TaxWeek. Nr 6, 11 luty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011"

Transkrypt

1 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a także wybór nowości legislacyjnych. Życzymy przyjemnej lektury! Orzeczenie tygodnia Przekazanie majątku na rzecz udziałowca jest neutralne na gruncie CIT dla likwidowanej spółki Dokonanie likwidacji spółki zgodnie z przepisami k.s.h. oraz przekazanie wspólnikowi majątku nie spowoduje przyrostu aktywów spółki. Nie powstanie więc z tego tytułu przysporzenie na rzecz spółki, a w konsekwencji nie można rozpoznać powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie spółki. Sprawa dotyczyła spółki, będącej polskim rezydentem podatkowym. W ramach restrukturyzacji wszystkie udziały spółki miały zostać nabyte przez inną spółkę kapitałową (jedynego udziałowca), również posiadającego status polskiego rezydenta podatkowego. Wspólnik rozważał podjęcie decyzji o rozwiązaniu i likwidacji spółki oraz przejęciu jej majątku i kontynuowaniu prowadzonej przez nią działalności. Na tle powyższego spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, jakie konsekwencje na gruncie CIT spowoduje po stronie spółki (jako podatnika oraz płatnika) przekazanie całego majątku na rzecz jedynego wspólnika w związku z likwidacją spółki? Zdaniem spółki, przekazanie jej jedynemu udziałowcowi majątku w związku z jej likwidacją nie spowoduje powstania po stronie spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Przychód powstanie natomiast po stronie wspólnika. Będzie on opodatkowany według 19%

2 Nr 6, 11 luty 2013 Strona 2 stawki CIT, a spółka - jako płatnik tego podatku - będzie zobowiązana pobrać go odpowiedniej wysokości i wpłacić urzędu skarbowego. Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki w zakresie obowiązków likwidowanej spółki kapitałowej jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji przekazania majątku tej spółki na rzecz udziałowca za prawidłowe, natomiast w zakresie konsekwencji podatkowych jakie poniesie likwidowana spółka kapitałowa, występująca w charakterze podatnika, w sytuacji przekazania majątku tej spółki na jej udziałowca w związku z likwidacją za nieprawidłowe. Po wyczerpaniu toku instancyjnego, spółka wniosła skargę do WSA w Warszawie, który uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że przekazanie wspólnikowi całego majątku spółki w związku z likwidacją spółki nie powoduje powstania po stronie spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Nie ma bowiem przysporzenia po stronie likwidowanej spółki z tytułu przekazania majątku na rzecz jedynego udziałowca spółki. Likwidacja spółki z o.o. odbywa się w oparciu o przepisy k.s.h. W myśl art k.s.h., likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek jest dzielony pomiędzy wspólników spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przeprowadzona w ten sposób likwidacja nie powoduje przysporzenia po stronie spółki likwidowanej. (Ustne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lutego 2013 r.) Interpretacja tygodnia Umorzenie odsetek od pożyczki w ramach umowy zwolnienia z długu nie tworzy przychodu opodatkowanego PIT Pożyczkodawca osoba fizyczna, zwalniając spółki z długu powstałego w wyniku naliczonych odsetek od pożyczek (zarówno w części jak i w całości), nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Sprawa dotyczyła podatnika osoby fizycznej, który udzielił kilku pożyczek spółkom, będącymi podmiotami z nim powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Spółki były członkami międzynarodowej grupy kapitałowej i prowadziły działalność w branży deweloperskiej. Umowy pożyczek przewidywały wynagrodzenie dla podatnika w postaci odsetek naliczonych od kwoty

3 Nr 6, 11 luty 2013 Strona 3 głównej. Z uwagi jednak na trudną sytuację ekonomiczną pożyczkobiorców, podatnik zamierzał umorzyć im odsetki, poprzez zawarcie umowy zwolnienia z długu. W świetle powyższego, podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy w tej sytuacji powstanie po jego stronie przychód opodatkowany PIT? Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wnioskodawca wskazał, że do powstania przychodu nie dojdzie. W uzasadnieniu swego stanowiska podatnik podkreślił, że zgodnie z zasadą swobody umów, strony kontraktu mogą w dowolny sposób najpierw kształtować, a następnie zmieniać jego treść. Dotyczy to również umów pożyczki. W dalszej kolejności wnioskodawca argumentował, że analiza przepisów ustawy o PIT wskazuje, że udostępnienie środków finansowych o charakterze zwrotnym nie tworzy ani przychodu, ani tez kosztu jest bowiem czynnością neutralną podatkowo. Opodatkowaniu podlega zaś wynagrodzenie, np. w postaci odsetek. Na tym tle, w opinii podatnika, umorzenie przez niego długu z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek, poprzez zawarcie umowy o zwolnieniu z długu, spowoduje wygaśnięcie istniejącego między stronami zobowiązania w tej części. W konsekwencji, po zawarciu takiej umowy, pożyczkobiorcy nie będą zobowiązani do wypłaty podatnikowi wynagrodzenia (w formie odsetek od pożyczek) wynikającego z tego dokumentu. Tym samym po stronie wnioskodawcy nie powstanie z tego tytułu przychód do opodatkowania. Na skutek zwolnienia kontrahenta z długu korzyści nie stanowią bowiem podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym. Na poparcie swego stanowiska podatnik przywołał kilka interpretacji i orzeczeń sądowych, wydanych w sprawach o podobnych stanach faktycznych. Dyrektor Izby Skarbowej podzielił to stanowisko, odstępując od uzasadniania interpretacji. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2013 r.)

4 Nr 6, 11 luty 2013 Strona 4 Legislacja Podpisanie umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych podatkowych z Gibraltarem W dniu 31 stycznia 2013 r. została podpisana umowa między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Podpisano protokół do polsko-indyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 29 stycznia 2013 r. w Warszawie podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 roku. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie taxonline.pl Express sądowy Odszkodowanie za przewlekłość postępowania wolne od PIT Kwota zasądzona przez sąd w związku z przewlekłością postępowania sądowego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Nie ma ona żadnego związku z korzyściami jakie podatnik mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także z działalnością gospodarczą. Kwota ta ma charakter zadośćuczynienia, ma bowiem zrekompensować podatnikowi niedogodności o charakterze moralnym, niemajątkowym wynikające z faktu, że postępowanie nie zostało zrealizowane w taki sposób, by toczyło się sprawnie szybko i bez nieuzasadnionej zwłoki. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 6 lutego 2013 r.)

5 Nr 6, 11 luty 2013 Strona 5 Wymóg prowadzenia szkoleń w formach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami sprzeczny jest z Dyrektywą 112 Usługi szkoleniowe (usługi kształcenia zawodowego) świadczone odpłatnie przez OIRP na rzecz radców prawnych, związane z ich doskonaleniem zawodowym, są zwolnione od podatku VAT. Przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT wymóg prowadzenia szkoleń w formach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami sprzeczny jest z przepisem art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE. Stanowi bowiem wprowadzenie dodatkowego kryterium o charakterze przedmiotowym, którego nie przewiduje Dyrektywa 112. W związku z tym, podatnicy mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy wspólnotowe. (Ustne uzasadnienie wyroku NSA z 31 stycznia 2013 r.) Zagadnienie prawne na uchwałę NSA: Świadczenie kompleksowe polegające na trwałej zabudowie meblowej, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym a VAT Czy w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na trwałej zabudowie meblowej z uprzednio nabytych komponentów, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy traktować jako usługę modernizacji, podlegającą opodatkowaniu stawką obniżoną podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 ustawy o VAT czy też jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 o VAT podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową określoną w art. 41 ust. 1 ustawy? (Postanowienie NSA z dnia 31 stycznia 2013 r.) Wysokość zadłużenia spółki wobec podmiotu powiązanego (kwalifikowanego) powinna być szacowana na dzień spłaty odsetek, nie zaś na moment zaciągnięcia pożyczki Dla wystąpienia konsekwencji podatkowych w postaci braku możliwości zaliczenia w poczet kosztów podatkowych odsetek od pożyczek, niezbędne jest łączne wystąpienie dwóch okoliczności faktycznych we właściwym czasie istnienie po stronie pożyczkodawcy statusu podmiotu kwalifikowanego w dacie udzielenia pożyczki oraz odpowiedni poziom zadłużenia spółki wobec takiego pożyczkodawcy w dacie zapłaty odsetek. W przypadku niespełnienia

6 Nr 6, 11 luty 2013 Strona 6 kumulatywnie obu przesłanek odsetki będą traktowane jako koszt uzyskania przychodu. (Ustne uzasadnienie wyroku NSA z 30 stycznia 2013 r.) Express skarbowy Opłata wstępna przy umowie leasingu jako pośredni koszt podatkowy Opłata wstępna, wynikająca z zawartej umowy leasingowej, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna zostać zaliczona w pełnej wysokości w ciężar kosztów uzyskania przychodów Spółki jawnej jednorazowo w momencie poniesienia. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 stycznia 2013 r.) Kiedy świadczenie emerytalne z Węgier nie podlega opodatkowaniu PIT w Polsce Emerytura wypłacana Wnioskodawczyni od 2009 r. z węgierskiego systemu zabezpieczeń socjalnych, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 ww. Konwencji, podlega opodatkowaniu tylko na Węgrzech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Natomiast, jeśli Wnioskodawczyni uzyskała w Polsce dochody z innych źródeł podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, to stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązana była wykazać dochód z emerytury wypłacanej z węgierskiego obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych w rocznym zeznaniu podatkowym dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Polski. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 stycznia 2013 r.) Podatkowe skutki zbycia na rzecz spółki udziałów bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia W wyniku zbycia udziałów (akcji) bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia na rzecz spółki po stronie wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 stycznia 2013 r.)

7 Nr 6, 11 luty 2013 Strona 7 Prawo do zastosowania 0% stawki podatku przy sprzedaży części do statków Dostawa części rurociągów, montowanych później przez stocznie w większe moduły, a następnie użytych na budowanej jednostce morskiej, jako dostawa części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 stycznia 2013 r.) Zasady obliczania różnic kursowych w stanie prawnym po 1 stycznia 2012 r. W stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 stycznia 2012 r. przy obliczaniu różnic kursowych powstających w związku z dokonywaniem przez spółkę na rzecz jej kontrahentów zapłaty w walucie z tytułu zobowiązań, które były wyrażone w walucie, spółka powinna stosować średni kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu waluty z rachunku walutowego spółki. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 stycznia 2013 r.) Przeetestuj taxonline.pl Zeskanuj kod: Jeśli informacje zawarte w tej publikacji są dla Państwa interesujące, lub też jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt: Więcej informacji o prezentowanych orzeczeniach i interpretacjach znajdą Państwo w serwisie Zastrzeżenie prawne: TaxWeek Przegląd Nowości Podatkowych ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić jedynej podstawy do podejmowania działań PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką Krystian Szymaniak Instytucja datio in solutum w kontekście wynagrodzenia wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikiem-przedsiębiorcą a organem podatkowym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo