O czym należy pamiętać?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O czym należy pamiętać?"

Transkrypt

1 O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o określonej długości i kierunku wzdłuż osi OX i OY; podawane długości rozdzielamy przecinkiem np. (150,200) - układ współrzędnych biegunowych r<α stosujemy do rysowania odcinków o określonej długości pod kątem do osi OX, gdzie r oznacza długość promienia, a α kąt mierzony od osi OX, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Po podaniu długości promienia chcąc podać kąt należy użyć tabulatora np. (150TAB45). Każde wykonywane polecenie chcąc je zakończyć należy użyć Enter lub ESC. Polecenia można wybierać z paska narzędzi jak i wpisywać ręcznie w oknie poleceń. Lewy klawisz myszy służy do wybierania i wykonywanie poleceń. Bardzo pomocnym narzędziem pracy jest myszka ze Scrollem, dzięki któremu z łatwości poprzez przewijanie możemy obraz powiększyć lub pomniejszyć. Wciśniecie Scrolla umożliwi nam przesunięcie ekranu roboczego programu. Szybki wybór często używanych poleceń posiada skrót klawiszowy. Te które pomocne są nam w początkowym etapie rysowania to: - ESC anulowanie polecenia, - Ctrl C - kopiuj - Ctrl V - wklej - Ctrl X wytnij - Ctrl Z cofnij I. Dostosowanie AutoCada do własnych potrzeb 1.Ustalenie jednostek i skali rysunku Podstawa zaczęcia rysowania jest ustalenie jednostek w jakich chcemy wykonywać nasz rysunek. Zazwyczaj są to mm w skali 1:1. Oznacza to że 1 jednostka odpowiada 1 mm w rzeczywistości. Zad.1.1 Wejdź w ustawienia rysunkowe i sprawdź jednostki. - Menu górne Format Jednostki - Długość w mm dziesiętne,

2 - dokładność do 3 miejsca po przecinku, - kąt stopnie dziesiętne, dokładność 0. 2.Wyciąganie nowych pasków narzędzi W każdym obszarze roboczym możliwe jest wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi. Można tym samy stworzyć odpowiednią dla siebie konfigurację oraz samemu określić położenie poszczególnych pasków narzędzi. Aby wyświetlić lub ukryć dany pasek narzędzi, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pustym obszarze menu górnego, po czym pojawi się ACAD i można usunąć lub dodać zaznaczenie odpowiedniej pozycji na liście. Zad.2.2 Wyciąg nowy pasek narzędzi: Zmiana, Zoom i rozmieść je w wygodnym miejscu. II Podstawowy pasek narzędzi 1. Polecenie LINIA Aby narysować linię należy wybrać ikonę polecenia linia z paska narzędzi głównych. Możesz również rozpocząć rysowanie linii poprzez wpisanie w wierszu poleceń komendy linia. Linię rysuje się poprzez wskazywanie w obszarze roboczym kolejnych punktów, aby zakończyć rysowanie należy wcisnąć klawisz Enter. Zad.1.1 Narysować linię o początku i końcu w dowolnych punktach Zad.1.2 Narysować linię o długości 150 jednostek i kącie nachylenia 30. Początek linii ma znajdować się w punkcie o współrzędnych (251.5, 10.25).

3 Wybierz polecenie Linia i wpisz współrzędne punktu początkowego Polecenie: linia Określ pierwszy punkt: 251.5, Wpisz współrzędne następnego punktu będącego punktem końcowym odcinka poprzez podanie jego długości i nachylenia względem osi OX (wsp. biegunowe) i wciśnij Enter Określ następny punkt lub [Cofaj]: 150<-30 Zakończ rysowanie linii wciskając Enter. W przypadku gdy zależy nam na precyzyjnym rysowaniu linii prostych pomocna funkcja będzie włączenie ORT [skrót F8] dzięki której nasze linie będą rysowane w osi OX bądź OY. Zad.1.3 Zachowując wymiary, narysuj figurę jak na poniższym rysunku. Pomocne okaże się włączenie trybu ORTO [F8], a w przypadku ostatniego odcinka w punkcie F zastosuj skrót polecenia zamknij [Z]. Włącz polecenie ORTO [F8] i wybierz polecenie polilinia, zaznacz dowolny punkt na obszarze roboczym i wyznacz pierwszy odcinek (150) Polecenie: L [skrót polecenia LINIA] Określ pierwszy punkt: 0,150 Określaj kolejne punkty obiektu zgodnie z podanymi wymiarami na rysunku Określ następny punkt:-100,0 Zakończ zadania wpisując w punkcie F polecenie zamknij [Z] 2. Polecenie POLILINIA

4 Polilinia jest to obiekt składający się z odcinków linii prostej lub łuków. Poszczególne elementy polilinii mogą mieć różne szerokości linii, a utworzona polilinią figura stanowi jeden obiekt jest całością. Polecenie rysowania polilinii uaktywania się wybierając ikonę Narzędzia główne lub komendą polilinia[pl]., z zakładki Zad.2.1 Narysować polilinią prostokąt dowolnych rozmiarów i porównać z prostokątem narysowanym za pomocą komendy linii. Prostokąt narysowany polilinią po kliknięciu na niego podświetla się, a w przypadku rysowania zwykłą linią podświetlana jest tylko jedna krawędź. W polilinii obiekt składający się z kilku segmentów traktowany jest jako całość dzięki czemu można go z łatwością edytować. Segmenty mogą być proste lub łukowe Przykładowe polilinie składające się z segmentów prostych[l] i łukowych[u]. Zad. 2.2 Narysuj według wzoru używając nadając szerokość i używając opcji łuk a) Wybierz polecenie polilinia i określ pierwszy punkt przez klikniecie na obszarze roboczym w dowolnym punkcie Polecenie: PL [skrót polecenia POLILINIA] Określ punkt początkowy:

5 W oknie poleceń wybierz opcję szerokość przez wspisanie S Określ następny punkt lub [łuk, Półszerokość, Długość, Cofaj, Szerokość]: S Nadaj szerokość początkową i końcową równą 3 i długość 100 jednostek Określ szerokość początkową<0,0000>: 3 Okreśk szerokość końcową<0,0000>: 3 Określ następny punkt lub [łuk, Półszerokość, Długość, Cofaj, Szerokość: 100 W ten sam sposób określ następną grubość strzałki o dowolnej szerokości początkowej i końcowej b) zamiast szerokości wybierz polecenie łuk [U]. 3. Polecenie SPLAJN Polecenie splajn pozwala tworzyć krzywe gładkie sklejane określonymi przez zdefiniowany zbiór punktów. Zad. 3.1 Narysuj dowolna linię wybierając funkcje splajn 4. Polecenie OKRĄG Służy do rysowania okręgów poprzez podanie środka i promienia. Za pomocą tego polecenia można również wpisać okrąg w dowolny trójkąt. Aby to zrobić rozwijamy menu Okrąg zakładki Narzędzia główne i wybieramy polecenie, a następnie zaznaczamy kursorem kolejne boki trójkąta. Po wyborze ostatniego boku, otrzymujemy okrąg idealnie wpisany w zadany trójkąt. Chcąc trójkąt wpisać w okrąg wybieramy polecenie wierzchołki. i zaznaczamy kolejne Zad. 4.1 Narysować okrąg o środku w dowolnym punkcie i promieniu 30.

6 Zad. 4.2 Narysuj okrąg składający się z 2 punktów Rysuj Okrąg 2Punkty Zad.4.3 Narysuj dowolny trójkąt używając polilinii a następnie użyj polecenia okrąg który wpiszesz i opiszesz na trójkącie według wzoru poniżej 5. Polecenie PROSTOKĄT Po wyborze polecenia prostokąt należy określić narożnik(pierwszy, drugi). Zad. 5.1 Narysować prostokąt o wymiarach 200x150 jednostek 6. Polecenie WIELOBOK Polecenie wielobok (rozwijane z menu prostokąta) umożliwia szybkie narysowanie dowolnego wieloboku foremnego wpisanego lub opisanego na okręgu. Chcąc narysować sześciokąt należy wpisać liczbę boków, w tym przypadku cyfrę 6. Polecenie: wielobok Podaj liczbę boków: 6 Zad. 6.1 Narysować ośmiobok foremny wpisany w okrąg o promieniu 70 jednostek Polecenie: Podaj liczbę boków <4>: 8,Enter>

7 Określ środek wieloboku lub [Bok]: Podaj opcję [Wpisany w okrąg/opisany na okręgu] <W>: W Podaj promień okręgu: Polecenie ŁUK Ikona łuk pozwala zdefiniowanie łuku przez 3 punkty (początkowy, środkowy i końcowy). Zad 7.1 Narysować łuk o długości 200 jednostek i kącie 60. Polecenie: U [skrót od łuk] Określ punkt początkowy łuku lub środek: Określ drugi punkt łuku lub [środek,koniec]: K Określ punkt końcowy łuku: 200 Określ środek łuku lub [Kąt, zwrot, promień]: K Określ promień łuku: Polecenie ELIPSA Narysowanie elipsy wymaga określenia początku i końca jej osi oraz długości drugiej półosi (która jest równa połowie jej wysokości) Zad. 8.1 Narysować elipsę o długości 100 jednostek i wysokości 50 jednostek (ortogonalną do układu współrzędnych) Zad Narysować elipsę o długości 150 jednostek i wysokości 50 jednostek nachyloną do układu współrzędnych pod kątem 45 stopni.

8 9. Polecenie KRESKUJ, WYPEŁNIJ Polecenie umożliwia kreskowanie zamkniętych obszarów. Po wybraniu polecenia pojawia się okno dialogowe Kreskowanie i wypełnienie, w którym istnieje możliwość wyboru wzoru kreskowania, skali i kąta wzoru oraz sposobu zaznaczania obiektów do kreskowania. Do wyboru obszaru kreskowania można skorzystać z jednej z dwu możliwości: - wskaż punkty do kreskowania zamkniętych obiektów złożonych. Należy wskazać punkt we wnętrzu obszaru do zakreskowania. Granice kreskowania program znajdzie automatycznie i podświetli ją, - wskaż obiekty do kreskowania obiektów prostych. Należy wskazać krawędź obiektu do zakreskowania, która wyznacza granicę kreskowania. Po wskazaniu granic kreskowania należy wybrać wzór do kreskowania za pomocą Wzór. Zostaje uruchomiona paleta dostępnych wzorów kreskowania, odpowiedni wzór należy wskazać kursorem. W każdym wzorze można zdefiniować własne parametry: - kąt kąt pochylenia wzoru, - skala gęstość wzoru. Im mniejsza skala, tym wzór bardziej gęsty. Istnieje możliwość zamalowania obszaru zamkniętego jednolitym kolorem lub kolorem z cieniowaniem poprzez wybranie opcji Wypełnij. Zad.9.1 Kierując się powyższymi wskazówkami narysuj poniższe obiekty:

9 A) używając opcji wskaż punkt, zakreskuj obszar wspólny, B) używając opcji wskaż obiekt zakreskuj okrąg, C) używając opcji wskaż punkt zakreskuj prostokąt. Zmień parametry skali i kąta i używając tej samej opcji i zakreskuj okrąg. D)użyj polecenie wypełnij 10. Zadania do samodzielnego wykonania. Zad.10.1 Zad.10.2