Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005

2 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA Infrastruktura transportowa Układ drogowy System transportu publicznego Transport lotniczy Transport prywatny Analiza strategiczna transportu miejskiego Bezpieczeństwo ruchu Stan bezpieczeństwa drogowego-ruchowego w Bielsku-Białej Działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu Polityka transportowa miasta Strategia rozwoju miasta Bielska-Białej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała Komunikacja zbiorowa Miejski Zakład Komunikacyjny Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej SA PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych Transport dla osób niepełnosprawnych Uwarunkowania ochrony środowiska Identyfikacja problemów Gospodarka Główni pracodawcy / struktura i trendy Rynek pracy Działania władz miasta na rynku pracy Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Park Przemysłowy i Usługowy Bezrobocie Cele ruchu strumienie przemieszczania się mieszkańców miasta...58 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 2

3 Identyfikacja problemów Sfera społeczna Struktura demograficzna i społeczna/trendy Cele ruchu strumienie pasażerskie ZASIĘG TERYTORIALNY PLANU PODOKRESY PROGRAMOWANIA: I LATA NASTĘPNE Etap I - Działania realizowane w latach Inwestycje w infrastrukturę drogową Plany inwestycyjne Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Rozwój transportu lotniczego Działania towarzyszące (dodatkowe) Działania organizacyjno-własnościowe Działania na rzecz likwidacji barier komunikacyjnych Etap II - Działania realizowane w latach PONADREGIONALNA POLITYKA TRANSPORTOWA OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU PLAN FINANSOWY NA LATA Etap I - Działania realizowane w latach Inwestycje w infrastrukturę drogową Plany inwestycyjne MZK oraz rozwój transportu lotniczego Działania zmierzające do zwiększenia udziału mieszkańców w podróżach komunikacją zbiorową Zbiorcze zestawienie planów inwestycyjnych ujętych w zintegrowanym planie rozwoju transportu publicznego w Bielsku-Białej na lata (nakłady w tys. zł) SYSTEM WDRAŻANIA SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY REALIZACJI PLANU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Monitoring Ocena realizacji planu Komunikacja społeczna BIBLIOGRAFIA...95 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 3

4 Spis tablic Tablica 1. Dane dotyczące natężenia i struktury ruchu występujące w wytypowanych przekrojach pomiarowych...12 Tablica 2. Stan bezpieczeństwa drogowego-ruchowego w Bielsku-Białej...20 Tablica 3. Liczba sprzedanych biletów w latach (I-VI)...30 Tablica 4. Tabela cen za bilety normalne i ulgowe w komunikacji miejskiej i podmiejskiej...32 Tablica 5. Struktura przewozu pasażerów MZK na poszczególnych liniach autobusowych...33 Tablica 5. Struktura przewozu pasażerów MZK na poszczególnych liniach autobusowych...34 Tablica 6. Struktura taboru PKS w Bielsku-Białej SA w latach (I-VI)...39 Tablica 7. Liczba sprzedanych biletów w latach (I-VI)...40 Tablica 8. Tabela cen za bilety normalne i ulgowe w komunikacji zwykłej i pośpiesznej...42 Tablica 9. Modernizacja oraz zakupy inwestycyjne PKS w Bielsku-Białej SA...44 Tablica 10. Dane dotyczące ruchu pociągów pasażerskich i towarowych (maksymalna przepustowość w szt./dobę)...45 Tablica 11. Porównanie zagrożenia poszczególnymi rodzajami hałasu występującego na terenie miasta Bielsko-Biała...50 Tablica 12. Wykaz głównych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta Bielsko-Biała...54 Tablica 13. Liczba mieszkańców Bielska-Białej w podziale na poszczególne osiedla ( r.)...60 Tablica 14. Dokończenie budowy Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta oraz układu komunikacyjnego w okolicach obwodnicy odciążenie centrum miasta z ruchu tranzytowego, co umożliwi rozpoczęcie realizacji stref ruchu uspokojonego w mieście...83 Tablica 15. Upłynnienie ciągu drogi krajowej inwestycja o znaczeniu regionalnym...83 Tablica 16. Skomunikowanie głównego układu komunikacyjnego miasta z terenami rekreacyjnymi podstokowymi oraz stworzenie lepszego dojazdu do szpitala Tablica 17. Skomunikowanie głównego układu komunikacyjnego miasta z osiedlem Lipnickim (Księdza Brzóski) i lepsze udrożnienie osiedla Tablica 18. Skomunikowanie głównego układu komunikacyjnego miasta z osiedlami leżącymi przy ulicy Nad Potokiem Tablica 19. Odciążenie śródmieścia miasta z ruchu, co umożliwi rozpoczęcie realizacji stref ruchu uspokojonego w mieście...85 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 4

5 Tablica 20. Usprawnienie głównych ciągów komunikacyjnych miasta...85 Tablica 21. Udrożnienie ciągów pieszych...86 Tablica 22. Usprawnienie ruchu drogowego modernizacja skrzyżowań...86 Tablica 23. Budowa ścieżek rowerowych Tablica 24. Rozpoczęcie przygotowywania infrastruktury parkingowej do realizacji projektu stref ruchu uspokojonego na terenie miasta Tablica 25. Realizacja innych inwestycji lokalnych związanych z modernizacją układu komunikacyjnego miasta...87 Tablica 26. Modernizacja oraz zakupy inwestycyjne Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Tablica 27. Przystosowanie lotniska sportowego do obsługi małego ruchu pasażerskiego Tablica 28. Działania zmierzające do zwiększenia udziału mieszkańców w podróżach komunikacją zbiorową...88 Tablica 29. Zbiorcze zestawienie planów inwestycyjnych ujętych w zintegrowanym planie rozwoju transportu publicznego w Bielsku-Białej na lata (nakłady w tys. zł) Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 5

6 Spis rysunków Rysunek 1. Plan sytuacyjny układu drogowego w Bielsku-Białej...10 Rysunek 2. Kordonowe pomiary ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko-Biała - model...14 Rysunek 3. Kordonowe pomiary ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko-Biała - prognoza...15 Rysunek 4. Struktura pojazdów zarejestrowanych w latach Rysunek 5. Struktura taboru MZK w latach Rysunek 6. Przewozy pasażerów MZK w latach (I-VI) [w tys. osób]...31 Rysunek 7. Struktura pasażerów MZK według rodzaju biletów w latach (I-VI)...31 Rysunek 8. Plan sieci Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego...33 Rysunek 9. Plan sieci Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bielsku- Białej SA...39 Rysunek 10. Liczba pasażerów przewiezionych przez PKS w Bielsku-Białej SA...41 Rysunek 11. Liczba pasażerów przewiezionych przez PKS w Bielsku-Białej SA wg głównych kierunków...41 Rysunek 12. Struktura podstawowych branż w Bielsku-Białej ( r.)...53 Rysunek 13. Mapa Osiedli w Bielsku-Białej...61 Rysunek 14. Zasięg terytorialny planu...65 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 6

7 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Każde miasto, w tym Bielsko-Biała, potrzebuje wydolnego, sprawnego i nowoczesnego systemu transportu publicznego, który stałby się alternatywą dla transportu indywidualnego, a z czasem jako system tańszy i wygodniejszy spowodowałby, że użytkownicy prywatnych samochodów przesiedliby się do pojazdów komunikacji miejskiej, ograniczając tym samym ruch kołowy w samym centrum miasta. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Bielsko-Biała analizuje bieżącą sytuację w funkcjonowaniu komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz wytycza ramy rozwoju transportu publicznego. Jest dokumentem określającym w sposób kompleksowy rozwiązanie problemów związanych z transportem publicznym realizowanym na terenie i w najbliższym otoczeniu miasta. Celem Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego jest uporządkowanie działań związanych z problematyką komunikacji i transportu publicznego w Bielsku-Białej, co w konsekwencji doprowadzi do stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków dla zorganizowanego, bezpiecznego i sprawnego przemieszczania osób przy jednoczesnym zapewnieniu pozycji uprzywilejowanej i priorytetowej dla transportu zbiorowego. Rozwój transportu publicznego w Bielsku-Białej zmierza również do jak największego ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska i w tym zakresie jest zgodny z opracowanym dla miasta Bielsko-Biała Programem Ochrony Środowiska. Cele szczegółowe Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej to: zintegrowanie funkcjonujących na terenie miasta i okolic głównych podmiotów realizujących zadania transportu publicznego: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 7

8 w Bielsku-Białej SA oraz PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych, a także docelowo połączenie w jeden podmiot Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i PKS w Bielsku-Białej SA, wprowadzenie wspólnego systemu taryfowego obejmującego wszystkie główne podmioty realizujące zadania transportu publicznego na terenie miasta i okolic, podniesienie jakości usług oferowanych przez przewoźników poprzez między innymi unowocześnienie używanego taboru, stworzenie warunków zapewniających prawidłową obsługę techniczną pojazdów, ograniczenie negatywnego wpływu zakładów na środowisko, likwidacja barier ograniczających dostęp do środków transportu publicznego osobom niepełnosprawnym, poprzez sukcesywną wymianę eksploatowanego taboru autobusów na niskowejściowe lub niskopodłogowe. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 8

9 2. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA 2.1. Infrastruktura transportowa Układ drogowy 1. Stan obecny Miasto Bielsko-Biała posiada 419 km dróg publicznych o twardej nawierzchni. Na budowę i utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych miasto wydało w przeliczeniu na jednego mieszkańca n/w kwoty: 2002 rok zł 2003 rok - 255,9 zł 2004 rok - 390,8 zł Bielsko-Biała jest ważnym węzłem dróg krajowych i wojewódzkich - w rejonie miasta przebiegają: droga krajowa nr 1 relacji Gdańsk Cieszyn, droga krajowa nr 69 relacji Bielsko-Biała Żywiec, droga krajowa nr 52 relacji Bielsko-Biała Głogoczów, droga wojewódzka nr 942 relacji Bielsko-Biała Wisła. Drogi krajowe nr 1 i 52 stanowią jednocześnie części dróg międzynarodowych. Ruch o charakterze międzynarodowym prowadzi również drogą krajową nr 69. Rozrząd ruchu w kierunkach na przejścia graniczne w Cieszynie oraz w Zwardoniu i Korbielowie znajduje się w samym mieście. W głąb kraju ruch samochodowy prowadzony jest w dwóch głównych kierunkach: przez Czechowice-Dziedzice na Katowice i Warszawę oraz przez Andrychów i Wadowice na Kraków. Do podstawowych połączeń drogowych w obrębie miasta należą: fragment ul. Warszawskiej oraz Bohaterów Monte Cassino ruch tranzytowy Katowice Cieszyn; ul. Niepodległości, Wyzwolenia, Lwowska, Krakowska - ruch w kierunku Krakowa; ul. Żywiecka - główny ruch w kierunku Żywca; ul. Warszawska, 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów, Bystrzańska - ruch w kierunku Szczyrku. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 9

10 Rysunek 1. Plan sytuacyjny układu drogowego w Bielsku-Białej Miasto posiada niewystarczający system ulic układu podstawowego, obsługujących ruch docelowo-źródłowy i wewnętrzny o charakterze międzydzielnicowym. Obecnie system ten tworzą w większości przedłużenia dróg krajowych i wojewódzkich, przebiegające przez centrum miasta. Prawie wszystkie wyloty dróg krajowych stwarzają duże problemy komunikacyjne na obszarze miasta i na terenach przyległych gmin. Szczególnie poważne problemy komunikacyjne występują w centrum miasta, gdzie ruch lokalny nakłada się na ciągi ulic prowadzące ruch zewnętrzny. Głównymi problemami w związku z tym są mała dostępność centrum miasta oraz wydłużenie czasu podróży. W dzielnicach poza centrum miasta obsługę ruchu lokalnego utrudnia niewystarczająca liczba miejsc parkingowych oraz nakładający się na ruch lokalny - ruch zewnętrzny. 2. Planowane działania Głównym działaniem zmierzającym do rozwoju systemu komunikacyjnego na obszarze Bielska-Białej jest modernizacja sieci drogowej w celu zapewnienia komfortu przemieszczania się środków transportu publicznego, samochodów osobowych oraz transportu ciężkiego. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 10

11 Projektowana jest realizacja obejścia miasta od strony wschodniej, która odciąży ruch w centrum miasta (szczególnie dotyczy to ruchu tranzytowego, który odbywał się będzie z pominięciem centrum). Planowana jest także modernizacja drogi prowadzącej do Krakowa oraz do południowej części miasta. Zakończenie inwestycji drogowych w centrum miasta umożliwi reorganizację ruchu samochodowego, polegającą na wydzieleniu pasów ruchu tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej. Możliwe będzie również przeznaczenie części ulic w centrum miasta wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego. Oznacza to, że dotychczasowy ruch samochodowy będzie stopniowo zmieniać kierunki i natężenie - główne potoki będą omijać centrum miasta poprzez system obwodnic. Natężenie ruchu samochodowego w Bielsku-Białej zostało przedstawione w Kordonowych pomiarach ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko-Biała. Największe natężenie ruchu samochodowego dotyczy obszaru śródmieścia, gdzie ze względu na lokalizację większości usług (urzędy, banki, gastronomia, handel) następuje kumulacja codziennego ruchu docelowego ze wszystkich części miasta oraz dojazdy wynikające z relacji zewnętrznych. Dodatkowo na obszar śródmieścia przypadają wahadłowe przejazdy mieszkańców z części wschodniej miasta do miejsc pracy w części zachodniej (lokalizacja przemysłu). Skutkiem tego w mieście występują przekroje dróg, w których natężenie ruchu przekracza obecnie poj./dobę, bądź zbliża się do tej wielkości. Pomiarowe natężenie ruchu występujące w godzinach szczytu na głównych ulicach - według badań natężenia ruchu wykonanych w 2002r. - przedstawia Tablica 1. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 11

12 Tablica 1. Dane dotyczące natężenia i struktury ruchu występujące w wytypowanych przekrojach pomiarowych 2002 rok 2010 rok Nazwa ulicy Liczba wszystkich pojazdów przypadających na 1 godz. ruchu pora dzienna Procentowy udział pojazdów ciężkich Prognoza liczby wszystkich pojazdów przypadających na 1 godz. ruchu w szczycie 3 Maja , Warszawska ,1 Partyzantów , Piastowska , Cieszyńska ,5 Boh. Monte Cassino ,1 Krakowska , Wyzwolenia ,0 Żywiecka , Mostowa ,5 Bystrzańska ,1 PCK ,7 Bora- Komorowskiego ,6 Stojałowskiego ,0 Michałowicza , Jana Sobieskiego 978 2,0 Krakowska 906 8,4 Leszczyńska 642 4,3 Dla potrzeb planowania inwestycyjnego, modernizacji ciągów komunikacyjnych oraz organizacji ruchu w mieście, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej opracował prognozę potoków ruchu dla godzin popołudniowego szczytu dla głównych ciągów komunikacyjnych. Prognoza obejmuje znaczące trakty sieci drogowej Bielska-Białej, a w szczególności ciągi (patrz: Tablica 1): 3 Maja, Partyzantów; Żywiecka; Piastowska; Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 12

13 Michałowicza; Krakowska wraz z ważniejszymi dojazdami. Według prognozy natężenie ruchu drogowego będzie systematycznie wzrastać. Szacowany wzrost natężenia ruchu na wybranych ulicach w Bielsku-Białej określony dla symulowanych warunków 2010r. przedstawiono także w Tablicy nr 1. Podstawowe wnioski wynikające z porównania tych dwóch zestawień to: - blisko dwukrotny wzrost natężenia ruchu na ulicach dojazdowych do miasta (ul. 3 Maja) i tranzytowych przez miasto - ul. Żywiecka i ul. Krakowska, - około % wzrost natężenia ruchu na pozostałych głównych ulicach: Partyzantów, Piastowskiej i Michałowicza. Mapy obrazujące natężenie ruchu samochodowego na terenie Bielska-Białej w 2002 roku (model) i prognozy natężenia ruchu samochodowego w 2015 roku zostały zamieszczone na kolejnych dwóch stronach. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 13

14 Rysunek 2. Kordonowe pomiary ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko- Biała - model Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 14

15 Rysunek 3. Kordonowe pomiary ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko- Biała - prognoza Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 15

16 System transportu publicznego 1. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Obsługę zbiorowych przewozów na terenie miasta zapewnia Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej działający w strukturach zakładu budżetowego. 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej SA Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej SA, którego właścicielem jest Skarb Państwa obsługuje połączenia w skali regionalnej i krajowej, a także o charakterze międzynarodowym. 3. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych Przewozy zbiorowe o charakterze zewnętrznym obsługiwane są przez komunikację kolejową. Komunikacja kolejowa należąca do PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych oraz do PKP Intercity Sp. z o.o. obsługuje relacje: Katowice Żywiec Zwardoń, Bielsko-Biała Cieszyn oraz Bielsko-Biała Kalwaria Zebrzydowska, a także połączenia kolejowe o charakterze międzynarodowym Transport lotniczy Teren lotniska sportowego położonego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach stanowi własność Skarbu Państwa, a zarządzającym lotniskiem jest Aeroklub Bielsko-Bialski, który jest również głównym użytkownikiem lotniska. Lotnisko jest położone w odległości 4 km, w kierunku północno-zachodnim od centrum miasta. Lotnisko posiada obecnie trzy drogi startowe o nawierzchniach darniowych. Obecnie lotnisko obsługuje: lotnictwo sportowe, rekreacyjno wypoczynkowe, szkoleniowe, sanitarne, komunikacji lotniczej na liniach krótkiego zasięgu, lotnictwo dyspozycyjne, lotnictwo gospodarczo-usługowe, Szybowcowy Zakład Doświadczalny oraz umożliwia hangarowanie i przechowywanie samolotów i sprzętu lotniczego. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 16

17 Planowana przebudowa lotniska sportowego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach będzie polegała na budowie betonowego pasa startowego o długości 810 m i szerokości 30 m. Istotne korzyści płynące z powyższej inwestycji to: umożliwienie wykonywania startów i lądowań w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opady deszczu i śniegu), umożliwienie korzystania z lotniska małym samolotom, zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin w obrębie lotniska. Realizacja tego zadania przyczyni się do realizacji zadania ujętego w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata , gdzie w celu strategicznym: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu w kierunkach działań przewiduje się między innymi rozbudowę infrastruktury lotniczej w regionie. Przebudowane lotnisko będzie mogło być wykorzystywane do regionalnych przewozów pasażerskich i towarowych przez przewoźników tanich linii lotniczych, dzięki czemu zwiększy się dostępność Bielska-Białej i całego regionu Transport prywatny Na przestrzeni ostatnich 3 lat daje się zauważyć w Bielsku-Białej wzrost ogólnej liczby zarejestrowanych pojazdów (z 68 tys. w 1999 roku do prawie 75 tys. w 2003 r.), przy czym liczba zarejestrowanych samochodów osobowych od roku 2000 ustabilizowała się na stałym poziomie około 55 tys. pojazdów. W Bielsku-Białej wskaźnik samochodów osobowych zarejestrowanych na 1 tys. mieszkańców jest dosyć wysoki i wynosi 310,8, przy czym średnia dla województwa śląskiego to 283,3. Oznacza to, że ruch samochodowy w mieście jest bardzo natężony, czego konsekwencją są utrudnienia w ruchu drogowym, zwłaszcza w godzinach szczytu. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 17

18 Rysunek 4. Struktura pojazdów zarejestrowanych w latach Inne Samochody ciężarow e Motocykle, skutery, motorow ery Autobusy Samochody osobow e Sposobem na ograniczenie ruchu samochodów osobowych, zwłaszcza w centrum Bielska-Białej jest takie zaplanowanie rozwoju transportu publicznego, aby mieszkańcy Bielska-Białej chętniej korzystali z miejskiej komunikacji zbiorowej niż z własnego samochodu. Alternatywą dla indywidualnego transportu samochodowego może być również korzystanie z rowerów. Na przeszkodzie temu stoi jednak brak systemu ścieżek rowerowych, który łączyłby poszczególne osiedla i centrum Bielska-Białej. Transport na małych odległościach realizowany za pomocą proekologicznego środka transportu, jakim jest rower powinien stać się modną forma poruszania się po mieście. W celu zapewnienia każdemu chętnemu do korzystania z roweru bezpiecznego poruszania się w dogodnych warunkach środowiskowych konieczna jest budowa sieci wydzielonych dróg rowerowych, poprzedzona rozeznaniem rzeczywistych potrzeb i możliwości lokalizacji tych tras. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 18

19 Analiza strategiczna transportu miejskiego Silne strony Słabe strony Przewoźnicy Sprawnie funkcjonująca sieć komunikacyjna MZK oraz PKS. Dobry standard usług oferowanych przez MZK oraz PKS. Duża zdolność przewozowa MZK i PKS. Infrastruktura Dogodne powiązania układu komunikacyjnego miasta z układem dróg regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Zmodernizowane główne miejsca przesiadkowe. Przewoźnicy Brak integracji biletowej przedsiębiorstw komunikacyjnych. Opóźnienia w realizacji rozkładów jazdy spowodowane korkami ulicznymi. Szybko starzejący się tabor nieprzystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Infrastruktura Brak wykształconego układu ulic przenoszących ruch o charakterze międzydzielnicowym oraz tranzytowym. Brak sieci parkingów w obszarze centrum miasta. Niedostateczna liczba ścieżek rowerowych i wydzielonych ciągów pieszych. Mało nowoczesna infrastruktura techniczna przewoźników Wzrost liczby wypadków drogowych. Szanse Zagrożenia Przewoźnicy Integracja MZK oraz PKS. Duża możliwość kształtowania wspólnej polityki cenowej przez miejskich i podmiejskich przewoźników. Wzrost jakości oraz dostępności usług poprzez modernizację taboru i infrastruktury technicznej. Utworzenie linii opartej o istniejącą infrastrukturę kolejową na bazie szynobusów lub tramwaju dwufunkcyjnego. Możliwość oddziaływania na ruchliwość mieszkańców, wybór celów podróży oraz środka transportu. Przewoźnicy Możliwość wejścia dużego prywatnego podmiotu, który będzie realizował głównie własne cele ekonomiczne. Niepewna sytuacja ekonomiczna PKP w zakresie przewozów regionalnych. Infrastruktura Duże koszty rozbudowy i modernizacji istniejącego układu komunikacyjnego. Przewidywany ciągły wzrost liczby użytkowanych pojazdów samochodowych. Infrastruktura Wprowadzenie w centrum miasta ograniczeń dla ruchu samochodowego osobowego. Wprowadzenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem ulicznym Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 19

20 2.2. Bezpieczeństwo ruchu Czynniki drogowo-ruchowe wpływające na bezpieczeństwo ruchu to przede wszystkim: struktura sieci drogowej, geometria dróg, skrzyżowania, węzły komunikacyjne i stan nawierzchni dróg Stan bezpieczeństwa drogowego-ruchowego w Bielsku-Białej W latach zwiększyła się liczba wypadków i kolizji na terenie Bielska-Białej, chociaż wzrost w roku 2003 jest mniejszy niż miało to miejsce w roku Wzrasta również liczba rannych w zaistniałych wypadkach, natomiast liczba ofiar śmiertelnych kształtuje się na poziomie około 30 ofiar rocznie. Tablica 2. Stan bezpieczeństwa drogowego-ruchowego w Bielsku-Białej wypadki i kolizje liczba zabitych liczba rannych Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje na drogach tranzytowych Katowice Bielsko-Biała Cieszyn, Bielsko-Biała Szczyrk, Bielsko-Biała Kraków oraz Bielsko-Biała Żywiec, a także w obrębie centrum miasta, co wynika ze zwiększonego ruchu samochodowego w tych rejonach. Głównymi przyczynami wypadków w ruchu drogowym są: - nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, - niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, - niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków drogowych. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 20

21 Działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu 1. Inwestycje Za zakres prac związanych z czynnikami drogowo-ruchowymi odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg. Obecnie realizowane są inwestycje związane z budową obwodnic dla miasta oraz zadania mające poprawić niektóre elementy układu komunikacyjnego miasta: Rok 2002 Wybudowanie odcinka od ul. Leszczyńskiej do ul. Żywieckiej wraz z przebudową skrzyżowań ulic: Leszczyńska Bora Komorowskiego i Bora Komorowskiego Żywiecka Łagodna oraz wybudowaniem na nich sygnalizacji świetlnych. Zakończenie prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego w okolicy dworców, mające na celu między innymi poprawę czytelności oraz przepustowości skrzyżowania ulic: Warszawska Piastowska 3 Maja. Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Spółdzielców Jesionowa, które jest jednym z elementów realizowanego projektu uspokojenia ruchu na wymienionych ulicach. Wybudowanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńska Wapienicka. Rok 2003 Zakończenie prac związanych z przebudową ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Andersa do ul. Boboli. W ramach tej inwestycji zostało przebudowane skrzyżowanie Andersa Armii Krajowej oraz wprowadzone zostało sterowanie ruchem za pomocą akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Wybudowanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia Piekarska. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 21

22 W roku 2004 i 2005 przewidziano do wykonania następujące zadania : Rok 2004 Rozpoczęcie prac związanych z przebudową węzła Hulanka oraz budową tunelu łączącego projektowaną ul. Klubową z ul. Gen. Andersa. Rok 2005 Zakończenie przebudowy węzła Hulanka i tunelu do ul. Klubowej. Rozpoczęcie prac związanych z budową ostatniego odcinka Śródmiejskiej obwodnicy miasta tj. ul. Klubowej od ul. Pirackiej do węzła Hulanka. W okresie ostatnich trzech lat prowadzone były prace modernizacyjne odcinków ulic: Olszówki, Południowej, Ks. Brzóski, Nad Potokiem i Armii Krajowej. Plany na lata przewidują realizację dwóch ważnych inwestycji: Po zakończeniu realizacji Śródmiejskiej obwodnicy miasta zostanie rozpoczęta budowa Wschodniej obwodnicy miasta. Zadanie to realizowane jest w ramach administracji rządowej. Realizacją odcinka w granicach administracyjnych miasta zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Południowy w Katowicach. Niezależnie od zadania wymienionego powyżej zostanie rozpoczęta przebudowa ulic: Piekarska i Wyzwolenia wraz z budową węzła drogowego. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 22

23 2. Działania w zakresie inżynierii ruchu Bardzo ważnym oprócz inwestycji elementem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu jest właściwy stan techniczny nawierzchni ulic oraz urządzeń związanych z obsługą drogi. Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, studzienek i elementów kanalizacji, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnych oraz obiektów mostowych prowadzone jest przez Miejski Zarząd Dróg, a realizowane przez firmy w ramach zawartych kontraktów. Interwencje podejmowane są na podstawie: cyklicznych objazdów pasa drogowego realizowanych przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg, raportów z objazdów dokonywanych przez firmy odpowiedzialne za utrzymanie dróg, informacji od służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej), informacji otrzymanych od Rad Osiedli i mieszkańców. W większości interwencji działania podejmowane są natychmiastowo. Telefony do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg oraz niektórych firm pełniących całodobowy dyżur są udostępnione Policji i Straży Miejskiej. Dotychczasowe działania oraz plany w zakresie inżynierii ruchu prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg: Rok 2002 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach: Aleksandrowickiej, Damrota, Drzymały, Modrzewskiego oraz na odcinku ul. Grunwaldzkiej. Rok 2003 Wprowadzenie elementów z zakresu inżynierii ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) porządkujące ruch oraz parkowanie na ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Łagodnej do ul. Majakowskiego. Wybudowanie wysepek rozdzielających pasy jezdni na dwóch przejściach na ul. Spółdzielców poprawiających komfort i bezpieczeństwo pieszych korzystających z tych przejść. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 23

24 Wybudowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na przejściu dla pieszych na ul. Spółdzielców w okolicy ul. Czwartaków. Dzięki zastosowanemu algorytmowi pracy sygnalizacji i przyjętemu rozwiązaniu w okresie braku wzbudzeń od pojazdów i pieszych sygnalizacja przechodzi na sygnał czerwony. Zastosowane rozwiązanie w znaczący sposób spowalnia i uspokaja ruch na ul. Spółdzielców. Budowa wysepek rozdzielających pasy jezdni dla pieszych na ulicach: Łagodnej, Jutrzenki oraz na ul. Żywieckiej w okolicy Domu Kultury. Plany na lata następne (do roku 2015): Opracowanie systemu monitoringu sygnalizacji świetlnych (przebudowa sygnalizacji świetlnych na system pracy akomodacyjnej, podłączenie łączy telefonicznych i stworzenie stanowiska sterowania). Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka Wyspiańskiego. Uporządkowanie i upłynnienie ruchu samochodowego poprzez zsynchronizowanie sygnalizacji świetlnej na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 24

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 PROJEKT AKTUALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała,...2011 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Wstęp Podstawowym celem sporządzonego raportu jest przedstawienie przebiegu oraz podsumowanie konsultacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo