Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin"

Transkrypt

1 Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY SYSTEMU AUTOMATYZUJĄCEGO WYSYŁANIE I ODBIERANIE FAKSÓW (FAXSERWER) NA RZECZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ. (kod CPV: ) Z A T W I E R D Z A M p.o. Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Dariusz Ruczyński Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Znak sprawy: WAG

2 1.) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej ) Podstawa prawna udzielenia zamówienia. Przedmiotowe zamówienie publiczne udzielone zostanie w oparciu o normę art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Zamawiający skorzystał z możliwości zamieszczenia ogłoszenia nieobowiązkowego w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 11 ust.5 ustawy PZP) nr ogłoszenia ) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje urządzenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz, w razie konieczności, licencjami potrzebnymi prawidłowego funkcjonowania systemu automatyzującego wysyłanie i odbieranie korespondencji faksowej (FaxSerwer). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę sprzętu, 2) profesjonalną instalację systemu w lokalizacji, 3) integrację i konfigurację z systemem obsługi dokumentów ELOprofessional 2011, 4) szkolenie administratorów systemu, 5) dostarczenie dokumentacji: instrukcji obsługi, opisu instalacji, opisu konfiguracji systemu, 6) zapewnienie usług serwisowych przez okres nie mniejszy niż 24 miesiące od oddania systemu do eksploatacji. 2. Wymagania główne 1) wykorzystanie do 8 linii telefonicznych z możliwością rozbudowy, poprzez dołożenie kolejnych pakietów linii na wypadek przyszłych potrzeb, 2) obsługa faksów wychodzących i przychodzących zachodzić powinna poprzez stronę WWW, za pomocą poczty mailowej oraz musi być zintegrowana z wdrożonym systemem obsługi dokumentów ELOprofessional 2011 tak aby użytkownicy końcowi mogli obsługiwać zarówno odbiór, jak i wysyłkę dokumentów fax zgodnie z przyjętymi zasadami w ZOW NFZ, 3) możliwość wygenerowania potwierdzenia wysłanego faksu, 4) FaxSerwer powinien być wyposażony w porty umożliwiające podłączenie do sieci LAN oraz w formie modułu instalowanego w szafie serwerowej. Model centrali telefonicznej działającej w Oddziale to Slican MAC-6400, 5) zarządzanie Systemem przez interfejs administracyjny. 3. Szczegółowy opis funkcjonalny 1) Administracja i zarządzanie: a) zarządzanie przez interfejs administracyjny z hierarchią dostępu, b) zdalny oraz lokalny dostęp administratora do systemu, 2

3 c) dostęp do systemu z poziomu dowolnej przeglądarki WWW, konieczny dostęp poprzez HTTPS, d) wszystkie głosowe komunikaty systemowe muszą być przekazywane w języku polskim, e) interfejs do zarządzania w języku polskim, f) dokumentacja w języku polskim, g) monitorowanie systemu w zakresie: stanu poszczególnych interfejsów, stanu poszczególnych modułów systemu, zmian konfiguracyjnych dokonywanych w systemie, zajętości miejsca na dysku, obciążenia procesora, obciążenia interfejsu sieciowego, połączeń w zakresie odebranych, nieodebranych, zakończonych błędem, h) automatyczny BackUp danych na dysk sieciowy lub dysk USB lub klucz USB, i) możliwość odtworzenia systemu po awarii, na takiej samej maszynie, pod względem sprzętowym, w przeciągu 30 min. 2) Integracja z ELOprofessional 2011 Przesyłki wpływające rejestruje Kancelaria Ogólna ZOW NFZ. Tym samym dokumenty w formie faksu muszą zostać zapisane do ogólnie dostępnego miejsca dla pracowników Kancelarii Ogólnej w ELO. W strukturze katalogów w dziale Korespondencja mieści się folder FAKS. W tym folderze przychodzący dokument powinien być zapisany w podfolderach wskazujących na: rok, miesiąc oraz dzień właściwy dla daty wpływu do ZOW NFZ. Pracownik Kancelarii Ogólnej, po zarejestrowaniu faksu, uruchamia właściwy dla przedmiotu korespondencji obieg. Wysyłanie korespondencji faksowej odbywać się musi z poziomu ELO. Opcjonalnie ta funkcja powinna być realizowana poprzez stronę WWW lub za pomocą poczty mailowej. 4. Możliwość rozbudowy systemu. System powinien zapewnić możliwość rozbudowy docelowo o obsługę dodatkowych linii telefonicznych. 5. Wymagania sprzętowe Dostarczony system musi współpracować z centralą telefoniczną użytkowaną w ZOW NFZ Slican MAC-6400, wyposażoną w kartę 16 portową MAC.MRJ-16AB z RJ Gwarancja i serwis Czas naprawy urządzenia czas jaki może upłynąć pomiędzy przyjęciem zgłoszenia awarii a naprawą urządzenia, gdzie za naprawę urządzenia uważa się usunięcie fizycznej lub programowej usterki sprzętowej urządzenia. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w założonym czasie, dopuszcza się podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. Czas naprawy urządzenia liczony jest w okresie dostępności serwisu. Wszystkie urządzenia muszą być objęte nie mniej niż 24-miesięczną gwarancją producenta. Wykonawca wraz z dostarczeniem systemu zobowiązany jest świadczyć usługi administracyjne systemu telekomunikacyjnego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty uruchomienia systemu. Do działań administracyjnych świadczonych przez wykonawcę zalicza się: 3

4 1) wsparcie w konfiguracji i rekonfiguracji systemu telekomunikacyjnego, 2) diagnozowanie nieprawidłowości w konfiguracji systemu telekomunikacyjnego, 3) diagnozowanie nieprawidłowości w eksploatacji systemu telekomunikacyjnego, 4) proponowanie zmian i optymalizacji konfiguracji systemu telekomunikacyjnego. Czas reakcji serwisu czas jaki może upłynąć pomiędzy przyjęciem zgłoszenia awarii a reakcją serwisu, gdzie za reakcję serwisu uważa się nawiązanie kontaktu przez pracownika wykonawcy, wyznaczonego do rozwiązania zgłoszonego problemu, ze zgłaszającym awarię. Kontakt może mieć formę mailową lub telefoniczną. Czas reakcji serwisu liczony jest w okresie dostępności serwisu. Wykonawca wraz z dostarczeniem systemu jest zobowiązany świadczyć usługę serwisu systemu telekomunikacyjnego zgodnie z założeniami podanymi poniżej: 1) okres dostępności serwisu: 5 dni w tygodniu / 8:00-20:00, 2) czas reakcji serwisu: 4 godziny, 3) czas naprawy urządzenia: 8 godzin. 7. Testy Po zakończeniu prac instalacyjnych i konfiguracyjnych przez wykonawcę oraz przekazaniu dokumentacji technicznej Zamawiającemu, system zostanie objęty testami: 1) funkcjonalności zweryfikowane zostaną wszystkie zamawiane funkcje, 2) efektywności działania. 8. Dodatkowe wymagania Prace montażowe i konfiguracyjne mogą się odbywać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8.00 do i w godzinach późniejszych. Dostarczenie niezbędnego okablowania połączeniowego, służącego do uruchomienia systemu, leży w gestii wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia nie może w żaden sposób zakłócić lub uniemożliwić prawidłowego funkcjonowania środowiska informatycznego Zamawiającego oraz pracy urzędu. Czynności, które wymagają przerwy w dostępnie do serwerów Zamawiającego oraz mogące w inny sposób zakłócić pracę urzędu można wykonywać tylko poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w weekendy lub po godz w dni robocze lub za zgodą Zamawiającego. 4.) Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3.) Zaproszenia w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy. 5.) Informacja o sposobie porozumiewania się w sprawie przedmiotu zamówienia. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną: 2. Adres kontaktowy Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Arkońska Szczecin, nr faks , adres owy: 6.) Opis sposobu przygotowania oraz termin złożenia oferty. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 10 września 2015 r. do godz w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie na adresy lub nr faksu podany w pkt 5.). 4

5 Oferta cenowa winna zawierać : 1. wartość brutto za przedmiot zamówienia (PLN) oraz specyfikację cenową elementów wchodzących w skład systemu, 2. specyfikację techniczną oferowanego systemu, 3. stawkę podatku VAT, 4. termin udzielonej gwarancji, 5. termin płatności: nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury. Cenę oferty należy podać w złotych polskich. Złożona oferta uwzględniać będzie wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 7.) Informacja dotycząca sposobu wyboru oferty. Zachodniopomorski OW NFZ zawrze umowę z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia, tzn. ofertę z najniższą ceną na dostawę systemu automatyzującego wysyłanie i odbieranie korespondencji faksowej i informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Oddziału oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Dzierżawy terminalu płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

5.1 SIWZ PO ZMIANACH

5.1 SIWZ PO ZMIANACH 51 SIWZ PO ZMIANACH 1 I Informacje wstępne INFORMACJE OGÓLNE 1 Zamawiający: a) Zamawiającym jest: Politechnika Śląska ul Akademicka 2A 44 100 Gliwice NIP: 631-020-07-36 VAT UE PL: PL 631-020-07-36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) Załącznik nr 3 do SIWZ Numer sprawy: 46/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) I. Cel

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 412628-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo