Efektywność organizacji IT w bankach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność organizacji IT w bankach"

Transkrypt

1 Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE

2 Efektywność organizacji IT w bankach

3 Efektywność organizacji IT w bankach Spis treści 1 Wstęp 5 2 Wnioski 6 3 Charakterystyka badania Cele i zakres badania Metodyka Respondenci 10 4 Wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na wydatki IT w bankach Wpływ sytuacji gospodarczej na wielkość wydatków na IT Planowane zmiany w wydatkach w 2010 roku Wewnętrzne rozliczanie kosztów funkcjonowania organizacji IT 18 5 Efektywność w obszarze zarządzania kadrami IT 21 6 Optymalne dostarczanie usług IT dla użytkowników Klienci wewnętrzni organizacji IT Narzędzia w obszarze wsparcia użytkownika Zarządzanie efektywnością świadczonych usług Mierzenie i zarządzanie poziomem satysfakcji użytkownika 32

4 4 Efektywność organizacji IT w bankach 7 Zarządzanie ciągłością działania Zarządzanie polityką bezpieczeństwa Poziom wdrożenia planów ciągłości działania 35 8 Ład korporacyjny w obszarze IT Najważniejsze zadania w obszarze zarządzania funkcją IT Standardy w obszarze ładu korporacyjnego w IT Monitorowanie działalności operacyjnej IT 42 9 Organizacja zarządzania projektami Sposoby oceny efektywności projektów Wsparcie w postaci Biura Projektów Podsumowanie 49

5 Efektywność organizacji IT w bankach 5 1 Wstęp Obecny okres spowolnienia gospodarczego znacząco wpływa na kondycję i model biznesowy polskich instytucji finansowych. W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy obserwowaliśmy w bankach wiele działań mających na celu ograniczenie skutków kryzysu poprzez modyfikacje ofert produktowych, reorganizacje i redukcje kosztów a są to tylko najważniejsze i najbardziej oczywiste z podejmowanych przez nie akcji. Nowa sytuacja rynkowa jest dla banków swoistym sprawdzianem efektywności i sprawności zarządzania, również w niezwykle istotnym obszarze informatyki. Organizacje IT w bankach stają obecnie przed nowymi wyzwaniami i problemami muszą dostosować swoją strategię i działalność operacyjną do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Obserwując te trendy, firma doradcza KPMG we współpracy z Miesięcznikiem Finansowym BANK, pod patronatem Związku Banków Polskich, przeprowadziła badanie funkcji IT w polskich bankach. Raport Efektywność organizacji IT w bankach jest próbą pokazania, jaki jest poziom rozwoju organizacji IT oraz jakie są nowe wyzwania i priorytety związane z poprawą efektywności w tym obszarze. Badanie podejmuje także aktualne zagadnienia z zakresu portfela prowadzonych przedsięwzięć, ładu korporacyjnego w obszarze IT, zarządzania kadrami, modelu wsparcia użytkowników, a także poziomu inwestycji i kosztów w informatyce. Mamy nadzieję, że raport będzie stanowił cenne źródło informacji o bieżącej sytuacji organizacji IT w polskich bankach. Wierzymy, że stanie się z czasem sposobem na porównanie własnej organizacji na tle innych podmiotów i okaże się pomocny przy podejmowaniu decyzji z zakresu zarządzania informatyką. Serdecznie dziękujemy firmom, które wzięły udział w badaniu, oraz ekspertom, którzy podzielili się z nami swoimi komentarzami i opiniami. Leszek Wroński Partner Szef Doradztwa Gospodarczego na Europę Środkowo-Wschodnią Krzysztof Radziwon Partner Doradztwo Gospodarcze

6 6 Efektywność organizacji IT w bankach 2 Wnioski Opracowując wnioski płynące z analizy zebranego materiału w bankach komercyjnych i spółdzielczych, zastanawialiśmy się między innymi nad tym, na ile skala działalności oraz skala organizacji wpływa na funkcjonowanie obszaru informatyki. Podstawowym wnioskiem jest stwierdzenie całkowitej odmienności sfery informatyki w bankach spółdzielczych i komercyjnych. Inna jest struktura budżetu i wydatków, inny typ relacji z klientem biznesowym, odmienne są priorytety bieżącej działalności. Uproszczone procedury i procesy w bankach spółdzielczych powodują, że organizacje IT, pomimo wspólnego zakresu głównych zadań z bankami komercyjnymi (eksploatacja, rozwój i utrzymanie systemów), bardzo się od siebie różnią. W kontekście kryzysu, z jakim mamy do czynienia, podstawowym obszarem poddanym analizie były nakłady na inwestycje oraz utrzymanie procesów i infrastruktury informatycznej. Wyniki analizy pokazują, że struktura nakładów inwestycyjnych na informatykę w efekcie kryzysu zmieniła się jedynie nieznacznie, choć widoczna jest presja na ograniczenie zakupów infrastruktury. W bankach komercyjnych w roku 2008 wydano na sprzęt IT oraz telekomunikacyjny około 52% budżetu inwestycyjnego natomiast pozostałe 48% przeznaczone zostało na oprogramowanie (w koszty te należy wliczyć również nakłady poniesione na potencjalne wdrożenie elementów sprzętu lub oprogramowania). W roku 2009 parametry te wyniosły odpowiednio 42% i 58%. Co ciekawe w przypadku banków spółdzielczych zmiana ta była dużo mniejsza, co można tłumaczyć charakterem inwestycji w tych instytucjach. Banki komercyjne, aby móc konkurować na rynku ogólnopolskim, muszą inwestować w nowe rozwiązania i technologie, podczas gdy banki spółdzielcze, utrzymując stały poziom informatyzacji, są w stanie doskonale funkcjonować na obecnym rynku. Podział kosztów operacyjnych w latach 2008 i 2009 uległ zmianom charakterystycznym dla okresu spowolnienia gospodarczego. Symptomatyczne są zwłaszcza dwie zmiany w przypadku banków komercyjnych, wzrost o 8 punktów procentowych pozycji związanych z usługami zewnętrznych integratorów oraz praktycznie całkowite wyeliminowanie z budżetów usług kontraktorów. Zmiany te świadczą o dwóch trendach po pierwsze o outsourcingu usług do zewnętrznych dostawców (w celu obniżenia kosztów), po drugie presji na większe obciążenie i lepsze wykorzystanie wewnętrznych zasobów. Patrząc na te same dane w przypadku banków spółdzielczych można stwierdzić, że rozkład kosztów w poszczególnych kategoriach IT w zasadzie nie uległ zmianie, co można interpretować jako brak faktycznego wpływu sytuacji gospodarczej na wewnętrzne budżety operacyjne w IT. Zarówno banki komercyjne, jak i banki spółdzielcze nie planują nadzwyczajnych, spowodowanych kryzysem redukcji budżetów przeznaczonych na funkcjonowanie informatyki. Analizując odpowiedzi, które otrzymaliśmy od banków komercyjnych zarówno w obszarze budżetów inwestycyjnych, jaki i operacyjnych możemy stwierdzić, że ilość

7 Efektywność organizacji IT w bankach 7 instytucji, która planuje większe nakłady jest praktycznie taka sama w roku 2009, jak i w Warto wspomnieć, że w niektórych instytucjach redukcje budżetów inwestycyjnych powodują automatyczne zwiększanie budżetów operacyjnych, co w ogólnym rozrachunku nie powoduje znaczących zmian w całościowych budżetach na finansowanie obszaru informatyki. Natomiast w bankach spółdzielczych ewidentnie można zauważyć zamrożenie wydatków operacyjnych. W 2009 roku 61% instytucji zdecydowało się nie zmieniać budżetu OPEX, co oznacza wzrost deklarujących takie zachowanie respondentów o 14 punktów procentowych w stosunku do 2008 roku. W porównaniu do instytucji bankowych na świecie departamenty IT w bankach w Polsce zatrudniają średnio mniej osób przy podobnym poziomie zatrudnienia ogółem. Na podstawie zebranych danych możemy stwierdzić, że udział pracowników IT w bankach w Polsce zawiera się w przedziale od 4% do 9% ogółu zatrudnionych. Dla porównania jak podaje firma Gartner w raporcie IT Key Metrics Data 2009: Key Industry Measures: Banking and Financial Services Analysis: Current Year na świecie przedział ten wynosi od 8,4% do 12,3%. Można więc stwierdzić, że uzyskujemy w tym obszarze bardzo dobry wynik w porównaniu do reszty świata, co świadczyłoby o wysokim poziomie efektywności organizacji IT. Z drugiej strony, może to także oznaczać, że działy IT w polskich bankach są zbyt silnie obciążone w stosunku do stawianych im zadań. Spowolnienie gospodarcze nie miało znaczącego wpływu na wielkość zatrudnienia w obszarze IT w bankach. Tyko 29% respondentów zdecydowało się na redukcję zatrudnienia, która obejmowała od 3% do 7% zatrudnionych w IT. Można przypuszczać, że zwolnienia te były wynikiem naturalnej selekcji pracowników lub reorganizacji struktury operacyjnej, ale bardziej o charakterze ewolucyjnym niż wymuszonym kondycją banku. Wśród banków komercyjnych widać ogólną tendencję do wdrażania modelu rozliczania kosztów na departamenty biznesowe. Od wielu lat w informatyce mówi się o konieczności powiązania kosztów ponoszonych na IT z budżetami departamentów biznesowych korzystających z tych usług oraz o sposobie realizacji modelu charge back. Jak zaobserwowaliśmy, ponad 60% respondentów stosuje różnego rodzaju formy wewnętrznych rozliczeń kosztów funkcjonowania informatyki i świadczenia usług IT. Jednocześnie około 30% respondentów nie potrafiło podać jednoznacznej odpowiedzi, czy koszty IT są rozliczane z departamentami biznesowymi. W przypadku banków spółdzielczych jedynie 13% respondentów stwierdziło, że realizuje wewnętrzne procesy rozliczania usług. Takie dysproporcje związane są na pewno ze skalą działalności, ale również z poziomem dojrzałości organizacji informatyki oraz świadomości ponoszonych kosztów przez firmy. Stosowanie usługowego modelu informatyki nie jest jeszcze rozpowszechnioną praktyką w Polskich bankach. Jedynie 40% banków biorących udział w ankiecie ma wdrożone elementy usługowego modelu informatyki w przedsiębiorstwie (z tego 30% wszystkich respondentów wykorzystuje dobre praktyki ITIL). Banki spółdzielcze w jeszcze mniejszym stopniu stosują model usługowy zaledwie 6% z ankietowanych banków ma wdrożone elementy zarządzania usługami. Obraz taki dobrze koreluje z wynikami analizy dotyczącej stosowania modeli rozliczeń pomiędzy IT a departamentami biznesowymi. Badanie satysfakcji użytkownika jest powszechną praktyką w polskich bankach. Zaskakujące jest to, że pomimo mało rozpowszechnionego modelu usługowego informatyki ponad 70% badanych banków komercyjnych mierzy poziom satysfakcji użytkowników. Świadczy to niewątpliwie o dojrzałości organizacji oraz o jednoznacznej orientacji funkcji informatyki w bankach na potrzeby użytkowników. Nieco gorzej wypadają banki spółdzielcze, spośród których jedynie 37% mierzy poziom satysfakcji klientów.

8 8 Efektywność organizacji IT w bankach Większa skala organizacji oraz poziom dojrzałości procesów pozwalają na poświęcenie kadrze zarządzającej większej ilości czasu na planowanie strategiczne niż na utrzymanie i bieżącą eksploatację systemów IT. Analizując odpowiedzi na pytanie dotyczące czasu poświęcanego przez zarządzających informatyką poszczególnym obszarom odpowiedzialności, otrzymaliśmy ciekawy obraz. Zarządzający informatyką poświęcają tu jedynie 15% czasu na rozwiązywanie problemów oraz monitorowanie eksploatację i utrzymanie systemów IT. Pozostały czas poświęcany jest zagadnieniom związanym z realizowanymi projektami, zarządzaniem strategicznym, poprawą efektywności oraz zapewnieniem właściwej komunikacji. W przypadku banków spółdzielczych sytuacja wygląda diametralnie inaczej bieżąca eksploatacja i utrzymanie systemów IT absorbuje ponad 55% całości dostępnego czasu zarządzających. Świadczy to o tym, że w większych organizacjach, gdzie znajdują się wyspecjalizowane jednostki zajmujące się operacjami, większość problemów eksploatacyjnych rozwiązywana jest na niższych szczeblach zarządzania. Tym samym menedżerowie mają więcej czasu na prace dotyczące optymalizacji procesów i ich efektywności. W mniejszych organizacjach odpowiedzialność za operacyjne funkcjonowanie IT niejednokrotnie spoczywa bezpośrednio na zarządzającym całą informatyką. Znakomita większość banków komercyjnych oraz spółdzielczych mierzy poziom efektywności swojej funkcji IT. Tylko 13% respondentów wśród banków komercyjnych oraz około 27% respondentów wśród banków spółdzielczych nie mierzy w żaden sposób poziomu efektywności organizacji IT. Pozostałe instytucje stosują różne metody pomiaru efektywności. W przypadku banków spółdzielczych główną metodą wyznaczania efektywności jest poziom satysfakcji użytkowników, natomiast w instytucjach komercyjnych aż 88% respondentów wskazało poziom realizacji budżetu jako główną metodę określania efektywności funkcji IT. Tylko około połowa projektów IT realizowanych w bankach związana jest z rozwojem funkcjonalności biznesowej systemów. Wśród banków komercyjnych poziom ten wyniósł 54%, natomiast wśród banków spółdzielczych około 60%. Relatywnie wysoki udział innego typu projektów świadczyć może o realizowanych wewnętrznych projektach mających na celu poprawę efektywności funkcji IT. Podniesienie jakości systemów IT w bankach komercyjnych oraz lepsze zaspokojenie potrzeb użytkowników biznesowych w bankach spółdzielczych to główne wyzwania dla zarządzających informatyką. Wśród najważniejszych wyzwań na przyszłość banki komercyjne wskazywały także usprawnienie zarządzania projektami oraz doprowadzenie do większej zgodności działań IT i biznesu. W przypadku banków spółdzielczych podstawowym wyzwaniem, poza zaspokojeniem potrzeb użytkowników biznesowych, jest redukcja kosztów oraz lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury IT.

9 Efektywność organizacji IT w bankach 9 3 Charakterystyka badania 3.1 Cele i zakres badania Podstawowym celem badania, zdefiniowanym przez uczestniczące w projekcie instytucje, tj. KPMG, Związek Banków Polskich i Miesięcznik BANK, było określenie efektywności organizacji IT w polskim sektorze bankowym. Założono również następujące cele uzupełniające: identyfikację standardów i najlepszych praktyk obszarze IT w bankach komercyjnych i spółdzielczych, wskazanie obszarów IT o największym potencjale optymalizacyjnym, określenie skali wpływu spowolnienia gospodarczego na organizację IT w bankach. Badaniem został objęty szeroki wachlarz zagadnień z zakresu IT. W szczególności zbadano kwestie o podstawowym znaczeniu dla przebiegu procesów związanych z technologią informacyjną: kto w polskich bankach jest odpowiedzialny za IT, jakie jest umiejscowienie departamentu IT w hierarchii organizacyjnej oraz jaka jest efektywność jego wewnętrznej organizacji pracy. Przedmiotem badania był także sposób zarządzania zasobami ludzkimi: wielkość i struktura zatrudnienia w departamentach IT, przebieg rekrutacji, formy zatrudnienia, polityka szkoleniowa oraz system motywacyjny. Uwaga została poświęcona wielkości i strukturze nakładów na IT szczególnie istotnej w obecnie panującej sytuacji gospodarczej. Zakresem badania objęto także kwestie związane z bezpieczeństwem informacyjnym, a zwłaszcza polityką bezpieczeństwa IT, stosowane zabezpieczenia oraz ich skuteczność. Nie pominięto ważnych aspektów zarządzania departamentem IT związanych z organizacją ładu korporacyjnego w obszarze IT oraz zarządzeniem usługami i projektami. W badaniu uwzględniono również tematykę zapewnienia ciągłości działania. 3.2 Metodyka Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na zebraniu danych za pomocą kwestionariusza opracowanego przez ekspertów KPMG, udostępnionego na stronie internetowej projektu oraz rozesłanego bezpośrednio do wszystkich 52 banków komercyjnych działających w Polsce oraz wybranych z ponad 500 banków spółdzielczych. Banki, które przyjęły zaproszenie do udziału w badaniu, wypełniały ankietę samodzielnie lub w trakcie spotkania z konsultantami KPMG.

10 10 Efektywność organizacji IT w bankach Etap zbierania danych był realizowany w okresie od lipca do września 2009 roku. W etapie drugim, na podstawie wszystkich wypełnionych kwestionariuszy, eksperci KPMG dokonali analizy zebranych danych i na ich podstawie przygotowali zagregowane wyniki oraz wnioski i rekomendacje, które zostały zaprezentowane podczas Konferencji która odbyła się w połowie listopada w Warszawie z udziałem dyrektorów IT wiodących polskich banków. Wyniki i wnioski badania ankietowego zostały uzupełnione i rozszerzone o opinie i komentarze uczestników konferencji i przedstawione w postaci niniejszego raportu. 3.3 Respondenci W badaniu wzięło udział łącznie około 21% banków komercyjnych i 7% banków spółdzielczych. Innymi słowy oznacza to, że w badaniu wziął udział co piąty bank komercyjny i co czternasty spółdzielczy. Respondentami badania była w bankach komercyjnych zupełnie inna grupa osób niż w bankach spółdzielczych. W tych pierwszych dominowali dyrektorzy działów IT (lub działów noszących inną nazwę, ale de facto pełniących funkcje działu IT ) stanowiący blisko 60% respondentów. Co piąty badany pełnił funkcję menedżera lub specjalisty IT. Natomiast w bankach spółdzielczych odpowiedzi najczęściej (55% przypadków) udzielał prezes, dyrektor lub członek zarządu, a jedynie w co trzecim przypadku był to dyrektor/kierownik IT lub informatyk sprawujący pieczę nad systemami informatycznymi banku spółdzielczego. Ta różnica w strukturze respondentów wynika w sposób naturalny z różnej specyfiki (wielkość, skala działania itp.) obu instytucji. Respondenci badania Banki komercyjne Banki spółdzielcze 10% 12% 10% 10% 20% 60% 23% 55% Dyrektor IT Manager lub Specjalista IT Dyrektor operacyjny Inna osoba Prezes, Dyrektor lub Członek Zarządu Informatyk Dyrektor lub Kierownik IT Inna osoba

11 Efektywność organizacji IT w bankach 11 4 Wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na wydatki IT w bankach W pierwszej części badania przedmiotem analizy były zmiany zachodzące w strukturze i wielkości kosztów ponoszonych przez banki w obszarze IT w latach oraz prognozowany kierunek zmiany kosztów w tym obszarze w roku Ponadto zapytano o sposób rozliczania kosztów w ramach ich budżetów wewnętrznych. Koszty ponoszone przez banki podzielono na dwie podstawowe kategorie: koszty operacyjne (OPEX) i nakłady inwestycyjne (CAPEX). Koszty operacyjne rozumiane są jako koszty działalności banku (Total Operating Expenses) i uwzględniają wszystkie rodzaje kosztów, tj. koszty odsetek, koszty prowizji oraz pozostałe koszty operacyjne. Natomiast nakłady inwestycyjne definiowane są jako nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (Total Capital Expenditure). 4.1 Wpływ sytuacji gospodarczej na wielkość wydatków na IT Z odpowiedzi banków, które zdecydowały się wziąć udział w badaniu, wynika, że struktura budżetów IT w roku 2009 zmieniła się w stosunku do roku Zmiany te są szczególnie widoczne w odniesieniu do budżetów inwestycyjnych banków komercyjnych. Banki te ograniczyły w największym stopniu nakłady na inwestycje w rozwój sieci i telekomunikacji, a w dalszej kolejności nakłady na inwestycje w sprzęt. Wzrósł natomiast udział nakładów na oprogramowanie, co może oznaczać, że pomimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego banki nie są skłonne wstrzymywać rozpoczętych już projektów rozwoju oprogramowania ani rezygnować z podjęcia działań zaplanowanych w tym zakresie. Podobną sytuację można zaobserwować w przypadku banków spółdzielczych, z tą jednak różnicą, że nie deklarują one inwestycji w sieć i telekomunikację oraz inne grupy kosztów IT ponoszone przez banki komercyjne.

12 12 Efektywność organizacji IT w bankach Struktura kosztów inwestycyjnych CAPEX w bankach komercyjnych CAPEX, ,6% 58% 0,4% CAPEX, % 47,2% 7,6% 1,2% Sprzęt Oprogramowanie Sieć i telekomunikacja Inne koszty IT Struktura kosztów inwestycyjnych CAPEX w bankach spółdzielczych CAPEX, ,4% 30,6% CAPEX, ,8% 27,2% Sprzęt Oprogramowanie Zarówno w przypadku banków komercyjnych, jak i banków spółdzielczych struktura kosztów operacyjnych uległa na przestrzeni ostatnich dwóch lat jedynie nieznacznej zmianie. Z odpowiedzi udzielonych przez banki komercyjne wynika, że w największym stopniu zwiększył się udział kosztów ponoszonych w związku z usługami IT świadczonymi przez zewnętrznych dostawców, wzrastając o 8 punktów procentowych w stosunku do roku W dalszej kolejności odnotowano wzrost udziału kosztów związanych z pracownikami IT zatrudnionymi na umowę o pracę oraz kosztów ponoszonych na utrzymanie oprogramowania. Analogicznie do sytuacji zaobserwowanej w przypadku CAPEX, również w strukturze OPEX udział wydatków związanych z utrzymaniem sprzętu, sieci i telekomunikacji oraz wydatków IT zaliczanych do kategorii Inne koszty IT uległ zmniejszeniu.

13 Efektywność organizacji IT w bankach 13 Struktura kosztów operacyjnych OPEX w bankach komercyjnych OPEX, % 19% 12% 37% 16% 6% OPEX, % 18% 15% 29% 15% 2% 8% Sprzęt Oprogramowanie Sieć i telekomunikacja Zewnętrzni dostawcy usług IT Pracownicy działu IT zatrudnieni na umowę o pracę Pracownicy działu IT zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę Inne koszty Struktura kosztów operacyjnych OPEX w bankach spółdzielczych OPEX, % 14% 23% 16% 31% 5% 3% OPEX, % 16% 25% 14% 31% 4% 3% Sprzęt Oprogramowanie Sieć i telekomunikacja Zewnętrzni dostawcy usług IT Pracownicy działu IT zatrudnieni na umowę o pracę Pracownicy działu IT zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę Inne koszty

14 14 Efektywność organizacji IT w bankach Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują na zróżnicowany podział kosztów operacyjnych ponoszonych przez banki komercyjne i banki spółdzielcze. W bankach spółdzielczych koszty związane z pracownikami działu IT zatrudnionymi na umowę o pracę są około dwukrotnie wyższe niż koszty ponoszone z tytułu pracy zewnętrznych dostawców usług IT i jest to sytuacja odwrotna w stosunku do przedstawionej przez banki komercyjne. Zaprezentowany podział kosztów wskazuje na różne podejście banków do sposobu realizacji operacji IT. Banki komercyjne decydują się na wykorzystanie outsourcingu usług IT i tendencja ta staje się coraz bardziej zauważalna. Jak wskazują wyniki badań, skłonność ankietowanych banków komercyjnych i banków spółdzielczych do inwestowania oraz do ponoszenia kosztów operacyjnych w poszczególnych obszarach IT nie uległa zmianie na przestrzeni lat Wydatki na rozwój i inwestycje ponoszone są przez banki głównie w obszarze sprzętu i oprogramowania. Podział kosztów OPEX/CAPEX w 2008 roku w bankach komercyjnych Inne koszty 95,8% 4,2% Zewnętrzni dostawcy usług IT 100% Sieć i telekomunikacja 86,9% 13,1% Oprogramowanie 56,4% 43,6% Sprzęt 50,8% 49,2% OPEX 2008 CAPEX 2008 Podział kosztów OPEX/ CAPEX w 2008 roku w bankach spółdzielczych Inne koszty 100% Zewnętrzni dostawcy usług IT 100% Sieć i telekomunikacja 100% Oprogramowanie 72,8% 27,2% Sprzęt 31,1% 68,9% OPEX 2008 CAPEX 2008

15 Efektywność organizacji IT w bankach 15 Podział kosztów OPEX/CAPEX w 2009 roku w bankach komercyjnych Inne koszty 98,2% 1,8% Zewnętrzni dostawcy usług IT 100% Sieć i telekomunikacja 100% Oprogramowanie 55,9% 44,1% Sprzęt 49,1% 50,9% OPEX 2009 CAPEX 2009 Podział kosztów OPEX/CAPEX w 2009 roku w bankach spółdzielczych Inne koszty 100% Zewnętrzni dostawcy usług IT 100% Sieć i telekomunikacja 100% Oprogramowanie 69,6% 30,4% Sprzęt 38,4% 61,6% OPEX 2009 CAPEX 2009

16 16 Efektywność organizacji IT w bankach 4.2 Planowane zmiany w wydatkach w 2010 roku W ramach badania zapytaliśmy również o prognozowany kierunek zmian wysokości budżetów w roku 2010 w stosunku do lat 2008 oraz Odnosząc się do nakładów inwestycyjnych, taka sama ilość respondentów z grupy banków komercyjnych prognozuje spadek wydatków na inwestycje oraz na utrzymanie się tego rodzaju wydatków na niezmienionym poziomie w stosunku do 2009 roku. Sytuacja odnośnie roku 2008 przedstawiała się bardzo podobnie. Przewidywane zmiany w budżetach na nakłady inwestycyjne w bankach komercyjnych Budżet CAPEX, % 30% 30% 20% Budżet CAPEX, % 20% 30% 30% Wzrost Spadek Bez zmian Brak jednoznacznej odpowiedzi Banki spółdzielcze w przeważającej mierze (37% odpowiedzi) również prognozują brak zmian na poziomie wydatków na inwestycje w stosunku do wydatków poniesionych w latach 2008 i Duża grupa banków przewiduje także wzrost wydatków inwestycyjnych w roku 2010 w stosunku do tych poniesionych w latach 2009 oraz Jak można wnioskować z przedstawionych wyników badania, banki spółdzielcze ograniczyły wydatki na inwestycje w największym stopniu w roku Przewidywane zmiany w budżetach na nakłady inwestycyjne w bankach spółdzielczych Budżet CAPEX, % 3% 37% 26% Budżet CAPEX, % 13% 37% 26% Wzrost Spadek Bez zmian Brak jednoznacznej odpowiedzi

17 Efektywność organizacji IT w bankach 17 Planowane zmiany wydatków OPEX w bankach komercyjnych Budżet OPEX, % 20% 20% 20% Budżet OPEX, % 20% 20% 30% Wzrost Spadek Bez zmian Brak jednoznacznej odpowiedzi Planowane zmiany wydatków OPEX w bankach spółdzielczych Budżet OPEX, % 8% 61% 18% Budżet OPEX, % 5% 47% 22% Wzrost Spadek Bez zmian Brak jednoznacznej odpowiedzi Ankietowane banki komercyjne znacznie bardziej optymistycznie oceniają możliwości wzrostu kosztów operacyjnych w roku 2010 w stosunku do poziomu kosztów operacyjnych w poprzednich latach. Co piąty bank komercyjny ocenia, że poziom tych kosztów pozostanie na poziomie niezmienionym; taki sam procent respondentów prognozuje spadek kosztów operacyjnych w roku W odróżnieniu od banków komercyjnych banki spółdzielcze w przeważającej mierze prognozują brak zmian w poziomie budżetów operacyjnych w roku 2010.

18 18 Efektywność organizacji IT w bankach 4.3 Wewnętrzne rozliczanie kosztów funkcjonowania organizacji IT W ramach przeprowadzonych ankiet poproszono respondentów o odpowiedź, czy rozliczają koszty usług IT na wewnętrzne budżety działów biznesowych, a jeśli tak, to w jaki sposób to robią. Z odpowiedzi udzielonych przez banki komercyjne wynika, że zdecydowana większość (60%) dystrybuuje koszty wewnątrz organizacji. Odwrotnie jest w przypadku banków spółdzielczych jedynie 13% z nich deklaruje rozliczanie kosztów IT z budżetów departamentów biznesowych. Rozliczanie kosztów IT z budżetów departamentów biznesowych w bankach komercyjnych 30% Tak 60% Nie 10% Brak jednoznacznej odpowiedzi Rozliczanie kosztów IT z budżetów departamentów biznesowych w bankach spółdzielczych 13% 5% Tak Nie 82% Brak jednoznacznej odpowiedzi

19 Efektywność organizacji IT w bankach 19 Główną metodą rozliczania usług IT z budżetów biznesowych w przypadku wszystkich banków, które udzieliły pozytywnej odpowiedzi, jest zwrot poniesionych kosztów przez jednostkę IT. Wśród banków komercyjnych najczęściej stosowane metody to: określony procent alokacji na jednostkę organizacyjną (Business Unit), inna określona i umówiona stawka (np. na aplikację), określona stawka na użytkownika oraz rozliczenie na bazie faktycznie poniesionych kosztów (np. prace projektowe). Ankietowane banki w najmniejszym stopniu korzystają z rozliczania usług IT w oparciu o funkcje biznesowe oraz rzeczywiste użycie. Jedynie 20% banków, które zdecydowały się wziąć udział w badaniu, stosuje inną od wymienionych metodę rozliczania usług IT, wybierając m.in. metodę ABC (Activity Based Cost) oraz metody wypracowane wewnątrz organizacji. Metody wyceny kosztów w bankach komercyjnych Określony procent alokacji na jednostkę organizacyjną (Business Unit) Inna określona stawka (np. na aplikację) 40% 40% Określona stawka na użytkownika Na bazie faktycznie poniesionych kosztów (np. prace projektowe) Rzeczywiste użycie (np. za rozmowę) W oparciu o funkcje biznesowe Inne 20% 20% 20% 30% 30% Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku banków spółdzielczych. Wśród banków, które zadeklarowały rozliczanie kosztów poniesionych przez IT z biznesem, największym zainteresowaniem (24%) cieszy się metoda oparta na rzeczywistym użyciu. Natomiast znacznie rzadziej banki spółdzielcze stosują rozliczenie kosztów w oparciu o funkcje biznesowe czy określony procent alokacji na jednostkę organizacyjną (5% wskazań respondentów). Metody wyceny kosztów w bankach spółdzielczych Rzeczywiste użycie (np. za rozmowę) Na bazie faktycznie poniesionych kosztów (np. prace projektowe) Określony procent alokacji na jednostkę organizacyjną (Business Unit) W oparciu o funkcje biznesowe 5% 5% 18% 24% Inna określona stawka (np. na aplikację) 3% Określona stawka na użytkownika Inne 0% 0% Warto zaważyć, że 30% spośród banków komercyjnych oraz 60% spośród banków spółdzielczych, które rozliczają wewnętrznie usługi IT, planuje wprowadzenie w ciągu najbliższych dwóch lat modyfikacji w modelu rozliczania kosztów. Co więcej, 10% banków komercyjnych, które nie stosują obecnie rozliczania kosztów IT z budżetów departamentów biznesowych, planuje wdrożyć odpowiednie metody w najbliższym okresie.

20 20 Efektywność organizacji IT w bankach

21 Efektywność organizacji IT w bankach 21 5 Efektywność w obszarze zarządzania kadrami IT Pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego w Polsce wywołanego światowym kryzysem ekonomicznym najsilniej można było zaobserwować w przedsiębiorstwach świadczących usługi finansowe. Reakcją banków na nadchodzące trudności była zmiana dotychczasowej strategii biznesowej ukierunkowanej na rozwój i ekspansję na strategię optymalizacji i redukcji kosztów. Przedsiębiorstwa z sektora bankowego w końcu 2008 roku rozpoczęły działania restrukturyzacyjne służące optymalizacji struktury zatrudnienia i kosztów pracy. W konsekwencji wiele banków wprowadziło lub obecnie wprowadza programy redukcji albo wymiany personelu, zwiększania efektywności kadr oraz utrzymania kosztów zatrudnienia na założonym poziomie. Obserwacja ruchów kadrowych podjętych dotychczas przez banki działające na polskim rynku wskazuje na tendencję do zmniejszania zatrudnienia. Tymczasem wyniki badania obejmujące pierwszą połowę 2009 roku pozwalają stwierdzić, że nie jest to powszechna praktyka. U 57% badanych zmiany w zatrudnieniu wskazują ich chęć wymiany pracowników na posiadających wymagane kompetencje na wyższym poziomie i/lub zasilenie struktur nowymi pracownikami. Fluktuacja kadr IT w firmach z sektora bankowego Stan zatrudnienia w działach IT większości badanych banków utrzymuje bez zmian, w niektórych przypadkach wykazuje tendencję wzrostową. Widoczna jest przy tym wzmożona fluktuacja kadr. Jak wynika z analizy uzyskanych danych, zdecydowana większość, bo aż 63% firm z sektora bankowego, zwiększyła zatrudnienie w działach IT.

22 22 Efektywność organizacji IT w bankach Powody zmniejszenia zatrudnienia kadr IT 20% Transfer pracowników wewnątrz organizacji 50% 30% Wypowiedzenie ze strony pracownika Wypowiedzenie ze strony organizacji Na zwolnienia pracowników IT w skali od 3% do 7% poziomu zatrudnienia w dziale zdecydowało się 29% respondentów badania, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie o redukcję personelu. Warto nadmienić, że wskazani respondenci mają największą spośród innych uczestników liczbę pracowników działu IT i zatrudnionych w ogóle. W przypadku pozostałych respondentów badania przypadki zwolnień miały charakter incydentalny. W większości zwolnienia były spowodowane decyzją po stronie organizacji taki charakter miała połowa odnotowanych zwolnień. W dalszej kolejności powodem zmian w zatrudnieniu były odejścia na wniosek pracownika (30%) oraz transfer zatrudnionych do innych działów w ramach przeprowadzanej reorganizacji (20%). W przypadku jednej czwartej spośród firm uczestniczących w badaniu odsetek osób zatrudnionych i zwolnionych jest sobie bliski. Wynika to zapewne z decyzji o wymianie dotychczasowych kadr na lepsze lub tańsze albo o innym profilu kompetencyjnym. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że dokonane zwolnienia są wynikiem naturalnej selekcji pracowników lub reorganizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zatrudnienie w działach IT Analiza zmian poziomu zatrudnienia w okresie pierwszego półrocza tego roku kalendarzowego pozwala stwierdzić, że nominalnie stan zatrudnienia w działach IT nie uległ znaczącej zmianie. Nie wyklucza to jednak możliwych zmian o charakterze strukturalnym. W obecnej strukturze zatrudnienia działów IT widać nacisk na obszary związane z systemami informatycznymi. Najwięcej zatrudnionych przypada na obszar operacji i utrzymania (35%) oraz rozwoju systemów (30%), natomiast wsparciem użytkownika (helpdesk) w dziale IT zajmuje się jedynie 5% pracowników. Liczby te korespondują z wynikami z raportu Gartnera na temat kluczowych wskaźników IT w instytucjach z sektora bankowości i finansów z grudnia 2008 roku, gdzie pracowników IT pracujących w obszarze helpdesk w odniesieniu do wszystkich osób zatrudnionych w dziale jest 6%.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi...

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi... Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/BWK Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 03.11.2014 r. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi... za rok 2014.. (rok, za który

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane.

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Anna Stradza dyrektor Agencji Rekrutacyjnej Promedica24 VI Konferencja Hospital

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach www.bakertilly.pl WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Partner Zarządzający w IMMUSEC Sp. z o.o. Radosław Oracle Security Kaczorek, Summit CISSP, 2011 CISA, Warszawa CIA Oracle

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo