OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych pojazdów. Intencją jest ubezpieczenie nowo nabytych pojazdów na warunkach niniejszego zamówienia. A) Ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również wskutek kradzieży) - Autocasco Pkt 1-15 Zakres minimalny nie podlegający żadnym zmianom- złożenie oferty o zakresie mniejszym niż określony jako zakres minimalny, nie podlegający żadnym zmianom spowoduje odrzucenie oferty bez oceny pozostałych kryteriów. 1. Ubezpieczający/ Ubezpieczony: BGK oraz ewentualne podmioty wydzielone z/lub nabyte przez BGK w celu włączenia ich w struktury Banku, w okresie ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia: Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 sierpień 2014 r. do 31 lipiec 2015 r. W przypadku gdyby umowa została zawarta przed lub po dacie 01 sierpnia 2014 r., umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia od daty włączenia do daty zakończenia umowy. 3. Przedmiot oraz sumy ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy, będące w posiadaniu Ubezpieczającego oraz pojazdy, w posiadanie których Ubezpieczający wejdzie w okresie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie pierwszych 6 miesięcy eksploatacji (za początek eksploatacji uznawana jest data pierwszej rejestracji pojazdu) stanowi cena zakupu pojazdu wraz z wyposażeniem, zawierająca podatek VAT. Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie od 7 miesiąca do 12 miesiąca eksploatacji stanowi wartość rynkowa, określona na podstawie katalogu Pojazdy samochodowe wartości rynkowe (wydawca: Info Expert Sp. z o.o.) nie mniej niż 90% wartości fakturowej. Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie od roku eksploatacji stanowi wartość rynkowa, określona na podstawie katalogu Pojazdy samochodowe wartości rynkowe (wydawca: Info Expert Sp. z o.o.). Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczycielem. Niezależnie od rozmiarów szkody, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. 4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: Limit odpowiedzialności ustalany jest w zależności od sposobu określenia sumy ubezpieczenia w sposób następujący: 1

2 1) jeśli suma ubezpieczenia została określona jako kwota równa cenie zakupu pojazdu, to limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, bez względu na aktualną wartość rynkową (w szczególności: odszkodowanie lub suma odszkodowań może być wyższa niż wartość rynkowa pojazdu); 2) jeśli suma ubezpieczenia została określona jako wartość rynkowa, to limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota równa wartości rynkowej pojazdu w chwili ustalania odszkodowania i nie mniejsza niż 90% sumy ubezpieczenia. 5. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte są szkody w pojeździe lub wyposażeniu, powstałe m.in. na skutek: - zderzenia się pojazdu lub uderzenia w pojazd przez: inne pojazdy, osoby, zwierzęta, przedmioty - pochodzące z zewnątrz pojazdu, - działania osób trzecich, - pożaru lub wybuchu, - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, - kradzieży lub zaboru pojazdu, jego części lub wyposażenia. 6. Miejsce ubezpieczenia/ zakres terytorialny: Polska i pozostałe kraje europejskie. Na terytorium niżej wymienionych krajów ubezpieczeniem nie są objęte szkody kradzieżowe: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia. 7. Udziały własne: Udział własny Ubezpieczającego w szkodzie nie ma zastosowania. 8. Potrącenia amortyzacyjne w przypadku części przeznaczonych do wymiany: Zniesione za wyjątkiem części ulegających szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu. W stosunku do tych części Ubezpieczyciel ma prawo zastosować potrącenie z odszkodowania kwoty w procencie odpowiadającym procentowi zużycia części. 9. Zamienniki: Do naprawy pojazdów nie stosuje się zamienników części, chyba że Bank zadecyduje inaczej. 10. Zwrot kosztów dodatkowych, poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą: Limit zwrotu kosztów dodatkowych, tj. kosztów: zapobieżenia zwiększaniu się szkody, zabezpieczenia pojazdu po szkodzie oraz holowania powypadkowego wynosi 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, przy czym: - maksymalny okres zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, którego koszty może pokryć Ubezpieczyciel to okres do dnia wykonania oględzin pojazdu; - maksymalny dystans holowania, którego koszty może pokryć Ubezpieczyciel, to odległość pomiędzy miejscem zdarzenia i serwisem naprawczym w miejscu zamieszkania użytkownika pojazdu lub siedziby jednostki Banku, w której użytkowany jest pojazd. 11. VAT Odszkodowania wypłacane są łącznie z podatkiem VAT, bez konieczności przedstawiania przez Bank jakichkolwiek deklaracji lub potwierdzeń mówiących o braku możliwości odliczenia podatku VAT. 12. Płatność składki Jednorazowo Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. W przypadku włączania do ubezpieczenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały takie same stawki, co w przypadku pojazdów ubezpieczonych w całym okresie obowiązywania umowy chyba, że 2

3 nowy pojazd będzie znacząco odbiegał od rodzaju pojazdów już ubezpieczonych (nie będzie miał analogii w wykazie ubezpieczonych pojazdów). 13. Termin wykonania oględzin powypadkowych i oceny technicznej Oględziny powypadkowe powinny zostać wykonane w ciągu 3dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Ocena techniczna/kosztorys naprawy powinny zostać wykonane w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin powypadkowych. W przypadku nie dotrzymania terminu, Bank powoła rzeczoznawcę koszt ubezpieczyciela. 14. Likwidator szkód: Ubezpieczyciel wskaże imiennie pracownika odpowiedzialnego za likwidację szkód komunikacyjnych lub nadzorującego proces likwidacji szkód, 15. Uproszczona likwidacja szkód Uproszczona ścieżka likwidacji szkód lub możliwość samolikwidacji do kwoty zł brutto. Katalog napraw kwalifikujących się do samolikwidacji: a) wymiana uszkodzonego lusterka lub montażu nowego w miejsce skradzionego, b) wymiana uszkodzonego lub rozbitego reflektora, kierunkowskazu, halogenu bądź innego światła, c) wymiana zamka uszkodzonego wskutek włamania lub usiłowania włamania do pojazdu. d) wymiana uszkodzonych lub skradzionych opon lub montażu nowych kół w miejsce skradzionych, e) wymiana uszkodzonych lub skradzionych kołpaków, felg lub montażu nowych w miejsce skradzionych, f) naprawa zamka w drzwiach (ewentualnie naprawy porysowanej karoserii w okolicach zamka) dotyczy nieudanej próby włamania do pojazdu, 16. Postanowienie dodatkowe: Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania rejestracji. Ubezpieczyciel zagwarantuje niezmienność stawek przez okres trwania umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia łącznej składki do zapłaty w rozbiciu na poszczególne pojazdy (dotyczy to również kolejnych rat składki). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a OWU, pierwszeństwo mają zapisy umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zestawienia szkód w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz ryzyka. Zakresem ubezpieczenia objęte są również wszystkie szyby w pojazdach. Pkt 17 Zakres dodatkowy podlegający ocenie - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści poszczególnych zapisów: Klauzule dodatkowe 1. Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia pojazdu, bez względu na jego wartość rynkową. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w pojeździe lub wyposażeniu, powstałe na skutek osuwania się lub zapadania się ziemi. 3

4 3. Ubezpieczeniem objęte są szkody kradzieżowe powstałe na terytorium niżej wymienionych krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia. 4. Nie ma zastosowania franszyza integralna. 5. Potrącenia amortyzacyjne są zniesione całkowicie, tj. także w przypadku części ulegających szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu. 6. Maksymalny okres zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, którego koszty może pokryć Ubezpieczyciel to okres do trzech dni po wykonaniu oceny technicznej/kosztorysu szkody. 7. Jeśli w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel nie zdoła przeprowadzić oględzin powypadkowych pojazdu, Ubezpieczający będzie uprawniony do powołania niezależnego rzeczoznawcy, który wykona oględziny i ocenę techniczną / kosztorys naprawy, zaś Ubezpieczyciel pokryje koszty tej usługi. 8. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel organizuje i pokryje koszty sprzedaży pozostałości pojazdu, w tym koszty zabezpieczenia pozostałości do momentu dokonania sprzedaży. 9.W razie zaistnienia szkody kradzieżowej, wypłata odszkodowania nastąpi bez oczekiwania na wyniki śledztwa organów państwowych. Jeśli po jego zakończeniu okaże się, że odszkodowanie nie było należne, Ubezpieczający dokona jego zwrotu. 10. Stwierdzenia własnoręczności podpisu pracownika Banku, składającego oświadczenie dla celów likwidacji szkody, może dokonać zamiast pracownika Ubezpieczyciela kierownik jednostki organizacyjnej Banku użytkującej pojazd, lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. 11. W przypadku braku ważnego badania technicznego w chwili powstania szkody, Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za szkodę o ile nie minęło więcej niż 30 dni od dnia, w którym badanie powinno było być wykonane. 12. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu używanego, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego odstąpi od oględzin, jeśli Ubezpieczający dostarczy kopię polisy AC pojazdu, wystawioną przez inny zakład ubezpieczeń, ważną w chwili zgłaszania pojazdu do ubezpieczenia. 13. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał przeprowadzenia oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi przed odbiorem pojazdu od dealera. 14. Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, zainstalowane w pojazdach, które zostaną ubezpieczone od dnia 1 lipca 2014 r. za wystarczające i określi wymogi tylko w stosunku do pojazdów włączanych do ubezpieczenia po tym dniu. 15. Składki za pojazdy włączane i wyłączane z ubezpieczenia w okresie trwania umowy będą naliczane proporcjonalnie do okresu ochrony, w rozliczeniu na dni. Zwrot składki nie będzie obciążony kosztami manipulacyjnymi. 16. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody powstałe w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza. 17. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu części pojazdu, w szczególności szyby czołowe, na skutek uderzenia pokrywy komory silnika tego pojazdu niezależnego od przyczyny zewnętrznej 18. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody powstałe wskutek samoczynnego otwarcia pokrywy silnika w czasie jazdy 19. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody powstałe wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym B) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Pkt 1-7 Zakres minimalny nie podlegający żadnym zmianom- złożenie oferty o zakresie mniejszym niż określony jako zakres minimalny, nie podlegający żadnym zmianom spowoduje odrzucenie oferty bez oceny pozostałych kryteriów. 1. Ubezpieczający/ Ubezpieczony: BGK oraz ewentualne podmioty wydzielone z/lub nabyte przez BGK w celu włączenia ich w struktury Banku, w okresie ubezpieczenia. 4

5 2. Okres ubezpieczenia: Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 sierpień 2014 r. do 31 lipiec 2015 r. W przypadku gdyby umowa została zawarta przed lub po dacie 01 sierpnia 2014 r., umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia od daty włączenia do daty zakończenia umowy. 3. Przedmiot, sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela: Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152, z późn. zm.) oraz nowelizacją Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Zastosowanie mają minimalne sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności, określone w Ustawie. 4. Miejsce ubezpieczenia/ zakres terytorialny: Polska, kraje Unii Europejskiej oraz kraje spoza UE, których Biura Narodowe Członkowie Systemu Zielonej Karty, są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, gwarantującego wzajemne domniemanie zawarcia ubezpieczenia OC w kraju macierzystym. 5. Zakres Ubezpieczenia: Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152, z późn. zm.) oraz nowelizacją Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku. 6. Płatność składki Jednorazowo Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. W przypadku włączania do ubezpieczenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały takie same stawki, co w przypadku pojazdów ubezpieczonych w całym okresie obowiązywania umowy chyba, że nowy pojazd będzie znacząco odbiegał od rodzaju pojazdów już ubezpieczonych (nie będzie miał analogii w wykazie ubezpieczonych pojazdów). 7. Postanowienie dodatkowe: Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu dokonania rejestracji Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia łącznej składki do zapłaty w rozbiciu na poszczególne pojazdy (dotyczy to również kolejnych rat składki). Dla każdego pojazdu zostanie wystawiony indywidualny certyfikat, potwierdzający zawarcie umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zestawienia szkód w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz ryzyka. Pkt 8 Zakres dodatkowy podlegający ocenie - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści poszczególnych zapisów: Klauzule dodatkowe (numeracja jest kontynuowana z części dot. AC): 5

6 20. Strony zgodnie oświadczają, że z dniem 30 czerwca 2015 r., na wniosek Banku, rozwiążą za porozumieniem stron wszystkie będące w toku polisy ubezpieczenia OC. W dniu rozwiązania polis składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wyliczona wg zasady pro rata temporis (bez badania szkód na danej polisie), zostanie zaliczona na poczet nowo zawieranych ubezpieczeń, jeśli ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela. Jeśli ubezpieczenie nie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela, niewykorzystana wskutek rozwiązania umów składka zostanie naliczona wg zasad ustawowych. 21. Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie dzielona na dwie części: pierwsza za okres od daty włączenia do 30 czerwca 2015 r. (pro rata za dni) i druga pozostała część składki rocznej. Strony zgodnie oświadczają, że z dniem 30 czerwca 2015 r., na wniosek Banku, rozwiążą za porozumieniem stron wszystkie będące w toku polisy ubezpieczenia OC. W takim przypadku druga część składki zostanie umorzona. 22. W razie zapotrzebowania na Zieloną Kartę, zostanie ona wystawiona bezskładkowo. 23. Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania rejestracji. C) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pkt 1-8 Zakres minimalny nie podlegający żadnym zmianom- złożenie oferty o zakresie mniejszym niż określony jako zakres minimalny, nie podlegający żadnym zmianom spowoduje odrzucenie oferty bez oceny pozostałych kryteriów. 1. Ubezpieczający/ ubezpieczony: BGK oraz ewentualne podmioty wydzielone z / lub nabyte przez BGK w celu włączenia ich w struktury Banku, w okresie ubezpieczenia. 2. Okres ubezpieczenia: Przewidywany termin: od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia od daty włączenia do 30 czerwca 2015 r. 3. Przedmiot oraz sumy ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi ,00 zł na każdą osobę przewożoną w pojeździe, na każde zdarzenie. 4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, przy czym: - świadczenie na wypadek śmierci wynosi 50% sumy ubezpieczenia - świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowi wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku - świadczenie na wypadek całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 100% sumy ubezpieczenia. 5. Miejsce ubezpieczenia/zakres terytorialny: Taki sam, jak oferowany w ubezpieczeniu AC. 6. Udział własny Udział własny nie ma zastosowania. 7. Płatność składki Jednorazowo 6

7 Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. Niezależnie od rozmiarów szkody i wypłaconej kwoty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od wcześniejszego uiszczenia przez Ubezpieczającego raty (rat) składki, ani też nie może pozostałych do zapłaty rat składki odliczać od kwoty odszkodowania. Raty składki pozostają kwotami należnymi Ubezpieczycielowi i będą uiszczane przez Ubezpieczającego w terminach określonych w polisie. W przypadku włączania do ubezpieczenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały takie same stawki, co w przypadku pojazdów ubezpieczonych w całym okresie obowiązywania umowy, chyba że nowy pojazd będzie znacząco odbiegał od rodzaju pojazdów już ubezpieczonych (nie będzie miał analogii w wykazibezpieczonych pojazdów). 8. Postanowienie dodatkowe: Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania rejestracji. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia łącznej składki do zapłaty w rozbiciu na poszczególne pojazdy (dotyczy to również kolejnych rat składki). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a OWU, pierwszeństwo mają zapisy umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zestawienia szkód w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz ryzyka. Pkt 9 Zakres oodatkowy podlegający ocenie - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści poszczególnych zapisów: Klauzule dodatkowe (numeracja jest kontynuowana z części dot. AC i OC): 24. Limit odpowiedzialności na wypadek śmierci Ubezpieczonego wynosi 100% sumy ubezpieczenia 25. Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku pojazdu lub zespolonej z nim przyczepy, postoju i naprawy na trasie jazdy, podczas garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu. Pod ww. pojęciem szkód podczas garażowania należy rozumieć uszczerbek, jaki może ponieść osoba kierująca pojazdem lub pasażer w momencie wjazdu / wyjazdu pojazdem do/z garażu, przebywania w tym pojeździe w garażu: w momencie wsiadania/wysiadania, załadunku/rozładunku, mycia/czyszczenia pojazdu. 26. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy w czasie ruchu pojazdu. D) Ubezpieczenie Assistance Pkt 1-6 Zakres minimalny nie podlegający żadnym zmianom- złożenie oferty o zakresie mniejszym niż określony jako zakres minimalny, nie podlegający żadnym zmianom spowoduje odrzucenie oferty bez oceny pozostałych kryteriów. 1. Zakres ubezpieczenia: a) wystąpienie w pojeździe zdarzenia objętego ubezpieczeniem autocasco, b) wystąpienie w pojeździe awarii uniemożliwiającej poruszanie się pojazdem, unieruchomienie pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy, przebicia opony, braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu. c) kradzież pojazdu 7

8 2. Okres ubezpieczenia: Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 sierpień 2014 r. do 31 lipiec 2015 r. W przypadku gdyby umowa została zawarta przed lub po dacie 01 sierpnia 2014 r., umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia od daty włączenia do daty zakończenia umowy. 3. Zakres świadczeń: a) naprawa pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia, b) gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest możliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia, organizuje holowanie pojazdu do najbliższego punktu obsługi, miejsca zamieszkania, siedziby firmy Ubezpieczonego. O wyborze miejsca holowania decyduje użytkownik pojazdu. 4. Miejsce ubezpieczenia/zakres terytorialny: Polska i pozostałe kraje europejskie. 5. Udziały własne: Udział własny Ubezpieczającego w szkodzie nie ma zastosowania. 6. Płatność składki Jednorazowo Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. Pkt 7 Zakres dodatkowy podlegający ocenie - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści poszczególnych zapisów: Klauzule dodatkowe (numeracja jest kontynuowana z części dot. AC i OC) 27. Świadczenia wynikające z niniejszej Umowy realizowane są bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca siedziby Ubezpieczającego. 28. Świadczenia dotyczące pojazdu: W przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, Towarzystwo Ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszty holowania do najbliższego zakładu naprawczego. W przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa, Towarzystwo Ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszt dostarczenia właściwego paliwa (w wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw. W razie konieczności, Towarzystwo Ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszty legalnego złomowania pojazdu. 29. Świadczenia dotyczące pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom: - Jeżeli w następstwie wypadku lub awarii ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony i gdy naprawa pojazdu nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło albo gdy pojazd został skradziony i nie odzyskano pojazdu w dniu kradzieży, Towarzystwo Ubezpieczeń: - Zorganizuje i pokryje koszty przejazdu do najbliższego hotelu oraz zakwaterowania (noclegów) kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu maksymalnie do momentu naprawienia lub odzyskania pojazdu i nie dłużej niż przez 4 doby, bądź - Zorganizuje i pokryje koszt wynajmu pojazdu zastępczego na czas do 10 dni nie dłużej niż czas naprawy pojazdu, przy kradzieży max do 5 dni, bądź -Zorganizuje i opłaci koszty przejazdu kierowcy i pasażerów środkiem transportu: - Do ich miejsca zamieszkania albo - Do miejsca przeznaczenia, gdy koszt kontynuowania podróży nie jest wyższy od kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania, - Zorganizuje i pokryje koszty jednorazowego przejazdu uprawionego pracownika Ubezpieczającego po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży. 30. Usługi informacyjne. 8

9 W ramach świadczeń pomocy informacyjnej, Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest do świadczenia następujących usług informacyjnych w razie awarii, wypadku, kradzieży, unieruchomienia pojazdu; - Udzielenie informacji o możliwości zarezerwowania pojazdu zastępczego z wypożyczalni, - Udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP i Europy lub organizacja przejazdu pomocy drogowej w celu naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania go do warsztatu, - Udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i lokalnych możliwościach naprawy pojazdu, - Przekazanie pilnej wiadomości w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową osobie wskazanej przez ubezpieczonego. 31. Przy wynajmie pojazdu zastępczego nie będą wymagane żadne kaucje, posiadanie wypukłej karty kredytowej. Gwarancje przedstawi Ubezpieczyciel. Wymóg ten nie dotyczy świadczeń poza terytorium Polski. 32. Strony zgodnie postanawiają, iż na mocy niniejszej umowy Towarzystwo Ubezpieczeń będzie dokonywało bezpośrednio z Operatorem Assistance rozliczeń z tytułu kaucji pobieranej przy wynajmie pojazdu zastępczego organizowanego przez Operatora. Załączniki: I. Zestawienie szkód komunikacyjnych II. Wykaz pojazdów BGK 9

10 Załącznik I. Zestawienie szkód komunikacyjnych. 10

11 Załącznik II. Wykaz pojazdów BGK nr rej rodzaj rok prod matka typ poj nr nad l.m data Iszej rej zabezp suma ubezp 2013/2014 WI8405E ciezarowy 2006 Toyota HIACE 2494 JT121JK autoalarm, immobiliser ,25 WI7416V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE6E immobiliser ,00 WI7417V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE8E immobiliser ,00 WI7418V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE3E immobiliser ,00 WI7419V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE2E immobiliser ,00 WI7420V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE9E immobiliser ,00 WI7421V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE2E immobiliser ,00 WI7422V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1798 TMBAD7NE5E immobiliser ,00 WI7423V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBAC7NE8E immobiliser ,00 WI8992V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBJC7NE8E immobiliser ,00 WI8993V osobowy 2014 SKODA OCTAVIA 1395 TMBJC7NE5E immobiliser ,00 Akceptacja członków komisji: 1.Tomasz Hoffmann - Przewodniczący. 2.Marta Dzierba Sekretarz (BZP).. 3.Mirosław Chrostek- Członek.. 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo