ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia CREATE OR REPLACE, a następnie wywołuje z innego bloku PL/SQL. Podprogram może być również definiowany w sekcji deklaracji bloku i wtedy jest nazywany podprogramem lokalnym. Pakiety muszą być zapisane w słowniku danych i nie mogą być lokalne. Podprogramy składowane oraz słownik danych Podprogram utworzony za pomocą polecenia CREATE OR REPLACE jest składowany w bazie danych. Obiekty te składowane są w skompilowanej formie zwanej p-kodem. Skompilowana forma podprogramu p-kod uwzględnia wszystkie odwołania, a sam kod źródłowy jest przekształcony w postać, którą można łatwo odczytać przez mechanizm PL/SQL. Po wywołaniu podprogramu następuje odczytanie p-kodu z dysku (o ile to jest konieczne) i jego wykonanie. Po odczytaniu z dysku p-kod jest zapisywany we współużytkowanym, globalnym obszarze systemowym (SGA), gdzie jeżeli jest taka potrzeba może z niego korzystać wielu użytkowników. Podobnie jak wszystkie elementy wchodzące w skład puli współużytkowanej, p-kod jest usuwany z pamięci na podstawie algorytmu LRU (najmniej używana część). P-kod posiada cechy kodu obiektowego, generowanego przez inne kompilatory języków trzeciej generacji lub kodu bajtowego w języku Java, który może być odczytywany przez system wykonawczy języka Java (Java Runtime System). Ponieważ p-kod zawiera odwołania obiektowe w wykonywanym podprogramie (jest to właściwość wczesnego wiązania), a zatem wykonanie p-kodu nie zajmuje zbyt dużej ilości zasobów. Informacje dotyczące podprogramu są dostępne za pośrednictwem perspektyw słownika danych. Perspektywa user_objects zawiera komunikaty na temat wszystkich obiektów należących do bieżącego użytkownika, również składowanych podprogramów. Informacje te zawierają dane dotyczące czasu utworzenia obiektu, jego ostatniej modyfikacji, typu obiektu oraz poprawności obiektu. Perspektywa user_source zawiera oryginalny kod źródłowy obiektu. Perspektywa user_errors zawiera informacje dotyczące błedów kompilacji. Rozważmy następującą prostą procedurę: CREATE OR REPLACE PROCEDURE prosta AS z_zmienna NUMBER; z_zmienna:=5; END prosta; Po utworzeniu tej procedury perspektywa user_objects oznacza ją jako prawidłową, a perspektywa user_source zawiera jej kod źródłowy. perspektywa user_errors nie zawiera żadnych wierszy, ponieważ procedura prosta została skompilowana z powodzeniem. SELECT object_name, object_type, status FROM user_objects WHERE object_name = prosta ; OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS PROSTA PROCEDURE VALID 1

2 SELECT text FROM user_source WHERE object_name = prosta ORDER BY line; TEXT CREATE OR REPLACE PROCEDURE prosta AS z_zmienna NUMBER; z_zmienna:=5; END prosta; SELECT line, position, text FROM user_errors WHERE name = prosta ORDER BY sequence; no rows selected Jeżeli jednak zmodyfikuje się kod procedury prosta tak, aby wystąpił błąd kompilacji (np. brak średnika) CREATE OR REPLACE PROCEDURE prosta AS z_zmienna NUMBER; z_zmienna:=5 END prosta; i nastąpi sprawdzenie tego samego układu perspektyw słownika danych, to wynikiem takiego działania będą następujące SELECT object_name, object_type, status FROM user_objects WHERE object_name = prosta ; OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS PROSTA PROCEDURE INVALID SELECT text FROM user_source WHERE object_name = prosta ORDER BY line; TEXT CREATE OR REPLACE PROCEDURE prosta AS z_zmienna NUMBER; z_zmienna:=5 END prosta; 2

3 SELECT line, position, text FROM user_errors WHERE name = prosta ORDER BY sequence; LINE POSITION TEXT 5 1 BŁĄD w linii 5: ORA-06550: linia 5, kolumna 1: PLS-00103: Napotkano symbol "END" gdy oczekiwano jednego z następujących: * & = - + ; < / > at in is mod not rem <an exponent (**)> <> or!= or ~= >= <= <> and or like between Symbol ";" zostało podstawione za "END" w celu kontynuacji. Nieprawidłowy podprogram składowany jest w dalszym ciągu przechowywany w bazie danych. Mimo to, jego pomyślne wywołanie jest niemożliwe do chwili poprawienia błędów. Wywołanie nieprawidłowej procedury powoduje zwrócenie błędu PLS-905. Kompilacja kodu macierzystego P-kod podobnie jak kody bajtowe w języku Java jest interpretowany i wykonywany przez mechanizm PL/SQL. Takie działanie zapewnia przenośność kodu, umożliwiając uruchomienie tego samego kodu PL/SQL w różnych bazach danych, a nawet na różnych platformach. Ponieważ jednak p-kod jest interpretowany, nie jest on tak szybki jak kod skompilowany do postaci macierzystej systemu operacyjnego. W systemie Oracle9i wprowadzono możliwość wyboru kompilacji kodu PL/SQL do postaci macierzystej. Podprogramy lokalne Rozważmy poniższy kod programu języka PL/SQL, w którego sekcji deklaracji znajduje się program lokalny: SQL> DECLARE 2 CURSOR k_wszyscypracownicy IS 3 SELECT nazwisko, imie 4 FROM pracownyicy; 5 z_pelnedane VARCHAR2(50); 6 FUNCTION FunPelneDane(p_Nazwisko VARCHAR2(30), 7 p_imie VARCHAR2(20)) 8 RETURN VARCHAR2 IS 9 10 RETURN p_nazwisko p_imie; 11 END FunPelneDane; FOR z_rekordpracownik IN k_wszyscypracownicy LOOP 14 z_pelnedane:=funpelnedane(z_rekordpracownik.nazwisko, z_rekordpracownik.imie); 15 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(z_PelneDane); 16 END LOOP; 17 END; 18 / Funkcja FunPelneDane jest deklarowana w sekcji deklaracji bloku. Nazwa funkcji jest identyfikatorem PL/SQL i w związku z tym podlega tym samym regułom zakresu i widoczności, co inne identyfikatory PL/SQL. Szczególnie istotne jest to, że nazwa tej funkcji pozostaje widoczna tylko w bloku, w którym jest deklarowana. Jej zakres sięga od miejsca deklaracji do końca danego bloku. Nie można wywołać funkcji FunPelneDane z żadnego innego bloku, ponieważ funkcja ta nie będzie widoczna. 3

4 Podprogramy lokalne jako część podprogramów składowanych Podprogramy lokalne można również deklarować w sekcji deklaracji podprogramu składowanego. W takim przypadku funkcję lokalną FunPelneDane można wywoływać jedynie wewnątrz procedury składowanej ProcSklad, w której została ona zadeklarowana, ponieważ wyznacza ona granice zakresu: CREATE OR REPALCE PROCEDURE ProcSklad /*Deklaracje lokalnego kursora, zmiennych oraz funkcji */ CURSOR k_wszyscypracownicy IS SELECT nazwisko, imie FROM pracownicy; z_pelnedane VARCHAR2(50); /*Funkcja, która zwraca połączenie nazwiska i imienia */ FUNCTION FunPelneDane(p_Nazwisko VARCHAR2(30), p_imie VARCHAR2(20)) RETURN VARCHAR2 IS RETURN p_nazwisko p_imie; END FunPelneDane; -- Początek głównego bloku FOR z_rekordpracownik IN k_wszystkiepracownicy LOOP z_pelnedane:=funpelnedane(z_rekordpracownik.nazwisko, z_rekordpracownik.imie); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(z_PelneDane); END LOOP; END ProcSklad; Jeżeli wykona się powyższą procedurę składowaną, to uzyskany wynik będzie taki sam jak w przypadku poprzedniego bloku anonimowego. Położenie podprogramów lokalnych Wszystkie podprogramy lokalne należy deklarować w końcowej części sekcji deklaracji. Gdyby przeniesiono deklarację funkcji FunPelneDane ponad deklarację kursora k_wszyscypracownicy, tak jak zostało to pokazane w poniższej sesji programu SQL*Plus, otrzymano by błąd kompilacji: SQL> DECLARE 2 /*Funkcja, która zwraca połączenie nazwiska i imienia */ 3 FUNCTION FunPelneDane(p_Nazwisko VARCHAR2(30), 4 p_imie VARCHAR2(20)) 5 RETURN VARCHAR2 IS 6 7 RETURN p_nazwisko p_imie; 8 END FunPelneDane; 9 CURSOR k_wszyscypracownicy IS 10 SELECT nazwisko, imie 11 FROM pracownyicy; 12 z_pelnedane VARCHAR2(50); Początek głównego bloku FOR z_rekordpracownik IN k_wszyscypracownicy LOOP 17 z_pelnedane:=funpelnedane(z_rekordpracownik.nazwisko, z_rekordpracownik.imie); 18 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(z_PelneDane); 4

5 19 END LOOP; 20 END; 21 / CURSOR k_wszyscypracownicy IS * ERROR at line 9: ORA-06550: line 9, column 3; PLS-00103: Napotkano symbol CURSOR tam, gdzie spodziewano się jednego z poniższych: begin function package pragma procedure form Deklaracje wyprzedzające Nazwy podprogramów lokalnych PL/SQL są identyfikatorami, a zatem muszą być zadeklarowane zanim nastąpi odwołanie do nich. Zwykle nie powinno to stanowić problemu. Jednak w przypadku podprogramów, które odwołują się wzajemnie, powoduje to pewne trudności, np.: SQL> DECLARE 2 z_warttymcz BINARY_INTEGER:=5; 3 -- Procedura lokalna A, która wywołuje procedurę lokalną B 4 PROCEDURE A(p_Licznik IN OUT BINARY_INTEGER) IS 5 6 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( A( p_licznik ) ); 7 IF p_licznik > 0 THEN 8 B(p_Licznik); 9 p_licznik:=p_licznik 1; 10 END IF; 11 END A; Procedura lokalna B, która wywołuje procedurę lokalną A 14 PROCEDURE B(p_Licznik IN OUT BINARY_INTEGER) IS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( B( p_licznik ) ); 17 IF p_licznik > 0 THEN 18 p_licznik:=p_licznik 1; 19 A(p_Licznik); 20 END IF; 21 END B; Część główna programu B(z_WartTymcz); 25 END; 26 / BŁĄD w linii 1: ORA-06550: linia 8, kolumna 7; PLS-00201: identyfikator B musi być zadeklarowany ORA-06550: linia 8, kolumna 7; PL/SQL: Polecenie odrzucone Jak dowodzi powyższa sesja programu SQL*Plus, pomyślna kompilacja powyższego przykładowego fragmentu kodu jest niemożliwa. Procedura A wywołuje procedurę B, a zatem procedura B musi być zadeklarowana przed procedurą A. Tylko wtedy odwołanie do procedury B mogłoby być wykonane. Jednak procedura B wywołuje procedurę A, a więc procedura A musi być zadeklarowana przed procedurą B, tak aby odwołanie do procedury A mogło być wykonane. Powyższe warunki nie mogą być spełnione jednocześnie. W 5

6 celu rozwiązania tego problemu można zastosować deklarację wyprzedzającą. Jest to po prostu nazwa procedury wraz z jej parametrami formalnymi. Deklaracje wyprzedzające pozwalają na istnienie procedur ze wzajemnymi odwołaniami. Wykorzystuje się je także w nagłówkach pakietów. Poniższy przykład kodu programu jest ilustracją tej techniki: SQL> DECLARE 2 z_warttymcz BINARY_INTEGER:=5; 3 -- Deklaracja wyprzedzajaca procedury B 4 PROCEDURE B(p_Licznik IN OUT BINARY_INTEGER); 5 -- Procedura lokalna A, która wywołuje procedurę lokalną B 6 PROCEDURE A(p_Licznik IN OUT BINARY_INTEGER) IS 7 8 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( A( p_licznik ) ); 9 IF p_licznik > 0 THEN 10 B(p_Licznik); 11 p_licznik:=p_licznik 1; 12 END IF; 13 END A; Procedura lokalna B, która wywołuje procedurę lokalną A 16 PROCEDURE B(p_Licznik IN OUT BINARY_INTEGER) IS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( B( p_licznik ) ); 19 IF p_licznik > 0 THEN 20 p_licznik:=p_licznik 1; 21 A(p_Licznik); 22 END IF; 23 END B; Część główna programu B(z_WartTymcz); 27 END; 28 / Oto wynik działania powyższego programu: B(5) A(4) B(4) A(3) B(3) A(2) B(2) A(1) B(1) A(0) Przeciążanie podprogramów lokalnych Okazuje się, że istnieje możliwość przeciążania podprogramów zadeklarowanych wewnątrz pakietów. Dotyczy to także podprogramów lokalnych, co ilustruje poniższy przykład: DECLARE -- Dwie przeciążone procedury lokalne PROCEDURE ProcLOkalna(p_Parametr1 IN NUMBER) IS 6

7 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wewnątrz wersji1., p_parametr1 = p_parametr1); END ProcLokalna; PROCEDURE ProcLOkalna(p_Parametr1 IN VARCHAR2) IS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wewnątrz wersji2., p_parametr1 = p_parametr1); END ProcLokalna; -- Wywołanie wersji 1. ProcLokalna(12345); -- oraz wersji 2. ProcLokalna( abcde ); END; Podprogramy składowane a podprogramy lokalne Podprogramy składowane i podprogramy lokalne zachowują się w odmienny sposób i mają różne właściwości. Bardziej korzystnym jest chyba stosowanie podprogramów składowanych, chociażby z takiego powodu, iż w przypadku opracowywania użytecznego podprogramu, jest wielce prawdopodobnym, iż pojawi się potrzeba wywołania go z różnych bloków. W tym celu podprogram musi być składowany w bazie danych. Zwykle należy również uwzględnić korzyści wynikające z rozmiaru i złożoności danego obiektu. Natomiast jako podprogramy lokalne należy jak najbardziej deklarować jedynie te procedury i funkcje, które posiadają bardzo niewielkie rozmiary i są wywoływane z jednej, specyficznej sesji programu (bloku zawierającego dany podprogram). Takie podprogramy lokalne zazwyczaj wykorzystuje się w celu uniknięcia powtarzania kodu w ramach pojedynczego bloku, wówczas przypominają one makra w języku C. Tabela. Porównanie podprogramów składowanych z podprogramami lokalnymi. Podprogram składowany Składowany w bazie danych w formie skompilowanego p-kodu. Po wywołaniu procedury podprogram nie musi podlegać kompilacji Może być wywołany z każdego bloku podanego przez użytkownika, który posiada uprawnienia EXECUTE dla tego podprogramu Przez oddzielenie kodu podprogramu od bloku wywołującego blok wywołujący jest krótszy i łatwiejszy w zrozumieniu. W razie potrzeby podprogram i blok wywołujący mogą być obsługiwane osobno. Skompilowany p-kod może być osadzony w obszarze wspólnym za pomocą procedury pakietowej DBMS_SHARED_POOL.KEEP. Takie postępowanie może prowadzić do poprawy wydajności aplikacji Niezależne podprogramy składowane nie mogą być przeciążane, natomiast w ramach określonego pakietu można przeciążać podprogramy wchodzące w skład pakietu Podprogram lokalny Podprogram lokalny jest skompilowany jako część bloku, w którym się znajduje. Jeżeli blok jest anonimowy i wykonywany wielokrotnie, podprogram musi być kompilowany za każdym razem. Może być wywołany tylko z bloku zawierającego dany podprogram. Podprogram i blok wywołujący stanowią jeden element, co może prowadzić do pomyłek. Po dokonaniu zmian w bloku wywołującym, w ramach kompilacji bloku wywołującego, trzeba także skompilować podprogram. Podprogramy lokalne nie mogą zostać osadzone w obszarze wspólnym. Podprogramy lokalne można przeciążać w obrębie tego samego bloku. 7

8 Zagadnienia dotyczące podprogramów składowanych i pakietów Składowanie podprogramów i pakietów jako obiektów słownika bazy danych posiada określone zalety. Na przykład dzięki temu mogą one być oddzielone pomiędzy użytkownikami bazy danych. Wiąże się z tym kilka zagadnień: zależności pomiędzy obiektami składowanymi, obsługa stanu pakietu oraz uprawnienia konieczne do uruchomienia podprogramów składowanych i pakietów. Zależności pomiędzy podprogramami Podczas przeprowadzania procesu kompilacji procedury lub funkcji wszystkie obiekty Oracle, do których odwołania zawarto w treści procedury (funkcji), są zapisywane w słowniku danych. Procedura jest zależna od tych obiektów. Jak wiemy, podprogram, dla którego wystąpiły błędy kompilacji, jest oznaczany w słowniku danych jako nieprawidłowy (invalid). Podprogram składowany może również stać się nieprawidłowy w razie wykonania operacji DDL na jednym z obiektów, od których podprogram ten jest zależny Przykład. Rozważmy funkcję PrawieBrak postaci: CREATE OR REPLACE FUNCTION PrawieBrak(p_id produkty.id%type) RETURN BOOLEAN IS z_id produkty.id%type; z_stanmagazyn produkty.stan_magazyn%type; z_wartoscfunkcji BOOLEAN; z_stanmin CONSTANT NUMER:=100; -- Uzyskanie bieżącej liczby produktów wycofanych i wszystkich produktów dla pożądanej kategorii SELECT id, stan_magazyn INTO z_id, z_stanmagazyn FROM produkty WHERE id = p_id; -- Zwrócenie wartości TRUE, jeżeli liczba produktów w magazynie jest niższa -- od założonej minimalnej liczby produktów lub FALSE w przeciwnym przypadku. IF z_stanmagazyn < z_stanmin THEN z_wartoscfunkcji:=true; ELSE z_wartoscfunkcji:=false; END IF; RETURN z_wartoscfunkcji; END PrawieBrak; Funkcja ta wykonuje zapytania do tabeli produkty i jest zależna tylko od jednego obiektu tabeli produkty. Zależności (oznaczone strzałką) funkcji PrawieBrak zostały przedstawione na poniższym rysunku: produkty PrawieBrak Funkcja PrawieBrak zależy bezpośrednio od tabeli produkty 8

9 Można teraz utworzyć procedurę wywołującą funkcję PrawieBrak i wstawiającą wyniki do tabeli tabdzienzam. Procedura ta nosi nazwę DzienneZam i wybiera w poszczególnych kategoriach produkty wymagające uzupełnienia w magazynie i zapisuje do tabeli tabdzienzam: CREATE OR REPLACE PROCEDURE DzienneZam AS CURSOR k_produkty IS SELECT id, nazwa FROM produkty; FOR z_rekordprodukt IN k_produkt LOOP /* Zapisanie w tabeli tabdzienzam wszystkich produktów w poszczególnych kategoriach których stan magazynu wymaga uzupełnienia */ IF PrawieBrak(z_RekordProdukt.id) THEN INSERT INTO tabdzienzam(kol_komunikat) VALUES ( Produkt o id z_rekordprodukt.id i nazwie z_rekord.nazwa wymaga uzupełnienia! ); END IF; END LOOP; END DzienneZam; Występujące zależności dla tej procedury przedstawiono na poniższym rysunku: Funkcja PrawieBrak zależy bezpośrednio od tabeli produkty produkty PrawieBrak Procedura DzienneZam zależy bezpośrednio od tabeli tabdzienzam oraz od funkcji PrawieBark oraz pośrednio od tabeli kategorie tabdzienzam DzienneZam Rysunek. Zależności dla procedury DzienneZam Występujące zależności dla tej procedury przedstawiono strzałkami. Procedura DzienneZam zależy zarówno od funkcji PrawieBrak, jak i od tabeli tabdzienzam. Są to zależności bezpośrednie, ponieważ procedura DzienneZam odwołuje się bezpośrednio do funkcji PrawieBrak oraz do tabeli tabdzienzam. Funkcja PrawieBrak zależy bezpośrednio od tabeli produkty, a zatem procedura DzienneZam jest pośrednio zależna od tabeli produkty. W razie wykonania operacji DDL dla tabeli produkty wszystkie obiekty, które zależą od tabeli produkty (bezpośrednio lub pośrednio), stają się nieprawidłowe. Np. jeśli do tabeli produkty dodamy nowe pole 9

10 ALTER TABLE produkty ADD ( rodzaj_produktu VARCHAR2(15)); -- określa rodzaj produktu: sypki, płyn, itp. to po takiej operacji funkcja PrawieBrak oraz procedura DzienneZam staną się nieprawidłowe, ponieważ są zależne od tabeli produkty. Po wykonaniu powyższej operacji DDL otrzymamy następujący stan: SQL> SELECT object_name, object_type, status 2 FROM user_objects 3 WHERE object_name IN ( PrawieBrak, DzienneZam ); OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS DzienneZam PROCEDURE INVALID PrawieBrak FUNCTION INVALID Automatyczna, ponowna kompilacja W przypadku utraty poprawności zależnego obiektu mechanizm PL/SQL wykona próbę automatycznej, ponownej kompilacji tego obiektu w momencie kolejnego odwołania. Ponieważ ani procedura DzienneZam, ani funkcja PrawieBrak nie odwołują się do nowej kolumny w tabeli produkty, proces ponownej kompilacji powiedzie się. Ilustruje to poniższa sesja programu SQL*Plus. SQL> EXEC DzienneZam; PL/SQL procedure successfully completed. SQL> SELECT object_name, object_type, status 4 FROM user_objects 5 WHERE object_name IN ( PrawieBrak, DzienneZam ); OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS DzienneZam PROCEDURE VALID PrawieBrak FUNCTION VALID Pakiety a zależności Jak wiemy z naszych rozważań, podprogramy składowane mogą utracić ważność w przypadku modyfikacji obiektów od nich zależnych. Dla pakietów sytuacja jest odmienna. Rozważmy pakiet PakietPracowniczy, który był rozważany podczas omawiania pakietów: CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PakietPracowniczy AS -- Przydzielenie pracownika do odpowiedniej grupy wynagrodzeń. PROCEDURE DodajPracownika (p_pracownikid IN pracownicy.id%type, p_grupa IN grupy.grupa%type, p_stawkagodz IN grupy.stawka%type); INSERT INTO grupy_pracownikow (pracownik_id, grupa, stawka) VALUES(p_PracownikId, p_grupa, p_stawkagodz); END DodajPracownika; -- Usunięcie pracownika z danej grupy wynagrodzeń. PROCEDURE UsunPracownika (p_pracownikid IN pracownicy.id%type, p_grupa IN grupy.grupa%type, 10

11 p_stawkagodz IN grupy.stawka%type); DELETE FROM grupy_pracownikow WHERE pracownik_id = p_pracownikid AND grupa = p_grupa; -- Srawdzenie, czy operacja DELETE powiodła się. Jeśli nie znaleziono wierszy do usunięcia zgłoszenie --.błędu IF SQL%NOTFOUND THEN RAISE w_pracownikniewprowadzony; END IF; END UsunPracownika; -- Zwraca tabelę PL/SQL zawierającą dane pracownikow przypisanych do danej grupy uposażeń TYPE t_tabelaidpracownikow IS TABLE OF pracownicy%type INDEX BY BINARY_INTEGER; -- Zwraca tabelę PL/SQL zawierającą pracowników znajdujących się w określonej grupie wynagrodzeń. PROCEDURE WynagrPracownika (p_grupa IN grupy.grupa%type, p_stawkagodz IN grupy.stawka%type, p_ids OUT t_tabelaidpracownikow, p_liczbaprac IN OUT BINARY_INTEGER) IS z_pracownikid grupy_pracownicy.pracownik_id%type; -- Lokalny kursor w celu pobrania pracowników i ich grup uposażeń CURSOR k_grupapracownikow IS SELECT pracownik_id FROM grupy_pracownicy WHERE grupa = p_grupa; /* Parametr p_liczbaprac będzie indeksem tabeli. Rozpoczyna się od 0 i będzie zwiększany o 1 za każdym * wykonaniem pętli pobierania. Przy zakończeniu wykonywania pętli będzie zawierać liczbę pobranych * wierszy, a zatem liczbę wierszy zwracanych w parametrze p_ids */ p_liczbaprac := 0; OPEN k_grupapracownikow; LOOP FETCH k_grupapracownikow INTO z_pracownikid; EXIT WHEN k_grupapracownikow%notfound; p_liczbaprac := p_liczbaprac + 1; p_ids(p_liczbaprac):= z_pracownikid; END LOOP; END WynagrPracownika; END PakietPracowniczy; 11

12 PakietPracowniczy (nagłówek) PakietPracowniczy (treść) Treść pakietu PakietPracowniczy zależy od tabeli grupy_pracownikow, nagłówek nie grupy_pracownikow Treść pakietu PakietPracowniczy zależy od nagłówka, natomiast nagłówek nie zależy od treści. Rysunek. Zależności pakietu PakietPracowniczy Treść pakietu zależy od tabeli grupy_pracownikow oraz nagłówka pakietu. Nagłówek pakietu nie zależy jednak od treści pakietu czy też od tabeli grupy_pracownikow. Na tym właśnie polega jedna z zalet pakietów można modyfikować treść pakietu bez koniecznośći modyfikacji nagłówka. Z tego powodu nie ma potrzeby ponownej kompilacji obiektów, które zależą od nagłówka, ponieważ nigdy nie utracą one ważności. W przypadku modyfikacji nagłówka, treść automatycznie traci ważność (ponieważ treść zależy od nagłówka). Istnieją przypadki, w których treść pakietu powoduje konieczność modyfikacji nagłówka. Na przykład, jeśli wystąpi potrzeba modyfikacji argumentów procedury, to należy zmodyfikować zarówno nagłówek, jak i treść, aby deklaracje były zgodne. Nagłówka nie trzeba modyfikować przy modyfikacji implementacji treści procedury bez naruszania deklaracji. Sposoby określania utraty ważności Jak wynika to z wcześniejszych rozważań, w momencie modyfikacji obiektu, tracą ważność obiekty, które od niego zależą. Jeżeli wszystkie te obiekty znajdują się w tej samej bazie danych, to zależne tracą ważność z chwilą modyfikacji obiektu bazowego. Może to stać się szybko, ponieważ słownik danych śledzi zależności. Załóżmy, że zostały utworzone dwie procedury: P1 oraz P2, za pomocą poniższego programu w języku PL/SQL. CREATE OR REPLACE PROCEDURE P2 AS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wnetrze procedury P2! ); END P2; / CREATE OR REPLACE PROCEDURE P1 AS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wnętrze procedury P1! ); P2; END P1; / Procedura P1 zależy od procedury P2, co oznacza, że ponowna kompilacja procedury P2 spowoduje utratę ważności procedury P1. Fakt ten został zilustrowany w poniższej sesji programu SQL*Plus: 12

13 Sprawdzenie, czy obie procedury są ważne SQL> SELECT object_name, object_type, status 2 FROM user_objects 3 WHERE object_name IN ( P1, P2 ); OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS P1 PROCEDURE VALID P2 PROCEDURE VALID Ponowna kompilacja procedury P2, powoduje natychmiastową utratę ważności procedury P1. SQL> ALTER PROCEDURE P2 COMPILE; Procedure altered. Ponowne sformułowanie zapytania w celu sprawdzenia, czy obie procedury są ważne SQL> SELECT object_name, object_type, status 2 FROM user_objects 3 WHERE object_name IN ( P1, P2 ); OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS P1 PROCEDURE INVALID P2 PROCEDURE VALID CREATE OR REPLACE PROCEDURE P1 AS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( Wnetrze procedury P1! ); P2; END P1; CREATE OR REPLACE PROCEDURE P2 AS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( Wnetrze procedury P2! ); END P2; Mechanizm PL/SQL Rysunek. Procedury P1 I P2 w tej samej bazie danych Można również rozpatrzyć przypadek, kiedy procedury P1 i P2 znajdują się w różnych bazach danych, a procedura P1 wywołuje procedurę P2 poprzez łącze do bazy danych. Sytuację tą ilustruje poniższy rysunek. CREATE OR REPLACE PROCEDURE P1 AS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( Wnetrze procedury P1! ); P2; END P1; Mechanizm PL/SQL1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE P2 AS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( Wnetrze procedury P2! ); END P2; Mechanizm PL/SQL2 Procedury P1 i P2 w różnych bazach danych W tym przypadku ponowna kompilacja procedury P2 nie powoduje natychmiastowej utraty ważności procedury P1. Ilustruje to poniższa sesja programu SQL*Plus: 13

14 SQL> /* Utworzenie łącza do bazy danych wskazującego na bazę bieżącą SQL> CREATE DATABASE LINK petla_zwrotna 2 USING ciag_polaczenia ; Database link created. SQL> -- modyfikacja procedury P1 tak, aby wywoływała procedurę P2 przez łącze. SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE P1 AS 2 3 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Wnętrze procedury P1! ); 4 5 END P1; 6 / Procedure created. Sprawdzenie, czy obie procedury są ważne SQL> SELECT object_name, object_type, status 4 FROM user_objects 5 WHERE object_name IN ( P1, P2 ); OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS P1 PROCEDURE VALID P2 PROCEDURE VALID Teraz po ponownym skompilowaniu procedury P2, procedura P1 nie utraci ważności natychmiast. SQL> ALTER PROCEDURE P2 COMPILE; Procedure altered. Ponowne sformułowanie zapytania w celu sprawdzenia, czy obie procedury są ważne SQL> SELECT object_name, object_type, status 4 FROM user_objects 5 WHERE object_name IN ( P1, P2 ); OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS P1 PROCEDURE VALID P2 PROCEDURE VALID UWAGA: W powyższym przykładzie łącze do bazy danych właściwie jest pętlą zwrotną, wskazującą na te samą bazę danych. Jednak zaobserwowane działanie jest takie samo jak gdyby procedury P1 oraz P2 znajdowały się w oddzielnych bazach danych. Zastosowanie pętli zwrotnej umożliwia uzyskanie informacji na temat statusu procedur P1 oraz P2 w pojedynczej instrukcji SELECT. Jak z powyższego wynika, w przypadku odległej bazy danych zagadnienie dotyczące utraty ważności jest diametralnie inne. Wynika to z faktu, iż słownik danych nie śledzi zdalnych zależności, w związku z tym unieważnienie wszystkich zależnych obiektów, które w momencie unieważnienia mogłyby nawet być niedostępne, byłoby zbyt kosztowne. Zamiast tego, ważność zdalnych obiektów jest sprawdzana w czasie wykonywania. W momencie wywołania procedury P1 jest formułowane zapytanie do zdalnego słownika danych w celu sprawdzenia statusu procedury P2 (jeżeli zdalna baza danych jest niedostępna, to zgłaszany jest błąd). Następnie procedury P1 i P2 są porównywane, aby sprawdzić, czy konieczna jest ponowna kompilacja procedury P1. Istnieją dwie różne metody porównywania: model datownika i model sygnatury. 14

15 Stan pakietów w czasie wykonywania W czasie tworzenia egzemplarza pakietu po raz pierwszy, kod pakietu jest odczytywany z dysku na obszar wspólny (shared pool). Jednak stan wykonywania pakietu w szczególności zmienne pakietu oraz kursory są przechowywane w pamięci sesji. Oznacza to, że każda sesja posiada swoją własną kopię stanu wykonywania. jest on inicjowany w momencie tworzenia egzemplarza pakietu i utrzymywany do chwili zamknięcia sesji, nawet jeśli stan pakietu w obszarze wspólnym zdezaktualizuje się. Jak wiemy z rozważań dotyczących analizy budowy pakietów, zmienne zadeklarowane w nagłówku pakietu mają zasięg globalny. Są one widoczne dla każdego bloku PL/SQL posiadającego uprawnienia EXECUTE w stosunku do pakietu. Ponieważ stan pakietu jest utrzymywany do zakończenia sesji, to zmienne w nagłówku pakietu mogą być wykorzystywane jako zmienne globalne. Ilustruje to poniższy przykład: 15

16 CREATE OR REPLACE PACKAGE TrwaloscPakietu AS -- Typ służący do zapisania tablicy identyfikatorów klientów TYPE t_tabelaklientow IS TABLE OF klienci.kod_klienta%type INDEX BY BINARY_INTEGER; -- Maksymalna liczba wierszy, która będzie zwrócona za każdym razem z_maksliczbawierszy NUMBER:=5; -- Procedura zwraca do z_maksliczbawierszy kodów klientów PROCEDURE ListaKlientow(p_TabelaKlienci OUT t_tabelaklientow, p_liczbawierszy OUT NUMBER); END TrwaloscPakietu; CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY TrwaloscPakietu AS -- Zapytanie do tabeli klienci. Ponieważ dla treści pakietu ma ono globalny zasięg, pozostanie aktywne poza -- wywołaniem z bazy danych. CURSOR k_klienci IS SELECT kod_klienta FROM klienci ORDER BY nazwa_firmy; PROCEDURE ListaKlientow(p_TabelaKlienci OUT t_tabelaklientow, p_liczbawierszy OUT NUMBER) AS z_wykonano BOOLEAN:=FALSE; z_liczbawierszy NUMBER:=1; IF NOT k_klienci%isopen THEN OPEN k_klienci END IF; -- Kursor jest już otwarty, zatem można pobrać wiersze w liczbie do z_maksliczbawierszy WHILE NOT z_wykonano LOOP FETCH k_klienci INTO p_tabelaklienci(z_liczbawierszy); IF k_klienci%notfound THEN -- Brak więcej danych, zatem można zakończyć proces pobierania. CLOSE k_klienci; z_wykonano:=true; ELSE z_liczbawierszy:= z_liczbawierszy+1; IF z_liczbawierszy > z_maksliczbawierszy THEN z_wykonano:=true; END IF; END IF; END LOOP; -- Zwrócenie rzeczywistej liczby pobranych wierszy. p_liczbawierszy:=z_liczbawierszy 1; END ListaKlientow; END TrwaloscPakietu; Procedura TrwaloscPakietu.ListaKlientow pobiera dane z kursora k_klienci. Ponieważ kursor ten został zadeklarowany na poziomie pakietu (a nie wewnątrz procedury ListaKlientow), będzie utrzymywany po wywołaniu procedury ListaKlientow. Procedurę TrwaloscPakietu.ListaKlientow można wywołać za pomocą następującego bloku PL/SQL: 16

17 DECLARE z_tabelaklientow TrwaloscPakietu.t_TabelaKlientow; z_liczba_wierszy NUMBER:=TrwaloscPakietu.z_MaksLiczbaWierszy; z_nazwafirmy klienci.nazwa_firmy%type; TrwaloscPakietu.ListaKlientow(z_TabelaKlientow, z_liczba_wierszy); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Pobrano z_liczba_wierszy wierszy: ); FOR z_licznik IN 1.. z_liczba_wierszy LOOP SELECT nazwa_firmy INTO z_nazwafirmy FROM klienci WHERE kod_klienta = z_tabelaklientow(z_licznik); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(z_licznik. z_nazwafirmy); END LOOP; END; Wynik trzykrotnego wykonania powyższego bloku jest następujący: Fetched 5 rows; Agrico Adamczyk Zenon Batimex Krakus Pamex PL/SQL procedure successfully completed. Fetched 5 rows; Centrex KBX Krawczyk Marian Luciński Zbigniew Ratex PL/SQL procedure successfully completed. Fetched 2 rows; Fabia Korab PL/SQL procedure successfully completed. Pakiety przeznaczone do seryjnego wykorzystania W języku PL/SQL można oznaczyć pakiet do wykorzystania seryjnego. Stan wykonania pakietu do wykorzystania seryjnego będzie utrzymywany tylko dla każdego wywołania bazy danych, a nie dla całej sesji. Pakiety tego typu deklaruje się za pomocą instrukcji o następującej składni: PRAGMA SERIALY_REUSABLE; 17

18 Instrukcję tę umieszcza się w nagłówku pakietu (można ją także powtórzyć w treści pakietu). Jeżeli zmodyfikuje się pakiet TrwaloscPakietu i uwzględni tę instrukcję, to wynik działania zmieni się. Zmodyfikowana wersja pakietu TrwaloscPakietu jest wtedy nastepująca: CREATE OR REPLACE PACKAGE TrwaloscPakietu AS PRAGMA SERIALLY_REUSABLE; -- Typ służący do zapisania tablicy identyfikatorów klientów TYPE t_tabelaklientow IS TABLE OF klienci.kod_klienta%type INDEX BY BINARY_INTEGER; -- Maksymalna liczba wierszy, która będzie zwrócona za każdym razem z_maksliczbawierszy NUMBER:=5; -- Procedura zwraca do z_maksliczbawierszy kodów klientów PROCEDURE ListaKlientow(p_TabelaKlienci OUT t_tabelaklientow, p_liczbawierszy OUT NUMBER); END TrwaloscPakietu; / CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY TrwaloscPakietu AS PRAGMA SERIALLY_REUSABLE; -- Zapytanie do tabeli klienci. Mimo, iż jest ono globalne w stosunku do treści pakietu, będzie zresetowane -- po każdym odwołaniu do bazy danych, ponieważ pakiet ten został teraz oznaczony do seryjnego -- wykorzystania. CURSOR k_klienci IS SELECT kod_klienta FROM klienci ORDER BY nazwa_firmy; PROCEDURE ListaKlientow(p_TabelaKlienci OUT t_tabelaklientow, p_liczbawierszy OUT NUMBER) AS z_wykonano BOOLEAN:=FALSE; z_liczbawierszy NUMBER:=1; IF NOT k_klienci%isopen THEN OPEN k_klienci END IF; -- Kursor jest już otwarty, zatem można pobrać wiersze w liczbie do z_maksliczbawierszy WHILE NOT z_wykonano LOOP FETCH k_klienci INTO p_tabelaklienci(z_liczbawierszy); IF k_klienci%notfound THEN -- Brak więcej danych, zatem można zakończyć proces pobierania. CLOSE k_klienci; z_wykonano:=true; ELSE z_liczbawierszy:= z_liczbawierszy+1; IF z_liczbawierszy > z_maksliczbawierszy THEN z_wykonano:=true; END IF; END IF; END LOOP; -- Zwrócenie rzeczywistej liczby pobranych wierszy. p_liczbawierszy:=z_liczbawierszy 1; END ListaKlientow; END TrwaloscPakietu; 18

19 Wywołanie procedury ListaKlientow do seryjnego wykorzystania będzie teraz postaci: Fetched 5 rows; Agrico Adamczyk Zenon Batimex Krakus Pamex PL/SQL procedure successfully completed. Fetched 5 rows; Agrico Adamczyk Zenon Batimex Krakus Pamex PL/SQL procedure successfully completed. Fetched 5 rows; Agrico Adamczyk Zenon Batimex Krakus Pamex PL/SQL procedure successfully completed. Należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy obiema wersjami. Ta, która nie jest przeznaczona do seryjnego wykorzystania, utrzyma swój stan dla różnych odwołań do bazy danych, podczas gdy stan (a zatem także wynik działania) wersji do seryjnego wykorzystania jest zerowany za każdym wywołaniem. Różnice pomiędzy wersjami pakietów zestawiono w poniższej tabeli. Zastosowanie pakietów wykorzystywanych seryjnie oszczędza pamięć, ale stan pakietów jest zerowany za każdym razem. Pakiety oznaczone do seryjnego wykorzystywania Stan wykonania jest przechowywany w pamięci wspólnej i zwalniany po każdym odwołaniu do bazy danych. Maksymalny rozmiar wykorzystywanej pamięci jest proporcjonalny do liczby użytkowników korzystających z pakietu w tym samym czasie. Pakiety, których nie można wykorzystywać seryjnie Stan wykonania jest przechowywany w pamięci procesów i pozostaje tam na czas trwania sesji z bazą danych. Maksymalny rozmiar wykorzystywanej pamięci jest proporcjonalny do liczby zarejestrowanych użytkowników w danym czasie, która zwykle jest znacznie większa od liczby użytkowników korzystających z pakietu. Zależności stanu wykonania pakietu Oprócz zależności pomiędzy obiektami składowymi mogą także istnieć zależności pomiędzy stanem pakietu a blokami anonimowymi. Rozważmy następujący pakiet: 19

20 CREATE OR REPLACE PACKAGE ProstyPakiet AS z_zmiennaglobalna NUMBER:=1; PROCEDURE UaktualnijZg; END ProstyPakiet; / CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ProstyPakiet AS PROCEDURE UaktualnijZg AS z_zmiennaglobalna:=5; END UaktualnijZg; END ProstyPakiet; / Pakiet ProstyPakiet zawiera zmienną globalną ZmiennaGlobalna. Można założyć, że utworzono pakiet ProstyPakiet w jednej sesji z bazą danych. Następnie w innej sesji wywołano procedurę ProstyPakiet.UaktualnijZg w sposób zaprezentowany poniżej: ProstyPakiet.UaktualnijZg; END; Teraz w sesji pierwotnej ponownie zostanie utworzony pakiet ProstyPakiet, poprzez ponowne uruchomienie powyższego skryptu tworzącego. Na koniec, ponownie zostanie uruchomiony blok anonimowy w sesji 2. W takiej sytuacji powstaną następujące wyniki: * BŁĄD w linii 1: ORA-04068: istniejący stan pakietów został odrzucony ORA-04061: istniejący stan package "UZYTK.PROSTYPAKIET" nie został unieważniony ORA-04065: nie wykonano, zmieniono lub usunięto package "UZYTK.PROSTYPAKIET" ORA-06508: PL/SQL: Nie można znaleźć wywoływanej jednostki programu. ORA-06512: przy linia 2 Wykres zależności dla powyższej sytuacji jest następujący: anonimowy blok ProstyPakiet z_zmiennaglobalna UaktualnijZg Anonimowy blok zależy od pakietu ProstyPakiet i zawiera kopię zmiennej z_zmiennaglobalna fazy wykonania Rysunek. Globalne zależności pakietu Blok anonimowy zależy od pakietu ProstyPakiet w takim samym sensie jak wcześniej. Jest to zależność fazy kompilacji - w tym sensie, że jest określana podczas pierwszej kompilacji anonimowego bloku. Jest to jednak także zależność fazy wykonania od zmiennej pakietu, ponieważ każda sesja posiada swoje własne kopie zmiennych pakietu. A zatem w momencie ponownej kompilacji pakietu ProstyPakiet są wykonywane działania wynikające z zależności fazy wykonania, czyli unieważnienie bloku i zgłoszenie błędu ORA

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora), dynamiczny SQL.

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wprowadzenie Tworzenie i wykonywanie procedur i funkcji Instrukcja RETURN Parametry procedur i funkcji oraz ich przesyłanie Metadane

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Pakiety podprogramów

Język PL/SQL Pakiety podprogramów Język PL/SQL Pakiety podprogramów Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora) 1 Pakiety Pakiet (ang. package) grupuje powiązane

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Podprogramy. Rozdział 11 Procedury i funkcje składowane

Podprogramy. Rozdział 11 Procedury i funkcje składowane Podprogramy Rozdział 11 Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury składowane, funkcje składowane, wywoływanie podprogramów Przez podprogramy rozumiemy głównie: procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne Materiały dostępne są na stronie: Materiały Technologie baz danych aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Poznanie złożonych i referencyjnych typów danych Poznanie konstrukcji kursora Poznanie kodu składowanego Poznanie procedur i funkcji 2 Złożone typy danych RECORD

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Kusory Wprowadzenie Kursory użytkownika Kursory domyślne Zmienne kursora Wyrażenia kursora - 2 - Wprowadzenie Co to jest kursor?

Bardziej szczegółowo

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz 1/9

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz  1/9 Declare y integer; z varchar2(50); d date; null; Declare x integer:=10; null; x integer; x:=10; dbms_output.put_line('hello world'); for x in 1..10 loop Deklaracja 4 zmiennych. Jednej typu rzeczywistego,

Bardziej szczegółowo

Procedury Funkcje Pakiety. Tworzenie procedury

Procedury Funkcje Pakiety. Tworzenie procedury Podprogramy tworzy się za pomocą instrukcji CREATE. Tworzenie procedury Składnia CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE nazwa_procedury [(param1 [IN OUT IN OUT] typ_danych [:= DEFAULT wyrażenie], param2 [IN OUT

Bardziej szczegółowo

Kursory. A. Pankowska 1

Kursory. A. Pankowska 1 Kursory 1 Kursory Kursor jest mechanizmem pozwalającym obsłużyć zbiór zawierający wiele wierszy danych (generowany np. poleceniem SELECT). Jak wskaźnik przebiega on po kolejnych krotkach ze zbioru danych,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1. 2 Parametry 2. 3 Procedury i funkcje 3. 4 Pakiety 6. 5 Podsumowanie Źródła 10

1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1. 2 Parametry 2. 3 Procedury i funkcje 3. 4 Pakiety 6. 5 Podsumowanie Źródła 10 Plan wykładu Spis treści 1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1 2 Parametry 2 3 Procedury i funkcje 3 4 Pakiety 6 5 Podsumowanie 10 6 Źródła 10 1 Wprowadzenie do bloków nazwanych Rodzaje bloków w PL/SQL

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wyjątki PL/SQL Mechanizmy dotyczące błędów Typy wyjątków Obsługa wyjątków PL/SQL Obsługa błędów predefiniowanych, użytkownika

Bardziej szczegółowo

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków...

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków... Plan wykładu Spis treści 1 Kursory 1 2 Wyjątki 4 2.1 Wyjątki predefiniowane............................. 4 2.2 Wyjątki niezdefiniowane wcześniej....................... 5 2.3 Definiowanie własnych wyjątków........................

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora

Deklarowanie kursora Kursory i wyjątki Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, wyjątki systemowe i użytkownika, zgłaszanie i obsługa wyjątków 1 Kursor

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9. Dynamiczny SQL. Dynamiczny SQL 2012-01-20

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9. Dynamiczny SQL. Dynamiczny SQL 2012-01-20 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 9 Dynamiczny SQL, NDS, EXECUTE IMMEDIATE, Pakiet DBMS_SQL, Obiekty w PL/SQL, Tworzenie, wywoływanie, dziedziczenie, etc. dr inż. Agnieszka Bołtuć Dynamiczny SQL Pozwala

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 4. Co to jest kursor? Rodzaje kursorów

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 4. Co to jest kursor? Rodzaje kursorów Plan wykładu Kursory: deklaracja, otwieranie, pobieranie danych, zamykanie Kursory: atrybuty Kursory: pętle, rekordy Kursory z parametrami BAZY DANYCH II WYKŁAD 4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Co to jest kursor?

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Zmienne i stałe Instrukcje sterujące Wykorzystanie SQL w PL/SQL Kursory Wyjątki Projekt fizyczny bazy danych Braki projektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż.

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż. 1/40 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Październik 2015 2/40 Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Wykorzystanie 3/40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Indeks typu B drzewo

Indeksy. Indeks typu B drzewo Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Przypomnienie kursorów Przypomnienie procedur i funkcji składowanych Poznanie pakietów składowanych 2 Bazę danych Oracle możemy traktować jakby była złożona z dwóch

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy

Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy Dany jest następujący logiczny schemat bazy danych Systemy baz danych 2 laboratorium Projekt zaliczeniowy FAKTURY POZYCJE PK f_id_faktury PK p_id_pozycji f_data_wystawienia f_data_płatnosci f_czy_zaplacona

Bardziej szczegółowo

Kursor. Rozdział 10a Kursory. Otwieranie kursora. Deklarowanie kursora

Kursor. Rozdział 10a Kursory. Otwieranie kursora. Deklarowanie kursora Kursor Rozdział 10a Kursory Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, zmienne kursorowe, wyrażenie CURSOR Każde zapytanie SQL umieszczone

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle

Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle Cześć 2. Kolekcje Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Malinowski Nowak Kowalski tablica zagnieżdżona (ang.

Bardziej szczegółowo

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL Oracle10g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Szkolenie dotyczy użytkowników Oracle8i, Oracle9i i Oracle10g. Ten kurs pozwala zrozumieć zalety tego potężnego narzędzia programowania do PL/SQL. Studenci uczą

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Kursor jawny. Rozdział 10a Kursory. Deklarowanie kursora (1) Deklarowanie kursora (2)

Kursor jawny. Rozdział 10a Kursory. Deklarowanie kursora (1) Deklarowanie kursora (2) Kursor jawny Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PL/SQL może zwrócić zero, jedną bądź wiele krotek. Aby efektywnie przetworzyć krotkizwrócone przez zapytanie korzystamy z kursorów. Kursor jest

Bardziej szczegółowo

Kursory - pobieranie danych z baz danych do programów PL/SQL

Kursory - pobieranie danych z baz danych do programów PL/SQL Kursory - pobieranie danych z baz danych do programów PL/SQL Rozważania będą dotyczyć sposobów pobierania danych z baz danych do programów przechowywanych w pamięci. Interakcja języka PL/SQL z językiem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7 Pakiety: specyfikacja, ciało, Wywoływanie elementów pakietów, Przeciążanie podprogramów z pakietów, Inicjowanie pakietów, Deklaracje uprzedzające, Funkcje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Oracle Developer Suite. Budowa aplikacji użytkownika końcowego

Oracle Developer Suite. Budowa aplikacji użytkownika końcowego Oracle Developer Suite Budowa aplikacji użytkownika końcowego Składniki pakietu Oracle Developer Suite Oracle Forms Builder formularze (aplikacje dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, model 3-warstwowy)

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3. Zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3. Zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3 Zasięg zmiennych Zmienne powiązane Instrukcje warunkowe Pętle Pobieranie danych SQL w PL/SQL Rekordy dr inż. Agnieszka Bołtuć Zasięg zmiennych Zmienna jest dostępna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 17. Obiektowość w Oracle. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 17. Obiektowość w Oracle. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 17. Obiektowość w Oracle 1 Obiektowa baza danych Obiektowe bazy danych (OBD) powstały początkowo jako rozwinięcie programowania obiektowego. Bazy danych zorientowane obiektowo przechowują

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 5. Kolekcje. Tablice asocjacyjne Kolekcje Tablice asocjacyjne VARRAY Tablice zagnieżdżone

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 5. Kolekcje. Tablice asocjacyjne Kolekcje Tablice asocjacyjne VARRAY Tablice zagnieżdżone Plan wykładu Kolekcje Tablice asocjacyjne VARRAY Tablice zagnieżdżone BAZY DANYCH II WYKŁAD 5 dr inż. Agnieszka Bołtuć Kolekcje Tablice asocjacyjne Używane w celu gromadzenia danych tego samego typu, Rekordy

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych WYKŁAD 7: Wyjątki

Technologie baz danych WYKŁAD 7: Wyjątki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Obsługa wyjątków Technologie baz danych WYKŁAD 7: Wyjątki [] [] Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska TBD-wyjątki 1 TBD-wyjątki 2 Sposoby powstania sytuacji

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT );

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT ); Projekt ilustruje przykładową bazę domowej biblioteczki. Baza ma za zadanie ułatwić skatalogowanie posiadanych książek wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Opis bazy: Książka może mieć wielu

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dostęp do bazy danych Program SQL*Plus Podstawy PL/SQL - 2 - Wprowadzenie Dlaczego warto uczyć się o Oracle u? Oracle

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak Część I Wskaźniki Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Część 1 Bloki PL/SQL Piotr Medoń Cele Zapoznanie się z podstawowymi typami PL/SQL Zapoznanie się z blokiem PL/SQL Zapoznanie się z instrukcjami sterującymi wykonaniem 2 Blok PL/SQL Struktura bloku

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych

Struktura bazy danych Procedury składowane, funkcje i wyzwalacze Struktura bazy danych Tabela Oddziały ID Nazwa Adres 10 POZNAN Kwiatowa 3 20 WARSZAWA al. Jerozolimskie 22 30 KRAKOW Planty 14 40 WROCLAW Nad Odra 16 50 GDANSK

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY Wyzwalacze: podobnie jak procedury i funkcje, są nazwanymi blokami PL/SQL zawierającymi sekcje deklaracji, wykonania i obsługi wyjątków; nie akceptują argumentów; muszą być składowane jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image)

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image) Elementy języka T-SQL 40. Polecenie PRINT jest wykorzystywane do przekazania wiadomości tekstowej (maksymalna długość 8000 znaków) Przykład PRINT 'Aktualna data: '+convert(char(8),getdate()) PRINT 'Aktualny

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Ruby

Programowanie w Ruby Programowanie w Ruby Wykład 6 Marcin Młotkowski 14 listopada 2012 Plan wykładu Trwałość obiektów Bazy danych DBM Bazy danych SQL Active records Szeregowanie obiektów Obiekt Serializacja @tytul = 'Pan Tadeusz'

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2 Bloki, struktura, sekcje Bloki anonimowe Tworzenie i uruchamianie Identyfikatory Literały Typy danych dr inż. Agnieszka Bołtuć Bloki Struktura bloku W programach pisanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo