Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja"

Transkrypt

1 Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Batalionu Platerówek 3. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: ; REGON: (dalej Organizator, a także Develey ) Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego Promocja przeprowadzana będzie w okresie od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Promocji. Organizator na tydzień przed końcem Promocji poinformuje o jej ewentualnym przedłużeniu za pośrednictwem strony Organizatora Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Promocja przeprowadzana jest w formie kolejnych odsłon produktów promocyjnych sprzedaży ograniczonej liczby produktów promocyjnych oznaczonych punktacją w określonych sklepach, każdorazowo dostępnych na stronie (dalej: Odsłoną ), a także w formie innych akcji promocyjnych (dalej: Inne akcje promocyjne ), przeprowadzanych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu W ramach Promocji (zarówno w ramach Odsłony, jak i Innych akcji promocyjnych) pojawiać się w sklepach będą produkty z oferty handlowej firmy Develey, marek: Develey, Kikkoman, Tabasco, Del Monte i innych, których dystrybutorem jest Organizator dostępne - na terenie kraju, każdorazowo oznaczone naklejkami promocyjnymi z wartością punktową (dalej: Produkty Promocyjne ). Lista produktów może ulegać zmianie w kolejnych odsłonach. Aktualna lista Produktów Promocyjnych dostępna w Odsłonie jest na stronie Organizatora, lista taka nie będzie podawana w odniesieniu do Innych akcji promocyjnych Odsłona wraz z listą Produktów Promocyjnych - każdorazowo oznaczona zostanie na stronie Organizatora oraz na plakatach promocyjnych w punktach sprzedaży określonymi datami z podaniem daty startu Odsłony w pierwszym sklepie i datą zakończenia w ostatnim ze sklepów włączanych do Promocji w danej Odsłonie oferta Produktów Promocyjnych sklepów biorących udział w Promocji może być zróżnicowana i może obejmować zarówno wszystkie, jak i tylko niektóre Produkty Promocyjne O Innych akcjach promocyjnych w szczególności czasie ich trwania informacje będą pojawiać się jedynie w wybranych przez Organizatora sklepach, w których będą one 1

2 przeprowadzane, informacje dotyczące Innych akcji promocyjnych nie będą pojawiać na stronie Organizatora Każdorazowa Odsłona zakłada sprzedaż ograniczonej liczby Produktów Promocyjnych w wybranych sklepach oraz ograniczoną liczbę sklepów. Data włączenia danego sklepu w Odsłonę oraz wyłączenia z Odsłony będzie publikowana na stronie Organizatora. Sprzedaż Produktów Promocyjnych w ramach Innych akcji promocyjnych będzie nieograniczona Czas trwania Odsłony dla każdego sklepu jest każdorazowo wyraźnie oznaczony na stronie Organizatora oraz w punkcie sprzedaży na plakacie promocyjnym informującym o Odsłonie Promocji, a jego start wyznacza czas pojawienia się standu zaopatrzonego w Produkty Promocyjne oznaczone naklejkami W trakcie Promocji każdej z Odsłon, jak i Innych akcji promocyjnych - każdy Produkt Promocyjny ma określoną wartość punktową od 5 do 15 pkt. Wartość punktowa danego Produktu Promocyjnego znajduje się na naklejce promocyjnej lub informacji znajdującej się na Produkcie Promocyjnym objętym Promocją lub na voucherze. Punkty z Odsłon, Innych akcji promocyjnych oraz voucherów sumują się na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnik w ramach jednej Odsłony uprawniony jest do zarejestrowania nie więcej niż 3 Produktów Promocyjnych jednego rodzaju (np. 3 ketchupy, 3 musztardy, 3 sosy czosnkowe) w dowolnej liczbie sklepów objętych Promocją w danej Odsłonie. Określenie każdorazowo należy rozumieć zakup Produktów Promocyjnych w ramach jednej Odsłony Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że sklep, w którym dokonał zakupu, znajduje się na liście sklepów wskazanej w pkt Niezależnie od udziału w Odsłonie, przystępując do Innych akcji promocyjnych niezależnie od ich liczby Uczestnik uprawniony jest do zarejestrowania miesięcznie nie więcej niż 3 Produktów Promocyjnych jednego rodzaju (np. 3 ketchupy, 3 musztardy, 3 sosy czosnkowe) Odsłony Promocyjne mogą nakładać się na siebie czasowo, jednakże Odsłony mogą nakładać czasowo z innymi akcjami promocyjnymi W nakładających się czasowo odsłonach nigdy nie pojawią się takie same Produkty Promocyjne. Takie same Produkty Promocyjne mogą znaleźć się w Odsłonie i Innych akcjach promocyjnych Poza Promocją i jej kolejnymi odsłonami, jak też Innymi akcjami promocyjnymi, Organizator przeprowadza także akcję promocyjną Dystrybucyjna Promocja, której przebieg określa odrębny regulamin. 2. Uczestnictwo w Promocji 2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.2 (poniżej) Uczestnikami Promocji (dalej: Uczestnik lub Nabywca") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które zarejestrują się i założą konto na stronie internetowej Organizatora pod adresem: wypełnią 2

3 wszystkie dane wymagane w odpowiedniej zakładce (dalej: Serwis ). Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej trzech z produktów wymienionych w pkt 1.7 Regulaminu (wymóg ten nie dotyczy voucher a o wartości 15 punktów, o którym mowa w pkt b) Regulaminu) W Promocji nie mogą brać udziału: Pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ani osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w związku z prowadzoną przez siebie sprzedażą detaliczną lub hurtową produktów Organizatora; Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją; Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podali nieprawdziwe lub niekompletne dane Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.) w celu organizacji Promocji, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Administrator jako przetwarzający dane osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową. Administrator oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz ) Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art a Ustawy Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania jak również do ich usunięcia Uczestnik Promocji ma prawo do jednokrotnego zarejestrowania się w Serwisie, utworzenia jednego konta i korzystania z jednego loginu Rejestracja, o której mowa w 2.1 Regulaminu, dokonywana jest po podaniu loginu i adresu Uczestnika Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto - może się zarejestrować w Serwisie tylko jeden raz. W razie gdy Organizator stwierdzi, że dana osoba jest zarejestrowana 3

4 dwa lub więcej razy, ma prawo usunąć dodatkowe tożsamości wraz z przypisanymi do nich punktami. W skrajnym przypadku ma prawo wykluczyć Uczestnika z Promocji Z konta może korzystać tylko i wyłącznie jeden Uczestnik niedozwolone jest zakładanie konta, z którego będzie korzystać kilka osób Uczestnik dodając informacje podczas rejestracji, gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe. Wykrycie nieprawidłowych danych przez Organizatora spowoduje wykluczenie Uczestnika z Promocji Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wypełnionych formularzy i prawo wykluczenia Uczestnika, który łamie postanowienia Regulaminu Podanie przy rejestracji, o której mowa w 3 ust. 4 Regulaminu nieprawdziwych danych, utworzenie większej ilości kont niż jednego, uzyskiwanie dodatkowych loginów stanowi podstawę odmowy wydania Nagrody Nagrody przyznane będą jedynie Uczestnikom, którzy postępują zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 3. Zasady realizacji Promocji : 3.1. Uczestnik może otrzymać nagrodę (dalej: Nagroda ) poprzez: zarejestrowanie w Serwisie (por. 2.7 Regulaminu); Nabycie odpowiedniej liczby Produktów Promocyjnych w sklepach na terenie RP, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora, w których odbywa się Promocja a zatem zarówno w trakcie Odsłon, jak i Innych akcji promocyjnych. W ramach Promocji, Produkty Promocyjne dostępne będą każdorazowo w różnych sklepach prowadzących sprzedaż produktów Organizatora (aktualna lista sklepów, w których odbywa się dana Odsłona Promocji dostępna jest na stronie Organizatora, przy czym na stronie Organizatora nie będzie publikowana lista sklepów, w których są przeprowadzane inne akcje promocyjne w ramach Promocji) lub/oraz Otrzymanie od Organizatora vouchera: a) o wartości 5 punktów wraz z zakupem wybranych przez Organizatora Produktów Promocyjnych, w tym otrzymanie vouchera w związku z akcją promocyjną Dystrybucyjna Promocja ; b) o wartości 15 punktów taki voucher Uczestnik może uzyskać w wybranych przez Organizatora sklepach i terminie wybranym przez Organizatora. Taki voucher Uczestnik może zostać zarejestrowany przez jednego Uczestnika tylko raz w trakcie trwania Promocji; c) vouchery, o których mowa w pkt a) i b) powyżej będą dystrybuowane przez Organizatora w sklepach i terminach wybranych przez Organizatora Po nabyciu odpowiedniej liczby Produktów Promocyjnych lub / oraz otrzymania vouchera zarejestrować kod promocyjny znajdujący się na opakowaniu (naklejce) Produktu Promocyjnego lub vouchera oraz kopię paragonu (wymóg załączenia paragonu nie dotyczy rejestracji voucher a o wartości 15 punktów, o którym mowa punkcie b) Regulaminu). Uczestnik może dokonać rejestracji kodu promocyjnego, znajdującego się na naklejce Produktu Promocyjnego lub voucherze oraz paragonu 4

5 (wymóg załączenia paragonu nie dotyczy rejestracji voucher a o wartości 15 punktów, o którym mowa punkcie b) Regulaminu) trzema drogami: Drogą elektroniczną. W tym celu dokonuje się pełnej rejestracji i zamówienia na stronie w zakładce Ostra Promocja, podając dane osobowe, rejestrując kod z naklejki i załączając elektroniczną formę paragonu zakupowego w postaci skanu lub zdjęcia. Paragon powinien zawierać czytelną informację o sklepie, dacie zakupu oraz zakupionych produktach objętych Promocją. Rejestracja tą drogą możliwa jest nie później niż do dnia zakończenia Promocji. Poprawna rejestracja i zamówienie oznacza w tym przypadku przejście przez procedurę rejestracyjną, załączenie wymaganych dokumentów, dokonanie zamówienia i otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej prawidłowość kolejnych kroków rejestracyjnych. Informacja zwrotna wygenerowana zostanie w ciągu maksimum 10 dni od złożenia zamówienia w systemie Drogą e- mail. W tym celu kod promocyjny znajdujący się na opakowaniu Produktu Promocyjnego oraz kopię paragonu należy przesłać na adres W korespondencji należy użyć adresu e- mail, który będzie używany do rejestracji. Rejestracja tą drogą możliwa jest nie później niż do dnia zakończenia każdej Odsłony W przypadku braku możliwości przesłania skanu mailem lub załączenia go w systemie promocyjnym dopuszczalne jest przesłanie go Pocztą Polską. W takim przypadku należy wydrukować formularz ze strony i wraz z kopiami paragonów zakupowych przesłać na adres: OSTRA PROMOCJA DEVELEY ul. Batalionu Platerówek 3, Warszawa Drogą pocztową, w tym celu Uczestnik telefonuje na bezpłatną infolinię i zamawia formularz rejestracyjny, który zostaje mu dostarczony drogą pocztową z kopertą zwrotną wraz z właściwym adresem wysyłki. Poprawnie wypełnione zgłoszenia powinny zostać wysłane do siedziby Organizatora w przypadku kodu promocyjnego z danej Odsłony Uczestnik powinien to zrobić najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu określonej Odsłony. Poprawnie oznacza w tym przypadku uzupełnienie wszystkich pól z danymi osobowymi, zaznaczenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, złożenie pod nimi podpisów oraz dat, wpisanie kodów z naklejek promocyjnych i załączenie paragonów zakupowych potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych (z wyjątkiem vouchera, o którym mowa w pkt b) Regulaminu). Uczestnik może wysyłać kolejne formularze zgłoszeniowe z uwzględnieniem pkt oraz 1.13 Regulaminu Kod promocyjny musi być zarejestrowany w ciągu dwóch miesięcy od daty zakupu Produktów Promocyjnych decyduje data zakupu produktów. W przypadku niezarejestrowania Produktów Promocyjnych w ciągu dwóch miesięcy od daty ich zakupu kod promocyjny traci swoją ważność, przy czym kod promocyjny jest ważny przez sześć miesięcy od wprowadzenia go na rynek Kod promocyjny może zostać użyty tylko raz. 4. Nagradzanie 5

6 4.1. Uczestnik w ramach Promocji przez uczestnictwo w Odsłonie lub innej akcji promocyjnej - nabywa Produkty Promocyjne oraz uzyskuje vouchery, z których każdy oznaczony jest określoną wartością punktową, które podlegają wymianie na Nagrody - lista Nagród z przypisaną im wartością punktową wraz ze wskazaniem minimalnej wartości punktowej Nagrody dostępna jest na stronie Organizatora Aby uzyskać Nagrodę Uczestnik musi zebrać określoną na stronie Organizatora liczę punktów. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator W każdej Odsłonie Promocji liczba Nagród jest ograniczona. W czasie trwania całej Promocji liczba Nagród jest ograniczona Uczestnik jest uprawniony do wymiany na Nagrody każdorazowo dowolnej ilości punktów, zebranych zgodnie z niniejszym Regulaminem a także zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja i innych akcji promocyjnych - niezbędnej do zamówienia nagrody z aktualnego katalogu dostępnego na stronie Organizatora. Punkty uzyskane za zarejestrowanie kodu ważne są przez 6 miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca, od daty zarejestrowania kodu na stronie w zakładce Ostra Promocja. W tym czasie Użytkownik może zamówić nagrodę adekwatną do ilości zgromadzonych punktów. Po upływie ww. okresu, punkty tracą ważność W przypadku gdyby przed zakończeniem czasu trwania Promocji doszło do wyczerpania zapasów Nagród przeznaczonych do wydawania w Promocji, Organizator niezwłocznie zamieści stosowny komunikat na stronie internetowej Promocji. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody o tej samej lub wyższej wartości punktowej w przypadku wyczerpania się puli Nagród w określonej kategorii Nagrody zostaną wysłane w postaci pocztowych przesyłek na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie minimum 30 dni od zarejestrowania przez Organizatora poprawnie wypełnionego zgłoszenia do Promocji Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Każdy Uczestnik akcji promocyjnej spełniający warunki określone w regulaminie ma możliwość uzyskania jednorazowo Nagrody w wysokości do 760 złotych. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku nr 361 ze zm.), z uwagi, iż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł Uczestnik uprawniony jest do wielokrotnego wzięcia udziału w Promocji, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w Regulaminie Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Promocji, w terminie określonym w pkt 1.4 niniejszego Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych w terminie po upływie zakończenia Promocji Organizator podkreśla, iż bezwzględnym warunkiem wydania Nagrody, oprócz tych wskazanych w pkt 3.1. powyżej, jest dowód zakupu Produktów Promocyjnych paragon (wymóg ten nie dotyczy voucher a o wartości 15 punktów, o którym mowa w pkt b) Regulaminu) Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: 6

7 Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie, jak też naruszy postanowienia Regulaminu (szczególnie 2.7); lub Przesłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie lub weryfikację poprawności (w przypadku rejestracji i umieszczenia paragonu w systemie weryfikacja paragonu następuje w chwili złożenia zamówienia) Na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania nagrody w ramach Promocji; lub Przesłane Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji będzie: wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie, lub nie będzie podpisane Trzykrotna weryfikacja jego zgłoszenia będzie negatywna i nosząca znamiona próby naciągania zasad regulaminu np. próba załączania niepoprawnych paragonów zakupowych O wszystkich brakach formalnych w przypadku rejestracji w systemie uczestnik powiadamiany będzie na bieżąco lub w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia na podany adres mailowy Wadliwe zgłoszenia przesłane Pocztą Polską nie będę rejestrowane i uznawane Wszelkie informacje o tych zgłoszeniach dostępne będą pod numerem bezpłatnej infolinii Organizatorowi przysługuje prawo zablokowania udziału w Promocji uczestnikowi w przypadku którego: Stwierdzone zostanie łamanie zasad Regulaminu np. próba rejestracji fałszywych paragonów zakupowych Zaistnieje uzasadnione podejrzenie prób oszustwa na szkodę innych uczestników Promocji. 5. Postępowanie reklamacyjne 5.1. Ewentualne reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora każdorazowo nie później niż 2 tygodnie od dnia zakończenia Odsłony Promocyjnej w danym sklepie. Wszelkie szczegóły dostępne będą na stronie Organizatora. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji na adres: OSTRA PROMOCJA DEVELEY ul. Batalionu Platerówek 3, Warszawa. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, nie później jednak niż do 15 lutego 2016 r Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany na formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7

8 6. Odpowiedzialność Organizatora 6.1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody z powodu zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmiany innych danych osobowych i informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem doręczenia lub niedoręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek W przypadku nieodebrania przesyłki przez Uczestnika Promocji, pomimo prawidłowego dostarczenia przez Organizatora na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z przepisami prawa, Uczestnik uprawniony będzie do odbioru przesyłki osobiście w siedzibie Organizatora, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia zakończenia trwania Promocji. 7. Postanowienia końcowe 7.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 14 dni wcześniej, poinformować Uczestników Promocji o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji lub odstąpienia od udziału w tej Promocji Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora Niniejszy regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora do dnia 31 stycznia 2016 r. oraz na stronie WWW Promocji Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny, z zastrzeżeniem pkt 7.5 poniżej niniejszego Regulaminu Warunki promocyjne przewidziane niniejszym Regulaminem łączą się z warunkami innych promocji) Organizatora, w szczególności akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację przez niego zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 8

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo