Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Zakres podejmowanych działań realizowany w ramach projektu pn.: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Kraków, sierpień 2014 rok 1

2 CZEŚĆ OGÓLNA: a) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków tel.: fax: adres strony internetowej: b) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego OPZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. c) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin końcowy realizacji zamówienia do dnia r. Terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia uzależnione są od harmonogramu realizacji kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Terminy realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie lub wydłużeniu, przy czym datą graniczną realizacji zamówienia jest r. d) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń strategii i wdrożenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cel kampanii: Celem kampanii informacyjno promocyjnej projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie jest przekazanie jak największej liczbie osób, mieszkańców Krakowa oraz podróżującym po Krakowie, kompleksowej informacji o realizowanym projekcie i jego 2

3 współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ponadto, w ramach kampanii informacyjno promocyjnej zostaną przekazane informacje o głównych celach projektu, korzyściach płynących z jego realizacji i rezultatach jakie niesie za sobą realizacja projektu. Kampania informacyjno promocyjna ma ukazać Kraków jako miasto, które rozwija się w sposób zharmonizowany z podkreśleniem nacisku, jaki władze miasta kładą na rozwój komunikacji miejskiej i zrównoważony transport zbiorowy. Opis zakresu kampanii: Zakres kampanii projektu polegać będzie na przeprowadzeniu działań informacyjnopromocyjnych w zakresie przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu jest jednym z elementów wpisujących się w założenia polityki transportowej, prowadzonej przez władze Gminy Miejskiej Kraków i dążącej do poprawy jakości komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie Miasta Krakowa. Językiem komunikacji w zakresie realizacji zamówienia będzie język polski. Forma, ilość zawartych informacji, poziom ich złożoności oraz zakres przekazu powinien być ściśle związany z realizowaną inwestycją. Realizowane w ramach kampanii informacyjno promocyjnej projektu działania prowadzone będą z wykorzystaniem powszechnych, dostępnych form przekazu i reklamy takich jak: informacje prasowe (rynek prasy lokalnej płatnej i bezpłatnej), materiały drukowane podlegające dystrybucji (ulotki informacyjne, plakaty), outdoor reklama zewnętrzna (billboardy i citylighty przystankowe), materiały reklamowe, konferencja, baner reklamowy, przekaz w mediach (reklama w TV/ krakowskich pojazdach komunikacji miejskiej itp.). Obszar działania: Kampania informacyjno promocyjna projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie zostanie zrealizowana na terenie Gminy Miejskiej Kraków siedziby Beneficjenta przedmiotowego projektu. Grupa docelowa: Grupę docelową przekazu kampanii stanowić będą wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków, podróżni, pasażerowie komunikacji zbiorowej, którzy będą obsługiwani przez przedmiotowy ciąg komunikacyjny i którzy będą korzystać z infrastruktury powstałej w ramach realizowanego projektu (linii tramwajowej, układu drogowego, ścieżek rowerowych, chodników, ekranów dźwiękochłonnych itd.). Wytyczne dotyczące przygotowania i realizacji przekazu kampanii informacyjno promocyjnej: 3

4 Całość przygotowanych materiałów informacyjno - promocyjnych ma korelować zarówno ze sobą, jak i z layoutem przygotowanym i dostarczonym do Zamawiającego przez Wykonawcę. Przekaz marketingowy wszystkich wybranych form reklamowych oraz przekazywane treści powinny być spójne i jednoznacznie utożsamiane z promowanym projektem. Kampania informacyjno promocyjna projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, wiązać będzie się z wypełnieniem obowiązkowych elementów wskazanych w procedurach w zakresie wdrażania POIiŚ. Kampania informacyjnopromocyjna dotycząca promocji źródeł dofinansowania projektu będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji dla okresu programowania tj. z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR oraz wytycznymi manuala Gminy Miejskiej Kraków, stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr 610/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2012 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne. Kampania informacyjno promocyjna projektu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wszelkie materiały promocyjne oznaczone zostaną informacją tekstową i graficzną o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko II. CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA: a. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. b. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Klasyfikacja przedmiotu umowy według wspólnego słownika zamówień (CPV): Usługi w zakresie promocji Usługi reklamowe Materiały reklamowe Usługi drukowania i powiązane Produkcja filmów reklamowych Całość zamówienia składać się będzie z poszczególnych elementów składowych, których realizacja odbywać się będzie zgodnie z przyjętym dla kampanii informacyjno - promocyjnej harmonogramem prac. 4

5 c. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zamawiający przewiduje, że na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie składać się będą następujące elementy: a. Przygotowanie layoutu form reklamowych realizowanych w ramach przedmiotowej kampanii. Zamawiający zastrzega, iż ostateczne wersje przygotowanych projektów będą musiały zostać dostosowane do wymogów określonych w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wytycznych manuala Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 610/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2012 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne. Ponadto, każdorazowo przed wykorzystaniem zaproponowanego layoutu form reklamowych do celów realizacji kampanii informacyjno promocyjnej projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji Zamawiającego. b. Wdrożenie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu na terenie Gminy Miejskiej Kraków. c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań w oparciu o dane wyjściowe i ramy czasowe wcześniej przekazane przez Zamawiającego. d. USZCZEGÓŁOWIENIE ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PKT. B): 1. Wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych projektu: Tablice pamiątkowe: a. Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, hasło promocyjne POIiŚ) - powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al. Jana Pawła II Plac centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, b. Zaleca się, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. c. Zalecane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość). Tablice powinny zostać trwale umieszczone w gruncie na okres minimum 5 lat. d. Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji 5

6 oryginalnego wzoru tablicy. e. Przykładowe wzory tablic w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie internetowej w zakładce Zasady promocji. f. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania trzech tablic pamiątkowych. g. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 2. Konferencja: Konferencja projektu: a. Przeprowadzenie konferencji w zakresie: wynajęcia sali konferencyjnej, dostosowanej dla około 100 osób wraz z pełnym osprzętem prezentacyjnym - sala musi być określona w ofercie i musi być w centrum funkcjonalnym miasta, zapewnienie cateringu podczas konferencji (lunch oraz poczęstunek wraz z serwisem kawowy podczas trwania konferencji), wykonanie materiałów konferencyjnych, prowadzenie konferencji w uzgodnieniu z Zamawiającym, zapewnienie zapisu audiowizualnego konferencji, przygotowanie zaproszeń na konferencję do wskazanych przez Zamawiającego grup docelowych, zapewnienie prelegentów w uzgodnieniu z Zamawiającym, podczas konferencji Projektu podane zostaną informacje na temat zrealizowanych zadań oraz ostatecznych nakładach inwestycyjnych. Ponadto podane zostaną informacje o sposobie działania oraz funkcjonalności zainstalowanych systemów. Przedstawione zostaną efekty realizacji projektu, ich wpływ w odniesieniu do całego systemu transportowego miasta, Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania konferencji w ramach komplementarnych konferencji/ewentów odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Kraków (np. konferencji/ewentów tematycznych). b. Termin wykonania elementu zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 3. Wykonanie oraz wydruk ulotek dotyczących projektu oraz wykonanie materiałów promujących projekt: Ulotki: a. Ulotka format A4 składana na 3 części, gramatura papieru (kreda, g/m 2) wraz z kolportażem wśród Krakowian z grupy docelowej projektu (po uzgodnieniu z Zamawiającym), b. Ulotka składana na trzy części. Druk dwustronny kolorowy. Tekst plus zdjęcia z wykorzystaniem layoutu, c. Ilość - 15 tys. sztuk ulotek, d. Wykonanie ulotek w dwóch częściach w trakcie trwania realizacji projektu, e. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 6

7 Materiały promocyjne - reklamowe: a. Przygotowanie, zakup i dostarczenie materiałów reklamowych w tym: sztuk pendrive o pojemności m.in. 16 gb (pendrive metalowy, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym, forma zgodna z przyjętym layoutem, na każdym elemencie nadrukowane logotypy), sztuk kalendarzy ściennych na rok 2015 (kalendarz trzy-częściowy, nadruk przyjętego layoutu i logotypów), sztuk kalendarzy książkowych na rok 2015 (kalendarz w formacie A4, tydzień na dwóch stronach, nadruk przyjętego layoutu i logotypów), sztuk kompletów oświetlenia rowerowego na baterie (nadruk przyjętego layoutu i logotypów), sztuk termo - kubków zmieniający kolor pod wpływem ciepła lub kubków termicznych (kształt do uzgodnienia z Zamawiającym, nadruk logotypów i przyjętego layoutu), sztuk krateczek samoprzylepnych (nadruk przyjętego layoutu i logotypów), parasoli (parasol duży automatyczny z prostą rączką kolor i kształt zgody z ustaleniami Zamawiającego, nadruk logotypów), sztuk długopisów (długopis automatyczny, kolor i kształt zgody z ustaleniami Zamawiającego, nadruk logotypów), sztuk kompletów piśmienniczych (pióro wraz długopisem - nadruk przyjętego layoutu i logotypów), sztuk notatników (notatnik w formacie A4, łączony od góry, 80 kartkowy, nadruk logotypów na każdej stronie), sztuk etui na Krakowską Kartę Miejską, - 10 kg krówek tradycyjnych (cukierki krówki ciągutki, smak mleczny, cukierki zawijane ręcznie w dwa papierki, wewnętrzny biały najwyższej jakości umożliwiający łatwe odwijanie, zewnętrzny kredowany z nadrukiem przyjętego layoutu oraz logotypów), sztuk papierowych toreb z nadrukiem layoutu i logotypów, - 20 sztuk statuetek okolicznościowych (statuetki kamienne/ metalowe/ grawerowane z wykorzystaniem motywu przewodniego projektu), kształt, rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym, b. Na każdym z gadżetów winny pojawić się logotypy i fragmenty layoutu zaakceptowane przez Zamawiającego. c. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 4. Produkcja dwóch spotów video promujących projekt wraz z emisją spotów w telewizji: a. Produkcja dwóch różnych spotów telewizyjnych o długości 30 s., b. Zawarcie umowy na emisję przygotowanych spotów promujących projekt treść umowy należy uzgodnić z Zamawiającym, c. Emisja spotów w telewizji regionalnej lub bus TV, d. Termin wykonania i emisji zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego 7

8 harmonogramem 5. Reklama w prasie oraz Internecie: Reklama w Internecie: a. Przygotowanie i zamieszczenie przez okres 21 dni dwóch reklam w dwóch portalach internetowych tematycznie związanych z Krakowem, b. Dwa portale po jednej publikacji, c. Reklama informująca o realizacji projektu oraz dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć, logotypów i layoutu, d. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Informacja prasowa: a. Publikacja 2 tekstów sponsorowanych wraz ze zdjęciem (zdjęciami) na połowie strony redakcyjnej gazety o zasięgu lokalnym (Kraków) lub równoważnej, każdorazowo przy wyborze gazety konieczne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego. b. Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z przebudowy ciągu komunikacyjnego (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy. c. 2 publikacje. d. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Reklama prasowa: e. Przygotowanie i publikacja trzech reklam prasowych w oparciu o layout na połowie strony gazety o zasięgu lokalnym (Kraków) lub równoważnej, każdorazowo przy wyborze gazety konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego. a. Reklama z wykorzystaniem layoutu i logotypów. b. 3 publikacje, c. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem 5. Ekspozycja reklamy na nośnikach zewnętrznych: Outdoor - billboardy a. Billboard 12 m 2 umiejscowiony na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Kreacja na podstawie layoutu zaakceptowanego przez Zamawiającego. b. Lokalizacje do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego. c. Billboard informujący o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć, logotypów i layoutu, d. 30 sztuk (czas ekspozycji minimum miesiąc). e. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Outdoor - citylighty a. Reklama na przystankach krakowskiej komunikacji miejskiej z wykorzystaniem 8

9 layoutu zaakceptowanego przez Zamawiającego. b. Lokalizacje do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego. c. Reklama informująca o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. d. 20 sztuk (czas ekspozycji minimum miesiąc). e. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Baner reklamowy: a. Wynajem miejsca pod umieszczenie baneru reklamowego w obiekcie sportowym, w trakcie trwania imprez sportowych (np. hala sportowa Kraków Arena/ lodowisko itd.). b. Termin wykonania zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem Uwaga: W ramach uzgodnień, w trakcie realizacji kampanii, przewidziano możliwość zmiany treści i formy materiałów promocyjnych, strategii i harmonogramu przy jednoczesnym obowiązkowym ich uzgadnianiu przez strony przed ostatecznym oddaniem do druku, publikacji czy montażu itp. We wszystkich elementach promocyjnych powinny znaleźć się motywy nawiązujące do charakteru realizowanego projektu. III. ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ UWAGI DODATKOWE: 1. Wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia po pisemnej akceptacji projektów przez Zamawiającego. 2. Wykonanie oraz dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z layoutem dostarczonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3. Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, a w przypadku tablic pamiątkowych 5-letniej gwarancji. 4. Wykonanie wszystkich przedmiotów zamówienia oraz zleconych usług ze starannością wymaganą od podmiotów świadczących profesjonalnie tego rodzaju zlecenia. 5. Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła w zakresie korzystania i rozporządzania nim we wszystkich krajach na następujących polach eksploatacji: - utrwalenia i zwielokrotnienia techniką druku oraz wszystkimi innymi technikami w tym videograficzną, cyfrową i magnetyczną, - wprowadzenia do obrotu, - publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia, - publicznego wystawienia, - publicznego wyświetlenia, - użyczenia i najmu egzemplarzy dzieła, - nadawania i reemitowania, - publicznego udostępnienia dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 6. Zezwolenie na wykorzystywanie dzieła do reklamy i promocji przedsięwzięć 9

10 Zamawiającego i przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań dzieła. Przeniesienie praw nastąpi bez ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych, w przypadku w którym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia użył znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca zobowiązany jest składać w formie pisemnej i elektronicznej miesięczne sprawozdania z realizacji zakresu rzeczowego wraz z jednostkowymi kosztami zrealizowanych działań (do upływu 5 dni od końca danego miesiąca), przy czym ostatnie sprawozdanie zostanie złożone nie później niż r., tj w ostatnim dniu realizacji zamówienia. 11. Wykonawca jest zobowiązany do wszelkich korekt i poprawek przedstawionych projektów, zgodnie z wskazaniami Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 12. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty korekt, zmiany terminów realizacji poszczególnych przedmiotów zamówienia, wartość przenoszonych praw autorskich oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. IV. OFERTA WYKONAWCY POWINNA ZAWIERAĆ: 1. Wizualizacje wcześniejszych, zrealizowanych kampanii informacyjno promocyjnych, potwierdzających posiadane doświadczenie. 2. Projekt strategii i harmonogram realizacji działań (brief strategii w formie drukowanej, zawierający najważniejsze elementy strategii, m.in. elementy layoutu (projekt identyfikacji wizualnej określającej wstępną kolorystykę layoutu oraz wstępny projekt wariacji graficznych dla kampanii informacyjno promocyjnej), grupę docelową, proponowany harmonogram działań. 3. Cennik kampanii zawierający ceny jednostkowe netto/brutto oraz całościową cenę realizacji usługi netto oraz brutto. Należy podać ceny jednostkowe dla wszystkich elementów wyróżnionych pkt. II Część szczegółowa oraz Uszczegółowienie elementów przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. b. 10

11 V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: L.p. Kryterium Opis kryterium Liczba punktów (waga) 1 Cena Zamawiający preferował będzie najtańsze oferty 100 VI. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE: Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali należycie co najmniej 2 usługi podobne do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujące przygotowanie strategii i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej o wartości jednorazowo co najmniej ,00 zł brutto każda. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. dowody potwierdzające, że usługi (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej) zostały wykonane należycie. Przez dowody o których mowa Zamawiający rozumie poświadczenia, inne dokumenty, oświadczenia wykonawcy. Ponadto do oferty, należy dołączyć wizualizacje wcześniejszych, zrealizowanych kampanii informacyjno promocyjnych, potwierdzających posiadane doświadczenie. 11

12

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla projektu Rozwój systemu zarzadzania transportem publicznym w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów prac: 1/ właściwa identyfikacja grup docelowych i ich potrzeb, opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn.

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn. Maniowy, dnia 29.07.2014 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn.: Opracowanie oraz druk informacyjno - promocyjnych: ulotek, plakatów, tablic oraz naklejek samoprzylepnych. Projekt

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Osiek, dnia 19.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, artykułów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zadania: Opracowanie i wdrożenie Planu Informacji i Promocji w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 8 2015-03-09 16:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-03-03 14:12 Olsztyn: Promocja projektu: Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na druk, produkcję i dystrybucję materiałów

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r.

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. ---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZO/2/2011 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-2/0 Jawor, dn. 0 sierpnia 200 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów ul. Parkowa 45A/10, 71-634 Szczecin NIP: 8513081574, REGON: 320623213, KRS: 0000320643 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wybór dostawcy usługi na realizację materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ z 5 2015-02-20 13:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cricoteka.pl Kraków: Świadczenia promocyjne typu outdoor projektów Ośrodka Dokumentacji Sztuki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi promocyjnej obejmującej: opracowanie i druk ulotek, plakatów i naklejek, dostarczenie podkładek pod myszy i pamięci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na:

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na: Zapytanie ofertowe dotyczy przedstawienia oferty na: przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu Opolskie w Internecie Obywatel bliski Administracji 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Lublin, Zamawiającym Wykonawcą 1) przygotowanie do druku i druk publikacji promocyjnej

Gminą Miasto Lublin, Zamawiającym Wykonawcą 1) przygotowanie do druku i druk publikacji promocyjnej Zał. Nr 2 a UMOWA NR W dniu... 2007r. w Lublinie pomiędzy Gminą Miasto Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Wł. Łokietka 1, reprezentowaną przez : 1.... 2.... zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, a... zwanym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Opracowanie i przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji upowszechniającej wyniki badań stypendystów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Świerzno, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerzno 13 72-405 Świerzno, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania: 1/2012/MJWPU Klaudyn, 10 października 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM INS/NO-25/09 Puławy, 30.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 01.07.2009 r., pod Nr 216292-2009 I. Zamawiający INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm z 5 2015-02-05 13:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Realizacja działań promocyjnych dla projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www~dzp.pg.gda~pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www~dzp.pg.gda~pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www~dzp.pg.gda~pl Gdańsk: ZP13810181D112 Dostawa artykułów promujących Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Wrocław: Stworzenie, wdrożenie i obsługa międzynarodowej strategii kampanii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, 30 grudnia 2013 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/ZO/ZWS/12/2013 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte na zasadach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Śląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław NIP 896 000 58 51 REGON 000001614 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA ORAZ WYDRUKU I DOSTAWY ULOTEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS-POKL/09/2009

ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS-POKL/09/2009 Bodzentyn, dn. 28 lipca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS-POKL/09/2009 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/ realizujący projekt pod nazwą: AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa i adres Zamawiającego. Tytuł realizowanego projektu w ramach RPO WD (działanie i priorytet) 3. Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa i adres Zamawiającego. Tytuł realizowanego projektu w ramach RPO WD (działanie i priorytet) 3. Opis przedmiotu zamówienia Szklarska Poręba, dn.30.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie materiałów promocyjnych dla zadania pn. Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZP. 271.2.8.2015 Udanin, dnia 18.03.2015

ZP. 271.2.8.2015 Udanin, dnia 18.03.2015 ZP. 271.2.8.2015 Udanin, dnia 18.03.2015 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, ulotek oraz plakatów w ramach projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ bądź widoczny!

NOWOŚĆ bądź widoczny! CENNIK OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH 2014 Wybory samorządowe Ważny do 16 listopada 2014 roku Nasze media: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, Tygodnik Rybnicki portal Nowiny.pl, ulotki i plakaty wyborcze SKUTECZNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hswgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hswgdynia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hswgdynia.pl Gdynia: ŚWIADCZENIE USŁUG EMISJI REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ NA NOŚNIKACH PODŚWIETLANYCH:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, RR-V MW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, RR-V MW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-08- RR-V.041.4.8.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Realizacja kampanii promocyjnej przedsięwzięcia pn. Wstęp Wolny Festiwal

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu ORT: Wiersze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zamawiającego: Miasto Opole, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77. 2. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zamawiającego: Miasto Opole, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27.10.2015 r.

Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Tel.: + 48 91 486 15 56 Faks: + 48 91 486 15 57 Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E WO-ZP.2320.31.2015 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych NA D O S T A W Ę K A L E N D A R

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 na druk i dostawę materiałów promocyjnych i szkoleniowych Szanowni Państwo, CPV 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane W związku z realizacją projektu Śląska Akademia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

Szczecin, dnia r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Szczecin, dnia 10.12.2014.r.. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szydłowiec, dnia 15 września 2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szydłowiec, dnia 15 września 2011r. Szydłowiec, dnia 15 września 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie broszur i ulotek promocyjnych w ramach promocji projektu pt: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI STREFY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Dąbrowa Górnicza: Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, realizując projekt pn Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli;

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli; UMOWA /PROJEKT zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze (kod 65-042) przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Proton Relations sp. z o.o. (Zamawiający) w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska wolna od przemocy dla Programu Operacyjnego PL 14

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zamość, ul. Akademicka 8

ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zamość, ul. Akademicka 8 ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Akademicka 8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę druku i wykonania materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu Wrocław, 03-09-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Wrocław: Stworzenie, wdrożenie i obsługa międzynarodowej strategii kampanii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 3/8.2/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 3/8.2/2015 KATOWICE, 13.04.2015r. LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA Ul. Ignacego Daszyńskiego 17/7 40-823 Katowice ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 3/8.2/2015 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad

Bardziej szczegółowo

.*.. * -. * ZAPYTANIE OFERTOWE

.*.. * -. * ZAPYTANIE OFERTOWE NAItOOow.t. S11l.4TEG'4 ~OSCI.*.. * -. * Łagiewniki, dnia 24 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn: "Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym

Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym Dębica, dnia 11.02.2015 roku Ogłoszenie o przetargu ofertowym otwartym Szanowni Państwo! Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica posiadająca numer identyfikacyjny NIP 872-22-30-742,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... /BRG/02012

Umowa nr... /BRG/02012 Umowa nr... /BRG/02012 Zawarta we Wrocławiu w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław 50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, w imieniu i na rzecz której działa: Janina Woźna. Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wartość szacunkowa zamówienia została określona w preambule SIWZ. Kwota ta nie przekracza 193 000 Euro.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wartość szacunkowa zamówienia została określona w preambule SIWZ. Kwota ta nie przekracza 193 000 Euro. Nr sprawy: AZP-240 /PN-P14/002/2011 Wykonawcy wg rozdzielnika Data: 14.01.2011 r. Sprawa: udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu na: Opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12 Warszawa: Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych Numer ogłoszenia w BZP: 355042-2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo