RAPORT Z MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY"

Transkrypt

1 OBSZAR: PROMOCJA SZKOŁY STANDARD: RAPORT Z MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. NAZWA I ADRES SZKOŁY: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELEWIE MAGNUSZEW tel. (048) DYREKTOR SZKOŁY: ALICJA STRACHOTA OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE DIAGNOZĘ: FLAKIEWICZ ANNA GIZA MAŁGORZATA GRĄDZIEL AGATA GRĄDZIEL BEATA KĘSIK KATARZYNA PIEKARNIAK KRYSTYNA RYBARCZYK TERESA WIŚNIEWSKA JOLANTA 1

2 Data: 7 kwietnia 2005r. WSTĘP PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM W dzisiejszych czasach nasilonej konkurencji, gdzie decyzja o wyborze szkoły nie koniecznie podyktowana jest miejscem zamieszkania, stało się rzeczą oczywistą, Ŝe szkoła musi kształtować swój wizerunek, tak aby stała się dla ucznia atrakcyjnym i godnym zainteresowania miejscem jego przyszłej edukacji. Obecnie wszystkie typy szkół coraz bardziej zainteresowane są nawiązywaniem kontaktu ze środowiskiem lokalnym, jako szansy na utrzymanie i ewentualne powiększenie liczby uczniów. Działania te mają na celu nadanie indywidualne i niepowtarzalnego charakteru instytucjom edukacyjnym. Szkoła nie jest bowiem środowiskiem zamkniętym w związku z czym kaŝdy rodzaj i przejaw działalności i tej dobrej i tej złej wpływa na jego wizerunek. NaleŜy więc dąŝyć do rozwijania i eksponowania tych sfer działalności placówki oświatowej, które dają pozytywne wzmocnienia dla społeczności lokalnej. Ze względu na wagę zagadnienia w pierwszej kolejności poddano mierzeniu obszar Promocja. 2

3 Standard Szkoła dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Wskaźniki Tworzenie i upublicznienie w środowisku. Prezentowane osiągnięcia uczniów w środowisku. Źródła informacji - kronika szkolna, strona internetowa szkoły, KMZM, prasa lokalna - kronika szkolna, dyplomy, spotkania środowiskowe, ankiety dla nauczycieli i uczniów. Szkoła rozpoznaje oczekiwania edukacyjne w środowisku i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Rozpoznawanie jak potrzebna jest szkoła w jej środowisku. Nawiązujemy kontakty z innymi szkołami. - ankiety dla rodziców, wywiady, rozmowy - kronika szkolna, strona www, dokumentacja, dyplomy, spotkania Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania słuŝące poŝytkowi lokalnej społeczności. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Pielęgnowanie w środowisku tradycji regionalnych. Nauczyciele budują autorytet szkoły. Udostępniona jest baza szkoły na działania środowiskowe. Pozyskiwanie sponsorów przez szkołę. - spotkania środowiskowe (rajdy) - dokumentacja, dzienniki zajęć pozalekcyjnych - rozmowy i spotkania środowiskowe - prasa lokalna, strona internetowa, kronika szkoły, rozmowy 3

4 W czasie badania szkoły: 1) Odbyło się jedno spotkanie z nauczycielami, w czasie którego omówione zostały zasady mierzenia jakości pracy szkoły oraz narzędzia uŝywane w badaniach; 2) Nauczyciele wypełnili ankietę Szkoła, w której uczę (8 ankiet), uczniowie klas IV-VI wypełnili ankietę Ja i moja szkoła (39 ankiet). Rodzice wypełnili ankietę Oczekiwania rodziców wobec szkoły Co moŝemy razem zrobić w szkole? ( 45 ankiet). 3) Ponadto zostały zebrane i przeanalizowane następujące dane: - wyniki konkursów przedmiotowych, - liczba i rodzaj zajęć pozalekcyjnych, - liczba uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych, - rodzaje i liczba uroczystości i imprez szkolnych, - tradycje i zwyczaje szkoły, - współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, - sposoby promowania szkoły: kronika szkoły, strona internetowa szkoły, strona KMZM, publikacje nauczycieli w prasie lokalnej. Charakterystyka szkoły Szkoła liczy 79 uczniów uczących się w sześciu oddziałach. Średnia liczebność uczniów w oddziale wynosi 13. W placówce zatrudnionych jest 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin ( w tym dyrektor).szkoła zajmuje dwunastoletni budynek bez sali gimnastycznej. Do szkoły uczęszczają dzieci z Chmielewa, Gruszczyna, Kępy Skóreckiej, Rękowic i Mniszewa. Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest Gmina Magnuszew. W szkole wprowadzono informatykę od klasy III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Zatrudnieni nauczyciele, to doświadczona kadra, ze staŝem powyŝej 10 lat. Wszyscy posiadają wykształcenie wyŝsze z przygotowaniem pedagogicznym. Czterech zdobyło dodatkowe kwalifikacje i posiadają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: informatykę, matematykę, jedna osoba przyrodę, wychowanie fizyczne, zdrowotne z korektywą, język polski i historię. Ponadto nauczycielka języka angielskiego podwyŝsza swoje kwalifikacje w kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem. Uczniowie szkoły objęci są opieką pielęgniarki szkolnej. Mają do dyspozycji 7 sal lekcyjnych, pracownie komputerową, bibliotekę, boisko do piłki noŝnej i 4

5 siatkowej. Baza dydaktyczna oceniania jest przez dyrektora jako dobra, chociaŝ doskwiera brak sali gimnastycznej, której budowa ma być wkrótce rozpoczęta. WyposaŜenie w pomoce naukowe jest dobre, aczkolwiek ilość komputerów w pracowni nie jest wystarczająca. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe: koło przyrodnicze, koło informatyczne, SKS oraz zajęcia wyrównawcze. NajwaŜniejsze wyniki diagnozy obszaru Badanie jakości pracy szkoły przeprowadzono w marcu 2005 roku. Obejmowało ono diagnozę promocji szkoły w środowisku lokalnym. Przeprowadzono ankiety wśród rodziców, uczniów i nauczycieli oraz dokonano ich analizy. Analiza wyników ankiety dla rodziców I Na pytanie 1 uzyskano następujące wyniki: Typ odpowiedzi Ilość odpowiedzi % odpowiedzi a) tradycja rodzinna, uczęszczanie członków rodziny b) bliskość miejsca zamieszkania c) dobra opinia o szkole w środowisku 5 11, , ,22 5

6 Wyniki obrazuje poniŝszy wykres: Dlaczego zdecydował się Pan(i) wysłać dziecko do tej szkoły? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% tradycja rodzinna, uczęszczanie członków rodziny bliskość miejsca zamieszkania 10% 5% dobra opinia o szkole w środow isku 0% tradycja rodzinna, uczęszczanie członków rodziny bliskość miejsca zamieszkania dobra opinia o szkole w środow isku Około 50% rodziców zdecydowało się posłać swoje dziecko do tej szkoły ze względu na bliskość zamieszkania i dobrą opinię szkoły w środowisku Pytanie 2 dotyczyło oczekiwań rodziców ze strony szkoły. PoniŜsza tabela przedstawia wyniki uzyskanych odpowiedzi: Typ odpowiedzi Ilość odpowiedzi % odpowiedzi a) nauczania 35 77,78 b) wychowania 0 0,00 c)zapewnienia 0 0,00 bezpieczeństwa d) zapewnienia opieki w czasie wolnym od nauki e) rozwijania zainteresowań 9 20,00 6

7 Wykres do pytania 2 Czego oczekuje Pan(i) od szkoły? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nauczania wychowania zapewnienia bezpieczeństwa rozwijania zainteresowań zapewnienia opieki w czasi... nauczania wychowania zapewnienia bezpieczeństwa zapewnienia opieki w czasie wolnym od nauki rozwijania zainteresowań Analizując powyŝsze wyniki wykresu rodzice oczekują przed wszystkim od nauczycieli nauczania i i rozwijania zainteresowań ich dzieci. Pytanie 3 tyczyło się zaangaŝowania rodziców w Ŝycie szkoły. Uzyskane wyniki przedstawia niniejsza tabelka Typ odpowiedzi Ilość odpowiedzi % odpowiedzi Tak 42 93,33 Nie 3 6,67 7

8 Wykres do pytania 3 Czy rodzice powinni uczestniczyć w Ŝyciu szkoły? Nie Nie Tak Tak Z wykresu wynika, Ŝe za uczestnictwem w Ŝyciu szkoły. opowiedziało się (93%) rodziców. Pytanie 4 dotyczyło zaangaŝowania się rodziców w Ŝycie szkoły. Obrazuje to niniejsza tabela i wykres Typ odpowiedzi Ilość odpowiedzi % odpowiedzi pomagając finansowo 2 4,44 wykonując uŝyteczne prace porządkowo remontowe na rzecz szkoły 14 31,11 pomagając w realizacji imprez szkolnych współtworzyć program wychowawczy ,44 8

9 Wykres do pytania 4 Jak zamierza Pan(i) uczestniczyć w Ŝyciu szkoły? pomagając finansowo wykonując uŝyteczne prace porządkowo remontowe na rzecz szkoły pomagając w realizacji imprez szkolnych współtworzyć program wychowawczy 0 pomagając finansowo wykonując uŝyteczne prace porządkowo remontowe na rzecz szkoły pomagając w realizacji imprez szkolnych współtworzyć program wychowawczy Rodzice zadeklarowali się w pomocy realizacji imprez szkolnych i współtworzeniu programu wychowawczego, jak równieŝ w wykonywaniu uŝytecznych prac na rzecz szkoły. Pytanie 5 dotyczyło o współdecydowaniu rodziców o Ŝyciu szkoły. Przedstawia to niniejsza tabela Typ odpowiedzi Ilość odpowiedzi % odpowiedzi O budŝecie i głównych 2 1,48 wydatkach szkoły O środkach finansowych 7 5,19 gromadzonych przez rodziców O zajęciach dodatkowych 21 15,56 O programie i metodach wychowawczych szkoły 5 3,70 9

10 O systemie pomocy 3 2,22 dzieciom w trudnej sytuacji losowej O zajęciach 15 11,11 wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce O wycieczkach 82 60,74 Wykres do pytania 5 O czym Pan(i) zdaniem rodzice w szkole powinni współdecydować? O budŝecie i głównych wydatkach szkoły O środkach finansowych gromadzonych przez rodziców O zajęciach dodatkowych O budŝecie i głównych wydatkach szkoły O zajęciach dodatkowych O systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej O wycieczkach O programie i metodach wychowawczych szkoły O systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej O zajęciach wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce O wycieczkach Z przedstawionych danych wynika, Ŝe rodzice najwięcej współdecydują o wycieczkach. Szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów i środowiska lokalnego poprzez analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poprzez rozmowy ze społecznością miejscową. Zagadnienia dotyczące promocji szkoły omawiane są na zebraniach ogólnych i spotkaniach poza szkolnych. Uczniowie szkoły systematycznie biorą udział w róŝnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzyszkolnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się konkursy: matematyczny(kangur) trzy uczennice z klasy szóstej w kategorii Beniamin uzyskały bardzo dobre wyniki i wyróŝnienie, historyczny(krąg), plastyczny i zawody sportowe naszą mocną stroną jest tenis stołowy, trójbój 10

11 lekkoatletyczny i biegi przełajowe, w których to dyscyplinach dzieci zakwalifikowały się do rozgrywek powiatowych. Nauczyciele dokumentują sukcesy swoich uczniów w kronice szkolnej, w postaci wystaw fotograficznych eksponują na korytarzu szkolnym fotografie i dyplomy. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe: koło informatyczne, koło przyrodnicze i SKS. Ogółem w zajęciach dodatkowych uczestniczy 87,34% uczniów, w tym 15 osób na 79 uczniów szkoły uczestniczy w co najmniej dwóch(co stanowi ok. 19%). Szkoła organizuje szereg stałych, tradycyjnych juŝ imprez umoŝliwiających prezentacje indywidualnych uzdolnień uczniów. W październiku odbywają się obchody Dnia Nauczyciela, w czasie, których występują uczniowie. RównieŜ w październiku są uroczyście pasowani pierwszoklasiści na uczniów naszej szkoły. Listopad to czas zadumy narodowej i wówczas obchodzona jest rocznica odzyskania niepodległości. Grudzień to czas jasełek i wigilii szkolnej. Występ jasełkowy powtórzony jest w kościele dla społeczności lokalnej i zaproszonych gości. Uczniowie mogą wykazać się tutaj zmysłem organizacyjnym, umiejętnościami aktorskimi i wokalnymi oraz grą na instrumentach. W styczniu lub lutym odbywają się bale karnawałowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzieci prezentują swoje prace plastyczne i umiejętności na biesiadzie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W lutym samorząd szkolny organizuje pocztę walentynkową i dyskotekę. W maju Dzień Matki i Ojca jest czasem popisów klas młodszych. Czerwiec to czas poŝegnania klasy szóstej. W ciągu całego roku szkolnego odbywają się równieŝ zawody sportowe oraz finały konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Indywidualne zdolności i uzdolnienia uczniów wykorzystywane są w samorządzie uczniowskim i w sklepiku szkolnym. Samorząd uczniowski ma bardzo waŝne zadania mające na celu zorganizowanie imprez szkolnych, przygotowanie uroczystości i upominków. Uczniowie posiadający specyficzne predyspozycje takie jak: zdolności organizacyjne, komunikacyjne zajmują się co roku przeprowadzaniem akcji charytatywnych, dochodowych oraz zbiórek odzieŝy, makulatury i surowców wtórnych. Poza tym uczniowie wykonują bieŝące dekoracje szkoły. Prace plastyczne, monograficzne i fotograficzne uczniów szczególnie uzdolnionych stanowią ekspozycje korytarzy i klas. Wybrani uczniowie sprzedają w sklepiku w którym uczą się małej przedsiębiorczości ( wycena towarów, sprzedaŝ, obliczanie zysków i strat, planowanie zakupów i wydatków itp.) Przy szkole działa Klub PodróŜnika, który skupia młodzieŝ nie tylko naszej placówki ale takŝe pobliskiego gimnazjum. W ramach tej współpracy odbywają się kiermasze i festyny z których dochód przeznaczony jest na wyjazdy turystyczno-krajoznawcze. 11

12 Środowisko lokalne i rodzice są na bieŝąco informowani o sukcesach i osiągnięciach uczniów na łamach prasy lokalnej (dwutygodnik,,oko i miesięcznik,,głos Magnuszewa oraz na stronie internetowej Do silnych stron szkoły naleŝą: - bardzo dobra atmosfera, - dobre relacje między nauczycielami, rodzicami i dyrektorem, - atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych w szkole, - systematyczne reagowanie na potrzeby rodziców i ich dzieci, - wspieranie rodziców w procesie wychowania ich dzieci. Problemy szkoły to: - brak sali gimnastycznej, - brak pedagoga szkolnego?, - wzmacnianie więzi zwanych potocznie patriotyzmem lokalnym, - zmniejszanie dystansu na osi rodzic-szkoła, - integracja społeczności lokalnej w trosce o przyszłość szkoły i młodzieŝy szkolnej. 12

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012 przez zespół zadaniowy w składzie: Przedmiot ewaluacji: Obszar: Procesy zachodzące

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki

Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielonki na lata 2006-2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZIELONKI.... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZIELONKI... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo