ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 14.09.2015"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art. 54 ust. 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1 Zmianie ulega Załącznik nr 1 zarządzenia tj. Instrukcja w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. STAROSTA PAWEŁ PIASNY 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2015 Starosty Olkuskiego z dnia I N S T R U K C J A w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. I. Postanowienia ogólne 1. Właściwy obieg dokumentów pozwala na wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia, a także na archiwizowanie tych dokumentów w porządku ustalonym obowiązującymi przepisami. 2. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią następujące dokumenty (dowody księgowe) dotyczące powstałych, jak i mających nastąpić w przyszłości, operacji gospodarczych: 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów, takie jak: faktury, rachunki, nakazy płatnicze, wyroki sądowe, wyciągi bankowe, potwierdzenia sald, zwolnienia lekarskie, 2) zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentom, a wystawione przez komórki organizacyjne Starostwa, 3) wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz Starostwa, 4) zbiorcze dowody księgowe służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (dotyczy to operacji występujących masowo), 5) dowody korygujące poprzednie zapisy, 6) dowody zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego, 7) dowody rozliczeniowe ujmujące dokonane już zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 3. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dokument (dowód księgowy), stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i posiadający następujące cechy: 1) określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego, 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 2

3 3) opis operacji gospodarczej oraz jej wartość (w PLN), określoną także, jeśli to możliwe, w jednostkach naturalnych, 4) datę dokonania operacji i datę sporządzenia dowodu, jeżeli obie daty są różne, 5) podpis wystawcy dowodu oraz podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 6) stwierdzenie sprawdzenia dowodu oraz zakwalifikowania go do ujęcia w księgach rachunkowych, potwierdzone podpisami osób odpowiedzialnych, 7) oznaczony numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Wyjątek mogą stanowić opłaty za parkowanie pojazdów i przejazdy w czasie podróży służbowej płatnymi autostradami, opłaty za viatoll itp., których koszt rozliczany jest na podstawie paragonu oraz bilety wstępu, z uwagi na brak możliwości uzyskania faktury lub rachunku. 4. Dokumenty księgowe winny być sporządzone w sposób staranny, czytelny i trwały. Szczególnie dotyczy to faktur wystawionych przy użyciu komputera. Podpisy na dokumentach składa się odręcznie. 5. Dowód księgowy wystawiony w walutach obcych powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Przeliczenie to należy zamieścić bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego potwierdza odpowiedni wydruk. 6. W uzasadnionych przypadkach, np. dokonując przedpłat na szkolenia pracowników czy prenumeratę czasopism, do momentu otrzymania faktury, stosuje się fakturę proforma lub dowód zastępczy (pismo) wystawiony przez wydział merytoryczny, polecający dokonanie zapłaty. 7. W dokumentach księgowych niedopuszczalne jest dokonywanie poprawek przez wymazywanie i przerabianie danych. Błędy w dokumentach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można poprawiać jedynie poprzez odpowiednie dokumenty korygujące zawierające sprostowanie wraz z jego opisem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymanie czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie poprawnych zapisów oraz złożenie podpisu przez osobę 3

4 sporządzającą dokument, sprawdzającą pod względem merytorycznym lub kontrolującą pod względem formalno-rachunkowym. Nie można poprawiać pojedynczych liter w słowie lub cyfr w liczbie. Błędy stwierdzone w umowach wymagają sprostowania w drodze aneksu lub umowy. II. Obieg dokumentów 1. Obieg dokumentów księgowych to system przekazywania dokumentów od chwili ich sporządzenia, względnie wpływu do Starostwa z zewnątrz, aż do momentu ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach rachunkowych. 2. Poszczególne dokumenty mają różne drogi obiegu. Bez względu na rodzaj dokumentów należy zawsze dążyć do tego, aby ich obieg odbywał się najkrótszą i najprostszą drogą. 3. W celu ustalenia, czy dokument księgowy odpowiada stawianym wymogom należy go sprawdzić pod względem celowości, merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Kontrola celowości polega na zbadaniu, czy operacja gospodarcza wyrażona w dowodzie księgowym jest celowa, zgodna z planem finansowym na dany rok budżetowy i z obowiązującymi przepisami, oraz czy uwzględnia zasadę oszczędności wydatków. Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy przedstawione w dokumencie księgowym zdarzenie gospodarcze jest zgodne z rzeczywistością i obowiązującym prawem, zawartymi umowami oraz procedurami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych. Ważne znaczenie merytoryczne mają również takie elementy dowodu jak: identyfikacja podmiotowa i przedmiotowa, prawidłowe nazewnictwo dokonanych operacji, właściwy pomiar ilościowy i wartościowy, informacje o sposobie i terminie płatności, dane o rachunku bankowym. Zadaniem dokonującego kontroli merytorycznej jest również zadbanie o wyczerpujący opis operacji gospodarczej, wskazanie klasyfikacji budżetowej wydatku lub dochodu, uzyskanie potwierdzenia odbioru czy przekazania towary lub wykonania usługi, a także w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje o wpisie do odpowiedniej ewidencji i nadaniu numeru inwentarzowego. Informacje te zamieszcza się na odwrocie dokumentu, a w przypadku braku miejsca, na dołączonej kartce papieru. 4

5 Kontrola merytoryczna i celowości należy do obowiązków dyrektorów wydziałów, kierujących komórkami organizacyjnymi lub osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, zwanych dalej dysponentami, realizujących plan finansowy Starostwa. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej i celowości zawiera załącznik nr 1 do Instrukcji. Kontrola formalno-rachunkowa polega na sprawdzeniu, czy dokument został wystawiony w sposób technicznie prawidłowy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, czy operacja gospodarcza została poddana kontroli celowości i merytorycznej, oraz czy dowód jest wolny od błędów rachunkowych. Dla osoby dokonującej kontroli pod względem formalnorachunkowym należy również nadanie dowodowi księgowemu numeru oraz dekretacja dokumentu zgodnie z zakładowym planem kont. Czynności te wykonują pracownicy Wydziału Rachunkowości i Wydziału Budżetu. Wykaz uprawnionych osób zawiera załącznik nr 2 do Instrukcji. Dekretacja, jako ogół czynności związanych z przygotowaniem dokumentów do księgowania, obejmuje następujące etapy: 1) segregacja dokumentów, która polega na wyłączeniu z ogółu dokumentów wpływających do Wydziału Rachunkowości i Wydziału Budżetu tych, które nie podlegają księgowaniu, podziale dowodów księgowych na jednorodne grupy np. dotyczące dochodów, wydatków, funduszy, gotówkowe i bezgotówkowe, a także kontroli kompletności dokumentów na oznaczony dzień, miesiąc (raporty kasowe, wyciągi bankowe), 2) oznaczenie sposobu księgowania, polegające na wskazaniu odpowiednich kont, na których księgowana jest operacja gospodarcza, dysponenta którego dotyczy, miesiąca księgowania kosztów, jeżeli dokument wpłynął do Wydziału Rachunkowości po miesiącu którego dotyczy. W ciągu roku w koszty poprzedniego okresu sprawozdawczego księguje się dokumenty, które dotyczą poprzedniego miesiąca i wpłyną do Wydziału Rachunkowości do 2-go dnia miesiąca następnego. Natomiast wszystkie dokumenty dotyczące kosztów poprzedniego roku, podlegają księgowaniu do tego okresu do momentu sporządzenia bilansu za dany rok. Powyższa zasada dotyczy również wskazania przez dysponenta okresu księgowania zaangażowania wydatków. 5

6 4. Dokonanie kontroli celowości, merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentu musi być odpowiednio uwidocznione za pomocą daty oraz podpisu osoby sprawdzającej. 5. Dokumenty, które nie zostały poddane kontroli i nie spełniają obowiązujących wymogów, nie mogą być zadekretowane i dopuszczone do ewidencji księgowej. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, kontrolujący: 1) bezzwłocznie zwraca nieprawidłowe dokumenty wystawcy lub dysponentowi celem dokonania zmian lub uzupełnień, 2) odmawia podpisu dokumentów nierzetelnych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązujących przepisami. 6. Główny Księgowy dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Dowodem dokonania przez Głównego Księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Kontrola ta polega również na parafowaniu (przed podpisaniem przez Starostę lub upoważnioną osobę) umów, zamówień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązania. W razie ujawnienia nieprawidłowości w przedstawionym dokumencie, Główny Księgowy zwraca dokument dysponentowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia ich podpisania. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynie Główny Księgowy zawiadamia pisemnie Starostę, który może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji. W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy ma prawo żądać od dysponentów, w formie ustnej lub pisemnej, niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień. W przypadku nieobecności Głównego Księgowego wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dotyczących operacji gospodarczych i finansowych dokonuje osoba go zastępująca. W przypadku nieobecności Głównego Księgowego i osoby go zastępującej kontroli tej dokonuje Skarbnik Powiatu. Dowody księgowe dotyczące powiatu podpisywane są przez Skarbnika lub osobę go zastępującą. 6

7 7. Dowody stanowiące podstawę wydatku podlegają zatwierdzeniu do wypłaty przez Starostę lub Wicestarostę. W przypadku ich nieobecności zatwierdzania do wypłaty dokonuje Sekretarz. 8. Sprawdzenie dowodów wewnętrznych, tak pod względem merytorycznym jak i formalno-rachunkowym, nie może być powierzone tym samym pracownikom, którzy sporządzali te dokumenty. Nie jest dopuszczalne, aby pracownikowi wydającemu dyspozycje w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi powierzone były równocześnie czynności polegające na wykonaniu tych dyspozycji, np. funkcje kasjera, dokonującego zakupu materiałów i wyposażenia. 9. Wszystkie dokumenty księgowe wpływające do Starostwa za pośrednictwem poczty, podlegają rejestracji w kancelarii Ogólnej Referatu Administracyjnego Wydziału Organizacyjnego (data, numer wpływu, podpis) a następnie przekazywane są (za potwierdzeniem odbioru) właściwym dysponentom, którzy dokonują kontroli merytorycznej. Dokument księgowy odbierany bezpośrednio przez pracownika Starostwa u wystawcy, musi być opatrzony datą i podpisem odbierającego. 10. W celu zaksięgowania wszystkich dokumentów w obowiązującym terminie i zachowania ich chronologii oraz dla sporządzenia wymaganych sprawozdań, dokumenty księgowe winne być przekazane do wydziału Rachunkowości niezwłocznie po ich podpisaniu, a w przypadku faktur, dyspozycji uruchomienia wydatków lub przekazania dotacji co najmniej na pięć dni roboczych przed wymaganym terminem płatności. 11. Sprawdzony i zatwierdzony dowód księgowy stanowi podstawę wypłaty, której należy dokonywać głównie w formie bezgotówkowej, a tylko w uzasadnionych przypadkach gotówką w kasie Starostwa. 12. Dysponenci realizujący plan finansowy Starostwa odpowiedzialni są za realizację dochodów i przychodów oraz za prawidłowe wydatkowanie środków budżetowych, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. III. Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych. 1. Zaangażowanie to wytworzenie przez dysponenta środków budżetowych takiej sytuacji prawnej, która w przyszłości spowoduje konieczność zapłaty. Zaangażowanie jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatków, a także 7

8 obejmuje wartość wydatkowanych kwot w ramach zatwierdzonego planu finansowego Starostwa. Wartość zaangażowania nie może przekraczać limitu wydatków zaplanowanych dla danego roku budżetowego. 2. Ewidencję zaangażowania wydatków należy prowadzić według podziałek klasyfikacji budżetowej. Podstawowymi dokumentami określającymi wartość zaangażowania wydatków są wszelkiego rodzaju umowy, porozumienia, decyzje. W treści tych dokumentów musi być określona klasyfikacja budżetowa wydatków, np. zapis Należność płatna z działu.. rozdz W umowie należy zapisać, gdy należność za miesiąc grudzień będzie regulowana w styczniu następnego roku, ponieważ stanowi zaangażowanie roku następnego. Egzemplarz (oryginał) podpisanej umowy, porozumienia dysponent niezwłocznie przekazuje do Wydziału Rachunkowości. 3. Umowy wieloletnie podlegają ewidencjonowaniu zaangażowania z podziałem wydatków na poszczególne lata realizacji oraz według klasyfikacji budżetowej. 4. Zaangażowanie wydatków wynikających z zawartych umów o pracę dysponent sporządza na dokumencie Polecenie księgowania zaangażowania wydatków, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji. Kwoty wynagrodzeń wynikające z angaży, pomnożone przez 12 miesięcy stanowią zaangażowanie danego roku budżetowego. Za cały rok sporządza się również Polecenie księgowania zaangażowania wydatków dotyczące wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dokument Polecenie księgowania zaangażowania wydatków dotyczący rocznego zaangażowania należy przekazywać do Wydziału Rachunkowości do 31 stycznia danego roku. 5. W przypadku rozwiązania lub zawarcia umowy o pracę w trakcie roku budżetowego, należności z tytułu nagrody jubileuszowej, odprawy a także innych zmian (np. wypłata wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego) dysponent sporządza Polecenie księgowania zaangażowania wydatków na bieżąco i przekazuje niezwłocznie do Wydziału Rachunkowości. Dotyczy to również korekt naliczenia odpisu na ZFŚS. 6. Zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień płacone w miesiącu 8

9 styczniu następnego roku są zaangażowaniem roku następnego, co należy uwzględnić w Poleceniu księgowania zaangażowania wydatków. 7. Na dokumencie Polecenie księgowania zaangażowania wydatków sporządza się zaangażowanie z tytułu diet radnych, a także korekty (zmniejszenia) wynikające z rozliczenia pobranych zaliczek, ryczałtów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i innych. 8. Do wydatków, które nie zostały poprzedzone zawarciem umowy nie sporządza się oddzielnego dokumentu określającego wartość zaangażowania. Wydatkami tego typu są między innymi: wypłata zaliczki, rozliczenie kosztów podróży służbowych, faktury i rachunki za media i drobne zakupy oraz pisma dysponentów polecające dokonanie wydatku. W takich przypadkach, oprócz opisu merytorycznego i klasyfikacji budżetowej wydatku, na dokumencie wydatkowym określa się wartość zaangażowania poprzez wpisanie kolorem zielonym następującego wyrażenia Zaangażowanie za (miesiąc i rok) dział. rozdz kwota Zaangażowanie wydatków budżetowych ewidencjonowane jest na kontach pozabilansowych zgodnie z zakładowym planem kont. Odrębne dokumenty księgowe dotyczące zaangażowania wydatków podlegają wspólnej ewidencji (numeracji) z dokumentami wydatkowymi i tak jak one oznaczane są literą W. IV. Gospodarka kasowa 1. Ewidencję obrotów gotówkowych w kasie Starostwa prowadzi się przy użyciu programu komputerowego DISTRICTUS kasa urzędu. 2. Podjęcie gotówki do kasy (realizacja czeku) następuje według klasyfikacji budżetowej zatwierdzonych do wypłaty dokumentów księgowych. Jej określenia dokonuje się na dowodzie wewnętrznym Polecenie podjęcia gotówki do kasy Starostwa Powiatowego w Olkuszu. 3. Gotówka podejmowana z rachunku bankowego do kasy winna być przeznaczona tylko na cele określone przy jej podejmowaniu. 4. Gotówka podjęta z banku na określone cele może być przechowywana w kasie przez okres nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, a po tym terminie winna być odprowadzona na rachunek bankowy, z którego nastąpiło podjęcie. Ustala się, że stan gotówki w kasie na koniec każdego dnia nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 PLN. 9

10 5. Do kasy Starostwa przyjmowane są wpłaty stanowiące dochód budżetu powiatu a także sumy do rozliczenia tj. opłaty ewidencyjne, opłaty skarbowe. Środki przyjęte do kasy muszą być odprowadzone na właściwy rachunek bankowy. Nie wolno nimi pokrywać wydatków. Odprowadzenie przyjętych kwot następuje w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Przy przekazywaniu gotówki do banku należy określić źródło jej pochodzenia oraz klasyfikację budżetową. Kasa przyjmuje także wpłaty gotówkowe wynikające z rozliczenia zaliczek pobranych przez pracowników na poczet wydatków związanych z poleceniem wyjazdu służbowego. Kasjer jest odpowiedzialny za odprowadzenie do banku przyjętych wpłat w ostatnim roboczym dniu roku kalendarzowego. 6. Dowodami wpływu gotówki do kasy są: 1) wewnętrzne formularze wpłat z tytułu opłat skarbowych oraz opłat geodezyjnych, 2) dowody wpłat KP generowane przez system komputerowy przy przyjmowaniu opłat komunikacyjnych, sporządzane na podstawie ustnego zgłoszenia petenta w zakresie danych osobowych oraz dowodu wystawionego przez Wydział Komunikacji i Transportu w zakresie wysokości wnoszonej opłaty, 3) dowody wpłat KP generowane przez system komputerowy m.in. na przyjęcie gotówki z banku na podstawie czeku, przyjęcie niewykorzystanej zaliczki pobranej na koszty podróży służbowych lub zakupy gotówkowe, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy i inne. 7. Wypłat gotówki z kasy dokonuje się na podstawie źródłowych dowodów księgowych uzasadniających wypłatę, a mianowicie: faktur, rachunków oraz wniosków na zaliczkę. Natomiast wypłaty wynikające z list płac dokonuje się na podstawie dowodów wypłat KW, które nie mogą być wystawiane przez kasjera lecz przez osobę zlecającą wypłatę (na podstawie dokumentów źródłowych). 8. Przedkładane w kasie do realizacji dowody muszą być sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Zrealizowane dowody wypłat gotówkowych muszą być oznaczone datą wypłaty oraz numerem i pozycją raportu kasowego, a także numerem dowodu. 10

11 9. Przy wypłacaniu gotówki osobom nieznanym, kasjer żąda okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość odbiorcy, odnotowując jego serię i numer na dowodzie wypłaty. Jeżeli dowód wypłaty opiewa na więcej niż jedną osobę, wówczas każdy odbiorca okazuje dowód tożsamości i kwituje oddzielnie kwotę otrzymanej przez siebie gotówki. 10. Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w dowodzie wypłaty, fakt ten należy odnotować na dowodzie wypłaty, a upoważnienie dołączyć do dowodu wypłaty. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisu dokonane przez notariusza, urząd administracji publicznej, zakład pracy lub zakład opieki zdrowotnej w przypadku przebywania na leczeniu osoby wystawiającej upoważnienie. 11. Wszystkie dowody kasowe ujmuje się w raportach, sporządzanych oddzielnie dla wypłat i rodzajów wpłat. Dowody te należy wpisywać do raportu kasowego w dniu, w którym zostały zrealizowane. Raporty sporządza kasjer w dwóch egzemplarzach. Raport kasowy sporządzany jest codziennie, jeśli dokona się choćby jednej operacji wpłaty lub wypłaty. Natomiast raport kasowy dotyczący wpłat z tytułu opłaty skarbowej sporządza się co najmniej dwa razy w miesiącu. 12. W dniu następnym po zamknięciu raportu kasowego oraz podpisaniu, kasjer przekazuje go wraz z dokumentacją źródłową do księgowości, gdzie następuje jego sprawdzenie i ujęcie w księgach rachunkowych. Rozchód gotówki z kasy bez właściwego udokumentowania podczas kontroli stanowi niedobór kasowy obciążający kasjera. 13. Gotówkę, czeki, papiery wartościowe, druki ścisłego zarachowania oraz pieczęcie należy przechowywać w kasie pancernej pod osobistą odpowiedzialnością kasjera. Pracownik przejmujący obowiązki kasjera składa pisemne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, które przechowywane jest w jego aktach osobowych. Klucze do kasy przechowuje kasjer. Duplikaty kluczy są zdeponowane w Kancelarii Niejawnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Każdorazowe przekazanie kasy innej osobie należy dokonać na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w obecności Głównego Księgowego lub osoby go zastępującej. W razie nagłej nieobecności kasjera, kasę otwiera się 11

12 komisyjnie zapasowymi kluczami. Z czynności tej sporządza się pisemny protokół, w którym obowiązkowo określa się wartości znajdujące się w kasie. 14. Wszelkie decyzje związane z wydatkowanie środków publicznych winny zmierzać do stosowania obrotu bezgotówkowego. Występowanie obrotu gotówkowego winno być ograniczone do niezbędnego minimum. V. Dokumentacja wypłat wynagrodzeń. 1. Wydział Organizacyjny przekazuje na bieżąco do pracownika Wydziału rachunkowości odpowiedzialnego za sporządzanie kart wynagrodzeń i list płac wszystkie dokumenty źródłowe stanowiące bezpośrednią podstawę do ich założenia. Dokumentami tymi są: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, decyzje Starosty o przyznaniu nagród, zwolnienia lekarskie, decyzje Starosty o rozwiązaniu stosunku pracy, urlopach wychowawczych, odprawach pieniężnych, nagrodach jubileuszowych, ekwiwalentach, dodatkach itp. 2. Naliczanie wynagrodzeń, diet radnych i innych należności następuje przy użyciu programu komputerowego Districtus KPL system kadrowo-płacowy. Listy płac nie mogą zawierać poprawek, a w szczególnych przypadkach poprawienie błędu może nastąpić poprzez skreślenie błędnej kwoty i wpisanie poprawnych zapisów oraz złożenie podpisu przez osobę sporządzającą. 3. Wszystkie potrącenia z listy płac (z wyjątkiem określonych ustawowo) muszą być udokumentowane prawomocnymi wyrokami sądowymi, nakazami egzekucyjnymi względnie oświadczeniami pracowników upoważniającymi do dokonania potrąceń. 4. Listy płac sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty stanowią podstawę wystawienia czeku gotówkowego oraz przelewów bankowych na rachunki osobiste pracowników i odprowadzenia potrąceń, a także rozliczeń z ZUS. 5. W przeddzień wypłaty komórka płac wystawia dowody wypłat KW i przekazuje je kasjerowi po uprzednim zatwierdzeniu do wypłaty. Nie odebrane w terminie wynagrodzenia podlegają zwrotowi na rachunek bankowy. Zwrotu dokonuje kasjer. 12

13 6. Wynagrodzenia w formie bezgotówkowej podlegają wypłacie w ciągu ostatnich 7 kalendarzowych dni miesiąca, za wyjątkiem grudnia, w którym z uwagi na roczne rozliczenia oraz układ dni wolnych w kalendarzu, dopuszcza się wypłatę w ciągu 10 ostatnich kalendarzowych dni miesiąca. Wypłata wynagrodzeń gotówką w kasie Starostwa następuje w okresie 2 ostatnich dni roboczych miesiąca. 7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło z osobą fizyczną jest lista płac. Umowę zlecenia (o dzieło) sporządza się w czterech egzemplarzach, z zachowaniem przepisów (termin zgłoszenia) o ubezpieczeniu społecznym. Umowę sporządza dysponent i parafuje ją łącznie z radcą prawnym i głównym księgowym oraz podpisuje ją zleceniobiorca i Kierownik jednostki. Jeden egzemplarz umowy po podpisaniu należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Rachunkowości. Jest ona podstawą księgowania zaangażowania. VI. Dokumentacja kosztów podróży służbowych. 1. Koszty podróży służbowych pracowników rozliczane są na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wystawionego przez Wydział Organizacyjny i podpisanego przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza lub Dyrektora Wydziału. Polecenie wyjazdu służbowego dla Starosty podpisuje wyznaczona przez Starostę osoba zastępująca lub Sekretarz Powiatu. Polecenie wyjazdu służbowego dla radnego Powiatu Olkuskiego podpisuje Przewodniczący Rady Powiatu, a dla Przewodniczącego Wiceprzewodniczący. W poleceniu wyjazdu służbowego należy określić czas, miejsce (od do) i cel wyjazdu, a także określić środek transportu. 2. W przypadku częstych podróży służbowych możliwe jest wystawienie zbiorczego polecenia wyjazdu służbowego w którym ujęte byłyby wszystkie delegacje planowane na okres 1 tygodnia. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest zawsze siedziba Starostwa. W uzasadnionych przypadkach (niższe koszty podróży) miejscem rozpoczynającym i kończącym podróż służbową może być miejscowość zamieszkania, chyba że Starosta zadecyduje inaczej. 4. Zlecenia wyjazdu służbowego prywatnym samochodem pracownika może dokonać Starosta lub osoba przez niego upoważniona. Podczas nieobecności 13

14 Starosty i osoby przez niego upoważnionej zlecenia wyjazdu służbowego prywatnym samochodem pracownika dokonuje Wicestarosta. 5. Pracownikowi oraz radnemu z tytułu podróży służbowej może być wypłacona zaliczka, której podstawę wypłaty stanowi wniosek zaliczkobiorcy podpisany przez Głównego Księgowego lub osobę go zastępującą (a w razie ich nieobecności przez Skarbnika Powiatu) oraz zatwierdzony do wypłaty. 6. Delegowany, na dowód odbytej podróży służbowej, winien uzyskać potwierdzenie tego faktu (pieczątka, podpis z datą) na druku polecenia wyjazdu służbowego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest potwierdzenie pobytu lub wykonania celu wyjazdu służbowego przez delegującego. 7. Delegowany w ciągu 14 dni od zakończenia podróży służbowej, zobowiązany jest do przedłożenia w Wydziale Organizacyjnym własnoręcznie wypisanego rozliczenia kosztów podróży służbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. W przypadku, gdy koszty delegacji rozliczane są z planu wydatków wydziału innego niż Wydział Organizacyjny, rozliczenie kosztów podróży służbowej przed przedłożeniem winno być sprawdzone pod względem merytorycznym przez odpowiedniego dysponenta, realizującego plan finansowy Starostwa. Nie dochowanie terminu rozliczenia powoduje nie wypłacenie kosztów podróży służbowej. 8. Rachunek kosztów podróży, po sprawdzeniu merytorycznym i formalnorachunkowym oraz zatwierdzeniu do wypłaty, przekazywany jest do realizacji. W przypadku pobrania zaliczki, rozliczenie kosztów obejmuje dopłatę delegowanemu, względnie zwrot niewykorzystanej części zaliczki do kasy lub na konto bankowe Starostwa. 9. W przypadku nie rozliczenia w terminie pobranej przez pracownika zaliczki należy ją potrącić z najbliższego wynagrodzenia za pracę na podstawie pisemnej informacji pracownika odpowiedzialnego za te rozrachunki. 14

15 10. Miesięczne ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zgodnie z zawartymi umowami, wypłacane są w formie bezgotówkowej na podstawie list płac. 11. Powyższe zasady obowiązują także do rozliczenia kosztów polecenia służbowego dla radnych Rady Powiatu w Olkuszu. VII. Dokumentacja sum do rozliczenia. 1. W przypadku niemożności dokonania zakupu z odroczonym terminem płatności osobom dokonującym wydatków gotówkowych może być udzielona zaliczka. Kierowcom służbowych samochodów można udzielić stałej zaliczki na zakup paliwa, olejów, płynów, akcesoriów samochodowych itp. 2. Podstawa wypłaty zaliczki jest druk Wniosek o zaliczkę wystawiany przez wnioskodawcę. We wniosku należy szczegółowo określić rodzaj wydatku i jego klasyfikację budżetową oraz zaangażowanie. Wniosek o zaliczkę podlega sprawdzeniu i podpisaniu pod względem merytorycznym oraz zatwierdzeniu do wypłaty. Środki na wypłatę zaliczki pobierane są z rachunku bankowego na podstawie czeku. 3. Rozliczenie zaliczki następuje przy pomocy formularza Rozliczenie zaliczki, do którego dołącza się opisane oraz sprawdzone i podpisane pod względem merytorycznym faktury. Komplet dokumentów z rozliczenia zaliczki przekazywany jest do wydziału Rachunkowości, gdzie dokonywana jest kontrola formalno-rachunkowa, a następnie podlegają one zatwierdzeniu do wypłaty. 4. Nie wykorzystana kwota zaliczki podlega wpłaceniu do kasy na podstawie dowodu wpłaty KP a następnie odprowadzeniu na rachunek bankowy, z którego nastąpiło podjęcie. 5. Rozliczenie zaliczki następuje w określonym na wniosku terminie, który nie może być dłuższy niż trzy dni od daty pobrania zaliczki. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony. Stałą zaliczkę należy rozliczyć najpóźniej do dnia 20 grudnia danego roku. 6. Nie rozliczone w terminie zaliczki potrącane są z najbliższego wynagrodzenia za pracę na podstawie pisemnej informacji kasjera składanej do pracownika sporządzającego listy płac. 15

16 VIII. Dokumentacja obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. 1. Ewidencję wartościową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Starostwa prowadzi Wydział Rachunkowości. Wydział ewidencjonuje również na kontach bilansowych nieruchomości powiatu nie będące w użytkowaniu przez jednostki organizacyjne powiatu. Natomiast wszystkie nieruchomości (budynki, budowle i grunty) oddane w nieodpłatne użytkowanie ZOZ w Olkuszu oraz grunty w wieczystym użytkowaniu podlegają ewidencji pozabilansowej. 2. Ewidencję ilościowo-wartościową i ilościową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Starostwa prowadzi Wydział Organizacyjny. 3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Starostwa jest prowadzona w programie komputerowym DISTRICTUS Środki trwałe. 4. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu jako kwotę należną sprzedającemu, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem, takie jak: transport, załadunek, ubezpieczenia w drodze, rozładunek, montaż. 5. Wydział Organizacyjny odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami trwałymi. Do jego obowiązków należy prawidłowe i bieżące wprowadzanie do programu danych o zakupionych, nieodpłatnie otrzymanych oraz zużytych środków trwałych, a także bieżące nanoszenie numerów inwentarzowych środków trwałych umożliwiających ich identyfikację. W poszczególnych pomieszczeniach umieszcza się spisy inwentarza. 6. Za właściwe użytkowanie, przechowywanie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą środków trwałych odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy wydziałów i pracownicy bezpośrednio użytkujący te środki. 7. Dowodami stanowiącymi podstawę księgowania przychodów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są: 1) faktura VAT, rachunek, 2) protokół odbioru obiektów powstałych w procesie inwestycyjnym, 3) protokół przyjęcia środka trwałego z innych jednostek, np. w przypadku nieodpłatnego otrzymania, 4) decyzje organów przekazujących mienie jednostek, 5) zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (w zakresie nadwyżek), 6) akt darowizny lub spadku. 16

17 Przyjęcie środka trwałego na stan majątku następuje na podstawie dowodu przyjęcia składnika majątkowego do używania OT-odbiór środka trwałego lub PT-przekazanie środka trwałego wystawionego w oparciu o wyżej wymienione dowody księgowe. Dokument OT wystawia Wydział Organizacyjny. W przypadku zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych niewymagających montażu, dokument OT należy sporządzić w dniu faktycznego przyjęcia środka trwałego, natomiast dla środków trwałych powstałych w wyniku procesu inwestycyjnego, podstawą wystawienia dowodu OT jest protokół zakończenia inwestycji. Protokół zakończenia inwestycji sporządza Wydział Inwestycji i Rozwoju i niezwłocznie przekazuje go do Wydziału Organizacyjnego. Kwoty poniesionych nakładów inwestycyjnych na poszczególne obiekty należy uzgodnić z Wydziałem Rachunkowości. Dokument OT sporządza się w trzech egzemplarzach: 1) oryginał dla Wydziału Rachunkowości, 2) pierwsza kopia dla komórki organizacyjnej przyjmującej środek trwały w użytkowanie, 3) druga kopia dla Wydziału Organizacyjnego prowadzącego księgi inwentarzowe. W przypadku zakończenia inwestycji zrealizowanej w obcym (nie Starostwa) środku trwałym, Wydział Inwestycji i Rozwoju przekazuje dokumenty przekazania tych nakładów innej jednostce. Jeden komplet dokumentów przekazują do Wydziału Rachunkowości celem dokonania stosownych zapisów w ewidencji księgowej. 8. Dowody przychodu takich środków trwałych jak: budynki, budowle, maszyny i środki transportu powinny zawierać dodatkowe dane, np. datę produkcji, datę budowy, numer fabryczny, dane techniczne charakteryzujące dany przedmiot oraz specyfikację jego części składowych. Szczegółowe informacje musi posiadać także przyjęty do użytkowania zestaw komputerowy (konfiguracja, oprogramowanie). 9. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, w drodze przekazania ewidencjonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego PT, wystawionego przez jednostkę przekazującą. Jeden egzemplarz protokołu po podpisaniu i wprowadzeniu danych do programu, przekazywany jest do Wydziału Rachunkowości. 17

18 10. Dowodami rozchodu środków trwałych są protokoły postawienia w stan likwidacji, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania nieodpłatnego PT, protokoły szkód, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (w zakresie niedoborów) lub pokwitowanie odbioru kupującego. 11. Środki trwałe przekazywane nieodpłatnie innym użytkownikom wyksięgowuje się z ewidencji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego PT, wystawianego przez Wydział Organizacyjny lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 4 egzemplarzach i podpisanego przez Starostę. Wszystkie egzemplarze przekazuje się do jednostki przejmującej, a po ich podpisaniu, dwa egzemplarze wracają do Starostwa jeden dla wydziału wystawiającego dokument, drugi dla Wydziału Rachunkowości. 12. Podstawą zdjęcia z ewidencji środków trwałych zużytych lub zniszczonych są protokoły sporządzone przez komisję likwidacyjną dowód LT i zatwierdzone przez Starostę. W protokole winien być określony sposób zagospodarowania ewentualnie otrzymanego materiału, złomu itp. 13. Środki trwałe o niskiej wartości podlegają ewidencji ilościowej lub ewidencji w imiennych kartotekach pracowników prowadzonych w Wydziale Organizacyjnym. Przedmioty podlegają rozliczeniu z chwilą ustania stosunku pracy. 14. Zasady użytkowania środków trwałych: 1) nabyte przez Starostwo środki trwałe są przekazywane użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu czynności określonych w punktach 3 i 5 za pośrednictwem dowodu OT (przyjęcie środka trwałego). 2) użytkownicy środków trwałych tj. dyrektorzy komórek organizacyjnych odpowiadają za ich prawidłową eksploatację i stan techniczny oraz dbają o to, aby w każdym pomieszczeniu znajdował się aktualny spis. 3) celem zapewnienia racjonalnej gospodarki i obniżenia kosztów, użytkownicy środków trwałych są zobowiązaniu do okresowej analizy ich wykorzystania oraz ujawnienia środków nie wykorzystanych lub wykorzystanych w znikomym stopniu. 4) w przypadku, gdy określony środek trwały jest zbędny, użytkownik zgłasza ten fakt Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego, który dokonuje analizy możliwości jego wykorzystania przez innych użytkowników. Jeżeli stwierdzi brak takiej możliwości, występuje do Starosty z uzasadnioną propozycją jego zbycia lub nieodpłatnego przekazania, ewentualnie likwidacji. 18

19 5) cenę zbycia ustala się w oparciu o wartość księgową pomniejszoną o stopień zużycia lub cenę rynkową. IX. Ewidencja złożonych gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych oraz innych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów 1. Ewidencję gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów prowadzi kasjer. 2. Ewidencja ta musi zawierać, co najmniej następujące dane: numer kolejny przyjętej gwarancji, określenie rodzaju przyjętego dokumentu, określenie jednostki, od której przyjęto dokument, termin ważności dokumentu, datę przyjęcia dokumentu, podpis kasjera przyjmującego dokument, datę zwrotu dokumentu oraz podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu. 3. Gwarancje przechowywane są w kasie jednostki, w odpowiednio opisanym segregatorze. X. Archiwizacja dokumentów księgowych. 1. Dokumenty księgowe przekazywane do archiwum winny być kompletowane latami kalendarzowymi, kategoriami, pakowane w paczki, klasyfikowane i dokładnie opisane. 2. Przekazywanie dowodów księgowych odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w archiwum, drugi w Wydziale Rachunkowości lub Wydziale Budżetu. 3. Za przygotowanie i przekazanie dokumentów do archiwum odpowiedzialny jest każdy pracownik Wydziału Rachunkowości i Wydziału Budżetu w zakresie prowadzonej przez siebie ewidencji i spraw. STAROSTA PAWEŁ PIASNY 19

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia 30.04.2014r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 30 Starosty Olkuskiego z dnia 23.04.2012r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2013 Kierownika GOPS z dnia 31.12.2013 r. DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są / art. 20 ustawy o rachunkowości / dowody księgowe stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 roku Zarządzenie Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 33 ust.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Polityka zatwierdzona Uchwałą Nr 11/II/ZG/2017 Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie: zmian zarządzenia nr 93/99 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Powyższe przyjmuje i zatwierdza podpisem Przewodniczący lub jego zastępca. Druk/wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

Powyższe przyjmuje i zatwierdza podpisem Przewodniczący lub jego zastępca. Druk/wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji. Załącznik do Regulaminu Rady Rodziców Instrukcja obsługi finansów i dokumentów Rady Rodziców I. ZASADY OGÓLNE. 1.W działalności finansowej Rady Rodziców - zwanej dalej Radą obowiązują zasady celowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/287/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 14 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/287/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 14 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/287/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego Orzesze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

1 Wyjaśnienie pojęć użytych w instrukcji

1 Wyjaśnienie pojęć użytych w instrukcji Instrukcja kasowa 1 1 Wyjaśnienie pojęć użytych w instrukcji Ilekroć w zakładowej instrukcji kasowej jest mowa o: - MP NR 22 rozumie się przez to Miejskie Przedszkole Nr 22 w Siedlcach, - Dyrektorze rozumie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i inwentaryzacja

Dokumenty i inwentaryzacja Dokumenty i inwentaryzacja Zapisy w księgach Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się: 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Zasady ( polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dla projektów

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH L.p. Określenie lub Miejsce opracowania, Miejsce Terminy Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie Ilość egzemplarzy merytorycznym zatwierdzenie nazwa dowodu sporządzenia dowodu przekazania przekazania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa część 5

Rachunkowość finansowa część 5 Rachunkowość finansowa część 5 Dokumenty i dowody księgowe dr inż. K. Bondarowska Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa to zestaw odpowiednio sporządzonych dokumentów, określających przebieg lub

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. 2 Zakres instrukcji

Przepisy ogólne. 2 Zakres instrukcji Załącznik do Zarządzenia Nr 22.2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2018 r. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych na potrzeby realizacji projektu Nowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr OR-I.120.1.149.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2013. Starosty Nowodworskiego z dnia 20 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 36/2013. Starosty Nowodworskiego z dnia 20 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 36/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 615/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 615/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 615/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 marca 2007 roku w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, zaangażowania środków funduszy pomocowych oraz dochodów własnych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 lipca 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 lipca 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 87/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Hajnówka Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 42/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/00 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 0 grudnia 00 r. Załącznik Nr do zasad (polityki) rachunkowości SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Nazwa Nazwa, na Podstawa sprawdzenie pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zasad (polityki) Rachunkowości ZPM Nr 1015/PRIK/2017 z.5 października 2017 r.

Załącznik do Zasad (polityki) Rachunkowości ZPM Nr 1015/PRIK/2017 z.5 października 2017 r. Z a ł ą c z n i k N r 2 d o Z a r z ą d z e n i a N r. 1 0 1 5 / P R I K / 2 0 1 7 P r e z y d e n t a M i a s t a S ł u p s k a z d n i a 5 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 7 r. R O ZD ZIAŁ X S Z C Z E G

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/73/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 3 lutego 2006 roku

Zarządzenie Nr I/73/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 3 lutego 2006 roku Zarządzenie Nr I/73/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie planowania budżetowego należy w szczególności: 1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do

Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie planowania budżetowego należy w szczególności: 1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie planowania budżetowego należy 1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do Wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w celu przygotowania projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uaktualnienia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów ch) będącej załącznikiem nr 4 do Decyzji nr 1341/2004

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344). Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

Protokół Kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie

Protokół Kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie Protokół Kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie Kontrolę w dniach 22-23.03.2007 r. w oparciu o Zarządzenie Nr 6 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 12 marca 2007 r. przeprowadził

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88 /2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 88 /2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 88 /2016 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Polecenie wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego Załącznik nr 1 Polecenie wyjazdu służbowego pieczątka instytucji Stwierdzenie pobytu służbowego *) (Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt.) Adnotacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Definicje i ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Wasze pismo z dnia Znak Nasz Znak KO /09 Data 10 kwiecień 2009 r.

Wasze pismo z dnia Znak Nasz Znak KO /09 Data 10 kwiecień 2009 r. Starosta Poznański Wasze pismo z dnia Znak Nasz Znak KO.0913-1/09 Data 10 kwiecień 2009 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową dot. ustalenia i przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Brenna z dnia 20 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Brenna z dnia 20 lutego 2009 roku Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Brenna z dnia 20 lutego 2009 roku W sprawie: wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczania przez inkasentów opłaty miejscowej oraz ustalenia i wypłacenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w ACK Cyfronet AGH Instrukcji kasowej.

Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w ACK Cyfronet AGH Instrukcji kasowej. ACK-DN-021-1-12/12 Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w ACK Cyfronet AGH Instrukcji kasowej. Na podstawie 6 oraz 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 wprowadzające Instrukcję Kasową.

ZARZĄDZENIE NR 8/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 wprowadzające Instrukcję Kasową. ZARZĄDZENIE NR 8/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 wprowadzające Instrukcję Kasową. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM FINANSOWANIE PROJEKTU Patron zapewnia wykonanie Projektu zgodnie

Bardziej szczegółowo