Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej WiFi Zamawiającego w standardzie a/b/g/n, dostawa urządzeń zaprojektowanej sieci radiowej i ich zainstalowanie na terenie siedziby Zamawiającego wraz z jej uruchomieniem Przedmiot zamówienia obejmuje także: sporządzenie dokumentacji wdrożeniowej i powdrożeniowej obejmującej wszystkie etapy procesu instalacji, konfiguracji i wdrożenia wszystkich elementów zamówienia, zapewnienie możliwości korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej producenta urządzeń, licencji oraz oprogramowania, uzyskanie i stosowanie przez Zamawiającego poprawek do oprogramowania, przeszkolenie instruktaż wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie wdrożonej sieci radiowej WiFi niezbędny do prawidłowego rozpoczęcia ich użytkowania przez Użytkownika 2. Wymagania ogólne 2.1. Okres eksploatacji - przedmiot zamówienia musi charakteryzować się minimum 5 letnim okresem eksploatacji Gwarancja i serwis gwarancyjny: Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały opisane w SIWZ Sposób wdrażania przedmiotu zamówienia: W ramach Zamówienia, po podpisaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej przedmiotu zamówienia, której celem jest pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji wymaganych do jego poprawnego wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zgody konserwatora zabytków na umieszczenie urządzeń wchodzących w skład zamówienia na i w tych budynkach Zamawiającego znajdujących się we wskazanych lokalizacjach, na/w których urządzenia będą montowane i tam, gdzie zgoda taka jest wymagana Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji przedmiotu zamówienia W ramach analizy przedwdrożeniowej przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: Wykonania szczegółowego projektu techniczno-wykonawczego przedmiotu zamówienia zawierającego co najmniej: topologię sieci, rozmieszczenie kontrolerów, punktów dostępowych i innych urządzeń, miejsca i sposoby mocowań urządzeń, trasy prowadzenia okablowania i instalacji, niezbędne konstrukcje montażowe, symulację sieci bezprzewodowej, Strona 1 z 5

2 mapy zasięgów oraz przepustowości, badanie propagacji sygnału, określenie optymalnego doboru ustawień parametrów radiowych, sposoby konfiguracji elementów sieci radiowej, adresacji, routingu, itp Projekt techniczno-wykonawczy musi także zawierać listę wszystkich wymagań technicznych, które ze względu na ich specyfikę zrealizować może tylko Zamawiający, niezbędnych lub mogących mieć wpływ dla zrealizowania podmiotu zamówienia - wymagania takie Wykonawca musi zgłaszać bezzwłocznie Zamawiającemu niezależnie od samego protokołu Projekt techniczno-wykonawczy musi zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych prac Projekty techniczno-wykonawczy musi zapewniać zgodność z wymaganiami prawa polskiego w zakresie przedmiotu zamówienia W ramach wdrożenia przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: Instalacji wszystkich niezbędnych komponentów wymaganych do sprawnego działania oferowanego rozwiązania we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem techniczno-wykonawczym Przeprowadzenia kompleksowych testów skonfigurowanych urządzeń w zakresie poprawności i wydajności pracy Wykonania dokumentacji powykonawczej zawierającej przyjęte założenia techniczne, opis wszystkich wykonanych prac, wyniki kompleksowych testów skonfigurowanych urządzeń, opis procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz przywracania po awarii oraz inne szczegóły dotyczące wdrożenia Wykonania dokumentacji powykonawczej zawierającej wyniki site-survey u potwierdzającego parametry uruchomionej sieci, zawierające co najmniej: mapę pokrycia wymaganego przez Zamawiającego terenu siecią radiową i siłą sygnału, pomiary widma sygnału o rozdzielczości min. 160KHz z prezentacją minimum: analizy zajętości pasma w czasie (duty cycle), analizy interferencji z podziałem na WiFi i Non-WiFi, spektrogramu, pomiary siły sygnału każdego kanału, zasięg każdego z punktów dostępu, mapy natężenia sygnału (heat map) dla sieci bezprzewodowej z uwzględnieniem natężenia pierwszego (najsilniejszego), drugiego i trzeciego widocznego w każdym punkcie mapy punktu dostępowego, pomiary częstotliwościowe dla 2,4 i 5,0 GHz, poprawności pracy i zgodność ze standardem a/b/g/n dla częstotliwości 2,4 i 5,0 GHz Dokumentacja powykonawcza musi zawierać także zestawienia urządzeń i oprogramowania z podaniem ich numerów seryjnych oraz opis warunków i procedur serwisowych obowiązujących dla dostarczonych urządzeń Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana i dostarczona Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej w jednym egzemplarzu w języku polskim Wdrożenie przedmiotu zamówienia musi być związane z dostarczeniem i uruchomieniem wszystkich niezbędnych narzędzi, urządzeń i programów jakie są konieczne do wykonywania czynności przewidzianych w Zamówieniu oraz musi umożliwiać sprawne i całkowite działanie całego przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy wszelkie instrukcje obsługi urządzeń i oprogramowania, a także dokumentów gwarancyjnych poszczególnych urządzeń oraz stosownych certyfikatów. Strona 2 z 5

3 Wykonawca w ramach wdrożenia przeprowadzi szkolenie do 3 pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania Szkolenie musi obejmować swoim zakresem w szczególności: podstawy teoretyczne technologii wykorzystanych w projekcie, opis topologii i wykonania sieci radiowej, opis funkcjonalności wykorzystanych w projekcie urządzeń i oprogramowania, zarządzanie funkcjonalnością siec radiowej, zarządzanie usługami realizowanymi przy pomocy sieci, szczegółowość i poziom szkoleń Wykonawca musi dobrać tak, aby przeszkolone osoby były w stanie samodzielnie administrować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem 2.4. Odbiór przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi urządzeń i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowej sieci radiowej Warunkiem odbiorowym jest pokrycie min. 95% obszaru postojowego pojazdów, który opisany został w niniejszym załączniku w punkcie 4, na którym mogą znajdować się i stacjonować pojazdy (autobusy), sygnałem o sile nie niższej niż -75dBm i pokrycie to musi spełniać te parametry w nocy, a więc w warunkach, w których znajduje się duża liczba pojazdów Zamawiającego Ze względu na specyfikę działania sieci, wyżej wymienione parametry muszą być zapewnione w miejscach instalacji anten urządzeń klienckich na pojazdach na ich dachach Wykonawca musi mieć na względzie, iż posiadane przez Zamawiającego pojazdy zawierają bardzo dużo elementów metalowych, które mogą wpłynąć na rozchodzenie się fal radiowych. Dodatkowo w związku z parkowaniem pojazdów występuje ich wysokie zagęszczenie, co również może mieć wpływ na rozchodzenie się fal radiowych Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonany w nocy, a więc w warunkach, w których znajduje się duża liczba pojazdów Zamawiającego Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie zatwierdzony protokołem odbioru końcowego. 3. Wymagania szczegółowe 3.1. Rozbudowa sieci radiowej WiFi ma się odbyć w lokalizacji siedziby głównej Zamawiającego Wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektowanej sieci radiowej muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta oraz i muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz ISO lub normami równoważnymi. Wszystkie urządzenia muszą spełniać standardy bezpieczeństwa zgodnie z wymogami polskiej normy oraz muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne Rozwiązanie sieci radiowej ma umożliwiać transmisję pomiędzy punktami dostępowymi a urządzeniami klienckimi w standardzie a/b/g/n (w pasmach częstotliwości 2,4 i 5 GHz w zależności od obsługiwanych częstotliwości w danym standardzie a/b/g/n) Sieć radiowa ma za zadanie odbierać i wysyłać dane z/do pojazdów stojących na terenie Zajezdni Sieć radiowa musi zapewnić skalowalność, w przypadku gdy Zamawiający będzie chciał w przyszłości rozszerzenia projektu o kolejne budynki, obszary Podstawowym elementem sieci radiowej, odpowiedzialnym za właściwe funkcjonowanie sieci radiowej, mają być kontrolery sieci bezprzewodowej. Do podstawowych funkcji kontrolera należeć będą: Strona 3 z 5

4 detekcja i konfiguracja punktów dostępowych, pełna kontrola i monitoring punktów dostępowych, dynamiczna kontrola zasobów radiowych, zapewnienie mobilności użytkowników, zarządzanie właściwościami punktów dostępowych, tworzenie i egzekwowanie polityki bezpieczeństwa, zapewnienie mechanizmów do uwierzytelniania, zapewnienie mechanizmów jakości usług (QoS), zapewnienie mechanizmów wysokiej dostępności Jeśli w projekcie będą wykorzystywane urządzenia pracujące na zewnątrz budynków, to muszą to być modele fabrycznie przystosowane przez producenta tych urządzeń do pracy zewnętrznej o klasie szczelności co najmniej IP67 oraz muszą zapewniać pracę w warunkach klimatycznych panujących w Polsce (ujemne temperatury) Sieć radiowa musi obsługiwać (czyli zapewnić m.in. autoryzację i przesyłanie danych) równocześnie wszystkie pojazdy, które mogą znajdować się na wyznaczonym obszarze zasięgu sieci Projektowana sieć musi zapewniać zabezpieczenie sieci co najmniej na poziomie WPA2 (zarówno z wykorzystaniem serwera RADIUS jak i poprzez WPA2-PSK) Sieć radiowa musi umożliwiać dostęp wyłącznie autoryzowanym przez administratora użytkownikom i urządzeniom. Oprogramowanie sieci radiowej musi monitować Zamawiającemu próbę podłączenia nieautoryzowanej jednostki Projektowana sieć musi zapewnić autoryzację pojazdów - dany pojedynczy pojazd posiadany przez Zamawiającego musi być autoryzowany i móc pracować Projektowane rozwiązanie musi zapewniać rozsyłanie ustalonej konfiguracji do wszystkich punktów dostępowych z centralnego oprogramowania. Ma to zapewnić, że w przypadku zmiany konfiguracji (np. hasło dostępu, SSID, pula filtru adresów MAC) nie będzie konieczne ręczne wpisywanie konfiguracji do każdego z urządzeń z osobna Połączenia punktów dostępowych z infrastrukturą może być realizowane przy wykorzystaniu połączeń 1Gbps (w przypadku połączeń kablowych) lub standardu n (w paśmie 5GHz) przy korzystaniu z technologii mesh, aby transmisja pomiędzy punktami dostępowymi odbywała się w paśmie najmniej narażonym na zakłócenia (stabilne działanie sieci) Projektowana sieć musi uwzględniać koszty podłączenia do sieci 220V oraz wszelkie prace przyłączeniowe do sieci informatycznej i energetycznej Zamawiającego, a także zapewniać ochronę odgromową i przepięciową elementów sieci radiowej Przedstawiony projekt musi być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające uruchomienie sieci radiowej (w tym urządzenia aktywne, szafki rack tam gdzie jest to niezbędne, okablowanie) Zamawiający zapewnia dostęp do infrastruktury teleinformatycznej oraz punkt przyłączeniowy w głównej serwerowni (tak aby była zapewniona komunikacja poprzez sieć WAN) Zamawiający wymaga aby projektowana infrastruktura pomiędzy punktami dystrybucyjnymi korzystała z okablowania światłowodowego Połączenia między punktami dystrybucyjnymi muszą być realizowane przy pomocy przełączników zarządzalnych wraz z modułami światłowodowymi przewidzianymi przez producenta przełącznika, zapewniając prędkości połączeń na poziomie min. 1 Gbps Przełączniki zarządzalne opisane w punkcie poprzednim muszą wspierać obsługę co najmniej 10 VLAN ów. Strona 4 z 5

5 Punkty dostępowe podłączone bezpośrednio do infrastruktury przewodowej muszą być zasilane z przełączników wyposażonych w PoE Całościowe rozwiązanie sieci bezprzewodowej musi być zarządzalne i konfigurowalne w jednym spójnym interfejsie, pod 1 adresem IP, a w szczególności zapewniać konfigurację, monitorowanie, rozwiązywanie problemów i raportowanie. 4. Obszary, w których stacjonują pojazdy plan sytuacyjny: 4.1. Niniejszy załącznik zawiera plan siedziby Zamawiającego i budynków na nich znajdujących się wraz z oznaczeniem obszarów Kolorem zielonym oznaczone są obszary, w których zasięg sieci radiowej musi być obecny i które to obszary będą zajmowane przez pojazdy Znakiem czerwonego krzyżyka zaznaczone są istniejące już anteny sieci radiowej WiFi Zamawiającego Poniższy plan dołączony jest do SIWZ w postaci pliku JPEG w wyższej rozdzielczości (Załącznik_08_OPZ_Sieć radiowa WiFi_ _Mapa_robocza_Zajezdnia_anteny.jpeg). Strona 5 z 5

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Projekt. Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej. Wykonana dla: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Projekt. Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej. Wykonana dla: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Projekt Systemu Bezprzewodowej Sieci Komputerowej Wykonana dla: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dokumentacja do projektu nr przygotowana przez: Poznań, dnia 8.03.2012 Maciej Kasiński maciej.kasinski@xcomp.pl

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo