Polska-Radom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Radom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 206-356941"

Transkrypt

1 1/27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Radom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, ul. Samorządowa 1, Osoba do kontaktów: Anna Juszczak, Radom26-601, POLSKA. Faks: (, , 2013/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi architektoniczne i podobne Zamiast: III 2.3) Kwalifikacje techniczne. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Część I i II- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeśli dowodem jest poświadczenie, to w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 2. Część I i II - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej dla ust. 3 na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 4. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych - o ile dotyczy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia: 1) Część I - warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w Obszarze IT (każda usługa musi obejmować swoim zakresem czynności określone w kolumnie Opis zadań" dla następujących kluczowych profili kompetencyjnych: Specjalista ds. Baz Danych, Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych, Specjalista ds. integracji systemów, Specjalista ds. bezpieczeństwa, Administrator sieci, Specjalista ds. backup'u i 1/27

2 2/27 archiwizacji, Specjalista ds. pamięci masowych, Specjalista ds. systemów operacyjnych - Windows, Specjalista ds. systemów operacyjnych Linux, Specjalista ds. wirtualizacji) o wartości nie mniejszej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2) Część II: warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w obszarze budownictwa (kierowanie robotami budowlanymi, nadzoru lub projektowania) o wartości nie mniejszej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2. Wymagania dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1) Część I - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami spełniającymi wymagania określone w kol. D (opis kompeterncji) Załącznika D do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I, w ilości określonej w kol. E niniejszego załącznika przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w kol. B (nazwa Profilu) musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie (Opis komptencji tj. 1. Specjalista ds. Baz Danych ( 3 osoby) Opis kompetencji: - Min. 60 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego. - Instalacji i konfiguracji SQL Server w wersji 2008 lub wyższej, RDBMS Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej oraz Sybase 15.0 lub wyższej - Planowania i wdrażania aplikacji bazodanowych opartych na SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE - Wykonywania zadań związanych z utrzymaniem eksploatacyjnym, - Monitorowania i Optymalizacji SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE - Rozwiązywania problemów dotyczących bazy danych oraz infrastruktury informatycznej, - Bezpieczeństwa dostępu do baz danych, - Zarządzania kontami użytkowników, - Wykonywania i odtwarzania kopi zapasowych bazy danych i środowiska SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE - Wykorzystania usług automatyzujących czynności administracyjne, - Wdrażania rozwiązań wysokiej dostępności baz danych tj. database mirroring, SQL Server clustered instancje, Oracle RAC, Data Guard, Sybase Replication Server - Dostosowanie działania całej bazy i indywidualnych sesji do wymagań języka narodowego, - Konfiguracji RMAN i wykonywania kopii zabezpieczających, - Konfigurowania i zarządzania bazą Flashback, - Usuwania błędów użytkowników za pomocą mechanizmu Flashback, - Odtwarzania utraconych plików bazodanowych oraz odtwarzanie do punktu w czasie, - Wykrywania i usuwania uszkodzonych bloków oraz plików bazy danych, - Monitorowania i poprawiania wydajności bazy danych np. za pomocą automatycznych doradców (Database Advisors), - Monitorowania i zarządzania pamięcią wspólną (SGA), - Monitorowania i zarządzania dostępną przestrzenią w bazie danych, - Administrowania Automatic Storage Management, - Zarządzania przydziałem zasobów do użytkowników, - Tworzenia i monitorowania automatycznych zadań w bazie danych, - Znajomość podstaw SQL i PL/SQL używanego w RDBMS Oracle, - Znajomość podstaw SQL i T-SQL używanego w SQL Server oraz Sybase ASE, - Znajomość podstawowych zagadnień administrowania RDBMS Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej oraz SQL Server w wersji 2008 lub wyższej. - Znajomość architektury i funkcjonowania relacyjnych baz danych. - Znajomość podstaw administracji i zarządzania systemami operacyjnymi LINUX, Windows. 2/27

3 3/27 - Znajomość podstaw funkcjonowania sieci komputerowych LAN i WAN. - Znajomość podstaw funkcjonowania sieci NAS i SAN. - Znajomość architektury komputerów i peryferyjnych urządzeń komputerowych. - Znajomość architektury i funkcjonowania klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych. zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 2. Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych ( 3 osoby) Opis kompetencji: 1) Wiedzę w zakresie co najmniej: - Instalacji, konfiguracji i administracji serwerem aplikacyjnym: WebLogic, Oracle Application Server, JBoss, IIS, - Instalacja, konfiguracja i administracja technologii webowych: Apache i Tomcat, - Zarządzania cyklem życia serwera aplikacyjnego / wdrożonej usługi informatycznej, - Konfiguracji zasobów JMS, - Konfiguracji środowisk wysokiej dostępności, - Monitorowania serwera aplikacji oraz zasobów, - Wdrażania i dystrybucji aplikacji J2EE, ASP.NET - Konfiguracji i zabezpieczania środowiska serwera aplikacyjnego, - Konfigurowania rejestrowania i wyświetlanie plików dziennika, - Dostrajania środowiska serwera aplikacyjnego, - Podstawowej znajomości programowania w Java / Java EE i ASP.NET, - Diagnostyki i rozwiązywania problemów w eksploatacji platformy serwerów J2EE i IIS, - Znajomość zagadnień / narzędzi związanych z analizą oraz rozwiązywaniem problemów wydajnościowych aplikacji J2EE - Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów wydajnościowych - Instalacji, patchowania, upgradu i migracji środowisk J2EE, ASP.NET - Rozwoju funkcjonalności wspierających provisioning usług J2EE w chmurze prywatnej, - Planowania wymaganych zmian dla istniejących środowisk J2EE i IIS, - Testów wydajnościowych aplikacji opartych o J2EE, ASP.NET i technologii WEB oraz - Administracji Oracle Internet Directory, - Zarządzania oraz konfiguracji Oracle HTTP Server, - Zarządzania oraz konfiguracji Oracle AS Web Cache, - Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Portal, - Zabezpieczenia komponentów oprogramowania serwerów aplikacyjnych przy użyciu SSL, - Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Certificate Authority; - Administracji oprogramowaniem Oracle Business Intelligence oraz Oracle Discoverer - Administracji systemów operacyjnych Linux / Unix oraz Windows, niezbędnej do zapewnienia poprawnego działania oprogramowania serwerów aplikacyjnych. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie farmy co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 3) Co najmniej 1 osoba uczestniczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem zarządzanie farmą co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 4) Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 3. Specjalista ds. integracji systemów ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1) wiedza w zakresie co najmniej: - SOA (Service Oriented Architecture), 3/27

4 4/27 - Znaczenia Web Service w obrębie SOA, - Znajomości standardów takich jak: WSDL, SOAP, XML i Web Service dla Java Platform Enterprise Edition, - Znajomość Platformy Java, Java EE (Enterprise Edition), włączając w to Java Message Services (JMS) API i Java EE Connector Architecture (JCA) API, - Znajomości architektury komponentów IBM WebSphere Application Server, - Wdrażania i zarządzania rozwiązaniami ESB opartymi o IBM WebSphere MQ, WebSphere Broker, DataPower, - Znajomości środowiska Eclipse, - Podstawowej znajomości programowania w Java, - Projektowania i rozwoju aplikacji rozproszonych, które korzystają z technologii IBM WebSphere Application Server, - Umiejętność zarządzania procesami biznesowymi, publikowania usług sieciowych, - Umiejętność strojenia, rozwiązywania problemów i konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa rozwiązania opartego o IBM WebSphere Application Server. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem integrację systemów informatycznych z zastosowaniem rozwiązań typu Enterprise Service Bus; 3) Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 4. Specjalista ds. Audytu Systemów Informatycznych ( 2 osoby) Opis kompetencji: - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego. - Zapewnienie organizacji niezależności w zakresie bezpieczeństwa, jakości, zgodności i wkładu wartości w systemach informacyjnych. - Wiedza techniczna, niezależność opinii. - Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej. - Umiejętność pracy w zespole. - Umiejętność analitycznego myślenia. - Komunikatywność, kreatywność. - Umiejętność pracy pod presją czasu - Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 5. Specjalista ds. bezpieczeństwa ( 2 osoby) Opis kompetencji: - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego. - Znajomość zagadnień związanych z identyfikacją wymagań odnośnie bezpieczeństwa dla systemów informatycznych. - Wiedza z zakresu informatyki połączona z umiejętnością współdziałania z innymi funkcjami informatycznymi w celu wspomagania integracji technologii zabezpieczających w obrębie infrastruktury informatycznej. - Znajomość mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa urządzeń sieciowych. - Znajomość systemów uwierzytelnień i autoryzacji użytkowników. - Znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami systemów IT. - Znajomość norm w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych np. ISO/IEC Znajomość metodologii budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji. - Znajomość zagadnień związanych z audytem bezpieczeństwa systemów informatycznych. - Znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych. - Znajomość technologii VPN, IPS. - Znajomość administrowania systemami operacyjnymi Windows i UNIX. - Znajomość problematyki ochrony antywirusowej systemów informatycznych. - Wiedza z zakresu opracowywania i budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji oraz procedur - Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 6. Administrator sieci ( 3 osoby) Opis kompetencji: 4/27

5 5/27 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 200 urządzeniach LAN/WAN każdy projekt, - posiadanie min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą doświadczenia zawodowego w tym obszarze. Wiedza w zakresie co najmniej: - standardów okablowania sieci komputerowej (FO, FTP/UTP), - standardów sieci Ethernet, - technologii DWDM, - protokołu TCP/IP, - implementacji wirtualnych sieci LAN (VLAN), - protokołów drzewa opinającego (STP, RSTP, MSTP), - routingu pomiędzy sieciami VLAN, - priorytetyzacji ruchu (QoS), - przesyłania dźwięków mowy za pomocą sieci (VoIP), - bezpieczeństwa (IPS, firewalling), - sieci WLAN, - sieci w środowiskach wirtualnych VMware oraz Hyper-v, - wysokiej dostępności i nadmiarowości urządzeń sieciowych (protokoły, konfiguracja, architektura), - redystrybucji i kontrolowania aktualizacji routingu, - utrzymania sieci przełączanych oraz routowanych, - równoważenia obciążenia (load balancing), - rozwiązywania problemów w sieciach przełączanych, - rozwiązywania problemów w protokołach routingu, - rozwiązywania problemów w zarządzaniu adresacją, - rozwiązywania problemów w sieciach konwergentnych. Znajomość urządzeń i systemów takich jak: - przełączniki Cisco Catalyst serii 2960/3750/4500/6000/6500, - moduły serwisowe przełaczników Catalyst 6500 (IPS, ACE, FWSM, ASASM, WISM, NAM) - przełączniki Cisco Nexus serii 7000, - przełączniki Cisco Nexus serii 1000v, - Cisco ASA, - routery Cisco ASR, - Cisco ACS, - punkty dostępowe sieci bezprzewodowej firmy Cisco, - Cisco Prime Infrastructure, SolarWinds - Network Configuration Manager, - przełączniki w serwerach kasetowych firm IBM i HP, - przełączniki HP serii 10500, - Check Point, - UTM firmy Juniper, - UTM firmy Fortinet, - Fortimail, - IPS firmy McAfee, - F5 BigIP LTM, - RSA SecureId, - Squid, - ITRACS (analizatory sieci, oprogramowanie). 5/27

6 6/27 Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 7. Specjalista ds. backup'u i archiwizacji ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Instalacji, konfiguracji i administracji systemem backupu Tivoli Storage Manager w wersji 5.5 lub wyższej, - Instalacji, konfiguracji, umiejętności rozwiązywania problemów technicznych i utrzymania środowiska ochrony danych za pomocą NetBackup w wersji 6.5 lub wyższej dla platformy systemowej Linux i Windows., - instalacji, konfiguracji, umiejętności rozwiązywania problemów technicznych i utrzymania systemu Veeam Backup & Replication for VMware and Hyper-V - Instalacji komponentów (klient, master server, media server), - Konfiguracji rozwiązania (m.in. napędy, robotyka, konfiguracja klienta, master serwera, media serwera, harmonogramu polityk i retencji taśm), - Umiejętność wprowadzania poprawek i dodawania/usuwania klientów/serwerów, - Administrowanie pulami taśm, pulami dyskowymi, monitorowanie- również za pośrednictwem CLI, weryfikowanie kopii, dostępności napędów, zadań, wymiana przeterminowanych i zamrożonych taśm, - Dostrajania rozwiązania, - Instalacja, konfiguracja i administracja systemem kopii zapasowej Networker 7.6 lub wyżej, - Tworzenie kopii zapasowej systemów zwirtualizowanych na platformie VMware przy użyciu dostępnych narzędzi tego środowiska, - Identyfikacji i rozwiązywania problemów zarówno z systemem backupu jak i środowiskiem sieciowym. 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów backup'u i archiwizacji; zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 8. Specjalista ds. pamięci masowych ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Wdrożenia rozwiązań z zakresu pamięci masowych, - Planowania i wdrażania architektury rozwiązań SAN, - Opracowywania planów replikacji i migracji pamięci masowych - konsolidacji, wirtualizacji i modernizacji zastosowań pamięci masowej i danych - opracowania strategii z zakresu pamięci masowych w celu zarządzania danymi oraz ich ochrony i optymalizacji 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów pamięci masowych zaimplementowanych na co najmniej 2 macierzach dyskowych o pojemności fizycznej co najmniej 40 TB na każdą macierz w każdym z projektów w tym co najmniej jedno wdrożenie obejmowało wirtualizację pamięci masowych, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 9. Specjalista ds. systemów operacyjnych - Windows ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Konfiguracji i rozwiązywania problemów usług katalogowych Microsoft Server 2008, 2008 R2, 2012 Active Directory, - Zabezpieczania i efektywnego administrowania Active Directory, - Zarządzania użytkownikami, - Zarządzania grupami, - Wdrażania infrastruktury zasad grup, - Zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i konfigurowanie z użyciem ustawień zasad grup, - - Implementacja zarządzania aktualizacjami WSUS - Konfiguracja serwera plików 6/27

7 7/27 - Konfiguracja dostępu do zasobów plikowych, Access Control List (ACL) - Odtwarzanie usługi katalogowej po awarii - Zarządzanie Windows Server 2008/2012 Backup, Restore, and Recovery - Konfiguracja Active Directory Domain Trust - Konfiguracja SSO oraz Active Directory Lightweight Directory Services - Konfiguracja Read-Only Domain Controllers - Konfiguracja serwerów wydruku - Bezpieczeństwa uwierzytelniania AD DS (Active Directory Domain Services), - Planu monitorowania w AD DS, - Planu konserwacji w AD DS., - Rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory, DNS i replikacją, - Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy, - Wdrażania infrastruktury AD DS, - Konfiguracji i rozwiązywania problemów z serwerem DNS, - Konfiguracji i zarządzania WINS, - Konfiguracji i rozwiązywania problemów z DHCP, - Konfiguracji i rozwiązywania problemów z IPv6, - Konfiguracji i rozwiązywania problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego, - Instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów z usługą NPS (Network Policy Server), - Konfiguracji NAP (Network Access Protection), - Konfiguracji IPSec, - Konfigurowania i zarządzania DFS (Distributed File System), - Konfiguracji i zarządzania technologiami pamięci masowych, - Konfiguracji dostępu do zawartości i zasobów sieciowych - Konfiguracji przestrzegania zabezpieczeń serwera, - Tworzenia i utrzymywania obiektów usługi Active Directory, - Utrzymania środowiska Active Directory, - Konfiguracji usługi Active Directory Certificate, - Planowania infrastruktury sieciowej i aplikacyjnej, - Projektowania usługi zarządzania tożsamością i dostępu, - Projektowania ciągłości i dostępności danych dla biznesu, - Instalowania, uaktualniania i migracji do Windows, - Wdrażania systemu Windows, - Konfiguracji sprzętu, aplikacji połączeń sieciowych, dostępu do zasobów oraz kopii zapasowej w Windows. 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmującym swoim zakresem wdrożenie wersji 2008 lub upgrade do wersji 2008 systemu usług katalogowych opartego na rozwiązaniu Microsoft Active Directory dla co najmniej użytkowników, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 10. Specjalista ds. systemów operacyjnych klasy Unix ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Umiejętność instalacji i upgrade-u OS Solaris 10 w opcji CD / DVD w wersji minimum na systemach SPARC, x64, and x86-based, - Umiejętność zarządzania systemem plików: znajomość architektury UFS, polecenia prtconf, format, oraz path_to_inst, devfsadm dla systemów SPARC, x64, x86. Znajomość SMI, EFI, oraz devfs i SMF, - Znajomość procedur System Boot i Shutdown dla systemów SPARC, x64, and x86-based, 7/27

8 8/27 - Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i ich odtwarzanie z wykorzystaniem UFS snapshot, - Wykonywanie instalacji i konfiguracji oraz patchowania SO Solaris z wykorzystaniem jumpstart, live upgrade i iscsi, - Umiejętność konfiguracji ustawień sieciowych, - Znajomość kontroli dostępu RBAC i konfiguracji syslog, - Znajomość usług DNS, NIS, NIS+, LDAP oraz konfigurowania nscd, - Znajomość techonologii jumpstart, flash, dhcp, - Umiejętność instalacji WAN Boot, oraz live upgrade, - Umiejętność instalacji i upgrade OS AIX 6 na systemach Power6, - Umiejętność administracji narzędziami do wirtualizacji IBM virtualization (IBM Logical Partition - LPAR, VIO) oraz Solaris virtualization (Solaris zoning),, - Umiejętność zarządzania usługami klastrowymi PowerHA/HACMP, - Doświadczenie w automatyzacji przy uzyciu skryptów Unix Stell - Umiejętność planowania,dokumentowania i skutecznego wdrażania oprogramowania na systemach, - Umiejętność zarządzania serwerami klasy IBM Power (Power6, Power7) oraz planowania, instalowania, konfigurowania, diagnozowania problemów i zarządzania systemami operacyjnymi takimi jak AIX / Linux. 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów operacyjnych klasy Unix na co najmniej 20 serwerach fizycznych lub logicznych w każdym z projektów, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 11. Specjalista ds. systemów operacyjnych Linux ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Umiejętność zaawansowanej administracji systemem systemami klasy Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Linux, ORACLE Enterprise Linux - w tym instalacji, konfiguracji, włączania kluczowych funkcji sieciowych i wykrywania błędów w systemie, - Zarządzania pakietami przez yum, rpm, - budowania pakietów RPM i umieszczania ich w repozytorium, - Zarządzania siecią, - Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z siecią, - Zarządzania pamięciami masowymi, - Zarządzania fizycznymi wolumenami, grupami wolumenów i wolumenami logicznymi wraz z systemem plików, - Zarządzania kontami, - Zarządzania uwierzytelnianiem, - Znajomość techniki działania Oracle Real Application Cluster (RAC), - Znajomość łączności serwerów z środowiskami Storage Area Networks (SAN) lub NAS, - Narzędzi do wirtualizacji w celu zarządzania maszynami wirtualnymi, - Zarządzanie Security Enhanced Linux (SELinux) i zarządzanie firewallem, - Znajomość następujących usług i protokołów: NTP, rsyslog, Web (HTTP/HTTPS), SMTP, DNS, NFS, CIFS, FTP, CUPS, SSH, VNC., IPA 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów operacyjnych Linux na co najmniej 25 serwerach fizycznych lub logicznych w każdym z projektów w tym w co najmniej w jednym obejmującym wdrożenia w środowisku zwirtualizowanym, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 12. Specjalista ds. wirtualizacji ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 8/27

9 9/27 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie platformy wirtualnej opartej na co najmniej 5 serwerach fizycznych w każdym projekcie, 2. wiedza w zakresie co najmniej: - Monitorowania diagnozowania oraz rozwiązywania problemów wydajności, hostów, - Instalacji, konfiguracji oraz zarządzania ESX/ESXi oraz vcenter, - Instalacji, konfiguracji oraz zarządzania HyperV v3 oraz MS SystemCenter - Konfiguracji klastra VMware vsphere oraz MS HyperV v3, - Zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, - Zarządzania instalacją poprawek, - Instalacji, konfiguracji, konwertowania maszyn fizycznych na wirtualne, - Wdrażania i zarządzania środowiskiem wirtualnych desktopów, - Wdrażania i zarządzania środowiskiem wirtualizacji, - Wdrażania i zarządzania środowiskiem aplikacji wirtualnych (App-V), - Projektowania strategii wirtualizacji, - Projektowania fizycznej i wirtualnej infrastruktury, - Projektowania wysokiej dostępności również w zakresie odtworzenia ośrodka po katastrofie, - Projektowania strategii wdrażania i zarządzania infrastruktury wirtualizacji, - Instalacji i konfiguracji serwerów host i maszyn wirtualnych, - Zarządzania i monitoringu środowiska wirtualnego, - Zapewnienia wysokiej dostępności i utylizacji, - Tuningu środowiska w zakresie wydajności, - Przeprowadzenia migracji serwerów fizycznych na wirtualne, - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 13. Specjalista ds. systemu Exchange Server ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z Exchange Server, - Posiadać doświadczenie z zakresu zawansowanej administracji systemem Exchange 2010 i 2013, - Posiadać doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania Exchange Server w dużych środowiskach powyżej 3000 użytkowników, - Posiadać umiejętności w rozwiazywaniu złożonych problemów występujących w dużych środowiskach, - Posiadać doświadczenie w posługiwaniu się Windows PowerShell, - Posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w administracji Windows Server (w tym 2008 R2 i 2012), - Posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z Active Directory. - Posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z usługą DNS, - Posiadać doświadczenie w zarzadzaniu PKI, - Posiadać doświadczenie w konfiguracji i rozwiązywania problemów związanych z systemem pocztowym Microsoft Exchange 2010 oraz Exchange 2013, 2. w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmującym swoim zakresem migrację systemu pocztowego do wersji Exchange 2010 / 2013 dla co najmniej użytkowników, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 2) Część II - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami okreslonymi spełniającymi wymagania określone w kol. D (opis kompeterncji) Załącznika D do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II, w ilości określonej w kol. E niniejszego załącznika przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w kol. B (nazwa Profilu) musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie (Opis komptencji) tj. 9/27

10 10/27 1. Kierownik robót budowlanych o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: posiada uprawnia budowlane do: - kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada wiedzę w zakresie instalacji i systemów średniego i niskiego napięcia - znajomość instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ( przy pracy zarówno z baterią centralną jak i akumulatorami indywidualnymi w oprawach) - znajomość systemu zasilania gwarantowanego (zasilaczy bezprzerwowych o mocy powyżej 600 kva znajomość instalacji agregatów prądotwórczych powyżej 500kW oraz instalacji około agregatowych (kominowych, paliwowych, wentylacyjnych, chłodniczych) - uczestniczył jako kierownik robót w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów energetycznych opartych na urządzeniach jak powyżej, - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 2. Inspektor robót budowlanych o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiada wiedzę w zakresie instalacji i systemów średniego i niskiego napięcia - znajomość instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ( przy pracy zarówno z baterią centralną jak i akumulatorami indywidualnymi w oprawach) - znajomość systemu zasilania gwarantowanego (zasilaczy bezprzerwowych o mocy powyżej 600 kva znajomość instalacji agregatów prądotwórczych powyżej 500kW oraz instalacji około agregatowych (kominowych, paliwowych, wentylacyjnych, chłodniczych) - uczestniczył jako inspektor nadzoru w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów energetycznych opartych na urządzeniach jak powyżej - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 3. Projektant o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz sprawdzania projektów budowlanych bez ograniczenia 0 specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - -uczestniczył w charakterze projektanta w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem zaprojektowanie 1 wdrożenie systemów energetycznych opartych na urządzeniach firm znajomość instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ( przy pracy zarówno z baterią centralną jak i akumulatorami indywidualnymi w oprawach) - znajomość systemu zasilania gwarantowanego (zasilaczy bezprzerwowych o mocy powyżej 600 kva znajomość instalacji agregatów prądotwórczych powyżej 500kW oraz instalacji około agregatowych (kominowych, paliwowych, wentylacyjnych, chłodniczych) - zdolność do komunikowania się w języku polskim 4. Kierownik robót budowlanych o specjalności elektrycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji - posiada uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia - posiadanie wiedzy w zakresie systemów automatyki budynkowej oraz systemów bezpieczeństwa opartych na Delta Controls: - telewizyjny system dozorowy - system automatyki budynkowej (BMS) - system kontroli dostępu (SKD) - system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) - znajomość oprogramowania execqvision wraz z system kamer i rejestratorów - znajomość oprogramowania Orcaview 10/27

11 11/27 - znajomość oprogramowania Historian - znajomość oprogramowania Delta Reports - posiada Certyfikat - Delta-controls stopień I i II. - Posiadanie wiedzy w zakresie systemów P.poż: - znajomość systemu alarmu pożaru (SAP), systemu gaszenia gazem (SUG) i instalacji gaśniczej opartej na KIDDE z gazem FM znajomość systemu wczesnej detekcji dymu (ASD) z detektorami VESDA oraz WAGNER - znajomość urządzeń i instalacji: Hygood, POLON ALFA, WAGNER, FAST 2000, TYCO - znajomość instalacji zestawów pożarowych firmy INSTAL-COMPACT - znajomość instalacji SAP opartej na ZETLER Znajomość jonizacyjnych czujek dymu. - Znajomość systemu kontroli dostępu opartym na systemie NEDAP. - Znajomość centrali telefonicznej typu MX ONE produkcji Astra Ericsson - znajomość instalacji LAN/WAN kat 6. - uczestniczył jako kierownik robót w swojej specjalności okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie: - systemów automatyki budynkowej, systemów bezpieczeństwa (SKD, SSWiN), systemów bezpieczeństwa pożarowego, opartych na urządzeniach jak powyżej. - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 5. Inspektor robót budowlanych o specjalności elektrycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia - uczestniczył jako inspektor nadzoru w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów automatyki budynkowej oraz systemów bezpieczeństwa opartych na Delta Controls: - telewizyjny system dozorowy - system automatyki budynkowej - system kontroli dostępu (SKD) - system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) - posiada Certyfikat - Delta-controls stopień I i II - Posiadanie wiedzy w zakresie systemów P.poż: - znajomość systemu alarmu pożaru (SAP), systemu gaszenia gazem (SUG) i instalacji gaśniczej opartej na KIDDE z gazem FM znajomość systemu wczesnej detekcji dymu (ASD) z detektorami VESDA oraz WAGNER - znajomość urządzeń i instalacji: Hygood, POLON ALFA, WAGNER, FAST 2000, TYCO, - znajomość instalacji zestawów pożarowych firmy INSTAL-COMPACT, - znajomość instalacji SAP opartej na ZETLER Znajomość jonizacyjnych czujek dymu. - Znajomość systemu kontroli dostępu opartym na systemie NEDAP. - Znajomość centrali telefonicznej typu MX ONE produkcji Astra Ericsson - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 6. Projektant o specjalności elektrycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz sprawdzania projektów budowlanych bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia - Posiada znajomość : -oprogramowania execqvision wraz z system kamer i rejestratorów - oprogramowania Orcaview - oprogramowania Historian - oprogramowania Delta Reports 11/27

12 12/27 - Uczestniczył w charakterze projektanta w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów automatyki budynkowej, systemów bezpieczeństwa (SKD, SSWiN) i systemów bezpieczeństwa pożarowego opartych na urządzeniach Hygood, POLON ALFA, WAGNER, FAST 2000, TYCO, ZETLER - zestawów pożarowych firmy INSTAL- COMPACT, kontroli dostępu opartym na systemie NEDAP, centrali telefonicznej typu MX ONE produkcji Astra Ericson - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 7. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ( 1 osoba) Opis kompetencji - posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - posiada wiedzę w zakresie systemów PPOŻ, - uczestniczył w charakterze rzeczoznawcy w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów bezpieczeństwa pożarowego opartych na urządzeniach : Hygood, POLON ALFA, WAGNER, FAST 2000, TYCO, zestawów pożarowych firmy INSTAL-COMPACT, instalacji opartej na ZETLER - Znajomość jonizacyjnych czujek dymu. - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 8. Kierownik robót budowlanych o specjalności instalacyjnej (sanitarnej) (1 osoba) Opis kompetencji: - posiada uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiada znajomość urządzeń produkcji Samsung wraz z instalacją - posiada znajomość obsługi urządzeń produkcji STULZ wraz z instalacją - posiada znajomość urządzeń produkcji SWEGON wraz z instalacją - znajomość urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacjami typu: DAIKIN TOSHIBA CARRIER UNIFLAIR FUJITSU DOSPEL ACSON oraz pomp WILO, GRUNDFOS, ABS, PIRANHA - uczestniczył w charakterze kierownika robót budowlanych w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów klimatyzacji i wentylacji opartych na urządzeniach jak powyżej. - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 9. Inspektor robót budowlanych o specjalności instalacyjnej (sanitarnej) ( 1 osoba) Opis kompetencji: - posiada uprawnia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - posiada znajomość urządzeń klimatyzacyjnych produkcji Samsung wraz z instalacją - posiada znajomość urządzeń klimatyzacyjnych produkcji STULZ wraz z instalacją - posiada znajomość urządzeń produkcji SWEGON wraz z instalacją - znajomość urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacjami typu: DAIKIN TOSHIBA CARRIER UNIFLAIR FUJITSU DOSPEL 12/27

13 13/27 ACSON oraz pomp WILO, GRUNDFOS, ABS, PIRANHA - uczestniczył w charakterze inspektora robót budowlanych w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów klimatyzacji i wentylacji opartych na urządzeniach jak powyżej - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 10. Projektant o specjalności instalacyjnej (sanitarnej) ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz sprawdzania projektów budowlanych bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Uczestniczył w charakterze projektanta w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji wod-kan opartych na urządzeniach: -klimatyzatory Samsung wraz z instalacją - urządzeń klimatyzacyjne produkcji STULZ wraz z instalacją - urządzenia produkcji SWEGON wraz z instalacją - urządzeń klimatyzacyjne wraz z instalacjami typu: DAIKIN TOSHIBA CARRIER UNIFLAIR FUJITSU DOSPEL ACSON oraz pomp WILO, GRUNDFOS, ABS, PIRANHA - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 11. Kierownik robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia o specjalności konstrukcyjnobudowlanej i drogowej, - posiada znajomość bram segmentowych, przesuwnych skrzydłowych, szlabanów wraz z kolczatkami produkcji HORMAN, DEA, BRMATRADE - znajomość platformy dźwigowej firmy VIMEC - znajomość pokryć dachowych termozgrzewalnych - znajomość samozamykaczy, drzwi, okien i zamków produkcji PORTA, ALUPROF. MERCOR, WILKA, DORMA, J&W Janaszkiewicz - uczestniczył w charakterze kierownika robót budowlanych w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie elementów branży konstrukcyjno-budowlanej i ogólnobudowlanej opartej na urządzeniach jak powyżej. - Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 12. Inspektor robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi bez ograniczenia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej, - posiada znajomość bram segmentowych, przesuwnych skrzydłowych, szlabanów wraz z kolczatkami produkcji : HORMAN, DEA, BRMATRADE - znajomość platformy dźwigowej firmy VIMEC - znajomość pokryć dachowych termozgrzewalnych 13/27

14 14/27 - znajomość samozamykaczy, drzwi, okien i zamków produkcji PORTA, ALUPROF. MERCOR, WILKA, DORMA, J&W Janaszkiewicz - uczestniczył w charakterze kierownika robót budowlanych w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie elementów branży konstrukcyjno-budowlanej i ogólnobudowlanej opartej na urządzeniach jak powyżej - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 13. Projektant o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz sprawdzania projektów budowlanych bez ograniczenia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej, - uczestniczył w charakterze projektanta w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie elementów branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej oraz ogólnobudowlanej opartej na urządzeniach firm : HORMAN, DEA, BRMATRADE - platformy dźwigowej firmy VIMEC oraz PORTA, ALUPROF. MERCOR, WILKA, DORMA, J&W Janaszkiewicz - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim Powinno być: III 2.3) Kwalifikacje techniczne. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Część I i II wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeśli dowodem jest poświadczenie, to w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 2. Część I i II - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej dla ust. 3 na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 4. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych o ile dotyczy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia: 1) Część I warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usług w Obszarze IT (każda usługa musi obejmować swoim zakresem czynności określone w kolumnie Opis zadań" dla następujących kluczowych profili kompetencyjnych: Specjalista ds. Baz Danych, Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych, Specjalista ds. integracji systemów, Specjalista ds. bezpieczeństwa, Administrator sieci, Specjalista ds. backup'u i archiwizacji, Specjalista ds. 14/27

15 15/27 pamięci masowych, Specjalista ds. systemów operacyjnych Windows, Specjalista ds. systemów operacyjnych Linux, Specjalista ds. wirtualizacji) o wartości nie mniejszej niż PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2) Część II: warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usług w obszarze budownictwa (kierowanie robotami budowlanymi, nadzoru lub projektowania) o wartości nie mniejszej niż PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2. Wymagania dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1) Część I warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami spełniającymi wymagania określone w kol. D (opis kompeterncji) Załącznika D do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I, w ilości określonej w kol. E niniejszego załącznika przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w kol. B (nazwa Profilu) musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie (Opis komptencji tj. 1. Specjalista ds. Baz Danych ( 3 osoby) Opis kompetencji: Min. 60 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym obsarze. Instalacji i konfiguracji SQL Server w wersji 2008 lub wyższej, RDBMS Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej oraz Sybase 15.0 lub wyższej Planowania i wdrażania aplikacji bazodanowych opartych na SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE Wykonywania zadań związanych z utrzymaniem eksploatacyjnym, Monitorowania i Optymalizacji SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE Rozwiązywania problemów dotyczących bazy danych oraz infrastruktury informatycznej, Bezpieczeństwa dostępu do baz danych, Zarządzania kontami użytkowników, Wykonywania i odtwarzania kopi zapasowych bazy danych i środowiska SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE Wykorzystania usług automatyzujących czynności administracyjne, Wdrażania rozwiązań wysokiej dostępności baz danych tj. database mirroring, SQL Server clustered instancje, Oracle RAC, Data Guard, Sybase Replication Server Dostosowanie działania całej bazy i indywidualnych sesji do wymagań języka narodowego, Konfiguracji RMAN i wykonywania kopii zabezpieczających, Konfigurowania i zarządzania bazą Flashback, Usuwania błędów użytkowników za pomocą mechanizmu Flashback, Odtwarzania utraconych plików bazodanowych oraz odtwarzanie do punktu w czasie, Wykrywania i usuwania uszkodzonych bloków oraz plików bazy danych, Monitorowania i poprawiania wydajności bazy danych np. za pomocą automatycznych doradców (Database Advisors), Monitorowania i zarządzania pamięcią wspólną (SGA), Monitorowania i zarządzania dostępną przestrzenią w bazie danych, Administrowania Automatic Storage Management, Zarządzania przydziałem zasobów do użytkowników, Tworzenia i monitorowania automatycznych zadań w bazie danych, Znajomość podstaw SQL i PL/SQL używanego w RDBMS Oracle, Znajomość podstaw SQL i T-SQL używanego w SQL Server oraz Sybase ASE, Znajomość podstawowych zagadnień administrowania RDBMS Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej oraz SQL Server w wersji 2008 lub wyższej, Znajomość architektury i funkcjonowania relacyjnych baz danych, 15/27

16 16/27 Znajomość podstaw administracji i zarządzania systemami operacyjnymi LINUX, Windows, Znajomość podstaw funkcjonowania sieci komputerowych LAN i WAN, Znajomość podstaw funkcjonowania sieci NAS i SAN, Znajomość architektury komputerów i peryferyjnych urządzeń komputerowych, Znajomość architektury i funkcjonowania klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych. Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 2. Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych ( 3 osoby) Opis kompetencji: 1) Wiedzę w zakresie co najmniej: Instalacji, konfiguracji i administracji serwerem aplikacyjnym: WebLogic, Oracle Application Server, JBoss, IIS, Instalacja, konfiguracja i administracja technologii webowych: Apache i Tomcat, Zarządzania cyklem życia serwera aplikacyjnego / wdrożonej usługi informatycznej, Konfiguracji zasobów JMS, Konfiguracji środowisk wysokiej dostępności, Monitorowania serwera aplikacji oraz zasobów, Wdrażania i dystrybucji aplikacji J2EE, ASP.NET Konfiguracji i zabezpieczania środowiska serwera aplikacyjnego, Konfigurowania rejestrowania i wyświetlanie plików dziennika, Dostrajania środowiska serwera aplikacyjnego, Podstawowej znajomości programowania w Java / Java EE i ASP.NET, Diagnostyki i rozwiązywania problemów w eksploatacji platformy serwerów J2EE i IIS, Znajomość zagadnień / narzędzi związanych z analizą oraz rozwiązywaniem problemów wydajnościowych aplikacji J2EE Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów wydajnościowych Instalacji, patchowania, upgradu i migracji środowisk J2EE, ASP.NET Rozwoju funkcjonalności wspierających provisioning usług J2EE w chmurze prywatnej, Planowania wymaganych zmian dla istniejących środowisk J2EE i IIS, Testów wydajnościowych aplikacji opartych o J2EE, ASP.NET i technologii WEB oraz Administracji Oracle Internet Directory, Zarządzania oraz konfiguracji Oracle HTTP Server, Zarządzania oraz konfiguracji Oracle AS Web Cache, Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Portal, Zabezpieczenia komponentów oprogramowania serwerów aplikacyjnych przy użyciu SSL, Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Certificate Authority; Administracji oprogramowaniem Oracle Business Intelligence oraz Oracle Discoverer, Administracji systemów operacyjnych Linux / Unix oraz Windows, niezbędnej do zapewnienia poprawnego działania oprogramowania serwerów aplikacyjnych. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie farmy co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 3) Co najmniej 1 osoba uczestniczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem zarządzanie farmą co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 4) Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 3. Specjalista ds. integracji systemów ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1) wiedza w zakresie co najmniej: 16/27

17 17/27 SOA (Service Oriented Architecture), Znaczenia Web Service w obrębie SOA, Znajomości standardów takich jak: WSDL, SOAP, XML i Web Service dla Java Platform Enterprise Edition, Znajomość Platformy Java, Java EE (Enterprise Edition), włączając w to Java Message Services (JMS) API i Java EE Connector Architecture (JCA) API, Znajomości architektury komponentów IBM WebSphere Application Server, Wdrażania i zarządzania rozwiązaniami ESB opartymi o IBM WebSphere MQ, WebSphere Broker, DataPower, Znajomości środowiska Eclipse, Podstawowej znajomości programowania w Java, Projektowania i rozwoju aplikacji rozproszonych, które korzystają z technologii IBM WebSphere Application Server, Umiejętność zarządzania procesami biznesowymi, publikowania usług sieciowych, Umiejętność strojenia, rozwiązywania problemów i konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa rozwiązania opartego o IBM WebSphere Application Server. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem integrację systemów informatycznych z zastosowaniem rozwiązań typu Enterprise Service Bus; 3) Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 4. Specjalista ds. Audytu Systemów Informatycznych ( 2 osoby) Opis kompetencji: Min. 24 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym obszarze. Zapewnienie organizacji niezależności w zakresie bezpieczeństwa, jakości, zgodności i wkładu wartości w systemach informacyjnych, Wiedza techniczna, niezależność opinii, Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, Umiejętność pracy w zespole, Umiejętność analitycznego myślenia, Komunikatywność, kreatywność, Umiejętność pracy pod presją czasu, Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 5. Specjalista ds. bezpieczeństwa ( 2 osoby) Opis kompetencji: Min. 24 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym obszarze, Znajomość zagadnień związanych z identyfikacją wymagań odnośnie bezpieczeństwa dla systemów informatycznych, Wiedza z zakresu informatyki połączona z umiejętnością współdziałania z innymi funkcjami informatycznymi w celu wspomagania integracji technologii zabezpieczających w obrębie infrastruktury informatycznej, Znajomość mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa urządzeń sieciowych, Znajomość systemów uwierzytelnień i autoryzacji użytkowników, Znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami systemów IT, Znajomość norm w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych np. ISO/IEC 13335, Znajomość metodologii budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji, Znajomość zagadnień związanych z audytem bezpieczeństwa systemów informatycznych, Znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych, Znajomość technologii VPN, IPS, Znajomość administrowania systemami operacyjnymi Windows i UNIX, Znajomość problematyki ochrony antywirusowej systemów informatycznych, Wiedza z zakresu opracowywania i budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji oraz procedur, Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 17/27

18 18/27 6. Administrator sieci ( 3 osoby) Opis kompetencji: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 200 urządzeniach LAN/WAN każdy projekt, posiadanie min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym obszarze. Wiedza w zakresie co najmniej: standardów okablowania sieci komputerowej (FO, FTP/UTP), standardów sieci Ethernet, technologii DWDM, protokołu TCP/IP, implementacji wirtualnych sieci LAN (VLAN), protokołów drzewa opinającego (STP, RSTP, MSTP), routingu pomiędzy sieciami VLAN, priorytetyzacji ruchu (QoS), przesyłania dźwięków mowy za pomocą sieci (VoIP), bezpieczeństwa (IPS, firewalling), sieci WLAN, sieci w środowiskach wirtualnych VMware oraz Hyper-v, wysokiej dostępności i nadmiarowości urządzeń sieciowych (protokoły, konfiguracja, architektura), redystrybucji i kontrolowania aktualizacji routingu, utrzymania sieci przełączanych oraz routowanych, równoważenia obciążenia (load balancing), rozwiązywania problemów w sieciach przełączanych, rozwiązywania problemów w protokołach routingu, rozwiązywania problemów w zarządzaniu adresacją, rozwiązywania problemów w sieciach konwergentnych. Znajomość urządzeń i systemów takich jak: przełączniki Cisco Catalyst serii 2960/3750/4500/6000/6500, moduły serwisowe przełaczników Catalyst 6500 (IPS, ACE, FWSM, ASASM, WISM, NAM) przełączniki Cisco Nexus serii 7000, przełączniki Cisco Nexus serii 1000v, Cisco ASA, routery Cisco ASR, Cisco ACS, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej firmy Cisco, Cisco Prime Infrastructure, SolarWinds - Network Configuration Manager, przełączniki w serwerach kasetowych firm IBM i HP, przełączniki HP serii 10500, Check Point, UTM firmy Juniper, UTM firmy Fortinet, Fortimail, IPS firmy McAfee, F5 BigIP LTM, RSA SecureId, 18/27

19 19/27 Squid, ITRACS (analizatory sieci, oprogramowanie). Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 7. Specjalista ds. backup'u i archiwizacji ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1) wiedza w zakresie co najmniej: Instalacji, konfiguracji i administracji systemem backupu Tivoli Storage Manager w wersji 5.5 lub wyższej, Instalacji, konfiguracji, umiejętności rozwiązywania problemów technicznych i utrzymania środowiska ochrony danych za pomocą NetBackup w wersji 6.5 lub wyższej dla platformy systemowej Linux i Windows., instalacji, konfiguracji, umiejętności rozwiązywania problemów technicznych i utrzymania systemu Veeam Backup & Replication for VMware and Hyper-V, Instalacji komponentów (klient, master server, media server), Konfiguracji rozwiązania (m.in. napędy, robotyka, konfiguracja klienta, master serwera, media serwera, harmonogramu polityk i retencji taśm), Umiejętność wprowadzania poprawek i dodawania/usuwania klientów/serwerów, Administrowanie pulami taśm, pulami dyskowymi, monitorowanie- również za pośrednictwem CLI, weryfikowanie kopii, dostępności napędów, zadań, wymiana przeterminowanych i zamrożonych taśm, Dostrajania rozwiązania, Instalacja, konfiguracja i administracja systemem kopii zapasowej Networker 7.6 lub wyżej, Tworzenie kopii zapasowej systemów zwirtualizowanych na platformie VMware przy użyciu dostępnych narzędzi tego środowiska, Identyfikacji i rozwiązywania problemów zarówno z systemem backupu jak i środowiskiem sieciowym. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów backup'u i archiwizacji; 3) zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 8. Specjalista ds. pamięci masowych ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1) wiedza w zakresie co najmniej: Wdrożenia rozwiązań z zakresu pamięci masowych, Planowania i wdrażania architektury rozwiązań SAN, Opracowywania planów replikacji i migracji pamięci masowych konsolidacji, wirtualizacji i modernizacji zastosowań pamięci masowej i danych opracowania strategii z zakresu pamięci masowych w celu zarządzania danymi oraz ich ochrony i optymalizacji. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów pamięci masowych zaimplementowanych na co najmniej 2 macierzach dyskowych o pojemności fizycznej co najmniej 40 TB na każdą macierz w każdym z projektów w tym co najmniej jedno wdrożenie obejmowało wirtualizację pamięci masowych, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 9. Specjalista ds. systemów operacyjnych Windows (2 osoby): Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: Konfiguracji i rozwiązywania problemów usług katalogowych Microsoft Server 2008, 2008 R2, 2012 Active Directory, Zabezpieczania i efektywnego administrowania Active Directory, Zarządzania użytkownikami, Zarządzania grupami, Wdrażania infrastruktury zasad grup, Zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i konfigurowanie z użyciem ustawień zasad grup, 19/27

20 20/27 Implementacja zarządzania aktualizacjami WSUS Konfiguracja serwera plików Konfiguracja dostępu do zasobów plikowych, Access Control List (ACL) Odtwarzanie usługi katalogowej po awarii Zarządzanie Windows Server 2008/2012 Backup, Restore, and Recovery Konfiguracja Active Directory Domain Trust Konfiguracja SSO oraz Active Directory Lightweight Directory Services Konfiguracja Read-Only Domain Controllers Konfiguracja serwerów wydruku Bezpieczeństwa uwierzytelniania AD DS (Active Directory Domain Services), Planu monitorowania w AD DS, Planu konserwacji w AD DS., Rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory, DNS i replikacją, Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy, Wdrażania infrastruktury AD DS, Konfiguracji i rozwiązywania problemów z serwerem DNS, Konfiguracji i zarządzania WINS, Konfiguracji i rozwiązywania problemów z DHCP, Konfiguracji i rozwiązywania problemów z IPv6, Konfiguracji i rozwiązywania problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego, Instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów z usługą NPS (Network Policy Server), Konfiguracji NAP (Network Access Protection), Konfiguracji IPSec, Konfigurowania i zarządzania DFS (Distributed File System), Konfiguracji i zarządzania technologiami pamięci masowych, Konfiguracji dostępu do zawartości i zasobów sieciowych Konfiguracji przestrzegania zabezpieczeń serwera, Tworzenia i utrzymywania obiektów usługi Active Directory, Utrzymania środowiska Active Directory, Konfiguracji usługi Active Directory Certificate, Planowania infrastruktury sieciowej i aplikacyjnej, Projektowania usługi zarządzania tożsamością i dostępu, Projektowania ciągłości i dostępności danych dla biznesu, Instalowania, uaktualniania i migracji do Windows, Wdrażania systemu Windows, Konfiguracji sprzętu, aplikacji połączeń sieciowych, dostępu do zasobów oraz kopii zapasowej w Windows. 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmującym swoim zakresem wdrożenie wersji 2008 lub upgrade do wersji 2008 systemu usług katalogowych opartego na rozwiązaniu Microsoft Active Directory dla co najmniej użytkowników, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 10. Specjalista ds. systemów operacyjnych klasy Unix ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1) wiedza w zakresie co najmniej: Umiejętność instalacji i upgrade-u OS Solaris 10 w opcji CD / DVD w wersji minimum na systemach SPARC, x64, and x86-based, 20/27

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.22.52.206 206-04666 Warszawa, 206-05-06 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup i odnowienie subskrypcji dla produktów Red Hat wraz z

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca status Novell Training Services Partner Platinum.

TEMAT SZKOLENIA: Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca status Novell Training Services Partner Platinum. TEMAT SZKOLENIA: Kurs przygotowujący do egzaminu LPIC-1 (w zakresie Programu Certyfikacji Linux Proffesional Institute) 3112 Novell s Guide to the LPIC-1 Certification Using SUSE Linux Enterprise Server

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Lp. Nazwa 3 Administracja systemem Windows Serwer 2012 5 dni 5 1.1 WdraŜanie infrastruktury Group Policy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75674-2015:text:pl:html Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674 Wstępne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403)

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146978-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978 IPCON Sp. z o.o., ul. Jastrzębia 23/1, Osoba do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255258-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 141-255258 Resortowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Warszawa: Wsparcie MS Exchange i systemu usług katalogowych. Numer

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska Wirtualizacja infrastruktury według VMware Michał Małka DNS Polska VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Numer ogłoszenia nr: 169288. Data ukazania się ogłoszenia: 07 maja 2015 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Numer ogłoszenia nr: 169288. Data ukazania się ogłoszenia: 07 maja 2015 r. Numer ogłoszenia nr: 169288 Data ukazania się ogłoszenia: 07 maja 2015 r. Izba Celna w Opolu Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: informatyk W miesiącu poprzedzającym datę

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI

RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI Wydział Architektury Celem stażu jest zdobycie umiejętności projektowych, wiedzy z dziedziny budownictwa, umiejętności projektowania urbanistycznego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy referent ds. informatyki

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy referent ds. informatyki Ogłoszenie o pracę Stanowisko Starszy referent ds informatyki Email Telefon +48 77 446 16 80 Fax Data składania 2016-06-13 Data wygaśnięcia 2016-12-31 Tagi Województwo OPOLSKIE Powiat Opole Gmina Opole

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 17 czerwca 2014 r. dot.: numer sprawy: 14/SISP-2/PN/2014 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Red Hat Network Satellite Server

Red Hat Network Satellite Server Red Hat Network Satellite Server Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 600 017 006 bs@bel.pl Usługa Red Hat Network 2 Usługa Red Hat Network Zintegrowane platforma stworzona do zarządzania systemami

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, Spis treści

Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, Spis treści Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, 2013 Spis treści Podziękowania Informacje o autorach Wstęp xv xx xxiii Część 1 Podstawy 1

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE. Kwiecień 2013

KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE. Kwiecień 2013 KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE Kwiecień 2013 Arrow ECS Services Autoryzowany ośrodek szkoleniowy Citrix został wyróżniony tytułem: CALC of the Year 2010 Eastern Region

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment Foundations

HP Matrix Operating Environment Foundations Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL972S HP Matrix Operating Environment Foundations Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy, inżynierowie i konsultanci którzy planują i zarządzają rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Pieczątka Wykonawcy) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Lp. Imię i nazwisko* Rola wskazanej osoby Minimalne wymagania dla każdej z osób Czy wskazana osoba spełnia podane wymaganie?

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. 2008-12-22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko Informatyka w Wydziale Obsługi Starostwa,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka 2 etaty w Biurze Informatyki

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka 2 etaty w Biurze Informatyki Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka 2 etaty w Biurze Informatyki 1. Wymagania niezbędne - wykształcenie wyższe o kierunku informatyka lub - wykształcenie średnie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: OR.VII.272.50.2011 Łódź, dnia 25 lipca 2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE. Luty 2012

KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE. Luty 2012 KATALOG SZKOLEŃ ARROW ECS SERVICES AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE Luty 2012 Arrow ECS Services Autoryzowany ośrodek szkoleniowy Citrix został wyróżniony tytułem: CALC of the Year 2010 Eastern Region

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo