Teoria wyboru konsumenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoria wyboru konsumenta"

Transkrypt

1 Teoria wyboru konsumenta Bibliografia M. Nasiłowski System Rynkowy D. Begg Ekonomia tom 1 E. Czarny E. Nojszewska mikroekonomia Ograniczenie budżetowe Założenia: Konsument wybiera spośród dwóch dóbr xi y dostępnych na rynku w danym okresie, Dobra są podzielne na nieskończenie małe części Konsument nie oszczędza Konsument dysponuje pewnym dochodem nie ma znaczenia jak go zdobywa Ceny dóbr x i y są ustalone przez rynek i wynoszą odpowiednio Px i Py, konsument jest ceno biorcą, co oznacza że nie ma wpływu na wysokość cen, pomijamy dobra wolne i kwestie związane z potrzebami których zaspokojenie nie może się odbyć w drodze kupna sprzedaży np. akceptacja Dla konsumenta dostępne są jedynie takie koszyki dóbr za które płaci on najwyżej tyle ile wynosi jego dochód Linia ograniczenia budżetowego jest prostą o współczynniku kierunkowym równemu stosunkowi cen ze znakiem minus jest on interpretowany jako stopa rynkowej wymiany dobra Y na dobro X. Jest on miarą alternatywnego kosztu konsumowania dobra X czyli rezygnowania z konsumowania dobra Y. Stosunek ten pokazuje z ilu jednostek dobra Y musi konsument zrezygnować żeby móc nabyć dobro X lub odwrotnie.. Wzrost dochodu lub równomierny spadek cen obu dóbr powoduje równoległe przesuniecie linii budżetowej w górę a tym samym zwiększa ilość dostępnych dla konsumenta dóbr. Zmiana nachylenia lini ograniczenia budżetowego jest spowodowana zmianą relacji cen jeśli spada cena dobra X to jest ono bardziej dostępne czyli linia przesuwa się lewo od początku układu współrzędnych. Pojęcie konsumenta W podejmowaniu decyzji na temat wydatkowania pieniędzy ważną rolę odgrywają 1

2 upodobania i gusty konsumenta preferencje Konsument potrafi porównywać koszyki dóbr umie powiedzieć który jest lepszy bądź gorszy Wybór konsumenta jest wewnętrznie spójny konsekwentnie przestrzega on zasad wg których porządkuje koszyki, Konsument zawsze woli mieć więcej dóbr niż mniej Preferencj konsumenta są ciągłe dla potrzeb funkcji matemtycznej Krzywe obojętności Konsument jest tak samo zadowolony z każdego koszyka leżącego na tej samej krzywej obojętności i zawsze chce być na krzywej położonej jak najdalej początku układu współrzędnych. Zbiór krzywych obojętności nazywamy mapą obojętności Krzywe nie mogą się przecinać bo wybór nie był by wewnętrznie spójny Optymalny koszyk jest to koszyk określony przez punkt w którym linia ograniczenia budżetowego dotyka krzywej obojętności. Spełnia ona postulat maxymalizacji zadowolenia przy ograniczonym budżecie W przypadku dóbr substytucyjnych wymienialnych w stosunku 1:1 konsument zawsze wybiera dobro tańsze 2

3 Teoria wyboru konsumenta Konsument jest niezależnym podmiotem gospodarczym zdolnym do podejmowania decyzji dotyczących konsumpcji na podstawie własnych preferencji i warunków rynkowych. Poziom konsumpcji jaki może osiągnąć dany konsument jest determinowany przede wszystkim wysokością jego dochodów i cen nabywanych dóbr. Oprócz tego na poziom konsumpcji wpływają rozmiary posiadanego przez konsumenta rzeczowego i finansowego majątku, możliwości wykorzystania jego zasobu pracy a także czynniki kulturowe. Potrzeby konsumenta są właściwie nieograniczone, natomiast ograniczone są środki niezbędne do ich zaspokojenia. Teoria wyboru konsumenta wyjaśnia, w jaki sposób konsument podejmuje decyzje o wydatkowaniu ograniczonych środków finansowych, którymi dysponuje. Źródła finansowania wydatków konsumenta są różnorodne. Wśród nich najważniejsze są dochody bieżące i perspektywiczne, nagromadzone oszczędności, kredyty itp. Na dochody konsumenta składają się: wynagrodzenia za pracę, renty ekonomiczne (czyli wynagrodzenia np.: za dzierżawę ziemi lub budynku), dywidendy z tytułu posiadanych akcji, odsetki od oszczędności, rozmaite świadczenia społeczne (np.: renty, zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych) itp. Wyróżniamy następujące teorie, które pokazują prawidłowości dotyczące struktury wydatkowania dochodów konsumenta (wydatki te są uzależnione przede wszystkim od wysokości dochodów)(podział ten wynika z tego iż powstaje pytanie jaki rodzaj dochodów najlepiej wyjaśnia powyższą zależność): Teoria dochodu absolutnego, która mówi o tym, że konsument w miarę wzrostu dochodu do dyspozycji coraz większą jego część oszczędza a nie przeznacza na zwiększenie bieżącej konsumpcji. Oznacza to, ze udział wydatków na konsumpcję w dochodzie maleje w miarę wzrostu dochodu. Zjawisko to znajduje potwierdzenie w odniesieniu do gospodarstw domowych w krótkim okresie. Jednak w długim okresie, przynajmniej w krajach wysoko rozwiniętych, stosunek globalnej konsumpcji do dochodu jest względnie stały, podobnie zachowuje się stopa oszczędzania, mimo znacznego nieraz wzrostu dochodów. Teoria dochodu relatywnego pokazuje, że wydatki konsumenta na bieżące potrzeby zależy nie tyle od bieżącego dochodu ile od osiągniętego poziomu konsumpcji. Konsument w celu zwiększenia swojego prestiżu dąży do podniesienia standardu życia. Osiągnięcie tego celu osłabia dążenie konsumenta do zwiększania wydatków, wzrastają natomiast oszczędności. Jeśli w okresie złej koniunktury konsument walczy o utrzymanie dotychczasowego poziomu 3

4 konsumpcji to postępowanie takie nosi miano efektu rygla. W wyniku działania tego efektu zmniejszają się nagromadzone oszczędności. Teoria dochodu stałego dotyczy zastrzeżeń dotyczących interpretacji wydatków rodzin nie utrzymujących się z pracy najemnej. W rodzinach tych na wielkość wydatków konsumpcyjnych, oprócz dochodów bieżących, wpływają posiadane zasoby (np.: papiery wartościowe, nieruchomości, kosztowności). Wydatki rodzin o znacznych zasobach są mało wrażliwe na zmiany bieżących dochodów rodziny. W większy stopniu reagują one na zmiany zasobów. Ponadto, niezależnie od źródeł dochodów konsumentów, niektóre wydatki konsumpcyjne są dokonywane z kredytów konsumpcyjnych. Z teorii dochodu stałego wynika, że wydatki konsumpcyjne rodzin dostosowują się nie tyle do dochodów bieżących ile do dochodów przeciętnych na które składają się dochody bieżące, przeszłe i przyszłe. W teorii wyboru konsumenta zakłada się, że konsument, dążąc do osiągnięcia swoich celów zachowuje się racjonalnie, czyli postępuje w sposób wewnętrznie spójny, umożliwiający maksymalizację zadowolenia. Konsument ma możliwość oceny wariantów postępowania i wyboru tego, który maksymalizuje użyteczność. Jeśli dobra A i B reprezentują wzajemnie wyłączające się możliwości, to wybór A oznacza jednocześnie brak wyboru B. Przy każdorazowym wyborze tj. w sytuacji gdy nie więcej niż jedno dobro może być wybrane, musi być poniesiony koszt alternatywny. Jest on rozumiany jako wartość, którą dana jednostka przypisuje najbardziej pożądanemu dobru, z zakupu którego zrezygnowała w momencie wyboru. Przykładowo Konsument posiada tyle pieniędzy, że może kupić bilet do kina lub książkę. W przypadku gdy decyduje się on na zakup biletu, kosztem alternatywnym biletu jest wartość książki, z której musiał zrezygnować. Efektem badań prowadzonych nad zachowaniem się konsumenta są dwie teorie. Historycznie pierwsza jest teoria użyteczności krańcowej, w której zakłada się mierzalność użyteczności oraz możliwość wyrażania jej w liczbach (jest to tzw. użyteczność kardynalna). Do jej pomiaru wymyślono swego czasu specjalną jednostkę nazywaną utylem. Obecnie nie stosuje się tego rodzaju obliczeń przede wszystkim dlatego, ze zadanie to jest niezwykle trudne i właściwie niewykonalne poza tym jest to w znacznym stopniu subiektywne. Natomiast we współczesnej teorii zachowania się konsumenta zakłada się jedynie zdolność konsumenta do uszeregowania kombinacji dóbr według jego preferencji. W myśl tej teorii użyteczność nie jest konkretną wielkością liczbową. Jeżeli np.: konsument stanie przed koniecznością wyboru między dobrami A i B to potrafi zdecydować, którą kombinację ilościową tych dóbr preferuje lub też że kombinacje te 4

5 są dla niego jednakowo użyteczne. Zestawienie takich ilościowych kombinacji obu dóbr, przedstawiających dla konsumenta jednakową użyteczność nazywane jest szeregiem obojętności. Analiza różnych szeregów obojętności pozwala wyznaczyć hipotetyczny kształt krzywej obojętności. Teoria użyteczności krańcowej opiera się na dwóch podstawowych pojęciach i dwóch prawach nazywanych prawami Gossena. Pojęciami tymi są użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa. Użyteczność całkowita jest to łączna satysfakcja jaką człowiek osiąga z konsumpcji określonej ilości danego dobra. Natomiast użyteczność krańcowa to zmiana (przyrost lub spadek) użyteczności całkowitej związana ze zwiększeniem (zmniejszeniem) konsumpcji danego dobra o kolejną, dodatkową jednostkę. Na tej podstawie możemy sporządzić wykres funkcji użyteczności całkowitej i krańcowej. Na osi odciętych oznacza się ilość konsumowanego dobra, natomiast na osi rzędnych poziom zadowolenia konsumenta z konsumpcji danego dobra, mierzonego w jednostkach umownych. (rys. 1). Między poziomem konsumpcji danego dobra a jego użytecznością istnieją zależności, które można określić na podstawie przebiegu funkcji obu kategorii użyteczności: użyteczność całkowita konsumpcji danego dobra wzrasta (maleje) wraz ze wzrostem 5

6 (spadkiem) ilości konsumowanego dobra, użyteczność krańcowa maleje (wzrasta) wraz ze wzrostem (spadkiem) ilości konsumowanego dobra. Należy zauważyć, że przy pewnym poziomie konsumpcji przyrost użyteczności krańcowej przyjmuje wartość ujemną a więc zamiast satysfakcji konsument odczuwa przykrość, natomiast użyteczność całkowita maleje. Znajomość zależności między użytecznością całkowitą a krańcową pozwala sformułować prawo malejącej użyteczności krańcowej (nazywane również pierwszym prawem Gossena w miarę wzrostu konsumpcji danego dobra jego użyteczność krańcowa maleje. A więc wraz ze wzrostem konsumpcji określonego dobra do pewnej jej wielkości użyteczność całkowita wzrasta ale coraz wolniej, po przekroczeniu tej granicy, która odpowiada maksimum funkcji użyteczności całkowitej, następuje spadek użyteczności całkowitej. Takiemu przebiegowi krzywej użyteczności całkowitej odpowiada spadek krzywej użyteczności krańcowej. Punktowi maksymalnej użyteczności całkowitej odpowiada użyteczność krańcowa równa zeru (punkt satysfakcji) natomiast spadek użyteczności całkowitej oznacza już ujemne wartości użyteczności krańcowej. Konsument maksymalizujący zadowolenie z konsumpcji będzie ja zwiększał aż do momentu w którym użyteczność krańcowa będzie równa 0. Istnieją wyjątki od prawa malejącej użyteczności krańcowej. Jako przykład można podać kolekcjonerstwo czy też konsumpcja dóbr kultury. Zdobycie kolejnego np.: znaczka przynosi kolekcjonerowi coraz więcej satysfakcji a więc użyteczność krańcowa wzrasta. Prawo malejącej użyteczności krańcowej wyjaśnia zachowanie się konsumenta nabywającego tylko jedno dobro. W rzeczywistości konsument rozporządzając danym dochodem musi wybierać między różnymi dobrami o zróżnicowanych cenach. Stara się on dokonywać takich wyborów aby zgodnie z upodobaniami osiągnąć najwyższą użyteczność. W tym celu tak rozdysponuje swoje dochody między różne dobra aby przy tych cenach każda jednostka pieniądza, wydana na zakup ostatniej jednostki dwóch lub większej liczby dóbr, przyniosła mu jednakowy przyrost zadowolenia. Zasada wyrównywania się użyteczności krańcowych nabywanych dóbr nosi nazwę drugiego prawa Gossena nazywanego prawem ekwimarginalizmu. Zasada ta oznacza, że dopóki użyteczność krańcowa określonych dóbr w przeliczeniu na jednostkę pieniężną jest różna, konsument jest w stanie osiągnąć wyższy poziom użyteczności całkowitej, przesuwając dochody między alternatywnymi dobrami. Zwiększając zakupy jednych dóbr a zmniejszając drugich, doprowadza do zmiany relacji użyteczności krańcowych aż do ich wyrównania się. Osiąga wówczas stan równowagi, czyli maksymalizuje swoją satysfakcję (użyteczność całkowitą) w 6

7 ramach dochodu, którym dysponuje. Dalsze przesuwanie dochodów zmniejszyłoby użyteczność całkowitą tak więc konsument nie ma motywów do zmiany swego koszyka zakupów. Współczesna teoria zachowania się konsumenta jest oparta na koncepcji krzywych obojętności i linii budżetowych. Krzywa obojętności jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch dóbr przynoszących konsumentowi takie samo zadowolenie (użyteczność całkowitą). W odniesieniu do danego konsumenta można narysować nieskończenie wiele krzywych obojętności, przesuwając się w prawo. Powstaje w ten sposób swoista mapa krzywych obojętności (rys.2 i 3). Mapa krzywych obojętności, określając stopę substytucji między dwoma dobrami na różnych poziomach konsumpcji, przedstawia preferencje i gusty konsumentów. W miarę wzrostu dochodów, które decydują o możliwości zakupu konsument może przechodzić na coraz wyższe krzywe obojętności. Im krzywa obojętności jest położona dalej od początku układu współrzędnych tym reprezentuje wyższy poziom zadowolenia. Krzywe obojętności konsumenta mają cztery podstawowe cechy: mają nachylenie ujemne, nie mogą się przecinać, są wypukłe w stosunku do początku układu współrzędnych, jest ich nieskończenie wiele. Z analizą krzywej obojętności związana jest kategoria krańcowej stopy substytucji. Kategoria ta jest miernikiem substytucji dobra A dobrem B. Krańcowa stopa substytucji określa jaką ilość dobra B należy poświęcić aby zwiększyć konsumpcję dobra A o jednostkę, przy założeniu, że konsument pozostaje na tej samej krzywej obojętności. (rys. 4) 7

8 Rysunek wskazuje, że zwiększenie konsumpcji dobra A o każdą kolejną jednostkę powoduje konieczność rezygnacji konsumenta początkowo z 2 jednostek dobra B następnie z 1 jednostki i w końcu z ½ jednostki dobra B. Krańcowa stopa substytucji wynosi odpowiednio: 2,1, ½. Początkowo konsument jest skłonny zrezygnować z większej ilości dobra B w celu zwiększenia konsumpcji dobra A później jednak akceptuje coraz mniejsze ilości dobra B, które jest skłonny poświęcić dla zwiększenia konsumpcji dobra A o kolejna jednostkę. Przy wysokim poziomie konsumpcji dobra A maleje jego użyteczność krańcowa. O tym, która z kombinacji rozpatrywanych dóbr jest realna z punktu widzenia możliwości nabywczych konsumenta, decyduje tzw. linia ograniczenia budżetowego, uwzględniająca dochód nominalny konsumenta i ceny kupowanych towarów. Linia ograniczenia budżetowego stanowi zbiór punktów reprezentujących wszelkie kombinacje dwóch dóbr, jakie konsument może kupić przy danym poziomie dochodów i cenach tych dóbr. Konsument może wybrać tylko taki koszyk dóbr, na który pozwala mu poziom jego dochodów przy danych cenach rynkowych. Konsument podlega więc ograniczeniu budżetowemu. (rys. 5) Nanosząc poszczególne kombinacje ilości dóbr A i B na układ współrzędnych na którym na osi OX oznacza się ilość dobra A a na osi OY ilość dobra B (nabywane przy istniejących ograniczeniach budżetowych) i łącząc te punkty ze sobą otrzymuje się linię budżetową. Każda kombinacja konsumpcji dóbr A i B odpowiadająca współrzędnym położonym powyżej linii budżetowej jest dla konsumenta nieosiągalna. Konsument może wybierać tylko te kombinacja, które odpowiadają współrzędnym położonym poniżej linii budżetowej i na tej linii. Linie budżetowe ulegają przesunięciu wskutek zmiany dochodu lub cen. Gdy dochód realny konsumenta wzrasta, linia budżetowa przesuwa się równolegle dalej od początku 8

9 układu współrzędnych, czyli zwiększa się ilość dóbr nabywanych przez konsumenta. Natomiast spadek realnego dochodu konsumenta powoduje przesunięcie linii budżetowej równolegle w dół (rysunek 6). Jeżeli następuje zmiana ceny jednego z dóbr czyli zmieniają się relacje cen, zmienia się nachylenie linii budżetowej. Zmiana możliwości nabywczych odnosi się tylko do dobra, którego cena ulega zmianie. Jeżeli cena dobra A spadnie to możliwości nabycia tego dobra wzrosną. Jeżeli natomiast cena dobra B wzrośnie to możliwości zakupu tego dobra zmniejszą się (rys. 7). Równowaga konsumenta Zgodnie z podstawowym założeniem teorii wyboru konsumenta konsument jest podmiotem działającym w sposób racjonalny. Oznacza to, że podejmuje decyzje dotyczące wyboru określonego koszyka dóbr, porównuje swoje oceny zadowolenia osiągniętego z konsumpcji danych kombinacji dóbr z faktycznymi możliwościami finansowymi. Możliwości te są zawsze ograniczone przez dochody konsumenta i ceny dóbr. Powoduje to, to że konsument wybiera taką kombinację ilości dwóch dóbr, która umożliwia mu uzyskanie maksymalnego zadowolenia z ich konsumpcji. To znaczy że zawsze stara się być na krzywej obojętności położonej jak najdalej od początku układu współrzędnych. Krzywe obojętności wyraża jego preferencje natomiast krzywa budżetowa jego realne możliwości. Kombinacja ta wskazuje na istnienie sytuacji optymalnej, która oznacza 9

10 osiągnięcie przez konsumenta stanu równowagi (stan optimum konsumenta). W tej sytuacji konsument nie jest zainteresowany zmiana osiągniętej kombinacji dwóch dóbr. Konsument, który dąży do maksymalizacji zadowolenia z konsumpcji, wybierze taki punkt na linii budżetowej, który jest jednocześnie punktem najwyżej położonej dostępnej mu krzywej obojętności (rys 8). Jeśli dochód rośnie to rośnie również jego popyt ale dotyczy to tylko dóbr normalnych, popyt na dobra niższego rzędu spada wraz ze wzrostem dochodu. Po przekroczeniu jakiejś wysokości dochodu dobro normalne staje się dobrem niższego rzędu. Jeśli przez punkty równowagi odpowiadające różnym poziomom dochodu poprowadzimy linię, to otrzymamy ścieżkę ekspansji dochodowej. Pokazuje ona jak ze wzrostem dochodu zmienia się koszyk wybieranych przez niego dóbr. r 10

11 Efekt dochodowy i substytucyjny Efekt dochody polega na tym że gdy ceny dóbr ulegną obniżeniu i relacja pomiędzy nimi nie ulegnie zmianie to dochód realny konsumenta wzrośnie (będzie on mógł kupić więcej obu dóbr mimo że jego dochód nominalny się nie zmieni) dlatego jego linia budżetowa przesunie się w równolegle górę z pozycji AB do A B a co za tym idzie będzie mógł przesunąć się na wyżej położoną krzywą obojętności, a optimum znajdzie się w punkcie D Efekt substytucyjny polega na tym że relacja cen ulega zmianie np. zostaje obniżona cena dobra x, linia budżetowa przesuwa się z AB do AC ale punkt równowagi D nie będzie już osiągalny ponieważ znajduje się ponad nową linią budżetową. Pod wpływem zmiany relacji cen konsument będzie zainteresowany zmianą struktury zakupów, będzie zwiększy zakupy dobra którego cena spadła kosztem dobra którego cena nie zmieniła się. Pod wpływem zmiany relacji cen klient dokona substytucji czyli zastąpienia pewnej ilości dobra x dobrem y aby osiągnąć nowy punkt równowagi dostosowany do nowych warunków tak aby maxymalizować zadowolenie klienta. Rys 8 Efekt substytucyjny i dochodowy w ujęciu Słuckiego a ujęcie Hicksa Słucki za miarę siły nabywczej (dochodu realnego) uznał dostępność różnych koszyków dóbr (przed lub po zmianie ceny). Hicks inaczej rozumiał stałość dochodu realnego. Definiował ją jako stałą użyteczność konsumenta, za punkt odniesienia przyjmował użyteczność płynącą z pierwotnie wybranego koszyka lub ostatecznie wybranego koszyka. Podejście Hicksa jest krytykowane gdyż wymaga dokładnej znajomości krzywej obojętności, w ujęciu Słlupskiego wystarcza 11

12 znajomość punktów równowagi konsumenta przy różnych poziomach cen. Mierzenie zmian dochodu realnego Zmiany dochodu realnego pozwalają badać rzeczywistą siłę nabywczą a nie jej wielkość oszacowaną wpływem zmiany cen. Po pierwsze mierzy się zmianę dochodu rekompensującą skutek zmiany ceny. Dochód zrekompensowany przedstawia wzór : M = M + DM = P x * x + DP x * x +P y * y = (P x +D P x ) * x +P y * y = P x * x +P y * y M dochód pozwalający kupić określony koszyk (x,y) Korekta dochodowa DM= DP x * x kompensacyjna zmiana dochodu miarą siły nabywczej jest wyjściowy koszyk dóbr a zmianę ceny kompensujemy (korygujemy wyjściowy dochód) żeby zobaczyć jak popyt zmieni się w skutek efektu substytucyjnego. Eliminujemy w ten sposób wpływ ruchu cen na silę nabywczą konsumenta. Drugi sposób mierzenia dochodu realnego i jego zmian wymaga obliczenia zmiany dochodu wywołującej efekt porównywalny ze skutkiem zmiany ceny. Posługujemy się koncepcją ekwiwalentnej zmiany dochodu. Poziom dochodu jest przyrównywany do zmiany ceny dobra x. Zmiana ekwiwalentna zastępuje rewizję ceny. Natomiast zmiana kompensacyjna następuje po niej, eliminując jej wpływ na poziom dochodu konsumenta. Rysunek 9 przedstawia zmianę punktu równowagi konsumenta spowodowaną spadkiem ceny Zmiana kompensacyjna CO jest takim dostosowaniem nominalnego dochodu konsumenta do nowych cen by jego pierwotna siła nabywcza nie uległa zmianie. Jest to dostosowanie dochodu (DM ) spowodowane wystąpieniem efektu substytucyjnego. Nowa linia ograniczenia budżetowego jest przesunięta równolegle tak aby przeszła przez pierwotny punkt równowagi konsumenta. 12

13 Zmiana ekwiwalentna EQ ma określić sumę pieniędzy którą trzeba dać konsumentowi by jego siła nabywcza wzrosła tak jak wskutek obniżenia ceny dobra X. Przedstawia ją równoległe przesunięcie pierwotnej linii ograniczenia DF do nowego punktu równowagi B czyli do poziomu KJ. Zmiany kompensacyjne dochodu są ważnym instrumentem mierzenia zmian dobrobytu grup społecznych w różnych sytuacjach ekonomicznych np. pozwala ocenić skutki różnych rodzajów podatków czy wielkość rewaloryzacji świadczeń społecznych. Indeksy Laspeyresa i Paaschego Indeks Laspeyresa przedstawia wartość pierwotnie wybranego przez przeciętnego nabywcę koszyka dóbr (x 0, y 0 ) mierzona w nowych cenach (P x1, P y1 ) w porównaniu z jego wartością w cenach stałych (P x0, P y0 ) P x1 * x 0 + P y1 * Y 0 / P x0 * x 0 + P y0 * y 0 Indeks Paaschego przedstawia nowy koszyk dóbr (x1, y1) w nowych i starych cenach P x1 * x 1 + P y1 *y 1 / P x0 * x 1 + P y0 * y 1 Większa od 1 wartość każdego z indeksów oznacza że dobrobyt społeczny obniża się czyli że po zmianie cen trzeba będzie zapłacić więcej za określony koszyk dóbr niż przed nią. Przedstawione indeksy nie są oczywiście idealną miarą zmian dochodów ich główną wadą jest przyjęcie standardowego koszyka zawierającego ograniczoną ilość dóbr za reprezentatywny dla całego społeczeństwa. Nie uwzględnia on specyficznych koszyków, ich zmian wywołanych postępem technicznym lub modą, nie pokazuje wpływu świadczeń państwa na dobrobyt konsumenta, i nie uwzględnia różnic w cenach spowodowanych różnymi warunkami zakupu (np. serwis, gwarancja, transport itd.) 13

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Model wyboru konsumenta 1. Dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek Podstawy teorii zachowania konsumentów mgr Katarzyna Godek zachowanie racjonalne wewnętrznie spójne, logiczne postępowanie zmierzające do maksymalizacji satysfakcji jednostki. Funkcje gospodarstwa domowego:

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA KONSUMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DECYZJE KONSUMENTA TEORIA UŻYTECZNOŚCI KRAŃCOWEJ TEORIE OPTIMUM KONSUMENTA

RÓWNOWAGA KONSUMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DECYZJE KONSUMENTA TEORIA UŻYTECZNOŚCI KRAŃCOWEJ TEORIE OPTIMUM KONSUMENTA RÓWNOWAGA KONSMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENA Celem działalności konsumenta jest maksymalizacja użyteczności (satysfakcji) czerpanej ze spożycia koszyka dóbr oraz z czasu wolnego. DECZJE KONSMENTA Wybór struktury

Bardziej szczegółowo

Użyteczność całkowita

Użyteczność całkowita Teoria konsumenta 1.Użyteczność całkowita i krańcowa 2.Preferencje konsumenta, krzywa obojętności i mapa obojętności 3.Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta 4.Zmiany dochodów i zmiany cen dóbr oraz

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

Moduł II. Zagadnienia z teorii wyboru konsumenta

Moduł II. Zagadnienia z teorii wyboru konsumenta Moduł II. Zagadnienia z teorii wyboru konsumenta Spis treści: Wstęp... 2 1. Konsument w roli podmiotu gospodarczego... 2 2. Dochód konsumenta a struktura i poziom wydatków... 3 3. Teoria użyteczności krańcowej.

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

Teoria zachowania konsumenta. dr Sylwia Machowska

Teoria zachowania konsumenta. dr Sylwia Machowska Teoria zachowania konsumenta dr Sylwia Machowska Plan wykładu Podstawy teorii zachowania konsumenta Teoria malejącej użyteczności krańcowej Teoria krzywych obojętności Krzywa dochodowo-konsumpcyjna Krzywa

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę?

Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę? Równanie Słuckiego Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę? Efekt substytucyjny w wyniku zmiany ceny jednego z dóbr zmienia się relacja cen pomiędzy dobrami, np. dobro, którego cena spada staje się relatywnie

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny?

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Oczywistym miernikiem jest nachylenie krzywych popytu i podaży Np. obniżka ceny o 1 zł każdorazowo powoduje zwiększenie popytu na kajzerki o 20 sztuk

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Budżet konsumenta i podejmowanie decyzji prof. Piotr Banaszyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 30 listopada 2018 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Copywrite Błażej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92.

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92. 34 Podstawowe pojęcia i zagadnienia mikroekonomii 88. zysta stopa procentowa zysta stopa procentowa jest teoretyczną ceną pieniądza, która ukształtowałaby się na rynku pod wpływem oddziaływania popytu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? Mgr Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 9 kwiecień 2014 r. Co

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

KONSUMPCJA (2) C + = Y +

KONSUMPCJA (2) C + = Y + opr. na podst. N. G. Mankiw Macroekonomics, wyd. 3, hapter 5 KONSUMPJA Wprowadzenie Wydatki konsumpcyjne stanowią największą część całkowitych wydatków, aby zatem zrozumieć przyczyny wahań zagregowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek W. W. Norton & Company, Inc.

Rynek W. W. Norton & Company, Inc. 1 Rynek 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Modelowanie Ekonomiczne uco wpływa na co w systemie ekonomicznym? una jakim poziomie uogólnienia możemy modelować zjawisko ekonomiczne? uktóre zmienne są egzogeniczne,

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Cel: rola oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji oraz inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska MECHANIZM RYNKOWY dr Sylwia Machowska 1 Plan wykładu Rynek Popyt, wielkość popytu, prawo popytu Podaż, wielkość podaży, prawo podaży Równowaga rynkowa 2 Rynek 3 Rynek Rynek to proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia A.2. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia A.2. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.2 Mikołaj Czajkowski Zbiór konsumpcyjny Konsumenci mają do wyboru różne poziomy konsumpcji różnych dóbr Zwykle zakładamy skończoną liczbę dóbr (np. L) Konsumowany koszyk x1 x x L Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Podstawowe pojęcia: rynek, podaż, krzywa podaż, prawo podaż, cena równowagi, cena maksymalna i minimalna, zmiana podaż dr inż. Anna Kiełbus

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4. Konsument

ROZDZIAŁ 4. Konsument ROZDZIAŁ 4 Konsument Kupując kwiaty, tran czy książki Lema, nie mamy pojęcia, że ekonomiści usiłują przewidzieć nasze działania z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W tym rozdziale zapoznamy

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Cena jak ją zdefiniować?

Cena jak ją zdefiniować? Akademia Młodego Ekonomisty Kształtowanie się cen Dlaczego ceny się zmieniają? dr Jacek Jastrzębski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomia matematyczna - 1.2

Ekonomia matematyczna - 1.2 Ekonomia matematyczna - 1.2 6. Popyt Marshalla, a popyt Hicksa. Poruszać się będziemy w tzw. standardowym polu preferencji X,, gdzie X R n i jest relacją preferencji, która jest: a) rosnąca (tzn. x y x

Bardziej szczegółowo

C~A C > B C~C Podaj relacje indyferencji, silnej i słabej preferencji. Zapisz zbiór koszyków indyferentnych

C~A C > B C~C Podaj relacje indyferencji, silnej i słabej preferencji. Zapisz zbiór koszyków indyferentnych ZADANIA EGZAMIN EKONOMIA MATEMATYCZNA TEORIA POPYTU a. Podaj iloczyn kartezjański zbiorów X={,3,4}, Y={,} b. Narysuj iloczyn kartezjański zbiorów X=[,], Y=[,3]. Dane są punkty A(3,4) i B(,). Oblicz odległość

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 3 Elastyczność popytu i podaży, Wybór konsumenta efekt substytucyjny i dochodowy Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Elastyczność popytu i podaży Wybór konsumenta

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i bezrobocie

Rynek pracy i bezrobocie Rynek pracy i bezrobocie Podstawowe definicje na rynku pracy: Ludność w wieku produkcyjnym w zależności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt 5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt Popyt na dobro maleje względem ceny (o ile dobro jest tak zwane normalne, a nie luksusowe). Zakładamy że firma ustala cenę danego dobra p, która obowiązuje wszędzie. Niech

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 02 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynek

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon KTiL

Podstawy ekonomii wykład 02. dr Adam Salomon KTiL Podstawy ekonomii wykład 02 dr Adam Salomon KTiL Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań. Makroekonomia II ćwiczenia KONSUMPCJA

Zbiór zadań. Makroekonomia II ćwiczenia KONSUMPCJA Zbiór zadań. Makroekonomia II ćwiczenia KONSUMPCJA Zadanie 1. Konsument żyje przez 4 okresy. W pierwszym i drugim okresie jego dochód jest równy 100; w trzecim rośnie do 300, a w czwartym spada do zera.

Bardziej szczegółowo

9 Funkcje Użyteczności

9 Funkcje Użyteczności 9 Funkcje Użyteczności Niech u(x) oznacza użyteczność wynikającą z posiadania x jednostek pewnego dobra. Z założenia, 0 jest punktem referencyjnym, czyli u(0) = 0. Należy to zinterpretować jako użyteczność

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 3: (Nie)racjonalność wyborów

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 3: (Nie)racjonalność wyborów Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 3: (Nie)racjonalność wyborów Gospodarka z lotu ptaka. Dobra i usługi finalne Wydatki na dobra i usługi (konsumpcja, C) Gospodarstwa domowe: dysponują czynnikami

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta

Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta Paweł Kliber Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta Zad Dla podanych niżej funcji użyteczności: (a u (x x = x + x (b u (x x = x x (c u (x x = x x (d u (x x = x x 4 (e u (x x = x + x = x + x

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy Wybór Międzyokresowy Dochód często jest otrzymywany w stałych kwotach, np. miesięczna pensja. Jaki jest podział dochodu na kolejne miesiące? (oszczędności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek angielski język biznesu Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy definicje

Wzrost gospodarczy definicje Wzrost gospodarczy Wzrost gospodarczy definicje Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces powiększania podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce, a w szczególności proces powiększania produkcji

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Międzyokresowy handel i konsumpcja Międzyokresowy handel występuje gdy zasoby mogą być transferowane w czasie, czyli gdy

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 14. Inwestycje dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Inwestycje a oczekiwania. Neoklasyczna teoria inwestycji i co z niej wynika Teoria q Tobina

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia A.3. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia A.3. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.3 Mikołaj Czajkowski Preferencje Konsumenci mają preferencje wybierają te koszyki, które dają im najwyższe zadowolenie Relacja preferencji umożliwia porównywanie 2 koszyków xy, X x ściśle

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasz mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 2-E. Ekonomia pracy

ZESTAW 2-E. Ekonomia pracy Ekonomia pracy ZESTAW 2-E 1. Populacja pewnego kraju wynosi 100 milionów, liczba osób pracujących to 63 miliony, liczba bezrobotnych to 7 milionów, a biernych zawodowo 30 milionów. Ile wynosi stopa bezrobocia?

Bardziej szczegółowo

Teoria popytu. Popyt indywidualny konsumenta

Teoria popytu. Popyt indywidualny konsumenta Teoria popytu Popyt indywidualny konsumenta Koszyk towarów Definicja 1 Wektor x=(x 1,x 2,x 3,...,x n ) taki, że x i 0 dla każdego i,w którym i-ta współrzędna oznacza ilość towaru nr i, którą konsument

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Konsumpcja i inwestycje

Makroekonomia Konsumpcja i inwestycje Makroekonomia Konsumpcja i inwestycje Przykładowe hipotezy dotyczące przyczyn wielkości wydatków konsumpcyjnych / oszczędzania 1. Hipoteza dochodu absolutnego (J.M. Keynes), 2. Hipoteza dochodu relatywnego

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

2.1. Charakterystyka elastyczności popytu

2.1. Charakterystyka elastyczności popytu 13 2.ELASTYCZNOŚCI POPYTU Aby zmierzyć siłę i kierunek oddziaływania czynników kształtujących popyt stosuje się różnego rodzaju mierniki. Do najpopularniejszych należą elastyczności popytu, które mierzą

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 8 Koszt opodatkowania R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 2007 Thomson outh-western, all rights reserved W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo