Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wałbrzych, marzec 2014 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok

2

3 SPIS TREŚCI 1. budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok 1.1 dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr dochodów budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków inwestycyjnych za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za Załącznik Nr Zestawienie dotacji udzielonych z budŝetu Miasta Wałbrzycha w 2013 roku - Załącznik Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 roku - Załącznik Nr dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 rok 71 - Załącznik Nr dochodów uzyskiwanych z grzywien nałoŝonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr

4 1.14 dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań własnych za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań własnych za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów rachunku dochodów jednostek budŝetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok 88 - Załącznik Nr Część opisowa do realizacji budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok 2.1 Dane ogólne Dochody Wydatki Zadania inwestycyjne Wydzielone rachunki dochodów Podsumowanie Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem załoŝycielskim za 2013 rok

5 Dz. Nazwa Plan dochodów po zmianach na 2013 rok dochodów za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2013 ROK Dochody bieŝące /w zł i w gr/ w tym w tym Plan wydatków w tym w tym w tym w tym Dochody po zmianach wydatków Wydatki Wydatki bieŝące majątkowe na 2013 rok za 2013 rok majątkowe gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , , Transport i łączność , , , , , , , , , , , , , , Turystyka , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , , , , , , , sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , , , , , , , , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Obsługa długu publicznego , , , , , RóŜne rozliczenia , , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , ,64 615, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , , ,52 - Ogółem , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Załącznik Nr 1 Treść Plan po zmianach na 2013 rok Wynik: (+) nadwyŝka /(-) deficyt ,00 Finanowanie (przychody-rozchody) ,00 za 2013 rok , ,96 Przychody Rozchody Treść Plan po zmianach na 2013 rok za 2013 rok Plan po zmianch na 2013rok za 2013 rok Ogółem, w tym: , , , ,00 - inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), , , w tym: -/ środki na pokrycie deficytu , , kredyty , , , ,00 '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , , ,00 - poŝyczki , , '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obligacje '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,88 1

6 Załącznik Nr 2 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe I. DOCHODY WŁASNE , , , , , , , , ,40 86,57 78,42 62,10 Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi , , , ,71 99,71 12,54 ustawami 1/ podatek od nieruchomości , , , ,17 102,17 2/ podatek rolny , , , ,63 92,63 3/ podatek leśny , , , ,00 99,00 4/ podatek od środków transportowych , , , ,56 96,56 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , ,05 53,05 6/ podatek od spadków i darowizn , , , ,56 61,56 7/ podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,71 78,71 2. Wpływy z opłat , , , , , , ,55 105,28 102,57 1,84 1/ skarbowa , , , ,53 103,53 2/ targowa , , , ,73 67,73 3/ za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu , , , ,17 102,17 4/ koncesje i licencje , , , , , , ,25 359,99 359,99 5/ zniesione (od posiadania psów) , , , ,89 62,89 6/ opłata produktowa , , , / komunikacyjna , , , , ,34 92,55 92,55 8/ inne opłaty , , , , , , ,96 129,61 114,93 Udziały w podatkach stanowiących dochód , , , , , , ,75 96,04 96,04 20,10 budŝetu państwa 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , , , ,00 96,36 96,36 2/ podatek dochodowy od osób prawnych , , , , ,75 91,63 91,63 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budŝetowe , , , , , , ,34 74,63 72,27 7,10 1/ Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , , , ,51 94,51 - Administracja publiczna , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2013 ROK , , , ,11 94,11 - Oświata i wychowanie , , , ,60 154,60 /w zł i w gr/ 2/ Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,41 112,66 - Transport i łączność , , , ,44 - Administracja publiczna , , ,

7 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,04 4, , , , / Wpływy od rodziców , ,50 18,03 - Pomoc społeczna , ,50 18,03 4/ Wpływy z róŝnych opłat , , , , , , ,42 48,17 50,06 - Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 64,00 - Działalność usługowa , ,40-334, Administracja publiczna , , , , ,86 116,10 116,10 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,18 229,23 228,54 - Pomoc społeczna , ,79 497,68 497, , ,11 55,73 76,01 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,87 41,67 41,67 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , / Wpływy z usług , , , , , ,10 73,80 76,04 - Transport i łączność , , , ,90 82,90 - Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , , ,61 95,73 181,21 - Administracja publiczna , , , ,49 129,49 - Oświata i wychowanie , , , , ,27 264,51 99,01 - Pomoc społeczna , , , ,06 95,48 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,19 59,20 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,88 304,13 304, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,14 29, , , , ,25 79,25 - Kultura fizyczna , , , , , ,40 87,80 6/ Pozostałe odsetki , , , , , , ,56 509,55 145,33 - Transport i łączność , , , , ,97 - Transport i łączność ,15 681,15-681, Turystyka ,97 2,97-2, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,98 247,21-247,21 596,20 149,45 - Działalność usługowa , ,81-80,81 20,20 20,20 - Administracja publiczna , , ,66 166,13-166,13 507,21 108,69 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,31 2,49-2,49 571,82-571,

8 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , RóŜne rozliczenia ,36 0,36-0, Oświata i wychowanie , , , , ,32 770,46-770,46 17,04 17,71 - Oświata i wychowanie , , , Oświata i wychowanie ,95 225,95 225, Ochrona zdrowia ,14 6,14 6, Pomoc społeczna , , ,97 15,33-15,33 37,62 37,62 - Pomoc społeczna ,92 82,92-82, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 391,70 391,70-452, ,60 9,60 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 2,00 2, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,16-742,16 7,57 7,57 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,50 259,65-259, , ,30 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 30,25-30, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 23,74-23, Kultura fizyczna , , , ,47 143,47 7/ wpływy z róŝnych dochodów , , , , , , ,26 210,25 121,44 - Transport i łączność , , , ,68 97,30 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,47 - Działalność usługowa Administracja publiczna , , , ,16 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,80 676,07 676,07 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,55 254,55 208,52 - Ochrona zdrowia ,10 80,10-80, Pomoc społeczna , , , , ,42 802, ,14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 59,18 59,18 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,49 402,22 331,02 - Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,27 88,21 środowiska - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,83 - Kultura fizyczna , , , , , ,77 149,95 Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań 5. z zakresu administracji rządowej oraz innych , , , , ,15 91,38 91,38 0,22 zadań zleconych ustawami 4

9 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe / dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych , , , , ,15 91,38 91,38 - Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 79,33 79,33 - Działalność usługowa , ,95-76, Administracja publiczna ,50 559,50-559, ,94 69,94 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,74 75,12 75,12 przeciwpoŝarowa - Pomoc społeczna , , , ,17 113,17 6. Dochody z majątku , , , , , , ,89 335, ,79 73,62 62,46 12,02 1/ Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,93 12,34-12,34 145,32 103,07 - Gospodarka mieszkaniowa , , ,93 12,34-12,34 145,32 103,07 2/ Wpływy z najmu, dzierŝawy i leasingu , , , , , , ,45 86,58 86,55 - Transport i łączność , , , ,59 89,54 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,14 86,04 86,04 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,47 117,39 113,35 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,84 238,38 238,38 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,22 519,22-519, ,13 81,13 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,68 82,68 - Kultura fizyczna , , , ,60 104,60 3/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo , , , , , ,48 148,55 własności - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,48 148,55 4/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , , , ,66 13,86 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,66 13,86 5/ Wpływy ze sprzedaŝy składników , , , ,80-335,10 335, ,57 88,89 majątkowych - Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna , , , Oświata i wychowanie , , , ,50-185,10 185, ,59 - Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona - środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa - narodowego , , , , , , , ,05 83,72 - Kultura fizyczna , , , ,16 215,16 6/ Dochody ze zbycia praw majątkowych , , , ,59 108,59 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,59 108,59 5

10 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Odsetki od zaległości podatkowych oraz za 7. nieterminowe rozliczenia, płacone przez , , ,35 312,00-312,00 113,38 113,38 0,11 urzędy obsługujace organy podatkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,36 110, , ,00-312, , , , Dywidendy od spółek , , , , ,07 1/ Dywidendy , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania 9. realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej , , , , , , ,79 82,96 0,94 udzielanej między jst I. Na zadania bieŝące , , , , , , ,13 96,87 1/ Dotacje od gmin , , , , ,65 22,26 - Administracja publiczna , Administracja publiczna , , , ,23 - Oświata i wychowanie , / Dotacje od powiatów , , , , Pomoc społeczna , , , ,79-10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3/ Dotacje od samorządu województwa , , , , ,43 - Transport i łączność Administracja publiczna , , , , ,45 - Administracja publiczna , , , , ,13 II. Na zadania inwestycyjne ,00 1/ Dotacje od gmin , Administracja publiczna , Administracja publiczna , / Dotacje od samorządu województwa , ,12 - Transport i łączność

11 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Administracja publiczna , Administracja publiczna Kultura fizyczna Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz 10. pozostałych jednostek zaliczanych do sektora , , , , , ,44-93,31 0,34 finansów publicznych 1/ Na zadania bieŝące , , , ,44-99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodaka komunalna i ochrona środowiska , , , ,44-99, / Na zadania inwestycyjne , , , ,75 - Oświata i wychowanie , , , , Środki pozyskiwane z innych źródeł , , , , ,06 339, ,12 77,14 0,43 1/ Na zadania bieŝące ,73 339,73-339, RóŜne rozliczenia ,73 339,73-339, / Na zadania inwestycyjne , , , , , ,11 77,12 - Gospodaka mieszkaniowa , , , ,53 73,53 - Oświata i wychowanie , , , , , ,84 90,36 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 12. europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających , , , , , , , ,59 66,57 51,45 6,35 zwrotowi lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1/ Na zadania bieŝące , , , , , , ,59-79,17 - Transport i łączność , , , Turystyka , , , , , ,22 6,22 - Administracja publiczna , , , , , ,13 97,81 - Administracja publiczna , , , , ,18 - Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Oświata i wychowanie , , , ,84-90,82 - Oświata i wychowanie , , , , , ,18 56,04 - Oświata i wychowanie , , , , ,71 57,33 - Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie , , , ,49 259,49 - Pomoc społeczna , , , , , , ,75 163,29 94,23 - Pomoc społeczna , , , , , ,80 78,80 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,67 53,85 7

12 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,85 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,04 51,99 - Kultura fizyczna ,58 657,58-657, / Na zadania inwestycyjne , , , , , ,52-62,48 49,20 - Transport i łączność , , , , , ,72 81,29 - Turystyka , , ,99 85,99 - Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,63 52,63 przeciwpoŝarowa - Oświata i wychowanie , , , , , ,41-86,75 100,30 - Oświata i wychowanie , , , , , ,71 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , , ,93 98,99 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , ,14 20,11 narodowego - Kultura fizyczna , , , Zwroty dotacji , , , ,03 - Turystyka ,27 363,27-363, Administracja publiczna ,83 13,83-13, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,01 500,01-500, Kultura fizyczna , , , Darowizny , , , , ,92 0,02 - Oświata i wychowanie ,54 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,13 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,68 środowiska II. SUBWENCJA OGÓLNA , , , , ,00 105, ,39 1. Część oświatowa , , , , , , ,00 99, ,78 2. Część wyrównawcza , , , , , ,33 3. Część równowaŝąca , , , , , , , ,07 4. Część rekompensująca , , , , ,06 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek ,16 samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA , , , , , , , , ,42 128,87 98,86 14,51 8

13 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Dotacje na zadania zlecone, z tego: , , , , , , , ,44 107,23 99,01 9,17 1/ na zadania bieŝące , , , , , , ,44 106,41 99,01 - Rolnictwo i łowiectwo , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,41-90,40 - Działalność usługowa , , , ,48 104,76 98,45 - Administracja publiczna , , , , , Administracja publiczna , , , ,49 97,83 10 Urzędy naczelnych organów władzy - państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , ,99 99,99 oraz sądownictwa - Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,99 99,99 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , ,60 100, Oświata i wychowanie ,00 594,00 594,00-594, Ochrona zdrowia , , , ,40-99,96 - Ochrona zdrowia , , , , , , Pomoc społeczna , , , ,03 98,74 - Pomoc społeczna , , ,92-99,99 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,14-99,97 2/ na zadania inwestycyjne , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , Dotacje na zadania realizowane na podstawie 2. porozumień z organami administracji , , , ,71 97,37 rządowej, z tego: 1/ na zadania bieŝące , , , ,71 97,37 - Działalność usługowa Oświata i wychowanie , , , ,19 - Oświata i wychowanie Dotacje na zadania własne, z tego: , , , , , , ,98 197,17 98,60 5,34 1/ na zadania bieŝące , , , , , ,98 185,34 98,80 - Oświata i wychowanie , , , , Pomoc społeczna , , , ,34 99,58 - Pomoc społeczna , , , , Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,65 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,98 2/ na zadania inwestycyjne , , , , ,57 - Transport i łaczność , , , , ,48 - Oświata i wychowanie , , , ,51 OGÓŁEM , , , , , , , , ,82 95,07 85,

14 Załącznik Nr 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2013 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) WYDATKI OGÓŁEM w tym: , , ,13 103,3 85, , ,21 84, , ,92 90,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,99 105,3 94, , ,12 94, , ,87 94,4 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,66 110,1 94, , ,61 94, , ,05 94,5 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,35 104,4 98, , ,72 97, , ,63 98,5 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,31 114,9 91, , ,89 92, , ,42 89,1 - Dotacje na zadania bieŝące , , ,26 115,9 98, , ,13 98, , ,13 97,2 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,79 116,7 98, , ,72 98, , ,07 99,2 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , ,75 123,7 74, , ,30 67, , ,45 82,2 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,00 0,0 0, ,00 0,0 - Obsługa długu , ,53 77,2 92, , ,36 95, , ,17 74,5 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,14 96,2 61, , ,09 59, , ,05 70,9 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,03 92,2 60, ,98 58, , ,05 70,9 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,20 63,5 53, , ,54 54, , ,66 35,6 - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,6 93, ,5 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym , ,82 67,5 67, , ,82 67,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,82 164,7 67, , ,82 67,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,20 166,5 69, , ,20 69,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 41, , ,09 41,6 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,11 140,2 79, , ,11 79,1 - Dotacje na zadania bieŝące ,59 86,3 86, ,59 86,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 999, ,03 31, , ,03 31,0 10

15 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) MELIORACJE WODNE w tym , ,90 83,8 49, , ,90 49,6 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,90 49,6 49, , ,90 49,6 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,87 78,9 51, , ,87 51,6 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,20 40, , ,20 40,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,67 54,3 59, ,67 59,4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 999, ,03 31, , ,03 31,0 IZBY ROLNICZE w tym ,59 86,3 86, ,59 86,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,59 86,3 86, ,59 86,3 - Dotacje na zadania bieŝące ,59 86,3 86, ,59 86,3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , , ,33 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,33 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , , ,33 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540,89 540,89 540,89 540,89 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,44 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym , , ,39 94,8 88, , ,25 94, , ,14 79,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,12 139,5 94, , ,70 97, , ,42 88,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,59 139,7 94, , ,17 97, , ,42 88,0 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,45 131,7 92, , ,45 92, ,00 88,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,14 140,3 94, , ,72 98, , ,42 88,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 22,3 42, , ,52 42,8 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,27 64,8 80,0 56,3 81, , , ,55 56,3 90, , ,72 68,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,01 79,9 81, , ,29 90, , ,72 68,2 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , , ,14 43,2 80,8 99,5 67,3 97,8 99, , , , , ,55 86,6 97,9 99, , ,59 68,2 85,4 85,4 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,14 96,4 99, , ,55 99, ,59 85,4 11

16 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 91, , ,32 91,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,82 93,2 99, ,23 99, ,59 85,4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,17 78,4 78, ,17 78,4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,17 23,6 78, ,17 78,4 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,32 0,0 143,4 79,3 88, , , , ,32 79,3 88,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,32 412,9 88, , ,32 88,0 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 84, ,00 84,7 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 411,7 88, , ,32 88,0 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,72 68, , ,72 68,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,72 69,4 68, , ,72 68,2 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,78 0,0 120,9 93,2 0,0 92,4 93, , , ,78 92,4 93, ,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,77 173,7 93, ,77 93,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 83, ,20 83,3 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 173,7 93, ,57 93,3 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,22 64,8 92,1 56,3 92, , , ,22 56,3 92,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,96 109,1 92, , ,96 92,1 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI WEWNĘTRZNE w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,84 93,3 141,2 89,5 86,6 82,9 89, , , ,84 86,6 82,9 89,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,84 155,8 89, ,84 89,5 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 155,8 89, ,84 89,5 12

17 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,60 60,2 60, ,60 60,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,60 95,7 60, ,60 60,2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,60 101,3 93, , ,09 92, ,51 98,8 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,04 93,2 93, , ,53 93, ,51 98,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,52 92,0 93, , ,01 93, ,51 98,8 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,93 99,4 93, , ,93 93,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,59 82,4 94, , ,08 93, ,51 98,8 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 22,3 42, , ,52 42,8 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,56 90,5 90, ,56 90,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,56 90, ,56 90,5 TURYSTYKA w tym , , ,23 90,3 90, , ,23 90,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,23 83,8 83, , ,23 83,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,12 71,9 71, ,12 71,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 71,9 71, ,12 71,9 - Dotacje na zadania bieŝące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , , , ,3 92,8 86,3 92, , , , ,3 92,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,8 92, , ,8 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,23 92,8 64,8 64,8 92,8 64,8 64, , , ,23 92,8 64,8 64,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,23 64,8 64, ,23 64,8 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 64,8 64, ,23 64,8 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym ,89 93,2 93, ,89 93,2 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,89 93,2 93, ,89 93,2 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,89 59,2 59, ,89 59,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,89 59,2 59, ,89 59,2 - Dotacje na zadania bieŝące

18 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,11 91,7 91, , ,11 91,7 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,11 87,5 87, , ,11 87,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , , , ,3 92,8 86,3 92, , , , ,3 92,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,8 92, , ,8 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , , , , , ,30 92,8 90,0 129,6 92,8 89, , ,67 90, ,66 86,9 97, , , ,64 92,8 97, ,66 86,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,30 129,6 97, , ,64 97, ,66 86,9 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,70 97, , ,70 86,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,60 129,6 97, , ,94 97, ,66 86,9 - Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,03 101,7 64, ,03 64,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,03 101,7 64, ,03 64,2 RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,67 99,1 99, , ,67 99,1 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym , , ,32 71,3 72, , ,66 70, ,66 86,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,32 68,3 70, , ,66 68, ,66 86,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,32 65,4 70, , ,66 68, ,66 86,9 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,02 97, , ,02 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,30 65,1 69, , ,64 68, ,66 86,9 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,00 95,5 95, , ,00 95,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 302,2 95, , ,00 95,5 14

19 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,34 98,2 64, , ,34 64,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,31 89,8 89, ,31 89,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,31 71,2 89, ,31 89,4 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,00 49,68 97,4 51,00 49,68 97,4 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,63 71,2 89, , ,63 89,4 - Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,03 63,5 63, , ,03 63,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,03 99,5 63, , ,03 63,5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym , , ,37 68,5 73, ,64 68, , ,73 86,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,37 81,6 75, ,64 68, , ,73 91,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,46 77,4 73, ,64 68, , ,82 90,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,74 89,0 99, ,50 90, , ,24 90,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,72 74,5 68, ,14 68, , ,58 90,2 - Dotacje na zadania bieŝące , ,91 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 103,4 89, , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,00 0, ,00 0,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 0,0 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym ,65 26,9 26, ,65 26,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,65 26,9 26, ,65 26,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,65 24,3 24, ,65 24,3 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 90, ,50 90,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 20,7 21, ,15 21,6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 87, ,5 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym , WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,77 81,6 79, ,77 81, ,00 0,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 NADZÓR BUDOWLANY w tym , , ,53 110,9 99, , ,53 99,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,53 99, , ,53 99,3 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,62 90,8 99, ,62 99,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,24 82, , ,24 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,38 131,7 96, , ,38 96,5 - Dotacje na zadania bieŝące , ,91 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 488, , , ,00 FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM w tym ,20 3,2 3, ,20 3,2 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,20 5, , ,20 5,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,20 3,2 5, , ,20 5,8 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,20 3,2 5, , ,20 5,8 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,00 0, ,00 0,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 0,0 CMENTARZE w tym ,22 107,1 87, ,22 87,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,22 87,9 87, ,22 87,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,22 107,1 87, ,22 87,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 107,1 87, ,22 87,9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym ,11 89,8 89, , ,33 89, , ,78 79,4 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,34 107,2 95, , ,56 96, , ,78 79,4 16

Wałbrzych, marzec 2013 rok

Wałbrzych, marzec 2013 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok Wałbrzych, marzec 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49 Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 u według źródeł powstawania w złotych 2010 u DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY 127 920 314,00 63 955 384,13 50,00 Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku

Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku 600 Transport i łączność 21 018 880 21 018 880 630 000 630 000 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 000 25 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Nazwa działu i rozdziału w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 20 375 921,89 11 661 930,11 57,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków Załącznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia... DOCHODY BUDśETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 21 r. w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 368 173 823 1 82 788 95 547 384 873 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł

Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej na 2009 r. w zł Lp. Źródło dochodów Dział Rozdział Planowane Wykonanie 2008 r. Plan na 2009 r. w tym dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: A.1.

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: A.1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDśETU w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 867 623 191 2 234 686 876 632 936 315 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok 4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2011 r.

Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Planowane dochody na 2011r. Dział Rozdział* Źródło dochodów (w zł) w tym : Ogółem bieŝące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za DOCHODY GMINY I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XVII/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r.

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013 bieŝące z tego majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. 1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie Realizacja 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 201,97 357 201,97 100,0 w tym dochody bieżące : 357 201,97 357 201,97 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU w złotych 33 DOCHODY BIEŻĄCE 28 033 891,16 15 633 769,57 55,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 716 402,12 716 402,12 100,0

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Zał. Nr 2 do wykonania za I półrocze 2005 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE 25 178 909,95 25 633 712,85 101,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 003 531,50 1 003 531,50 100,0

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. 3 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 40 4 01095 Pozostała działalność 102 40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina według źródeł powstawania w złotych Lp. DOCHODY GMINY Wykonanie dochodów wskaźnik I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok Załącznik Nr 1 w złotych Dział 1 010 Nazwa Plan ogółem 2 3 4 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 224 101,00 0470 Wpływy z opłat

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2014 rok

Plan dochodów na 2014 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2014 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan na 2014 rok wsk. % wsk. strukt. 2013 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ LP WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE I

Bardziej szczegółowo

Zal_1_budzet_2014_dochody

Zal_1_budzet_2014_dochody Zal_1_budzet_2014_dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 020 Leśnictwo 2 30 4 02095 Pozostała działalność 2 30 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01041 Program

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 399 00 4 0690 Wpływy z różnych opłat 380 00 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo