TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011"

Transkrypt

1 Przegląd nowości podatkowych Nr 15, 15 kwietnia Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a także wybór nowości legislacyjnych. Życzymy przyjemnej lektury! Orzeczenie tygodnia Zakres prawa do odliczenia podatku VAT w związku z leasingiem bankowozu Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu, jeżeli samochód nabyty przez niego spełnia kryteria określone dla pojazdu specjalnego zgodnie z art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym, a także wymogi konieczne do uznania pojazdu za bankowóz wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Sprawa dotyczyła podatnika, świadczącego usługi prawne, opodatkowane stawką 23 % VAT. Zapłata za usługi następowała w formie przelewów bankowych, lub w gotówce. Ponadto, w związku ze świadczonymi przez siebie usługami podatnik dysponował dokumentami objętymi tajemnicą adwokacką. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa przewozu środków pieniężnych i dokumentów podatnik podpisał umowę leasingu operacyjnego samochodu. W aucie zostały zainstalowane szczególne elementy wyposażenia, które spełniają wymogi zawarte w załączniku nr 5 do

2 Nr 15, 15 kwietnia 2013 Strona 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (dalej: rozporządzenie) określone dla bankowozu typu C. Spełnienie wymagań uznania pojazdu za bankowóz zostało potwierdzone właściwymi certyfikatami oraz wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Na tle powyższego, podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy w przypadku korzystania na podstawie umowy leasingu z samochodu specjalnego - bankowozu typu C, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe samochodu specjalnego oraz z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do jego napędu? Zdaniem podatnika prawo takie powinno mu przysługiwać, ze względu na spełnienie wszystkich wymagań prawnych dla uznania samochodu za bankowóz, a także wykorzystywanie go w działalności opodatkowanej. Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Po wyczerpaniu toku instancyjnego, podatnik złożył skargę do WSA w Warszawie, który przyznał mu rację. W ustnym uzasadnieniu WSA stwierdził, że w niniejszej sprawie, w ramach prowadzonej działalności podatnik będzie posiadał bankowóz, który dawałby mu komfort co do tego, że przewożone pieniądze i dokumenty są bardziej bezpieczne, z uwagi na fakt, że samochód ten jest bardziej chroniony przez system elektroniczny i fizyczne zastosowanie do możliwości przewozowych pieniędzy i dokumentów. Podatnik korzysta z tego samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, że przesłanki umożliwiające odliczenie pełnej kwoty VAT są spełnione, dlatego zaskarżoną interpretację należało uchylić. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 9 kwietnia 2013 r.)

3 Nr 15, 15 kwietnia 2013 Strona 3 Interpretacja tygodnia Przejazd samochodem służbowym między miejscem parkowania a miejscem wykonywania pracy skutki w PIT Przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania (miejscem zamieszkania), a miejscem pracy nie stanowią dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT, o ile nie służą one osobistym celom pracowników, a wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych. Sprawa dotyczyła spółki z branży wydobywczej o bardzo rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Ze względu na konieczność dużej mobilności pracowników poza stałe miejsce świadczenia pracy, spółka udostępniała im samochody służbowe. Miejsce ich parkowania wyznaczone zostało w miejscu zamieszkania pracowników lub jego najbliższej okolicy. Decyzja o takim sposobie przechowywania mienia w postaci samochodów służbowych uzasadniona była znaczną odległością między oddziałami spółki oraz brakiem możliwości zapewnienia wystarczającej liczby miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa w pobliżu miejsca siedziby spółki. W związku z powyższym spółka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania przez nich obowiązków służbowych. W opinii spółki nie można uznać, iż pracownicy dojeżdżający samochodami służbowymi z miejsca parkowania do miejsca wykonywania pracy uzyskują przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia. Zdaniem spółki realizują oni wówczas obowiązki służbowe nałożone przez pracodawcę. Przejazdy między miejscem parkowania a miejscem wykonywania pracy należy natomiast uznać za związane z realizacją celu służbowego, jakim jest utrzymanie stałej gotowości do wykonywania pracy, do której niezbędne jest użytkowanie samochodu służbowego. W związku z powyższym na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego.

4 Nr 15, 15 kwietnia 2013 Strona 4 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko spółki za prawidłowe, odstępując jednocześnie od sporządzenia uzasadnienia prawnego wydanego rozstrzygnięcia. Warto zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja wpisuje się w korzystną dla podatników linię interpretacyjną, prezentowaną od pewnego czasu przez organy podatkowe. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2013 r.) (sygn. IPTPB1/ /12-2/MD). Legislacja Rada Ministrów zaakceptowała wniosek do KE o wprowadzenie odwrotnego obciążenia w VAT Rząd zaakceptował przygotowywany przez Ministerstwo Finansów wniosek do Komisji Europejskiej o derogację w celu upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy Rady 2006/112/WE - wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT dotyczącego prętów stalowych. Express sądowy Refaktura ubezpieczenia przy umowie leasingu zwolniona z VAT Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które leasingodawca sprzedał leasingobiorcy, jest zwolnione z VAT. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 8 kwietnia 2013 r.) Warunki zaliczania kar umownych do kosztów podatkowych Kara umowna, która ma związek z przychodem, może być kosztem działalności podatnika. Jeżeli spółka zauważa, że nie jest w stanie wywiązać się w sposób właściwy z umowy i proponuje swojemu kontrahentowi odstąpienie od niej, określa warunki i karę umowną - to działalność spółki ma charakter racjonalny, stara się ona zmniejszyć swoje koszty, płacąc karę umowną. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Poznaniu z 4 kwietnia 2013 r.)

5 Nr 15, 15 kwietnia 2013 Strona 5 Opodatkowanie VAT usługi dostarczania informacji geologicznej Usługa dostarczania informacji geologicznej (tzw. surowych danych sejsmicznych) jest usługą związaną z nieruchomością, w konsekwencji będzie podlegać podatkowi VAT w miejscu położenia nieruchomości. W serwisie mogą Państwo zapoznać się z komentarzem do tego wyroku. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 29 marca 2013 r.) Koszty uzyskania przychodów w PIT z tytułu wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne NSA odmówił podjęcia uchwały Podjęcie uchwały w kwestii czy do kosztów reprezentacji należą koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych jest niemożliwe, ponieważ istnieje obiektywna niemożność skonstruowania miarodajnych kryteriów, które w sposób abstrakcyjny w odniesieniu do wszystkich możliwych stanów faktycznych, wytyczyłoby jednoznaczną linię rozgraniczającą działania i wydatki mieszczące się w kosztach reprezentacji, od tych które za takie nie będą uznane. Sądy nie powinny przejmować roli ustawodawcy i ustalać ogólnej reguły prawnej, która dałaby podstawę do rozstrzygania każdej pojawiającej się sytuacji faktycznej. (Ustne uzasadnienie postanowienia NSA z 8 kwietnia 2013 r., II FPS 7/12). Express skarbowy Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku na samochód używany wykorzystywany w działalności gospodarczej przez okres krótszy niż rok Jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatku poniesionego na zakup samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany przez okres krótszy niż rok, może zostać przeprowadzone już w miesiącu jego zakupu. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12 marca 2013 r.) (ITPB1/415-52/13/HD)

6 Nr 15, 15 kwietnia 2013 Strona 6 Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę wolne od PIT Wypłacone pracownikowi wnioskodawcy odszkodowanie, zasądzone na podstawie przepisów Kodeksu pracy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Zatem na wnioskodawcy nie ciążył obowiązek potrącenia podatku dochodowego z tytułu jego wypłaty. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 22 marca 2013 r.) Moment ujęcia w kosztach wstępnej opłaty leasingowej Wstępna opłata leasingowa, na gruncie przepisów ustawy o PIT, powinna być zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika w działalności gospodarczej, jednorazowo, w momencie poniesienia. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 marca 2013 r.) Świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej bez VAT Nieodpłatne świadczenie usług prawnych przez podatnika polegające na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w każdą sobotę miesiąca przez 2 godziny na rzecz mało zamożnych mieszkańców miast oraz pobliskich wiosek - wpisuje się w cel prowadzonej działalności, w związku z czym nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 2 u.p.t.u. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie przepis ten nie ma zastosowania, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 27 marca 2013 r.) Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w związku z uczestnictwem w strukturze Cash poolingu Powiązani w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy CIT są wprawdzie ze sobą sczestnicy (w tym oczywiście spółka), ale trudno z kolei w ich wzajemnych relacjach w ramach struktury cash poolingu doszukać się jakiegokolwiek przypadku kupna lub

7 Nr 15, 15 kwietnia 2013 Strona 7 sprzedaży towarów bądź usług (czyli przypadków przeprowadzania transakcji pomiędzy uczestnikami). ( ) Z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu spółka (jako jeden z jej uczestników) nie jest obowiązana sporządzać dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 marca 2013 r.) Przetestuj taxonline.pl Zeskanuj kod: Jeśli informacje zawarte w tej publikacji są dla Państwa interesujące, lub też jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt: Więcej informacji o prezentowanych orzeczeniach i interpretacjach znajdą Państwo w serwisie Zastrzeżenie prawne: TaxWeek Przegląd N owości Podatkowych ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić jedynej podstawy do podejmowania działań PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci Pricewaterhou secoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Raport 2013. Samochody w użytkowaniu pracowników

Raport 2013. Samochody w użytkowaniu pracowników Raport 2013 Samochody w użytkowaniu pracowników 1 Treść Raport 2013... 1 Użytkowanie samochodów prywatnych w celach służbowych... 3 Ryczałt... 3 1. Limity ryczałtu pieniężnego jakie można przyznać pracownikowi...

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com No. 01-02/2015 www.bssce.com Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss Business Support Solution ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail: taxnews@poczta.bssce.com Tel:

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10.

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10. nr 19(259) 1.10.2014 dodatek nr 14 Sposób na płace Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce I. Świadczenia pozapłacowe w podstawie opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Tygodnik ISSN 1234-8325 Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód 9 grudnia 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 46 (990) Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Kup dowolne produkty lub

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax

Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax SPIS TREŚCI A. OMÓWIENIE PRZEPISÓW... 2 1. Pełne odliczenie VAT od pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony... 2 2. Odliczenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO NEWSLETTER PODATKOWY 1. VAT Minister Finansów walczy z wyłudzeniami zwrotu podatku Od 1 lipca 2015 r. kolejne towary (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, konsole do gier) zostaną objęte

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo