D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?"

Transkrypt

1 D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

2 D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się podczas pracy z bazami danych SQL. W DDL mamy do czynienia z kilkoma podstawowymi instrukcjami: CREATE DOMAIN CREATE TABLE (tworzenie) ALTER DOMAIN ALTER TABLE (edycja) DROP DOMAIN DROP TABLE (usuwanie) Teraz zajmiemy się pokrótce opisem każdej z w/w instrukcji.

3 D D L S Q L - C R E A T E D O M A I N CREATE DOMAIN w wolnym tłumaczeniu stwórz dziedzinę Na poziomie dziedzin w SQL możemy definiować: a) typy danych, b) definicje wielkości domyślnych, c) więzy integralności. Dziedziny w SQL służą do określania prostych typów danych. Raz określona dziedzina może być wykorzystana w wielu kolumn w różnych tabelach bazowych (podstawowa). Dziedzinę można porównać do pewnej klasy określającej grupę typów danych przypisujących tym typom pewne charakterystyczny cechy.

4 D D L S Q L - C R E A T E D O M A I N c d. Składnia dziedziny w SQL jest następująca: CREATE DOMAIN nazwa_dziedziny typ_danych [definicja_warto ści_domyślnej] [lista_definicji_wi ęzów_dziedzin]; Uwaga: wyrażenia zawarte w nawiasach [ ] są opcjonalne. Przykład: CREATE DOMAIN COLOR CHAR(6); Nazwa dziedziny to color, typ zmiennej to char (character).

5 D D L S Q L - C R E A T E D O M A I N c d. Ad. a) typy danych są to wartości, które charakteryzują rodzaj danych wprowadzanych do bazy (liczbowe, literowe, logiczne itd.) CHARACTER [ VARYING ] (n) INTEGER DATE BIT [ VARYING ] (n) SMALLINT TIME NUMERIC (p,q) FLOAT (p) TIMESTAMP DECIMAL (p,q) INTERVAL

6 D D L S Q L - C R E A T E D O M A I N c d. Ad. b) Definiowanie wartości domyślnych jest to opcja, dzięki której niekreślonym wartością (np. INTEGER) jest przypisywana pewna wartość DEFAULT. Postać takiego odwołania jest następująca: CREATE DOMAIN COLOR CHAR(6) DEFAULT '???'

7 D D L S Q L - C R E A T E D O M A I N c d. Ad. c) Więzy integralności jest to lista opcji, które są przypisane zadeklarowanemu wcześniej typowi danych. Jest to pewien zbiór więzów (constrainst) integralności. Lista taka w deklaracji dziedziny wygląda następująco: CREATE DOMAIN COLOR CHAR(6) DEFAULT '???' CONSTRAINT VALID_COLOR CHECK ( VALUE IN ( 'Red', 'Yellow', 'Blue', 'Green', '???' ) );

8 zostanie dodana do komórki tabeli. DDL SQL - CREATE TABLE Polecenie to odnosi się do tworzenie tabeli podstawowej P. Jest to tabela części, która mieć postać następującą: CREATE TABLE P (...,COLOR COLOR,...) ; Jeżeli wstawiając do tabeli P wiersz i nie podamy dla kolumny COLOR wartości w/w wiersza zostanie wstawiona w tym miejscu wartość domyślna określona w dziedzinie opisującej tą kolumnę (DEFAULT '???'). Natomiast jeśli będziemy starali się umieścić wartość różną od zadeklarowanych w dziedzinie wywołamy wyświetlenie komunikatu o zaistniałym błędzie (VALID_COLOR) i jednocześnie wartość ta nie

9 DDL SQL - CREATE TABLE cd. Składnia polecenia CREATE TABLE: CREATE TABLE nazwa_tabeli (lista_elementów_tabeli); Opisywane polecenie odnosi się tylko do tzw. tabeli bazowych. W definicji tej obowiązkowe jest określenie przynajmniej jednego elementu tabeli. Elementem tabeli może być: definicja kolumny, definicja więzów tabeli.

10 DDL SQL - CREATE TABLE cd. Element ten definiujemy w następujący sposób: nazwa_kolumny reprezentacja [def_wartości_domy ślnej] Przez reprezentację rozumie się typ danych lub dziedzinę. Def. wartości domyślnej jest jak widać opcjonalna. Jeżeli nie określimy wartości domyślnej podczas tworzenia kolumny oraz nie zostanie ona określona na poziomie dziedziny wówczas zakłada się, że wartość domyślna jest równa NULL.

11 DDL SQL - CREATE TABLE cd. Definicje więzów tabeli dzielimy na trze grupy: definicja klucza kandydującego, definicja klucza obcego, definicja warunku do sprawdzenia Klucz kandydujący ma następującą konstrukcję: UNIQUE ( przecinkowa_lista_kolumn ) PRIMERY KEY ( przecinkowa_lista_kolumn ) W obu przypadkach przecinkowa lista kolumn nie może być pusta. Można określić definicję najwyżej jednego klucza PRIMERY KEY, ale za to kluczy typu UNIQUE można określać dowolną ilość.

12 DDL SQL - CREATE TABLE cd. Klucz obcy jego definicja ma następującą postać: FOREIGN KEY (przecinkowa_lista_kolumn) REFERENCES tabela_bazowa [(przecinkowa_lista_kolumn)] [ON DELETE opcja] [ON UPDATE opcja] Warunek do sprawdzenia jest to warunek następującej postaci: CHECK ( wyrażenie_warunkowe ) Na przykład jeżeli będziemy mieli tabelą X, w której będzie określony warunek CHECK, taki że w pewnej kolumnie nie może występować wartość NULL i użytkownik pozostawi w/w wartość nieedytowaną system nie dopuści do zatwierdzenia takiej zmiany.

13 DDL SQL - CREATE TABLE cd. Przykładowa tabela: CREATE TABLE SP( S# S# NOT NULL, P# P# NOT NULL, QTY QTY NOT NULL PRIMARY KEY (S#, P# ), FOREIGN KEY ( S# ) REFERENCES S ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, FOREIGN KEY ( P# ) REFERENCES P ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CHECK (QTY > 0 AND QTY <5001 ) ); S#, P# oraz QTY są to wcześniej zdefiniowane dziedziny. W sposób jawny przedstawiono S i P jako klucze główne. W zapisie zastosowano również NOT NULL. Można to zastąpić: CHECK (nazwa_kolumny IS NOT NULL)

14 DDL SQL - ALTER TABLE Jeżeli stworzyliśmy sobie jakąś tabele o nazwie S to dzięki poleceniu ALTER TABLE możemy ją w edytować w każdej chwili. Składnia tego polecenia jest następująca: ALTER TABLE (operacja_na_tabeli) nazwa_tabeli (opcje); Najprościej będzie poprzeć to przykładem: ALTER TABLE S ADD COLUMN RABAT INTEGER DEFAULT -1; do tabeli S dodano kolumnę RABAT o wartościach typy INTEGER i ustawiono wartość domyślną na 1.

15 DDL SQL - ALTER TABLE cd. Polecenie ALTER TABLE dopuszcza następujące zmiany: dodawanie/usuwanie kolumny, definiowanie wartości (dodawanie/usuwanie) domyślnej kolumny (zastąpienie lub przypisanie wartości), określenie/usunięcie warunku integralności dla tabeli bazowej.

16 DDL SQL - DROP TABLE Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia którejś z tabel można to w prosty sposób wykonać za pomocą polecenia: DROP TABLE Składnia tego polecenia jest następująca: DROP TABLE nazwa_tabeli_bazowej opcja ; Opcja w tej składni może przybierać następujące wartości: RESTRICT jeżeli usuwana tabela jest użyta w jakiejkolwiek definicji perspektywy lub więzach integralności to polecenie DROP nie zakończy się powodzeniem, CASCADE niezależnie od powiązań usuwanej tabeli zostanie ona usunięta wraz z wpisami odwołującymi się do niej (definicje perspektyw oraz więzy integralności). ~the end~

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR BAZY DANYCH Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR Co to jest baza danych? Wiele możliwych definicji Zbiór danych, który istnieje przez dłuższy okres czasu Współdzielony zestaw logicznie powiązanych danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo