Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu"

Transkrypt

1 WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury technicznosystemowej (ITS) Systemu KRDK oraz Projektu P, P2 i P4 wraz z instalacją i konfiguracją Podsystemów., znak sprawy:wzp W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 205 r., poz. 264), zwanej dalej ustawą Pzp, przytacza treść pytania i udziela wyjaśnień. Pytanie : Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA w L.p. 24, Rola I webowych platform aplikacyjnych wymaga co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi IBM Websphere Application Server oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z IBM Websphere, znajomość Apache, IIS potwierdzone certyfikatem IBM Certified Advanced System WebSphere Application Server lub Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie kwestii certyfikatu IBM Certified Advanced System WebSphere Application Server. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą jedynym certyfikatem, który mógłby spełniać powyższe wymaganie jest IBM Certified Advanced System WebSphere Application Server ND V6.. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem IBM certyfikat przestał być aktualny w 203r. Jedynym możliwym aktualnym certyfikatem IBM Certified System - WebSphere Application Server Network Deployment. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści spełnienie wymagania w przypadku certyfikatu IBM Certified Advanced System WebSphere Application Server ND V6. czy też dokona zmiany wymagania na certyfikat IBM Certified System - WebSphere Application Server Network Deployment. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wymagania:

2 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów systemów operacyjnych z rodziny Linux RedHat administrowania systemami operacyjnymi (Red Hat) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem Red Hat Certified Engineer (RHCE) lub 2 systemów operacyjnych z rodziny Linux SuSE administrowania systemami operacyjnymi (SUSE) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem SUSE Certified Linux Engineer (CLE) lub 3 systemów operacyjnych z rodziny HP-UX administrowania systemem operacyjnym HP-UX oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji. 4 systemów operacyjnych z rodziny Windows administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemami z rodziny Microsoft, potwierdzony certyfikatem Certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) minimum Windows Server 2008 lub 5 Superdome administrowania urządzeniami Superdome2 oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z systemem/urządzeniem. 2

3 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów 6 macierzy dyskowych i sieci SAN projektowania, instalowania, konfigurowania oraz administrowania macierzami dyskowymi i sieciami SAN. 7 I baz danych administrowania bazami danych IBM DB2 oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji baz danych DB2, konfigurowania baz danych DB2, oraz rozwiązywania problemów z bazami danych DB2 potwierdzone certyfikatem IBM Certified Advanced Database lub 8 II baz danych administrowania bazami danych Microsoft SQL Server, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji, rozwiązywania problemów z bazami danych Microsoft SQL Server, posiadający certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server (MCSA: SQL Server) lub równoważne*. 9 VMware administrowania środowiskami wirtualnymi, oraz posiadanie kwalifikacji zarządzania, instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów ze środowiskiem wirtualizacji potwierdzone certyfikatem VMware Certified Professional (VCP) lub 0 sieci administrowania sieciami, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, itp.) potwierdzone certyfikatem CCNP z zakresu Security oraz Routing and Switching lub rozwiązań Business Intelligence (SAS) administrowania produktami SAS, oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z produktami SAS. Znajomość koncepcji Business Intelligence (hurtownie danych, data mining, raportowanie). 3

4 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów 2 rozwiązań HP SM rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SM. 3 rozwiązań HP Operation Manager rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Operation Manager. 4 rozwiązań HP SITE SCOPE rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SITE SCOPE. 5 I webowych platform aplikacyjnych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi Microsoft SharePoint, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, rozwiązywania problemów z systemem Microsoft SharePoint potwierdzone certyfikatem Microsoft Certified Solutions Developer: SharePoint Applications (MCSD: SharePoint Applications) lub 6 II webowych platform aplikacyjnych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi RedHat JBoss Enterprise Application Platform potwierdzone certyfikatem RedHat Certified JBoss lub 7 Programista I Java tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java, potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer lub 8 Programista II Java tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer lub 4

5 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów 9 Programista.NET tworzenia, projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku.net potwierdzone certyfikatem MCSD SharePoint Applications lub 20 ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów informatycznych, zarządzanie ryzykiem. 2 ds. procesów zarządzania ITS Co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu i procesów ITIL potwierdzone certyfikatem ITIL Fundation lub 22 rozwiązań HP Matrix instalacji, wdrażania, administrowania, instalacji konfiguracji, rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Matrix. Pytanie 2: Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA w L.p. 25, Rola portalu www wymaga administrowania portalami www - IBM Websphere Portal oraz kwalifikacje instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z portalem www IBM Websphere potwierdzone certyfikatem IBM Certified System lub Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie kwestii certyfikatu IBM Certified System. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą IBM Certified System nie jest pełną nazwą certyfikatu, gdyż brakuje informacji o technologii. Zważywszy na fakt, że Zamawiający wymaga doświadczenie dla IBM WebSphere Portal prosimy o potwierdzenie, że jedynymi certyfikatami spełniającymi powyższy wymóg są IBM Certified System - WebSphere Portal lub IBM Certified Advanced System - WebSphere Portal. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wymagania, którego treść jest zawarta w odpowiedzi na Pytanie nr. 5

6 Pytanie 3: Zamawiający w rozdziale IV pkt I ppkt.2) sformułował wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia. W pierwszej kolejności Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaka jest zależność między częścią wstępną wymagania dotyczącą potwierdzenia w zakresie wykonania co najmniej dwóch zamówień o wartości ,00 zł brutto każde lub jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto o miesięcznej wartości nie mniejszej niż zł brutto a drugą częścią wymagania gdzie zapisano, iż Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał czynności polegające na obsłudze powyższych technologii w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień, pod warunkiem wykazania posiadania doświadczenia w obsłudze wszystkich wymaganych przez Zamawiającego technologii i w przypadku wykazania realizacji usług w ramach odrębnych zamówień, wartość minimalna miesięcznego świadczenia każdej z usług, nie może być niższa niż ,00 zł brutto. W ocenie Wykonawcy zachodzi nieusuwalna w drodze interpretacji sprzeczność w sformułowanych przez Zamawiającego postanowieniach SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie przedmiotowego wymagania bądź dokonanie stosownej zmiany wskazującej na zależności pomiędzy tymi dwiema częściami przedmiotowego postanowienia SIWZ w zakresie wiedzy i doświadczenia. Dodatkowo Wykonawca prosi o wyjaśnienie dlaczego w przypadku dwóch zamówień wymóg stanowi o zł brutto, skoro w przypadku jednego zamówienia jest mowa o zł brutto. W ocenie wykonawcy wartość ta powinna zatem wynosić zł. Tym niemniej czy Zamawiający obniży wymóg również dla jednego zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia wskazanego w Rozdziale IV podrozdział I pkt ppkt 2). Nowe brzmienie wymagania: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej: a) jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto, lub b) dwa zamówienia o wartości minimum ,00 zł brutto każde, lub c) pięć zamówień o wartości minimum ,00 zł brutto każde, obejmujące swoim zakresem świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej, opisanej poniżej, o miesięcznej wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto. Jeżeli zamówienia, o których mowa w pkt a), w pkt b) lub w pkt c) są wykonywane nadal wartość wykonanej / zrealizowanej części zamówienia do upływu terminu składania ofert nie może być 6

7 niższa niż wskazana odpowiednio w pkt a), w pkt b) lub w pkt c) oraz miesięczna wartość świadczenia usługi nie może być mniejsza niż ,00 zł brutto. Pod pojęciem świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej Zamawiający rozumie świadczenie usług obejmujących swoim zakresem, co najmniej instalację, konfigurację i utrzymanie: systemów operacyjnych RedHat Linux Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server, Windows Server 2008/202; serwerów bazodanowych opartych o IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL; serwerów aplikacyjnych opartych o JBoss Application Server, IBM WAS, Apache HTTP Server, Microsoft IIS; usługi katalogowej Microsoft Active Directory, Open LDAP; sieci LAN/WAN w tym zapory ogniowe, IPS, VPN; sieci SAN; środowisk macierzowych HP EVA, HP 3PAR, IBM V7000; środowisk wirtualizacji opartych o VMware vsphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V; środowisk backupowych opartych o HP DataProtector, Microsoft Data Protector Manager; środowisk monitorujących i zarządzających opartych o HP Insight Control, HP SiteScope, System Service Desk, HP Service Manager, Zenos, Nagios; systemów Business Intelligence klasy SAS Enterprise BI Server, SAS Data Management Standart, SAS Enterprise Guide, SAS Visual Analitics; środowisk centralnych publicznych aplikacji/rejestrów. W przypadku, gdy wykonawca wykaże spełnianie warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie więcej niż jednego zamówienia (punkt b lub c) zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wskazane zamówienia sumarycznie swoim zakresem obejmować będą instalację, konfigurację i utrzymanie wszystkich ww. technologii. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści w ramach spełnienia wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia rozwiązania równoważne dla niżej wymienionych elementów świadczenia usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (tj. doświadczenie zdobyte w ramach świadczenia usługi dla elementów równoważnych w stosunku do wymienionych przez Zamawiającego): systemów operacyjnych RedHat Linux Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server, Windows Server 2008/202; serwerów bazodanowych opartych o IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL; serwerów aplikacyjnych opartych o JBoss Application Server, IBM WAS, Apache HTTP Server, Microsoft IIS; 7

8 usługi katalogowej Microsoft Active Directory, Open LDAP; sieci LAN/WAN w tym zapory ogniowe, IPS, VPN; sieci SAN; środowisk macierzowych HP EVA, HP 3PAR, IBM V7000; środowisk wirtualizacji opartych o VMware vsphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V; środowisk backupowych opartych o HP DataProtector, Microsoft Data Protector Manager; środowisk monitorujących i zarządzających opartych o HP Insight Control, HP SiteScope, System Service Desk, HP Service Manager, Zenos, Nagios; systemów Business Intelligence klasy SAS Enterprise BI Server, SAS Data Management Standart, SAS Enterprise Guide, SAS Visual Analitics; środowisk centralnych publicznych aplikacji/rejestrów. Odpowiedź: Zamawiający NIE DOPUSZCZA w ramach spełnienia wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia wykazania rozwiązań równoważnych. Stanowisko takie spowodowane jest tym, iż przedmiotowy wykaz odzwierciedla zasoby infrastruktury techniczno-systemowej Zamawiającego powierzanej do utrzymania, na której zainstalowane są systemy produkcyjne, natomiast wykazanie doświadczenia w utrzymaniu równoważnych elementów nie daje Zamawiającemu gwarancji posiadania oczekiwanego doświadczenia. Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści SIWZ oraz w wyniku udzielonych odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje następujących zmian: Rozdział IV podrozdział I, pkt ppkt 2) SIWZ Dotychczasowy zapis: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca składając ofertę winien wykazać w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia o wartości minimum ,00 zł brutto każde lub jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej o miesięcznej wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie 8

9 Pod pojęciem świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej Zamawiający rozumie świadczenie usług obejmujących swoim zakresem co najmniej instalację, konfigurację i utrzymanie: systemów operacyjnych RedHat Linux Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server, Windows Server 2008/202; serwerów bazodanowych opartych o IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL; serwerów aplikacyjnych opartych o JBoss Application Server, IBM WAS, Apache HTTP Server, Microsoft IIS; usługi katalogowej Microsoft Active Directory, Open LDAP; sieci LAN/WAN w tym zapory ogniowe, IPS, VPN; sieci SAN; środowisk macierzowych HP EVA, HP 3PAR, IBM V7000; środowisk wirtualizacji opartych o VMware vsphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V; środowisk backupowych opartych o HP DataProtector, Microsoft Data Protector Manager; środowisk monitorujących i zarządzających opartych o HP Insight Control, HP SiteScope, System Service Desk, HP Service Manager, Zenos, Nagios; systemów Business Intelligence klasy SAS Enterprise BI Server, SAS Data Management Standart, SAS Enterprise Guide, SAS Visual Analitics; środowisk centralnych publicznych aplikacji/rejestrów. Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał czynności polegające na obsłudze powyższych technologii w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień, pod warunkiem wykazania posiadania doświadczenia w obsłudze wszystkich wymaganych przez Zamawiającego technologii. W przypadku wykazania realizacji usług w ramach odrębnych zamówień, wartość minimalna miesięcznego świadczenia każdej z usług, nie może być niższa niż ,00 zł brutto. Otrzymuje brzmienie: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej: a) jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto, lub b) dwa zamówienia o wartości minimum ,00 zł brutto każde, lub c) pięć zamówień o wartości minimum ,00 zł brutto każde, obejmujące swoim zakresem świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej, opisanej poniżej, o miesięcznej wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto. 9

10 Jeżeli zamówienia, o których mowa w pkt a), w pkt b) lub w pkt c) są wykonywane nadal wartość wykonanej / zrealizowanej części zamówienia do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż wskazana odpowiednio w pkt a), w pkt b) lub w pkt c) oraz miesięczna wartość świadczenia usługi nie może być mniejsza niż ,00 zł brutto. Pod pojęciem świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej Zamawiający rozumie świadczenie usług obejmujących swoim zakresem, co najmniej instalację, konfigurację i utrzymanie: systemów operacyjnych RedHat Linux Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server, Windows Server 2008/202; serwerów bazodanowych opartych o IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL; serwerów aplikacyjnych opartych o JBoss Application Server, IBM WAS, Apache HTTP Server, Microsoft IIS; usługi katalogowej Microsoft Active Directory, Open LDAP; sieci LAN/WAN w tym zapory ogniowe, IPS, VPN; sieci SAN; środowisk macierzowych HP EVA, HP 3PAR, IBM V7000; środowisk wirtualizacji opartych o VMware vsphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V; środowisk backupowych opartych o HP DataProtector, Microsoft Data Protector Manager; środowisk monitorujących i zarządzających opartych o HP Insight Control, HP SiteScope, System Service Desk, HP Service Manager, Zenos, Nagios; systemów Business Intelligence klasy SAS Enterprise BI Server, SAS Data Management Standart, SAS Enterprise Guide, SAS Visual Analitics; środowisk centralnych publicznych aplikacji/rejestrów. W przypadku, gdy wykonawca wykaże spełnianie warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie więcej niż jednego zamówienia (punkt b lub c) zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wskazane zamówienia sumarycznie swoim zakresem obejmować będą instalację, konfigurację i utrzymanie wszystkich ww. technologii. Rozdział IV podrozdział I, pkt ppkt 3) SIWZ Dotychczasowy zapis: 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym w poniższej tabeli. 0

11 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów Architekt systemów operacyjnych z rodziny Linux systemów operacyjnych z rodziny Linux RedHat systemów operacyjnych z rodziny Linux SuSE systemów operacyjnych z rodziny HP-UX projektowania, administrowania systemami operacyjnymi (RedHat) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych, aplikacji potwierdzone certyfikatem Red Hat Certified Architect (RHCA) lub równoważnym* administrowania systemami operacyjnymi (Red Hat) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem Red Hat Certified Engineer (RHCE) lub administrowania systemami operacyjnymi (SUSE) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem SUSE Certified Linux Engineer (CLE) lub administrowania systemem operacyjnym HP-UX oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem HP ASE - HP-UX i v3 (ASE) lub równoważne*.

12 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów systemów operacyjnych z rodziny Windows Superdome macierzy dyskowych i sieci SAN I baz danych II baz danych administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemami z rodziny Microsoft, rozwiązywania problemów z systemami z rodziny Microsoft potwierdzony certyfikatem Certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) minimum Windows Server 2008 lub administrowania urządzeniami Superdome2 oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z systemem/urządzeniem potwierdzone certyfikatem HP Master ASE Superdome 2 Server Solutions Architect lub równoważne*. projektowania, instalowania, konfigurowania oraz administrowania macierzami dyskowymi i sieciami SAN potwierdzone certyfikatem HP Master ASE - Storage Solutions Architect lub równoważne*. administrowania bazami danych IBM DB2 oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji baz danych DB2, konfigurowania baz danych DB2, oraz rozwiązywania problemów z bazami danych DB2 potwierdzone certyfikatem IBM Certified Advanced Database lub administrowania bazami danych Microsoft SQL Server, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji, rozwiązywania problemów z bazami danych Microsoft SQL Server, posiadający certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) lub równoważne*. 2

13 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów VMware sieci rozwiązań Business Intelligence (SAS) Architekt - deweloper rozwiązań Business Intelligence (SAS) administrowania środowiskami wirtualnymi, oraz posiadanie kwalifikacji zarządzania, instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów ze środowiskiem wirtualizacji potwierdzone certyfikatem VMware Certified Professional (VCP) lub administrowania sieciami, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, itp.) potwierdzone certyfikatem CCIE z zakresu Security oraz Routing and Switching oraz HP MASE - Network Infrastructure lub administrowania produktami SAS, oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z produktami SAS potwierdzone certyfikatami: SAS Certified Platform 9, oraz SAS Certified Data Integration Developer, oraz SAS Certified Visual Analitics Technical Specialist 9 lub Znajomość koncepcji Business Intelligence (hurtownie danych, data mining, raportowanie). administrowania produktami SAS, rozwijaniu platform Business Intelligence oraz rozwiązań analitycznych zbudowanych w środowisku SAS oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, rozwiązywania problemów, wdrażania hurtowni danych SAS potwierdzone certyfikatami: SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9, SAS Certified Patform 9, SAS Certified Visual Analitics Technical Specialist 9, SAS Certified Data Integration Developer lub równoważnym* 3

14 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów rozwiązań HP SM rozwiązań HP Operation Manager rozwiązań HP SITE SCOPE II webowych platform aplikacyjnych Programista I Java Programista II Java Programista.NET rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SM potwierdzone certyfikatem HP AIS Service Manager System. rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Operation Manager potwierdzone certyfikatem HP AIS-BSM Operations Manager lub równoważnym* rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SITE SCOPE potwierdzone certyfikatem HP AIS SiteScope lub równoważnym* administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi RedHat JBoss Enterprise Application Platform potwierdzone certyfikatem RedHat Certified JBoss lub tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java, potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer lub tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer lub tworzenia, projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku.net potwierdzone certyfikatem MCSD SharePoint Applications lub 4

15 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów 2 ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów informatycznych, zarządzanie ryzykiem potwierdzone certyfikatem Certified Information Systems Security Professional (CISSP) lub 22 ds. procesów zarządzania ITS Co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu i procesów ITIL potwierdzone certyfikatem ITIL Expert lub 23 rozwiązań HP CSA rozwiązywania problemów z rozwiązaniami HP CSA potwierdzone certyfikatem HP ATP Cloud Service Automation lub równoważnym* 24 I webowych platform aplikacyjnych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi IBM Websphere Application Server oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z IBM Websphere, znajomość Apache, IIS potwierdzone certyfikatem IBM Certified Advanced System WebSphere Application Server lub 25 portalu www administrowania portalami www - IBM Websphere Portal oraz kwalifikacje instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z portalem www IBM Websphere potwierdzone certyfikatem IBM Certified System lub 26 rozwiązań HP Matrix instalacji, wdrażania, administrowania, instalacji konfiguracji, rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Matrix. Zamawiający dopuszcza pełnienie jednocześnie trzech różnych ról przez jedną osobę. Informacje w zakresie równoważności certyfikatów*: a) Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być aktualne na dzień składania ofert. 5

16 b) Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego. c) Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). d) Ilekroć w wykazie osób występują nazwy własne Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych certyfikatów niż wymagane, pod warunkiem, że potwierdzają one posiadanie co najmniej tych samych kwalifikacji zawodowych co wskazane przez Zamawiającego i są wydane przez producenta oprogramowania lub instytucję akredytowaną przez producenta oprogramowania. Otrzymuje brzmienie: 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym w poniższej tabeli. l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów systemów operacyjnych z rodziny Linux RedHat administrowania systemami operacyjnymi (Red Hat) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem Red Hat Certified Engineer (RHCE) lub 6

17 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów 2 systemów operacyjnych z rodziny Linux SuSE administrowania systemami operacyjnymi (SUSE) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem SUSE Certified Linux Engineer (CLE) lub 3 systemów operacyjnych z rodziny HP-UX administrowania systemem operacyjnym HP-UX oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji. 4 systemów operacyjnych z rodziny Windows administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemami z rodziny Microsoft, potwierdzony certyfikatem Certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) minimum Windows Server 2008 lub 5 Superdome administrowania urządzeniami Superdome2 oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z systemem/urządzeniem. 6 macierzy dyskowych i sieci SAN projektowania, instalowania, konfigurowania oraz administrowania macierzami dyskowymi i sieciami SAN. 7 I baz danych administrowania bazami danych IBM DB2 oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji baz danych DB2, konfigurowania baz danych DB2, oraz rozwiązywania problemów z bazami danych DB2 potwierdzone certyfikatem IBM Certified Advanced Database lub 7

18 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów 8 II baz danych administrowania bazami danych Microsoft SQL Server, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji, rozwiązywania problemów z bazami danych Microsoft SQL Server, posiadający certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server (MCSA: SQL Server) lub równoważne*. 9 VMware administrowania środowiskami wirtualnymi, oraz posiadanie kwalifikacji zarządzania, instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów ze środowiskiem wirtualizacji potwierdzone certyfikatem VMware Certified Professional (VCP) lub 0 sieci administrowania sieciami, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, itp.) potwierdzone certyfikatem CCNP z zakresu Security oraz Routing and Switching lub rozwiązań Business Intelligence (SAS) administrowania produktami SAS, oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z produktami SAS. Znajomość koncepcji Business Intelligence (hurtownie danych, data mining, raportowanie). 2 rozwiązań HP SM rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SM. 3 rozwiązań HP Operation Manager rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Operation Manager. 8

19 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów 4 rozwiązań HP SITE SCOPE rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SITE SCOPE. 5 I webowych platform aplikacyjnych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi Microsoft SharePoint, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, rozwiązywania problemów z systemem Microsoft SharePoint potwierdzone certyfikatem Microsoft Certified Solutions Developer: SharePoint Applications (MCSD: SharePoint Applications) lub 6 II webowych platform aplikacyjnych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi RedHat JBoss Enterprise Application Platform potwierdzone certyfikatem RedHat Certified JBoss lub 7 Programista I Java tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java, potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer lub 8 Programista II Java tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer lub 9 Programista.NET tworzenia, projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku.net potwierdzone certyfikatem MCSD SharePoint Applications lub 20 ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów informatycznych, zarządzanie ryzykiem. 9

20 l.p. Rola Minimalne Wymagania Minimalna wymagana liczba inżynierów 2 ds. procesów zarządzania ITS Co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu i procesów ITIL potwierdzone certyfikatem ITIL Fundation lub 22 rozwiązań HP Matrix instalacji, wdrażania, administrowania, instalacji konfiguracji, rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Matrix. Zamawiający dopuszcza pełnienie jednocześnie trzech różnych ról przez jedną osobę. Informacje w zakresie równoważności certyfikatów*: a) Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być aktualne na dzień składania ofert. b) Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego. c) Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). d) Ilekroć w wykazie osób występują nazwy własne Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych certyfikatów niż wymagane, pod warunkiem, że potwierdzają one posiadanie co najmniej tych samych kwalifikacji zawodowych co wskazane przez Zamawiającego i są wydane przez producenta oprogramowania lub instytucję akredytowaną przez producenta oprogramowania. 20

21 Dotychczasowy zapis: (dane Wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 5 do Umowy nr CSIOZ/../206 (miejscowość, data) W celu wykazania warunku, o którym mowa w Rozdziale IV podrozdział I ust. pkt 3) SIWZ Wykonawca załącza do oferty na : Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Systemu KRDK oraz Projektu P, P2 i P4 wraz z instalacją i konfiguracją Podsystemów. WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia dysponuje osobami, które posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione poniżej w tabeli: L.p. Rola Wymagania 2 3 Architekt systemów operacyjnych z rodziny Linux systemów operacyjnych z rodziny Linux RedHat systemów projektowania, administrowania systemami operacyjnymi (RedHat) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych, aplikacji potwierdzone certyfikatem Red Hat Certified Architect (RHCA) lub równoważnym* administrowania systemami operacyjnymi (Red Hat) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem Red Hat Certified Engineer (RHCE) lub administrowania systemami operacyjnymi (SUSE) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) 2

22 L.p. Rola Wymagania Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) operacyjnych z rodziny Linux SuSE konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem SUSE Certified Linux Engineer (CLE) lub 4 systemów operacyjnych z rodziny HP- UX administrowania systemem operacyjnym HP-UX oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem HP ASE - HP-UX i v3 (ASE) lub równoważne*. 5 systemów operacyjnych z rodziny Windows administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemami z rodziny Microsoft, rozwiązywania problemów z systemami z rodziny Microsoft potwierdzony certyfikatem Certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) minimum Windows Server 2008 lub 6 Superdome administrowania urządzeniami Superdome2 oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z systemem/urządzeniem potwierdzone certyfikatem HP Master ASE Superdome 2 Server Solutions Architect lub równoważne*. 7 macierzy dyskowych i sieci SAN projektowania, instalowania, konfigurowania oraz administrowania macierzami dyskowymi i sieciami SAN potwierdzone certyfikatem HP Master ASE - Storage Solutions Architect lub równoważne*. 8 I baz danych administrowania bazami danych IBM DB2 oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji baz danych DB2, konfigurowania baz danych 22

23 L.p. Rola Wymagania Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) DB2, oraz rozwiązywania problemów z bazami danych DB2 potwierdzone certyfikatem IBM Certified Advanced Database lub 9 II baz danych administrowania bazami danych Microsoft SQL Server, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji, rozwiązywania problemów z bazami danych Microsoft SQL Server, posiadający certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) lub równoważne*. 0 VMware administrowania środowiskami wirtualnymi, oraz posiadanie kwalifikacji zarządzania, instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów ze środowiskiem wirtualizacji potwierdzone certyfikatem VMware Certified Professional (VCP) lub sieci administrowania sieciami, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, itp.) potwierdzone certyfikatem CCIE z zakresu Security oraz Routing and Switching oraz HP MASE - Network Infrastructure lub 2 sieci administrowania sieciami, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, itp.) potwierdzone certyfikatem CCIE z zakresu Security oraz Routing and Switching oraz HP MASE - Network Infrastructure lub 3 Architekt - deweloper rozwiązań Business Intelligence (SAS) administrowania produktami SAS, rozwijaniu platform Business Intelligence oraz rozwiązań analitycznych zbudowanych w środowisku SAS oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, rozwiązywania problemów, wdrażania hurtowni danych SAS potwierdzone certyfikatami: SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9, SAS Certified Patform 9, SAS Certified Visual Analitics Technical Specialist 9, SAS 23

24 L.p. Rola Wymagania Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) Certified Data Integration Developer lub równoważnym* 4 rozwiązań HP SM rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SM potwierdzone certyfikatem HP AIS Service Manager System. 5 rozwiązań HP Operation Manager rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Operation Manager potwierdzone certyfikatem HP AIS-BSM Operations Manager lub równoważnym* 6 rozwiązań HP SITE SCOPE rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SITE SCOPE potwierdzone certyfikatem HP AIS SiteScope lub równoważnym* 7 II webowych platform aplikacyjnych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi RedHat JBoss Enterprise Application Platform potwierdzone certyfikatem RedHat Certified JBoss lub 8 Programista I Java tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java, potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer lub 9 Programista II Java tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer lub 20 Programista.NET tworzenia, projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku.net potwierdzone certyfikatem MCSD SharePoint Applications lub 24

25 L.p. Rola Wymagania Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) 2 ds. bezpieczeńst wa teleinformaty cznego bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów informatycznych, zarządzanie ryzykiem potwierdzone certyfikatem Certified Information Systems Security Professional (CISSP) lub 22 ds. procesów zarządzania ITS Co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu i procesów ITIL potwierdzone certyfikatem ITIL Expert lub 23 rozwiązań HP CSA rozwiązywania problemów z rozwiązaniami HP CSA potwierdzone certyfikatem HP ATP Cloud Service Automation lub równoważnym* 24 I webowych platform aplikacyjnych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi IBM Websphere Application Server oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z IBM Websphere, znajomość Apache, IIS potwierdzone certyfikatem IBM Certified Advanced System WebSphere Application Server lub 25 portalu www administrowania portalami www - IBM Websphere Portal oraz kwalifikacje instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z portalem www IBM Websphere potwierdzone certyfikatem IBM Certified System lub 26 rozwiązań HP Matrix instalacji, wdrażania, administrowania, instalacji konfiguracji, rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Matrix......, dn ( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 25

26 Zamawiający dopuszcza pełnienie jednocześnie trzech różnych ról przez jedną osobę. Informacje w zakresie równoważności certyfikatów*: a) Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być aktualne na dzień składania ofert. b) Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego. c) Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). d) Ilekroć w wykazie osób występują nazwy własne Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych certyfikatów niż wymagane, pod warunkiem, że potwierdzają one posiadanie co najmniej tych samych kwalifikacji zawodowych co wskazane przez Zamawiającego i są wydane przez producenta oprogramowania lub instytucję akredytowaną przez producenta oprogramowania. 26

27 Otrzymuje brzmienie: (dane Wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 5 do Umowy nr CSIOZ/../206 (miejscowość, data) W celu wykazania warunku, o którym mowa w Rozdziale IV podrozdział I ust. pkt 3) SIWZ Wykonawca załącza do oferty na : Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Systemu KRDK oraz Projektu P, P2 i P4 wraz z instalacją i konfiguracją Podsystemów. WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia dysponuje osobami, które posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione poniżej w tabeli: L.p. Rola Wymagania 2 3 systemów operacyjnych z rodziny Linux RedHat systemów operacyjnych z rodziny Linux SuSE systemów administrowania systemami operacyjnymi (Red Hat) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem Red Hat Certified Engineer (RHCE) lub administrowania systemami operacyjnymi (SUSE) oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem Linux, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji potwierdzone certyfikatem SUSE Certified Linux Engineer (CLE) lub administrowania systemem operacyjnym HP-UX oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) 27

28 L.p. Rola Wymagania Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) operacyjnych z rodziny HP- UX konfiguracji, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemem, a także umiejętność konfiguracji usług sieciowych, klastrowych oraz aplikacji. 4 systemów operacyjnych z rodziny Windows administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji systemu, wirtualizacji, rozwiązywania problemów z systemami z rodziny Microsoft, potwierdzony certyfikatem Certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) minimum Windows Server 2008 lub 5 Superdome administrowania urządzeniami Superdome2 oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów z systemem/urządzeniem. 6 macierzy dyskowych i sieci SAN projektowania, instalowania, konfigurowania oraz administrowania macierzami dyskowymi i sieciami SAN. 7 I baz danych administrowania bazami danych IBM DB2 oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji baz danych DB2, konfigurowania baz danych DB2, oraz rozwiązywania problemów z bazami danych DB2 potwierdzone certyfikatem IBM Certified Advanced Database lub 8 II baz danych administrowania bazami danych Microsoft SQL Server, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, instalacji, rozwiązywania problemów z bazami danych Microsoft SQL Server, posiadający certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server (MCSA: SQL Server) lub równoważne*. 9 administrowania środowiskami wirtualnymi, oraz posiadanie kwalifikacji zarządzania, instalacji, 28

29 L.p. Rola Wymagania Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) VMware konfiguracji oraz rozwiązywania problemów ze środowiskiem wirtualizacji potwierdzone certyfikatem VMware Certified Professional (VCP) lub 0 sieci administrowania sieciami, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, itp.) potwierdzone certyfikatem CCNP z zakresu Security oraz Routing and Switching lub rozwiązań Business Intelligence (SAS) administrowania produktami SAS, oraz posiadanie kwalifikacji instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z produktami SAS. Znajomość koncepcji Business Intelligence (hurtownie danych, data mining, raportowanie). 2 rozwiązań HP SM rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SM. 3 rozwiązań HP Operation Manager rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Operation Manager. 4 rozwiązań HP SITE SCOPE rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP SITE SCOPE. 5 I webowych platform aplikacyjnych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi Microsoft SharePoint, oraz posiadanie kwalifikacji konfiguracji, rozwiązywania problemów z systemem Microsoft SharePoint potwierdzone certyfikatem Microsoft Certified Solutions Developer: SharePoint Applications (MCSD: SharePoint Applications) lub 6 II webowych administrowania webowymi platformami aplikacyjnymi RedHat JBoss Enterprise 29

30 L.p. Rola Wymagania Liczba osób Spełnia wymagania TAK lub NIE Imię i nazwisko oraz Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.) platform aplikacyjnych Application Platform potwierdzone certyfikatem RedHat Certified JBoss lub 7 Programista I Java tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java, potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer lub 8 Programista II Java tworzenia i projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku Java potwierdzone certyfikatem Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer lub 9 Programista.NET tworzenia, projektowania i wdrażania aplikacji stworzonych w języku.net potwierdzone certyfikatem MCSD SharePoint Applications lub 20 ds. bezpieczeńst wa teleinformaty cznego bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów informatycznych, zarządzanie ryzykiem. 2 ds. procesów zarządzania ITS Co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu i procesów ITIL potwierdzone certyfikatem ITIL Fundation lub 22 rozwiązań HP Matrix instalacji, wdrażania, administrowania, instalacji konfiguracji, rozwiązywania problemów z rozwiązaniem HP Matrix..., dn ( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 30

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.6151.25.2015 2015-05578 Warszawa, 2015-05-15 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Miasto Białystok Białystok ul. Słonimska 1

Miasto Białystok Białystok ul. Słonimska 1 nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy adres do korespondencji: e-mail: tel fax: /miejscowość i data/ Załącznik nr 3 do SIWZ Miasto Białystok 15-950 Białystok ul Słonimska 1 FORMULARZ OFERTOWY W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Warszawa: Wsparcie MS Exchange i systemu usług katalogowych. Numer

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403)

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146978-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978 IPCON Sp. z o.o., ul. Jastrzębia 23/1, Osoba do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 17 czerwca 2014 r. dot.: numer sprawy: 14/SISP-2/PN/2014 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy:45/di/pn/2011 WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 1 Wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-04-25 16:25 Zielona Góra: Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) Numer ogłoszenia: 166634-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 6 2015-08-03 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Budowa portalu intranetowego i kancelarii na platformie

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Pieczątka Wykonawcy) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia I. Kierownik projektu (co najmniej 1 osoba) w przypadku wskazania więcej niŝ 1 osoby kaŝda ze wskazanych osób: posiada

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wykonanie i wdrożenie projektu serwisu internetowego culture.pl wyposażonego w system CMS oparty na licencji open source dla Instytutu Adama Mickiewicza, a także migracja treści z obecnych serwisów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łódź: Wdrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór)... pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu http://... internet...

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

RBL - 5. Warszawa, dnia r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016

RBL - 5. Warszawa, dnia r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 13.10.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKAZ OSÓB W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju Systemu Moduł Rozliczeń Numer ogłoszenia: 228446-2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór)... pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu http://... internet...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Usługa utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2014-09-15 14:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian. W ogłoszeniu jest:

Zakres zmian. W ogłoszeniu jest: Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian ogłoszenia o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro nr 200767

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Modernizacja rdzenia i dystrybucji sieci LAN Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódźż Tel/fax: 042 66 333 91 e-mail: zp.info@lodzkie.pl Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-13 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329063-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup i odnowienie subskrypcji dla produktów Red Hat wraz z

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ET.2.212.17.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Poznań: Świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia: 92441-2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia: 92441-2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Usługa wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie realizował zadania wsparcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-01-28 09:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Administracja, konserwacja oraz naprawy zakładowych sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 410676-2012; data zamieszczenia: 22.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 410676-2012; data zamieszczenia: 22.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 410676-2012; data zamieszczenia: 22.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wsparcie techniczne środowiska wirtualnego IT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wsparcie techniczne środowiska wirtualnego IT Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/22/2016

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Strona 1 z 6 Warszawa: Przeprowadzanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Numer ogłoszenia: 119618-2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration

HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK920S HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration Dni: 4 Opis: Adresaci szkolenia Doświadczeni administratorzy, którzy zarządzają rozwiązaniami private

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Urządzenia komputerowe 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Wrocław: Urządzenia komputerowe 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346906-2017:text:pl:html Polska-Wrocław: Urządzenia komputerowe 2017/S 169-346906 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2014-11-21 15:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Obsługa powdrożeniowa infrastruktury telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa: Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 204598-2014;

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Pieczątka Wykonawcy) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Lp. Imię i nazwisko* Rola wskazanej osoby Minimalne wymagania dla każdej z osób Czy wskazana osoba spełnia podane wymaganie?

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Ogłoszenie o przetargu ograniczonym Nazwa zamawiającego CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Adres zamawiającego 00-349 Warszawa, ul. Tamka 3 Województwo mazowieckie Numer postępowania ZPC-101/2009 Określenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Prawo Opcji. AI_08 System wirtualizacji zasobów w CPD MF

Prawo Opcji. AI_08 System wirtualizacji zasobów w CPD MF Załącznik nr 8 Prawo Opcji W ramach prawa opcji, w przypadku zaistnienia potrzeb oraz dysponowania środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Warszawa: Modernizacja i rozbudowa systemu centralnej poczty ARR (Exchange) Numer ogłoszenia: 103852-2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia 22.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia 22.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/92/2014 Zegrze, dnia 22.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Usługa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spnt.pl Szczecin: ŚWIADCZENIE AUTORSKICH USŁUG SZKOLENIOWYCH Z JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA DLA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2012-10-11 15:07 Zielona Góra: Wdrożenie Projektu pt. Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) Numer ogłoszenia: 394430-2012; data zamieszczenia: 11.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WZP.6151.42.2014 Warszawa, 2014-08-19 2014-11783 INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

WZP.6151.42.2014 Warszawa, 2014-08-19 2014-11783 INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.6151.42.2014 Warszawa, 2014-08-19 2014-11783 INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Przetłumaczenie na język polski, dokonanie weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.holdikom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.holdikom.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.holdikom.com.pl Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usługi z zakresu administrowania platformy internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.5.4

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.5.4 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: onkologia NO_DOC_EXT: 2017-120146 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: dzierzawskab@co.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności Prezentacja specjalności Program studiów Umiejętności Sylwetka absolwenta Możliwość dalszego rozwoju zainteresowań 2 Synergia wiedzy i praktycznych umiejętności informatycznych duża liczba zajęć laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria Numer ogłoszenia: 148934-2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 93527-2017 z dnia 2017-06-06 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 519187-N-2017 Data: 26/05/2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do postępowania nr ZDG/22/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zapytania ofertowego ZDG/ 22 /2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. na realizację usług

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu PROJEKT OPOLSKIE W INTERNECIE OBYWATEL BLISKI ADMINISTRACJI WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.36.2014 Opole, dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Nr K282/1/2017

FORMULARZ OFERTOWY Nr K282/1/2017 FORMULARZ OFERTOWY Nr K282/1/2017 pieczęć firmowa Wykonawcy Zamawiający: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36 03-772 Warszawa Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 10 maja 2017

Bardziej szczegółowo