Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji Adam Zaremba, Przemysław Konieczka * Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie skuteczności rekomendacji maklerskich na krajowym rynku akcji. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności dokonany zostaje przegląd dotychczasowych badań w powyższym zakresie. Następnie przeprowadzona zostaje analiza empiryczna, mająca na celu zweryfikowanie zasadności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach maklerskich. Badanie bazuje na portfelach long/short, które przetestowano względem modeli rynkowego i CAPM oraz dotyczy wszystkich spółek notowanych na GPW w latach Obliczenia wskazują, że rekomendacje maklerskie nie mają praktycznie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Strategia zajmowania pozycji długich w spółkach najlepiej ocenianych i pozycji krótkich w spółkach najgorzej ocenianych przyniosła historycznie ujemne ponadprzeciętne stopy zwrotu. Słowa kluczowe: rynek akcji, rekomendacje maklerskie, analitycy, GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zagadnienia zyskowności strategii bazujących na rekomendacjach maklerskich na polskim rynku akcji. Dotychczasowa literatura przedmiotu w większości wskazuje, że istnieje pewne powiązanie pomiędzy stopami zwrotu na rynku akcji a cenami docelowymi zawartymi w raportach analityków. W Polsce kwestia ta nie doczekała się póki co wyczerpujących badań, chociaż rekomendacje maklerskie są często wykorzystywane do prognozowania przyszłych zmian cen akcji. Szeroka dostępność tego typu raportów sprawia, że sięgają po nie zarówno inwestorzy indywidualni, jak i profesjonaliści. Celem poniższego badania jest zaprezentowanie zyskowności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach analityków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności dokonany zostaje przegląd dotychczasowych badań w powyższym zakresie. Następnie przeprowadzona zostaje analiza empiryczna mająca na celu zweryfikowanie zasadności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach maklerskich. Badanie bazuje na portfelach long/short, które * dr Adam Zaremba, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, Poznań, mgr Przemysław Konieczka, Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, Warszawa,

2 574 Adam Zaremba, Przemysław Konieczka przetestowano względem modeli rynkowego i CAPM i dotyczy wszystkich spółek notowanych na GPW w latach Skuteczność rekomendacji maklerskich przegląd dotychczasowych badań Jak powszechnie wiadomo, informacja stanowi kluczowy element procesu inwestycyjnego, który determinuje prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego. Prawidłowo wykorzystane informacje pozwalają zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym podejmować decyzje inwestycyjne i nabywać aktywa po atrakcyjnych cenach. Gracze giełdowi, aby podejmować trafniejsze decyzje, mogą korzystać z rekomendacji analityków publikowanych przez domy maklerskie i banki inwestycyjne. Szacunki jednego z globalnych banków inwestycyjnych zakładają, że rynek analiz strony podażowej (ang. sell-side) w 2013 roku był wart łącznie 4,8 miliarda dolarów 2. Analitycy rynku akcji wykorzystują publicznie dostępne informacje oraz dane uzyskane z publicznych spółek, aby przygotować rekomendacje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Typowa rekomendacja zawiera informacje o branży, ostatnich wydarzeniach w spółce, charakterystykę firmy, analizę finansową, a także wycenę spółki oraz co najistotniejsze ogólną ocenę prognozującą przyszłe zachowanie cen akcji. Zwykle wyraża się ona poprzez nadanie ratingu typu kupuj, akumuluj, trzymaj, redukuj lub sprzedaj. Podstawą do sformułowania powyższej oceny jest tak zwana cena docelowa, która stanowi prognozę ceny akcji w przyszłości. Rekomendacje maklerskie stanowią dla inwestorów jedyny w swoim rodzaju kierunkowskaz sugerujący, w co należy inwestować pieniądze. Jak wskazuje dotychczasowa literatura, większość analityków przygotowuje raczej optymistyczne rekomendacje maklerskie. Na przykład Womack (1996) zauważa, że w okresie w USA wydanych zostało 7-krotnie więcej rekomendacji kupna niż sprzedaży, co tłumaczy niechęcią specjalistów do wydawania negatywnych raportów. Ertimur (2010) wylicza, że w latach w Stanach Zjednoczonych około 57% wszystkich rekomendacji przypadało na kategorię kupuj. W tym samym czasie zalecenie sprzedaży zawarte zostało jedynie w 6% raportów. Papakroni (2012) obliczył z kolei, że w okresie na giełdach amerykańskich około 68% rekomendacji brzmiało kupuj, natomiast zaledwie 1% sprzedaj. Podobne obserwacje poczynili także Barber i in. (2001), Jagadeeshi in. (2004) oraz Lohi Mian (2006). W USA badania nad skutecznością rekomendacji maklerskich zainicjował Covels (1933). Wykazał on, że inwestowanie na podstawie rekomendacji nie pozwala wypracować ponadprzeciętnych stóp zwrotu. W późniejszym czasie badacze dokumentowali ponadprzeciętne stopy zwrotu w bardzo krótkich okresach po wydaniu raportów, przy czym reakcja cenowa była szczególnie silna w przypadku rekomendacji sprzedaży (Papakroni 2012). Liu i in. 1 Wyniki poniższych badań zostały także zaprezentowane podczas International Scientific Conference, ECO- TREND 2013, Xthedition, Constantin BrancuşiUniversity of TârguJiu, TârguJiu, Rumunia. 2 Prognoza za Frost Consulting.

3 Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji 575 oraz Beneish (1991) przeanalizowali ruchy cen będące wynikiem publikacji rekomendacji w Wall Street Journal w latach oraz Barber iloeffler (1993) oraz Liang (1999) zbadali dwudniową zmianę cen na skutek upublicznienia raportów. Zwracają oni uwagę na wyraźną tendencję w zachowaniu cen do powrotu do wcześniejszych poziomów notowań po upływie dni od publikacji raportów. Nowsze badania, w przeciwieństwie do obliczeń Covelsa (1933), dowodzą jednak pewnej wartości prognostycznej rekomendacji maklerskich. Womack (1996) dokumentuje istotne statystycznie dodatnie stopy zwrotu po rekomendacjach kupna oraz ujemne stopy zwrotu po rekomendacjach sprzedaży, których poziom utrzymuje się przez kilka miesięcy. Barber i in. (2001) wylicza, że strategia inwestowania w spółki, dla których konsensus prognoz był najbardziej optymistyczny, pozwoliła wypracować średnioroczne ponadprzeciętne stopy zwrotu na poziomie 9,4%. Niemniej jednak, po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, ta sama strategia przyniosła straty równe -3,1%. Lin (2005) weryfikuje strategię bazującą na kupowaniu (sprzedawaniu) spółek z rekomendacjami kupna (sprzedaży). Zademonstrował on, że ponadprzeciętne stopy zwrotu dla zaleceń kupna wyniosły 3,1%, a dla sprzedaży 2,2%. Green (2006) wykazuje, że wyjątkowo skuteczna jest strategia handlowania akcjami rekomendowanych spółek, zanim jeszcze same raporty zostały szeroko upublicznione. Ponadprzeciętna stopa zwrotu wyniosła w takim przypadku 30 proc. w skali roku. Badania nad skutecznością rekomendacji maklerskich w Polsce są póki co skromne, jednak te które powstały sugerują raczej kiepskie osiągnięcia analityków. Konopko i Kokolus (2012) wyliczyli, że w latach tylko 47% rekomendowanych spółek osiągnęło ceny docelowe w ciągu 6 miesięcy po opublikowaniu raportu. Biedrzyński (2008) zauważył, że jedynie w 57%, w przypadku akcji, dla których wydano raporty analityczne, ceny zmieniły się w kierunku prognozowanym przez analityków. Stosunkowo niską ocenę własności prognostycznych rekomendacji maklerskich potwierdzają również analizy regresji przeprowadzone przez Czyżyckiego Klóskę (2010). 2. Źródła danych i metodologia badawcza Zawarte w niniejszym artykule badanie skuteczności rekomendacji maklerskich przeprowadzono na podstawie notowań wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie W obliczeniach uwzględniono również spółki, które z różnych powodów zniknęły z parkietu (bankructwo, przejęcie itp.), aby uniknąć wpływu efektu przetrwania (ang. survivorship bias). Dane w zakresie notowań i rekomendacji pochodziły z serwisu Bloomberg. Liczba spółek w próbie zwiększyła się wraz z rozwojem polskiego rynku finansowego z 34 na początku badanego okresu do 128 na końcu. Nie jest to duża ilość w porównaniu z całkowitą liczbą firm na warszawskim parkiecie (obecnie ponad 400), jednak rekomendacje nadawane są jedynie największym i najbardziej płynnym spółkom giełdowym.

4 576 Adam Zaremba, Przemysław Konieczka Wszystkie spółki w próbie zostały podzielone na kwintyle (równe 20-procentowe zbiory) na podstawie ich przeciętnej oceny w raportach maklerskich na dzień 30. listopada każdego roku. Szczegółowa procedura wyglądała w sposób następujący. Po pierwsze, corocznie na dzień 30. listopada zbierano próbę wszystkich firm, dla których wydane zostały jakiekolwiek rekomendacje maklerskie w ciągu 3-miesięcznego okresu poprzedzającego wspomniany dzień. Następnie, dla każdej spółki wyznaczano przeciętną cenę docelową wyliczoną na podstawie wszystkich raportów opublikowanych w ciągu wspomnianych 3-miesięcy. W dalszej kolejności, każdej firmie przypisano jej potencjał wzrostu. Pod tym pojęciem kryje się stopa zwrotu, którą spółka powinna wypracować, aby osiągnąć cenę docelową. Na przykład, jeżeli przeciętna cena docelowa plasowała się na poziomie 130,00 zł, a cena rynkowa na 30. listopada na 100,00 zł, wówczas potencjał wzrostu wynosił 30%. Ostatecznie, akcje zostały podzielone na kwintyle na podstawie opisanych potencjałów wzrostu. Wykorzystując podział na kwintyle, zbudowane zostały równoważone portfele akcji, które rekonstruowano raz do roku w dniu 30 listopada. Rokroczna rekonstrukcja była zgodna z horyzontem rekomendacji maklerskich, które zwykle prognozują zmiany cen w perspektywie 12-miesięcy. Dalej, na podstawie portfeli kwintylowych, skonstruowano portfele long/short, które zawierały 100% pozycji długiej w najlepiej ocenianych spółkach (najwyższy potencjał wzrostu) oraz 100% pozycji krótkiej w najgorzej ocenianych spółkach (najniższy potencjał wzrostu). Tak zbudowane portfele zostały przetestowane względem dwóch modeli: modelu rynkowego oraz CAPM (Cambell, Lo and MacKinlay 1997, Cochrane 2005). Pierwszy miał formę klasycznego modelu rynkowego: R it = α i + β i R mt + ε it (1) E(ε it0 ) = 0, var(ε it0 ) = σ 2 e gdzie R it i R mt to stopy zwrotu w okresie t ze spółki i portfela rynkowego, ε it to błąd o wartości oczekiwanej równej 0, natomiast α i, β i i σ ε^2 to parametry modelu rynkowego. W badaniu wykorzystano indeks WIG 3 jako reprezentację portfela rynkowego. Drugi wykorzystany model to Model Wyceny Aktywów Kapitałowych (CAPM). Przeprowadzono analizę regresji nadwyżkowych stóp zwrotu (ponad stopę zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka) z portfeli long/short względem nadwyżkowych stóp zwrotu z portfela rynkowego, zgodnie z modelem CAPM: R pt R ft = α i + β i (R mt R ft ) + ε pt (2) gdzie R pt, R mt i R ft to roczne stopy zwrotu z portfeli long/short, portfela rynkowego oraz instrumentu wolnego od ryzyka, a α i i β i to parametry równania. Wykorzystano roczne stawki 3 Indeks WIG to najszerszy krajowy indeks giełdowy. Ma konstrukcję dochodową, co oznacza, że uwzględnia dochody z dywidend.

5 Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji 577 WIBID jako reprezentację instrumentu wolnego od ryzyka. Wyraz wolny α i mierzy w tym wypadku przeciętną abnormalną stopę zwrotu (tak zwaną alfę Jensena). W obu modelach hipotezą zerową było stwierdzenie, że alfa nie jest statystycznie różna od zera, wobec hipotezy alternatywnej, że alfa jest różna zero. Parametry równań były estymowane KMNK oraz testowane za pomocą metod parametrycznych i metod nieparametrycznych (bootstrap). 3. Wyniki i interpretacja Tabela 1 prezentuje podstawowe charakterystyki portfeli kwintylowych zbudowanych na podstawie potencjału wzrostu według rekomendacji analityków. Tabela 1 Podstawowe charakterystyki portfeli kwintylowych, Średnioroczna stopa zwrotu Odchylenie standardowe Korelacja z portfelem rynkowym* Beta* % 1 najniższe rekomendacje 9, ,93 1,14 2 2, ,96 0,77 3 3, ,95 0,90 4 5, ,98 0,98 5 najwyższe rekomendacje 1, ,95 1,22 * Jako reprezentację portfela rynkowego wykorzystano indeks WIG. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg. Dość interesująca wydaje się obserwacja, że najgorzej oceniane spółki zanotowały najwyższe stopy zwrotu, natomiast najlepiej oceniane najwyższe stopy zwrotu. Co więcej, jak wskazuje tabela 2, różnice w stopach zwrotu nie mogą być wyjaśnione za pomocą różnic w poziomie ryzyka. Oznacza to, że wyniki najgorszych spółek były zdecydowanie korzystniejsze niż najlepszych. Wyliczenia zdają się sugerować, że rekomendacje maklerskie nie niosą ze sobą właściwie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów lub co najwyżej, jeżeli wykorzysta się je jako rodzaj antywskaźnika. Tabela 2 przedstawia wyniki analizy portfeli long/short. Portfele long/short wypracowały w analizowanym okresie ujemne stopy zwrotu, jakkolwiek ponadprzeciętnym stopom zwrotu brakuje istotności statystycznej (zarówno w ujęciu parametrycznym jak i nieparametrycznym). Wydaje się prawdopodobne, że wynika to z relatywnie krótkich szeregów czasowych.

6 578 Adam Zaremba, Przemysław Konieczka Tabela 2 Wyniki portfeli long/short, Charakterystyki portfela Średnioroczna stopa zwrotu 1,95% Odchylenie standardowe 28% Korelacja z portfelem rynkowym * 0,18 Analiza statystyczna Model rynkowy CAPM β 0,17 0,19 z-stat par 0,4 0,45 α 0,07 0,11 z-stat par 0,49 0,81 z-stat non par 0,41 1,09 * Jako reprezentację portfela rynkowego wykorzystano indeks WIG. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg. Podsumowując, wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że historycznie w Polsce rekomendacje analityków nie miały właściwie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Strategie polegające na zajmowaniu pozycji długich w najlepiej ocenianych pozycjach oraz krótkich w najgorzej ocenianych wypracowały ujemne ponadprzeciętne stopy zwrotu. Należy jednak zaznaczyć, że poważną piętą achillesową opisanych wyliczeń jest brak istotności statystycznej. 4. Wnioski i obszary dalszych badań Badanie skoncentrowano na kwestii skuteczności rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji. W przeciwieństwie do większości wyliczeń dla rynków rozwiniętych, krajowe rekomendacje zdają się nie mieć praktycznie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Przeprowadzone kalkulacje wykazały, że bardziej zyskowne okazały się inwestycje w najgorzej ocenianych spółkach niż w tych najlepszych. Firmy odrzucone przez analityków wypracowały o ponad 7 punktów procentowych wyższe stopy zwrotu aniżeli ich ulubieńcy. Co więcej, wyniki były analogiczne nawet po skorygowaniu stóp zwrotu o ryzyko. O ile nietrudno byłoby wskazać potencjalne wyjaśnienia, dlaczego najlepiej oceniane spółki nie wypracowują ponadprzeciętnych stóp zwrotu (choćby Hipoteza Rynku Efektywnego (Fama 1970)), o tyle zagadką pozostaje, dlaczego wyniki były znacząco gorsze niż dla najniżej ocenianych spółek. Wyjaśnień może być kilka. Po pierwsze, możliwe że takie wyniki są tylko przypadkiem. Rezultaty nie są istotne statystycznie, więc można przyjąć że stopy zwrotu w badanych latach ułożyły się w powyższy sposób przypadkowo. Po drugie, źródłem mogą być niedociągnięcia metodologiczne. Obliczenia bazowały na średnich cenach docelowych z wcześniejszych trzech miesięcy, więc część rekomendacji mogła

7 Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji 579 być już przeterminowana. Po trzecie, możliwy jest także scenariusz, w którym analitycy sprzyjali spółkom dobrym jakościowo (wysoka kapitalizacja, niskie ryzyko kredytowe itp.). Oznacza to, że część wariancji w stopach zwrotu mogłaby być wyjaśniona przez dodatkowe, pominięte czynniki, jak wielkość czy stosunek ceny do wartości księgowej. Innymi słowy, gdyby wykorzystany został jakiś trzy- lub czteroczynnikowy model uwzględniający dodatkowe zmienne objaśniające (Fama and French 1993; Carhart 1997; MFoye, Mramor, Pahor 2013), część lub całość różnic w ponadprzeciętnych stopach zwrotu mogłaby zniknąć. Niestety, na polskim rynku nie są dostępne obecnie dane pozwalające przeprowadzić tego typu testy. Po czwarte wreszcie, pewną rolę mogły odegrać różnorodne zjawiska z obszaru finansów behawioralnych: zachowania stadne (Trueman 1994; Campenhouti Verhestraeten 2010), myślenie potwierdzeniowe (Wason 1960; Amir, Ganzach 1998), reprezentatywność (Kehneman, Tversky 1973, 1974; Amir, Ganzach 1998; Marsdem i in. 2008), kotwiczenie (Slovic, Lichtenstein 1971; Kehneman, Tversky 1973; Marsdem i in. 2008) lub przesadny optymizm (Gi Vol., Lakonishok 1984; Schipper 1991; Affleck-Graves i in. 1990; DeBondt, Thaler 1990; Francis, Philbrick 1993; Amir, Ganzach 1998; Marsdem i in. 2008). Dalsze badania powinny się skoncentrować z jednej strony na poszerzeniu próby (dłuższe szeregi czasowe), a z drugiej na udoskonaleniu metodologii, która skorygowałaby mankamenty opisane powyżej. Bardzo interesujące byłyby także próby wyjaśnienia rozbieżności w stopach zwrotu pomiędzy najlepiej i najgorzej ocenianymi firmami. Literatura Affleck-Graves J., Davis L.R., Mendenhall R.R. (1990), Forecasts of earnings per share: Possible sources of analyst superiority and bias, Contemporary Accounting Research, vol. 6, s Amir E., Ganzach Y. (1998), Overreaction and underreaction in analysts forecasts, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 37, s Barber B.M., Loeffler D. (1993), The Dartboard Column: Second-hand Information and Price Pressure, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 28, no. 2. Barber B., Lehavy R., McNichols M., Trueman B. (2001), Can Investors Profi t from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns, The Journal of Finance, vol. 56, no. 2, s Beneish, M.D. (1991), Stock Prices and the Dissemination of Analysts Recommendation, Journal of Business: Biedrzyński R. (2008), Wycena w rekomendacjach sporządzanych przez biura maklerskie a cena rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, praca magisterska, Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie, Szczecin. Cambell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. Campenhout, van G., Verhestraeten, J.-F. (2010), Herding behaviour among fi nancial analyst: a literature review, HUB Research Paper no. 39. Carhart M.M. (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance, Journal of Finance, vol. 52, no. 1, s Cochrane J.C. (2005), Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. Cowles A. (1933), Can Stock Market Forecasters Forecast?, Econometrica, vol. 1, issue 3, s Czyżycki R., Klóska R. (2010), Rekomendacje giełdowe jako źródło wiedzy dla inwestora indywidualnego, MEK 2010 Company Processes and Market Requirements, Hradec Kralove, Czechy, s DeBondt W.F.M., Thaler R.H. (1990), Do security analysts overreact?, American Economic Review, vol. 80, s

8 580 Adam Zaremba, Przemysław Konieczka Ertimur Y., Zhang F., Muslu V. (2010), Why Are Recommendations Optimistic? Evidence from Analysts Coverage Initiations, working paper, SSRN online: (dostęp ). Fama E.F. (1970), Effi cient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, vol. 25, no. 2, s Fama E.F., French K.R. (1993), Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, vol. 33, no. 1, s Foye J., Mramor D., Pahor M. (2013), A Respecifi edfama French Three-Factor Model for the New European Union Member States, Journal of International Financial Management and Accounting, vol. 24, no. 1, s Francis J., Philbrick D. (1993), Analysts decisions as products of a multi-task environment, Journal of Accounting Research, vol. 31, s Gi vol. y D., Lakonishok J. (1984), Properties of analysts forecasts of earnings: A review and analysis of the research, Journal of Accounting Literature, vol. 3, s Green C. (2006), The value of client access to analyst recommendations, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 41, s Jegadeesh N., Kim J., Krische S.D., Lee C. (2004), Analyzing the Analysts: When Do Recommendations Add Value?, The Journal of Finance, vol. 59, no. 3, s Kahneman D., Tversky A. (1973) On the psychology of prediction, Psychological Review, vol. 80, s Konopko Ł., Kokolus E. (2012) Sprawdzalność rekomendacji domów maklerskich, prezentacja podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Opole, [wyniki dostępne online: ( ). Liang B. (1999), Price Pressure: Evidence from the Dartboard Column, The Journal of Business, vol. 72, no. 1, s Lin H., McNichols M., O Brien P. (2005), Analyst impartiality and investment banking relationships, Journal of Accounting Research, vol. 43, no. 4, s Liu P., Smith S.D., Syed A.A. (1990), Stock Price Reactions to the Wall Street Journal s Securities Recommendations, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 25, no. 3, s Loh R.K., Mian G.M. (2006), Do Accurate Earnings Forecasts Facilitate Superior Investment Recommendations?, Journal of Financial Economics, vol. 80, no. 2, s Marsden A., VeeraraghavanM., Ye M. (2008), Heuristics of representativeness, anchoring and adjustment, and leniency: impact on earnings forecasts by Australian analysts, Quarterly Journal of Finance and Accounting, vol. 47, no. 2, s Papakroni J. (2012), The dispersion anomaly and analyst recommendations, working paper: phd_economics/cvs/papakroni_jobmarket.pdf ( ). Schipper K. (1991), Commentary on analysts forecasts, Accounting Horizons, vol. 5, s Slovic P., Lichtenstei, S. (1971), Comparison between Bayesian and regression approaches to the study of information processing in judgment, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 6, s Trueman B. (1994), Analyst forecasts and herding behavior, Review of Financial Studies, vol. 7, no. 1, s Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Science, vol. 185, no. 4157, s Wason P.C. (1960), On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task, Quarterly Journal of Experimental Psychology, vol. 12, no. 3, s Womack, K.L. (1996), Do Brokerage Analysts Recommendations Have Investment Value?, Journal of Finance, s

9 Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji 581 EFFECTIVENESS OF STOCK RECOMMENDATIONS ON THE POLISH MARKET Abstract: The purpose of this study is to analyze informative value of stock recommendations for investors and to verify the profitability of strategies based on the recommendations. The paper is composed of two parts. First, we review existing literature in the field of analysts recommendations and their influence on the stocks returns. Second, we investigate the issue of profitability of strategies based on analysts recommendations in the Polish market. We built long/short portfolios and test them against market model and CAPM. We base our computations on all stocks listed on the WSE in years It seems that historically in Poland analysts recommendation had virtually no informative value. Strategies based on going long top-rated stocks and shorting the worst stocks performed badly and delivered negative excess returns. Keywords: stock market, stock recommendations, analysts, Warsaw Stock Exchange. Cytowanie Zaremba A., Konieczka P. (2014), Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s ;

DOCHODOWOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH BAZUJĄCYCH NA REKOMENDACJACH MAKLERSKICH NA POLSKIM RYNKU AKCJI

DOCHODOWOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH BAZUJĄCYCH NA REKOMENDACJACH MAKLERSKICH NA POLSKIM RYNKU AKCJI STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2015, vol. 3, no. 2 Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji Rynków Kapitałowych Autor do korespondencji: Adam Zaremba, adam.zaremba@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Instumenty rynków finansowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-304-ZF-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003 2010

Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003 2010 Ekonomia Menedżerska 2011, nr 9, s. 63 74 Tomasz Wójtowicz* Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003 2010 1. Wstęp Badania efektywności rynków kapitałowych zaowocowały wykryciem wielu zjawisk, które

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza zdarzeń Event studies

Analiza zdarzeń Event studies Analiza zdarzeń Event studies Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef.htm Leratura Campbell J., Lo A., MacKinlay A.C.(997) he Econometrics of Financial Markets. Princeton Universy Press, Rozdział 4.

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Modele wyceny ryzykownych aktywów CAPM

Modele wyceny ryzykownych aktywów CAPM Modele wyceny ryzykownych aktywów CAPM opracował: Grzegorz Szafrański (UŁ) 1 Literatura: Przygotowano na podstawie: K. Cuthbertson, D. Nitzsche, Quantitative Financial Economics, J. Wiley & Sons, 004.

Bardziej szczegółowo

Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 707 719 Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 707 719 Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 LESZEK CZERWONKA WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI CENY WEZWAŃ A NADZWYCZAJNE STOPY ZWROTU Wprowadzenie Kadra

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe AGH Managerial Economics 2012, nr 11, s. 115 125 http://dx.doi.org/10.7494/manage.2012.11.115 Tomasz Wójtowicz * Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe 1. Wstęp Liczne prace empiryczne (m.in. [5], [7],

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CPPI DLA PORTFELA REPLIKUJĄCEGO INDEKS WIG20

STRATEGIA CPPI DLA PORTFELA REPLIKUJĄCEGO INDEKS WIG20 Tomasz Węgrzyn Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach STRATEGIA CPPI DLA PORTFELA REPLIKUJĄCEGO INDEKS WIG20 Wstęp Strategia ubezpieczania portfela w stałej proporcji (CPPI, Constant Proportion Portfolio

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce

Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce 1. Wprowadzenie Karol Marek Klimczak * Badania nad znaczeniem zysków księgowych dla wyceny akcji mają długą historię. Już

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR EFEKT KAPITALIZACJI W POLSCE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR EFEKT KAPITALIZACJI W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 202 JANUSZ ŻARNOWSKI EFEKT KAPITALIZACJI W POLSCE Wprowadzenie Efekt kapitalizacji, zwany też od kierunku,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki

Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki Kaja Retkiewicz-Wijtiwiak XI Warszawskie Targi Sztuki 12 października 2013 Współczesny rynek sztuki w Polsce Młody rynek: Pierwsze aukcje miały miejsce w 1988 r.

Bardziej szczegółowo

Nadreaktywność GPW w Warszawie analiza empiryczna

Nadreaktywność GPW w Warszawie analiza empiryczna ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 855 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-15 s. 171 180 Nadreaktywność GPW w Warszawie analiza empiryczna

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR

REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR Rafał Czyżycki, Rafał Kłóska Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku

Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku dr Adam Marszk, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG współautorstwo: dr Ewa Lechman, Wydział

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 855 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-38 s. 447 454 Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYRYNKOWE PREMIE ZA WARTOŚĆ, WIELKOŚĆ I MOMENTUM NA GIEŁDACH AKCJI

MIĘDZYRYNKOWE PREMIE ZA WARTOŚĆ, WIELKOŚĆ I MOMENTUM NA GIEŁDACH AKCJI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 2014, str. 246 255 MIĘDZYRYNKOWE PREMIE ZA WARTOŚĆ, WIELKOŚĆ I MOMENTUM NA GIEŁDACH AKCJI Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu e-mail: adam.zaremba@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański

Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański Leszek Czerwonka, Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (723)/2010, s. 31-37, ISSN 0860-6846 Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 PIOTR BUZAŁA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie REKOMENDACJE GIEŁDOWE A WYBRANE CHARAKTERYSTYKI REKOMENDOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 3 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 202 Janusz Żarnowski Joanna Rutkowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Stopy zwrotu z portfeli sortowanych według współczynnika beta z modelu

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A. Geneza W czasie ostatniego okresu bessy do marca 2009, amerykańskie indeks Dow Jones stracił na wartości 54%, wielu inwestorów dowiedziało się, iż zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165 behawioralne Plan wykładu klasyczne a behawioralne Kiedy są przydatne narzędzia finansów behawioralnych? Przykłady modeli finansów behawioralnych klasyczne a behawioralne klasyczne opierają się dwóch założeniach:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM. Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski

ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM. Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski PLAN PREZENTACJI 1) Efektywnośd rynków finansowych 2) Teoria portfela Markowitza (Nobel w 1990 r.) 3) Dywersyfikacja 4)

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 20 maja 2015 r. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Plan spotkania Giełda papierów wartościowych Akcje Notowania

Bardziej szczegółowo

Portfel Globalnego Inwestowania

Portfel Globalnego Inwestowania Portfel Globalnego Inwestowania CEL INWESTYCYJNY Możliwości wzrostu kapitału z giełd globalnych przy stosowaniu strategii minimalizacji ryzyka. W SKRÓCIE Na bieżąco dostosowujemy inwestycję złożoną z 4

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce

Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce Katarzyna Kochaniak Katedra Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce Wstęp Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

REAKCJA INWESTORÓW NA REKOMENDACJE GIEŁDOWE. IMPLIKACJE DLA EFETYWNOŚĆI RYNKU AKCJI

REAKCJA INWESTORÓW NA REKOMENDACJE GIEŁDOWE. IMPLIKACJE DLA EFETYWNOŚĆI RYNKU AKCJI PIOTR BUZAŁA 1 REAKCJA INWESTORÓW NA REKOMENDACJE GIEŁDOWE. IMPLIKACJE DLA EFETYWNOŚĆI RYNKU AKCJI Streszczenie Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie widoczna była reakcja rynku głównego zarówno

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 397 TORUŃ 2010 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Metod Ilościowych Anna Rutkowska-Ziarko WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska Uniwersytet Warszawski MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Wprowadzenie Kryzys finansowy zapoczątkowany bankructwem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie Karol Klimczak Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL przy Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności między notowaniami akcji firm a artykułami prasowymi

Analiza zależności między notowaniami akcji firm a artykułami prasowymi Analiza zależności między notowaniami akcji firm a artykułami prasowymi Mateusz Kobos, 23.04.2008 Seminarium Metody Inteligencji Obliczeniowej 1/29 Spis treści Słowa najczęściej występujące wokół ekstremalnych

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać na surowcach? SPIS TREŚCI

Jak zarabiać na surowcach? SPIS TREŚCI Jak zarabiać na surowcach? Adam Zaremba SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział 1. Strategiczna alokacja aktywów na rynkach surowców 1.1. Klasy aktywów inwestycyjnych 1.2. Strategiczna alokacja aktywów 1.3.

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 LESZEK CZAPIEWSKI ANOMALIE W MODELU CAPM WYNIKAJĄCE Z CECH FUNDAMENTALNYCH SPÓŁEK * Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ETF - czyli kup sobie indeks

ETF - czyli kup sobie indeks ETF - czyli kup sobie indeks Definicja ETF: Otwarty fundusz indeksowy charakteryzujący się możliwością stałej kreacji i umarzania jednostek, notowany na giełdzie, prosty, przejrzysty, o dużej płynności,

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202.

Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202. Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202. Modelowanie Rynków Finansowych 1 Japoński system bankowo-przemysłowy akcjonariat krzyżowy brak

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999 2005

Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999 2005 Zeszyty Naukowe Metody analizy danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 873 Kraków 2011 Katedra Statystyki Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999 2005 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce: 4-letnia inwestycja na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 429 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 7 2006 RAFAŁ CZYŻYCKI, MARCIN HUNDERT, RAFAŁ KLÓSKA STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo