PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT: RAZEM LEPIEJ - realizowany w SP 209

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT: RAZEM LEPIEJ - realizowany w SP 209"

Transkrypt

1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT: RAZEM LEPIEJ - realizowany w SP 209 Szkoła, obok rodziny, jest jednym z najważniejszych środowisk społecznych dziecka. Jej zadaniem jest nie tylko rozwijanie wiedzy dziecka, stymulowanie jego rozwoju poznawczego, zdolności intelektualnych, ale również wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Stąd też tak istotne jest, by dziecko w środowisku szkolnym czuło się bezpieczne i akceptowane. Spełnienie tego warunku sprzyja procesom uczenia się i rozwijaniu przez dziecko w pełni jego potencjału. Niestety, nie zawsze tak jest. Od pewnego czasu zaobserwować można narastającą przemoc i agresję w szkole. Jest to część szerszego problemu społecznego, jakim jest brutalizacja życia społecznego. Często się zdarza, że dzieci uczone są tłumienia swoich uczuć takich jak: lęk, złość, zazdrość, agresja. Coraz częściej jesteśmy świadkami, gdy osoba słabsza (ofiara) poddawana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy). Ze względu na zarysowane powyżej problemy, konieczne jest wdrażanie odpowiednich programów przeciwdziałających przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Nasz program ma na celu niesienie pomocy uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym położeniem nacisku na uczucia i emocje, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie. Program jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych uczniów (maksymalna liczba 45).

2 Cele programu: 1. Cel ogólny: Głównym założeniem programu będzie doskonalenie u dzieci umiejętności świadomego dostrzegania dwóch stron zjawiska, w tym umiejętności wskazania plusów i minusów; strat i korzyści; dobrej i złej strony danej sytuacji. 1. Cele szczegółowe: Rozwój inteligencji emocjonalnej- rozpoznawanie własnych emocji; Rozwijanie umiejętności rozumienia siebie i innych ludzi; Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; Rywalizacja- radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami; Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem; Poznanie różnorodnych technik rozwiązywania problemów; Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania własnych celów; Nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi; Budowanie pozytywnego obrazu siebie; Wzmacnianie wiary we własne siły; Rozwijanie asertywności. Założenia programu: Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku 8-12 lat mają na celu: uczenie właściwego funkcjonowania w grupie, integracji, zrozumienia mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym położeniem nacisku na uczucia i emocje, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie. Poprzez zajęcia dzieci uczą się świadomych zachowań w życiu codziennym, dzięki czemu w przyszłości ich zachowanie

3 będzie inne. Celem zajęć oprócz wyżej wymienionych treści jest uczenie odpowiednich zachowań w szkole, poza szkołą jak również sposoby, metody, uczenie poznawania siebie, co pomoże w nabyciu następujących umiejętności: odnajdywania się w grupie i współpracy z grupą; właściwego komunikowania się; tworzenie dobrych wzajemnych relacji; poczucia własnej wartości; rozumienia siebie. Program kierowany jest do wszystkich zainteresowanych dzieci, jednakże z maksymalną liczbą 45 dzieci. Zajęcia będą odbywać się w 3 grupach 15 osobowych. Program zajęć, dobór treści, metody zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Poprzez zajęcia dzieci będą rozwijać swoje umiejętności społeczne w zakresie: Integracji ; Komunikacji ; Empatii. Każda część koncentruje się na realizacji innych celów szczegółowych. Cykl zajęć jest wstępem do nabywania i rozwijania umiejętności interpersonalnych, które są tak potrzebne do właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie. Zajęcia przeprowadzone zostaną przy pomocy metod aktywizujących; problemowych; słownych; elementów pedagogiki zabawy. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu przez 2 jednostki lekcyjne. Oczekiwane efekty realizacji programu: Uczestnik zajęć potrafi: koncentrować uwagę na określonym temacie, zadaniu; rozpoznawać własne emocje i drugiej osoby; radzić sobie w trudnych sytuacjach; wzmacniać motywację do pokonywania trudności;

4 umiejętnie radzić sobie z napięciem emocjonalnym; wierzyć w siebie; współdziałać w grupie; być asertywnym; osiągać kompromis; przyjmować porażki i niepowodzenia; przewidywać kolejne czynności; określić wartość swojej pracy, umieć ją zaprezentować; stosować różne techniki, samodzielnie wzbogacać warsztat technik, poszukiwać nowych rozwiązań; dostrzegać w otaczającym świecie, osobach, przedmiotach wartości estetyczne; poszukiwać inspiracji w otaczającym świecie, pozytywnych emocjach. Ewaluacja programu: ankieta; obserwacja; rozmowy z wychowawcami, nauczycielami świetlicy; analiza frekwencji.

5 TEMATYKA ZAJĘĆ: Proponowana tematyka zajęć: 1. Zajęcia integracyjne dla grupy Cel: rozwój poczucia bezpieczeństwa w grupie- integracja grupy; kształtowanie otwartości w stosunku do innych osób. 2. Poznajmy się- różni czy tacy sami? Cel: ukazywanie pozytywnych cech osobowości; tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć, przezwyciężenie nieśmiałości; rozwijanie umiejętności komunikowania się; integracja grupy, przyjazne współdziałanie w grupie. 3. ABC emocji Cel: umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji; kontrola emocji ;umiejętność odreagowania emocjonalnego. 4. Jaki jestem- moje wewnętrzne i zewnętrzne ja Cel: rozwijanie świadomości swoich cech, wyższej świadomości swoich sukcesów; określenie własnej tożsamości, samooceny i samoświadomości. 5. Co czuję? Cel: rozpoznawanie i nazywanie emocji; interpretowanie sytuacji w kategoriach uczuć i motywów. 6. Co czują inni?

6 Cel: rozpoznawanie uczuć pozytywnych i negatywnych, przewidywanie na podstawie obserwacji uczuć, kształtowanie zdolności do empatii. 7. Poznajemy swoje możliwości- mocne i słabe strony Cel: wywoływanie radości z podejmowanego wysiłku i efektów; kształtowanie świadomości zalet i braków; budowanie aktywnej samooceny (zaniżonej i zawyżonej); wzmacnianie cierpliwości w sytuacji niepowodzeń. 8. Asertywność, a uległość- umiejętność wyrażania siebie Cel: kształtowanie postaw asertywnych; umiejętność mówienia nie ; autorefleksje; uświadomienie dzieciom dlaczego warto być asertywnym, a nie uległym. 9. Sztuka rozwiązywania konfliktów Cel: kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów; uczenie się pełnienia określonych ról. 10. Złość- przezwyciężam, opanowuję Cel: kształcenie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne; rozpoznawanie zdarzeń wywołujących złość; stosowanie technik kontroli złości. 11. Agresji mówimy nie! Cel: uświadomienie dzieciom występowania agresji w życiu codziennym; zwrócenie uwagi na różne przejawy złości i agresji, uświadomienie sobie swoich emocji. 12. Przemoc, jak sobie z nią radzić? Cel: eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy.

7 13. Grzeczność na co dzień świat wartości Cel: rozwijanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach; doskonalenie umiejętności dbania o dobre relacje z innymi; kształtowanie poczucia szacunku dla drugiej osoby; wdrażanie do współdziałania i odpowiedzialności zespołowej. 14. Zamykamy grupę Cel: podsumowanie zajęć; zamknięcie grupy; analiza zdobytych umiejętności; zdobycie pozytywnych informacji zwrotnych. Tematy zajęć mogą być rozwinięte zgodnie z potrzebą uczestników. Zajęcia w ramach projektu Razem Lepiej Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku 8-12 lat, realizowane ze środków Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. rozpoczną się 11 lutego 2019r., a zakończą się 31 grudnia 2019 r. Program przygotowały: