Załącznik nr 8 do OPZ WIZJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. Zarządzanie Dokumentami, Sprawami i Aktami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 8 do OPZ WIZJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. Zarządzanie Dokumentami, Sprawami i Aktami"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do OPZ WIZJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Zarządzanie Dokumentami, Sprawami i Aktami

2 Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 12

3 OTOCZENIE BIZNESOWE Podstawowym narzędziem organizującym pracę administracji publicznej, na każdym szczeblu, jest dokument 1. Zarówno dokument tradycyjny papierowy, jak i dokument elektroniczny występują w różnorodnych formach. Pisma, notatki, umowy, formularze wniosków, faktury, , arkusze kalkulacyjne, prezentacje i zapisy audio i video oraz wiele innych, to wszystko przykłady dokumentów. Tak jak w każdej innej domenie działalności człowieka również administracja publiczna w coraz większym stopniu posługuje się dokumentami w postaci elektronicznej oraz korzysta z narzędzi i mechanizmów wsparcia dostarczanych przez systemy i aplikacje teleinformatyczne. Do statutowych zadań administracji publicznej należy obsługa/załatwianie spraw 2 w relacji obywatel i urząd, przedsiębiorca urząd oraz urząd urząd. W trakcie załatwiania sprawy powstają dokumenty, jako nośniki danych i informacji koniecznych do załatwienia sprawy. Załatwiane sprawy muszą być dokumentowane, tzn. utworzone akta sprawy 3 muszą być przechowywane i zabezpieczone we właściwym dla rodzaju sprawy okresie. Sposób i okres przechowywania jest szczegółowo regulowany wieloma aktami prawnymi. W ponad 30-to letniej historii aplikacji wspierających pracę organów administracji zastały wyodrębnione trzy podstawowe zestawy narzędzi i mechanizmów odnoszących się odpowiednio do: Zarządzania Dokumentami, Zarządzania Sprawami, Zarządzania Aktami. 1 Dokument utrwalona informacja lub obiekt traktowane jako jednostka (PN ISO :2001) 2 Sprawa zdarzenie lub stan rzeczy, w tym z zakresu postępowania administracyjnego, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DZ.U. z 2011 r. Nr 14, poz.167) Sprawą - jest każde przedsięwzięcie, transakcja, usługa lub odpowiedź, która jest "otwierana" i "zamykana" w pewnym okresie czasu, aby osiągnąć rozwiązanie problemu, roszczenia, żądania, wniosku, rozwoju lub innej czynności złożonej. Może angażować wiele osób wewnątrz i na zewnątrz organizacji, pozostających w różnych relacjach, jak również wiele dokumentów (za AIIM-Association for Information and Image Management) 3 Akta sprawy informacja utworzona, przejmowana i utrzymywana jako dowód i informacja przez organizację lub osobę zgodnie z zobowiązaniami prawnymi lub transakcjami biznesowymi (PN ISO :2001) Strona 3 z 12

4 W obszarze Zarządzania Dokumentami aplikacja powinna dostarczać narzędzia i mechanizmy wspierające definiowanie, utworzenie i modyfikację, gromadzenie i przechowywanie, wyszukiwanie i udostępnianie oraz publikowanie dokumentów w wielu formatach i na różnych nośnikach, dla możliwie wszystkich typów i rodzajów dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy organów administracji publicznej. Zarządzanie Sprawami angażuje szeroki zakres funkcjonalności. Do najważniejszych należą miedzy innymi Zarządzanie Dokumentami, Zarządzanie Treścią, Zarządzanie Procesami, Procedury Biznesowe, Umożliwienie i Zarządzanie Pracą Grupową oraz Narzędzia Analityczne. Aplikacja musi wspierać prowadzącego sprawę, umożliwiając mu gromadzenie wiedzy informacji i kompetencji innych pracowników wewnątrz i na zewnątrz organizacji niezbędnej dla załatwienia sprawy. Dostarczać narzędzia do wykorzystywania/przetwarzania wiedzy oraz dokumentowania wykonywanych czynności tworząc akta sprawy. Zarządzanie Sprawami to nie tylko zarządzanie procesami. Podstawowe różnice miedzy zarządzaniem sprawami a zarządzaniem procesami to: o Sekwencja czynności załatwienia sprawy jest bardziej nieprzewidywalna i zależy bardziej od wiedzy i kompetencji urzędnika niż kontrolującego proces sytemu czy strumienia procedur biznesowych. o Sprawy zawsze angażują urzędnika, podczas gdy zarządzanie procesem może nie angażować osoby. o Sprawy zawsze angażują dokumenty - treść dokumentów ponieważ na ich podstawie urzędnicy podejmują decyzje, natomiast proces może nie posługiwać się w ogóle dokumentami. o Urzędnicy załatwiając sprawę, decydują jakie czynności/działania są wymagane dla zakończenia/załatwienia sprawy. W procesie biznesowym, system/oprogramowanie dyktuje, jakie czynności zdefiniowane w modelu procesu należy wykonać. o Zarządzanie sprawami dostarcza urzędnikowi elastyczne narzędzia do rozwiązywania powtarzalnych zadań biznesowych. Zarządzanie procesami natomiast koncentruje się na zbudowaniu krok po kroku procedury rozwiązania zadania. o W systemach zarządzania sprawami zadania biznesowe są rozwiązywane przez urzędnika przy pomocy narzędzi i czynności, które nie koniecznie są Strona 4 z 12

5 o zamodelowane. W zarządzaniu procesami rozwiązanie zadania ściśle realizuje zamodelowaną sekwencję. Po zamknięciu sprawy, akta sprawy są dalej dostępne. W razie potrzeby sprawa może być powtórnie otwarta, jeżeli jest to wymagane. Zarządzanie Aktami to dziedzina zarządzania odpowiedzialna za skuteczną i systematyczną kontrolę wytwarzania, przyjmowania, zachowywania, użytkowania i brakowania akt, w tym za procesy gromadzenia i zachowywania dowodów i informacji prowadzenia działalności (w rozumieniu działalności biznesowej) w formie akt. Akta w jednostkach administracji publicznej to nie tylko akta spraw. Wszelkie dokumenty utworzone w urzędzie, przekazane do urzędu a mające wartość dowodowa prowadzonej działalności, stają się aktami i z mocy regulacji musza myć przechowywane przez określony czas oraz brakowane i niszczone zgodnie z właściwymi uregulowaniami prawnymi 4. Jako dziedzina zarządzania, Zarządzanie Aktami w szczególności elektronicznymi, jest szczegółowo opisana przez wiele dokumentów standaryzacyjnych, z których najważniejszym jest niewątpliwie PN ISO Informacja i Dokumentacja Zarządzanie Aktami opublikowany przez ISO już w roku Bardzo ważnym i pomocnym dla budowy i wdrażania systemów zarządzania aktami jest opracowana na zamówienie Komisji Europejskiej Specyfikacja Modułowych Wymagań dla Systemów Zarządzania Aktami MoReq2010 5, opublikowana w roku Specyfikacja MoReq2010 ma być pełnym, z założenia dającym się przystosować i zastosować (adaptowalnym i aplikowalnym) zestawem wymagań dla systemów aktowych. Specyfikacja proponuje usługowe podejście do budowy systemów zarządzania aktami, definiując zestaw usług podstawowych. Usługi podstawowe mogą być wykorzystywane przez różne typy systemów aktowych. Modułowa budowa i elastyczność definiowanych usług podstawowych ma umożliwiać ich inkorporowanie do wysoce specjalizowanych i dedykowanych aplikacji. 4 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) 5 Strona 5 z 12

6 Każdy nowo budowany i implementowany system teleinformatyczny wspomagający zarządzanie w administracji publicznej powinien w jak najszerszym zakresie uwzględniać specyfikację wymagań MoReq2010 przede wszystkim, jako bogate źródło doświadczeń zgromadzonych i szeroko stosowanych i wykorzystywanych, nie tylko w systemach dla administracji publicznej, ale również w sektorze prywatnym w Unii Europejskiej i nie tylko. Buduje to znaczny potencjał dla interoperacyjności systemów zgodnych ze specyfikacją MoReq2010. Systemy spełniające wymagania specyfikacji MoReq2010 nie tyko rozumieją swoje encje i procesy, lecz także mogą je eksportować w zestandaryzowanym formacie zrozumiałym przez inny systemy zgodne z MoReq2010. Strona 6 z 12

7 FUNKCJONALNOŚĆ Cztery główne zestawy podstawowych wymaganych funkcjonalności odnoszą się do wymagań funkcjonalnych i mogą stanowić pierwszy etap budowy sytemu wspomagania procesów decyzyjnych, świadczenia usług na rzecz obywateli i przedsiębiorstw oraz wymiany informacji i dokumentów między jednostkami wszystkich szczebli administracji publicznej. Są to: Repozytorium Treści Centralne Repozytorium Treści umożliwia przechowywanie i udostępnianie wszystkich gromadzonych typów i formatów treści, związków i relacji między poszczególnymi pozycjami i stanowi fundament systemu zarządzania. Podstawowe cechy i możliwości to: Tworzone jest w oparciu o otwarte specyfikacje i standardy. Definiowanie Treści typów dokumentów, spraw, akt ich metadanych i wzajemnych relacji (modelowanie). Zestaw narzędzi umożliwiający pracownikom merytorycznym nie koniecznie informatykom w sposób zrozumiały i przystępny dynamiczne definiowanie nowych rodzajów struktur i ich meta danych. Pełno tekstowe indeksowanie treści repozytorium. Organizacja treści w struktury folderów. Przeglądanie i Wyszukiwanie zawartości repozytorium. Dostępny, przyjazny, graficzny mechanizm budowy, zapamiętywania i wielokrotnego wykorzystywania kwerend repozytorium. Nadawanie i odwoływanie uprawnień do dokumentów, spraw i akt oraz konfigurowalny audyt dostępu. Powinno umożliwiać integrację obsługi uwierzytelniania użytkowników z zewnętrznymi implementacjami usług katalogowych. Reguły oraz Operacje/Akcje. Ta funkcjonalność powinna umożliwiać deklaratywne definiowanie wykonania operacji/akcji, wybranych spośród Strona 7 z 12

8 zestawu dostępnych, na dodawanym, modyfikowanym lub usuwanym do/w/z repozytorium dokumencie. Wystąpienie zdefiniowanego zdarzenia powoduje automatyczne wykonanie operacji/akcji. Import/export wybranych elementów lub całej treści repozytorium. Powinien umożliwiać kopiowanie obszarów i ich zawartości z jednego repozytorium do innego. To więcej niż proste kopiowanie dodatkowo powinno przenosić wszystkie reguły, przypisane workflow, właściwości i meta dane, odnoszące się do kopiowanego obszaru, API umożliwiające szybkie opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz integrację z innymi aplikacjami. Opcjonalnie dostępność RESTful API bazujących na HTTP interfejsów do zasobów treści. Implementacja zestawu usług repozytorium CMIS Content Management Interoperability Services. Umożliwia dostęp do zasobów treści w różnych implementacjach repozytoriów, które implementują specyfikację CMIS. Zarządzanie Dokumentami Zarządzanie dokumentami to przede wszystkim obsługa i udostępnianie dokumentów biurowych, ale także wykorzystywanie usług procesowych do tworzenia, opiniowania, zatwierdzania i rozpowszechniania dokumentów. Podstawowe funkcjonalności to m.in.: Generowanie unikalnych globalnych identyfikatorów gromadzonych dokumentów. Usługi biblioteczne przechowywanie i udostępnianie dokumentów, audyt, wersjonowanie, check-in (dokument dostępny do odczytu i edytowania), check-out (dokument dostępny tylko do odczytu). Integracja z będącymi w masowym użytkowaniu pakietami aplikacji biurowych. Strona 8 z 12

9 Obsługa edytowania metadanych, klasyfikacji, tagowania, przechwytywania metadanych wraz z oryginałem dokumentu, indeksowania. Podgląd online dokumentów gromadzonych w repozytoriom bez względu na format oryginału. Zaawansowane wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów (zobacz Repozytorium). W pełni konfigurowalny mechanizm workflow wewnętrznych procesów przetwarzania dokumentów. Usługi Transformowania. Aplikacja musi zapewniać mechanizmy konwersji miedzy różnymi formatami dokumentów i plików. Powinna również umożliwiać w miarę potrzeb definiowanie i dodawanie nowych mechanizmów konwersji. Usługi pracy grupowe m.in. poczta elektroniczna, czat tekstowy i głosowy, grupy dyskusyjne, wydzielona przestrzeń robocza, dokumenty współdzielone, kalendarz i harmonogram grupowy, czy system przepływu pracy. API mają umożliwiać szybkie opracowanie i wdrożenie nowych operacji/akcji oraz innych funkcjonalności w miarę powstających potrzeb z minimalnym nakładem czasu i środków finansowych. Zarządzanie Sprawami Zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i obsługa czasami wielu procesów do załatwienia sprawy, to zadanie złożone i czasochłonne. Narzędzia i mechanizmy zarządzania sprawami mają to zadanie ułatwić i przyspieszyć jego rozwiązanie. Do najważniejszych, które system zarządzania powinien dostarczyć, poza wymaganymi przez repozytorium i aplikacje zarządzania dokumentami i zarządzania aktami, należą: Strona 9 z 12

10 Utworzenie i obsługa Zespołu: Musi wspierać organizowanie pracy referenta sprawy, a także innych osób zaangażowanych w sprawę (tzw. Zespół). Zespół nie jest zdefiniowany, a jednym z zadań referenta jest identyfikacja osób, które są właściwe dla załatwienia/rozwiązania sprawy. Utworzenie i obsługa Teczki (folderu): Podstawową i fundamentalną koncepcją jest Teczka (folder) sprawy. W teczce gromadzone są wszystkie informacje i artefakty, które mogą być wymagane przez referenta sprawy. Nie ma predefiniowanego zbioru informacji; częścią pracy zespołu jest zlokalizowanie i zebranie informacji niezbędnych dla sprawy i ich umieszczenie w Teczce (folderze). Cele: Aby załatwić sprawę, zespół porozumiewa się co do celów (zadań), planowanych i istniejących harmonogramów wykonywania czynności dla osiągnięcia celów. Żaden z celów nie jest ustalony: dowolny cel może być zmieniony, dodany lub usunięty przez prowadzącego sprawę referenta sprawy. Historia: System utrzymuje informacje o każdej zmianie dotyczącej załatwianej sprawy. Bezpieczeństwo: Referent sprawy kontroluje dostęp do teczki sprawy. Komunikacja: System musi ułatwiać komunikację między członkami zespołu za pośrednictwem wielu kanałów: telefon, , wiadomości błyskawicznych, konferencji pulpitu i innych technologii. Adaptacyjność: Referent sprawy może otwierając nową sprawę, wykorzystywać struktury poprzednich spraw poprzez jakąś formę kopiowania lub ponownego wykorzystania wcześniejszych spraw, bez potrzeby żadnych specjalnych umiejętności zwłaszcza informatycznych. Z czasem referent spraw będzie mógł dostosować system do własnego stylu pracy, bez konieczności pomocy jakiegokolwiek specjalisty. Strona 10 z 12

11 Zarządzanie Aktami System Zarządzania Aktami pomaga przechwytywać, przechowywać oraz kontrolować najważniejsze zasoby informacyjne jednostki. Większość z nich zawarta jest w dokumentach wytworzonych lub/i przejętych przez jednostkę. Zasoby informacyjne, które jednostka jest zobowiązana zabezpieczać przechowywać w określonym przedziale czasu są uregulowane odpowiednimi przepisami. Szczegółowy zestaw wymagań funkcjonalnych dla tej klasy systemów/aplikacji zawiera specyfikacja MoReq2010. Specyfikacja została opracowana na zlecenie DLM Forum organizacji zrzeszającej krajowe archiwa państwowe krajów europejskich i sponsorowanej przez Komisje Europejską. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych reprezentuje Polskę w DLM Forum. Specyfikacja wymienia jako podstawowe następujące usługi, które musi implementować każdy system aktowy system zarządzania aktami zgodny ze specyfikacją MoReq2010: usługa użytkownika i grupy, usługa roli, usługa klasyfikacji, usługa aktowa, usługa metadanych, usługa harmonogramowania brakowania, usługa wstrzymania brakowania, usługa wyszukiwania i raportowania, oraz usługa eksportowania. Każda z usługa, lub zespół usług, definiuje i obsługuje: i opcjonalnie: typy encji dla każdej encji zarządzanej przez usługę lub zestaw; encje zarządzane przez usługę lub zestaw; historię zdarzenia dla usługi lub zestawu; listę kontroli dostępu, metadane kontekstowe (rozszerzenia metadanych dla danej implementacji). Każda usługa lub zestaw usług ma swoje metadane, historię zdarzeń, i listę kontroli dostępu. Strona 11 z 12

12 ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE Otwarte Standardy, Otwarty kod źródłowy, Gotowość do implementacji w chmurze, Dostępne i udokumentowane RESTful API, Wbudowany mechanizm (silnik) Workflow/BPM (zgodny z BPMN 2.0), Praca Grupowa, CMIS Content Management Interoperability Services implementowany przez repozytorium treści. ARCHITEKTURA Aplikacja Web owa - dostępna przez użytkowników w sieci Internet, Web-based klient przeglądarka internetowa, Rozszerzalność/Rozbudowa (scriptable extension), Stosowanie standardów, Modułowość modułowa struktura aplikacji znacznie ułatwia i obniża koszty jej rozbudowy, Niezależność od środowiska - (system operacyjny, baza danych, etc.) Strona 12 z 12

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych

Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Warunki sukcesu przy wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych Dobrze zaprojektowany i wykonany system BIP realizuje następujące funkcje: 1. prowadzi bazę danych

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo