Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Adres pocztowy: ul. Samorządowa 1 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Radom Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Anna Juszczak Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 33

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Zakup usług specjalistycznego personelu poprzez zawarcie Umowy ramowej. II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie wskazanym w kolumnie C Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik D do SIWZ), przez personel, którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zwany dalej,,personelem w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania, zwanych dalej,,usługami. 2. Usługi świadczone będą przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w ramach zdefiniowanych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia profili ( Personel ) na podstawie Umów wykonawczych, zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań szczegółowych prowadzonych w trakcie trwania zawartej Umowy ramowej. 3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia Umowy ramowej z pięcioma Wykonawcami na podstawie art. 100 ust. 3 pkt. 2 Ustawy w zakresie każdej z części zamówienia. Jeśli Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dla każdej części zamówienia będzie mniej niż 5, Zamawiający zawrze umowę Ramową ze wszystkimi Wykonawcami. 4. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania Umowy ramowej złoży zamówienia w ramach Umów wykonawczych na łączną liczbę nie przekraczającą: osobogodzin dla Części I zamówienia, osobogodzin dla Części II zamówienia. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 33

3 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) PN/29/13/ASL IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_CPDMF123 Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S z dnia: 03/10/2013 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/09/2013 (dd/mm/rrrr) 3 / 33

4 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: III 2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Część I i II- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeśli lub są wykonywane należycie. Jeśli dowodem jest poświadczenie, to w dowodem jest poświadczenie, to w odniesieniu do nadal wykonywanych odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca Powinno być: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Część I i II - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 4 / 33

5 nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 2. Część I i II - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej dla ust. 3 na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 4. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych - o ile dotyczy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia: 1) Część I - warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w Obszarze IT (każda usługa musi obejmować swoim zakresem czynności określone w kolumnie Opis zadań" dla następujących nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 2. Część I i II - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej dla ust. 3 na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 4. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych - o ile dotyczy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia: 1) Część I - warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w Obszarze IT (każda usługa musi obejmować swoim zakresem czynności określone w kolumnie Opis zadań" dla 5 / 33

6 kluczowych profili kompetencyjnych: Specjalista ds. Baz Danych, Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych, Specjalista ds. integracji systemów, Specjalista ds. bezpieczeństwa, Administrator sieci, Specjalista ds. backup'u i archiwizacji, Specjalista ds. pamięci masowych, Specjalista ds. systemów operacyjnych - Windows, Specjalista ds. systemów operacyjnych Linux, Specjalista ds. wirtualizacji) o wartości nie mniejszej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2) Część II: warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w obszarze budownictwa (kierowanie robotami budowlanymi, nadzoru lub projektowania) o wartości nie mniejszej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2. Wymagania dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1) Część I - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami spełniającymi wymagania określone w kol. D (opis kompeterncji) Załącznika D do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I, w ilości określonej w kol. E niniejszego załącznika przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w kol. B (nazwa Profilu) musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie (Opis komptencji tj. 1. Specjalista ds. Baz Danych ( 3 osoby) Opis - Min. 60 miesięcy udokumentowanego czynną pracą następujących kluczowych profili kompetencyjnych: Specjalista ds. Baz Danych, Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych, Specjalista ds. integracji systemów, Specjalista ds. bezpieczeństwa, Administrator sieci, Specjalista ds. backup'u i archiwizacji, Specjalista ds. pamięci masowych, Specjalista ds. systemów operacyjnych - Windows, Specjalista ds. systemów operacyjnych Linux, Specjalista ds. wirtualizacji) o wartości nie mniejszej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2) Część II: warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w obszarze budownictwa (kierowanie robotami budowlanymi, nadzoru lub projektowania) o wartości nie mniejszej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie usługi w ramach jednej umowy. 2. Wymagania dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1) Część I - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami spełniającymi wymagania określone w kol. D (opis kompeterncji) Załącznika D do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I, w ilości określonej w kol. E niniejszego załącznika przy czym osoba pełniąca funkcję określoną w kol. B (nazwa Profilu) musi spełniać wszystkie wymagania określone w kolumnie (Opis komptencji tj. 1. Specjalista ds. Baz Danych ( 3 osoby) Opis - Min. 60 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym obsarze. 6 / 33

7 w tym obszarze doświadczenia - Instalacji i konfiguracji SQL Server zawodowego. w wersji 2008 lub wyższej, RDBMS - Instalacji i konfiguracji SQL Server Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej w wersji 2008 lub wyższej, RDBMS oraz Sybase 15.0 lub wyższej Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej - Planowania i wdrażania aplikacji oraz Sybase 15.0 lub wyższej bazodanowych opartych na SQL - Planowania i wdrażania aplikacji Server, RDBMS Oracle oraz Sybase bazodanowych opartych na SQL ASE Server, RDBMS Oracle oraz Sybase - Wykonywania zadań związanych z ASE utrzymaniem eksploatacyjnym, - Wykonywania zadań związanych z - Monitorowania i Optymalizacji SQL utrzymaniem eksploatacyjnym, Server, RDBMS Oracle oraz Sybase - Monitorowania i Optymalizacji SQL ASE Server, RDBMS Oracle oraz Sybase - Rozwiązywania problemów ASE dotyczących bazy danych oraz - Rozwiązywania problemów infrastruktury informatycznej, dotyczących bazy danych oraz - Bezpieczeństwa dostępu do baz infrastruktury informatycznej, danych, - Bezpieczeństwa dostępu do baz - Zarządzania kontami danych, użytkowników, - Zarządzania kontami - Wykonywania i odtwarzania użytkowników, kopi zapasowych bazy danych i - Wykonywania i odtwarzania środowiska SQL Server, RDBMS kopi zapasowych bazy danych i Oracle oraz Sybase ASE środowiska SQL Server, RDBMS - Wykorzystania usług Oracle oraz Sybase ASE automatyzujących czynności - Wykorzystania usług administracyjne, automatyzujących czynności - Wdrażania rozwiązań wysokiej administracyjne, dostępności baz danych tj. database - Wdrażania rozwiązań wysokiej mirroring, SQL Server clustered dostępności baz danych tj. database instancje, Oracle RAC, Data Guard, mirroring, SQL Server clustered Sybase Replication Server instancje, Oracle RAC, Data Guard, - Dostosowanie działania całej bazy Sybase Replication Server i indywidualnych sesji do wymagań - Dostosowanie działania całej bazy języka narodowego, i indywidualnych sesji do wymagań - Konfiguracji RMAN i wykonywania języka narodowego, kopii zabezpieczających, - Konfiguracji RMAN i wykonywania - Konfigurowania i zarządzania bazą kopii zabezpieczających, Flashback, - Konfigurowania i zarządzania bazą - Usuwania błędów użytkowników za Flashback, pomocą mechanizmu Flashback, - Usuwania błędów użytkowników za - Odtwarzania utraconych plików pomocą mechanizmu Flashback, bazodanowych oraz odtwarzanie do - Odtwarzania utraconych plików punktu w czasie, bazodanowych oraz odtwarzanie do - Wykrywania i usuwania punktu w czasie, uszkodzonych bloków oraz plików - Wykrywania i usuwania bazy danych, uszkodzonych bloków oraz plików - Monitorowania i poprawiania bazy danych, wydajności bazy danych np. za - Monitorowania i poprawiania pomocą automatycznych doradców wydajności bazy danych np. za (Database Advisors), pomocą automatycznych doradców - Monitorowania i zarządzania (Database Advisors), pamięcią wspólną (SGA), 7 / 33

8 - Monitorowania i zarządzania pamięcią wspólną (SGA), - Monitorowania i zarządzania dostępną przestrzenią w bazie danych, - Administrowania Automatic Storage Management, - Zarządzania przydziałem zasobów do użytkowników, - Tworzenia i monitorowania automatycznych zadań w bazie danych, - Znajomość podstaw SQL i PL/SQL używanego w RDBMS Oracle, - Znajomość podstaw SQL i T-SQL używanego w SQL Server oraz Sybase ASE, - Znajomość podstawowych zagadnień administrowania RDBMS Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej oraz SQL Server w wersji 2008 lub wyższej. - Znajomość architektury i funkcjonowania relacyjnych baz danych. - Znajomość podstaw administracji i zarządzania systemami operacyjnymi LINUX, Windows. - Znajomość podstaw funkcjonowania sieci komputerowych LAN i WAN. - Znajomość podstaw funkcjonowania sieci NAS i SAN. - Znajomość architektury komputerów i peryferyjnych urządzeń komputerowych. - Znajomość architektury i funkcjonowania klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych. zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 2. Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych ( 3 osoby) Opis 1) Wiedzę w zakresie co najmniej: - Instalacji, konfiguracji i administracji serwerem aplikacyjnym: WebLogic, Oracle Application Server, JBoss, IIS, - Instalacja, konfiguracja i administracja technologii webowych: Apache i Tomcat, - Monitorowania i zarządzania dostępną przestrzenią w bazie danych, - Administrowania Automatic Storage Management, - Zarządzania przydziałem zasobów do użytkowników, - Tworzenia i monitorowania automatycznych zadań w bazie danych, - Znajomość podstaw SQL i PL/SQL używanego w RDBMS Oracle, - Znajomość podstaw SQL i T-SQL używanego w SQL Server oraz Sybase ASE, - Znajomość podstawowych zagadnień administrowania RDBMS Oracle w wersji 10gR2 lub wyższej oraz SQL Server w wersji 2008 lub wyższej. - Znajomość architektury i funkcjonowania relacyjnych baz danych. - Znajomość podstaw administracji i zarządzania systemami operacyjnymi LINUX, Windows. - Znajomość podstaw funkcjonowania sieci komputerowych LAN i WAN. - Znajomość podstaw funkcjonowania sieci NAS i SAN. - Znajomość architektury komputerów i peryferyjnych urządzeń komputerowych. - Znajomość architektury i funkcjonowania klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych. zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. 2. Specjalista ds. serwerów aplikacyjnych ( 3 osoby) Opis 1) Wiedzę w zakresie co najmniej: - Instalacji, konfiguracji i administracji serwerem aplikacyjnym: WebLogic, Oracle Application Server, JBoss, IIS, - Instalacja, konfiguracja i administracja technologii webowych: Apache i Tomcat, 8 / 33

9 - Zarządzania cyklem życia serwera aplikacyjnego / wdrożonej usługi informatycznej, - Konfiguracji zasobów JMS, - Konfiguracji środowisk wysokiej dostępności, - Monitorowania serwera aplikacji oraz zasobów, - Wdrażania i dystrybucji aplikacji J2EE, ASP.NET - Konfiguracji i zabezpieczania środowiska serwera aplikacyjnego, - Konfigurowania rejestrowania i wyświetlanie plików dziennika, - Dostrajania środowiska serwera aplikacyjnego, - Podstawowej znajomości programowania w Java / Java EE i ASP.NET, - Diagnostyki i rozwiązywania problemów w eksploatacji platformy serwerów J2EE i IIS, - Znajomość zagadnień / narzędzi związanych z analizą oraz rozwiązywaniem problemów wydajnościowych aplikacji J2EE - Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów wydajnościowych - Instalacji, patchowania, upgradu i migracji środowisk J2EE, ASP.NET - Rozwoju funkcjonalności wspierających provisioning usług J2EE w chmurze prywatnej, - Planowania wymaganych zmian dla istniejących środowisk J2EE i IIS, - Testów wydajnościowych aplikacji opartych o J2EE, ASP.NET i technologii WEB oraz - Administracji Oracle Internet Directory, - Zarządzania oraz konfiguracji Oracle HTTP Server, - Zarządzania oraz konfiguracji Oracle AS Web Cache, - Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Portal, - Zabezpieczenia komponentów oprogramowania serwerów aplikacyjnych przy użyciu SSL, - Zarządzania cyklem życia serwera aplikacyjnego / wdrożonej usługi informatycznej, - Konfiguracji zasobów JMS, - Konfiguracji środowisk wysokiej dostępności, - Monitorowania serwera aplikacji oraz zasobów, - Wdrażania i dystrybucji aplikacji J2EE, ASP.NET - Konfiguracji i zabezpieczania środowiska serwera aplikacyjnego, - Konfigurowania rejestrowania i wyświetlanie plików dziennika, - Dostrajania środowiska serwera aplikacyjnego, - Podstawowej znajomości programowania w Java / Java EE i ASP.NET, - Diagnostyki i rozwiązywania problemów w eksploatacji platformy serwerów J2EE i IIS, - Znajomość zagadnień / narzędzi związanych z analizą oraz rozwiązywaniem problemów wydajnościowych aplikacji J2EE - Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów wydajnościowych - Instalacji, patchowania, upgradu i migracji środowisk J2EE, ASP.NET - Rozwoju funkcjonalności wspierających provisioning usług J2EE w chmurze prywatnej, - Planowania wymaganych zmian dla istniejących środowisk J2EE i IIS, - Testów wydajnościowych aplikacji opartych o J2EE, ASP.NET i technologii WEB oraz - Administracji Oracle Internet Directory, - Zarządzania oraz konfiguracji Oracle HTTP Server, - Zarządzania oraz konfiguracji Oracle AS Web Cache, - Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Portal, - Zabezpieczenia komponentów oprogramowania serwerów aplikacyjnych przy użyciu SSL, - Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Certificate Authority; 9 / 33

10 - Zarządzania oraz konfiguracji OracleAS Certificate Authority; - Administracji oprogramowaniem Oracle Business Intelligence oraz Oracle Discoverer - Administracji systemów operacyjnych Linux / Unix oraz Windows, niezbędnej do zapewnienia poprawnego działania oprogramowania serwerów aplikacyjnych. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych wdrożenie farmy co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 3) Co najmniej 1 osoba uczestniczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem zarządzanie farmą co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 4) Zdolność do komunikowania się z. 3. Specjalista ds. integracji systemów ( 2 osoby) Opis 1) wiedza w zakresie co najmniej: - SOA (Service Oriented Architecture), - Znaczenia Web Service w obrębie SOA, - Znajomości standardów takich jak: WSDL, SOAP, XML i Web Service dla Java Platform Enterprise Edition, - Znajomość Platformy Java, Java EE (Enterprise Edition), włączając w to Java Message Services (JMS) API i Java EE Connector Architecture (JCA) API, - Znajomości architektury komponentów IBM WebSphere Application Server, - Wdrażania i zarządzania rozwiązaniami ESB opartymi o IBM WebSphere MQ, WebSphere Broker, DataPower, - Znajomości środowiska Eclipse, - Administracji oprogramowaniem Oracle Business Intelligence oraz Oracle Discoverer - Administracji systemów operacyjnych Linux / Unix oraz Windows, niezbędnej do zapewnienia poprawnego działania oprogramowania serwerów aplikacyjnych. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych wdrożenie farmy co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 3) Co najmniej 1 osoba uczestniczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem zarządzanie farmą co najmniej 5 fizycznych serwerów aplikacyjnych w każdym projekcie; 4) Zdolność do komunikowania się z. 3. Specjalista ds. integracji systemów ( 2 osoby) Opis 1) wiedza w zakresie co najmniej: - SOA (Service Oriented Architecture), - Znaczenia Web Service w obrębie SOA, - Znajomości standardów takich jak: WSDL, SOAP, XML i Web Service dla Java Platform Enterprise Edition, - Znajomość Platformy Java, Java EE (Enterprise Edition), włączając w to Java Message Services (JMS) API i Java EE Connector Architecture (JCA) API, - Znajomości architektury komponentów IBM WebSphere Application Server, - Wdrażania i zarządzania rozwiązaniami ESB opartymi o IBM WebSphere MQ, WebSphere Broker, DataPower, - Znajomości środowiska Eclipse, - Podstawowej znajomości programowania w Java, 10 / 33

11 - Podstawowej znajomości programowania w Java, - Projektowania i rozwoju aplikacji rozproszonych, które korzystają z technologii IBM WebSphere Application Server, - Umiejętność zarządzania procesami biznesowymi, publikowania usług sieciowych, - Umiejętność strojenia, rozwiązywania problemów i konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa rozwiązania opartego o IBM WebSphere Application Server. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem integrację systemów informatycznych z zastosowaniem rozwiązań typu Enterprise Service Bus; 3) Zdolność do komunikowania się z. 4. Specjalista ds. Audytu Systemów Informatycznych ( 2 osoby) Opis - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego. - Zapewnienie organizacji niezależności w zakresie bezpieczeństwa, jakości, zgodności i wkładu wartości w systemach informacyjnych. - Wiedza techniczna, niezależność opinii. - Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej. - Umiejętność pracy w zespole. - Umiejętność analitycznego myślenia. - Komunikatywność, kreatywność. - Umiejętność pracy pod presją czasu - Zdolność do komunikowania się z. 5. Specjalista ds. bezpieczeństwa ( 2 osoby) Opis - Projektowania i rozwoju aplikacji rozproszonych, które korzystają z technologii IBM WebSphere Application Server, - Umiejętność zarządzania procesami biznesowymi, publikowania usług sieciowych, - Umiejętność strojenia, rozwiązywania problemów i konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa rozwiązania opartego o IBM WebSphere Application Server. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem integrację systemów informatycznych z zastosowaniem rozwiązań typu Enterprise Service Bus; 3) Zdolność do komunikowania się z. 4. Specjalista ds. Audytu Systemów Informatycznych ( 2 osoby) Opis - Min. 24 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym obszarze. - Zapewnienie organizacji niezależności w zakresie bezpieczeństwa, jakości, zgodności i wkładu wartości w systemach informacyjnych. - Wiedza techniczna, niezależność opinii. - Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej. - Umiejętność pracy w zespole. - Umiejętność analitycznego myślenia. - Komunikatywność, kreatywność. - Umiejętność pracy pod presją czasu - Zdolność do komunikowania się z. 5. Specjalista ds. bezpieczeństwa ( 2 osoby) Opis - Min. 24 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym obszarze. - Znajomość zagadnień związanych z identyfikacją wymagań odnośnie 11 / 33

12 - Min. 24 miesięcy udokumentowanego czynną pracą w tym obszarze doświadczenia zawodowego. - Znajomość zagadnień związanych z identyfikacją wymagań odnośnie bezpieczeństwa dla systemów informatycznych. - Wiedza z zakresu informatyki połączona z umiejętnością współdziałania z innymi funkcjami informatycznymi w celu wspomagania integracji technologii zabezpieczających w obrębie infrastruktury informatycznej. - Znajomość mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa urządzeń sieciowych. - Znajomość systemów uwierzytelnień i autoryzacji użytkowników. - Znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami systemów IT. - Znajomość norm w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych np. ISO/IEC Znajomość metodologii budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji. - Znajomość zagadnień związanych z audytem bezpieczeństwa systemów informatycznych. - Znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych. - Znajomość technologii VPN, IPS. - Znajomość administrowania systemami operacyjnymi Windows i UNIX. - Znajomość problematyki ochrony antywirusowej systemów informatycznych. - Wiedza z zakresu opracowywania i budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji oraz procedur - Zdolność do komunikowania się z. 6. Administrator sieci ( 3 osoby) Opis - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych bezpieczeństwa dla systemów informatycznych. - Wiedza z zakresu informatyki połączona z umiejętnością współdziałania z innymi funkcjami informatycznymi w celu wspomagania integracji technologii zabezpieczających w obrębie infrastruktury informatycznej. - Znajomość mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa urządzeń sieciowych. - Znajomość systemów uwierzytelnień i autoryzacji użytkowników. - Znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami systemów IT. - Znajomość norm w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych np. ISO/IEC Znajomość metodologii budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji. - Znajomość zagadnień związanych z audytem bezpieczeństwa systemów informatycznych. - Znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych. - Znajomość technologii VPN, IPS. - Znajomość administrowania systemami operacyjnymi Windows i UNIX. - Znajomość problematyki ochrony antywirusowej systemów informatycznych. - Wiedza z zakresu opracowywania i budowy dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji oraz procedur - Zdolność do komunikowania się z. 6. Administrator sieci ( 3 osoby) Opis - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczenie w co najmniej 2 projektach informatycznych wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 200 urządzeniach LAN/WAN każdy projekt, 12 / 33

13 wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 200 urządzeniach LAN/WAN każdy projekt, - posiadanie min. 36 miesięcy udokumentowanego czynną pracą doświadczenia zawodowego w tym obszarze. Wiedza w zakresie co najmniej: - standardów okablowania sieci komputerowej (FO, FTP/UTP), - standardów sieci Ethernet, - technologii DWDM, - protokołu TCP/IP, - implementacji wirtualnych sieci LAN (VLAN), - protokołów drzewa opinającego (STP, RSTP, MSTP), - routingu pomiędzy sieciami VLAN, - priorytetyzacji ruchu (QoS), - przesyłania dźwięków mowy za pomocą sieci (VoIP), - bezpieczeństwa (IPS, firewalling), - sieci WLAN, - sieci w środowiskach wirtualnych VMware oraz Hyper-v, - wysokiej dostępności i nadmiarowości urządzeń sieciowych (protokoły, konfiguracja, architektura), - redystrybucji i kontrolowania aktualizacji routingu, - utrzymania sieci przełączanych oraz routowanych, - równoważenia obciążenia (load balancing), - rozwiązywania problemów w sieciach przełączanych, - rozwiązywania problemów w protokołach routingu, - rozwiązywania problemów w zarządzaniu adresacją, - rozwiązywania problemów w sieciach konwergentnych. Znajomość urządzeń i systemów takich jak: - przełączniki Cisco Catalyst serii 2960/3750/4500/6000/6500, - posiadanie min. 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym obszarze. Wiedza w zakresie co najmniej: - standardów okablowania sieci komputerowej (FO, FTP/UTP), - standardów sieci Ethernet, - technologii DWDM, - protokołu TCP/IP, - implementacji wirtualnych sieci LAN (VLAN), - protokołów drzewa opinającego (STP, RSTP, MSTP), - routingu pomiędzy sieciami VLAN, - priorytetyzacji ruchu (QoS), - przesyłania dźwięków mowy za pomocą sieci (VoIP), - bezpieczeństwa (IPS, firewalling), - sieci WLAN, - sieci w środowiskach wirtualnych VMware oraz Hyper-v, - wysokiej dostępności i nadmiarowości urządzeń sieciowych (protokoły, konfiguracja, architektura), - redystrybucji i kontrolowania aktualizacji routingu, - utrzymania sieci przełączanych oraz routowanych, - równoważenia obciążenia (load balancing), - rozwiązywania problemów w sieciach przełączanych, - rozwiązywania problemów w protokołach routingu, - rozwiązywania problemów w zarządzaniu adresacją, - rozwiązywania problemów w sieciach konwergentnych. Znajomość urządzeń i systemów takich jak: - przełączniki Cisco Catalyst serii 2960/3750/4500/6000/6500, - moduły serwisowe przełaczników Catalyst 6500 (IPS, ACE, FWSM, ASASM, WISM, NAM) - przełączniki Cisco Nexus serii 7000, - przełączniki Cisco Nexus serii 1000v, 13 / 33

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo