Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja"

Transkrypt

1 Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Batalionu Platerówek 3, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: ; REGON: (dalej Organizator ) Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator Promocja trwa od 12 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego Produktami promocyjnymi pojawiającymi się w sklepach będą: a) produkty Organizatora, oznaczone specjalnym kodem promocyjnym, który stanowi naklejka z oznaczoną wartością punktów promocyjnych oraz ukrytym w środku unikalnym kodem, który należy zarejestrować na stronie Organizatora zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 Regulaminu (dalej: Produkty Promocyjne ) lub b) produkty Organizatora, wskazane przez Klienta (patrz pkt 1.7 Regulaminu), który ustalił swój wewnętrzny regulamin promocji, na którego podstawie będzie przekazywał vouchery o wartości 5 pkt zawierające unikalny kod, który należy zarejestrować na stronie Organizatora zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 Regulaminu Przez Klienta Organizator rozumie dowolny podmiot gospodarczy, który kupuje produkty Organizatora i na podstawie osobnego porozumienia uzgodnił z Organizatorem zasady przeprowadzenia Dystrybucyjnej Promocji w swojej sieci sprzedaży, a także ustanowił wewnętrzny regulamin Promocji, określający szczegółowe zasady przyznawania voucherów, respektujący postanowienia niniejszego Regulaminu Promocja zakłada sprzedaż ograniczonej liczby Produktów Promocyjnych w sklepach na terenie całej Polski, których lista nie będzie publikowana na stronie Organizatora. Możliwe jest podanie na stronie internetowej sklepów Klientów biorących udział w Promocji, pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji dotyczącej sprzedaży Produktów Promocyjnych w takim przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznie informować mailowo Organizatora o wyczerpaniu Produktów Promocyjnych w celu aktualizowania listy sklepów biorących udział w Promocji Dostępność Produktów Promocyjnych dostępnych w sprzedaży w danym sklepie, a także u danego Klienta, a także dostępność voucherów, nie jest zależna od Organizatora Każdy Produkt Promocyjny ma określoną wartość punktową, nie mniejszą niż 3 punkty. Wartość punktowa danego Produktu Promocyjnego znajduje się na kodzie promocyjnym Uczestnik każdorazowo uprawniony jest do zarejestrowania ograniczonej liczby Produktów Promocyjnych nie więcej niż do 3 produktów danego rodzaju miesięcznie Kod promocyjny musi być zarejestrowany w ciągu dwóch miesięcy od daty zakupu Produktów Promocyjnych lub otrzymania voucher a decyduje data zakupu produktów. W przypadku niezarejestrowania Produktów Promocyjnych lub vouchera w ciągu dwóch miesięcy od daty ich zakupu kod promocyjny traci swoją ważność, przy czym kod promocyjny jest ważny przez sześć miesięcy od wprowadzenia go na rynek Kod promocyjny może zostać użyty tylko raz. 1

2 1.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Promocji w danym sklepie, jak też u danego Klienta. 2. Uczestnictwo w Promocji 2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.2 (poniżej) Uczestnikami Promocji (dalej: Uczestnik lub Nabywca") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest: a) od zakupu przynajmniej trzech z produktów wskazanych w pkt 1.6 a) niniejszego Regulaminu; b) otrzymania voucher a od Klienta wskazanego w pkt 1.6 b) niniejszego Regulaminu W Promocji nie mogą brać udziału: Pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podali nieprawdziwe lub niekompletne dane Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.) w celu organizacji Promocji, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Administrator jako przetwarzający dane osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową. Administrator oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art a ww. ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania jak również do ich usunięcia. 3. Zasady realizacji Promocji : 3.1. Aby otrzymać gratis (dalej Nagroda ) Uczestnik powinien: Zdobyć minimum 15 punktów poprzez: zakup Produktów Promocyjnych objętych Promocją, z produktów wskazanych w pkt. 1.6 niniejszego Regulaminu, w sklepach na terenie RP, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora, w których odbywa się Promocja, a następnie dokonać zgłoszenia przez zarejestrowanie kodu promocyjnego znajdującego się na opakowaniu (naklejce) Produktu Promocyjnego oraz dołączyć paragon, poświadczający zakup Produktów 2

3 Promocyjnych w terminach wskazanych w pkt 1.12 niniejszego Regulaminu otrzymanie voucher a promocyjnego, a następnie dokonać zgłoszenia przez zarejestrowanie kodu promocyjnego ukrytego w voucherz e w terminach wskazanych w pkt 1.12 niniejszego Regulaminu Uczestnik może zarejestrować więcej niż 1 voucher o wartości 5 pkt Rejestracja zgłoszenia może odbyć się trzema drogami: Drogą elektroniczną, w tym celu dokonuje się pełnej rejestracji i zamówienia na stronie w zakładce Promocja, podając dane osobowe, rejestrując kod z naklejki i załączając elektroniczną formę paragonu zakupowego w postaci skanu lub zdjęcia, a w przypadku vouchera zarejestrowanie kodu ukrytego w voucherze. Rejestracja tą drogą możliwa jest nie później niż do dnia zakończenia Promocji. Poprawna rejestracja i zamówienie oznacza w tym przypadku przejście przez procedurę rejestracyjną, załączenie wymaganych dokumentów, dokonanie zamówienia i otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej prawidłowość kolejnych kroków rejestracyjnych. Informacja zwrotna wygenerowana zostanie w ciągu maksimum 10 dni od złożenia zamówienia w systemie. Paragon powinien zawierać czytelną informację o sklepie, dacie zakupu oraz zakupionych produktach objętych Promocją Drogą e- mail, w tym celu kod promocyjny znajdujący się na opakowaniu Produktu Promocyjnego oraz kopię paragonu, a w przypadku realizacji vouchera kod ukryty w voucherze, należy przesłać na adres W tym celu Uczestnik posługuje się adresem e- mail, którym podał przy rejestracji. Rejestracja tą drogą możliwa jest nie później niż do dnia zakończenia Promocji. Przesłany skan umieszczony zostanie na stronie promocyjnej, a jego weryfikacja nastąpi w terminie określonym w paragrafie W przypadku braku możliwości przesłania skanu mailem lub załączenia go w systemie promocyjnym dopuszczalne jest przesłanie go Pocztą Polską. W takim przypadku należy wydrukować formularz ze strony i wraz z kopiami paragonów zakupowych przesłać na adres: DYSTRYBUCYJNA PROMOCJA DEVELEY ul. Batalionu Platerówek 3, Warszawa Drogą pocztową, w tym celu Uczestnik telefonuje na bezpłatną infolinię i zamawia formularz rejestracyjny, który zostaje mu dostarczony drogą pocztową z kopertą zwrotną wraz z właściwym adresem wysyłki. Poprawnie wypełnione zgłoszenia powinny zostać wysłane do siedziby Organizatora nie później niż w dniu zakończenia Promocji. Poprawnie oznacza w tym przypadku uzupełnienie wszystkich pól z danymi osobowymi, oznaczenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, złożenie pod nimi podpisów oraz dat, wpisanie kodów z naklejek promocyjnych i załączenie paragonów zakupowych potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych, a w przypadku vouchera kodu ukrytego w voucherze. W przypadku zakupu kolejnych Produktów Promocyjnych, uczestnik może rejestrować kolejne kody poprzez przesłanie kolejnego zgłoszenia na adres Organizatora z ww. uzupełnionymi danymi. 3

4 4. Nagradzanie 4.1. Uczestnik w ramach Promocji nabywa Produkty Promocyjne, z których każdy oznaczony jest określoną wartością punktową, jak też otrzymuje vouchery o wartości 5 pkt Minimalna wartość punktowa nagrody wynosi 15 pkt Każdorazowo lista Nagród z przypisaną im wartością punktową dostępna jest na stronie Organizatora Liczba nagród jest ograniczona Punkty otrzymane przy zakupie Produktów Promocyjnych w ramach Promocji sumują się, co również dotyczy również voucherów Uczestnik jest uprawniony do wymiany na nagrody każdorazowo dowolnej ilości punktów, zebranych zgodnie z niniejszym regulaminem a także zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej Ostra promocja - niezbędnej do zamówienia nagrody z aktualnego katalogu dostępnego na stronie Organizatora. Niewykorzystaną ilość punktów Uczestnik może wymienić na Nagrodę (odpowiadającą posiadanej przez Uczestnika przynajmniej min. wartości punktowej tj. 15 pkt) w dowolnym czasie do końca trwania Promocji z ograniczeniami pkt niniejszego Regulaminu W przypadku gdyby przed zakończeniem Promocji doszło do wyczerpania zapasów Nagród przeznaczonych do wydawania w Promocji, Organizator niezwłocznie zamieści stosowny komunikat na stronie internetowej Promocji. W przypadku wyczerpania się puli nagród o określonej kategorii, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody o tej samej lub wyższej wartości punktowej Nagrody zostaną wysłane w postaci pocztowych przesyłek na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie minimalnie 30 dni od zarejestrowania przez Organizatora poprawnie wypełnionego zgłoszenia do Promocji Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Każdy Uczestnik akcji promocyjnej spełniający warunki określone w regulaminie ma możliwość uzyskania Nagrody w wysokości do 760 złotych. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku nr 361 ze zm.), z uwagi, iż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody Uczestnik uprawniony jest do wielokrotnego wzięcia udziału w Promocji, z zachowaniem warunków określonych w pkt niniejszego Regulaminu Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Promocji, w terminie określonym w pkt 1.3 niniejszego Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych w terminie po upływie zakończenia Promocji Organizator podkreśla, iż bezwzględne warunki wydania Nagrody są wskazane w pkt 3.1 niniejszego Regulaminu Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub Przesłany kod promocyjny umieszczony na naklejce promocyjnej lub voucher będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie lub weryfikację poprawności (w przypadku rejestracji kodu promocyjnego drogą elektroniczną, jego weryfikacja następuje automatycznie); Przesłany paragon będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie lub weryfikację poprawności; Na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania nagrody w ramach Promocji; lub Przesłane Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji będzie: wypełnione niekompletnie, nieczytelnie, lub nie będzie podpisane. 4

5 Trzykrotna weryfikacja zgłoszenia będzie negatywna i zgłoszenie nosić będzie znamiona naciągania zasad Regulaminu np. próba załączania niepoprawnych paragonów zakupowych O wszystkich brakach formalnych w przypadku rejestracji w systemie Uczestnik powiadamiany będzie na bieżąco lub w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia na podany adres mailowy Wadliwe zgłoszenia przesłane Pocztą Polską nie będę rejestrowane i uznawane Wszelkie informacje o tych zgłoszeniach dostępne będą pod numerem bezpłatnej infolinii Organizatorowi przysługuje prawo zablokowania udziału w Promocji uczestnikowi w przypadku którego : Stwierdzone zostanie łamanie zasad Regulaminu np. próba rejestracji fałszywych paragonów zakupowych Zaistnieje uzasadnione podejrzenie prób oszustwa na szkodę innych uczestników Promocji. 5. Odpowiedzialność Organizatora 5.1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody z powodu zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmiany innych danych osobowych i informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem doręczenia lub niedoręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek W przypadku nieodebrania przesyłki przez Uczestnika Promocji, pomimo prawidłowego, zgodnie z przepisami prawa, dostarczenia przez Organizatora na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik uprawniony będzie do odbioru przesyłki osobiście w siedzibie Organizatora, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia zakończenia trwania Promocji. 6. Postanowienia końcowe 6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 14 dni wcześniej, poinformować Uczestników Promocji o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji lub odstąpienia od udziału w niej Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora Niniejszy regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora do dnia 31 stycznia 2015 r. oraz na stronie WWW Promocji Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 5

6 6.5. Warunki promocyjne przewidziane niniejszym Regulaminem łączą się z warunkami innych promocji) Organizatora, w szczególności akcji promocyjnej Ostra Promocja Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację przez niego zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 6

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo