Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Działanie Transport miejski w obszarach metropolitalnych" Zamówienie podzielone zostało na trzy niezależne segmenty: Segment A: Projekt layoutu wraz z przekazaniem praw majątkowych. Segment B: Medialna kampania promocyjno-informacyjna. Segment C: Internetowa kampania promocyjno-informacyjna. Obszar działania: Segment A: Nie dotyczy. Segment B: Kampania zaprojektowana jest lokalnie, dla terenu Miasta Krakowa. Segment C: Internet. Grupa docelowa: Mieszkańcy Krakowa na co dzień podróżujący komunikacją miejską. Wszyscy mieszkańcy terenów, które będzie obsługiwać przedmiotowa linia tramwajowa i którzy będą korzystać z infrastruktury (drogi, ścieżki rowerowe, ekrany dźwiękochłonne) towarzyszącej inwestycji. Krakowscy użytkownicy Internetu. Cel kampanii: Celem kampanii jest przekazanie jak największej liczbie mieszkańców Krakowa kompleksowej informacji o budowie nowej linii tramwajowej, jej współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), o korzyściach wynikających z realizacji programu w obszarze ochrony środowiska oraz wpływie na poprawę życia Krakowian. Kampania ma ukazać Kraków jako miasto, które rozwija się w sposób zharmonizowany, z podkreśleniem nacisku, jaki władze miasta kładą na rozwój komunikacji miejskiej i zrównoważony transport. 1

2 Opis przedsięwzięcia: Kampania polega na przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizacji projektu pn. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt jest elementem działań zmierzających do poprawy komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Krakowa. Wpisuje się on w program ochrony środowiska dla Miasta Krakowa, którego elementem jest budowa nowej linii tramwajowej. Działania te będą prowadzone za pomocą różnorakich dostępnych form marketingu i reklamy takich jak: Segment A: Nie dotyczy Segment B: informacje prasowe (rynek prasy lokalnej płatnej i bezpłatnej) ulotki informacyjne outdoor reklama zewnętrzna (billboardy i citylighty przystankowe), gadżety reklamowe reklama w krakowskich pojazdach komunikacji miejskiej tablice pamiątkowe Segment C: marketing SEO/SEM dla serwisu internetowego Istotne wytyczne dla przygotowania i realizacji projektu: Całość przygotowanych materiałów informacyjno-promocyjnych ma korelować zarówno ze sobą, jak i z layoutem przygotowanym i dostarczonym do Zamawiającego przez Wykonawcę Segmentu A. Przekaz marketingowy wszystkich wybranych form reklamowych ma być spójny, jednoznacznie utożsamiany z promowanym produktem. Promocja projektu wiązać będzie się z wypełnieniem obowiązkowych elementów wskazanych w procedurach. Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca promocji źródeł dofinansowania projektu będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji dla okresu programowania , tj. z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR. 2

3 Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Celem działań informacyjnych będzie zwiększenie świadomości społecznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie. Materiały promocyjne oraz korespondencja oznaczona zostanie informacją tekstową i graficzną o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko II. Część szczegółowa. 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Zamawiający przewiduje, że na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru składać się będą następujące elementy: Segment A: Przygotowanie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych layoutu form reklamowych wyszczególnionych w cz. III. Ostateczne wersje projektów będą musiały zostać dostosowane do wymogów manuala Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 1501/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne. Segment B: 1. Wykorzystanie i adaptacja layoutu zgodnie z potrzebami, który zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego. Praca musi być wykonana z uwzględnieniem obowiązującego manuala dla tego rodzaju aktywności, znajdującego zastosowanie w kampanii promocyjno-informacyjnej w niżej wymienionych formach i polach eksploatacji: informacje prasowe, reklamy prasowe, komunikaty prasowe, outdoor (billboardy i citylighty), ulotki oraz prezentacje multimedialne do wykorzystania na nośnikach video. 2. Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych informujących o współfinansowaniu projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań marketingowych w oparciu o dane wyjściowe i ramy czasowe wcześniej przekazane przez Zamawiającego. 3

4 4. Wdrożenie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną strategią oraz harmonogramem, przy wykorzystaniu form promocji i reklamy wymienionych w pkt. 1 i 2. W ramach uzgodnień, w trakcie realizacji kampanii, przewidziano możliwość zmiany treści i formy materiałów promocyjnych, strategii i harmonogramu oraz obowiązkowe ich uzgadnianie przed ostatecznym oddaniem do druku, publikacji czy montażu itp. We wszystkich gadżetach powinny znaleźć się motywy ekologiczne, nawiązujące do charakteru realizowanego projektu. Segment C: 1. Wykorzystanie i adaptacja layoutu zgodnie z potrzebami, który zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego. 2. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań marketingowych w oparciu o dane wyjściowe i ramy czasowe wcześniej przekazane przez Zamawiającego. 3. Wdrożenie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną strategią oraz harmonogramem, przy wykorzystaniu form promocji i reklamy wymienionych w cz. III. 2. Oferta powinna zawierać: Segment A: Przykłady form i rozwiązań graficznych wyszczególnionych w części III. Segment B: 1. Projekt strategii i harmonogramu działań - podlegający ocenie komisji przetargowej (brief strategii w formie drukowanej, zawierający najważniejsze elementy strategii, m.in. grupę docelową, proponowany harmonogram działań z uwzględnieniem wykonania tablic pamiątkowych po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu, mediaplan, terminy publikacji, i doboru narzędzi), 2. Przykłady haseł reklamowych i zawartości promocyjnej odpowiedniej do każdego z narzędzi promocyjnych. 3. Cennik podlegający ocenie komisji, zawierający ceny jednostkowe netto/brutto oraz całościową cenę realizacji usługi netto oraz brutto, utworzony w oparciu o uszczegółowienie narzędzi promocji (pkt. III tab. 1) 4

5 Segment C: 1. Projekt strategii i harmonogramu działań - podlegający ocenie komisji przetargowej (brief strategii w formie drukowanej, zawierający najważniejsze elementy strategii, m.in. grupę docelową, proponowany harmonogram działań, mediaplan, terminy publikacji, i doboru narzędzi) 2. Przykłady haseł reklamowych i zawartości promocyjnej odpowiedniej do każdego z narzędzi promocyjnych. 3. Cennik podlegający ocenie komisji, zawierający ceny jednostkowe netto/brutto oraz całościową cenę realizacji usługi netto oraz brutto, utworzony w oparciu o uszczegółowienie narzędzi promocji (pkt. III tab. 1) III. Uszczegółowienie narzędzi marketingowych: (a: Narzędzia promocji, b: Charakterystyka, c: Przykład, d: Minimalna ilość, e: Termin realizacji, f: Cena jednostkowa). Segment A: a: Projekt layoutu: Ulotki, formatu A4 składanej na trzy Citylight (1,2 x 1,8) Billboard'u 12 m. kw. (5,04 x 2,38) Reklamy internetowej zgodnej z pakietem reklam graficznych sieci reklamowej Google Reklamy banerowej przeznaczonej do stron www. Banery w czterech mutacjach rozmiarowych w tym co najmniej jedna o orientacji pionowej i jedna o orientacji poziomej Reklamy prasowej. Reklamy w czterech mutacjach rozmiarowych o wielkości do 1 kolumny b: nie dotyczy c: nie dotyczy d: nie dotyczy e: Termin realizacji: Dwa tygodnie od podpisania umowy z Zamawiającym. f: Cena jednostkowa: Suma: Segment B: 1.: a: Informacja prasowa b: Publikacja tekstu sponsorowanego wraz ze zdjęciem (zdjęciami) na połowie strony redakcyjnej Gazety Wyborczej o zasięgu lokalnym (Kraków). c: Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności 5

6 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z budowy nowej nitki Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena każdej publikacji: - cena za przygotowanie tekstu (korekty edytorskie): - cena za publikację: - suma: 2.: a: Informacja prasowa b: Publikacja tekstu sponsorowanego wraz ze zdjęciem (zdjęciami) na połowie strony redakcyjnej Polska The Times: Gazeta Krakowska. c: Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z budowy nowej nitki Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena każdej publikacji: - cena za przygotowanie tekstu (korekty edytorskie): - cena za publikację: - suma: 3.: a: Informacja prasowa b: Publikacja tekstu sponsorowanego wraz ze zdjęciem (zdjęciami) na połowie strony redakcyjnej Dziennika Polskiego (wersja na Kraków). c: Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z budowy nowej nitki Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena każdej publikacji: - cena za przygotowanie tekstu (korekty edytorskie): - cena za publikację: - suma: 4.: a: Reklama prasowa b: Przygotowanie i publikacja reklamy prasowej w oparciu o layout dostarczony przez Zamawiającego na połowie strony krakowskiego dodatku Gazety Wyborczej. c: Reklama z wykorzystaniem layoutu i logotypów. 6

7 d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za przygotowanie reklamy: Cena za publikację: 5.: a: Reklama prasowa b: Przygotowanie i publikacja reklamy prasowej w oparciu o layout dostarczony przez Zamawiającego na połowie strony Polska The Times: Gazeta Krakowska. c: Reklama z wykorzystaniem layoutu i logotypów. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za przygotowanie reklamy: Cena za publikację: 6.: a: Reklama prasowa b: Przygotowanie i publikacja reklamy prasowej w oparciu o layout dostarczony przez Zamawiającego na połowie strony Dziennika Polskiego. c: Reklama z wykorzystaniem layoutu i logotypów. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za przygotowanie reklamy: Cena za publikację: 7.: a: Ulotki informacyjne b: Ulotka format A4 składana na 3 części, gramatura papieru (kreda, g/m 2) wraz z kolportażem wśród Krakowian z grupy docelowej projektu. c: Ulotka składana na trzy części. Druk dwustronny kolorowy. Tekst plus zdjęcia z wykorzystaniem dostarczonego przez Zamawiającego layoutu. d: 10 tys. sztuk. e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena jednostkowa: składu i druku ulotki przy założeniu wskazanej ilości tj. cena za 1 sztukę, cena za całość zamówienia. 8.: a: Outdoor b: Billboard 12 m kwadratowych umiejscowiony na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Kreacja na podstawie layoutu przygotowanego przez Zamawiającego. Lokalizacja do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego. c: Billboard informujący o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. 7

8 d: 20 sztuk (czas ekspozycji minimum miesiąc). e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za projekt i druk reklamy, cena ekspozycji. 9.: a: Outdoor b: Reklama na przystankach krakowskiej komunikacji miejskiej z wykorzystaniem layoutu dostarczonego przez Zamawiającego. Lokalizacja do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego. c: Reklama informująca o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. d: 10 sztuk (czas ekspozycji minimum miesiąc). e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za projekt i druk reklamy, cena ekspozycji. 10.: a: Reklama mobilna b: Przygotowanie reklamy w postaci prezentacji multimedialnej (czas trwania: sekund) do wyświetlania w autobusach i tramwajach krakowskiej komunikacji miejskiej (platformy BusTV oraz TVM) z wykorzystaniem layoutu dostarczonego przez Zamawiającego. c: Reklama informująca o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. d: Ekspozycja przez miesiąc przynajmniej w 30 autobusach i 20 tramwajach. e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za projekt reklamy, cena ekspozycji. 11.: a: Gadżety b: Przygotowanie, zakup i dostarczenie sześciu rodzajów gadżetów reklamowych. c: Na każdym z gadżetów winny pojawić się logotypy i fragmenty layoutu dostarczone przez Zamawiającego. d: 3 tys. sztuk, w tym przynajmniej 100 sztuk pendrive o pojemności m.in. 2 gb, 500 sztuk kalendarzy ściennych na rok 2013, 1300 sztuk etui na Krakowską Kartę Miejską, 100 sztuk nierdzewnych kubków termicznych, 500 sztuk długopisów, 10 kg krówek tradycyjnych. e: Termin dostarczenia gadżetów wskazany przez Zamawiającego. f: Cena jednostkowa każdego z typów gadżetów. 8

9 12.: a: Tablice pamiątkowe b: Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, hasło promocyjne POIiŚ) - powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Budowa linii tramwajowej, łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, hasło promocyjne POIiŚ. Zaleca się, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Zalecane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość). Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy. c: Przykładowe wzory tablic w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie internetowej w zakładce Zasady promocji. d: Dwie tablice pamiątkowe e: Termin zamieszczenia tablic wskazany przez Zamawiającego f: Cena za wykonanie i montaż tablic pamiątkowych. Segment C: 1.: a: marketing b: Stworzenie spójnej kreacji marketingowej i dostarczenie jej w formie wiadomości do jak największego grona Krakowian. c: Grafika wraz ze zdjęciami i tekstem do zatwierdzenia przez Zamawiającego stworzona w zgodzie z layoutem dostarczonym wcześniej przez Zamawiającego. Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z budowy nowej nitki Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy i odnośnik do strony d: 20 tys. odbiorców. 9

10 e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za projekt reklamy, cena jednostkowa dotarcia do odbiorcy. 2.: a: Działania SEO/SEM b: Przekierowanie jak największej liczby krakowskich internautów (korzystających z internetu na terenie Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego) na adres oraz dotarcie do jak największej liczby krakowskich internautów (korzystających z internetu na terenie Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego) z przekazem graficznym, zgodnym ze specyfikacją Google i layoutem, poprzez narzędzie emarketingu GoogleAdsense. Reklama nie powinna wyświetlić się na pojedynczym komputerze więcej niż cztery razy dziennie. Czas ekspozycji co najmniej 4 miesiące. c: Box (250x250) informujący o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. Reklama winna przekierowywać do strony: d: 30 tys. przekierowań i 30 milionów wyświetleń reklamy (udokumentowanych poprzez comiesięczne raporty z konta wykonawcy w Google Adwords). e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena sumaryczna za przekierowania i wyświetlenia (minimum 30 tys. przekierowań i 30 milionów wyświetleń). Opcjonalnie podana wartość CPC IV. Zakres zamówienia obejmuje: Segmenty A, B i C: 1. Wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia po pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego. 2. Wykonanie oraz dostawę przedmiotów zamówienia zgodnie z layoutem dostarczonym przez Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy segmentu A. 3. Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, a w przypadku tablic pamiątkowych 5-letniej gwarancji. 4. Wykonanie wszystkich przedmiotów zamówienia oraz zleconych usług ze starannością wymaganą od podmiotów świadczących profesjonalnie tego rodzaju zlecenia. 5. Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła w zakresie korzystania i rozporządzania nim we wszystkich krajach na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia i zwielokrotnienia techniką druku oraz wszystkimi innymi technikami w tym videograficzną, cyfrową i magnetyczną, b) wprowadzenia do obrotu, 10

11 c) publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia, d) publicznego wystawienia, e) publicznego wyświetlenia, f) użyczenia i najmu egzemplarzy dzieła, g) nadawania i reemitowania, h) publicznego udostępnienia dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto zezwolenie na wykorzystywanie dzieła do reklamy i promocji przedsięwzięć Zamawiającego i przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań dzieła. Przeniesienie praw nastąpi bez ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata. V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Segment A: L.p. Kryterium Opis kryterium Liczba punktów (waga) 1 Cena Zamawiający preferował będzie 80 najtańsze oferty 2 Jakość wykonania zamówienia Jakość usługi zostanie oceniona na podstawie dostarczonego do Zamawiającego projektu strategii marketingowej. 20 Segment B: L.p. Kryterium Opis kryterium Liczba punktów (waga) 1 Cena Zamawiający preferował będzie 60 najtańsze oferty 2 Ilość jednostek powyżej minimalnej Zamawiający będzie brał pod uwagę każdą większą ilość form reklamowych powyżej minimalnych prócz tych przedstawionych w cz. III, 30 3 Jakość wykonania zamówienia segment B, podpunkt 7, 11 i 12. Jakość usługi zostanie oceniona na podstawie dostarczonego do Zamawiającego projektu strategii marketingowej

12 Segment C: L.p. Kryterium Opis kryterium Liczba punktów (waga) 1 Cena Zamawiający preferował będzie 60 najtańsze oferty 2 Ilość jednostek powyżej minimalnej Zamawiający będzie brał pod uwagę każdą większą ilość form reklamowych powyżej 30 3 Jakość wykonania zamówienia minimalnych. Jakość usługi zostanie oceniona na podstawie dostarczonego do Zamawiającego projektu strategii marketingowej

13 VI. Harmonogram realizacji zamówienia Schemat A Termin realizacji: Dwa tygodnie od daty podpisania umowy z Zamawiającym. Schemat B i Schemat C Termin realizacji przedstawia Tabela nr 1 Tabela nr 1 Rok 2012 Rok 2013 miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SCHEMAT B Teksty sponsorowane i Reklamy prasowe Ulotki informacyjne Outdoor (billboard, reklamy przystankowe) Reklama mobilna Gadżety Tablice pamiątkowe SCHEMAT C marketing Działania SEO/SEM 13

14 UWAGI 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Celem działań informacyjnych będzie zwiększenie świadomości społecznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie. 3. Wykonawca zobowiązany jest składać w formie pisemnej i elektronicznej miesięczne sprawozdania z realizacji zakresu rzeczowego wraz z jednostkowymi kosztami zrealizowanych działań (do upływu 5 dni od końca danego miesiąca), przy czym ostatnie sprawozdanie zostanie złożone nie później niż r., tj w ostatnim dniu realizacji zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wszelkich korekt i poprawek przedstawionych projektów, zgodnie z wskazaniami Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 5. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty korekt, zmiany terminów realizacji poszczególnych przedmiotów zamówienia, wartość przenoszonych praw autorskich oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla projektu Rozwój systemu zarzadzania transportem publicznym w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów prac: 1/ właściwa identyfikacja grup docelowych i ich potrzeb, opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013 Łódź, dnia 28.02.2013 roku Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013 Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie - 1 szt. tablicy informacyjnej - 1 szt. roll - up reklamowy w ramach promocji projektu pn. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. Przedmiot zamówienia musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wszystkich etapach realizacji umowy.

ZAKRES RZECZOWY. Przedmiot zamówienia musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wszystkich etapach realizacji umowy. Wykonanie publikacji na potrzeby promocji projektu Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zadania: Opracowanie i wdrożenie Planu Informacji i Promocji w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska wolna od przemocy dla Programu Operacyjnego PL 14

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Osiek, dnia 19.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r.

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. ---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZO/2/2011 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I. OPRACOWANIE KONCEPCJI AKCJI PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU INŻYNIER NA ZAMÓWIENIE" na rok 2010 1. Wykonawca przedstawi w formie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Załącznik numer 2 Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno- promocyjnych dla projektu "Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-2/0 Jawor, dn. 0 sierpnia 200 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania: 1/2012/MJWPU Klaudyn, 10 października 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz na ich portalach internetowych

Opis przedmiotu zamówienia. Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz na ich portalach internetowych OAK.KCB.2621/68/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz

Bardziej szczegółowo

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Kampania Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Wydział Promocji i Turystyki UMK Główne cele utrzymanie wysokiej liczby składanych wniosków na dotychczasowym poziomie wzrost liczby głosujących zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa i adres Zamawiającego. Tytuł realizowanego projektu w ramach RPO WD (działanie i priorytet) 3. Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa i adres Zamawiającego. Tytuł realizowanego projektu w ramach RPO WD (działanie i priorytet) 3. Opis przedmiotu zamówienia Szklarska Poręba, dn.30.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie materiałów promocyjnych dla zadania pn. Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

o informację: egzemplarz bezpłatny, o informację o nakładzie: nakład egz., o informację o roku wydania: Rok 2012,

o informację: egzemplarz bezpłatny, o informację o nakładzie: nakład egz., o informację o roku wydania: Rok 2012, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. i graficzne książeczki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a UMOWA nr Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ zawarta w dniu..2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP:

Bardziej szczegółowo

Promocja w projektach

Promocja w projektach INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Promocja w projektach Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Interreg V-A RCz-PL 25 kwietnia 2017 r., Bielsko-Biała Promocja - dokumenty Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn.

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn. Maniowy, dnia 29.07.2014 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn.: Opracowanie oraz druk informacyjno - promocyjnych: ulotek, plakatów, tablic oraz naklejek samoprzylepnych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, RR-V MW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, RR-V MW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-08- RR-V.041.4.8.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, 30 grudnia 2013 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/ZO/ZWS/12/2013 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte na zasadach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na:

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na: Zapytanie ofertowe dotyczy przedstawienia oferty na: przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu Opolskie w Internecie Obywatel bliski Administracji 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 Załącznik nr 2 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy:.. Załącznik nr 2 UMOWA

Numer sprawy:.. Załącznik nr 2 UMOWA Projekt PL0332 Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa tel./faks: 22 825 1440 Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku Dotyczy projektu inwestycyjnego realizowanego w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wartość szacunkowa zamówienia została określona w preambule SIWZ. Kwota ta nie przekracza 193 000 Euro.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wartość szacunkowa zamówienia została określona w preambule SIWZ. Kwota ta nie przekracza 193 000 Euro. Nr sprawy: AZP-240 /PN-P14/002/2011 Wykonawcy wg rozdzielnika Data: 14.01.2011 r. Sprawa: udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu na: Opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na druk, produkcję i dystrybucję materiałów

Bardziej szczegółowo

2 publikacje Cena (brutto) za przygotowanie i publikację: publikacji nr 1 publikacji nr 2... 4 publikacje, po dwie na kaŝdą gazetę.

2 publikacje Cena (brutto) za przygotowanie i publikację: publikacji nr 1 publikacji nr 2... 4 publikacje, po dwie na kaŝdą gazetę. Projekt PL0332 Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja działań promujących Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w ramach projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 I. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis) Główny kod CPV: 79-34-00-00-9 Usługi reklamowe i marketingowe Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław NIP 896 000 58 51 REGON 000001614 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA ORAZ WYDRUKU I DOSTAWY ULOTEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SILESIA INFO TRANSPORT

CENNIK USŁUG SILESIA INFO TRANSPORT CENNIK USŁUG SILESIA INFO TRANSPORT 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. Reklamy na portalu 2. Własny dział tematyczny 3. Partner serwisu 4. Partner działu 5. Gadżety marketingowe 6. Artykuł sponsorowany 7. Materiały

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Tyczyn, 10.12. 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 69/RTRP/SC/2014 NA ORGANIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I MARKETINGOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI REGIONALNYMI DOLINY STRUGU W TRAKCIE WIGILII RZESZOWSKIEJ I JARMARKU

Bardziej szczegółowo

WOA.I.ZZP/WPW/U /10

WOA.I.ZZP/WPW/U /10 Dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego :

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego : Grajewo, dn. 02.01.2013 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu: "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

Powiat owy Zespół Szpitali w Oleśnicy Oleśnica ul. Armii Krajowej Oleśnica NIP REGON:

Powiat owy Zespół Szpitali w Oleśnicy Oleśnica ul. Armii Krajowej Oleśnica NIP REGON: Powiat owy Zespół Szpitali w Oleśnicy Oleśnica 13.11.2009 ul. Armii Krajowej 1 56-400 Oleśnica NIP 911-18-47-075 REGON: 932966540 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych i plakietek

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Oferta reklamy na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice WSTĘP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice to jeden z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. W roku 2012 korzystało z

Bardziej szczegółowo

WI Grajewo, dn r.

WI Grajewo, dn r. WI.042.1.2013 Grajewo, dn. 08.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych oraz plakietek informacyjnych w ramach promocji projektu: pn. "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Długopisy z logo projektu 650 sztuk. 2. Pendrive z logo projektu 650 sztuk

Załącznik nr 1 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Długopisy z logo projektu 650 sztuk. 2. Pendrive z logo projektu 650 sztuk 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Planowana dostawa gadżetów promocyjnych do 30.05.2013 r. Przedmiot zamówienia 1. Długopisy z logo projektu 2. Pendrive z logo projektu 3. Smycze z logo projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych 1. Organizator Organizatorem konkursu na projekt logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013 Gmina Kowalewo Pomorskie Instytucja Zarządzająca ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pom. Regionalnym Programem Operacyjnym tel.: 0 56 684 10 24; fax: 0 56 684 10 71 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-4/10 Jawor, dn. 25 sierpnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR...

UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik nr 3 Istotne Warunki Umowy UMOWA O DZIEŁO NR... Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, reprezentowaną przez : Piotra Wachowicza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nazwa: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum

Bardziej szczegółowo