ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi. dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi. dla"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi Zamawiający: dla SIÓDEMKA S.A., ul. Matuszewska 14, Warszawa, NIP , REGON , KRS , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego ,00 zł, wpłacony w całości. dotyczy Projektu: Wdrożenie innowacyjnej kompleksowej usługi poczty hybrydowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4 Wspieranie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania Małe i średnie przedsiębiorstwa Umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPPD /10-00

2 Szanowni Państwo W związku z realizowanym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wspieranie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania Małe i średnie przedsiębiorstwa zwracamy się z prośbą o złożenie oferty zakupu oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Ofertę należy stworzyć w języku polskim i przesłać na poniższy adres: Projekt Poczta Hybrydowa SIÓDEMKA SA ul. Matuszewska Warszawa Ofertę należy przesłać do dnia roku. Wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania w zakresie oferty udziela: Krzysztof Szymanek: lub tel Jednocześnie informujemy, że oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań. Nie spełnienie tego punktu spowoduje odrzucenie oferty. Składając ofertę Oferent akceptuje w pełni ogólne i szczegółowe warunki przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oczekuje się, że Oferenci zapoznają się dokładnie oraz będą przestrzegać warunków i specyfikacji zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wszelkie odstępstwa od przedstawionych w zapytaniu wymogów, które nie zostaną ustalone z Siódemka SA spowodują odrzucenie oferty. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowej inwestycji, warunków niniejszego zapytania, lub przyszłej procedury przetargowej prosimy kierować na adres Zamawiającego wskazany powyżej.

3 Siódemka S.A. od 1998 roku świadczy usługi kurierskie. Oferuje przesyłki lokalne, krajowe oraz międzynarodowe. Firma, wykorzystując zintegrowane narzędzia informatyczne efektywnie zarządza siecią placówek terenowych i podmiotami współpracującymi. Siódemka S.A. we wszystkich placówkach firmy, posiada certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Posiada także system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, a od czerwca 2008 roku systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 oraz bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce z sukcesem zaimplementowała technologię podpisu elektronicznego. W ciągu dwunastu lat Siódemka S.A. stworzyła jedną z największych sieci kurierskich w Polsce. Dzisiaj Siódemka S.A to kilka tysięcy pracowników i kurierów w 40 oddziałach zatrudnionych w całej Polsce, miesięcznie doręczających ponad 1 milion przesyłek ponad 12 tys. Swoich Klientów. W 2010 r. strategia rozwoju Siódemki została zaktualizowana na kolejne trzy lata. Zakłada ona umocnienie się pozycji firmy na rynku przesyłek specjalnych oraz poprawę podstawowych wskaźników, w tym rentowności sprzedaży oraz zwrotu zainwestowanego kapitału. Mając na względzie powyższe priorytety planujemy zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi, spełniający założenia opisane w niniejszym dokumencie. W ramach rozwiązania oczekujemy dostarczenia funkcjonalności, stosownych szkoleń, instrukcji, wsparcia technicznego. Oferent powinien przedstawić opis modelu licencjonowania rozwiązania wraz z polityką cenową sprzedaży licencji, zakres funkcjonalności dostępnych w oprogramowaniu, a także zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, oraz dotychczasowych referencji użytkowników aplikacji. 1. System 1.1. Rozwiązanie powinno spełniać poniższe cele biznesowe: Rozwiązanie biznesowe, w szczególności powinno spełniać wymagania opisane w dokumencie. Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi Sposób wykorzystania w projekcie: Przedmiotowe oprogramowanie służyć będzie do zarządzania urządzeniami mobilnymi zakupionymi w ramach niniejszego projektu, w tym m.in. mobilnymi urządzeniami magazynowymi oraz mobilnymi urządzeniami kurierskimi. Urządzenia mobilne magazynowe pozwolą na bezprzewodową komunikację z systemem centralnym, w tym rejestrację operacji magazynowych konfekcjonowania poczty hybrydowej, operacji wejścia, wyjścia, sortowania.

4 Urządzenia mobilne kurierskie umożliwią zapewnienie mobilności kurierów na magazynie oraz w terenie z jednoczesną komunikacją on-line urządzeń z serwerem obsługującym magazyn, w szczególności kurierów poruszających się na obszarze Podlasia. Pozwolą także na bezprzewodową komunikację z systemem centralnym, w tym rejestrację operacji realizowanych w ramach doręczenia przesyłki u klienta: doręczenie, awizo, odmowa przyjęcia w czasie rzeczywistym. W projekcie pozwoli również za zarządzanie oprogramowaniem dedykowanym dla mobilnych urządzeń kurierów, które umożliwia rejestrację on-line (poprzez sieć GSM szyfrowanym tunelem APN) operacji kurierskich wykonywanych podczas doręczania przesyłek dokumentowych poczty hybrydowej. Dane będą dostępne w czasie rzeczywistym, co umożliwia przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o procesie wykonywanej usługi poczty hybrydowej. Wydatek jest niezbędny do sprawnego zarządzania wydawaniem i aktualizacją oprogramowania, serwisem urządzeń, wprowadzaniem zmian i testów mobilnego oprogramowania do rejestracji procesów magazynowych i kurierskich podczas realizowania usługi poczty hybrydowej. Zastosowanie tego oprogramowania, w połączeniu z urządzeniem mobilnym wyposażonym w nadajnik GPS oraz dedykowaną aplikację, pomoże ustalić stopień realizacji zlecenia, a w przypadku gdy dokumenty zostały już wydane Kurierowi doręczającemu, jest w stanie sprawnie ustalić lokalizację takiego kuriera i wydać mu odpowiednie dyspozycje na urządzenie w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to będzie skalowalnym oprogramowaniem, które umożliwi jednocześnie odbiór informacji on-line, realizację usługi oraz zarządzania dużą liczbą urządzeń przenośnych w przedsiębiorstwie, przy użyciu jednego punkt kontroli w oddziale w Białymstoku. Bezpieczeństwo: Oprogramowanie to powinno przewidywać możliwość częściowego lub całkowitego wyłączenia urządzenia mobilnego, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Urządzenie może być w ten sposób zablokowane, co uniemożliwia użytkownikowi urządzenia interakcję z interfejsu użytkownika w urządzeniu, a tym samym dostęp do wszelkich danych na urządzenie lub dostęp do sieci za pomocą urządzenia. Nowe oprogramowanie powinno przyczynić się do poprawy efektywności procesów, w tym do ich unifikacji i optymalizacji, poprzez standaryzację i powtarzalność procesów. W związku z tym poszukujemy strategicznego partnera zabezpieczającego nasze potrzeby i wymagania w wyżej opisanym zakresie. Specyfikacja techniczna (funkcjonalna): Centralna platforma zarządzająca urządzeniami mobilnymi, to narzędzie dedykowane dla administratorów IT Spółki oraz Helpdesku. W związku z dokonanymi już przez Spółkę zakupami, platforma powinna być kompatybilna z następującymi modelami urządzeń mobilnych: - Motorola MC65; - Motorola MC 9090; - Motorola WT System powinien umożliwić zdalną: analizę przyczyn awarii urządzenia, wgrywanie nowych wersji oprogramowania czy łat w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, wywołanie zdalnego pulpitu, gdzie zarówno poprzez interfejs WiFi jak i sieć komórkową można podglądać obecnie realizowane operacje na urządzeniu mobilnym,

5 masowe zarządzanie aktualizacją oprogramowania, wymuszenie procesu aktualizacji po zalogowaniu się w konkretnej sieci (np. aktualizacja wyłącznie urządzeń komunikujących się przez WiFi oszczędność kosztów), przygotowywanie pakietów aktualizacyjnych (także firmware) i masowa aktualizacja wyłącznie modeli urządzeń z danej grupy. Jednoczesne użycie składników oprogramowania, pozwoli na wykonanie następujących zadań: 1. Ręczna konfiguracja i instalacja oprogramowania na urządzeniu mobilnym, na wniosek użytkownika urządzenia mobilnego. Funkcja pozwala na szybką i efektywną konfigurację oraz przygotowanie go do stosowania w przedsiębiorstwie. Konfigurując ustawienia, należy umożliwić łączność z siecią, a następnie przy użyciu tego połączenia wykorzystać je do wykonania dodatkowej konfiguracji i instalacji właściwej wersji oprogramowania. 2. Konfiguracja i instalacja oprogramowania na urządzenia mobilne zdalnie pod kontrolą oprogramowania. Funkcja pozwala na konfigurację i instalację oprogramowania na urządzeniach mobilnych zdalnie pod kontrolą serwera programu, co oznacza że jest to skuteczna metoda zapewnienia wszystkim urządzeniom mobilnym odpowiedniej konfiguracji i oprogramowania, które są niezbędne dla ich prawidłowego działania on-line. Narzędzie to zapewnia efektywną aktualizacje oprogramowania i może zostać skonfigurowane jako: aktualizacje automatyczne lub ręczne. Ważne jest, aby zrozumieć, że w/w funkcja jest wykonywana przez program pod kontrolą interfejsu użytkownika konsoli oprogramowania, a zatem nie wymaga obecności urządzenia mobilnego użytkownika. 3. Zarządzanie aktywami (urządzeniami). Program pomaga w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi. Funkcja umożliwia śledzenie urządzeń przenośnych w przedsiębiorstwie według lokalizacji, nazwy i modelu. Oprogramowanie zapewnia również zdolność wykrywania urządzeń potencjalnie zaginionych lub skradzionych oraz podjęcia działań (automatycznie lub ręcznie) ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do informacji na tych urządzeniach. 4. Gromadzenie i analiza danych. Proces uzyskania ważnych danych z urządzeń przenośnych, analizę i przedstawienie ich w łatwy do zrozumienia sposób. Funkcja przydatna w podejmowaniu decyzji mających wpływ na przedsiębiorstwo, w tym wykrywanie i usuwanie problemów i analizy wykorzystania urządzenia z przepływem pracy. W ramach niniejszego zapytania ofertowego poszukujemy dostawcy oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi, które wyposażymy w dedykowane oprogramowanie dla urządzeń mobilnych. Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych, będzie umożliwiało rejestrowanie wszelkich operacji magazynowych oraz w obszarze obecności kuriera w terenie, które mogą być wykonywane w procesie obiegu przesyłek dokumentowych (operacji skanowania) w ramach funkcjonowania usługi poczta hybrydowa w oddziale Białystok. Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych będzie posiadało następujące funkcje:

6 1. Funkcje operacyjne: przeglądanie informacji o paczce po zeskanowaniu kodu paczki (kody 1 i 2d), przyjęcie paczki od nadawcy (nadanie paczki na magazynie SIÓDEMKI), doręczenie paczki do odbiorcy (zdanie paczki na magazyny SIÓDEMKI po nieudanej próbie doręczenia, odmowie doręczeniu, awizie, itp.), sortowanie paczki do opakowania zbiorczego (pojemnik DOX, klatka, paleta itp.) ułatwiającego transport, rejestrowanie paczki pozostawionej na magazynie, przyjęcie paczki od kuriera, wydanie paczki kurierowi, rozładunek frachtu, załadunek frachtu. 2. Funkcje kontrolne: kontrolę wagi i gabarytów przesyłki, kontrola paczek pozostawionych na magazynie, kontrola frachtu (transportu liniowego), kontrola zawartości opakowania zbiorczego, przeglądanie informacji o wykonanej usłudze, rejestracja czasu wyjazdu frachtu do Sortowni Centralnej. 3. Funkcje komunikacyjne (z systemem operacyjnym SIÓDEMKA S.A) on-linowa komunikacja z wykorzystaniem sieci Wi-Fi, w tym przede wszystkim przekazywanie danych o nadanych statusach, import danych na życzenie, w przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi, eksport danych na życzenie, w przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi. Logowanie się do urządzenia będzie odbywało się za pomocą unikatowego PIN-u umożliwiającego identyfikację operatora i wykonanych przez niego operacji. Dzięki komunikacji on-line z systemem operacyjnym SIÓDEMKA S.A. dane o operacjach magazynowych oraz operacjach realizowanych w terenie, w ramach procesu doręczenia przeprowadzonych w sieci, będą na bieżąco trafiały do systemu operacyjnego. Stamtąd będą mogły być udostępniane klientom. Szybka i rzetelna informacja o etapie realizacji usługi, w tym usługi poczty hybrydowej, jest jednym z podstawowych oczekiwań klientów Spółki. Wymagania dodatkowe dotyczące funkcjonalności rozwiązania Prosimy o wskazanie wykazu nowych/dodatkowych funkcjonalności, które są możliwe do zaimplementowania w ramach proponowanych rozwiązań Wymagania dodatkowe dotyczące referencji

7 Prosimy o przedstawienie referencji potwierdzających podobne wdrożenia wraz z wykazem osób kontaktowych w celu potwierdzenia referencji. 2. Istotne warunki zamówienia 2.1. Cena jednostkowa poszczególnych elementów systemu, rozwiązań oraz termin realizacji wdrożenia Przygotowanie bazowego harmonogramu, 2.3. Referencje ze wcześniejszych wdrożeń, wraz z wykazem osób kontaktowych w celu potwierdzenia referencji Odpowiedzialność gwarancyjna- warunki, 2.5. Serwis powdrożeniowy - warunki, 2.6. Kryteria udzielenia zamówienia: L.p. Kryterium Waga 1. Cena jednostkowa Stopień spełnienia wymagań (ogólne, techniczne, 40 funkcjonalne) 4. Referencje 10 Kryterium ceny W kryterium tym maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie ofertowe będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo negocjacji ze Zleceniobiorcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Kryterium stopień spełnienia wymagań technicznych i funkcjonalnych W celu oceny powyższego kryterium specyfikacja zawarta w ofercie zostanie porównana ze specyfikacją przedstawioną przez Oferenta. Punkty zostaną przyznane w skali od 0-30 w zależności od stopnia w jakim oferta spełnia minimalne wymagania Oferenta odnośnie aplikacji do zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz w jakim oferuje dodatkowe nieprzewidziane przez Zamawiającego funkcjonalności zwiększające użyteczność systemu. Kryterium referencje W kryterium oceniane będzie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w przygotowaniu, wdrażaniu i obsłudze podobnych systemów. Punkty zostaną przyznane uznaniowo w skali Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. SIÓDEMKA SA zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo