Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji Adam Zaremba, Przemysław Konieczka * Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie skuteczności rekomendacji maklerskich na krajowym rynku akcji. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności dokonany zostaje przegląd dotychczasowych badań w powyższym zakresie. Następnie przeprowadzona zostaje analiza empiryczna, mająca na celu zweryfikowanie zasadności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach maklerskich. Badanie bazuje na portfelach long/short, które przetestowano względem modeli rynkowego i CAPM oraz dotyczy wszystkich spółek notowanych na GPW w latach Obliczenia wskazują, że rekomendacje maklerskie nie mają praktycznie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Strategia zajmowania pozycji długich w spółkach najlepiej ocenianych i pozycji krótkich w spółkach najgorzej ocenianych przyniosła historycznie ujemne ponadprzeciętne stopy zwrotu. Słowa kluczowe: rynek akcji, rekomendacje maklerskie, analitycy, GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zagadnienia zyskowności strategii bazujących na rekomendacjach maklerskich na polskim rynku akcji. Dotychczasowa literatura przedmiotu w większości wskazuje, że istnieje pewne powiązanie pomiędzy stopami zwrotu na rynku akcji a cenami docelowymi zawartymi w raportach analityków. W Polsce kwestia ta nie doczekała się póki co wyczerpujących badań, chociaż rekomendacje maklerskie są często wykorzystywane do prognozowania przyszłych zmian cen akcji. Szeroka dostępność tego typu raportów sprawia, że sięgają po nie zarówno inwestorzy indywidualni, jak i profesjonaliści. Celem poniższego badania jest zaprezentowanie zyskowności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach analityków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności dokonany zostaje przegląd dotychczasowych badań w powyższym zakresie. Następnie przeprowadzona zostaje analiza empiryczna mająca na celu zweryfikowanie zasadności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach maklerskich. Badanie bazuje na portfelach long/short, które * dr Adam Zaremba, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, Poznań, mgr Przemysław Konieczka, Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, Warszawa,

2 574 Adam Zaremba, Przemysław Konieczka przetestowano względem modeli rynkowego i CAPM i dotyczy wszystkich spółek notowanych na GPW w latach Skuteczność rekomendacji maklerskich przegląd dotychczasowych badań Jak powszechnie wiadomo, informacja stanowi kluczowy element procesu inwestycyjnego, który determinuje prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego. Prawidłowo wykorzystane informacje pozwalają zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym podejmować decyzje inwestycyjne i nabywać aktywa po atrakcyjnych cenach. Gracze giełdowi, aby podejmować trafniejsze decyzje, mogą korzystać z rekomendacji analityków publikowanych przez domy maklerskie i banki inwestycyjne. Szacunki jednego z globalnych banków inwestycyjnych zakładają, że rynek analiz strony podażowej (ang. sell-side) w 2013 roku był wart łącznie 4,8 miliarda dolarów 2. Analitycy rynku akcji wykorzystują publicznie dostępne informacje oraz dane uzyskane z publicznych spółek, aby przygotować rekomendacje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Typowa rekomendacja zawiera informacje o branży, ostatnich wydarzeniach w spółce, charakterystykę firmy, analizę finansową, a także wycenę spółki oraz co najistotniejsze ogólną ocenę prognozującą przyszłe zachowanie cen akcji. Zwykle wyraża się ona poprzez nadanie ratingu typu kupuj, akumuluj, trzymaj, redukuj lub sprzedaj. Podstawą do sformułowania powyższej oceny jest tak zwana cena docelowa, która stanowi prognozę ceny akcji w przyszłości. Rekomendacje maklerskie stanowią dla inwestorów jedyny w swoim rodzaju kierunkowskaz sugerujący, w co należy inwestować pieniądze. Jak wskazuje dotychczasowa literatura, większość analityków przygotowuje raczej optymistyczne rekomendacje maklerskie. Na przykład Womack (1996) zauważa, że w okresie w USA wydanych zostało 7-krotnie więcej rekomendacji kupna niż sprzedaży, co tłumaczy niechęcią specjalistów do wydawania negatywnych raportów. Ertimur (2010) wylicza, że w latach w Stanach Zjednoczonych około 57% wszystkich rekomendacji przypadało na kategorię kupuj. W tym samym czasie zalecenie sprzedaży zawarte zostało jedynie w 6% raportów. Papakroni (2012) obliczył z kolei, że w okresie na giełdach amerykańskich około 68% rekomendacji brzmiało kupuj, natomiast zaledwie 1% sprzedaj. Podobne obserwacje poczynili także Barber i in. (2001), Jagadeeshi in. (2004) oraz Lohi Mian (2006). W USA badania nad skutecznością rekomendacji maklerskich zainicjował Covels (1933). Wykazał on, że inwestowanie na podstawie rekomendacji nie pozwala wypracować ponadprzeciętnych stóp zwrotu. W późniejszym czasie badacze dokumentowali ponadprzeciętne stopy zwrotu w bardzo krótkich okresach po wydaniu raportów, przy czym reakcja cenowa była szczególnie silna w przypadku rekomendacji sprzedaży (Papakroni 2012). Liu i in. 1 Wyniki poniższych badań zostały także zaprezentowane podczas International Scientific Conference, ECO- TREND 2013, Xthedition, Constantin BrancuşiUniversity of TârguJiu, TârguJiu, Rumunia. 2 Prognoza za Frost Consulting.

3 Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji 575 oraz Beneish (1991) przeanalizowali ruchy cen będące wynikiem publikacji rekomendacji w Wall Street Journal w latach oraz Barber iloeffler (1993) oraz Liang (1999) zbadali dwudniową zmianę cen na skutek upublicznienia raportów. Zwracają oni uwagę na wyraźną tendencję w zachowaniu cen do powrotu do wcześniejszych poziomów notowań po upływie dni od publikacji raportów. Nowsze badania, w przeciwieństwie do obliczeń Covelsa (1933), dowodzą jednak pewnej wartości prognostycznej rekomendacji maklerskich. Womack (1996) dokumentuje istotne statystycznie dodatnie stopy zwrotu po rekomendacjach kupna oraz ujemne stopy zwrotu po rekomendacjach sprzedaży, których poziom utrzymuje się przez kilka miesięcy. Barber i in. (2001) wylicza, że strategia inwestowania w spółki, dla których konsensus prognoz był najbardziej optymistyczny, pozwoliła wypracować średnioroczne ponadprzeciętne stopy zwrotu na poziomie 9,4%. Niemniej jednak, po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, ta sama strategia przyniosła straty równe -3,1%. Lin (2005) weryfikuje strategię bazującą na kupowaniu (sprzedawaniu) spółek z rekomendacjami kupna (sprzedaży). Zademonstrował on, że ponadprzeciętne stopy zwrotu dla zaleceń kupna wyniosły 3,1%, a dla sprzedaży 2,2%. Green (2006) wykazuje, że wyjątkowo skuteczna jest strategia handlowania akcjami rekomendowanych spółek, zanim jeszcze same raporty zostały szeroko upublicznione. Ponadprzeciętna stopa zwrotu wyniosła w takim przypadku 30 proc. w skali roku. Badania nad skutecznością rekomendacji maklerskich w Polsce są póki co skromne, jednak te które powstały sugerują raczej kiepskie osiągnięcia analityków. Konopko i Kokolus (2012) wyliczyli, że w latach tylko 47% rekomendowanych spółek osiągnęło ceny docelowe w ciągu 6 miesięcy po opublikowaniu raportu. Biedrzyński (2008) zauważył, że jedynie w 57%, w przypadku akcji, dla których wydano raporty analityczne, ceny zmieniły się w kierunku prognozowanym przez analityków. Stosunkowo niską ocenę własności prognostycznych rekomendacji maklerskich potwierdzają również analizy regresji przeprowadzone przez Czyżyckiego Klóskę (2010). 2. Źródła danych i metodologia badawcza Zawarte w niniejszym artykule badanie skuteczności rekomendacji maklerskich przeprowadzono na podstawie notowań wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie W obliczeniach uwzględniono również spółki, które z różnych powodów zniknęły z parkietu (bankructwo, przejęcie itp.), aby uniknąć wpływu efektu przetrwania (ang. survivorship bias). Dane w zakresie notowań i rekomendacji pochodziły z serwisu Bloomberg. Liczba spółek w próbie zwiększyła się wraz z rozwojem polskiego rynku finansowego z 34 na początku badanego okresu do 128 na końcu. Nie jest to duża ilość w porównaniu z całkowitą liczbą firm na warszawskim parkiecie (obecnie ponad 400), jednak rekomendacje nadawane są jedynie największym i najbardziej płynnym spółkom giełdowym.

4 576 Adam Zaremba, Przemysław Konieczka Wszystkie spółki w próbie zostały podzielone na kwintyle (równe 20-procentowe zbiory) na podstawie ich przeciętnej oceny w raportach maklerskich na dzień 30. listopada każdego roku. Szczegółowa procedura wyglądała w sposób następujący. Po pierwsze, corocznie na dzień 30. listopada zbierano próbę wszystkich firm, dla których wydane zostały jakiekolwiek rekomendacje maklerskie w ciągu 3-miesięcznego okresu poprzedzającego wspomniany dzień. Następnie, dla każdej spółki wyznaczano przeciętną cenę docelową wyliczoną na podstawie wszystkich raportów opublikowanych w ciągu wspomnianych 3-miesięcy. W dalszej kolejności, każdej firmie przypisano jej potencjał wzrostu. Pod tym pojęciem kryje się stopa zwrotu, którą spółka powinna wypracować, aby osiągnąć cenę docelową. Na przykład, jeżeli przeciętna cena docelowa plasowała się na poziomie 130,00 zł, a cena rynkowa na 30. listopada na 100,00 zł, wówczas potencjał wzrostu wynosił 30%. Ostatecznie, akcje zostały podzielone na kwintyle na podstawie opisanych potencjałów wzrostu. Wykorzystując podział na kwintyle, zbudowane zostały równoważone portfele akcji, które rekonstruowano raz do roku w dniu 30 listopada. Rokroczna rekonstrukcja była zgodna z horyzontem rekomendacji maklerskich, które zwykle prognozują zmiany cen w perspektywie 12-miesięcy. Dalej, na podstawie portfeli kwintylowych, skonstruowano portfele long/short, które zawierały 100% pozycji długiej w najlepiej ocenianych spółkach (najwyższy potencjał wzrostu) oraz 100% pozycji krótkiej w najgorzej ocenianych spółkach (najniższy potencjał wzrostu). Tak zbudowane portfele zostały przetestowane względem dwóch modeli: modelu rynkowego oraz CAPM (Cambell, Lo and MacKinlay 1997, Cochrane 2005). Pierwszy miał formę klasycznego modelu rynkowego: R it = α i + β i R mt + ε it (1) E(ε it0 ) = 0, var(ε it0 ) = σ 2 e gdzie R it i R mt to stopy zwrotu w okresie t ze spółki i portfela rynkowego, ε it to błąd o wartości oczekiwanej równej 0, natomiast α i, β i i σ ε^2 to parametry modelu rynkowego. W badaniu wykorzystano indeks WIG 3 jako reprezentację portfela rynkowego. Drugi wykorzystany model to Model Wyceny Aktywów Kapitałowych (CAPM). Przeprowadzono analizę regresji nadwyżkowych stóp zwrotu (ponad stopę zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka) z portfeli long/short względem nadwyżkowych stóp zwrotu z portfela rynkowego, zgodnie z modelem CAPM: R pt R ft = α i + β i (R mt R ft ) + ε pt (2) gdzie R pt, R mt i R ft to roczne stopy zwrotu z portfeli long/short, portfela rynkowego oraz instrumentu wolnego od ryzyka, a α i i β i to parametry równania. Wykorzystano roczne stawki 3 Indeks WIG to najszerszy krajowy indeks giełdowy. Ma konstrukcję dochodową, co oznacza, że uwzględnia dochody z dywidend.

5 Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji 577 WIBID jako reprezentację instrumentu wolnego od ryzyka. Wyraz wolny α i mierzy w tym wypadku przeciętną abnormalną stopę zwrotu (tak zwaną alfę Jensena). W obu modelach hipotezą zerową było stwierdzenie, że alfa nie jest statystycznie różna od zera, wobec hipotezy alternatywnej, że alfa jest różna zero. Parametry równań były estymowane KMNK oraz testowane za pomocą metod parametrycznych i metod nieparametrycznych (bootstrap). 3. Wyniki i interpretacja Tabela 1 prezentuje podstawowe charakterystyki portfeli kwintylowych zbudowanych na podstawie potencjału wzrostu według rekomendacji analityków. Tabela 1 Podstawowe charakterystyki portfeli kwintylowych, Średnioroczna stopa zwrotu Odchylenie standardowe Korelacja z portfelem rynkowym* Beta* % 1 najniższe rekomendacje 9, ,93 1,14 2 2, ,96 0,77 3 3, ,95 0,90 4 5, ,98 0,98 5 najwyższe rekomendacje 1, ,95 1,22 * Jako reprezentację portfela rynkowego wykorzystano indeks WIG. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg. Dość interesująca wydaje się obserwacja, że najgorzej oceniane spółki zanotowały najwyższe stopy zwrotu, natomiast najlepiej oceniane najwyższe stopy zwrotu. Co więcej, jak wskazuje tabela 2, różnice w stopach zwrotu nie mogą być wyjaśnione za pomocą różnic w poziomie ryzyka. Oznacza to, że wyniki najgorszych spółek były zdecydowanie korzystniejsze niż najlepszych. Wyliczenia zdają się sugerować, że rekomendacje maklerskie nie niosą ze sobą właściwie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów lub co najwyżej, jeżeli wykorzysta się je jako rodzaj antywskaźnika. Tabela 2 przedstawia wyniki analizy portfeli long/short. Portfele long/short wypracowały w analizowanym okresie ujemne stopy zwrotu, jakkolwiek ponadprzeciętnym stopom zwrotu brakuje istotności statystycznej (zarówno w ujęciu parametrycznym jak i nieparametrycznym). Wydaje się prawdopodobne, że wynika to z relatywnie krótkich szeregów czasowych.

6 578 Adam Zaremba, Przemysław Konieczka Tabela 2 Wyniki portfeli long/short, Charakterystyki portfela Średnioroczna stopa zwrotu 1,95% Odchylenie standardowe 28% Korelacja z portfelem rynkowym * 0,18 Analiza statystyczna Model rynkowy CAPM β 0,17 0,19 z-stat par 0,4 0,45 α 0,07 0,11 z-stat par 0,49 0,81 z-stat non par 0,41 1,09 * Jako reprezentację portfela rynkowego wykorzystano indeks WIG. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg. Podsumowując, wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że historycznie w Polsce rekomendacje analityków nie miały właściwie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Strategie polegające na zajmowaniu pozycji długich w najlepiej ocenianych pozycjach oraz krótkich w najgorzej ocenianych wypracowały ujemne ponadprzeciętne stopy zwrotu. Należy jednak zaznaczyć, że poważną piętą achillesową opisanych wyliczeń jest brak istotności statystycznej. 4. Wnioski i obszary dalszych badań Badanie skoncentrowano na kwestii skuteczności rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji. W przeciwieństwie do większości wyliczeń dla rynków rozwiniętych, krajowe rekomendacje zdają się nie mieć praktycznie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Przeprowadzone kalkulacje wykazały, że bardziej zyskowne okazały się inwestycje w najgorzej ocenianych spółkach niż w tych najlepszych. Firmy odrzucone przez analityków wypracowały o ponad 7 punktów procentowych wyższe stopy zwrotu aniżeli ich ulubieńcy. Co więcej, wyniki były analogiczne nawet po skorygowaniu stóp zwrotu o ryzyko. O ile nietrudno byłoby wskazać potencjalne wyjaśnienia, dlaczego najlepiej oceniane spółki nie wypracowują ponadprzeciętnych stóp zwrotu (choćby Hipoteza Rynku Efektywnego (Fama 1970)), o tyle zagadką pozostaje, dlaczego wyniki były znacząco gorsze niż dla najniżej ocenianych spółek. Wyjaśnień może być kilka. Po pierwsze, możliwe że takie wyniki są tylko przypadkiem. Rezultaty nie są istotne statystycznie, więc można przyjąć że stopy zwrotu w badanych latach ułożyły się w powyższy sposób przypadkowo. Po drugie, źródłem mogą być niedociągnięcia metodologiczne. Obliczenia bazowały na średnich cenach docelowych z wcześniejszych trzech miesięcy, więc część rekomendacji mogła

7 Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji 579 być już przeterminowana. Po trzecie, możliwy jest także scenariusz, w którym analitycy sprzyjali spółkom dobrym jakościowo (wysoka kapitalizacja, niskie ryzyko kredytowe itp.). Oznacza to, że część wariancji w stopach zwrotu mogłaby być wyjaśniona przez dodatkowe, pominięte czynniki, jak wielkość czy stosunek ceny do wartości księgowej. Innymi słowy, gdyby wykorzystany został jakiś trzy- lub czteroczynnikowy model uwzględniający dodatkowe zmienne objaśniające (Fama and French 1993; Carhart 1997; MFoye, Mramor, Pahor 2013), część lub całość różnic w ponadprzeciętnych stopach zwrotu mogłaby zniknąć. Niestety, na polskim rynku nie są dostępne obecnie dane pozwalające przeprowadzić tego typu testy. Po czwarte wreszcie, pewną rolę mogły odegrać różnorodne zjawiska z obszaru finansów behawioralnych: zachowania stadne (Trueman 1994; Campenhouti Verhestraeten 2010), myślenie potwierdzeniowe (Wason 1960; Amir, Ganzach 1998), reprezentatywność (Kehneman, Tversky 1973, 1974; Amir, Ganzach 1998; Marsdem i in. 2008), kotwiczenie (Slovic, Lichtenstein 1971; Kehneman, Tversky 1973; Marsdem i in. 2008) lub przesadny optymizm (Gi Vol., Lakonishok 1984; Schipper 1991; Affleck-Graves i in. 1990; DeBondt, Thaler 1990; Francis, Philbrick 1993; Amir, Ganzach 1998; Marsdem i in. 2008). Dalsze badania powinny się skoncentrować z jednej strony na poszerzeniu próby (dłuższe szeregi czasowe), a z drugiej na udoskonaleniu metodologii, która skorygowałaby mankamenty opisane powyżej. Bardzo interesujące byłyby także próby wyjaśnienia rozbieżności w stopach zwrotu pomiędzy najlepiej i najgorzej ocenianymi firmami. Literatura Affleck-Graves J., Davis L.R., Mendenhall R.R. (1990), Forecasts of earnings per share: Possible sources of analyst superiority and bias, Contemporary Accounting Research, vol. 6, s Amir E., Ganzach Y. (1998), Overreaction and underreaction in analysts forecasts, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 37, s Barber B.M., Loeffler D. (1993), The Dartboard Column: Second-hand Information and Price Pressure, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 28, no. 2. Barber B., Lehavy R., McNichols M., Trueman B. (2001), Can Investors Profi t from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns, The Journal of Finance, vol. 56, no. 2, s Beneish, M.D. (1991), Stock Prices and the Dissemination of Analysts Recommendation, Journal of Business: Biedrzyński R. (2008), Wycena w rekomendacjach sporządzanych przez biura maklerskie a cena rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, praca magisterska, Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie, Szczecin. Cambell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. Campenhout, van G., Verhestraeten, J.-F. (2010), Herding behaviour among fi nancial analyst: a literature review, HUB Research Paper no. 39. Carhart M.M. (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance, Journal of Finance, vol. 52, no. 1, s Cochrane J.C. (2005), Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. Cowles A. (1933), Can Stock Market Forecasters Forecast?, Econometrica, vol. 1, issue 3, s Czyżycki R., Klóska R. (2010), Rekomendacje giełdowe jako źródło wiedzy dla inwestora indywidualnego, MEK 2010 Company Processes and Market Requirements, Hradec Kralove, Czechy, s DeBondt W.F.M., Thaler R.H. (1990), Do security analysts overreact?, American Economic Review, vol. 80, s

8 580 Adam Zaremba, Przemysław Konieczka Ertimur Y., Zhang F., Muslu V. (2010), Why Are Recommendations Optimistic? Evidence from Analysts Coverage Initiations, working paper, SSRN online: (dostęp ). Fama E.F. (1970), Effi cient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, vol. 25, no. 2, s Fama E.F., French K.R. (1993), Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, vol. 33, no. 1, s Foye J., Mramor D., Pahor M. (2013), A Respecifi edfama French Three-Factor Model for the New European Union Member States, Journal of International Financial Management and Accounting, vol. 24, no. 1, s Francis J., Philbrick D. (1993), Analysts decisions as products of a multi-task environment, Journal of Accounting Research, vol. 31, s Gi vol. y D., Lakonishok J. (1984), Properties of analysts forecasts of earnings: A review and analysis of the research, Journal of Accounting Literature, vol. 3, s Green C. (2006), The value of client access to analyst recommendations, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 41, s Jegadeesh N., Kim J., Krische S.D., Lee C. (2004), Analyzing the Analysts: When Do Recommendations Add Value?, The Journal of Finance, vol. 59, no. 3, s Kahneman D., Tversky A. (1973) On the psychology of prediction, Psychological Review, vol. 80, s Konopko Ł., Kokolus E. (2012) Sprawdzalność rekomendacji domów maklerskich, prezentacja podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Opole, [wyniki dostępne online: ( ). Liang B. (1999), Price Pressure: Evidence from the Dartboard Column, The Journal of Business, vol. 72, no. 1, s Lin H., McNichols M., O Brien P. (2005), Analyst impartiality and investment banking relationships, Journal of Accounting Research, vol. 43, no. 4, s Liu P., Smith S.D., Syed A.A. (1990), Stock Price Reactions to the Wall Street Journal s Securities Recommendations, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 25, no. 3, s Loh R.K., Mian G.M. (2006), Do Accurate Earnings Forecasts Facilitate Superior Investment Recommendations?, Journal of Financial Economics, vol. 80, no. 2, s Marsden A., VeeraraghavanM., Ye M. (2008), Heuristics of representativeness, anchoring and adjustment, and leniency: impact on earnings forecasts by Australian analysts, Quarterly Journal of Finance and Accounting, vol. 47, no. 2, s Papakroni J. (2012), The dispersion anomaly and analyst recommendations, working paper: phd_economics/cvs/papakroni_jobmarket.pdf ( ). Schipper K. (1991), Commentary on analysts forecasts, Accounting Horizons, vol. 5, s Slovic P., Lichtenstei, S. (1971), Comparison between Bayesian and regression approaches to the study of information processing in judgment, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 6, s Trueman B. (1994), Analyst forecasts and herding behavior, Review of Financial Studies, vol. 7, no. 1, s Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Science, vol. 185, no. 4157, s Wason P.C. (1960), On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task, Quarterly Journal of Experimental Psychology, vol. 12, no. 3, s Womack, K.L. (1996), Do Brokerage Analysts Recommendations Have Investment Value?, Journal of Finance, s

9 Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji 581 EFFECTIVENESS OF STOCK RECOMMENDATIONS ON THE POLISH MARKET Abstract: The purpose of this study is to analyze informative value of stock recommendations for investors and to verify the profitability of strategies based on the recommendations. The paper is composed of two parts. First, we review existing literature in the field of analysts recommendations and their influence on the stocks returns. Second, we investigate the issue of profitability of strategies based on analysts recommendations in the Polish market. We built long/short portfolios and test them against market model and CAPM. We base our computations on all stocks listed on the WSE in years It seems that historically in Poland analysts recommendation had virtually no informative value. Strategies based on going long top-rated stocks and shorting the worst stocks performed badly and delivered negative excess returns. Keywords: stock market, stock recommendations, analysts, Warsaw Stock Exchange. Cytowanie Zaremba A., Konieczka P. (2014), Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s ;

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bankowości i Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Wstęp W niniejszym artykule zostanie

Bardziej szczegółowo

Leszek Czerwonka * Nadmierne obroty giełdowe jako skutek nadmiernej pewności siebie inwestorów

Leszek Czerwonka * Nadmierne obroty giełdowe jako skutek nadmiernej pewności siebie inwestorów Leszek Czerwonka, Nadmierne obroty giełdowe jako skutek zbyt dużej pewności siebie inwestorów [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ DECYZJE nr 12 grudzień 2009 PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ Elżbieta Kubińska* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Łukasz Markiewicz** Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku

Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXIX) 2011 Piotr Kowalczuk * Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku WSTĘP Pojęcie efektywności rynku kapitałowego zdefiniował Eugene Fama.

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 LESZEK CZERWONKA WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI CENY WEZWAŃ A NADZWYCZAJNE STOPY ZWROTU Wprowadzenie Kadra

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe AGH Managerial Economics 2012, nr 11, s. 115 125 http://dx.doi.org/10.7494/manage.2012.11.115 Tomasz Wójtowicz * Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe 1. Wstęp Liczne prace empiryczne (m.in. [5], [7],

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI El bieta Kubiñska*, ukasz Markiewicz** Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Strategie zerowej i obniżonej dźwigni finansowej w polskich przedsiębiorstwach giełdowych

Strategie zerowej i obniżonej dźwigni finansowej w polskich przedsiębiorstwach giełdowych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 99 110 Strategie zerowej i obniżonej dźwigni finansowej w polskich przedsiębiorstwach giełdowych

Bardziej szczegółowo

Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących

Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących L. Czerwonka, Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, Przegląd Organizacji, Nr 10/2010, s. 33-36, ISSN-0137-7221. Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce

Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka Piotr Żuk Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce Wysokość stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 1 2009 MAREK RACZKO * PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO 1. WSTĘP W artykule zajęto się problemem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 397 TORUŃ 2010 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Metod Ilościowych Anna Rutkowska-Ziarko WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce

Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce 1. Wprowadzenie Karol Marek Klimczak * Badania nad znaczeniem zysków księgowych dla wyceny akcji mają długą historię. Już

Bardziej szczegółowo

Finansowe strategie giełdowe

Finansowe strategie giełdowe Lesław Pietrewicz* Finansowe strategie giełdowe Streszczenie Celem pracy jest analiza jednego z obszarów rozwijania strategii giełdowych przez przedsiębiorstwa, obejmującego decyzje finansowe. Na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Jacek Stąpała* W LATACH 1998 2011

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Jacek Stąpała* W LATACH 1998 2011 Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Jacek Stąpała* TEMPO ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ I GIEŁDOWEJ W POLSCE W LATACH 1998 2011 WPROWADZENIE Giełda papierów wartościowych traktowana

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXVI) 2 ArtykuŁy Krzysztof Kontek * Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Wstęp W niniejszym artykule poruszono kilka kwestii dotyczących inwestycji

Bardziej szczegółowo

Korekty prognoz finansowych a kształtowanie się kursów akcji na GPW

Korekty prognoz finansowych a kształtowanie się kursów akcji na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Korekty prognoz finansowych a kształtowanie się kursów akcji na GPW 1. Wprowadzenie W poprzednim numerze nrk przedstawiłem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Renata Karkowska Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo