Zarzdzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 2014 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzdzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 2014 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej."

Transkrypt

1 Zarzdzenie Nr 95/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art 30 i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 roku o finansach publicznych Dz U z 013 r poz885 z pón zm) - zarzdzam co nastpuje: 1 W uchwale Nr XXXV-47/013 Rady Gminy Urzdów z dnia 7 grudnia 013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata zmienionej zarzdzeniem nr 8/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31marca 014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejzarzdzeniem nr 40/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 30 kwietnia 014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejuchwał Nr XL/99/14 Rady Gminy Urzedów z dnia 3 czerwca 014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zarzdzeniem nr 64/014Wójta Gminy Urzdów z dnia 7 lipca 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uchwał Nr XLII/310/14 Rady Gminy Urzdów z dnia 13 sierpnia 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zarzdzeniem nr 85/014Wójta Gminy Urzdów z dnia 30 wrzenia 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejzarzdzeniem nr 85a/014Wójta Gminy Urzdów z dnia 30 wrzenia 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- wprowadza si nastpujce zmiany : 1 W 1 ust1 wprowadza si zmiany w prognozie kwoty długu w zwiku z czym załcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okrelone w załczniku Nr 1 do niniejszego zarzdzenia Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołcza si objanienia przyjtych wartoci stanowice załcznik nr do niniejszego zarzdzenia Wykonanie zarzdzenia powierza si skarbnikowi gminy 3 Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania Urzdów Jan Woniak

2 "-!!!!!%!!"!!"!!!#!!&!%!%!!%!% )!*+)!%* %/ %"0/1%0#1 %/31&%"#1 &%//0// 3%&#/ 3&&01#0 4#0"/0" %%0&%40// #31&104# "/3011/1/ "41"&/ %11"/"0%/ %/% %&0#00"%& %%4%/%/#% 43/3&// "/41"00 0%/3//%1 4340#43 %043&33// &%#/"0 "1311%3" %3"##%0 "&433%3&# 5"!%/" %&41104% %%"/3/#03 1&"0#1// %#///// %%&&1%4// 1/04//// "/#3"3// #14"#%4 ""/01/#4# &&4//// "&#/#4# %/" %"0##&3&33 %%"&/%4%& // %440%0 %"40433#4 1""0&%/ "%"#0%// #031/% &0#"%"%0 %/"%301 "0/#"% %/# %#4#"%&#1 %%0%%10/# 3&&/// %#3#/// %&401"/// 1&1#1// %/"%/"0// &%1/0%0% %#&/0"4#" %4#&1// %#%##10#" %/& %%""41&1% %//1%#01% 31331%// %&1/0// %&3%%&// 14/#// %4"""// "00%#%1% "/4#%4// /// "/4#%4// %/4 %"4&&0// %"4&&0// 0##4"%// %44/0// %4/10#4// 1341#4// %%3%0&/// #/4&"#"// /// /// /// %/1 %13310/// %13310/// %/%40#// %1&#/// %4"#/%4// 3#%3%// %#/&114// #%/14"/// /// /// /// %/3 %%%%#&44// %%%%#&44// %/1"/1&// %3"41// %44/"44// 3"31// %&%03""// #"""34/// /// /// /// %/0 %%440/&1// %%440/&1// %"&%41// %0%3// %43401/// 34"31%// %4&&"%// ##4"31&// /// /// /// %/%/ %"%%#"0// %"%%#"0// %00"%&// "//0#// %1"3"0// // %1343"// #&0110/// /// /// /// %/% %"&3#331// %"&3#331// %%4&"/&// "/001// %1#/013// 04#3%// %0/0&//// #1"&1%&// /// /// /// %/%% %#/&4&3&// %#/&4&3&// %"""%4#// "0%1// %143"33// 0#"014// "/"3&0&// #311101// /// /// /// - 6! %-7!%%1 %1%//0! 8!9!%/"!!33&:!!- ;<! 8#-!%%1! "-!

3 % %! %!! %!!! %!!% #-! %!!" %!!"! 0/ 8 - %!!"!! %!!"!!% %!% )%!*+)%!%* %/ %#43#3#0" 034/&/#% /// /// ""1#"/& ""1#"/& /// /// &#03"#& %/% %&0301%3 %/"/&&" /// /// ""110# ""110# /// /// #30"#4/& 5"!%/" %#0&&0401# %/43"//1# /// /// %14///// %14///// /// /// #""1440// %/" %"&#3#"3 01"43"#&3 /// /// %%#&1/3& %%#&1/3& /// /// "3&01%" %/# %4%1%0"#44 %/0%&1404 /// /// /// 1&///// 1&///// /// /// &"#11%1/ %/& %/034%&/1% 0#/#/0&1# /// /// /// %4///// %4///// /// /// &3%&#03 %/4 %/1&""/#% 03//0"&// /// /// /// 0"#//// 0"#//// /// /// "1#"0&#% %/1 %/1/0%/%// %/%14&1// /// /// /// #31//// #31//// /// /// #""/#&// %/3 %"34%#4# %/14%13&// /// /// /// /1//// /1//// /// /// 433"04# %/0 %%//1%/// %%4/0%// /// /// 3/%//// 3/%//// /// /// 1#4/%3// %/%/ %%#3"#// %11"&3// /// /// &#%//// &#%//// /// /// 1%/&"// %/% %%01#&3// %%%0"31/// /// /// %0#//// %0#//// /// /// 43/%33// %/%% %"1%/3%4// %%3%30%"// /// /// 3//// 3//// /// /// 300/"// #- %/"?%/3! %

4 5 B!%1!% 4 &- " )*?)%* # )#!*+)#!%*+)#!"* +)#!#* #! #!! #!% #!%! #!" #!"! #!# #!#! %/?11430/14 %113443%# /// /// 34/0###4 /// 30%1%" /14 %&///// /// %/% 1&/%%/1 #%#13&" /// /// "103# /// //00"3#% /// #%34&&1 /// 5"!%/" 441#033 %&44140# /// /// 44%10#4" /// #43&14" /// %&"/4// /// %/" "04&#/1 0&4/%&/0 /// /// 44%10#4" /// %440%##" /// %4"/4/" /// %/#?4%0100 #%4%//0 /// /// 4300/#0 /// "%43#1/& 4% #30& /// %/& "%1#%&// #"1"4#// /// /// /// /// #%33&0// /// 3&/&// /// %/4 34%%3&3 ////// /// /// /// /// /// /// ////// /// %/1 /10&33// /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/3 3#%0#"4 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/0 440"1// /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%/ 4"0/%3// /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/% 4/1%0// /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%% ""&1&0// /// /// /// /// /// /// /// /// /// &-! "

5 C! %#"!"! 4- & &! &!! &!!! )&!*+)&!%* )&!!!*+)&!!!%* +)&!!!"* %/ 4%0104"# &1%104"# 3&/4#13 3&/4#13 %/% &%%&1 #1&334// 1##43// 1##43// 5"!%/" %33#%43% %10//1&3% #&%%0// #&%%0// %/" 44%%1#01 4""0%"01 #&%%301 #&%%301 %/# %#04#3// %"%&#0# /4/%#1%/ /4/%#1%/ &!!!% &!!!" /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// &!% &1///// "4"%&&1 %3"&// %3"&// 1#0"34 %/& 14#130// 14#130// &4&&#4// &4&&#4// /// /// /// %/4 04%%3&3 04%%3&3 /// /// /// /// /// %/1 /10&33// /10&33// /// /// /// /// /// %/3 3#%0#"4 3#%0#"4 /// /// /// /// /// %/0 440"1// 440"1// /// /// /// /// /// %/%/ 4"0/%3// 4"0/%3// /// /// /// /// /// %/% 4/1%0// 4/1%0// /// /// /// /// /// %/%% ""&1&0// ""&1&0// /// /// /// /// /// 4-!"4 1%/%! 8!9!!#&4%/"!!00-! #

6 A A C!%#% C C ! 3!% )!*?)%!* )!*+)#!*+)#!%*?8)%!*?)%!!%*- %/ 440"0/"& /// 4"#1"/& %#0%#1& %/% 4%%10&&&1 /// 3&4&/0%0 %%%3#0/#" 5"!%/" #3//#"/4 /// 4301#%# %"&%&/331 %/" &1&&&#"/" /// %4"#%3/ "%14%%%4# %/# 41/%#/0# /// %44&1/3 0&4#%%1 %/& &"44%/0# /// 4/"&"03 4/"&"03 %/4 #4003%"4 /// &4/4%#// &4/4%#// %/1 "/0/"0#"4 /// &%4""// &%4""// %/3 %%#1#&"// /// #413// #413// %/0 &3&&4// /// #/104&// #/104&// %/%/ 0#4#33// /// "&/3// "&/3// %/% ""&1&0// /// %0/1// %0/1// %/%% /// /// %%144%// %%144%// 1-!%#%! 3-5!"4! 1%/%! %/"?%/&! &

7 :!! 0! 8)%!!!*+)%!!"!*+ )&!*-D)* :! 0!% A!%## 0!" :! 0!# : : 8: - 0!& : 0- " 8: " 0!4 )0!&* : 8: " 88)!*?)&!!*-+)!%!*? 8)%!*?)%!!%*?)&!%*--D8)*? )&!!*- 88)%!!*?)%!!!*-+8)%!!"!*?)%!!"!!*? )%!!"!!%*-+8)&!*?)&!!*-+)0!&*-D8)*? )&!!*- 88)%!!*?)%!!!*- +8)%!!"!*?)%!!"!!*?)%!!"!!%*- +8)&!*?)&!!*-- D8)*?)&!!* !4! : : 0!1 0!1! )0!4*E)0!#* %/ 100F #&3F /// #&3F 3&F ///F ///F %/% 400F 4"F /// 4"F 3//F ///F ///F 5"!%/" 01F /%/F 1///// /%"F 1%/F ///F ///F %/" 114F &31F 4///// &0/F 14F ///F ///F %/# /"F &3"F ///// &3"F &%&F 113F 0"/F %/& 0/1F 4&#F /// 4&#F 13F 43%F 3"#F %/4 4&F 4&F /// 4&F 1"F 4&#F 3/4F %/1 &4#F &4#F /// &4#F 40#F 4&3F 4&3F %/3 #%0F #%0F /// #%0F 4&3F 1#F 1#F %/0 "%1F "%1F /// "%1F 4%F 40#F 40#F %/%/ "//F "//F /// "//F &3#F 4&3F 4&3F %/% %1F %1F /// %1F &#1F 4%F 4%F %/%% #"F #"F /// #"F &/F &3#F &3#F )0!4!*E)0!#* 0-! "4 1 0!4!! 4

8 @!%%4!"# 5 /- - %- B "- / /!!!%!"!"!!"!%!#!&!4 )!"!*+)!"!%* %/ /// /// /#1311%3# 0#1#%%3% "4%1%4// "4%1%4// /// "4#&"/#0/ /0//#&44 14%13"0& %/% /// 1&/%%/1 /&331#/% 1&&&/34 &%33##"& %#4&%&33 %3%"3#1 "10/%3#3 40&"3/40 #/ "!%/" /// 441#033 /"10"3/ %310#1""& &&/// &&/// /// 3##&#// 01###&// 3/41/// %/" /// "04&#/1 /40/&&14& %41%/%440 /// /// /// 14003/#4 3%%#3 &/33141% %/# /// /// /34%/& 303%0// &"1#1/"" "1#1/"" #/////// ###3"4// "#/&"3&// #040&1/ %/& "%1#%&// "%1#%&// /"&"#"// 0%&344// 41%##1# 1%##1# 4/////// /// /// 4/////// %/4 34%%3&3 34%%3&3 /4/43// 01%/31// /// /// /// /// /// /// %/1 /10&33// /10&33// /3&4/&3// %/0#1// /// /// /// /// /// /// %/3 3#%0#"4 3#%0#"4 44/"// %/4133"// /// /// /// /// /// /// %/0 440"1// 440"1// "3"#/%// %1&%// /// /// /// /// /// /// %/%/ 4"0/%3// 4"0/%3// 4&44/"// %43""%// /// /// /// /// /// /// %/% 4/1%0// 4/1%0// 0"4"4// %%%/"1%// /// /// /// /// /// /// %/%% ""&1&0// ""&1&0// %%%%3"#// %%1"44// /// /// /// /// /// /// /- 5! - 1&/? H 8 1&/11&/%"-! %- 6! "- 6 6! 1

9 !&!%"!&!%!&!%"!&!%!&!%" #-!&!%!&!%!&!%"!&!%!&! % %! %!! %!!! %!% %!%! %!%!! %!" %!"! %!"!% %/ #41&#3&& ##%&/#/ ##%&/#/ %004#1& %/"11"1& %/"11"1& &%/"%% ##%&/#% ##%&/#% %/% #&4&&43 #/41"%10 #/41"%10 %0"44#1% 3413&" 3413&" ##0%3% "314/1&& "314/1&& 5"!%/" 0&31/3# 3#/#/& 3#/#/& #&00##4# #&00##4# #&00##4# %/%0&"// 3#/#/& 3#/#/& %/" 0&1&#1 3/1/343 3/1/343 %"&3%#4# %"&3%#4# %"&3%#4# 004/#3 3/1/343 3/1/343 %/# 1%&"/0 4%4&%0/ 4%4&%0/ 1&143#// 1&143#// 1"143&// 000""4" 44/&%0/ 44/&%0/ %/& 4#&##1% 4"&411 /// /// /// /// 1%##1# 4#1&411 "#//// %/4 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/1 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/3 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/0 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%/ /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/% /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%% /// /// /// /// /// /// /// /// /// #- %!!!%!%!! %!"!%%!#!%!%!&! %!4!%!1!!%!3!!! 3

10 !&!%"!&!%!&! % %!# %!#! %!#!%!&!% %/"! 4/F!&! % &- 5!&!% %!& %!&! %!4 %!4! %!1 %!1! %/ "#"3#4/4# 44"3%1"/ 44"3%1"/ 3&"%303 3&"%303 /// /// /// /// %/% #/#&&%/// %0&/%144# %0&/%144# &43&#/% &43&#/% /// /// 3/031&&4 3/031&&4 5"!%/" 4%#4%// %4"%0#// %%#%/// "3%3440& "3%3440& /// /// %01%3#" %01%3#" %/" 4%410 %4"%0#// %4"%0#// "4114"%0 "4114"%0 /// /// 311/&34 311/&34 %/# 0&%#""// #0#"0/// 0/"/&3// #00%"1" #4%&#11" &""%31" &""%31" "%&%/%// "%&%/%// %/& /// /// /// 4#3101 4//// 4#3101 4//// #%33&3// #%33&3// %/4 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/1 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/3 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/0 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%/ /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/% /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%% /// /// /// /// /// /// /// /// /// &-5 4/F!&!% 6!&! % 9 I! 0

11 5 %/"! 4/F!&! % %!3 %!3! A "! A! 04 &%/! 8!9!B %!4&# :!!- "!% 6!0/ "!" "!# "!& %/! "!4 "!1 %/ /// /// %/% 5"!%/" %/" %/# %/& 3/031&&4 %01%3#" 311/&34 "%&%/%// #%33&3// 3/031&&4 %01%3#" 311/&34 "%&%/%// #%33&3// %/4 /// /// %/1 /// /// %/3 /// /// %/0 /// /// %/%/ /// /// %/% /// /// %/%% /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /

12 A! &!!!#!"!" 8!! - #! #!% #!" #!"! #!"!% #!"!" #!# %/ &1%104"# /// /// /// /// /// "&10%// %/% #1&334// /// /// /// /// /// /// 5"!%/" %10//1&3% /// /// /// /// /// /&#"// %/" 4""0%"01 /// /// /// /// /// /&#"// %/# %"%&#0# /// /// /// /// /// /// %/& 14#130// /// /// /// /// /// /// %/4 04%%3&3 /// /// /// /// /// /// %/1 0"0&33// /// /// /// /// /// /// %/3 1/%0#"4 /// /// /// /// /// /// %/0 &%0"1// /// /// /// /// /// /// %/%/ #00/%3// /// /// /// /// /// /// %/% #1/1%0// /// /// /// /// /// /// %/%% %#%/"// /// /// /// /// /// /// :! %#" K L #! K / %/"! H! 0!4!?0!4! 4! JJB 6!%#/!#D!%#/!3D!%#/!? ;< 6 8 -! M! 6 6! ;< 6! 4-5 &! 1-5 4!%#/!%#/

13 Załcznik nr Objanienia do zmiany wartoci przyjtych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Gminy Urzdów Zmiana dochodów wydatków przychodów i rozchodów- nastpiła w celu dostosowania do zmiany budetu gminy na rok 014 wprowadzonych zarzdzeniem nr 86/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014 zarzdzeniem nr 90/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014zarzdzeniem nr 91/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014 uchwał nr XLIV/33/14 Rady Gminy Urzdów z dnia 30 padziernika 014 rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014 zarzdzeniem nr 94/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014 I Dochody zostały zwikszone o kwot zł do kwoty zł w tym : 1 dochody biece - zostały zwikszone o kwot złdo kwoty zł) w tym:!"##!!!%&!) dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota złdotacja celowa z budetu pastwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów zarzdzanych na 16 listopada 014 r do Rady Gminy- kwota złdotacja celowa na wiadczenia z funduszu alimentacyjnego i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- kwota zł-dotacja na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota zł dotacja na dofinansowanie zakupu podrczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 014 r- Wyprawka Szkolna - kwota zł dotacja na wypłat zasiłków okresowych- kwota zł dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota złdotacja celowa otrzymana z budetu pastwa o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego doprodukcji rolnej- kwota złgrant rzdu USA na realizacj projektu Scenes from Urzdów in English - kwota zł dotacja celowa na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne -kwota zł dotacja celowa na organizowanie i wiadczenie specjalistycznych usług opiekuczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania-kwota złdotacja celowa na pomoc finansow realizowan na podstawie rzdowego programu wspierania osób uprawnionych do wiadczenia pielgnacyjnego- kwota zł

14 !* tj:! "# + z najmu i dzierawy- kwota zł Zmniejszenie - kwota zł! tj:""# dochody majtkowe - ostatecznie zostały zwikszone o kwot zł do kwoty zł )!"##!!!) %& "!" )* &+ ze sprzeday majtku- Zmniejszenie- kwota zł ze sprzeday majtku - kwota zł tj: z tytułu sprzeday nieruchomoci rolnej do kwoty zł II Wydatki ostatecznie zostały zwikszone o kwot zł do kwoty zł w tym : 1 wydatki biece- ulegały zmniejszeniom i zwikszeniom ostatecznie zwikszono o kwot zł do kwoty zł tj: zwikszenie o kwot złw tym na :pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota zł koszty organizacji wyborów zarzdzanych na 16 listopada 014 r do Rady Gminy - kwota zł- na wiadczenia z funduszu alimentacyjnego i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- kwota złdla Zespołu Szkół Ogólnokształccych- na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota złdla Zespołu Szkół Ogólnokształccych -na dofinansowanie zakupu podrczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 014 r- Wyprawka Szkolna - kwota zł na wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych z budetu pastwa - kwota zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota złzwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota zł na remont budynków OSP - kwota zł-"## )* " &0 " # " * " / #-" )01*"03)* 4# +5/5 # "-#*#- & -" *##03)"#!" * "8-: /" / 08#- )* # +&%;0

15 <- # &;0 6 # +&5;0 : # /5+ %&&+0 0- # 5;+dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne -kwota zł " # ""# " " " ;/ ##" " *## ;/ zmniejszenie-o kwot złtj:""##- &""# #" & 8!" rezerwa ogólna- kwota zł wydatki majtkowe- zwikszone ostatecznie zostały o kwot zł do kwoty zł) w tym: **6" -#"# 5++ <" &6" -#"?+% B 6" -#"# +%: <B ;0 6" )* " & " % " ## "" 3"# 5+C; + ) - " -#"# <"? &; & "#""" +5C 5 %& "" # & 8 # < + "!" )* 6" 6* #""# #" """A"" B & % - D " ## 5/C/+&;++& -# /;:!!*05/C/" :#)* % 6" -#"##5+: +5%& " ##5+: 6!* +% / " ## + / 6" "#"9 "3 - / #" " * & #" " + III Przychody zostały zwikszone o kwot *) złdo kwoty złtj z tytułu kredyty i poyczki na zadania inwestycyjne o *%;+%5 +5/%&

16 IVRozchody zostały zwikszone o kwot złdo kwoty zł tj: z tytułu 7)3 3#! )* &E 3" *%%%;/&***

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r. UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r.

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Projekt Cz 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 października 2012 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 października 2012 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-252 D Ą B R Ó W K A ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.41.2015 ZARZĄDZENIE NR 4 1 /2 0 1 5 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo

2009 rok Wyszczególnienie Plan Wykonanie - dotacje na zadania zlecone gminie na podstawie ustaw w szczególności;

2009 rok Wyszczególnienie Plan Wykonanie - dotacje na zadania zlecone gminie na podstawie ustaw w szczególności; Pyt.2 Informacja o dotacjach 2009 rok Wyszczególnienie Plan Wykonanie - dotacje na zadania zlecone gminie na podstawie ustaw w szczególności; 2.456.150,20 2.454.296,60 - dotacja celowa na zwrot części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/213/2013. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

UCHWAŁA NR XXXII/213/2013. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. UCHWAŁA NR XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 24 października 2013 roku. w sprawie: zmiany budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/249/14 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLII/249/14 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR XLII/249/14 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 września 2014 r. Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 17 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 17 maja 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0151/70/FB/2006 Wójta Gminy Korzenna z dnia 31 października 2006 r.

Zarządzenie nr 0151/70/FB/2006 Wójta Gminy Korzenna z dnia 31 października 2006 r. Zarządzenie nr 151/7/FB/26 Wójta Gminy Korzenna z dnia 31 października 26 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 26 w związku z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych.

Bardziej szczegółowo

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Uchw ała Nr 68/221/16 Zarządu Pow iatu Opoczyńskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sp rawie zmi an w budżecie n a 201 6 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. -Projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY ŚWILCZA. Rady Gminy Świlcza. z dnia 30 marca 2015 roku. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

RADA GMINY ŚWILCZA. Rady Gminy Świlcza. z dnia 30 marca 2015 roku. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza RADA GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr VI/ 33 /2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Do załącznika nr 5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r. tacje na zadania zlecone. Do Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/15 WÓJTA GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

ZARZĄDZENIE NR 157/15 WÓJTA GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków ZARZĄDZENIE NR 157/15 WÓJTA GMINY MIĘKINIA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok

Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Zarzdzenie Nr P.0151/ 112 /2005 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.12.2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 rok Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2016-2033 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Or.5.46.215 ZARZĄDZENIE Nr 46/215 z dnia 21 kwietnia 215 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 215 rok. Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2014 ROK W S T Ę P ========= Budżet gminy Stare Kurowo na 2014 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXV.208.2013 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/0050/2012 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 19/0050/2012 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 19/0050/2012 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl ZARZADZENIE NR 50/2009 WÓJTA GMINY W STARYM LUBOTYNIU Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2009 rok. Na podstawie art 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 899/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 899/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 899/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/09

ZARZĄDZENIE NR 369/09 ZARZĄDZENIE NR 369/09 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2009 rok. Na podstawie przepisów art. 186 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 85 /11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 listopada 2011 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011r

Zarządzenie Nr 85 /11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 listopada 2011 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011r Zarządzenie Nr 85 /11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011r Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 132/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2015-2029 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 903/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 903/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 903/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 350/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 350/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 350/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r.

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BARUCHOWO. z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BARUCHOWO. z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 46.2014 WÓJTA GMINY BARUCHOWO z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014 Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 331/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 331/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 331/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:

zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.: Zarządzenie Nr 730/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/134/2013 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 września 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/134/2013 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 września 2013 r. Uchwała Nr XXVII/134/2013 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r. 1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym: 1709_zał.2_autopoprawka str. 1 Autopoprawka Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany w zł Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e 600

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach ZARZĄDZENIE Nr 389/2014 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach

Bardziej szczegółowo

Wyk.2007zał.1i2 Załcznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu za 2007 rok WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Wyk.2007zał.1i2 Załcznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu za 2007 rok WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Wyk.2007zał.1i2 Załcznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu za 2007 rok WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Procent DZIAŁ Paragraf WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA DOCHODY OGÓŁEM 17 577 397,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00

DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: 15 164 858,00 z tego: Dochody gminy ogółem: 1 702 756,00 D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 roku Uchwała Nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY MIASTKOWO

UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY MIASTKOWO UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 221.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2014r. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. Na podstawie art. 257 pkt. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

I UCHWAŁA NR XXV/105/2008 RADY GMINY W ROKIETNICY z dnia 19 listopada 2008 roku

I UCHWAŁA NR XXV/105/2008 RADY GMINY W ROKIETNICY z dnia 19 listopada 2008 roku I UCHWAŁA NR XXV/105/2008 RADY GMINY W ROKIETNICY z dnia 19 listopada 2008 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r. UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo