Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54"

Transkrypt

1 TECHNIK INFORMATYK Klasa III ( 4 tygodnie-punkty usługowe i serwisowe, dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, sklepy komputerowe) Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Praktyka Zawodowa Realizacja Praktyki Technik informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. W czasie odbywania praktyki uczeń ma obowiązek prowadzić dzienniczek praktyk, w którym zapisuje codziennie tematy prac, opisy czynności i spostrzeżenia. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej należy zapoznać uczniów z harmonogramem praktyki, zobowiązać do przestrzegania zakładowego regulaminu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p poż., ochrony środowiska oraz kompetencji personalnych i społecznych. Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny i może on być modyfikowany stosownie do możliwości realizacji w danym zakładzie pracy. Niemniej jednak należy dążyć do tego, aby uczniowie poznali jak najszerszy zakres zagadnień związanych z funkcjonowaniem danej placówki. Program praktyk: 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy (BHP) 2. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk (PKZ) 3. Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) 4. Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ) USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK:

2 Uczeń po realizacji praktyki potrafi: BHP- zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BHP- stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych; BHP- przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych; BHP- przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych; PKZ- zidentyfikować symbole graficzne podzespołów systemu komputerowego; PKZ- zidentyfikować oznaczenia podzespołów systemu komputerowego; PKZ- zanalizować oznaczenia podzespołów systemu komputerowego; PKZ- zidentyfikować podstawowe parametry techniczne elementów systemu komputerowego; PKZ- rozróżnić parametry sprzętu komputerowego; PKZ- użyć publikacji dokumentacji technicznej w formie elektronicznej; OMZ- ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ- planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ- wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy. OMZ- dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań w konfiguracji i monitoringu sieciowego; OMZ- zastosować metody zabezpieczenia sprzętu komputerowego pracującego w sieci; OMZ- zabezpieczyć dostęp do systemu operacyjnego komputerów pracujących w sieci; OMZ- rozróżniać rodzaje oprogramowania użytkowego; OMZ- scharakteryzować rodzaje oprogramowania użytkowego wykorzystywanego przy administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi; OMZ- stosować różne rodzaje oprogramowania użytkowego do administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi; JOZ- posłużyć się językiem angielskim w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych technika informatyka z zastosowaniem poprawnej terminologii; E.12. zanalizować dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych; E.12. zinterpretować zapisy zawarte w dokumentacji informatycznych systemów komputerowych; E.12. zaplanować kolejność prac montażowych; E.12. dobrać narzędzia i urządzenia do określonych czynności monterskich; E.12. dobrać podzespoły komputerowe według zaplanowanej konfiguracji; E.12. wykonać montaż zestawu komputerowego zgodnie z zaplanowaną konfiguracją; E.12. wykonać konfigurację BIOS SETUP; E.12. sporządzić dokumentacje rejestracyjną i sprawozdawczą dotyczącą obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym; E.12. zainstalować różne systemy operacyjne;

3 E.12. zaktualizować system operacyjny; E.12. użyć symboli wieloznacznych w poleceniach; E.12. stworzyć proste pliki wsadowe; E.12. zainstalować sterowniki różnych urządzeń; E.12. skonfigurować sterowniki urządzeń; E.12. dobrać elementy systemu operacyjnego; E.12. zmienić wygląd elementów systemu operacyjnego. E.12. zmontować lub przygotować do pracy urządzenie peryferyjne według dokumentacji produktu; E.12. połączyć urządzenie peryferyjne z komputerem osobistym za pomocą określonego interfejsu; E.12. dobrać odpowiedni sterownik do określonego urządzenia peryferyjnego; E.12. zainstalować sterownik dla określonego urządzenia peryferyjnego; E.12. wymienić materiały eksploatacyjne w różnych urządzeniach peryferyjnych; E.12. sporządzać dokumentację przekazywania odpadów niebezpiecznych; E.12. wykonać diagnostykę podzespołów komputera osobistego; E.12. wykonać diagnostykę systemu operacyjnego i aplikacji; E.12. usuwać uszkodzenia systemu operacyjnego i aplikacji. E.13. zmodernizować i zrekonfigurować serwer; E.13. zainstalować różne sieciowe systemy operacyjne; E.13. zweryfikować poprawność instalacji; E.13. skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z poleceń systemowych i plików konfiguracyjnych; E.13. skonfigurować usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP); E.13. skonfigurować usługi odpowiedzialne za system nazw; E.13. skonfigurować usługi odpowiedzialne za ruting; E.13. udostępnić usługi serwerów internetowych; E.13. skonfigurować usługi odpowiedzialne za zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall); E.13. założyć nowych użytkowników; E.13. mapować i udostępniać dyski sieciowe; E.13. ustawić użytkownikom prawa dostępu; E.13. utworzyć grupę użytkowników; E.13. zmienić uprawnienia użytkowników i grup; E.13. zastosować zasady zarządzania kontami sieciowymi; E.13. skonfigurować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej; E.13. zarządzać centralnie stacjami roboczymi; E.13. zastosować skrypty logowania; E.13. zidentyfikować protokoły aplikacyjne; E.13. kontrolować ruch w sieci; E.13. analizować logi zdarzeń; E.13. przestrzegać zasad ochrony zasobów sieciowych; E.13. zlokalizować przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych; E.13. zabezpieczyć komputery przed zawirusowaniem; E.13. zabezpieczyć komputery przed utratą danych; E.13. zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące elementów okablowania strukturalnego; E.13. sklasyfikować elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia sieciowe

4 i oprogramowanie sieciowe na etapie montażu sieci; E.13. dobrać elementy komputerowej sieci strukturalnej do określonej architektury sieci; E.13. dobrać urządzenia sieciowe do określonych warunków montażowych. E.13. dobrać określone narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do realizowanych prac montażowych; E.13. zastosować zasady montażu okablowania strukturalnego; E.13. wykonać montaż okablowania strukturalnego według projektu; E.13. przestrzegać harmonogramu realizacji prac montażowych oraz procedur odbioru; E.13. sprawdzić poprawność montażu okablowania strukturalnego; E.13. wykonać pomiar okablowania strukturalnego; E.13. zanalizować wyniki pomiarów okablowania strukturalnego; E.13. skonfigurować ustawienia zarządzalnego przełącznika sieciowego; E.13. skonfigurować ustawienia routera przewodowego; E.13. skonfigurować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej; E.13. skonfigurować urządzenia telefonii internetowej VoIP; E.13. stworzyć różne konfiguracje wirtualnych sieci; E.13. dobrać i zastosować urządzenia do podtrzymywania napięcia w sieci (UPS); E.13. dobrać i zastosować urządzenia i oprogramowanie do archiwizacji danych w sieci; E.14. zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu strukturalizacji informacji w bazie danych; E.14. zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji w bazie danych; E.14. zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu zmiany informacji w bazie danych; E.14. zainstalować systemy baz danych; E.14. zainstalować systemy zarządzania bazami danych; E.14. zmodyfikować strukturę bazy danych; E.14. rozbudować strukturę bazy danych; E.14. zarządzać bazą danych; E.14. wyeksportować raport do pliku HTML; E.14. kontrolować spójność fizyczną i logiczną bazy danych; E.14. zarządzać kopiami zapasowymi baz danych; E.14. zarządzać odzyskiwaniem danych; E.14. określić przyczyny uszkodzenia bazy danych; E.14. naprawić bazę danych korzystając z odpowiedniego oprogramowania; E.14. dobrać odpowiednie środowiska programistyczne do określonych zadań lub języków programowania; E.14. przygotować do pracy różne środowiska programistyczne; E.14. wykorzystać różne środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych; E.14. określić zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych w różnych środowiskach programistycznych; E.14. skompilować i uruchomić kody źródłowe w różnych środowiskach programistycznych; E.14. tworzyć skrypty wykonywane po stronie klienta w różnych językach programowania; E.14. zastosować komentarze i uwagi w kodzie źródłowym aplikacji internetowej; E.14. opublikować pliki aplikacji na zdalnych serwerach. E.14. dobierać język programowania do określonego zadania realizowanego po stronie serwera; E.14. wykorzystywać różne języki programowania do współpracy z internetową bazą danych;

5 E.14. skonfigurować internetowe bazy danych na potrzeby przechowywania danych aplikacji internetowych; E.14. pobrać dane z aplikacji internetowych; E.14. wczytać dane z aplikacji internetowych do bazy danych; E.14. przeprowadzić testy aplikacji internetowych; Zakończenie praktyki: Omówienie i podsumowanie praktyki przez opiekuna. Załatwienie formalności związanych z zakończeniem praktyki. Potwierdzenie odbytej praktyki w dzienniczku praktyk i wystawienie oceny. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia: Opiekun praktyk, przed dopuszczeniem ucznia do prac ujętych w szczegółowym harmonogramie, powinien sprawdzić znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na danym stanowisku. Powinien również systematycznie sprawdzać poziom i zakres umiejętności ucznia poprzez obserwację czynności wykonywanych w trakcie pracy. Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać: - przestrzeganie dyscypliny pracy, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, - samodzielność w wykonywaniu zadań, - jakość wykonanej pracy. Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun praktyk powinien wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową.

Technik Informatyk. Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru. Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin

Technik Informatyk. Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru. Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin Technik Informatyk Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin Materiał kształcenia normy jakości w produkcji komputerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE (klasa II SP) SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik informatyk Symbol zawodu: 351203 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) Organizacja praktyki zawodowej 1. Uszczegółowione efekty kształcenia zorganizować stanowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna 13. raktyki zawodowe 13.1. Organizacja praktyk zawodowych 13.2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 13.3.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK 351203

TECHNIK INFORMATYK 351203 TEHNIK INFORMATYK 351203 raktyki zawodowe 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej 4.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 1. Informacje o zawodzie RAKTYKA ZAWODOWA ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK 351203 nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203 owiatowy Zespół Nr 2 SOMSiT rogram praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK (351203)

TECHNIK INFORMATYK (351203) TEHNIK INFORMATYK (351203) raktyki zawodowe - 4 tyg. 160 godz. 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 3. Montaż i obsługa lokalnej

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Oddział Biała Podlaska ul. Brzeska 19,21-500 Biała Podlaska, tel/fax: 83 343 81 18 bialapodlaska@zak.edu.

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Oddział Biała Podlaska ul. Brzeska 19,21-500 Biała Podlaska, tel/fax: 83 343 81 18 bialapodlaska@zak.edu. Praktyki zawodowe Kierunek: Technik Informatyk (nowa podstawa programowa) Wymiar praktyk: II semestr 4 tygodnie (160 godzin) 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK?

CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK? CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK? Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: SPIRALNY 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ

Bardziej szczegółowo

351203(351103).M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi

351203(351103).M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 351203(351103).M3. rojektowanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK Autor: mgr inż. Tomasz Klekot Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Technikum ROGRM NUZNI L ZWOU TEHNIK INFORMTYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRMU: RZEMIOTOWY 2. ROZJ ROGRMU: LINIOWY 3. UTORZY, REENZENI I KONSULTNI ROGRMU

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK Wola Osowińska 2010 SPIS TREŚCI 1. Cele i zadania praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 AUTORZY: Agnieszka Adamczyk / Dawid Łukasiewicz / dr Alicja Keplinger

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic"

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci Ty nad poziomy...- praca bez granic Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic" Miejsce: Fundação Escola Profissional de Setúbal - Portugalia Termin: maj 2013, maj 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11873 Poz. 1033 Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo