Polska-Radom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Radom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 206-356941"

Transkrypt

1 1/27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Radom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, ul. Samorządowa 1, Osoba do kontaktów: Anna Juszczak, Radom26-601, POLSKA. Faks: (, , 2013/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi architektoniczne i podobne Zamiast: III 2.3) Kwalifikacje techniczne. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Część I i II- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeśli dowodem jest poświadczenie, to w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 2. Część I i II - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej dla ust. 3 na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 4. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych - o ile dotyczy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia: 1) Część I - warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w Obszarze IT (każda usługa musi obejmować swoim zakresem czynności określone w kolumnie Opis zadań" dla następujących kluczowych profili kompetencyjnych: Specjalista ds. Baz Danych, Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych, Specjalista ds. integracji systemów, Specjalista ds. bezpieczeństwa, Administrator sieci, Specjalista ds. backup'u i 1/27

2 2/27 archiwizacji, Specjalista ds. pamięci masowych, Specjalista ds. systemów operacyjnych - Windows, Specjalista ds. systemów operacyjnych Linux, Specjalista ds. wirtualizacji) o wartości nie mniejszej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2) Część II: warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w obszarze budownictwa (kierowanie robotami budowlanymi, nadzoru lub projektowania) o wartości nie mniejszej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2. Wymagania dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1) Część I - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami spełniającymi wymagania określone w kol. D (opis kompeterncji) Załącznika D do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I, w ilości określonej w kol. E niniejszego załącznika przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w kol. B (nazwa Profilu) musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie (Opis komptencji tj. 1. Specjalista ds. Baz Danych ( 3 osoby) Opis kompetencji: - Min. 60 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego. - Instalacji i konfiguracji SQL Server w wersji 2008 lub wyższej, RDBMS Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej oraz Sybase 15.0 lub wyższej - Planowania i wdrażania aplikacji bazodanowych opartych na SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE - Wykonywania zadań związanych z utrzymaniem eksploatacyjnym, - Monitorowania i Optymalizacji SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE - Rozwiązywania problemów dotyczących bazy danych oraz infrastruktury informatycznej, - Bezpieczeństwa dostępu do baz danych, - Zarządzania kontami użytkowników, - Wykonywania i odtwarzania kopi zapasowych bazy danych i środowiska SQL Server, RDBMS Oracle oraz Sybase ASE - Wykorzystania usług automatyzujących czynności administracyjne, - Wdrażania rozwiązań wysokiej dostępności baz danych tj. database mirroring, SQL Server clustered instancje, Oracle RAC, Data Guard, Sybase Replication Server - Dostosowanie działania całej bazy i indywidualnych sesji do wymagań języka narodowego, - Konfiguracji RMAN i wykonywania kopii zabezpieczających, - Konfigurowania i zarządzania bazą Flashback, - Usuwania błędów użytkowników za pomocą mechanizmu Flashback, - Odtwarzania utraconych plików bazodanowych oraz odtwarzanie do punktu w czasie, - Wykrywania i usuwania uszkodzonych bloków oraz plików bazy danych, - Monitorowania i poprawiania wydajności bazy danych np. za pomocą automatycznych doradców (Database Advisors), - Monitorowania i zarządzania pamięcią wspólną (SGA), - Monitorowania i zarządzania dostępną przestrzenią w bazie danych, - Administrowania Automatic Storage Management, - Zarządzania przydziałem zasobów do użytkowników, - Tworzenia i monitorowania automatycznych zadań w bazie danych, - Znajomość podstaw SQL i PL/SQL używanego w RDBMS Oracle, - Znajomość podstaw SQL i T-SQL używanego w SQL Server oraz Sybase ASE, - Znajomość podstawowych zagadnień administrowania RDBMS Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej oraz SQL Server w wersji 2008 lub wyższej. - Znajomość architektury i funkcjonowania relacyjnych baz danych. - Znajomość podstaw administracji i zarządzania systemami operacyjnymi LINUX, Windows. 2/27

3 3/27 - Znajomość podstaw funkcjonowania sieci komputerowych LAN i WAN. - Znajomość podstaw funkcjonowania sieci NAS i SAN. - Znajomość architektury komputerów i peryferyjnych urządzeń komputerowych. - Znajomość architektury i funkcjonowania klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych. zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 2. Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych ( 3 osoby) Opis kompetencji: 1) Wiedzę w zakresie co najmniej: - Instalacji, konfiguracji i administracji serwerem aplikacyjnym: WebLogic, Oracle Application Server, JBoss, IIS, - Instalacja, konfiguracja i administracja technologii webowych: Apache i Tomcat, - Zarządzania cyklem życia serwera aplikacyjnego / wdrożonej usługi informatycznej, - Konfiguracji zasobów JMS, - Konfiguracji środowisk wysokiej dostępności, - Monitorowania serwera aplikacji oraz zasobów, - Wdrażania i dystrybucji aplikacji J2EE, ASP.NET - Konfiguracji i zabezpieczania środowiska serwera aplikacyjnego, - Konfigurowania rejestrowania i wyświetlanie plików dziennika, - Dostrajania środowiska serwera aplikacyjnego, - Podstawowej znajomości programowania w Java / Java EE i ASP.NET, - Diagnostyki i rozwiązywania problemów w eksploatacji platformy serwerów J2EE i IIS, - Znajomość zagadnień / narzędzi związanych z analizą oraz rozwiązywaniem problemów wydajnościowych aplikacji J2EE - Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów wydajnościowych - Instalacji, patchowania, upgradu i migracji środowisk J2EE, ASP.NET - Rozwoju funkcjonalności wspierających provisioning usług J2EE w chmurze prywatnej, - Planowania wymaganych zmian dla istniejących środowisk J2EE i IIS, - Testów wydajnościowych aplikacji opartych o J2EE, ASP.NET i technologii WEB oraz - Administracji Oracle Internet Directory, - Zarządzania oraz konfiguracji Oracle HTTP Server, - Zarządzania oraz konfiguracji Oracle AS Web Cache, - Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Portal, - Zabezpieczenia komponentów oprogramowania serwerów aplikacyjnych przy użyciu SSL, - Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Certificate Authority; - Administracji oprogramowaniem Oracle Business Intelligence oraz Oracle Discoverer - Administracji systemów operacyjnych Linux / Unix oraz Windows, niezbędnej do zapewnienia poprawnego działania oprogramowania serwerów aplikacyjnych. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie farmy co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 3) Co najmniej 1 osoba uczestniczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem zarządzanie farmą co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 4) Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 3. Specjalista ds. integracji systemów ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1) wiedza w zakresie co najmniej: - SOA (Service Oriented Architecture), 3/27

4 4/27 - Znaczenia Web Service w obrębie SOA, - Znajomości standardów takich jak: WSDL, SOAP, XML i Web Service dla Java Platform Enterprise Edition, - Znajomość Platformy Java, Java EE (Enterprise Edition), włączając w to Java Message Services (JMS) API i Java EE Connector Architecture (JCA) API, - Znajomości architektury komponentów IBM WebSphere Application Server, - Wdrażania i zarządzania rozwiązaniami ESB opartymi o IBM WebSphere MQ, WebSphere Broker, DataPower, - Znajomości środowiska Eclipse, - Podstawowej znajomości programowania w Java, - Projektowania i rozwoju aplikacji rozproszonych, które korzystają z technologii IBM WebSphere Application Server, - Umiejętność zarządzania procesami biznesowymi, publikowania usług sieciowych, - Umiejętność strojenia, rozwiązywania problemów i konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa rozwiązania opartego o IBM WebSphere Application Server. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem integrację systemów informatycznych z zastosowaniem rozwiązań typu Enterprise Service Bus; 3) Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 4. Specjalista ds. Audytu Systemów Informatycznych ( 2 osoby) Opis kompetencji: - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego. - Zapewnienie organizacji niezależności w zakresie bezpieczeństwa, jakości, zgodności i wkładu wartości w systemach informacyjnych. - Wiedza techniczna, niezależność opinii. - Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej. - Umiejętność pracy w zespole. - Umiejętność analitycznego myślenia. - Komunikatywność, kreatywność. - Umiejętność pracy pod presją czasu - Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 5. Specjalista ds. bezpieczeństwa ( 2 osoby) Opis kompetencji: - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego. - Znajomość zagadnień związanych z identyfikacją wymagań odnośnie bezpieczeństwa dla systemów informatycznych. - Wiedza z zakresu informatyki połączona z umiejętnością współdziałania z innymi funkcjami informatycznymi w celu wspomagania integracji technologii zabezpieczających w obrębie infrastruktury informatycznej. - Znajomość mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa urządzeń sieciowych. - Znajomość systemów uwierzytelnień i autoryzacji użytkowników. - Znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami systemów IT. - Znajomość norm w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych np. ISO/IEC Znajomość metodologii budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji. - Znajomość zagadnień związanych z audytem bezpieczeństwa systemów informatycznych. - Znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych. - Znajomość technologii VPN, IPS. - Znajomość administrowania systemami operacyjnymi Windows i UNIX. - Znajomość problematyki ochrony antywirusowej systemów informatycznych. - Wiedza z zakresu opracowywania i budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji oraz procedur - Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 6. Administrator sieci ( 3 osoby) Opis kompetencji: 4/27

5 5/27 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 200 urządzeniach LAN/WAN każdy projekt, - posiadanie min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą doświadczenia zawodowego w tym obszarze. Wiedza w zakresie co najmniej: - standardów okablowania sieci komputerowej (FO, FTP/UTP), - standardów sieci Ethernet, - technologii DWDM, - protokołu TCP/IP, - implementacji wirtualnych sieci LAN (VLAN), - protokołów drzewa opinającego (STP, RSTP, MSTP), - routingu pomiędzy sieciami VLAN, - priorytetyzacji ruchu (QoS), - przesyłania dźwięków mowy za pomocą sieci (VoIP), - bezpieczeństwa (IPS, firewalling), - sieci WLAN, - sieci w środowiskach wirtualnych VMware oraz Hyper-v, - wysokiej dostępności i nadmiarowości urządzeń sieciowych (protokoły, konfiguracja, architektura), - redystrybucji i kontrolowania aktualizacji routingu, - utrzymania sieci przełączanych oraz routowanych, - równoważenia obciążenia (load balancing), - rozwiązywania problemów w sieciach przełączanych, - rozwiązywania problemów w protokołach routingu, - rozwiązywania problemów w zarządzaniu adresacją, - rozwiązywania problemów w sieciach konwergentnych. Znajomość urządzeń i systemów takich jak: - przełączniki Cisco Catalyst serii 2960/3750/4500/6000/6500, - moduły serwisowe przełaczników Catalyst 6500 (IPS, ACE, FWSM, ASASM, WISM, NAM) - przełączniki Cisco Nexus serii 7000, - przełączniki Cisco Nexus serii 1000v, - Cisco ASA, - routery Cisco ASR, - Cisco ACS, - punkty dostępowe sieci bezprzewodowej firmy Cisco, - Cisco Prime Infrastructure, SolarWinds - Network Configuration Manager, - przełączniki w serwerach kasetowych firm IBM i HP, - przełączniki HP serii 10500, - Check Point, - UTM firmy Juniper, - UTM firmy Fortinet, - Fortimail, - IPS firmy McAfee, - F5 BigIP LTM, - RSA SecureId, - Squid, - ITRACS (analizatory sieci, oprogramowanie). 5/27

6 6/27 Zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 7. Specjalista ds. backup'u i archiwizacji ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Instalacji, konfiguracji i administracji systemem backupu Tivoli Storage Manager w wersji 5.5 lub wyższej, - Instalacji, konfiguracji, umiejętności rozwiązywania problemów technicznych i utrzymania środowiska ochrony danych za pomocą NetBackup w wersji 6.5 lub wyższej dla platformy systemowej Linux i Windows., - instalacji, konfiguracji, umiejętności rozwiązywania problemów technicznych i utrzymania systemu Veeam Backup & Replication for VMware and Hyper-V - Instalacji komponentów (klient, master server, media server), - Konfiguracji rozwiązania (m.in. napędy, robotyka, konfiguracja klienta, master serwera, media serwera, harmonogramu polityk i retencji taśm), - Umiejętność wprowadzania poprawek i dodawania/usuwania klientów/serwerów, - Administrowanie pulami taśm, pulami dyskowymi, monitorowanie- również za pośrednictwem CLI, weryfikowanie kopii, dostępności napędów, zadań, wymiana przeterminowanych i zamrożonych taśm, - Dostrajania rozwiązania, - Instalacja, konfiguracja i administracja systemem kopii zapasowej Networker 7.6 lub wyżej, - Tworzenie kopii zapasowej systemów zwirtualizowanych na platformie VMware przy użyciu dostępnych narzędzi tego środowiska, - Identyfikacji i rozwiązywania problemów zarówno z systemem backupu jak i środowiskiem sieciowym. 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów backup'u i archiwizacji; zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 8. Specjalista ds. pamięci masowych ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Wdrożenia rozwiązań z zakresu pamięci masowych, - Planowania i wdrażania architektury rozwiązań SAN, - Opracowywania planów replikacji i migracji pamięci masowych - konsolidacji, wirtualizacji i modernizacji zastosowań pamięci masowej i danych - opracowania strategii z zakresu pamięci masowych w celu zarządzania danymi oraz ich ochrony i optymalizacji 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów pamięci masowych zaimplementowanych na co najmniej 2 macierzach dyskowych o pojemności fizycznej co najmniej 40 TB na każdą macierz w każdym z projektów w tym co najmniej jedno wdrożenie obejmowało wirtualizację pamięci masowych, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 9. Specjalista ds. systemów operacyjnych - Windows ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Konfiguracji i rozwiązywania problemów usług katalogowych Microsoft Server 2008, 2008 R2, 2012 Active Directory, - Zabezpieczania i efektywnego administrowania Active Directory, - Zarządzania użytkownikami, - Zarządzania grupami, - Wdrażania infrastruktury zasad grup, - Zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i konfigurowanie z użyciem ustawień zasad grup, - - Implementacja zarządzania aktualizacjami WSUS - Konfiguracja serwera plików 6/27

7 7/27 - Konfiguracja dostępu do zasobów plikowych, Access Control List (ACL) - Odtwarzanie usługi katalogowej po awarii - Zarządzanie Windows Server 2008/2012 Backup, Restore, and Recovery - Konfiguracja Active Directory Domain Trust - Konfiguracja SSO oraz Active Directory Lightweight Directory Services - Konfiguracja Read-Only Domain Controllers - Konfiguracja serwerów wydruku - Bezpieczeństwa uwierzytelniania AD DS (Active Directory Domain Services), - Planu monitorowania w AD DS, - Planu konserwacji w AD DS., - Rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory, DNS i replikacją, - Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy, - Wdrażania infrastruktury AD DS, - Konfiguracji i rozwiązywania problemów z serwerem DNS, - Konfiguracji i zarządzania WINS, - Konfiguracji i rozwiązywania problemów z DHCP, - Konfiguracji i rozwiązywania problemów z IPv6, - Konfiguracji i rozwiązywania problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego, - Instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów z usługą NPS (Network Policy Server), - Konfiguracji NAP (Network Access Protection), - Konfiguracji IPSec, - Konfigurowania i zarządzania DFS (Distributed File System), - Konfiguracji i zarządzania technologiami pamięci masowych, - Konfiguracji dostępu do zawartości i zasobów sieciowych - Konfiguracji przestrzegania zabezpieczeń serwera, - Tworzenia i utrzymywania obiektów usługi Active Directory, - Utrzymania środowiska Active Directory, - Konfiguracji usługi Active Directory Certificate, - Planowania infrastruktury sieciowej i aplikacyjnej, - Projektowania usługi zarządzania tożsamością i dostępu, - Projektowania ciągłości i dostępności danych dla biznesu, - Instalowania, uaktualniania i migracji do Windows, - Wdrażania systemu Windows, - Konfiguracji sprzętu, aplikacji połączeń sieciowych, dostępu do zasobów oraz kopii zapasowej w Windows. 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmującym swoim zakresem wdrożenie wersji 2008 lub upgrade do wersji 2008 systemu usług katalogowych opartego na rozwiązaniu Microsoft Active Directory dla co najmniej użytkowników, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 10. Specjalista ds. systemów operacyjnych klasy Unix ( 2 osoby) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Umiejętność instalacji i upgrade-u OS Solaris 10 w opcji CD / DVD w wersji minimum na systemach SPARC, x64, and x86-based, - Umiejętność zarządzania systemem plików: znajomość architektury UFS, polecenia prtconf, format, oraz path_to_inst, devfsadm dla systemów SPARC, x64, x86. Znajomość SMI, EFI, oraz devfs i SMF, - Znajomość procedur System Boot i Shutdown dla systemów SPARC, x64, and x86-based, 7/27

8 8/27 - Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i ich odtwarzanie z wykorzystaniem UFS snapshot, - Wykonywanie instalacji i konfiguracji oraz patchowania SO Solaris z wykorzystaniem jumpstart, live upgrade i iscsi, - Umiejętność konfiguracji ustawień sieciowych, - Znajomość kontroli dostępu RBAC i konfiguracji syslog, - Znajomość usług DNS, NIS, NIS+, LDAP oraz konfigurowania nscd, - Znajomość techonologii jumpstart, flash, dhcp, - Umiejętność instalacji WAN Boot, oraz live upgrade, - Umiejętność instalacji i upgrade OS AIX 6 na systemach Power6, - Umiejętność administracji narzędziami do wirtualizacji IBM virtualization (IBM Logical Partition - LPAR, VIO) oraz Solaris virtualization (Solaris zoning),, - Umiejętność zarządzania usługami klastrowymi PowerHA/HACMP, - Doświadczenie w automatyzacji przy uzyciu skryptów Unix Stell - Umiejętność planowania,dokumentowania i skutecznego wdrażania oprogramowania na systemach, - Umiejętność zarządzania serwerami klasy IBM Power (Power6, Power7) oraz planowania, instalowania, konfigurowania, diagnozowania problemów i zarządzania systemami operacyjnymi takimi jak AIX / Linux. 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów operacyjnych klasy Unix na co najmniej 20 serwerach fizycznych lub logicznych w każdym z projektów, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 11. Specjalista ds. systemów operacyjnych Linux ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Umiejętność zaawansowanej administracji systemem systemami klasy Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Linux, ORACLE Enterprise Linux - w tym instalacji, konfiguracji, włączania kluczowych funkcji sieciowych i wykrywania błędów w systemie, - Zarządzania pakietami przez yum, rpm, - budowania pakietów RPM i umieszczania ich w repozytorium, - Zarządzania siecią, - Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z siecią, - Zarządzania pamięciami masowymi, - Zarządzania fizycznymi wolumenami, grupami wolumenów i wolumenami logicznymi wraz z systemem plików, - Zarządzania kontami, - Zarządzania uwierzytelnianiem, - Znajomość techniki działania Oracle Real Application Cluster (RAC), - Znajomość łączności serwerów z środowiskami Storage Area Networks (SAN) lub NAS, - Narzędzi do wirtualizacji w celu zarządzania maszynami wirtualnymi, - Zarządzanie Security Enhanced Linux (SELinux) i zarządzanie firewallem, - Znajomość następujących usług i protokołów: NTP, rsyslog, Web (HTTP/HTTPS), SMTP, DNS, NFS, CIFS, FTP, CUPS, SSH, VNC., IPA 2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów operacyjnych Linux na co najmniej 25 serwerach fizycznych lub logicznych w każdym z projektów w tym w co najmniej w jednym obejmującym wdrożenia w środowisku zwirtualizowanym, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 12. Specjalista ds. wirtualizacji ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 8/27

9 9/27 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem wdrożenie platformy wirtualnej opartej na co najmniej 5 serwerach fizycznych w każdym projekcie, 2. wiedza w zakresie co najmniej: - Monitorowania diagnozowania oraz rozwiązywania problemów wydajności, hostów, - Instalacji, konfiguracji oraz zarządzania ESX/ESXi oraz vcenter, - Instalacji, konfiguracji oraz zarządzania HyperV v3 oraz MS SystemCenter - Konfiguracji klastra VMware vsphere oraz MS HyperV v3, - Zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, - Zarządzania instalacją poprawek, - Instalacji, konfiguracji, konwertowania maszyn fizycznych na wirtualne, - Wdrażania i zarządzania środowiskiem wirtualnych desktopów, - Wdrażania i zarządzania środowiskiem wirtualizacji, - Wdrażania i zarządzania środowiskiem aplikacji wirtualnych (App-V), - Projektowania strategii wirtualizacji, - Projektowania fizycznej i wirtualnej infrastruktury, - Projektowania wysokiej dostępności również w zakresie odtworzenia ośrodka po katastrofie, - Projektowania strategii wdrażania i zarządzania infrastruktury wirtualizacji, - Instalacji i konfiguracji serwerów host i maszyn wirtualnych, - Zarządzania i monitoringu środowiska wirtualnego, - Zapewnienia wysokiej dostępności i utylizacji, - Tuningu środowiska w zakresie wydajności, - Przeprowadzenia migracji serwerów fizycznych na wirtualne, - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 13. Specjalista ds. systemu Exchange Server ( 2 osoby ) Opis kompetencji: 1. wiedza w zakresie co najmniej: - Posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z Exchange Server, - Posiadać doświadczenie z zakresu zawansowanej administracji systemem Exchange 2010 i 2013, - Posiadać doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania Exchange Server w dużych środowiskach powyżej 3000 użytkowników, - Posiadać umiejętności w rozwiazywaniu złożonych problemów występujących w dużych środowiskach, - Posiadać doświadczenie w posługiwaniu się Windows PowerShell, - Posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w administracji Windows Server (w tym 2008 R2 i 2012), - Posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z Active Directory. - Posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z usługą DNS, - Posiadać doświadczenie w zarzadzaniu PKI, - Posiadać doświadczenie w konfiguracji i rozwiązywania problemów związanych z systemem pocztowym Microsoft Exchange 2010 oraz Exchange 2013, 2. w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmującym swoim zakresem migrację systemu pocztowego do wersji Exchange 2010 / 2013 dla co najmniej użytkowników, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 2) Część II - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami okreslonymi spełniającymi wymagania określone w kol. D (opis kompeterncji) Załącznika D do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II, w ilości określonej w kol. E niniejszego załącznika przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w kol. B (nazwa Profilu) musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie (Opis komptencji) tj. 9/27

10 10/27 1. Kierownik robót budowlanych o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: posiada uprawnia budowlane do: - kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada wiedzę w zakresie instalacji i systemów średniego i niskiego napięcia - znajomość instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ( przy pracy zarówno z baterią centralną jak i akumulatorami indywidualnymi w oprawach) - znajomość systemu zasilania gwarantowanego (zasilaczy bezprzerwowych o mocy powyżej 600 kva znajomość instalacji agregatów prądotwórczych powyżej 500kW oraz instalacji około agregatowych (kominowych, paliwowych, wentylacyjnych, chłodniczych) - uczestniczył jako kierownik robót w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów energetycznych opartych na urządzeniach jak powyżej, - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 2. Inspektor robót budowlanych o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiada wiedzę w zakresie instalacji i systemów średniego i niskiego napięcia - znajomość instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ( przy pracy zarówno z baterią centralną jak i akumulatorami indywidualnymi w oprawach) - znajomość systemu zasilania gwarantowanego (zasilaczy bezprzerwowych o mocy powyżej 600 kva znajomość instalacji agregatów prądotwórczych powyżej 500kW oraz instalacji około agregatowych (kominowych, paliwowych, wentylacyjnych, chłodniczych) - uczestniczył jako inspektor nadzoru w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów energetycznych opartych na urządzeniach jak powyżej - zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim 3. Projektant o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji: - posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz sprawdzania projektów budowlanych bez ograniczenia 0 specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - -uczestniczył w charakterze projektanta w swojej specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 projektach budowlanych obejmujących swoim zakresem zaprojektowanie 1 wdrożenie systemów energetycznych opartych na urządzeniach firm znajomość instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ( przy pracy zarówno z baterią centralną jak i akumulatorami indywidualnymi w oprawach) - znajomość systemu zasilania gwarantowanego (zasilaczy bezprzerwowych o mocy powyżej 600 kva znajomość instalacji agregatów prądotwórczych powyżej 500kW oraz instalacji około agregatowych (kominowych, paliwowych, wentylacyjnych, chłodniczych) - zdolność do komunikowania się w języku polskim 4. Kierownik robót budowlanych o specjalności elektrycznej ( 1 osoba ) Opis kompetencji - posiada uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia - posiadanie wiedzy w zakresie systemów automatyki budynkowej oraz systemów bezpieczeństwa opartych na Delta Controls: - telewizyjny system dozorowy - system automatyki budynkowej (BMS) - system kontroli dostępu (SKD) - system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) - znajomość oprogramowania execqvision wraz z system kamer i rejestratorów - znajomość oprogramowania Orcaview 10/27

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo