Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja"

Transkrypt

1 Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Batalionu Platerówek 3. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: ; REGON: (dalej Organizator ) Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator Promocja trwa od 12 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok 1.4. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego Produktami promocyjnymi pojawiającymi się w sklepach będą: a) produkty Organizatora, oznaczone specjalnym kodem promocyjnym, który stanowi naklejka z oznaczoną wartością punktów promocyjnych oraz ukrytym w środku unikalnym kodem, który należy zarejestrowad na stronie Organizatora zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 Regulaminu (dalej: Produkty Promocyjne ) lub b) produkty Organizatora, wskazane przez Klienta (patrz pkt 1.7 Regulaminu), który ustalił swój wewnętrzny regulamin promocji, na którego podstawie będzie przekazywał vouchery o wartości 15 pkt zawierające unikalny kod, który należy zarejestrowad na stronie Organizatora zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 Regulaminu Przez Klienta Organizator rozumie dowolny podmiot gospodarczy, który kupuje produkty Organizatora i na podstawie osobnego porozumienia uzgodnił z Organizatorem zasady przeprowadzenia Dystrybucyjnej Promocji w swojej sieci sprzedaży, a także ustanowił wewnętrzny regulamin Promocji, określający szczegółowe zasady przyznawania voucherów, respektujący postanowienia niniejszego Regulaminu Promocja zakłada sprzedaż ograniczonej liczby Produktów Promocyjnych w wybranych sklepach oraz nieograniczoną liczbę sklepów, których lista nie będzie publikowana na stronie Organizatora (z wyłączeniem wewnętrznej promocji organizowanej przez Klienta patrz pkt 1.7) Promocja odbywa się w wybranych przez Organizatora sklepach punktach sprzedaży Dostępnośd Produktów Promocyjnych dostępnych w sprzedaży w danym sklepie, a także u danego Klienta, a także dostępnośd voucherów, nie jest zależna od Organizatora Każdy Produkt Promocyjny ma określoną wartośd punktową, nie mniejszą niż 3 punkty. Wartośd punktowa danego Produktu Promocyjnego znajduje się na kodzie promocyjnym produktu objętego promocją (z wyjątkiem wewnętrznej promocji organizowanej przez Klienta patrz pkt 1.7) Uczestnik każdorazowo uprawniony jest do zakupu ograniczonej liczby Produktów Promocyjnych nie więcej niż 3 produktów danego rodzaju miesięcznie Kod promocyjny musi byd zarejestrowany w ciągu dwóch miesięcy od daty zakupu Produktów Promocyjnych lub otrzymania voucher a decyduje data zakupu produktów. W przypadku niezarejestrowania Produktów Promocyjnych lub vouchera w ciągu dwóch miesięcy od daty ich zakupu kod promocyjny traci swoją ważnośd, przy czym kod promocyjny jest ważny przez sześd miesięcy od wprowadzenia go na rynek Kod promocyjny może zostad użyty tylko raz Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Promocji w danym sklepie, jak też u danego Klienta. 1

2 2. Uczestnictwo w Promocji 2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.2 (poniżej) Uczestnikami Promocji (dalej: Uczestnik lub Nabywca") mogą byd wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest: a) od zakupu przynajmniej trzech z produktów wskazanych w pkt 1.6 a) niniejszego Regulaminu; b) otrzymania voucher a od Klienta W Promocji nie mogą brad udziału: Pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków rodzeostwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ani osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w związku z prowadzoną przez siebie sprzedażą detaliczną lub hurtową produktów Organizatora; Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją; Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podali nieprawdziwe lub niekompletne dane Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Administratorem bezpieczeostwa informacji jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Batalionu Platerówek 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.) w celu organizacji Promocji, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Administrator jako przetwarzający dane osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową. Administrator oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz ) Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art a ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania jak również do ich usunięcia. 3. Zasady realizacji Promocji : 3.1. Aby otrzymad gratis (dalej Nagroda ) Uczestnik powinien: 2

3 Zdobyd minimum 15 punktów poprzez: zakup Produktów Promocyjnych objętych Promocją, z produktów wskazanych w pkt. 1.6 niniejszego Regulaminu, w sklepach na terenie RP, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora, w których odbywa się Promocja otrzymanie voucher a promocyjnego za zakup produktów Organizatora w określonych punkcie sprzedaży zgodnie z regulaminem wyznaczonym przez Klienta (patrz pkt 1.6 b) oraz pkt 1.7 Regulaminu) Zarejestrowad kod promocyjny znajdujący się na opakowaniu (naklejce) Produktu Promocyjnego lub ukryty we voucherz e oraz kopię paragonu w terminach wskazanych w pkt 1.13 niniejszego regulaminu. Uczestnik może dokonad rejestracji kodu promocyjnego, oraz paragonu trzema drogami: Drogą elektroniczną, w tym celu dokonuje się pełnej rejestracji i zamówienia na stronie podając dane osobowe, rejestrując kod z naklejki i załączając elektroniczną formę paragonu zakupowego w postaci skanu lub zdjęcia. Promocja (dalej: strona WWW Promocji) w zakładce Promocja. Rejestracja tą drogą możliwa jest nie później niż do dnia zakooczenia Promocji. Poprawna rejestracja i zamówienie oznacza w tym przypadku przejście przez procedurę rejestracyjną, załączenie wymaganych dokumentów, dokonanie zamówienia i otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej prawidłowośd kolejnych kroków rejestracyjnych. Informacja zwrotna wygenerowana zostanie w ciągu maksimum 10 dni od złożenia zamówienia w systemie. Paragon powinien zawierad czytelną informację o sklepie, dacie zakupu oraz zakupionych produktach objętych Promocją Drogą e- mail, w tym celu kod promocyjny znajdujący się na opakowaniu Produktu Promocyjnego oraz kopię paragonu należy przesład na adres W tym celu użyj adresu , którego użyjesz do rejestracji. Rejestracja tą drogą możliwa jest nie później niż do dnia zakooczenia Promocji. Przesłany skan umieszczony zostanie na stronie promocyjnej, a jego weryfikacja nastąpi w terminie określonym w paragrafie W przypadku braku możliwości przesłania skanu mailem lub załączenia go w systemie promocyjnym dopuszczalne jest przesłanie go Pocztą Polską. W takim przypadku należy wydrukowad formularz ze strony i wraz z kopiami paragonów zakupowych przesład na adres: DYSTRYBUCYJNA PROMOCJA DEVELEY ul. Batalionu Platerówek 3, Warszawa Drogą pocztową, w tym celu Uczestnik telefonuje na bezpłatną infolinię i zamawia formularz rejestracyjny, który zostaje mu dostarczony drogą pocztową z kopertą zwrotną wraz z właściwym adresem wysyłki. Poprawnie wypełnione zgłoszenia powinny zostad wysłane do siedziby Organizatora nie później niż w dniu zakooczenia Promocji. Poprawnie oznacza w tym przypadku uzupełnienie wszystkich pól z danymi osobowymi, oznaczenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, złożenie pod nimi podpisów oraz dat, wpisanie kodów z naklejek promocyjnych i załączenie paragonów zakupowych potwierdzających zakup produktów promocyjnych. W przypadku zakupu kolejnych produktów promocyjnych, uczestnik może rejestrowad kolejne kody poprzez kolejne przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia nr 2 z uzupełnionymi danymi Uczestnika, podaniem kodów i dołączeniem paragonu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych. 3

4 4 Nagradzanie 4.1 Uczestnik w ramach Promocji nabywa Produkty Promocyjne, z których każdy oznaczony jest określoną wartością punktową. 4.2 Minimalna wartośd punktowa nagrody wynosi 15 pkt. 4.3 Każdorazowo lista Nagród z przypisaną im wartością punktową dostępna jest na stronie Organizatora. 4.4 Liczba nagród jest ograniczona. 4.5 Aktualna lista nagród z wartością punktową dostępna jest na stronie Organizatora. 4.6 Produkt Promocyjny dostępny jest w sklepach prowadzących sprzedaż produktów Organizatora. 4.7 Punkty otrzymane przy zakupie Produktów Promocyjnych w ramach Promocji sumują się. 4.8 Uczestnik jest uprawniony do wymiany na nagrody każdorazowo dowolnej ilości punktów, zebranych zgodnie z niniejszym regulaminem a także zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej Zaproś znajomych oraz Ostra promocja - niezbędnej do zamówienia nagrody z aktualnego katalogu dostępnego na stronie Organizatora. Niewykorzystaną ilośd punktów Uczestnik może wymienid na Nagrodę (odpowiadającą posiadanej przez Uczestnika przynajmniej min. wartości punktowej tj. 15 pkt.) w dowolnym czasie do kooca trwania Promocji z ograniczeniami pkt W przypadku gdyby przed zakooczeniem Promocji doszło do wyczerpania zapasów Nagród przeznaczonych do wydawania w Promocji, Organizator niezwłocznie zamieści stosowny komunikat na stronie internetowej Promocji. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody o tej samej lub wyższej wartości punktowej w przypadku wyczerpania się puli nagród o określonej kategorii Nagrody zostaną wysłane w postaci pocztowych przesyłek na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie minimum 30 dni od zarejestrowania przez Organizatora poprawnie wypełnionego zgłoszenia do Promocji Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Każdy Uczestnik akcji promocyjnej spełniający warunki określone w regulaminie ma możliwośd uzyskania Nagrody w wysokości do 760 złotych. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku nr 361 ze zm.), z uwagi, iż ich jednorazowa wartośd nie przekracza kwoty 760 zł. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody Uczestnik uprawniony jest do wielokrotnego wzięcia udziału w Promocji, z zachowaniem warunków określonych w pkt niniejszego Regulaminu Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Promocji, w terminie określonym w pkt 1.3 niniejszego Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeo zarejestrowanych w terminie po upływie zakooczenia Promocji Organizator podkreśla, iż bezwzględnym warunkiem wydania Nagrody, oprócz tych wskazanych w pkt 3.1 niniejszego Regulaminu, jest dowód zakupu Produktów Promocyjnych paragon Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub Przesłany kod umieszczony na naklejce promocyjnej lub voucher i zarejestrowany przez konsumenta będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie lub weryfikację poprawności (w przypadku rejestracji i umieszczenia paragonu w systemie weryfikacja paragonu następuje w chwili złożenia zamówienia); 4

5 Przesłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie lub weryfikację poprawności (w przypadku rejestracji off line weryfikacja paragonu następuje w chwili otrzymania przez Organizatora zgłoszenia w promocji); Na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania nagrody w ramach Promocji; lub Przesłane Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji będzie: wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie, lub nie będzie podpisane Trzykrotna weryfikacja jego zgłoszenia będzie negatywna i nosząca znamiona próby naciągania zasad regulaminu np. próba załączania niepoprawnych paragonów zakupowych O wszystkich brakach formalnych w przypadku rejestracji w systemie uczestnik powiadamiany będzie na bieżąco lub w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia na podany adres mailowy Wadliwe zgłoszenia przesłane Pocztą Polską nie będę rejestrowane i uznawane Wszelkie informacje o tych zgłoszeniach dostępne będą pod numerem bezpłatnej infolinii Organizatorowi przysługuje prawo zablokowania udziału w Promocji uczestnikowi w przypadku którego : Stwierdzone zostanie łamanie zasad Regulaminu np. próba rejestracji fałszywych paragonów zakupowych Zaistnieje uzasadnione podejrzenie prób oszustwa na szkodę innych uczestników Promocji. 5 Odpowiedzialnośd Organizatora 5.1 Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody z powodu zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmiany innych danych osobowych i informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika. 5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem doręczenia lub niedoręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu. 5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowośd doręczenia przez pocztę listów, przesyłek. 5.4 W przypadku nieodebrania przesyłki przez Uczestnika Promocji, pomimo prawidłowego, zgodnie z przepisami prawa, dostarczenia przez Organizatora na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik uprawniony będzie do odbioru przesyłki osobiście w siedzibie Organizatora, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia zakooczenia trwania Promocji. 6 Postanowienia koocowe 6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 14 dni wcześniej, poinformowad Uczestników Promocji o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał możliwośd zapoznania 5

6 się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji lub odstąpienia od udziału w niej. 6.2 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązao związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 6.3 Niniejszy regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora do dnia 31 stycznia 2015 r. oraz na stronie WWW Promocji. 6.4 Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 6.5 Warunki promocyjne przewidziane niniejszym Regulaminem łączą się z warunkami innych promocji) Organizatora, w szczególności akcji promocyjnej Zaproś Znajomych oraz Ostra Promocja. 6.6 Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację przez niego zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 6

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje) Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo