Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań"

Transkrypt

1 PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości związane z rozliczeniami prowadzonej działalności gospodarczej. Regulacje prawne są bowiem na tyle nieprecyzyjne, że przedsiębiorca zazwyczaj woli zapytać o wykładnię fiskusa niż narażać się na nieprawidłowości w płaceniu podatków czy konflikt ze skarbówką. Wiele problemów, które są prezentowane w wydawanych interpretacjach, dotyczy w istocie nie jednego, indywidualnego podatnika, który z pytaniem występuję, a całych sektorów, czy branż. Dlatego, aby ułatwić Państwu poruszanie się w interpretacjach podatkowych, raz w miesiącu będziemy wybierać najciekawsze odpowiedzi izb skarbowych, pogrupowane tematycznie. Nie bez znaczenia są też orzeczenia sądów administracyjnych. W praktyce coraz częściej zdarzają się bowiem przypadki, gdy organ podatkowy wydaje interpretację niekorzystną dla podatnika, która następnie jest uchylana przez sąd administracyjny. Dlatego w naszym zestawieniu będziemy także uwzględniać orzecznictwo. Zestawienie przygotowane przez Ekspertów BDO zawsze będzie dotyczyć miesiąca poprzedniego. Pozwoli to Państwu śledzić podejście interpretacyjne administracji podatkowej oraz sądów do konkretnego zagadnienia praktycznie na bieżąco. RAFAŁ KOWALSKI Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego tel.: Podatek u źródła Gross-up dotyczący podatku u źródła może być zaliczony w ciężar kosztów CIT Umowa pożyczki zawarta między spółką polską (pożyczkobiorca) a podmiotem zagranicznym (pożyczkodawcą) przewiduje, że odsetki wypłacane pożyczkodawcy nie podlegają żadnym potrąceniom (także wynikającym z regulacji dot. podatku u źródła ). Spółka stosuje zatem mechanizm gross-up/ubruttowienia płatności, przez co powiększa kwotę płaconych odsetek tak, aby wartość finalnie zapłacona pożyczkodawcy, po odprowadzeniu obligatoryjnego podatku u źródła, była równa kwocie odsetek określonej pierwotnie w umowie z pożyczkodawcą. Zapłacone lub skapitalizowane odsetki uwzględniające to powiększenie (tj. ubruttowienie, gross-up) nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz są ponoszone w związku z działalnością prowadzoną przez spółkę. Dlatego też do kosztów podatkowych spółki można zaliczyć całą kwotę zapłaconych odsetek, nawet jeżeli zawiera ona w sobie równowartość podatku u źródła. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2014 r., nr ILPB3/ /14-2/PR. Płatności dla zagranicznych kancelarii świadczących usługi w Polsce nadal są opodatkowane Organy podatkowe niezmiennie podtrzymują, że sam fakt zrealizowania płatności z Polski/przez polskiego rezydenta podatkowego prowadzi do powstania po stronie zagranicznego usługodawcy dochodu w Polsce, o jakim mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT. Powyższego nie zmienia nawet fakt fizycznego wykonywania usługi w całości poza terytorium Polski. Jeżeli taka płatność podlega dodatkowo podatkowi u źródła (np. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT), to wówczas powinno nastąpić odpowiednie rozliczenie z organem podatkowym w tym zakresie (tzn. spółka dokonując wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych będzie zobowiązana jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat). Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2014 r., nr IBPBI/ 2/ /14/BG.

2 Nieodpłatne nabycie nakładów na infrastrukturę energetyczną nie jest przychodem Podatek dochodowy od osób prawnych Spółka A w ramach działalności dostarcza energię elektryczną. Jednocześnie Spółka A jest właścicielem infrastruktury energetycznej (urządzeń doprowadzających energię do Spółki B), znajdującej się na nieruchomościach należących do tego ostatniego podmiotu. Spółka B planuje przeprowadzenie inwestycji, polegającej na wybudowaniu nowej hali na potrzeby prowadzonej przez nią działalności produkcyjnej. Na skutek planowanej inwestycji wzrośnie zapotrzebowanie Spółki B na energię elektryczną dostarczaną przez Spółkę A. W związku z tym, Spółka B poniesie określone/częściowe nakłady na rozbudowę infrastruktury energetycznej. Planowane jest, że po zakończeniu prac elementy sfinansowane przez Spółkę B zostaną przekazane nieodpłatnie na rzecz firmy dostarczającej energię elektryczną (tj. Spółki A), na potrzeby realizacji zobowiązania do dostarczenia na rzecz Spółki B energii elektrycznej, ale o zwiększonej niż dotychczas mocy. Spółka A i B są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT. Mimo tego, nieodpłatne przekazanie nie spowoduje powstania przychodu po stronie Spółki A. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/ /14/MO. Można samodzielnie kształtować udział w zyskach wspólników spółki komandytowej Spółka z o.o. planuje utworzenie spółki komandytowej, w której zostanie komplementariuszem. Komandytariuszem będzie osoba fizyczna. Spółka w ramach swojej działalność miałaby świadczyć obsługę administracyjno-księgowo-kadrową. Wspólnikom spółki komandytowej będzie przysługiwało roszczenie o zwrot wniesionych uprzednio wkładów w momencie wystąpienia ze spółki, rozwiązania spółki lub jej likwidacji, ich decyzją podział zysków ukształtowany zostanie niezależnie od wniesionych wkładów. Spółka nie wiedziała czy organ może szacować dochody w zakresie tak ukształtowanego podziału zysku spółki komandytowej (niezależnie od wniesionego wkładu). Organ podatkowy stwierdził, że nie ma przeszkód prawnych aby wspólnicy spółki komandytowej ustalili wysokość udziałów poszczególnych wspólników w zysku spółki w sposób niezależny od wysokości wniesionych wkładów. Stanowisko to jak się wydaje może być również pomocne przy ustalaniu odmiennych udziałów w przychodach i kosztach w ramach prowadzonego wspólnego przedsięwzięcia lub konsorcjum. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2014 r., nr IBPBI/1/423-21/14/KB. Wypłata nagród z zysku netto nie będzie kosztem Spółka wypłaciła nagrody brutto (tj. łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi itp.) pracownikom za poszczególne lata. Nagrody te zostały wypłacone z wypracowanego zysku netto i ujęte w księgach jako koszty uzyskania przychodów. Był to błąd. Zdaniem organu podatkowego wydatki finansowane z zysku netto (tj. po opodatkowaniu CIT), nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, bowiem w ogóle nie mają charakteru kosztowego. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/ /14/AP. Nabycie wierzytelności pożyczkowej zmienia jej charakter (prawny?) Wnioskodawca planuje nabyć wierzytelność pożyczkową od Spółki X, której dłużnikiem jest spółka ukraińska (strony postanowiły, że zastosowanie będą miały wyłącznie przepisy prawa polskiego). Wnioskodawca chce zawrzeć porozumienie w wyniku którego spłaci Spółkę X. Porozumienie zostanie przy tym zawarte pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką X. Spółka ukraińska wyrazi zgodę w formie pisemnej na wstąpienie Wnioskodawcy w prawa wierzyciela. W opisanej sytuacji organ wydający interpretację wskazał, że nabycie wierzytelności przez wnioskodawcę (na zasadzie subrogacji) jest czymś innym niż zawarcie umowy pożyczki. W konsekwencji, jej późniejsza spłata będzie stanowić przychód CIT dla nabywającego wierzytelność, podczas gdy poniesione w związku z tym wydatki będą kosztem uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/ /14/MO.

3 Ograniczenia cienkiej kapitalizacji bada się na moment płatności Spółka zaciągnęła pożyczkę u swojego udziałowca (przed wprowadzeniem nowych regulacji dot. cienkiej kapitalizacji w 2015 r.). Udziałowiec planuje wniesienie aportem ww. wierzytelności pożyczkowej (na którą składają się głównie odsetki, bowiem kwota główna została uprzednio w znacznej części spłacona) do innego podmiotu, stając się tym samym jego udziałowcem. Ostateczny wierzyciel nie będzie przy tym udziałowcem pierwotnego dłużnika. Następnie, spółka (czyli dłużnik) dokona spłaty wierzytelności pożyczkowej na rzecz ostatecznego wierzyciela, przy czym w pierwszej kolejności spłacona zostanie kwota główna, a następnie odsetki. W takiej sytuacji, nie stosuje się ograniczeń cienkiej kapitalizacji (a w szczególności, powinny być one brane pod uwagę w chwili wykonywania płatności przez dłużnika). Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 grudnia 2014 r., nr IPTPB3/ /14-4/IR. Wydatki na uniknięcie kary można uznać za koszty Decyzją UOKiK, na Spółkę została nałożona kara pieniężna. Zapłata kary nie ma związku z uzyskaniem przychodu spółki, ani zabezpieczeniem jego źródła, dlatego nie można jej uznać za koszty uzyskania przychodów. Natomiast, według organu wydającego interpretację, wydatki poniesione na uniknięcie nałożonej kary takie jak koszty: postępowania przed UOKiK, zasądzone wyrokiem sądu ochrony konkurencji i konsumentów, oraz zasądzone przez sąd apelacyjny, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wiążą się z działalnością Spółki oraz zostały poniesione w celu ochrony jej interesów. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/ /14/BG. Umorzenie pożyczki nie musi spowodować powstania przychodu u dłużnika Spółka posiada udziały w podmiocie z siedzibą na Cyprze oraz uzyskała od tego podmiotu pożyczkę. Następnie, podmiot cypryjski umorzył udziały posiadane w nim przez pożyczkobiorcę w zamian za wynagrodzenie (w postaci rzeczowej, t.j. w zamian za umorzenie pożyczki uzyskanej uprzednio przez polską spółkę). Skutkiem takiej transakcji, po stronie polskiego pożyczkobiorcy, będzie wygaśnięcie całości zobowiązania z tytułu uzyskanej kwoty głównej pożyczki oraz naliczonych od niej odsetek. Nastąpi zatem konfuzja zobowiązań i wierzytelności dotyczących umowy pożyczki, która nie spowoduje powstania u pożyczkobiorcy przychodu w CIT. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/ /14/JD. Księgowa wartość sprzedawanej wierzytelności własnej może być kosztem W przypadku sprzedaży wierzytelności własnych, które nie zostały zaliczone do przychodów należnych podatnika na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, podmiot ten może mieć prawo do rozpoznania ich wartości nominalnej (księgowej) jako kosztu podatkowego, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty wynagrodzenia uzyskanego za zbycie przedmiotowych należności. Wyrok WSA w Warszawie z 28 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 791/14 (wyłącznie na podstawie ustnego uzasadnienia). ADAM STUŁKA Manager w Działe Doradztwa Podatkowego tel.: Kary umowne pomniejszą przychód Spółka stanęła na stanowisku, że kary umowne, którymi obciążają ją kontrahenci stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Organ zgodził się ze Spółką w zakresie możliwości zaliczenia określonych kar umownych do kosztów uzyskania przychodów, ale pod warunkiem, że: podatnik działał przy zachowaniu należytej staranności (przed obciążeniem karą), kary wynikają z okoliczności, na które podatnik nie miał wpływu, oraz są związane z uzyskiwanym przychodem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/ /14/AP.

4 Podatek od towarów i usług Obowiązek podatkowy przy odsprzedaży energii powstaje w dniu wystawienia refaktury Podatnik otrzymuje faktury wystawione z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń. W następnej kolejności podatnik obciąża powyższymi kosztami użytkownika należących do niego nieruchomości. W celu udokumentowania tych transakcji wystawia refaktury o takiej samej wartości, jak faktury otrzymane. W przypadku obciążania użytkownika nieruchomości kosztami dostawy energii elektrycznej oraz kosztami jej dystrybucji, obowiązek podatkowy należy ustalać tak jakby od początku odsprzedawany towar był dostarczany, a odsprzedawana usługa (czyli dystrybucja) była wykonywana przez odsprzedającego. W efekcie, w przypadku odsprzedaży kosztów zużytej energii elektrycznej i kosztów dystrybucji energii elektrycznej, obowiązek podatkowy powstanie z datą wystawienia refaktury. Inaczej jest w przypadku odsprzedaży usługi eksploatacji i konserwacji urządzeń. W takim przypadku moment wykonania usługi na rzecz ostatecznego beneficjenta jest tożsamy z momentem wykonania usługi przez pierwotnego usługodawcę. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 grudnia 2014 r., nr IPTPP2/ /14-4/JSz. Usługa forfaitingu/faktoringu może być zwolniona z VAT Spółka zawiera z swoimi klientami umowy forfaitingu, na mocy której nabywa on wierzytelności od zbywcy bez prawa regresu (wraz z cesją wierzytelności na Spółkę przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika i w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności). Zdaniem NSA, jeśli istotą świadczonej przez podatnika usługi, którą strony nazwały usługą forfaitingu jest szeroko rozumiane zapewnienie finansowania, a nie wprost ściąganie długów/windykacja należności, to wówczas usługa ta może korzystać ze zwolnienia w VAT. O możliwości wykorzystania ww. zwolnienia z VAT nie decyduje to jak dana czynność zostanie nazwana przez strony odpowiedniej umowy (forfaiting, faktoring, inna umowa nienazwana) ale przede wszystkim jej skutek/walor ekonomiczny. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1992/13. Od kredytu kupieckiego nie nalicza się VAT Podatnik oprócz dostawy towarów świadczy również usługę jej finansowania. W związku z tym, odbiorcom są naliczane dodatkowe opłaty (tj. odsetki) związane z odroczeniem terminu płatności. W takim przypadku kwota odsetek od kredytu kupieckiego nie stanowi elementu należności za dostarczony towar w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie, jak potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej, nie należy doliczać kwoty odsetek do podstawy opodatkowania VAT. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 grudnia 2014 r., nr IBPP2/ /14/ICz. Nabycie wierzytelności własnych bez podatku Spółka prowadzi działalność leasingową, w ramach której m. in. zawiera z klientami umowy leasingu operacyjnego i finansowego, z których należne jej przychody (poszczególne raty leasingowe) przelewa na Bank w celu wcześniejszego uzyskania kwot objętych umową leasingową. Jednak Spółka dokonała powrotnego przeniesienie wierzytelności leasingowych w formie aportu wierzytelności do Spółki, w wyniku czego Bank objął udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności. Takie powrotne nabycie od banku wierzytelności własnych (pod warunkiem, że różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną przenoszonych wierzytelności odzwierciedla ich wartość ekonomiczną) nie stanowi usługi w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W tej sytuacji nie można bowiem zidentyfikować świadczenia, które miałby wykonywać nabywca na rzecz zbywcy. W konsekwencji, nie można mówić o wykonaniu usługi, która miałaby być opodatkowana VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt: I FSK 2066/13, I FSK 2067/13. Rekompensata z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy poza VAT Podatnik zawarł umowę z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terminem realizacji do końca maja 2015 r. Wykonawca w styczniu 2014 r. złożył pismo, w którym oświadczył o rozwiązaniu niniejszej umowy. W wyniku zawartej ugody ustalono, że wykonawca z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy zapłaci na rzecz zamawiającego rekompensatę. Taka rekompensata z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy nie stanowi wynagrodzenia za usługę wykonaną przez wykonawcę na rzecz zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Tym samym nie podlega ona opodatkowaniu VAT. Nie dochodzi tutaj bowiem do wykonania usługi, gdyż nie występuje realizacja jakiegokolwiek świadczenia. W konsekwencji, rozwiązanie samej umowy, nawet gdy jest związane z odpłatnością bądź odszkodowaniem nie może być traktowane jako wyświadczenie usługi, które podlega opodatkowaniu VAT. Wyrok WSA w Gliwicach z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Gl 1280/14.

5 Zakup kawy i herbaty dla pracowników z prawem do odliczenia, ale ciastka już nie Podatnik kupił napoje (kawy, herbaty) oraz drobne słodycze (ciastka) dla swoich pracowników, kontrahentów, przedstawicieli instytucji finansowych oraz inwestorów. Napoje i słodycze są konsumowane podczas spotkań biznesowych oraz w czasie bieżącej pracy pracowników. Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka, wody oraz drobnych słodyczy (ciastek) udostępnianych kontrahentom, przedstawicielom instytucji finansowych oraz inwestorom w trakcie spotkań służbowych. Prawo takie przysługuje podatnikowi nawet wówczas gdy te produkty są udostępniane pracownikom w ramach spotkań służbowych. Jeżeli jednak wyroby te są do dyspozycji pracowników w trakcie bieżącej pracy, w takiej sytuacji VAT należnego nie wolno pomniejszyć o podatek naliczony od nabycia drobnych słodyczy (ciastek). Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 grudnia 2014 r., nr IPTPP4/ /14-2/MK. Magazynowanie wraz z usługami dodatkowymi nie są związane z nieruchomością Podatnik świadczy na rzeczy swojego kontrahenta kompleksową usługę magazynowania odzieży roboczej stanowiącej własność tego podmiotu. Zakres usługi obejmuje oprócz samego magazynowania, także rozładowywanie i załadowywanie towarów, pakowanie ich oraz przygotowanie do transportu. Kompleksowa usługa magazynowania, na którą składa się również rozładowywanie i załadowywanie towarów, pakowanie ich oraz przygotowanie do transportu, nie ma charakteru usługi bezpośrednio związanej z nieruchomością, która sama stanowi odrębny przedmiot świadczenia. Dlatego też miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania VAT, usługi na rzecz podatnika zgodnie z zasadami ogólnymi będzie siedziba usługobiorcy. W konsekwencji w przypadku, gdy taka usługa (t.j. magazynowania wraz z usługami pobocznymi) jest świadczona na rzecz podmiotu z zagranicy wówczas nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r., nr IBPP4/ /14/PK. Można przechowywać faktury tylko w formie elektronicznej Podatnik z tytułu świadczenia usług w zakresie sprzedaży podstawowej, tj. dostawy i dystrybucji ciepła oraz sprzedaży pomocniczej wystawia co miesiąc dużą liczbę faktur sprzedaży dla odbiorców swoich towarów i usług w systemie komputerowym, a później drukuje je w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza odbiorcy, a drugi zachowuje dla siebie, oraz część z nich na życzenie odbiorców przesyła elektronicznie. Podatnik przechowuje egzemplarze faktury wyłącznie w formie elektronicznego zapisu w informatycznym systemie finansowo-księgowym. W przypadku, w którym podatnik prowadzi elektroniczny system archiwizowania wystawianych w formie papierowej faktur oraz faktur korygujących, to wówczas może przechowywać kopię faktur oraz kopię faktur korygujących wystawionych przy użyciu systemu finansowo-księgowego (których jeden egzemplarz wydawany/przesyłany będzie do odbiorców w formie papierowej), wyłącznie w formie elektronicznego zapisu na informatycznych nośnikach danych, bez konieczności drukowania i przechowywania egzemplarzy w formie papierowej. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 grudnia 2014 r., nr IBPP2/ /14/ICz. Należy opodatkować towary przekazane nieodpłatnie Podatnik jest producentem wyrobów z branży alkoholowej, w szczególności piwa. W ramach podejmowanych działań marketingowych przekazuje swoim kontrahentom wytwarzane przez siebie piwo. Takie nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentom polega VAT niezależnie od tego czy podatnik nabył przekazywane towary, czy wytworzył je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy opodatkowaniu nieodpłatnego przekazania towaru istotne jest bowiem jedynie prawo do odliczenia podatku naliczonego, które przysługiwało podatnikowi w związku z towarem, który ma być następnie przedmiotem nieodpłatnego przekazania. Wyrok WSA w Poznaniu z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 717/14. Korzystanie z patentu podlega VAT Podatnik jest współuprawnionym do wielu patentów chroniących technologię wytwarzania różnych wyrobów chemicznych. Podpisał umowę z polskim przedsiębiorcą (także współuprawnionym do tych patentów), który w ramach kontraktu z nabywcą rosyjskim odpłatnie udzieli licencji na korzystanie z patentów stanowiących ich współwłasność, oraz sprzeda dokumentację techniczną. W efekcie podatnik umożliwiając korzystanie wykonawcy z udziału we współwłasności patentu, celem realizacji umowy z kontrahentem rosyjskim, będzie świadczył na rzecz głównego wykonawcy usługę podlegającą VAT. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 grudnia 2014 r., nr IPTPP2/ /14-5/JSz.

6 Podatek od czynności cywilnoprawnych Sprzedaż wierzytelności za granicą może być objęta PCC w Polsce Za granicą została zawarta umowa sprzedaży między spółką mającą siedzibę poza granicami RP (zbywca) oraz osobą fizyczną będącą polskim podatnikiem (nabywca). Przedmiotem umowy była wierzytelność, z której dłużnikiem jest podmiot mający siedzibę w Polsce. Źródłem wierzytelności jest sprzedaż akcji SKA mającej siedzibę na terytorium RP. Mimo że umowa została zawarta za granicą, a stroną umowy jest spółka mająca siedzibę poza terytorium RP, ostateczna spłata wierzytelności, wynikłej ze sprzedaży akcji polskiej SKA, nastąpi między polskimi podmiotami, co oznacza, że sprzedaż wierzytelności będzie opodatkowana PCC. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 grudnia 2014 r., nr IPTPB2/ /14-4/KK. Podział spółek jest nieopodatkowany Spółka planuje podział przez wydzielenie z niej zespołu składników majątkowych. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są zmiany umowy spółek wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o PCC. Wyliczenie zawarte w tym artykule stanowi katalog zamknięty. Podział spółki, również przez wydzielenie z niej zespołu składników majątkowych (związanego z podstawową działalnością wnioskodawcy) i przeniesienie go do innej spółki akcyjnej, nie znajduje się w omawianym przepisie. W związku z tym, czynność ta nie będzie opodatkowana PCC. Interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/ /14/MZ. MARIUSZ WACHALA Konsultant w Działe Doradztwa Podatkowego tel.: Niniejszy materiał nie stanowi wyczerpującej informacji o wprowadzonych zmianach legislacyjnych, ani nie stanowi opinii podatkowej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji prosimy o zasięgnięcie szczegółowej porady podatkowej. W zakresie szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z Działem Doradztwa Podatkowego BDO. BDO to międzynarodowa sieć niezależnych firm audytorsko-doradczych, których współpraca koordynowana jest z centralnego biura w Brukseli. Początki BDO sięgają 1963 roku. W Polsce BDO działa od 1991 roku. Mamy 5 biur, w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach. BDO zajęło 5 miejsce w Rankingu Najlepszych Firm Audytorskich 2013 r. Rzeczpospolita, 5 miejsce w Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych 2013 r. Parkiet. Od 2004 roku jesteśmy członkiem najwyższej kategorii A PCAOB Public Company Accounting Oversight Board organizacji zrzeszającej firmy audytorskie obsługujące podmioty notowane w USA. BDO Warszawa, ul. Postępu 12, Warszawa; tel.: , fax: ,

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (C-538/08 i C-033/09) orzekł, Ŝe nie narusza klauzuli stałości taka nowelizacja przepisów, która generalnie jest korzystna dla podatników.

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015. Newsletter podatkowy

Marzec 2015. Newsletter podatkowy Marzec 2015 Newsletter podatkowy Audyt Doradztwo Podatkowe Księgowość Doradztwo Giełdowe Szkolenia Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej Z wielką przyjemnością informujemy, iż Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument

Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument Prosument dr Jarek Neneman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów 26 września, Słupsk Rozliczenia podatkowe związane z Programem Prosument PIT Prosument Podatek PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 3/2014, 22 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Sierpień 2014

AccreoNewsletter Sierpień 2014 NEWS List ostrzegawczy MF do przedstawicieli branży elektronicznej Wniesienie projektu zmian w PON do Sejmu Zakończenie prac nad projektem wprowadzającym m.in. CFC (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta)

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidującego opodatkowanie CIT SKA (spółek komandytowo-akcyjnych) i

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 8/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 8/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT WSA w Łodzi orzekł w wyroku z 15 lipca 2010 r. (I SA/Łd 531/10), że opodatkowaniu zerową stawką VAT podlega, jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), dostarczenie towaru

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 2 / Kwiecień 2014 W numerze: Faktury zbiorcze oraz moment powstania obowiązku podatkowego wg nowych przepisów Przekazanie wspólnikowi majątku po likwidacji spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu podatkiem

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 Sygnatura PT8.8101.280.2015TKE Data 2015.07.01 Autor Minister Finansów ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 26, 5 sierpnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2013

CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2013 CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2013 TEMATY MIESIĄCA Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych przedłużone do 2026 r. Wydatki na spotkania biznesowe mogą stanowić koszty podatkowe. Różnice kursowe w wycenie

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 22, 18 czerwca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 22, 18 czerwca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 22, 18 czerwca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 13, 2 kwietnia 2012 20112011

TaxWeek. Nr 13, 2 kwietnia 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 13, 2 kwietnia 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 1/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 1/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT WSA w Warszawie w wyroku z 13 stycznia 2010 r. (III SA/Wa 1634/09) orzekł, Ŝe jeśli przyczyna podniesienia ceny powstała po wystawieniu faktury, to jej korektę naleŝy ująć

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 14, 8 kwietnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 14, 8 kwietnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwietnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 2, 14 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 2, 14 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 2, 14 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo