Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Działanie Transport miejski w obszarach metropolitalnych" Zamówienie podzielone zostało na trzy niezależne segmenty: Segment A: Projekt layoutu wraz z przekazaniem praw majątkowych. Segment B: Medialna kampania promocyjno-informacyjna. Segment C: Internetowa kampania promocyjno-informacyjna. Obszar działania: Segment A: Nie dotyczy. Segment B: Kampania zaprojektowana jest lokalnie, dla terenu Miasta Krakowa. Segment C: Internet. Grupa docelowa: Mieszkańcy Krakowa na co dzień podróżujący komunikacją miejską. Wszyscy mieszkańcy terenów, które będzie obsługiwać przedmiotowa linia tramwajowa i którzy będą korzystać z infrastruktury (drogi, ścieżki rowerowe, ekrany dźwiękochłonne) towarzyszącej inwestycji. Krakowscy użytkownicy Internetu. Cel kampanii: Celem kampanii jest przekazanie jak największej liczbie mieszkańców Krakowa kompleksowej informacji o budowie nowej linii tramwajowej, jej współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), o korzyściach wynikających z realizacji programu w obszarze ochrony środowiska oraz wpływie na poprawę życia Krakowian. Kampania ma ukazać Kraków jako miasto, które rozwija się w sposób zharmonizowany, z podkreśleniem nacisku, jaki władze miasta kładą na rozwój komunikacji miejskiej i zrównoważony transport. 1

2 Opis przedsięwzięcia: Kampania polega na przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizacji projektu pn. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt jest elementem działań zmierzających do poprawy komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Krakowa. Wpisuje się on w program ochrony środowiska dla Miasta Krakowa, którego elementem jest budowa nowej linii tramwajowej. Działania te będą prowadzone za pomocą różnorakich dostępnych form marketingu i reklamy takich jak: Segment A: Nie dotyczy Segment B: informacje prasowe (rynek prasy lokalnej płatnej i bezpłatnej) ulotki informacyjne outdoor reklama zewnętrzna (billboardy i citylighty przystankowe), gadżety reklamowe reklama w krakowskich pojazdach komunikacji miejskiej tablice pamiątkowe Segment C: marketing SEO/SEM dla serwisu internetowego Istotne wytyczne dla przygotowania i realizacji projektu: Całość przygotowanych materiałów informacyjno-promocyjnych ma korelować zarówno ze sobą, jak i z layoutem przygotowanym i dostarczonym do Zamawiającego przez Wykonawcę Segmentu A. Przekaz marketingowy wszystkich wybranych form reklamowych ma być spójny, jednoznacznie utożsamiany z promowanym produktem. Promocja projektu wiązać będzie się z wypełnieniem obowiązkowych elementów wskazanych w procedurach. Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca promocji źródeł dofinansowania projektu będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji dla okresu programowania , tj. z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR. 2

3 Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Celem działań informacyjnych będzie zwiększenie świadomości społecznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie. Materiały promocyjne oraz korespondencja oznaczona zostanie informacją tekstową i graficzną o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko II. Część szczegółowa. 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Zamawiający przewiduje, że na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru składać się będą następujące elementy: Segment A: Przygotowanie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych layoutu form reklamowych wyszczególnionych w cz. III. Ostateczne wersje projektów będą musiały zostać dostosowane do wymogów manuala Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 1501/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne. Segment B: 1. Wykorzystanie i adaptacja layoutu zgodnie z potrzebami, który zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego. Praca musi być wykonana z uwzględnieniem obowiązującego manuala dla tego rodzaju aktywności, znajdującego zastosowanie w kampanii promocyjno-informacyjnej w niżej wymienionych formach i polach eksploatacji: informacje prasowe, reklamy prasowe, komunikaty prasowe, outdoor (billboardy i citylighty), ulotki oraz prezentacje multimedialne do wykorzystania na nośnikach video. 2. Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych informujących o współfinansowaniu projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań marketingowych w oparciu o dane wyjściowe i ramy czasowe wcześniej przekazane przez Zamawiającego. 3

4 4. Wdrożenie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną strategią oraz harmonogramem, przy wykorzystaniu form promocji i reklamy wymienionych w pkt. 1 i 2. W ramach uzgodnień, w trakcie realizacji kampanii, przewidziano możliwość zmiany treści i formy materiałów promocyjnych, strategii i harmonogramu oraz obowiązkowe ich uzgadnianie przed ostatecznym oddaniem do druku, publikacji czy montażu itp. We wszystkich gadżetach powinny znaleźć się motywy ekologiczne, nawiązujące do charakteru realizowanego projektu. Segment C: 1. Wykorzystanie i adaptacja layoutu zgodnie z potrzebami, który zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego. 2. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań marketingowych w oparciu o dane wyjściowe i ramy czasowe wcześniej przekazane przez Zamawiającego. 3. Wdrożenie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną strategią oraz harmonogramem, przy wykorzystaniu form promocji i reklamy wymienionych w cz. III. 2. Oferta powinna zawierać: Segment A: Przykłady form i rozwiązań graficznych wyszczególnionych w części III. Segment B: 1. Projekt strategii i harmonogramu działań - podlegający ocenie komisji przetargowej (brief strategii w formie drukowanej, zawierający najważniejsze elementy strategii, m.in. grupę docelową, proponowany harmonogram działań z uwzględnieniem wykonania tablic pamiątkowych po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu, mediaplan, terminy publikacji, i doboru narzędzi), 2. Przykłady haseł reklamowych i zawartości promocyjnej odpowiedniej do każdego z narzędzi promocyjnych. 3. Cennik podlegający ocenie komisji, zawierający ceny jednostkowe netto/brutto oraz całościową cenę realizacji usługi netto oraz brutto, utworzony w oparciu o uszczegółowienie narzędzi promocji (pkt. III tab. 1) 4

5 Segment C: 1. Projekt strategii i harmonogramu działań - podlegający ocenie komisji przetargowej (brief strategii w formie drukowanej, zawierający najważniejsze elementy strategii, m.in. grupę docelową, proponowany harmonogram działań, mediaplan, terminy publikacji, i doboru narzędzi) 2. Przykłady haseł reklamowych i zawartości promocyjnej odpowiedniej do każdego z narzędzi promocyjnych. 3. Cennik podlegający ocenie komisji, zawierający ceny jednostkowe netto/brutto oraz całościową cenę realizacji usługi netto oraz brutto, utworzony w oparciu o uszczegółowienie narzędzi promocji (pkt. III tab. 1) III. Uszczegółowienie narzędzi marketingowych: (a: Narzędzia promocji, b: Charakterystyka, c: Przykład, d: Minimalna ilość, e: Termin realizacji, f: Cena jednostkowa). Segment A: a: Projekt layoutu: Ulotki, formatu A4 składanej na trzy Citylight (1,2 x 1,8) Billboard'u 12 m. kw. (5,04 x 2,38) Reklamy internetowej zgodnej z pakietem reklam graficznych sieci reklamowej Google Reklamy banerowej przeznaczonej do stron www. Banery w czterech mutacjach rozmiarowych w tym co najmniej jedna o orientacji pionowej i jedna o orientacji poziomej Reklamy prasowej. Reklamy w czterech mutacjach rozmiarowych o wielkości do 1 kolumny b: nie dotyczy c: nie dotyczy d: nie dotyczy e: Termin realizacji: Dwa tygodnie od podpisania umowy z Zamawiającym. f: Cena jednostkowa: Suma: Segment B: 1.: a: Informacja prasowa b: Publikacja tekstu sponsorowanego wraz ze zdjęciem (zdjęciami) na połowie strony redakcyjnej Gazety Wyborczej o zasięgu lokalnym (Kraków). c: Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności 5

6 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z budowy nowej nitki Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena każdej publikacji: - cena za przygotowanie tekstu (korekty edytorskie): - cena za publikację: - suma: 2.: a: Informacja prasowa b: Publikacja tekstu sponsorowanego wraz ze zdjęciem (zdjęciami) na połowie strony redakcyjnej Polska The Times: Gazeta Krakowska. c: Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z budowy nowej nitki Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena każdej publikacji: - cena za przygotowanie tekstu (korekty edytorskie): - cena za publikację: - suma: 3.: a: Informacja prasowa b: Publikacja tekstu sponsorowanego wraz ze zdjęciem (zdjęciami) na połowie strony redakcyjnej Dziennika Polskiego (wersja na Kraków). c: Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z budowy nowej nitki Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena każdej publikacji: - cena za przygotowanie tekstu (korekty edytorskie): - cena za publikację: - suma: 4.: a: Reklama prasowa b: Przygotowanie i publikacja reklamy prasowej w oparciu o layout dostarczony przez Zamawiającego na połowie strony krakowskiego dodatku Gazety Wyborczej. c: Reklama z wykorzystaniem layoutu i logotypów. 6

7 d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za przygotowanie reklamy: Cena za publikację: 5.: a: Reklama prasowa b: Przygotowanie i publikacja reklamy prasowej w oparciu o layout dostarczony przez Zamawiającego na połowie strony Polska The Times: Gazeta Krakowska. c: Reklama z wykorzystaniem layoutu i logotypów. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za przygotowanie reklamy: Cena za publikację: 6.: a: Reklama prasowa b: Przygotowanie i publikacja reklamy prasowej w oparciu o layout dostarczony przez Zamawiającego na połowie strony Dziennika Polskiego. c: Reklama z wykorzystaniem layoutu i logotypów. d: 1 publikacja e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za przygotowanie reklamy: Cena za publikację: 7.: a: Ulotki informacyjne b: Ulotka format A4 składana na 3 części, gramatura papieru (kreda, g/m 2) wraz z kolportażem wśród Krakowian z grupy docelowej projektu. c: Ulotka składana na trzy części. Druk dwustronny kolorowy. Tekst plus zdjęcia z wykorzystaniem dostarczonego przez Zamawiającego layoutu. d: 10 tys. sztuk. e: Termin publikacji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena jednostkowa: składu i druku ulotki przy założeniu wskazanej ilości tj. cena za 1 sztukę, cena za całość zamówienia. 8.: a: Outdoor b: Billboard 12 m kwadratowych umiejscowiony na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Kreacja na podstawie layoutu przygotowanego przez Zamawiającego. Lokalizacja do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego. c: Billboard informujący o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. 7

8 d: 20 sztuk (czas ekspozycji minimum miesiąc). e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za projekt i druk reklamy, cena ekspozycji. 9.: a: Outdoor b: Reklama na przystankach krakowskiej komunikacji miejskiej z wykorzystaniem layoutu dostarczonego przez Zamawiającego. Lokalizacja do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego. c: Reklama informująca o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. d: 10 sztuk (czas ekspozycji minimum miesiąc). e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za projekt i druk reklamy, cena ekspozycji. 10.: a: Reklama mobilna b: Przygotowanie reklamy w postaci prezentacji multimedialnej (czas trwania: sekund) do wyświetlania w autobusach i tramwajach krakowskiej komunikacji miejskiej (platformy BusTV oraz TVM) z wykorzystaniem layoutu dostarczonego przez Zamawiającego. c: Reklama informująca o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. d: Ekspozycja przez miesiąc przynajmniej w 30 autobusach i 20 tramwajach. e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za projekt reklamy, cena ekspozycji. 11.: a: Gadżety b: Przygotowanie, zakup i dostarczenie sześciu rodzajów gadżetów reklamowych. c: Na każdym z gadżetów winny pojawić się logotypy i fragmenty layoutu dostarczone przez Zamawiającego. d: 3 tys. sztuk, w tym przynajmniej 100 sztuk pendrive o pojemności m.in. 2 gb, 500 sztuk kalendarzy ściennych na rok 2013, 1300 sztuk etui na Krakowską Kartę Miejską, 100 sztuk nierdzewnych kubków termicznych, 500 sztuk długopisów, 10 kg krówek tradycyjnych. e: Termin dostarczenia gadżetów wskazany przez Zamawiającego. f: Cena jednostkowa każdego z typów gadżetów. 8

9 12.: a: Tablice pamiątkowe b: Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, hasło promocyjne POIiŚ) - powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Budowa linii tramwajowej, łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, hasło promocyjne POIiŚ. Zaleca się, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Zalecane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość). Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy. c: Przykładowe wzory tablic w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie internetowej w zakładce Zasady promocji. d: Dwie tablice pamiątkowe e: Termin zamieszczenia tablic wskazany przez Zamawiającego f: Cena za wykonanie i montaż tablic pamiątkowych. Segment C: 1.: a: marketing b: Stworzenie spójnej kreacji marketingowej i dostarczenie jej w formie wiadomości do jak największego grona Krakowian. c: Grafika wraz ze zdjęciami i tekstem do zatwierdzenia przez Zamawiającego stworzona w zgodzie z layoutem dostarczonym wcześniej przez Zamawiającego. Tekst sponsorowany informujący o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , promujący realizację inwestycji, informujący o wpływie na rozwój transportu zbiorowego w Krakowie, opisujący zalety płynące z budowy nowej nitki Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (ok. 6 tys. znaków), plus zdjęcia i logotypy i odnośnik do strony d: 20 tys. odbiorców. 9

10 e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena za projekt reklamy, cena jednostkowa dotarcia do odbiorcy. 2.: a: Działania SEO/SEM b: Przekierowanie jak największej liczby krakowskich internautów (korzystających z internetu na terenie Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego) na adres oraz dotarcie do jak największej liczby krakowskich internautów (korzystających z internetu na terenie Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego) z przekazem graficznym, zgodnym ze specyfikacją Google i layoutem, poprzez narzędzie emarketingu GoogleAdsense. Reklama nie powinna wyświetlić się na pojedynczym komputerze więcej niż cztery razy dziennie. Czas ekspozycji co najmniej 4 miesiące. c: Box (250x250) informujący o realizacji projektu i dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem zdjęć i logotypów. Reklama winna przekierowywać do strony: d: 30 tys. przekierowań i 30 milionów wyświetleń reklamy (udokumentowanych poprzez comiesięczne raporty z konta wykonawcy w Google Adwords). e: Termin egzekucji wskazany przez Zamawiającego. f: Cena sumaryczna za przekierowania i wyświetlenia (minimum 30 tys. przekierowań i 30 milionów wyświetleń). Opcjonalnie podana wartość CPC IV. Zakres zamówienia obejmuje: Segmenty A, B i C: 1. Wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia po pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego. 2. Wykonanie oraz dostawę przedmiotów zamówienia zgodnie z layoutem dostarczonym przez Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy segmentu A. 3. Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, a w przypadku tablic pamiątkowych 5-letniej gwarancji. 4. Wykonanie wszystkich przedmiotów zamówienia oraz zleconych usług ze starannością wymaganą od podmiotów świadczących profesjonalnie tego rodzaju zlecenia. 5. Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła w zakresie korzystania i rozporządzania nim we wszystkich krajach na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia i zwielokrotnienia techniką druku oraz wszystkimi innymi technikami w tym videograficzną, cyfrową i magnetyczną, b) wprowadzenia do obrotu, 10

11 c) publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia, d) publicznego wystawienia, e) publicznego wyświetlenia, f) użyczenia i najmu egzemplarzy dzieła, g) nadawania i reemitowania, h) publicznego udostępnienia dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto zezwolenie na wykorzystywanie dzieła do reklamy i promocji przedsięwzięć Zamawiającego i przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań dzieła. Przeniesienie praw nastąpi bez ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata. V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Segment A: L.p. Kryterium Opis kryterium Liczba punktów (waga) 1 Cena Zamawiający preferował będzie 80 najtańsze oferty 2 Jakość wykonania zamówienia Jakość usługi zostanie oceniona na podstawie dostarczonego do Zamawiającego projektu strategii marketingowej. 20 Segment B: L.p. Kryterium Opis kryterium Liczba punktów (waga) 1 Cena Zamawiający preferował będzie 60 najtańsze oferty 2 Ilość jednostek powyżej minimalnej Zamawiający będzie brał pod uwagę każdą większą ilość form reklamowych powyżej minimalnych prócz tych przedstawionych w cz. III, 30 3 Jakość wykonania zamówienia segment B, podpunkt 7, 11 i 12. Jakość usługi zostanie oceniona na podstawie dostarczonego do Zamawiającego projektu strategii marketingowej

12 Segment C: L.p. Kryterium Opis kryterium Liczba punktów (waga) 1 Cena Zamawiający preferował będzie 60 najtańsze oferty 2 Ilość jednostek powyżej minimalnej Zamawiający będzie brał pod uwagę każdą większą ilość form reklamowych powyżej 30 3 Jakość wykonania zamówienia minimalnych. Jakość usługi zostanie oceniona na podstawie dostarczonego do Zamawiającego projektu strategii marketingowej

13 VI. Harmonogram realizacji zamówienia Schemat A Termin realizacji: Dwa tygodnie od daty podpisania umowy z Zamawiającym. Schemat B i Schemat C Termin realizacji przedstawia Tabela nr 1 Tabela nr 1 Rok 2012 Rok 2013 miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SCHEMAT B Teksty sponsorowane i Reklamy prasowe Ulotki informacyjne Outdoor (billboard, reklamy przystankowe) Reklama mobilna Gadżety Tablice pamiątkowe SCHEMAT C marketing Działania SEO/SEM 13

14 UWAGI 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Celem działań informacyjnych będzie zwiększenie świadomości społecznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie. 3. Wykonawca zobowiązany jest składać w formie pisemnej i elektronicznej miesięczne sprawozdania z realizacji zakresu rzeczowego wraz z jednostkowymi kosztami zrealizowanych działań (do upływu 5 dni od końca danego miesiąca), przy czym ostatnie sprawozdanie zostanie złożone nie później niż r., tj w ostatnim dniu realizacji zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wszelkich korekt i poprawek przedstawionych projektów, zgodnie z wskazaniami Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 5. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty korekt, zmiany terminów realizacji poszczególnych przedmiotów zamówienia, wartość przenoszonych praw autorskich oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik nr 1 do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja działań promujących Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w ramach projektu pn. Modernizacja oraz wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.13.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) PI-PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Warszawa, dnia 20.10.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo