Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, r."

Transkrypt

1 Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim Bydgoszcz, r. 1

2 EKONOMICZNE GRUPY WIEKU Wiek przedprodukcyjny: Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0-17 lat. Wiek produkcyjny: Wiek zdolności do pracy, od 18 lat do wieku emerytalnego* Wiek poprodukcyjny: Wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, powyżej wieku emerytalnego * Wiek emerytalny dla roku 2015 mężczyźni 65,75, kobiety 60,75, dla roku 2020 mężczyźni 67, kobiety 62, dla roku 2025 mężczyźni 67, kobiety 63,25, dla roku 2030 mężczyźni 67, kobiety 64,5, dla roku 2035 mężczyźni 67, kobiety 65,75, od roku 2040 mężczyźni i kobiety 67 lat. 2

3 tys. osób 1600,0 LUDNOŚĆ WEDŁUG FUNKCJONALNYCH GRUP WIEKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH tys 1400,0 1200,0 1000,0 1260,7 1329,3 1337,2 1322,0 1332,0 1296,7-25 tys (2014) 1252,1 1235,6-86 tys 1211,3 1174,7 1099,7 1010,4 800,0 DANE RZECZYWISTE PROGNOZA'* 600,0 400,0 521,3 441,7 400,4 383,2 378,0 403,5 437,3 450,0 448,9 451,8 484,8 527,7 200,0 285,8 297,2 331,9 384,9 376,0 365,2 349,6 318,4 299,5 282,2 270,0 260,9 0, lata wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny *prognoza uwzględnia zmianę wieku emerytalnego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS (

4 105,0 100,0 95, ,0 100,0 PROGNOZOWANA DYNAMIKA ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI W WIEKU LATA W POLSCE I WOJEÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DO 2050 ROKU (rok 2014=100) 96,5 96,5 90, ,0 82,4 80,0 75,0 82,9 77,6 77,4 76,1 75,2 70,0 65,0 74,4 72,6 69,6 66,6 64, ,6 60,0 62,2 55,0 58,2 50,0 2014* Polska kujawsko-pomorskie * dla 2014 r. dane rzeczywiste Żródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych GUS, BDL 4

5 Narodowy spis powszechny z 2011 r.: Emigracje ponad 106 tys. mieszkańców województwa kujawskopomorskiego przebywa czasowo (powyżej 3 m-cy) poza granicami kraju z tego : - 75 tys. - to mieszkańcy miast - 31 tys. to mieszkańcy wsi - 53,7 tys. mężczyźni - 52,8 tys. - kobiety

6 podmioty pracujący PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ (lewa oś) I PRACUJĄCY (prawa oś) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH STAN W KOŃCU ROKU podmioty pracujący Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL W województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2014 r. było 192,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne), tj. o 0,4% więcej niż przed rokiem. Podmioty z terenu województwa stanowiły 4,7% podmiotów zarejestrowanych w kraju. 6

7 120,0 DYNAMIKA ZMIAN LICZBY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH ROK 2002= ,4 118,8 115,0 112,7 111,6 114,6 110,0 108,3 107,9 105,0 103,5 103,1 104,3 104,8 106,3 100,0 100,0 103,3 100,0 100,3 101,4 101,3 102,2 104,1 98,6 100,8 99,9 101,9 103,6 104,1 95,0 90,0 85, r r r r r r r r r r r r r. Polska województwo kujawsko-pomorskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL

8 osoby udział w Polsce w % PRACUJĄCY* W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH STAN W KOŃCU ROKU , ,0 16, , , , ,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 8,0 6,0 4,0 2, rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok województwo kujawsko-pomorskie udział w Polsce (w %) 0,0 * bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych GUS - BDL

9 120,0 DYNAMIKA ZMIAN W LICZBIE PRACUJĄCYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH ROK 2002= ,0 114,0 110,0 107,8 109,8 109,5 107,7 110,3 111,4 110,9 111,5 105,0 100,0 100,0 100,0 99,0 98,8 99,4 98,7 100,7 100,0 103,4 103,0 107,6 105,9 104,9 105,5 104,2 104,4 107,2 95,0 90, rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok Polska województwo kujawsko-pomorskie Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych GUS - BDL 9

10 osoby BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU r r r r r r r r r r r r r r r r r r. 06'2016 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy

11

12 I kwartał 2010 II kwartał 2010 III kwartał 2010 IV kwartał 2010 I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012 III kwartał 2012 IV kwartał 2012 I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013 I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014 I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 % STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG BAEL W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WG KWARTAŁÓW 14,0 12,0 10,0 8,0 11,6 10,6 9,9 9,5 10,4 10,5 9,1 9,3 11,0 10,0 10,6 11,4 9,4 9,3 11,1 9,7 12,1 12,2 11,8 10,5 9,9 9,9 11,4 10,1 13,2 11,3 12,8 10,4 11,5 12,2 9,8 9,8 12,7 10,5 9,8 9,1 9,6 10,7 8,2 8,1 9,5 8,6 7,4 7,6 7,3 7,9 6,0 7,1 7,1 6,9 7,0 4,0 2,0 Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2016 r.: Polska: 8,8% Województwo kujawsko-pomorskie: 12,2% Rozpiętość 3,4% 0,0 Polska kujawsko-pomorskie Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Kwartalnej Informacji o rynku pracy, GUS

13 European Union (28 countries) Spain Croatia Cyprus Portugal Italy Slovakia France Latvia Finland Bulgaria Ireland Slovenia Lithuania Belgium Sweden Poland Romania Netherlands Luxembourg Denmark Austria Malta Czech Republic Germany Greece Hungary Estonia United Kingdom 9,0 11,8 11,4 10,6 10,2 10,2 9,5 8,8 8,8 8,8 8,5 7,9 7,2 7,1 6,7 6,6 6,1 6,0 5,8 5,1 4,5 4,5 16,5 15,7 20,8 % 30,0 STOPA BEZROBOCIA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ W GRUDNIU W LATACH (metodologia BAEL) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,1 0,5 0,1 0,2 Brak danych za 12'2015-5,0-0,9-2,8-1,2-0,8-1,8-1,0-1,8-0,3-1,4-1,4-0,5-1,5-0,7-0,3-1,1-0,6-0,2-0,2-0,8-1,3-0,4 grudzień 2014 r. grudzień 2015 r. zmiana (w punktach procentowych) Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych ze strony: 13

14 WYBRANE DEFINICJE GUS Wskaźnik zatrudnienia Udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z BAEL). (osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały bez wynagrodzenia w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem) Współczynnik aktywności zawodowej Udział ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej) w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej lub danej grupy (zgodnie z BAEL). Stopa bezrobocia Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej). W przypadku bezrobocia rejestrowanego definicja odnosi się do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. 14

15 70,0 WSKAŹNIKI RYNKU PRACY W WOJEWODZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Bierni zawodowo 44,9% 60,0 50,0 57,2 56,2 52,1 51,9 55,1 50,7 40,0 30,0 20,0 10,0 9,4 7,5 8,0 0,0 UE (28) 15 lat i więcej Polska 15 lat i więcej województwo 15 lat i więcej współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia stopa bezrobocia wg BAEL Żródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych EUROSTAT i GUS 15

16 17,2% (-1,6 pkt.%) 15,8% (-1,1 pkt.%) 8,0% (-1,7 pkt.%) 11,0% (-1,4 pkt.%) 15,9% (-2,8 pkt.%) 13,5% (-0,8 pkt.%) 16,9% (-0,2 pkt.%) 16,8% 10,4% (-1,5 pkt.%) (-1,2 pkt.%) STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO STAN W KOŃCU CZERWCA 2016 R. 16,9% (-1,1 pkt.%) 5,1% (-1,0 pkt.%) 14,7% (-2,1 pkt.%) 6,0% (-1,4 pkt.%) 14,4% (-3,0 pkt.%) 14,2% (-2,1 pkt.%) 16,0% (-1,5 pkt.%) 17,3% (-1,7 pkt.%) 17,0% (-1,4 pkt.%) 20,9% (-1,2 pkt.%) 15,0% (-2,2 pkt.%) 20,4% (-0,6 pkt.%) 16,0% (-0,9 pkt.%) w procentach: 14,0 i mniej (6) 14,1 18,0 (14) 21,5% (-1,4 pkt.%) Polska: 8,8% (-1,4 pkt.%) Województwo Kujawsko-Pomorskie: 12,2% (-1,4 pkt.%) (ZMIANA STOPY BEZROBOCIA DO STANU W KOŃCU CZERWCA 2015 R.) 18,1 i więcej (3) Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

17 kobiety zamieszkali na wsi do 25 roku życia do 30 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych niepełnosprawni bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego zwolnieni z przyczyn zakładu pracy "absolwenci" 2,7 1,8 4,0 4,0 2,3 4,8 14,6 17,0 21,7 21,1 28,3 25,7 33,1 35,8 45,4 46,5 58,6 57,6 59,8 61,7 68,4 70,1 100,0 UDZIAŁY (w %) WYBRANYCH GRUP W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok VI 2016 rok Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdań MPiPS-01 o rynku pracy

18 100% Udział poszczególnych profili w ogólnej liczbie osób z okreslonym profilem Stan w dniu 30 czerwca 2016 roku 90% 80% 70% 32,1% 32,7% 48,5% 40,6% 29,5% 30,2% 27,0% 23,9% 49,7% 42,9% 41,1% 16,7% 24,4% 31,4% 34,2% 17,2% 38,7% 22,9% 27,4% 42,9% 51,7% 38,0% 60% 50% 40% 30% 65,5% 64,8% 46,5% 56,1% 63,6% 67,8% 71,9% 74,2% 47,1% 53,2% 55,2% 81,7% 74,3% 66,3% 64,3% 82,4% 58,3% 75,5% 71,8% 55,0% 45,5% 60,7% 20% 10% 0% 2,4% 2,5% 4,9% 3,2% 6,8% 2,0% 1,1% 1,9% 3,2% 3,9% 3,7% 1,7% 1,4% 2,3% 1,5% 0,5% 3,0% 1,5% 0,7% 2,1% 2,8% 1,3% Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy Profil I Profil II Profil III

19 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim w latach (do lipca) Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie VIII 2007 r r VIII-XII r.

20 osoby młode na rynku pracy

21 Problemy : Rosnący /bardzo wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych Rosnący udział NEET osób młodych 25-/30- nie pracujących i nie uczących się / nie szkolących Dorosłe BOBASY na utrzymaniu rodziców Brak kwalifikacji wśród osób młodych - absolwentów szkół zawodowych (prawie 40% nie zdaje egzaminów zawodowych)

22 Gwarancje dla młodzieży Komisja Europejska ustanowiła Gwarancje dla młodzieży jako odpowiedź na wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych, GdM to program wsparcia na rynku pracy osób młodych w wieku lat, zapewniający wszystkim osobom młodym dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy* od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego, Gwarancje są częścią Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez KE. W celu realizacji ww. inicjatywy Komisji, opracowano w Polsce Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, który będzie wdrażany w latach , Finansowanie ze środków Funduszu Pracy, budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Biorąc pod uwagę, iż w województwie kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia młodzieży na koniec 2012 r. wg Eurostat przekraczała 25%, jako jedno z 10 województw w naszym kraju zakwalifikowało się do otrzymania dodatkowych środków na realizację Gwarancji dla młodzieży z wykorzystaniem środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI Youth Employment Initiative). 22

23 Gwarancje dla młodzieży schemat wsparcia 23

24 STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH (BAEL) 35,0 32,3 30,0 25,0 25,4 28,3 30,5 26,6 20,0 18,6 15,0 10,0 10,6 11,0 11,9 12,4 10,7 7,9 5,0 0, ogółem Żródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych EUROSTAT 24

25 ODSETEK OSÓB MŁODYCH NIEPRACUJĄCYCH, NIEUCZĄCYCH SIĘ I NIEDOKSZTAŁCAJĄCYCH SIĘ (NEET) W WIEKU LAT W 2013 R. Źródło: Analiza sytuacji województw w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju. 25

26 Gwarancje dla młodzieży - wsparcie osób 30- Wsparcie wynikające z ustawy o promocji: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów, studia podyplomowe, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże, dotacje, prace interwencyjne, roboty publiczne itd Wsparcie wynikające z nowelizacji ustawy bony szkoleniowe, stażowe, na zatrudnienie, na zasiedlenie, pożyczki z BGK, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne pierwsza praca, grant na telepracę czy świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną POWER w województwie kujawsko-pomorskim mln Euro z tego ok. 15% na konkursy (ponad 70 mln zł) Refundacja części wynagrodzenia os. do 30 r.ż mln zł 2017 / / 75 mln zł Na poziomie regionu RPDnZ 26

27 WSKAŹNIKI RYNKU PRACY DLA LUDNOŚCI W WIEKU W WOJEWODZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. 45,0 40,0 41,5 65,1% biernych 35,0 33,0 32,8 34,9 30,0 25,0 26,0 28,5 20,0 20,4 20,8 18,6 15,0 10,0 5,0 0,0 UE (28) lata Polska lata województwo lata współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia stopa bezrobocia wg BAEL Żródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych EUROSTAT i GUS 27

28 WSKAŹNIKI RYNKU PRACY DLA LUDNOŚCI W WIEKU W WOJEWODZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI W IV KWARTALE 2015 R ,5 52,6 55,5 51,3 49,2 50,8% biernych 42, ,7 10 6,9 7,3 0 Polska ogółem Województwo ogółem Województwo współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia stopa bezrobocia wg BAEL Żródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie "Młodzi w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.", Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz danych GUS, BDL 28

29 PRZYCZYNY BIERNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH (15-29 LAT) prawie 80,1% - kontynuowanie nauki ok. 10,2% - obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu ok. 6,1% - choroba i niepełnosprawność ok. 2,9% - zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy Źródło: "Młodzi w województwie kujawsko-pomorskim w 2015r.", Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 29

30 WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB W WIEKU LATA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 ROKU (%) Źródło: Analiza sytuacji województw w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju. 30

31 ,4% ,1% 31

32 Polska Województwo razem Tuchola Lipno Świecie Radziejów Toruń - powiat ziemski Grudziądz - powiat ziemski Mogilno Golub-Dobrzyń Wąbrzeźno Sępólno Krajeńskie Rypin Nakło nad Notecią Brodnica Chełmno Żnin Włocławek - powiat ziemski Inowrocław Aleksandrów Kujawski Bydgoszcz - powiat ziemski Włocławek - powiat grodzki Grudziadz - powiat grodzki Toruń - powiat grodzki Bydgoszcz - powiat grodzki UDZIAŁ (%) OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA W LICZBIE BEZOBOTNYCH OGÓŁEM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU 31 GRUDNIA 2015 R. 25,0 21,4 21, ,4% 20,0 19,8 19,6 19,6 19,6 19,3 19,3 18,9 18,7 18,5 17,9 15,0 15,1 15,8 17,3 17,2 16,4 16,2 16,0 15,8 14,0 10,9 10,8 10,3 10,0 8,2 5,0 0,0 Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 32

33 ,1% 33

34 NOWE REJESTRACJE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM, DO 30 ROKU ŻYCIA I DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH STAN W KOŃCU ROKU ,0 90, ,0 70, ,0 46,1 50, ,9 31,4 30,0 30,3 30,7 28,6 40,0 30, ,0 10, rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok liczba bezrobotnych ogółem liczba bezrobotnych do 25 r. ż. liczba bezrobotnych do 30 r. ż. udział bezrobotnych do 25 roku życia udział bezrobotnych do 30 roku życia 0,0 Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 34

35 UDZIAŁ OSÓB BĘDĄCYCH W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU , , , ,0 60, , , , , ,4 5,6 5,4 5,4 4,3 4,1 10, rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 0,0 Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy

36 udział (w %) NOWE REJESTRACJE BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W LATACH ,0 90, ,0 70, ,0 50, ,0 30, ,7 11,9 11,5 12,1 11,5 10,2 20,0 10, rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok nowe rejestracje bezrobotnych ogółem nowe rejestracje "absolwentów" udział "absolwentów" w napływie ogółem 0,0 Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 36

37 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA. STAN W DNIU R. absolwenci 22,2 31,4 21,3 22,8 2,4 do 25 roku życia 5,2 24,2 18,6 24,8 27,2 do 30 roku życia 12,1 22,5 17,8 21,6 26,0 ogółem 8,4 18,9 9,9 29,9 32,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 37

38 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (W MIESIACACH). STAN W DNIU R. do 25 roku życia 13,9 28,3 22,4 13,6 12,4 9,4 do 30 roku życia 12,7 25,7 19,3 14,7 13,6 13,9 ogółem 10,1 19,7 14,8 15,5 15,0 24,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% do pow. 24 Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 38

39 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STAŻU PRACY (W LATACH). STAN W DNIU R. do 25 roku życia 29,5 27,8 0,8 41,8 0,2 do 30 roku życia 29,8 32,8 5,0 32,2 ogółem 17,0 24,0 15,4 15,5 9,7 3,8 14,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% do 1 roku lat i więcej bez stażu Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 39

40 STRUKTURA (%) WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 30,6 14,3 55,1 45% = 144 mln zł 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% do 25 roku życia w wieku powyżej 30 roku życia Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 40

41 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. WEDŁUG FORM 100% 90% 80% 70% ,4% % 60% 50% 40% 30% zatrudnienie subsydiowane staż szkolenie pozostałe formy* 20% 10% 0% ogółem do 30 roku życia do 25 roku życia * do pozostałych form należą: prace społecznie użyteczne, skierowanie do agencji zatrudnienia, przygotowanie zawodowe dorosły ch Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 41

42 EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA WYBRANYCH AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY WŚRÓD BEZROBOTNYCH OGÓŁEM I DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 R. Bezrobotni Forma aktywizacji Różnica do 25 roku ogółem życia Szkolenia 46,1 54,6 8,5 Staże 73,7 80,1 6,5 Przygotowanie zawodowe dorosłych 20,0 x x Prace społecznie użyteczne 18,2 26,2 8,0 Prace interwencyjne 86,9 88,5 1,5 Roboty publiczne 73,6 74,8 1,2 Efektywność zatrudnieniowa programu stosunek liczby osób, które w danym roku, w trakcie uczestnictwa w programie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w określonym aktywnym programie rynku pracy, podjęły pracę, do liczby osób, które w danym roku zakończyły udział w danym programie. Przyjmuje się, że osoba podjęła zatrudnienie, jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programie nie wróciła do rejestrów PUP lub też po powrocie z programu została wyłączona z ewidencji z powodu podjęcia pracy (subsydiowanej lub niesubsydiowanej), albo też rozpoczęła staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub prace społecznie użyteczne. Źródło: Załącznik 6 aktywne programy rynku pracy do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 42

43 Możliwości wsparcia osób 30- edukacja : - dopasowanie do : o potrzeb rynku pracy o indywidualnych możliwości /predyspozycji - poprawa jakości kształcenia - doradztwo zawodowe/edukacyjne brak zatrudnienia/ bierność zawodowa: - dobra i szybka diagnoza o dostęp do informacji o rynku pracy o pomoc w zdobyciu doświadczenia (staż/oferta pracy) o kształcenie ustawiczne o promocja przedsiębiorczości o wsparcie mobilności zawodowej i geograficznej 43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/ Toruń tel

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

P r z yc z y ny n i s k i e j. ko b i e t w Po l s c e. I g a M a g d a

P r z yc z y ny n i s k i e j. ko b i e t w Po l s c e. I g a M a g d a P r z yc z y ny n i s k i e j a k t y w n o ś c i za w o d o w e j ko b i e t w Po l s c e I g a M a g d a A n e t a K i e ł c z e w s k a Italy Malta Romania Greece Croatia Poland Belgium Hungary Ireland

Bardziej szczegółowo

Młodzież w Małopolsce

Młodzież w Małopolsce Młodzież w Małopolsce Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 22 kwietnia 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl Zagadnienia młodzi

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów Toruń,, 12 grudnia 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Toruń,, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Kim są bierni zawodowo Pomorzanie?

Kim są bierni zawodowo Pomorzanie? Pomorskie Forum nicjatyw na rzecz Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kim są bierni zawodowo Pomorzanie? Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Malbork, dnia 13 czerwca 2018 r. 1 Ludność

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014 Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce Toruń, 12 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu. Zator, dnia r.

Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu. Zator, dnia r. Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Zator, dnia 07.06.2016r. Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2015r. oraz 2016r. 11,9 11,9 11,5 11,8 11,7 11,4 11,1 10,7 10,8 10,3

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012 II U W A G A. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowywania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa,

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa, ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM Warszawa, 08.11.2016 Absolwenci szkół na starcie zawodowym Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, Szkoły ponadgimnazjalne i policealne, Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Załącznik 6 należy sporządzać w okresach rocznych. Sprawozdaniem objęte są osoby poszukujące pracy i bezrobotne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bezrobotni do 25 roku życia w kraju

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Główne założenia Nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Główne założenia Nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Główne założenia Nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Prezentacja przygotowana na podstawie opracowania Nowa metodologia prowadzenia monitoringu

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE

Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE Wykład: ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE Pracujący wg BAEL Za pracującą uznano każdą osobę, która w badanym tygodniu: wykonywała pracę przynoszącą zarobek lub dochód jako pracownik najemny, pracujący na własny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim.

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. Program spotkania : 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. 2. Sytuacja osób młodych na rynku pracy w kontekście grupy docelowej konkursu. 3. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1 . INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE K O W A L kod 722101 OPIS ZAWODU Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kowal powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w... Wojewódzki Urząd Pracy w... Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy Zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Aktualna sytuacja na rynku pracy Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Lubań, dnia 19 kwietnia 2018 r. 1 Tło demograficzne 100,0%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo