stymulatorem rozwoju gospodarki. Ich liczba oraz potencjał w określonych sytuacjach jest jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się dynamicznym podejściem do otoczenia. Można stwierdzić, iż firmy te są w staniej najszybciej reagować na powstające potrzeby oraz preferencje potencjalnych klientów. Z przeprowadzonej analizy statystycznej sektora małych i średnich przedsiębiorstw można wyciągnąć następujące wnioski: Liczba przedsiębiorstw małych wykazuje tendencję wzrostową (wzrost o 3 tys. firm w I połowie 2005 roku w stosunku do roku poprzedniego). Przedsiębiorstw średnich w całym badanym okresie funkcjonowało 28,3 tys. Znaczna poprawa kondycji finansowej nastąpiła od 2003 roku. W przedsiębiorstwach małych nastąpił wzrost przychodów o 16,7%, zaś w firmach średnich o 18,1% (2004 r.). W latach wszystkie grupy podmiotów odznaczały się niskim poziomem rentowności, uzyskując także ujemne wartpości. W okresie do I półrocza 2005 r. tylko firmy średnie charakteryzowały się dodatnim wynikiem finansowym netto. Udział wartości eksportu realizowanego przez sektor MSP w eksporcie ogółem wyniósł w I półroczu 2004 r. 31% i zmniejszył się nieznacznie w porównaniu do 2003 roku (o 1,2%). Znaczna poprawa rentowności w MSP eksporterów wystąpiła w I półroczu 2004 roku. Mali eksporterzy wykazali wzrost rentowności o 10,5%, zaś średni wzrost o 4% w stosunku do 2002 roku. W I półroczu 2004 r. większy przyrost wskaźnika rentowności obrotu brutto (o 4,3%) wystąpił wśród MSP eksporterów niewyspecjalizowanych osiągając poziom 6,3%. Przedsiębiorstwa eksportujące głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej uzyskały wyższą rentowność niż firmy eksportujące głównie do krajów UE-15. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu polskiej gospodarki. Wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze MSP oraz poprawa ich wyników finansowych świadczy o prawidłowym rozwoju tego sektora i wzroście jego roli w gospodarce kraju.

9 Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw 157 BIBLIOGRAFIA: 1. Dominiak P., (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa. 2. Polska Raport o stanie sektora (2005), MGiP, Warszawa. 3. Przedsiębiorczość w Polsce 2005 (2005), MGiP, Warszawa. 4. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach (2005), MG, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa. 5. Wołodkiewicz-Doniemirski Z. (2005), Zdecydowana poprawa kondycji finansowej, Rynki Zagraniczne, nr Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2005 r. (2005), GUS, Warszawa.

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Maj 1997 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 495 Wartość

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Recenzent dr hab. Romuald Jończy Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Wersja elektroniczna: Przemysław Biliczak ISBN 83-920021-3-X (wersja książkowa) Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski

Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski Mgr inż. Beata Onak-Szczepanik Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski WSTĘP Zmiany systemowe i strukturalne polskiej

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Nr 913. Informacja. Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001. Sierpień 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 913. Informacja. Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001. Sierpień 2002 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja sektora publicznego w Polsce w latach 2000-2001 Sierpień 2002 Informacja Nr 913 Grupa badanych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów... STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 249 WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA Uniwersytet Szczeciński OCENA KONDYCJI

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 Październik 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 21 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 211 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Synteza OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 28 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 29 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Amica. Warszawa, 8 marca 2012

Amica. Warszawa, 8 marca 2012 Amica Warszawa, 8 marca 2012 Agenda Perspektywa finansowa Wyniki finansowe Perspektywa sprzedażowa Rynek krajowy Rynki eksportowe 2 Perspektywa finansowa Wyniki finansowe Wyniki finansowe Grupy Amica 4

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2011 2012 2013 2014

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2011 2012 2013 2014 Rolnictwo w Polsce w r. (sekcja A wg klasyfikacji PKD) 27 kwietnia 2015 Trendy bieżące: Rolnictwo z 3% udziałem w PKB jest ważnym sektorem polskiej gospodarki. Polska należy do znaczących producentów produktów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo