Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form)"

Transkrypt

1 Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form) Wstep. Ściąga ta nie ma na celu zastępowania pomocy systemu UNIGRAPHICS. Zawiera tylko ogólne wskazówki i omówienie głównych narzędzi programu umożliwiających tworzenie powierzchni typu B-surface. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji programu. Wiadomości ogólne. Styczność. Rozróżniamy wiele rodzajów styczności. Każdy rodzaj oznaczamy literka C i liczba. Np. Styczność C0 mówi nam ze krzywe maja wspólny punkt ich krzywizny nie przystają do siebie Styczność C1 krzywe posiadają punkt wspólny i są styczne (krzywizna może się zmieniać skokowo) typowe C1 jest w przypadku wyokrąglenia dwóch prostych. Krzywizna prostych jest zerowa krzywizna luku jest stała: 1

2 Styczność C2 zachodzi, gdy krzywe są styczne a także ich krzywizna w punkcie styczności jest taka sama: Punkt stycznosci Do czego nam są potrzebne styczności? Np. do tego żeby nie wyokrąglać stycznych powierzchni Poważniej mówiąc styczność C0 jak wiadomo w przypadku powierzchni tworzy nam ostra krawędź. Styczność C1 jest zachowywana w przypadku zwykłych wyokrągleń. W przypadku większych błyszczących powierzchni widać wyraźna granice pomiędzy wyokrągleniem a powierzchnia plaska (granica skoku krzywizny może być widoczna). Styczność C2 pozwala na takie połączenie dwóch powierzchni, które pozostaje praktycznie niewidoczne (złudzenie jednego płata powierzchni). Istnieją także styczności wyższego rzędu np. C3 (ciągłość krzywizny), lecz są trudne (w UG) do uzyskania. Sugestie ogólne: 1. Upewnij się, jakie masz ustawione preferencje modelowania (modeling preferences, tolerance) 2. Twórz model możliwie najprostszy. 3. Każdy płat powierzchni powinien mieć 4 jak najbardziej prostopadle krawędzie. 4. Po utworzeniu lub modyfikacji bardziej skomplikowanej geometrii sprawdzaj jakość geometrii (analysis/examine geometry) 5. Testuj możliwość stosowania cienkosciennosci(hollow) i offsetu. 6. Używaj, jeśli to tylko możliwe krzywych (spline) o pojedynczych segmentach 7. Jeśli to możliwe stosuj krzywe 3 stopnia 8. Krzywe 5 stopnia są niezbędne dla zachowania wartości krzywizny na końcach krzywych. 2

3 Warstwy Jak każdy przyzwoity program Unigraphics pozwala nam na stosowanie warstw. Co to jest warstwa, każdy wie. Umożliwiają one utrzymanie porządku w modelu. Okienko warstw otwieramy z menu Format/Layer Setting lub tez skrótem klawiaturowym Ctrl+L. Unigraphics ma 256 warstw Bieżąca warstwa jest zwana Work Layer. Wszystkie nowo tworzone obiekty umieszczane są właśnie na tej warstwie. Warstwy mogą mieć status Work (tylko jedna warstwa), Selectable (obiekty na danej warstwie będą widoczne na ekranie i mogą być selekcjonowane), Visible Only (obiekty należące do tej warstwy będą widoczne, lecz nie będzie możliwe ich wybranie, Invisible (obiekty będą niewidoczne). Jeżeli stwierdziliśmy, ze obiekt leży na nieodpowiedniej warstwie możemy go przenieść z warstwy na warstwę za pomocą Format/Move to Layer. Jeżeli chcemy wykonać kopie obiektu na inna warstwa używamy Format/Copy to Layer (Uwaga! W przypadku obiektów parametrycznych kopie zawsze będą nieparametryczne). Kolory i wyświetlanie. W celu rozjaśnienia czasem bardzo zagmatwanego widoku Unigraphics umożliwia zmianę kolorów poszczególnych lub całych grup obiektów. W celu zmiany koloru obiektu klikami Edit/Object Display lub tez wybieramy z klawiatur skrót Ctrl+J. Wybieramy obiekty, których kolor chcemy zmienić wybieramy kolor i zatwierdzamy przyciskiem Apply lub środkowym klawiszem myszy. Blank. Funkcja Blank pozwala nam na chwilowe ukrycie obiektów, które nam przeszkadzają. Za pomocą polecenia Edit/Blank/Blank lub tez za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+B otwieramy okienko wyboru elementów. Wymieramy elementy i zatwierdzamy. Aby odblankowac odkryć wszystkie ukryte elementu używamy skrótu Ctrl+Shift+U lub Edit/Blank/Unblank All. Aby odkryć elementy ukryte i zarazem ukryć elementy widoczne używamy skrótu Ctrl+Shift+B lub tez polecenia Edit/Blank/Reverse Blank All. 3

4 Kreski. Unigraphics ma możliwość modelowania w dwóch trybach, które wzajemnie się przenikają. Tryb parametryczny używanie cech typu boss, hole, szkicownika etc. oraz tryb wolny (z ang. Explicit) używanie wolnych krzywych do tworzenia geometrii nieparametrycznej. Nieparametryczna nie oznacza w tym wypadku niemożliwa do modyfikowania. Unigraphics pamięta, na jakich krzywych została stworzona geometria i po ich modyfikacji aktualizuje powierzchnie i bryły zależne od tych krzywych. Podstawa tworzenia każdej geometrii w każdym systemie CAD są krzywe, (które czasami są proste). Unigraphics używa następujących rodzajów krzywych linie proste, luki, krzywe koniczne, i spline (NURBS) wielosegmentowe i o rożnym stopniu. Wszystkie polecenia dotyczące krzywych I ich edycji znajdują się w menu Insert/curve i Insert/curve operation. Sprawne posługiwanie się krzywymi jest niezbędne do wydajnego tworzenia geometrii w trybie Explicit. Tworzenie krzywych typu spline Tworzenie krzywych typu spline nowego typu (parametrycznych) Tworzenie krzywej na powierzchni Tworzenie krzywych podstawowych (linie, luki, okręgi, wyokrąglenia, przycinanie, edycja parametrów krzywych. Tworzenie punktu I serii punktów na krzywej Tworzenie krzywych lub zespołów krzywych (np. wielokątów) Tworzenie płaszczyzny konstrukcyjnej starego typu (opcja praktycznie nie używana) Tworzenie krzywej srubowej Tworzenie krzywej reguły (używanej w celu określenia zmienności parametru w innych funkcjach) 4

5 Rysowanie krzywych wymaga wskazania punktów, które te krzywe określają. Punkty te można wskazywać klikając w dowolne miejsce na ekranie lub wskazując charakterystyczne punkty innych obiektów (wierzchołki, środki łuków, przecięcia krzywych itp.). Pamiętać należy ze klikniecie na ekranie określa nam punkt leżący zawsze na płaszczyźnie XY aktualnego układu współrzędnych (WCS). Cursor location dowolny punkt na ekranie zawsze leżący na XY aktualnego układu współrzędnych (WCS) Koniec krzywej Control point środek, punkt główny krzywej Punkt przeciecia Określenie punktu m.in. za pomocą podania współrzędnych Inferred point system stara się znaleźć wszystkie punkty charakterystyczne. Existing point Wcześniej zdefiniowany punkt Środek okręgu lub luku Quadrant kwadrant okręgu (4 punkty na okręgu, co 90 5

6 Tworzenie linii łuków wyokrągleń, czyli krzywych podstawowych (basic curves) pozostawiam bez komentarza. Kłopotliwe dla użytkowników innych systemów CAD może być użycie funkcji trim, czyli przycinania. Rys. Okienko funkcji Trim: Pierwszy obiekt graniczny Drugi obiekt graniczny Element(y) które tniemy lub wydłużamy Sposób rzutowania krzywych granicznych: - Najkrótszy dystans 3d - Zależnie od układu współrzędnych - Wzdłuż wektora - Wg normalnej ekranu Sposob wydluzenia krzywej Co się dzieje z krzywymi wejściowymi Podstawowa procedura ciecia krzywej (w 90% przypadków wystarczająca): - klikamy pierwszy obiekt graniczny, drugi obiekt graniczny element, który chcemy obciąć lub wydłużyć. - Klikamy pierwszy obiekt graniczny, naciskamy środkowy klawisz myszy lub enter (co jest równoważne, czyli omijamy wskazywanie drugiego obiektu granicznego) element który chcemy uciąć lub wydłużyć. W przypadku niezadowalających efektów zmieniamy opcje rzutowania, wydłużenia krzywej etc. 6

7 Zmiana parametrów krzywej Edit Curve Parameters. Każda krzywa w systemie Unigraphics posiada parametry, np. Okrąg - średnicę, promień, łuk promień kąt początku i końca, spline punkty poligonowe, stopien spline itd. W celu modyfikacji tych parametrów wybieramy polecenie Edit/Curve/Parameters lub ikonke pokazaną poniżej: Ikonka ta jest także widoczna w menu Basic Curves. Po wybraniu tego polecenia pojawi się poniższe okienko: Teraz możemy kliknąć dowolną krzywą którą chcemy edytować. W przypadku odcinka prostej, łuku i okręgu parametry krzywej pojawią nam się w okienkach na jednym z pasków narzędzi Unigrahicsa.: Kąt końca łuku. (w przypadku pełnego kręgu 360) Promień Średnica Kąt początku łuku. (w przypadku pełnego okręgu 0) Bardziej skomplikowana sprawa ma się z krzywymi typu spline. Po kliknieciu krzywej tego typu pojawi nam się nastepujące okienko: 7

8 Pozwala przesuwać, usuwać i dodawać punkty definiujące krzywą. Pozwala na zmianę krzywizny w danym punkcie na krzywej Pozwala na zmiane, przesunięcie całego segmentu krzywej. Dopasowuje krzywą zmniejszając liczbę segmentów, stopień lub uwzględniając tolerancję. Pozwala zmieniać położenie punktów polygonowych. Umożliwia zmianę wektora końca krzywej. Zmienia stopień krzywej. Pozwala modyfikować kształt krzywej przez zmianę jej stopnia i zachowanie liczby polygonów. Wygładza krzywą. 8

9 Działania na krzywych - Curve operation Menu Insert/curve operation zawiera polecenia przekształcania i tworzenia krzywych na podstawie innej geometrii. Odsuniecie krzywej o zadana odległość Złącz połączenie stycznych krzywych w spline Krzywa przecięcia dwóch obiektów Przekrój krzywa lub grupa krzywych uzyskana z przecięcia obiektów przez płaszczyznę Odsun na powierzchni Nawiń, rozwiń na/z powierzchni walcowej lub stożkowej Krzywa laczaca Uproszczenie zamiana spline na luki Rzutuj rzutuje krzywa Rzutowanie kombinowane tworzy krzywa wynikającą z przecięcia rzutów dwóch krzywych Ekstraktuj wyodrębnij krzywe z obiektów (krawędzie, krzywe izoparametryczne itp. 9

10 Układ współrzędnych (WCS). W przypadku rysowania krzywych w trybie explicit bez użycia szkicownika, bardzo ważna jest umiejętność odpowiedniego pozycjonowania układu współrzędnych. Jak wspomniałem poprzednio, w przypadku wskazania dowolnego punktu na ekranie, system bierze pod uwagę jego pozycje na płaszczyźnie XY aktualnego układu współrzędnych. W systemie Unigraphics, w każdym modelu (pliku) istnieje jeden, niezmienny układ współrzędnych. Pozwala to na dokładne ustalenie części w przestrzeni a także na zresetowanie ustawienia dowolnego bieżącego układu współrzędnych. Wszystkie polecenia dotyczące układu współrzędnych (WCS) umieszczone są w menu WCS. Rys. Polecenia dotyczące układu współrzędnych WCS: Dynamicznie wyświetla chwyty pozwalające na dynamiczne poruszanie układem współrzędnych Pozwala na określenie dowolnego położenia układu współrzędnych (za pomocą trzech punktów, dwóch linii itp.) Wyłącza/Włącza wyświetlanie WCS Przesuń przesuwa układ współrzędnych do dowolnego punktu Obróć obraca układ współrzędnych o dowolny kat (zmienia kierunki osi) Zmienia kierunki osi X lub Y Zapisuje bieżący układ współrzędnych 10

11 Transformacje Transform. Pracując w trybie Explicit swobodnego modelowania bardzo ważna jest możliwość swobodnej i szybkiej zmiany elementów geometrii. W celu zmiany położenia, przeskalowania, obrotu względem dowolnej osi korzystam z polecenia Edit/Transform lub tez ze skrótu Ctrl+T. Wybieramy i zatwierdzamy elementy, które chcemy zmodyfikować a wtedy pokaże nam się następujące okienko: Przesuń o zadana wartość lub z punktu do punktu Odbij względem linii. Tworzy tablice (nieparametryczna!!) wskazanych elementow Przesuwa i obraca obiekt na podstawie dwóch układów współrzędnych WCS) Przeskaluj Obróć względem punktu. Obraca względem dowolnego punku na płaszczyźnie XY aktualnego układu współrzędnych Obraca względem linii (osi punktu i wektora itp.) Odbij wzgledem plaszczyzny Dopasowuje punkty przesuwa punkty na podstawie 3 punktów bazowych i 3 punktów docelowych Obraca względem dwóch osi linii itp. Pozwala na śledzenie obiektu i zmian podczas transformacji 11

12 Sprawdzanie geometrii Examine Geometry. W celu sprawdzenia wyników naszej pracy należy często stosować polecenie Analysis/Examine Geometry. Polecenie to zalecam stosować po każdej bardziej skomplikowanej operacji. Bledy dyskwalifikujace Bledy dyskwalifikujace wyświetla granice (wolne krawędzie) obiektu typu sheet body Podświetla ostre (niestyczne) krawędzie Podświetla ostre (niestyczne) krawędzie Bledy dyskwalifikujace Wyświetla błędy tolerancji (należy im się bliżej przyjrzeć, jeśli nie przekraczają są dopuszczalne) 12

13 1. Form Feature Cechy Podstawowe. Cechy podstawowe (Form Feature) są najczęściej wykorzystywanymi poleceniami do tworzenia geometrii. Pozwalają one na tworzenie podstawowych typów geometrii: płaszczyzn konstrukcyjnych (datum planes) powierzchni obrotowych powierzchni wyciągniętych (extruded), otworów itp. W tej chwili omówię tylko polecenia niezbędne lub bardzo pomocne w przypadku tworzenia powierzchni swobodnych (free form). Os konstrukcyjna Wyciągniecie tworzy powierzchnie (bryle) z krzywych wyciągniętych po danym kierunku I na zadana odległość. Pozwala na zadanie pochylenia) Plaszczyzna konstrukcyjna Obrót tworzy powierzchnie obrotowe Tworzy kopie geometrii (krzywej, powierzchni, bryły) Tworzy powierzchnie plaska ograniczona krzywymi Prymitywy nieparametryczne bryły podstawowe 13

14 Powierzchnie swobodne. Free form feature. Ze względu na ilość narzędzi do tworzenia cech typu Free Form i objętość tej ściągi opisze tylko te najczęściej używane. Pozostałe polecenia używane są rzadziej I w szczególnych przypadkach (acz jest to może tylko moje wrażenie) Rys. Menu insert/free form feature narzędzia do tworzenia powierzchni swobodnych. Powierzchnia poprzez punkty, poprzez punkty poligonowe I z chmury punktów Powierzchnia poprzez 2 krzywe. Powierzchni tworzona na maks. 3 prowadnicach I dowolnej liczbie przekrojów. Latka pozwalająca na zalatanie przestrzeni, pomiędzy co najmniej dwoma płatami Latka tworzona na dowolnej liczbie krzywych tworzących zamknięty łańcuch Tworzy jeden przybliżony płat powierzchni z kilku Powierzchnia poprzez krzywe tworzy powierzchnie na podstawie 2 lub więcej w miarę równoległych krzywych. Umożliwia nadanie styczności C1 C2 na krańcach Powierzchnia poprzez siatkę krzywych. Powierzchnie wyciągane z innych powierzchni dużo opcji wymaga szerszego omówienia Powiększenie powierzchni (styczne, wg jakiejś reguły) Odsuniecie powierzchni Tworzenie powierzchni modyfikowalnych dynamicznie. Przcycinanie powierzchni Powiększanie płata powierzchni (o zadana wartość lub do innego obiektu) Tworzenie wyokrąglenia, przejścia. Powierzchnia środkowa (pomiędzy parami równoległych powierzchni_ 14

15 Feature operation operacje na cechach. Polecenia z tego menu pozwalają nam modyfikować istniejącą geometrie. Pochylenie pojedynczych powierzchni Pochylenie wszystkich powierzchni bryły Wyokraglenie krawedzi Fazowanie Szycie Uproszczenie bryly Skala przeskalowanie geometrii Przyciecie obiektu powierzchnia Operacje boolowskie Wyokrąglenie pary grup powierzchni Wyokrąglenie pary grup powierzchni z możliwością zachowania krzywizny C2 (możliwe do uzyskania także przez Face Blend) Cienkosciennosc Latanie pozwala na połączenie geometrii tworzonej powierzchniowej I bryłowej Odsuniecie powierzchni Podzielenie obiektu powierzchnia (uwaga! Rozparametryzowuje obiekt) 15

16 Omówienie ważniejszych poleceń menu Feature Operation: 1. Taper. Polecenie Taper pozwala nam na pochylenie powierzchni tak, aby możliwe były do zaformowania. Powierzchnie typu Free Form powinno tworzyć się jednak tak, aby nie było potrzebne dodatkowe pochylanie. Rozumiem przez to ze to polecenie powinno się jedynie stosować do powierzchni prostokreślnych, płaskich, walcowych, stożkowych. Sposób pochylenia powierzchnia, od krawędzi, od powierzchni stycznej. Z przełamaniem powierzchni. Kolejne kroki operacji: Co pochylamy, wg jakiego kierunku, I punkt(y) charakterystyczny. Kat pochylenia Tolerancja operacji Typowa kolejność klikania: 1. zaznacz powierzchnie do pochylenia zatwierdź enterem lub środkowym klawiszem myszy 2. wskaż kierunek formowania i zatwierdź enterem lub środkowym klawiszem myszy 3. wskaż punkt wysokości neutralnej tam gdzie przekrój prostopadły do kierunku formowania nie zmieni się. Lub tez w przypadku pochylania od krawędzi: 1. wskaż krawędzie, które pozostaną neutralne (względem, których powierzchnie będą pochylane) 2. Wskaż kierunek formowania i zatwierdź enterem lub środkowym klawiszem myszy 16

17 3. w tej opcji możesz próbować uzyskać zmienne pochylenie wskazując punkty na krawędziach, od których pochylasz i przypisując im wartości pochylenia. 2. Blend - wyokrąglenie Dokładne opisy zaawansowanych funkcji Edge Blend, Face Blend, Soft Blend można znaleźć w helpie. Typowa i najczęstsza kolejność klikania poniżej: Edge blend: - po prostu zaznaczamy łańcuch krawędzi, które maja zostać wyokrąglone zadanym promieniem. Wpisujemy wartość promienia i klikamy apply 17

18 Face blend wskazujemy pierwsza serie powierzchni zatwierdzamy enterem lub środkowym klawiszem myszy. Potem to samo robimy z druga seria wpisujemy wartość i klikamy apply. Funkcja Face Blend jest przeważnie mocniejsza od Edge Blend(potrafi radzić sobie w sytuacjach, w których edge blend nie daje rady) Krawędź nienaruszalna nieobowiązkowa Pierwsza seria najlepiej stycznych powierzchni Druga seria powierzchni Tryb tworzenia wyokrąglenia. Utwórz dotnij i zszyj, itd. Metoda kontroli wartości promienia. Stały, zmienny liniowo, kubicznie, wg wartości w punktach itd. Linia styczna (pozwala na kontrole wartości promienia wyokrąglenia. Tryb wyokrąglenia, radialny, walcowy, izoparametryczny, koniczny Wartość promienia. Ciekawą funkcją jest wyokrąglenie koniczne. Ta opcja pozwala nam na kontrolowanie końca wyokrągelnia na obydwu seriach powierzchni wyokrąglanych. Przy wybraniu tej opcji pojawi się okienko nieco zmienione (jak na rysunku). W celu uzyskania tego typu wyokrąglenia konieczne jest wskazanie krzywej spine która jest bazą od której program mierzy wartości odsunięć. Najczęstszym i 18

19 najprostszym rozwiązaniem jest wybranie krzywej przecięcia lub krawędzi przecięcia poszczególnych serii powierzchni. Odsunięcie na pierwszej serii powierzchni. Wartość odsunięcia. Odsunięcie na drugiej serii powierzchni. Wartość Rho Wskazujemy krzywą spine Softblend wymagane jest wskazanie krzywych na powierzchniach, które będą wyokrąglane a od których zaczynać się będzie powierzchnia wyokrąglenia. Softblend pozwala nam na stworzenie wyokrąglenia którego powierzchnia będzie nie tylko styczna, ale także będzie zachowywała wartość krzywizny (C2). Sposób tworzenia tej cechy jest prawie identyczny jak w przypadku Face Blend 19

20 Ćwiczenie 1 Rysujemy Domek: Używamy tylko Basic Curves, Spline (na drzewo i scieżkę) i przesuwamy odpowiednio układ współrzędnych WCS. Możemy ostatecznie użyć polecenia Transform. 20

21 Ćwiczenie 2 1 Tworzymy nowy plik części File/New 2. Włączamy aplikacje modelowania Application Modeling 3. Narysujemy okularki 3.1 Na początek rysujemy linie konstrukcyjne. Używamy zwykłych narzędzi do rysowania linii, krzywych i łuków. Obracamy I przesuwamy w razie potrzeby układ współrzędnych WCS. Najpierw rysujemy pionowa linie o długości 60 od początku układu współrzędnych. Od środka tej linii rysujemy pozioma linie o długości 85. Rysujemy od końca linii L=85 linie pionowa o długości 30 tak żeby środek odcinka leżał na końcu linii L-85. Rysujemy na końcach linii L=60 poziome odcinki o dowolnej długości. Rysujemy krzywe typu spline styczne do poziomych odcinków o kształcie podobnym jak na rys. Obracamy układ współrzędnych ZC->YC i rysujemy spline styczny do osi XC. Obracamy układ współrzędnych XC->ZC i rysujemy luk, którego końce leżą na odcinku L=60. Mamy podstawowe krzywe konstrukcyjne. 21

22 3.2 Tworzymy powierzchnie przednia okularków za pomocą operacji Insert/Free Form Feature/Sweept. Jako Guide string wskazujemy dolna krzywa. Jako Section String wskazujemy łuk ostatnio narysowany. Wynikiem powinna być powierzchnia podobna do tej poniżej: Teraz utworzymy frontalny zarys okularków przez wyciągniecie krzywych, które najlepiej się do tego celu nadają. Korzystamy ze zwykłej funkcji Insert/Form Feature/Extruded. Start distance 10 End Distance 30 Powinna nam się utworzyć bryła taka jak na rysunku poniżej 22

23 3.4 Następna operacja będzie obcięcie utworzonej bryły powierzchnią czołową okularków. Wybieramy polecenie Insert/feature Operation/Trim Wskazujemy bryłę zatwierdzamy środkowym klawiszem myszy wskazujemy powierzchnie, sprawdzamy, w którą stronę skierowane są wektory i zatwierdzamy. 3.3 Rysujemy krzywą, która pozwoli utworzyć powierzchnie tylna okularów. Przesuwamy WCS do górnego końca odcinka L=60 i obracamy go ZC->YC. Rysujemy linie równoległą do osi XC a potem spline stycznego do tej linii podobnie jak na rysunku: 3.5 Tworzymy powierzchnie ze spline po przez wyciągniecie po kierunku ZC. Czyli Insert/Form Feature/ Extruded na odległość

24 3.4 Pochylimy teraz górna i dolna powierzchnie aktualnej bryły. Klikamy Insert/Feature Operation/Taper zaznaczamy powierzchnie jak na rysunku, Wskazujemy wektor prostopadły do powierzchni czołowej okularów. Powinniśmy otrzymać cos podobnego jak poniżej: 3.5 Ucinamy tylna powierzchnie okularów za pomocą powierzchni uzyskanej w punkcie 3.5 Wybieramy Insert/Feature Operation/Trim, wskazujemy bryle zatwierdzamy środkowym klawiszem myszy, następnie wybieramy powierzchnie, sprawdzamy czy kierunki wektorów są odpowiednie, jeśli tak to kończymy operacje. Bryła powinna wyglądać jak poniżej: 24

25 3.6 Wprowadzamy wyokrąglenia R5 i R1 w celu polepszenia wyglądu. Wyokrąglamy górne i boczna krawędź tak, aby dostać cos jak poniżej: 3.7 Tworzymy bryle cienkościenna za pomocą operacji Hollow i mamy połówkę przedniej części okularów: 25

26 3.8 Tworzymy zauszniki Okularków. Orientujemy układ współrzędnych na powierzchni bocznej przedniej części okularów tak jak na rysunku powyżej. A następnie rysujemy zarys zauszników jak na rysunku poniżej: 3.9 Wyciągamy za pomocą polecenia Insert/Form Feature/Extruded zarys złożony z utworzonych krzywych i krawędzi przedniej części okularów. Długość wyciągnięcia 1.6 mm 26

27 3.11 Połowa okularów gotowa. W celu stworzenia lustrzanego odbicia postępujemy następująco: Układ współrzędnych WCS przywracamy do położenia absolutnego. Tworzymy Płaszczyznę Konstrukcyjna - Datum Plane na osiach YC ZC. Następnie wybieramy polecenie Insert/Feature Operation/Instance/Mirror Body wybieramy bryły okularów zatwierdzamy środkowym klawiszem myszy I wskazujemy utworzonego Datum Plane. Powinniśmy uzyskać następujący obrazek: 27

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 Łukasz Przeszłowski Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 UWAGA: Są to materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych 1. Fazowanie oraz zaokrąglanie. Wykonaj element pokazany na rys. 1a. Wymiary elementu: średnice 100 i 40. Długość wałków 30 i 100 odpowiednio. Następnie wykonaj fazowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

PRO/ENGINEER. ĆW. Nr. MODELOWANIE SPRĘŻYN

PRO/ENGINEER. ĆW. Nr. MODELOWANIE SPRĘŻYN PRO/ENGINEER ĆW. Nr. MODELOWANIE SPRĘŻYN 1. Śruba walcowa o stałym skoku W programie Pro/Engineer modelowanie elementów typu sprężyny można realizować poleceniem Insert/Helical Sweep/Protrusin. Dla prawozwojnej

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie 2.Toczenie 2 osie pliki płaskie W dalszej części materiałów omówiono krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych, na plikach krawędziowych przy użyciu programu EdgeCAM. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software 1. Extrude opis okna dialogowego: Section wybór profilu do wyciągnięcia, Direction określenie kierunku i zwrotu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Wykonajmy projekt tłumika z elementami rur wydechowych, rys. 1 Rys. 1. Efekt końcowy projektu Przyjmując jako płaszczyznę szkicu płaszczyznę XY, narysujmy

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 1 Temat: Modelowanie krzywych 2D i 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM.

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Rysowanie Części 2D Lekcja Druga Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Musimy zdecydować najpierw jak rozpoczniemy rysowanie projektu. Rysunek

Bardziej szczegółowo

Obiekt 2: Świątynia Zeusa

Obiekt 2: Świątynia Zeusa Obiekt 2: Świątynia Zeusa Rys 2-1. Wyobrażenie greckiej świątyni ku czci Zeusa Prezentowane w tym dokumencie zadanie polega na narysowaniu bryły, będącej wyobrażeniem greckiej świątyni ku czci Zeusa. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów charakterystycznych SIEMENS NX Bridge Surface

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów charakterystycznych SIEMENS NX Bridge Surface charakterystycznych SIEMENS NX Bridge Surface Narzędzie przeznaczone do wykonywania przejść powierzchniowych między dwoma krawędziami geometrii powierzchniowej lub bryłowej utworzonej wcześniej. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL.

MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. SKALA _SCALE Polecenie SKALA pozwala na zmianę wielkości narysowanych obiektów. Skalowanie obiektów dokonywane jest przy użyciu

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

1. Instrukcja 3: Projekt obudowy zasilacza komputerowego w systemie NX 6.0

1. Instrukcja 3: Projekt obudowy zasilacza komputerowego w systemie NX 6.0 1. Instrukcja 3: Projekt obudowy zasilacza komputerowego w systemie NX 6.0 Przed przystąpieniem do modelowania należy ustawić globalne parametry modułu sheet metal w zakładce Preferences > NX sheet metal

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 4.2. ELIPSA 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 2. Rysujemy Elipsę (_Ellipse) zaczynając w dowolnym punkcie, koniec osi definiujemy np. za pomocą współrzędnych względnych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną 1.4 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1: Zmiana długości ramienia dźwigni w trybie sekwencyjnym Korzystając np. z ekranu startowego Solid Edge otwórz plik 01_Dźwignia_sek.par. Dokonaj edycji dynamicznej pierwszej

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

Przykład montażu w CATIA v5

Przykład montażu w CATIA v5 Przykład montażu w CATIA v5 Za przykład posłuży proste połączenie wałka i tulejki za pomocą wpustu. Pierwszym etapem jest konstrukcja modeli 3D. Zacznijmy od stworzenia modelu wałka. Model 3D wałka Modelowanie

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

(opracował Wojciech Korzybski)

(opracował Wojciech Korzybski) Program AutoCAD - etap podstawowy 2D (opracował Wojciech Korzybski) 1. Ekran AutoCAD a i komunikacja z programem, przykładowe pliki rysunkowe - możliwości programu AutoCAD 2000. 2. Podstawy obsługi programu

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Przykład Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Niniejszy przykład demonstruje pewne możliwości programu IronCAD przy konstruowaniu przykładowego elementu z tworzywa sztucznego. Zamierzeniem tego opracowania

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Modelowanie dłoni. 1. Obraz referencyjny

Modelowanie dłoni. 1. Obraz referencyjny Modelowanie dłoni 1. Obraz referencyjny Obrazy referencyjne ustawiamy na panelach Properties (uaktywnienie/dezaktywacja klawiszem N), w zakładce Backgraund Images. Należy zaznaczyć opcje wyświetlania obrazu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie dodatkowe - Wybrane narzędzia modelowania Zadanie Przygotować model stołu z krzesłami jak na rysunku poniżej(rys. 1).

Ćwiczenie dodatkowe - Wybrane narzędzia modelowania Zadanie Przygotować model stołu z krzesłami jak na rysunku poniżej(rys. 1). Ćwiczenie dodatkowe - Wybrane narzędzia modelowania Zadanie Przygotować model stołu z krzesłami jak na rysunku poniżej(rys. 1). Wymiary krzesła: wymiary przednich nóg: 1 x 1 x 6 wymiary tylnich nóg połączonych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchniowe cz. 2

Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Tworzenie modelu przez obrót wokół osi SIEMENS NX Revolve Opis okna dialogowego Section wybór profilu do obrotu Axis określenie osi obrotu Limits typ i parametry geometryczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Nadają się do automatycznego rysowania powierzchni, ponieważ może ich być dowolna ilość.

Nadają się do automatycznego rysowania powierzchni, ponieważ może ich być dowolna ilość. CAD 3W zajęcia nr 2 Rysowanie prostych powierzchni trójwymiarowych. 1. 3wpow (3dface) powierzchnia trójwymiarowa Rysujemy ją tak, jak pisze się literę S (w przeciwieństwie do powierzchni 2W (solid), którą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby jego modyfikacji. Plecenie kreskuj i wypełnij.

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby jego modyfikacji. Plecenie kreskuj i wypełnij. Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska kierunek studiów: Budownictwo st. stacjonarne INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Lokalny układ współrzędnych oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Ćwiczenie 4 - Przygotowanie dokumentacji mechanicznej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem do tworzenia rysunków mechanicznych oraz wykonanie rysunków płyty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge

PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge Część I Part 50 O 40 R 12 O 6 22 44 50 140 R 10 O 30 2 20 R 5,5 Opracowanie: dr inż. Jacek Nowakowski ŁÓDŹ 2003 1 Program Solid

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie)

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Ćwiczenia 11 Temat: Podstawy zarządzania projektami w Programie

Bardziej szczegółowo

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu:

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu: 5. Obroty i kłady Definicja obrotu: Obrotem punktu A dookoła prostej l nazywamy ruch punktu A po okręgu k zawartym w płaszczyźnie prostopadłej do prostej l w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Bloki dynamiczne zawierają oprócz elementów rysunkowych i/lub atrybutów również operacje na elementach bloku. Aby można było je realizować konieczne są specjalne obiekty

Bardziej szczegółowo

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora Symbole graficzne. Uruchamiamy i konfigurujemy program MegaCAD 16.01. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora 1.1. Rysujemy prostokąt Rysujemy prostokąt o wymiarach: 6x2 mm. a) ołówek nr 1 (L1;

Bardziej szczegółowo

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku... 15 Plik projektu... 15 Tron na komórkę... 17 Figury

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krzywych i powierzchni

Modelowanie krzywych i powierzchni 3 Modelowanie krzywych i powierzchni Modelowanie powierzchniowe jest kolejną metodą po modelowaniu bryłowym sposobem tworzenia części. Jest to też sposób budowy elementu bardziej skomplikowany i wymagający

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych. Jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://xavier.pl:80/grafika/blender-tutorial-modelowanie-pionka-szachowego/

Źródło: http://xavier.pl:80/grafika/blender-tutorial-modelowanie-pionka-szachowego/ Obiekt 3D Instrukcja wykonania pionka Autor: Marcin Wawrzyniak Źródło: http://xavier.pl:80/grafika/blender-tutorial-modelowanie-pionka-szachowego/ Z materiałów wolno korzystać jedynie w celach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne.

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. RYSOWANIE 2D Polecenie LINIA Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty

Bardziej szczegółowo

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia)

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia) 6 Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach

Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach Program Intericad T5 Słowa kluczowe skosy, okna dachowe Wersja polska Przygotował: Krzysztof Sendor Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach 1. Rysowanie skosów (bez okien dachowych)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Knapik Inżynier Aplikacji w Tech Data Polska

Krzysztof Knapik Inżynier Aplikacji w Tech Data Polska 11 Sztuczek, czyli AutoCADa LT samouczek Krzysztof Knapik Inżynier Aplikacji w Tech Data Polska 1 Odkryj Autocad LT na nowo! Zobacz 10 wybranych sztuczek i trików które usprawnią twoją codzienną pracę.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW

Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW Grafika wektorowa jest całkowicie odmiennym podejściem do prezentacji, tworzenia i przekształcania obrazów komputerowych. Ma ona silne powiązanie z geometrią i

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo