Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Zakres podejmowanych działań realizowany w ramach projektu pn.: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Kraków, sierpień 2014 rok 1

2 CZEŚĆ OGÓLNA: a) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków tel.: fax: adres strony internetowej: b) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego OPZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. c) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin końcowy realizacji zamówienia do dnia r. Terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia uzależnione są od harmonogramu realizacji kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Terminy realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie lub wydłużeniu, przy czym datą graniczną realizacji zamówienia jest r. d) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń strategii i wdrożenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cel kampanii: Celem kampanii informacyjno promocyjnej projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie jest przekazanie jak największej liczbie osób, mieszkańców Krakowa oraz podróżującym po Krakowie, kompleksowej informacji o realizowanym projekcie i jego 2

3 współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ponadto, w ramach kampanii informacyjno promocyjnej zostaną przekazane informacje o głównych celach projektu, korzyściach płynących z jego realizacji i rezultatach jakie niesie za sobą realizacja projektu. Kampania informacyjno promocyjna ma ukazać Kraków jako miasto, które rozwija się w sposób zharmonizowany z podkreśleniem nacisku, jaki władze miasta kładą na rozwój komunikacji miejskiej i zrównoważony transport zbiorowy. Opis zakresu kampanii: Zakres kampanii projektu polegać będzie na przeprowadzeniu działań informacyjnopromocyjnych w zakresie przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu jest jednym z elementów wpisujących się w założenia polityki transportowej, prowadzonej przez władze Gminy Miejskiej Kraków i dążącej do poprawy jakości komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie Miasta Krakowa. Językiem komunikacji w zakresie realizacji zamówienia będzie język polski. Forma, ilość zawartych informacji, poziom ich złożoności oraz zakres przekazu powinien być ściśle związany z realizowaną inwestycją. Realizowane w ramach kampanii informacyjno promocyjnej projektu działania prowadzone będą z wykorzystaniem powszechnych, dostępnych form przekazu i reklamy takich jak: informacje prasowe (rynek prasy lokalnej płatnej i bezpłatnej), materiały drukowane podlegające dystrybucji (ulotki informacyjne, plakaty), outdoor reklama zewnętrzna (billboardy i citylighty przystankowe), materiały reklamowe, konferencja, baner reklamowy, przekaz w mediach (reklama w TV/ krakowskich pojazdach komunikacji miejskiej itp.). Obszar działania: Kampania informacyjno promocyjna projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie zostanie zrealizowana na terenie Gminy Miejskiej Kraków siedziby Beneficjenta przedmiotowego projektu. Grupa docelowa: Grupę docelową przekazu kampanii stanowić będą wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków, podróżni, pasażerowie komunikacji zbiorowej, którzy będą obsługiwani przez przedmiotowy ciąg komunikacyjny i którzy będą korzystać z infrastruktury powstałej w ramach realizowanego projektu (linii tramwajowej, układu drogowego, ścieżek rowerowych, chodników, ekranów dźwiękochłonnych itd.). Wytyczne dotyczące przygotowania i realizacji przekazu kampanii informacyjno promocyjnej: 3

4 Całość przygotowanych materiałów informacyjno - promocyjnych ma korelować zarówno ze sobą, jak i z layoutem przygotowanym i dostarczonym do Zamawiającego przez Wykonawcę. Przekaz marketingowy wszystkich wybranych form reklamowych oraz przekazywane treści powinny być spójne i jednoznacznie utożsamiane z promowanym projektem. Kampania informacyjno promocyjna projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, wiązać będzie się z wypełnieniem obowiązkowych elementów wskazanych w procedurach w zakresie wdrażania POIiŚ. Kampania informacyjnopromocyjna dotycząca promocji źródeł dofinansowania projektu będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji dla okresu programowania tj. z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR oraz wytycznymi manuala Gminy Miejskiej Kraków, stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr 610/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2012 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne. Kampania informacyjno promocyjna projektu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wszelkie materiały promocyjne oznaczone zostaną informacją tekstową i graficzną o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko II. CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA: a. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. b. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Klasyfikacja przedmiotu umowy według wspólnego słownika zamówień (CPV): Usługi w zakresie promocji Usługi reklamowe Materiały reklamowe Usługi drukowania i powiązane Produkcja filmów reklamowych Całość zamówienia składać się będzie z poszczególnych elementów składowych, których realizacja odbywać się będzie zgodnie z przyjętym dla kampanii informacyjno - promocyjnej harmonogramem prac. 4

5 c. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zamawiający przewiduje, że na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie składać się będą następujące elementy: a. Przygotowanie layoutu form reklamowych realizowanych w ramach przedmiotowej kampanii. Zamawiający zastrzega, iż ostateczne wersje przygotowanych projektów będą musiały zostać dostosowane do wymogów określonych w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wytycznych manuala Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 610/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2012 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne. Ponadto, każdorazowo przed wykorzystaniem zaproponowanego layoutu form reklamowych do celów realizacji kampanii informacyjno promocyjnej projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji Zamawiającego. b. Wdrożenie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu na terenie Gminy Miejskiej Kraków. c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań w oparciu o dane wyjściowe i ramy czasowe wcześniej przekazane przez Zamawiającego. d. USZCZEGÓŁOWIENIE ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PKT. B): 1. Wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych projektu: Tablice pamiątkowe: a. Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, hasło promocyjne POIiŚ) - powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, b. Zaleca się, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. c. Zalecane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość). Tablice powinny zostać trwale umieszczone w gruncie na okres minimum 5 lat. d. Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji 5

6 oryginalnego wzoru tablicy. e. Przykładowe wzory tablic w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie internetowej w zakładce Zasady promocji. f. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania trzech tablic pamiątkowych. g. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 2. Konferencja: Konferencja projektu: a. Przeprowadzenie konferencji w zakresie: wynajęcia sali konferencyjnej, dostosowanej dla około 100 osób wraz z pełnym osprzętem prezentacyjnym - sala musi być określona w ofercie i musi być w centrum funkcjonalnym miasta, zapewnienie cateringu podczas konferencji (lunch oraz poczęstunek wraz z serwisem kawowy podczas trwania konferencji), wykonanie materiałów konferencyjnych, prowadzenie konferencji w uzgodnieniu z Zamawiającym, zapewnienie zapisu audiowizualnego konferencji, przygotowanie zaproszeń na konferencję do wskazanych przez Zamawiającego grup docelowych, zapewnienie prelegentów w uzgodnieniu z Zamawiającym, podczas konferencji Projektu podane zostaną informacje na temat zrealizowanych zadań oraz ostatecznych nakładach inwestycyjnych. Ponadto podane zostaną informacje o sposobie działania oraz funkcjonalności zainstalowanych systemów. Przedstawione zostaną efekty realizacji projektu, ich wpływ w odniesieniu do całego systemu transportowego miasta, Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania konferencji w ramach komplementarnych konferencji/ewentów odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Kraków (np. konferencji/ewentów tematycznych). b. Termin wykonania elementu zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 3. Wykonanie oraz wydruk ulotek dotyczących projektu oraz wykonanie materiałów promujących projekt: Ulotki: a. Ulotka format A4 składana na 3 części, gramatura papieru (kreda, g/m 2) wraz z kolportażem wśród Krakowian z grupy docelowej projektu (po uzgodnieniu z Zamawiającym), b. Ulotka składana na trzy części. Druk dwustronny kolorowy. Tekst plus zdjęcia z wykorzystaniem layoutu, c. Ilość - 15 tys. sztuk ulotek, d. Wykonanie ulotek w dwóch częściach w trakcie trwania realizacji projektu, e. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 6

7 Materiały promocyjne - reklamowe: a. Przygotowanie, zakup i dostarczenie materiałów reklamowych w tym: sztuk pendrive o pojemności m.in. 16 gb (pendrive metalowy, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym, forma zgodna z przyjętym layoutem, na każdym elemencie nadrukowane logotypy), sztuk kalendarzy ściennych na rok 2015 (kalendarz trzy-częściowy, nadruk przyjętego layoutu i logotypów), sztuk kalendarzy książkowych na rok 2015 (kalendarz w formacie A4, tydzień na dwóch stronach, nadruk przyjętego layoutu i logotypów), sztuk kompletów oświetlenia rowerowego na baterie (nadruk przyjętego layoutu i logotypów), sztuk termo - kubków zmieniający kolor pod wpływem ciepła lub kubków termicznych (kształt do uzgodnienia z Zamawiającym, nadruk logotypów i przyjętego layoutu), sztuk krateczek samoprzylepnych (nadruk przyjętego layoutu i logotypów), parasoli (parasol duży automatyczny z prostą rączką kolor i kształt zgody z ustaleniami Zamawiającego, nadruk logotypów), sztuk długopisów (długopis automatyczny, kolor i kształt zgody z ustaleniami Zamawiającego, nadruk logotypów), sztuk kompletów piśmienniczych (pióro wraz długopisem - nadruk przyjętego layoutu i logotypów), sztuk notatników (notatnik w formacie A4, łączony od góry, 80 kartkowy, nadruk logotypów na każdej stronie), sztuk etui na Krakowską Kartę Miejską, - 10 kg krówek tradycyjnych (cukierki krówki ciągutki, smak mleczny, cukierki zawijane ręcznie w dwa papierki, wewnętrzny biały najwyższej jakości umożliwiający łatwe odwijanie, zewnętrzny kredowany z nadrukiem przyjętego layoutu oraz logotypów), sztuk papierowych toreb z nadrukiem layoutu i logotypów, - 20 sztuk statuetek okolicznościowych (statuetki kamienne/ metalowe/ grawerowane z wykorzystaniem motywu przewodniego projektu), kształt, rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym, b. Na każdym z gadżetów winny pojawić się logotypy i fragmenty layoutu zaakceptowane przez Zamawiającego. c. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 4. Produkcja dwóch spotów video promujących projekt wraz z emisją spotów w telewizji: a. Produkcja dwóch różnych spotów telewizyjnych o długości 30 s., b. Zawarcie umowy na emisję przygotowanych spotów promujących projekt treść umowy należy uzgodnić z Zamawiającym, c. Emisja spotów w telewizji regionalnej lub bus TV, d. Termin wykonania i emisji zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego 7

8 harmonogramem 5. Reklama w prasie oraz Internecie: Reklama w Internecie: a. Przygotowanie i zamieszczenie przez okres 21 dni dwóch reklam w dwóch portalach internetowych tematycznie związanych z Krakowem, b. Dwa portale po jednej publikacji, c. Reklama informująca o realizacji projektu oraz dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć, logotypów i layoutu, d. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Informacja prasowa: a. Publikacja 2 tekstów sponsorowanych wraz ze zdjęciem (zdjęciami) na połowie strony redakcyjnej gazety o zasięgu lokalnym (Kraków) lub równoważnej, każdorazowo przy wyborze gazety konieczne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego. b. Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z przebudowy ciągu komunikacyjnego (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy. c. 2 publikacje. d. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Reklama prasowa: e. Przygotowanie i publikacja trzech reklam prasowych w oparciu o layout na połowie strony gazety o zasięgu lokalnym (Kraków) lub równoważnej, każdorazowo przy wyborze gazety konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego. a. Reklama z wykorzystaniem layoutu i logotypów. b. 3 publikacje, c. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 5. Ekspozycja reklamy na nośnikach zewnętrznych: Outdoor - billboardy a. Billboard 12 m 2 umiejscowiony na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Kreacja na podstawie layoutu zaakceptowanego przez Zamawiającego. b. Lokalizacje do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego. c. Billboard informujący o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć, logotypów i layoutu, d. 30 sztuk (czas ekspozycji minimum miesiąc). e. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Outdoor - citylighty a. Reklama na przystankach krakowskiej komunikacji miejskiej z wykorzystaniem 8

9 layoutu zaakceptowanego przez Zamawiającego. b. Lokalizacje do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego. c. Reklama informująca o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. d. 20 sztuk (czas ekspozycji minimum miesiąc). e. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Baner reklamowy: a. Wynajem miejsca pod umieszczenie baneru reklamowego w obiekcie sportowym, w trakcie trwania imprez sportowych (np. hala sportowa Kraków Arena/ lodowisko itd.). b. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Uwaga: W ramach uzgodnień, w trakcie realizacji kampanii, przewidziano możliwość zmiany treści i formy materiałów promocyjnych, strategii i harmonogramu przy jednoczesnym obowiązkowym ich uzgadnianiu przez strony przed ostatecznym oddaniem do druku, publikacji czy montażu itp. We wszystkich elementach promocyjnych powinny znaleźć się motywy nawiązujące do charakteru realizowanego projektu. III. ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ UWAGI DODATKOWE: 1. Wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia po pisemnej akceptacji projektów przez Zamawiającego. 2. Wykonanie oraz dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z layoutem dostarczonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3. Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, a w przypadku tablic pamiątkowych 5-letniej gwarancji. 4. Wykonanie wszystkich przedmiotów zamówienia oraz zleconych usług ze starannością wymaganą od podmiotów świadczących profesjonalnie tego rodzaju zlecenia. 5. Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła w zakresie korzystania i rozporządzania nim we wszystkich krajach na następujących polach eksploatacji: - utrwalenia i zwielokrotnienia techniką druku oraz wszystkimi innymi technikami w tym videograficzną, cyfrową i magnetyczną, - wprowadzenia do obrotu, - publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia, - publicznego wystawienia, - publicznego wyświetlenia, - użyczenia i najmu egzemplarzy dzieła, - nadawania i reemitowania, - publicznego udostępnienia dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 6. Zezwolenie na wykorzystywanie dzieła do reklamy i promocji przedsięwzięć 9

10 Zamawiającego i przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań dzieła. Przeniesienie praw nastąpi bez ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych, w przypadku w którym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia użył znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca zobowiązany jest składać w formie pisemnej i elektronicznej miesięczne sprawozdania z realizacji zakresu rzeczowego wraz z jednostkowymi kosztami zrealizowanych działań (do upływu 5 dni od końca danego miesiąca), przy czym ostatnie sprawozdanie zostanie złożone nie później niż r., tj w ostatnim dniu realizacji zamówienia. 11. Wykonawca jest zobowiązany do wszelkich korekt i poprawek przedstawionych projektów, zgodnie z wskazaniami Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 12. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty korekt, zmiany terminów realizacji poszczególnych przedmiotów zamówienia, wartość przenoszonych praw autorskich oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. IV. OFERTA WYKONAWCY POWINNA ZAWIERAĆ: 1. Wizualizacje wcześniejszych, zrealizowanych kampanii informacyjno promocyjnych, potwierdzających posiadane doświadczenie. 2. Projekt strategii i harmonogram realizacji działań (brief strategii w formie drukowanej, zawierający najważniejsze elementy strategii, m.in. elementy layoutu (projekt identyfikacji wizualnej określającej wstępną kolorystykę layoutu oraz wstępny projekt wariacji graficznych dla kampanii informacyjno promocyjnej), grupę docelową, proponowany harmonogram działań. 3. Cennik kampanii zawierający ceny jednostkowe netto/brutto oraz całościową cenę realizacji usługi netto oraz brutto. Należy podać ceny jednostkowe dla wszystkich elementów wyróżnionych pkt. II Część szczegółowa oraz Uszczegółowienie elementów przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. b. 10

11 V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: L.p. Kryterium Opis kryterium Liczba punktów (waga) 1 Cena Zamawiający preferował będzie najtańsze oferty 100 VI. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE: Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali należycie co najmniej 2 usługi podobne do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujące przygotowanie strategii i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej o wartości jednorazowo co najmniej ,00 zł brutto każda. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. dowody potwierdzające, że usługi (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej) zostały wykonane należycie. Przez dowody o których mowa Zamawiający rozumie poświadczenia, inne dokumenty, oświadczenia wykonawcy. Ponadto do oferty, należy dołączyć wizualizacje wcześniejszych, zrealizowanych kampanii informacyjno promocyjnych, potwierdzających posiadane doświadczenie. 11

12

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: sprawa nr 48/N/2012 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM

Bardziej szczegółowo