OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych pojazdów. Intencją jest ubezpieczenie nowo nabytych pojazdów na warunkach niniejszego zamówienia. A) Ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również wskutek kradzieży) - Autocasco Pkt 1-15 Zakres minimalny nie podlegający żadnym zmianom- złożenie oferty o zakresie mniejszym niż określony jako zakres minimalny, nie podlegający żadnym zmianom spowoduje odrzucenie oferty bez oceny pozostałych kryteriów. 1. Ubezpieczający/ Ubezpieczony: BGK oraz ewentualne podmioty wydzielone z/lub nabyte przez BGK w celu włączenia ich w struktury Banku, w okresie ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia: Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 sierpień 2014 r. do 31 lipiec 2015 r. W przypadku gdyby umowa została zawarta przed lub po dacie 01 sierpnia 2014 r., umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia od daty włączenia do daty zakończenia umowy. 3. Przedmiot oraz sumy ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy, będące w posiadaniu Ubezpieczającego oraz pojazdy, w posiadanie których Ubezpieczający wejdzie w okresie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie pierwszych 6 miesięcy eksploatacji (za początek eksploatacji uznawana jest data pierwszej rejestracji pojazdu) stanowi cena zakupu pojazdu wraz z wyposażeniem, zawierająca podatek VAT. Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie od 7 miesiąca do 12 miesiąca eksploatacji stanowi wartość rynkowa, określona na podstawie katalogu Pojazdy samochodowe wartości rynkowe (wydawca: Info Expert Sp. z o.o.) nie mniej niż 90% wartości fakturowej. Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie od roku eksploatacji stanowi wartość rynkowa, określona na podstawie katalogu Pojazdy samochodowe wartości rynkowe (wydawca: Info Expert Sp. z o.o.). Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczycielem. Niezależnie od rozmiarów szkody, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. 4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: Limit odpowiedzialności ustalany jest w zależności od sposobu określenia sumy ubezpieczenia w sposób następujący: 1

2 1) jeśli suma ubezpieczenia została określona jako kwota równa cenie zakupu pojazdu, to limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, bez względu na aktualną wartość rynkową (w szczególności: odszkodowanie lub suma odszkodowań może być wyższa niż wartość rynkowa pojazdu); 2) jeśli suma ubezpieczenia została określona jako wartość rynkowa, to limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota równa wartości rynkowej pojazdu w chwili ustalania odszkodowania i nie mniejsza niż 90% sumy ubezpieczenia. 5. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte są szkody w pojeździe lub wyposażeniu, powstałe m.in. na skutek: - zderzenia się pojazdu lub uderzenia w pojazd przez: inne pojazdy, osoby, zwierzęta, przedmioty - pochodzące z zewnątrz pojazdu, - działania osób trzecich, - pożaru lub wybuchu, - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, - kradzieży lub zaboru pojazdu, jego części lub wyposażenia. 6. Miejsce ubezpieczenia/ zakres terytorialny: Polska i pozostałe kraje europejskie. Na terytorium niżej wymienionych krajów ubezpieczeniem nie są objęte szkody kradzieżowe: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia. 7. Udziały własne: Udział własny Ubezpieczającego w szkodzie nie ma zastosowania. 8. Potrącenia amortyzacyjne w przypadku części przeznaczonych do wymiany: Zniesione za wyjątkiem części ulegających szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu. W stosunku do tych części Ubezpieczyciel ma prawo zastosować potrącenie z odszkodowania kwoty w procencie odpowiadającym procentowi zużycia części. 9. Zamienniki: Do naprawy pojazdów nie stosuje się zamienników części, chyba że Bank zadecyduje inaczej. 10. Zwrot kosztów dodatkowych, poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą: Limit zwrotu kosztów dodatkowych, tj. kosztów: zapobieżenia zwiększaniu się szkody, zabezpieczenia pojazdu po szkodzie oraz holowania powypadkowego wynosi 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, przy czym: - maksymalny okres zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, którego koszty może pokryć Ubezpieczyciel to okres do dnia wykonania oględzin pojazdu; - maksymalny dystans holowania, którego koszty może pokryć Ubezpieczyciel, to odległość pomiędzy miejscem zdarzenia i serwisem naprawczym w miejscu zamieszkania użytkownika pojazdu lub siedziby jednostki Banku, w której użytkowany jest pojazd. 11. VAT Odszkodowania wypłacane są łącznie z podatkiem VAT, bez konieczności przedstawiania przez Bank jakichkolwiek deklaracji lub potwierdzeń mówiących o braku możliwości odliczenia podatku VAT. 12. Płatność składki Jednorazowo Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. W przypadku włączania do ubezpieczenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały takie same stawki, co w przypadku pojazdów ubezpieczonych w całym okresie obowiązywania umowy chyba, że 2

3 nowy pojazd będzie znacząco odbiegał od rodzaju pojazdów już ubezpieczonych (nie będzie miał analogii w wykazie ubezpieczonych pojazdów). 13. Termin wykonania oględzin powypadkowych i oceny technicznej Oględziny powypadkowe powinny zostać wykonane w ciągu 3dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Ocena techniczna/kosztorys naprawy powinny zostać wykonane w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin powypadkowych. W przypadku nie dotrzymania terminu, Bank powoła rzeczoznawcę koszt ubezpieczyciela. 14. Likwidator szkód: Ubezpieczyciel wskaże imiennie pracownika odpowiedzialnego za likwidację szkód komunikacyjnych lub nadzorującego proces likwidacji szkód, 15. Uproszczona likwidacja szkód Uproszczona ścieżka likwidacji szkód lub możliwość samolikwidacji do kwoty zł brutto. Katalog napraw kwalifikujących się do samolikwidacji: a) wymiana uszkodzonego lusterka lub montażu nowego w miejsce skradzionego, b) wymiana uszkodzonego lub rozbitego reflektora, kierunkowskazu, halogenu bądź innego światła, c) wymiana zamka uszkodzonego wskutek włamania lub usiłowania włamania do pojazdu. d) wymiana uszkodzonych lub skradzionych opon lub montażu nowych kół w miejsce skradzionych, e) wymiana uszkodzonych lub skradzionych kołpaków, felg lub montażu nowych w miejsce skradzionych, f) naprawa zamka w drzwiach (ewentualnie naprawy porysowanej karoserii w okolicach zamka) dotyczy nieudanej próby włamania do pojazdu, 16. Postanowienie dodatkowe: Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania rejestracji. Ubezpieczyciel zagwarantuje niezmienność stawek przez okres trwania umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia łącznej składki do zapłaty w rozbiciu na poszczególne pojazdy (dotyczy to również kolejnych rat składki). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a OWU, pierwszeństwo mają zapisy umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zestawienia szkód w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz ryzyka. Zakresem ubezpieczenia objęte są również wszystkie szyby w pojazdach. Pkt 17 Zakres dodatkowy podlegający ocenie - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści poszczególnych zapisów: Klauzule dodatkowe 1. Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia pojazdu, bez względu na jego wartość rynkową. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w pojeździe lub wyposażeniu, powstałe na skutek osuwania się lub zapadania się ziemi. 3

4 3. Ubezpieczeniem objęte są szkody kradzieżowe powstałe na terytorium niżej wymienionych krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia. 4. Nie ma zastosowania franszyza integralna. 5. Potrącenia amortyzacyjne są zniesione całkowicie, tj. także w przypadku części ulegających szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu. 6. Maksymalny okres zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, którego koszty może pokryć Ubezpieczyciel to okres do trzech dni po wykonaniu oceny technicznej/kosztorysu szkody. 7. Jeśli w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel nie zdoła przeprowadzić oględzin powypadkowych pojazdu, Ubezpieczający będzie uprawniony do powołania niezależnego rzeczoznawcy, który wykona oględziny i ocenę techniczną / kosztorys naprawy, zaś Ubezpieczyciel pokryje koszty tej usługi. 8. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel organizuje i pokryje koszty sprzedaży pozostałości pojazdu, w tym koszty zabezpieczenia pozostałości do momentu dokonania sprzedaży. 9.W razie zaistnienia szkody kradzieżowej, wypłata odszkodowania nastąpi bez oczekiwania na wyniki śledztwa organów państwowych. Jeśli po jego zakończeniu okaże się, że odszkodowanie nie było należne, Ubezpieczający dokona jego zwrotu. 10. Stwierdzenia własnoręczności podpisu pracownika Banku, składającego oświadczenie dla celów likwidacji szkody, może dokonać zamiast pracownika Ubezpieczyciela kierownik jednostki organizacyjnej Banku użytkującej pojazd, lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. 11. W przypadku braku ważnego badania technicznego w chwili powstania szkody, Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za szkodę o ile nie minęło więcej niż 30 dni od dnia, w którym badanie powinno było być wykonane. 12. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu używanego, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego odstąpi od oględzin, jeśli Ubezpieczający dostarczy kopię polisy AC pojazdu, wystawioną przez inny zakład ubezpieczeń, ważną w chwili zgłaszania pojazdu do ubezpieczenia. 13. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał przeprowadzenia oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi przed odbiorem pojazdu od dealera. 14. Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, zainstalowane w pojazdach, które zostaną ubezpieczone od dnia 1 lipca 2014 r. za wystarczające i określi wymogi tylko w stosunku do pojazdów włączanych do ubezpieczenia po tym dniu. 15. Składki za pojazdy włączane i wyłączane z ubezpieczenia w okresie trwania umowy będą naliczane proporcjonalnie do okresu ochrony, w rozliczeniu na dni. Zwrot składki nie będzie obciążony kosztami manipulacyjnymi. 16. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody powstałe w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza. 17. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu części pojazdu, w szczególności szyby czołowe, na skutek uderzenia pokrywy komory silnika tego pojazdu niezależnego od przyczyny zewnętrznej 18. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody powstałe wskutek samoczynnego otwarcia pokrywy silnika w czasie jazdy 19. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody powstałe wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym B) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Pkt 1-7 Zakres minimalny nie podlegający żadnym zmianom- złożenie oferty o zakresie mniejszym niż określony jako zakres minimalny, nie podlegający żadnym zmianom spowoduje odrzucenie oferty bez oceny pozostałych kryteriów. 1. Ubezpieczający/ Ubezpieczony: BGK oraz ewentualne podmioty wydzielone z/lub nabyte przez BGK w celu włączenia ich w struktury Banku, w okresie ubezpieczenia. 4

5 2. Okres ubezpieczenia: Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 sierpień 2014 r. do 31 lipiec 2015 r. W przypadku gdyby umowa została zawarta przed lub po dacie 01 sierpnia 2014 r., umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia od daty włączenia do daty zakończenia umowy. 3. Przedmiot, sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela: Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152, z późn. zm.) oraz nowelizacją Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Zastosowanie mają minimalne sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności, określone w Ustawie. 4. Miejsce ubezpieczenia/ zakres terytorialny: Polska, kraje Unii Europejskiej oraz kraje spoza UE, których Biura Narodowe Członkowie Systemu Zielonej Karty, są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, gwarantującego wzajemne domniemanie zawarcia ubezpieczenia OC w kraju macierzystym. 5. Zakres Ubezpieczenia: Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152, z późn. zm.) oraz nowelizacją Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku. 6. Płatność składki Jednorazowo Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. W przypadku włączania do ubezpieczenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały takie same stawki, co w przypadku pojazdów ubezpieczonych w całym okresie obowiązywania umowy chyba, że nowy pojazd będzie znacząco odbiegał od rodzaju pojazdów już ubezpieczonych (nie będzie miał analogii w wykazie ubezpieczonych pojazdów). 7. Postanowienie dodatkowe: Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu dokonania rejestracji Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia łącznej składki do zapłaty w rozbiciu na poszczególne pojazdy (dotyczy to również kolejnych rat składki). Dla każdego pojazdu zostanie wystawiony indywidualny certyfikat, potwierdzający zawarcie umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zestawienia szkód w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz ryzyka. Pkt 8 Zakres dodatkowy podlegający ocenie - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści poszczególnych zapisów: Klauzule dodatkowe (numeracja jest kontynuowana z części dot. AC): 5

6 20. Strony zgodnie oświadczają, że z dniem 30 czerwca 2015 r., na wniosek Banku, rozwiążą za porozumieniem stron wszystkie będące w toku polisy ubezpieczenia OC. W dniu rozwiązania polis składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wyliczona wg zasady pro rata temporis (bez badania szkód na danej polisie), zostanie zaliczona na poczet nowo zawieranych ubezpieczeń, jeśli ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela. Jeśli ubezpieczenie nie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela, niewykorzystana wskutek rozwiązania umów składka zostanie naliczona wg zasad ustawowych. 21. Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie dzielona na dwie części: pierwsza za okres od daty włączenia do 30 czerwca 2015 r. (pro rata za dni) i druga pozostała część składki rocznej. Strony zgodnie oświadczają, że z dniem 30 czerwca 2015 r., na wniosek Banku, rozwiążą za porozumieniem stron wszystkie będące w toku polisy ubezpieczenia OC. W takim przypadku druga część składki zostanie umorzona. 22. W razie zapotrzebowania na Zieloną Kartę, zostanie ona wystawiona bezskładkowo. 23. Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania rejestracji. C) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pkt 1-8 Zakres minimalny nie podlegający żadnym zmianom- złożenie oferty o zakresie mniejszym niż określony jako zakres minimalny, nie podlegający żadnym zmianom spowoduje odrzucenie oferty bez oceny pozostałych kryteriów. 1. Ubezpieczający/ ubezpieczony: BGK oraz ewentualne podmioty wydzielone z / lub nabyte przez BGK w celu włączenia ich w struktury Banku, w okresie ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia: Przewidywany termin: od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia od daty włączenia do 30 czerwca 2015 r. 3. Przedmiot oraz sumy ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi ,00 zł na każdą osobę przewożoną w pojeździe, na każde zdarzenie. 4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, przy czym: - świadczenie na wypadek śmierci wynosi 50% sumy ubezpieczenia - świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowi wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku - świadczenie na wypadek całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 100% sumy ubezpieczenia. 5. Miejsce ubezpieczenia/zakres terytorialny: Taki sam, jak oferowany w ubezpieczeniu AC. 6. Udział własny Udział własny nie ma zastosowania. 7. Płatność składki Jednorazowo 6

7 Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. Niezależnie od rozmiarów szkody i wypłaconej kwoty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od wcześniejszego uiszczenia przez Ubezpieczającego raty (rat) składki, ani też nie może pozostałych do zapłaty rat składki odliczać od kwoty odszkodowania. Raty składki pozostają kwotami należnymi Ubezpieczycielowi i będą uiszczane przez Ubezpieczającego w terminach określonych w polisie. W przypadku włączania do ubezpieczenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały takie same stawki, co w przypadku pojazdów ubezpieczonych w całym okresie obowiązywania umowy, chyba że nowy pojazd będzie znacząco odbiegał od rodzaju pojazdów już ubezpieczonych (nie będzie miał analogii w wykazibezpieczonych pojazdów). 8. Postanowienie dodatkowe: Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania rejestracji. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia łącznej składki do zapłaty w rozbiciu na poszczególne pojazdy (dotyczy to również kolejnych rat składki). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a OWU, pierwszeństwo mają zapisy umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zestawienia szkód w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz ryzyka. Pkt 9 Zakres oodatkowy podlegający ocenie - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści poszczególnych zapisów: Klauzule dodatkowe (numeracja jest kontynuowana z części dot. AC i OC): 24. Limit odpowiedzialności na wypadek śmierci Ubezpieczonego wynosi 100% sumy ubezpieczenia 25. Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku pojazdu lub zespolonej z nim przyczepy, postoju i naprawy na trasie jazdy, podczas garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu. Pod ww. pojęciem szkód podczas garażowania należy rozumieć uszczerbek, jaki może ponieść osoba kierująca pojazdem lub pasażer w momencie wjazdu / wyjazdu pojazdem do/z garażu, przebywania w tym pojeździe w garażu: w momencie wsiadania/wysiadania, załadunku/rozładunku, mycia/czyszczenia pojazdu. 26. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy w czasie ruchu pojazdu. D) Ubezpieczenie Assistance Pkt 1-6 Zakres minimalny nie podlegający żadnym zmianom- złożenie oferty o zakresie mniejszym niż określony jako zakres minimalny, nie podlegający żadnym zmianom spowoduje odrzucenie oferty bez oceny pozostałych kryteriów. 1. Zakres ubezpieczenia: a) wystąpienie w pojeździe zdarzenia objętego ubezpieczeniem autocasco, b) wystąpienie w pojeździe awarii uniemożliwiającej poruszanie się pojazdem, unieruchomienie pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy, przebicia opony, braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu. c) kradzież pojazdu 7

8 2. Okres ubezpieczenia: Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 sierpień 2014 r. do 31 lipiec 2015 r. W przypadku gdyby umowa została zawarta przed lub po dacie 01 sierpnia 2014 r., umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia od daty włączenia do daty zakończenia umowy. 3. Zakres świadczeń: a) naprawa pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia, b) gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest możliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia, organizuje holowanie pojazdu do najbliższego punktu obsługi, miejsca zamieszkania, siedziby firmy Ubezpieczonego. O wyborze miejsca holowania decyduje użytkownik pojazdu. 4. Miejsce ubezpieczenia/zakres terytorialny: Polska i pozostałe kraje europejskie. 5. Udziały własne: Udział własny Ubezpieczającego w szkodzie nie ma zastosowania. 6. Płatność składki Jednorazowo Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. Pkt 7 Zakres dodatkowy podlegający ocenie - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści poszczególnych zapisów: Klauzule dodatkowe (numeracja jest kontynuowana z części dot. AC i OC) 27. Świadczenia wynikające z niniejszej Umowy realizowane są bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca siedziby Ubezpieczającego. 28. Świadczenia dotyczące pojazdu: W przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, Towarzystwo Ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszty holowania do najbliższego zakładu naprawczego. W przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa, Towarzystwo Ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszt dostarczenia właściwego paliwa (w wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw. W razie konieczności, Towarzystwo Ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszty legalnego złomowania pojazdu. 29. Świadczenia dotyczące pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom: - Jeżeli w następstwie wypadku lub awarii ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony i gdy naprawa pojazdu nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło albo gdy pojazd został skradziony i nie odzyskano pojazdu w dniu kradzieży, Towarzystwo Ubezpieczeń: - Zorganizuje i pokryje koszty przejazdu do najbliższego hotelu oraz zakwaterowania (noclegów) kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu maksymalnie do momentu naprawienia lub odzyskania pojazdu i nie dłużej niż przez 4 doby, bądź - Zorganizuje i pokryje koszt wynajmu pojazdu zastępczego na czas do 10 dni nie dłużej niż czas naprawy pojazdu, przy kradzieży max do 5 dni, bądź -Zorganizuje i opłaci koszty przejazdu kierowcy i pasażerów środkiem transportu: - Do ich miejsca zamieszkania albo - Do miejsca przeznaczenia, gdy koszt kontynuowania podróży nie jest wyższy od kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania, - Zorganizuje i pokryje koszty jednorazowego przejazdu uprawionego pracownika Ubezpieczającego po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży. 30. Usługi informacyjne. 8

9 W ramach świadczeń pomocy informacyjnej, Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest do świadczenia następujących usług informacyjnych w razie awarii, wypadku, kradzieży, unieruchomienia pojazdu; - Udzielenie informacji o możliwości zarezerwowania pojazdu zastępczego z wypożyczalni, - Udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP i Europy lub organizacja przejazdu pomocy drogowej w celu naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania go do warsztatu, - Udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i lokalnych możliwościach naprawy pojazdu, - Przekazanie pilnej wiadomości w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową osobie wskazanej przez ubezpieczonego. 31. Przy wynajmie pojazdu zastępczego nie będą wymagane żadne kaucje, posiadanie wypukłej karty kredytowej. Gwarancje przedstawi Ubezpieczyciel. Wymóg ten nie dotyczy świadczeń poza terytorium Polski. 32. Strony zgodnie postanawiają, iż na mocy niniejszej umowy Towarzystwo Ubezpieczeń będzie dokonywało bezpośrednio z Operatorem Assistance rozliczeń z tytułu kaucji pobieranej przy wynajmie pojazdu zastępczego organizowanego przez Operatora. Załączniki: I. Zestawienie szkód komunikacyjnych II. Wykaz pojazdów BGK 9

10 Załącznik I. Zestawienie szkód komunikacyjnych. 10

11 Załącznik II. Wykaz pojazdów BGK nr rej rodzaj rok prod matka typ poj nr nad l.m data Iszej rej zabezp suma ubezp 2013/2014 WI8405E ciezarowy 2006 Toyota HIACE 2494 JT121JK autoalarm, immobiliser ,25 WI7416V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE6E immobiliser ,00 WI7417V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE8E immobiliser ,00 WI7418V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE3E immobiliser ,00 WI7419V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE2E immobiliser ,00 WI7420V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE9E immobiliser ,00 WI7421V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE2E immobiliser ,00 WI7422V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1798 TMBAD7NE5E immobiliser ,00 WI7423V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE8E immobiliser ,00 WI8992V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBJC7NE8E immobiliser ,00 WI8993V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBJC7NE5E immobiliser ,00 Akceptacja członków komisji: 1.Tomasz Hoffmann - Przewodniczący. 2.Marta Dzierba Sekretarz (BZP).. 3.Mirosław Chrostek- Członek.. 11

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE 1.Informacje wprowadzające: Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Adres do korespondencji: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór NIP 886-23-85-284, REGON

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Gminy Korfantów Znak sprawy 15/2015/KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki Dom lub mieszkanie od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.138.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: I.1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia samolotu i śmigłowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/130/2015 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa generalna

Załącznik nr 5. Umowa generalna Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski ul.

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Warszawa, dnia 31.10.2014 r. DZ/ED/363/2014 Wykonawcy Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty samochodowej spółek GK PGE Numer postępowania: GKP/PGE/0071/2014

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Generalna

Załącznik nr 6. Umowa Generalna Załącznik nr 6 Umowa Generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Powiatem Tomaszowskim zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:............ a:...... z siedzibą w..., ul.... zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE DLA UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA. LISTOPAD 2014 r.

PROGRAM OCHRONY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE DLA UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA. LISTOPAD 2014 r. PROGRAM OCHRONY DLA CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA LISTOPAD 2014 r. 2 ZAMAWIAJĄCY: Spała, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

(pieczęć Zamawiającego)

(pieczęć Zamawiającego) WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 00-893 Warszawa ul. Ogrodowa 5/7 (pieczęć Zamawiającego) WFOŚiGW w Warszawie Warszawa, 4^.1.- listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia leasing finansowy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego dla

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4

SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4 SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4 UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE Auto Casco GRUPA DOCELOWA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia: 1. Osobowe i ciężarowe do 3,5 tony o zamkniętej części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia pojazdów należących do Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SIWZ 04/ZP/2014 Strona 1 z 6

Załącznik 2 do SIWZ 04/ZP/2014 Strona 1 z 6 Warunki szczegółowe Załącznik 2 do SIWZ 04/ZP/2014 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełne kompleksowe ubezpieczenie: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Załącznik numer 14 do siwz UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (02-315 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo