RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001"

Transkrypt

1 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001

2 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE Aktywa netto Składki Wyniki finansowe OFE Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto Portfel inwestycyjny Liczba członków Transfery Sytuacja finansowa PTE Konkluzje Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO, SKŁADKI, CZŁONKOWIE OFE, PORTFEL INWESTYCYJNY, EFEKTYWNOŚĆ, TRANSFERY

3 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE W I kwartale 2015 roku przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła 4,4%. Największy wzrost wartości jednostki rozrachunkowej wykazał MetLife OFE (5,3%), a najmniejszy Allianz Polska OFE (3,6%). I kwartał był wyraźnie lepszy niż IV kwartał roku. Przeciętna stopa zwrotu w I kwartale wyniosła 4,4% Wyniki inwestycyjne OFE uzyskane od lutego roku podlegają istotnym wahaniom, co można łączyć ze zmianą profilu inwestycyjnego funduszy. Obecnie portfele OFE są zdominowane przez instrumenty udziałowe w związku z przekazaniem do ZUS, z początkiem lutego roku, ponad połowy aktywów OFE (głównie w formie obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa). Tabela 1. Stopy zwrotu OFE (%) I Q II Q III Q IV Q I Q 2015 AEGON 2,59-0,94 4,76-4,25 3,74 Allianz Polska 2,71-1,65 4,79-3,97 3,63 Aviva BZ WBK 2,65-1,25 4,87-4,36 4,03 AXA 2,51-1,04 5,15-4,14 4,45 Generali 2,19-2,45 5,22-4,37 4,31 ING 2,22-1,60 2,93-4,26 4,30 MetLife 1,93-2,20 5,48-4,29 5,32 Nordea 2,70-1,71 5,09-4,10 3,91 Pekao 2,23-1,50 4,17-5,36 4,23 PKO BP Bankowy 2,42-0,83 4,27-4,18 5,08 Pocztylion 2,01-2,38 4,97-4,88 4,89 PZU Złota Jesień 2,96-1,20 3,24-4,94 5,06 WARTA* 2,16-1, Średnia OFE 2,41-1,57 4,58-4,43 4,41 WIG 2,12-0,84 5,67-6,31 5,20 WIG20 2,56-2,18 3,80-7,37 3,45 * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE Wyniki inwestycyjne OFE są w największym stopniu determinowane przez sytuację na polskim rynku instrumentów udziałowych. W I kwartale 2015 roku koniunktura na rynku akcji sprzyjała inwestorom, a więc także OFE. Główne indeksy zyskiwały na wartości: indeks WIG20 wzrósł o 3,5%, a WIG o 5,2%. Dobra koniunktura na GPW może wynikać z poprawiania się wskaźników w polskiej gospodarce, głównie w zakresie wzrostu gospodarczego oraz sytuacji fiskalnej. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 3

4 2. Aktywa netto Na koniec I kwartału 2015 roku aktywa netto OFE wyniosły 155,2 mld zł Rynek OFE jest rynkiem o wysokiej koncentracji Otwarte fundusze emerytalne posiadały na koniec I kwartału 2015 roku aktywa netto o wartości 155,2 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 mld zł (4,1%) w ciągu 3 miesięcy. Od lutego roku aktywa netto OFE zmniejszyły się w wyniku przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywów o wartości 153,2 mld zł. W roku OFE przekazały także do ZUS prawie 3,7 mld zł, a w I kwartale jeszcze ponad 1 mld zł, w związku z osiągnięciem przez część swoich członków wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego (tzw. suwak bezpieczeństwa). Na koniec I kwartału 2015 roku najmniejszy fundusz (Pekao OFE) dysponował aktywami netto na poziomie 2,3 mld zł, gdy w tym samym czasie największy podmiot (ING OFE) wykazywał aktywa netto o wartości 37,6 mld zł, czyli 16-krotnie większej. Tabela 2. Aktywa netto OFE (mln zł) 31 marca 30 czerwca 30 września 31 grudnia 31 marca 2015 AEGON 6 434, , , , ,3 Allianz Polska 4 653, , , , ,1 Aviva BZ WBK , , , , ,4 AXA 9 471, , , , ,2 Generali 7 607, , , , ,9 ING , , , , ,2 MetLife , , , , ,3 Nordea 6 889, , , , ,9 Pekao 2 289, , , , ,5 PKO BP Bankowy 6 689, , , , ,7 Pocztylion 2 878, , , , ,1 PZU Złota Jesień , , , , ,4 WARTA* 2 043, ,1 - - Razem , , , , ,1 * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE W kolejnych kwartałach można się spodziewać stosunkowo niskiego tempa przyrostu aktywów OFE, a nawet ich okresowego zmniejszania przy wysokiej zmienności. Wynika to z faktu, że tylko część członków OFE złożyła deklarację przekazywania części bieżących składek do OFE (dane ZUS wskazują, że osób takich jest ponad 2,5 mln). Oznacza to, że strumień składek jest istotnie mniejszy, a dodatkowo kontynuowana jest dekumulacja aktywów w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Aktywa funduszy ulokowane są w zdecydowanej większości w instrumentach udziałowych, charakteryzujących się wyższą zmiennością cen niż skarbowe instrumenty dłużne, które wcześniej dominowały w portfelach OFE, co może przełożyć się na wzrost wahań wartości aktywów OFE. Od lutego roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi w okresie 10 lat poprzedzających osiągnięcie przez członka OFE wieku emerytalnego, zgromadzony przez niego kapitał jest przekazywany sukcesywnie do OFE. Od chwili rozpoczęcia tego procesu DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 4

5 również całość jego bieżących składek emerytalnych przekazywana jest do ZUS. Mechanizm ten określany jest mianem suwaka bezpieczeństwa, gdyż jego głównym celem, wskazanym przez twórców, jest ochrona członków OFE przed tzw. ryzykiem złej daty, obciążającym ustalanie wartości całego kapitału emerytalnego według wyceny z jednego dnia, co może przełożyć się na znaczące obniżenie tej wartości w przypadku, gdy przeliczenie nastąpi w niesprzyjających warunkach rynkowych, np. chwilowego, ale znaczącego spadku cen instrumentów finansowych. Zgodnie z przepisami prawa, pierwsze przekazanie środków w ramach suwaka nastąpiło w IV kwartale roku i obejmowało okres od lutego roku. Łącznie OFE przekazały wówczas do ZUS kwotę 3,7 mld zł, co stanowiło 2,3% wartości aktywów netto OFE wg stanu na koniec września roku. Wystąpiło znaczące zróżnicowanie w zakresie wielkości środków przekazanych do ZUS przez poszczególne OFE, tak w ujęciu nominalnym jak i względnym. W I kwartale 2015 roku OFE przekazały w ramach suwaka ponad 1 mld zł, co stanowiło 0,7% aktywów netto OFE wg stanu na koniec poprzedniego kwartału. 3. Składki W I kwartale 2015 roku do otwartych funduszy emerytalnych trafiło łącznie 817,5 mln zł składek. Nowelizacje przepisów prawa sprawiały, że w ostatnim czasie stawki składek ulegały zmianom, co powodowało fluktuacje wielkości strumienia odprowadzanego do OFE. Za styczeń roku składki przekazane były w wysokości 3,1% podstawy, a od lutego roku obowiązuje stawka 2,92%. Od 1 lipca roku składki do OFE odprowadzają tylko osoby, które złożyły odpowiednią deklarację w ZUS. W I kwartale 2015 roku ZUS przekazał do OFE składki o wartości 817,5 mln zł Tabela 3. Składki przekazane do OFE (mln zł) I Q II Q III Q IV Q I Q 2015 AEGON 128,5 117,4 57,6 22,6 23,2 Allianz Polska 119,7 105,3 58,6 36,8 41,4 Aviva BZ WBK 615,7 566,5 299,0 152,5 172,4 AXA 218,1 190,3 98,6 46,4 47,5 Generali 183,4 169,0 90,4 46,0 48,3 ING 804,1 725,9 398,7 224,3 263,5 MetLife 269,7 241,2 122,5 55,2 58,8 Nordea 157,2 136,1 69,4 31,2 32,3 Pekao 52,1 47,2 24,9 11,0 11,7 PKO BP Bankowy 152,8 133,5 68,5 31,0 31,6 Pocztylion 68,6 63,5 30,1 11,7 10,5 PZU Złota Jesień 392,0 352,3 175,0 74,1 76,3 WARTA* 56,1 45,8 19,6 - - Razem 3 218, , ,9 742,9 817,5 * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 5

6 W ostatnich dwóch kwartałach można już w pełni zobaczyć skutki wprowadzonych zmian, które wyrażają się w znaczącym spadku wartości składek zasilających OFE. W omawianym okresie do OFE przekazano składki o wartości dwukrotnie niższej niż w III kwartale roku i blisko czterokrotnie mniejszej niż w poszczególnych kwartałach I półrocza roku. Od przekazanych przez ZUS składek potrącane były opłaty w wysokości maksymalnie 1,75% przekazanych środków. W związku z tym, w I kwartale na konta członków OFE trafiło ok. 800 mln zł. W listopadzie roku rozpoczął się proces dekumulacji aktywów OFE związany z suwakiem bezpieczeństwa. Szacunki UKNF wskazują, że wartość kapitałów przekazywanych przez OFE do ZUS w ramach tej procedury będzie przeważała nad wartością składek przekazywanych w tym czasie przez ZUS do OFE. W I kwartale 2015 roku ujemny bilans tej operacji z punktu widzenia OFE wyniósł prawie 230 mln zł. 4. Wyniki finansowe OFE W I kwartale 2015 roku OFE wykazały 6,5 mld zł zysku Łączny wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w I kwartale 2015 roku wyniósł 6,5 mld zł. Od początku lutego roku portfel OFE ma charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu wyniki inwestycyjne OFE charakteryzują się zwiększoną zmiennością. Tabela 4. Wyniki finansowe OFE (mln zł) I Q II Q III Q IV Q I Q 2015 AEGON 123,7-61,3 308,1-284,0 237,3 Allianz Polska 111,0-76,9 322,8-277,5 242,0 Aviva BZ WBK 720,0-429, , , ,7 AXA 169,9-99,7 475,1-411,1 420,4 Generali 106,1-188,4 381,4-346,2 323,0 ING 553,3-591, , , ,7 MetLife 155,5-266,3 633,5-535,3 625,4 Nordea 155,0-119,8 353,0-294,6 268,3 Pekao 33,7-34,2 95,9-126,3 93,2 PKO BP Bankowy 133,0-55,4 290,3-293,1 337,9 Pocztylion 37,6-68,6 137,0-144,7 135,4 PZU Złota Jesień 437,7-251,4 668, ,3 984,1 WARTA* 32,4-35,2 108,0** - - Razem 2 768, , , , ,5 * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. ** Wynik do dnia likwidacji OFE WARTA. Źródło: OFE DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 6

7 W I kwartale 2015 roku wszystkie fundusze wykazały dodatnie wyniki finansowe w wysokości od 93,2 mln zł (Pekao OFE) do 1 543,7 mln zł (ING OFE). Wyniki finansowe OFE po wprowadzeniu ostatnich zmian prawnych podlegają znaczącym wahaniom, jednak od lutego roku do końca I kwartału 2015 roku fundusze wypracowały 8,1 mld zł zysku dla swoich członków. 5. Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto W I kwartale 2015 roku aktywa netto OFE (WAN) wzrosły o 6,2 mld zł (4,1%). Największy wpływ na tę zmianę miały wyniki finansowe funduszy, środki przekazane z OFE do ZUS w ramach tzn. suwaka bezpieczeństwa oraz składki przekazane do funduszy. W I kwartale 2015 roku z tytułu składek OFE otrzymały 0,8 mld zł. Od składek zostały potrącone opłaty na rzecz powszechnych towarzystw emerytalnych w wysokości ok. 13 mln zł. OFE kontynuowały przekazywanie środków do ZUS w związku z wprowadzeniem suwaka bezpieczeństwa. W I kwartale wartość przekazanych środków wyniosła 1 mld zł. W tym samym okresie fundusze emerytalne wypracowały wynik finansowy, który przed naliczeniem opłaty za zarządzanie osiągnął poziom 6,7 mld zł. Z tego 0,2 mld zł pobrały powszechne towarzystwa emerytalne w ramach opłaty za zarządzanie OFE. Wykres 1. Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto OFE (mld zł) W I kwartale 2015 roku aktywa netto OFE wzrosły o 6,2 mld zł Źródło: OFE, obliczenia własne Pozostałe elementy oddziaływujące na poziom aktywów netto to zmiana poziomu zobowiązań czy przekazanie środków na rzecz spadkobierców zmarłych członków OFE. Łączny bilans wszystkich wskazanych powyżej operacji był w I kwartale ujemny i przyczynił się do zmniejszenia wartości aktywów netto o mniej niż 100 mln zł. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 7

8 6. Portfel inwestycyjny Radykalne zmiany w zakresie przepisów prawa, do jakich doszło na początku roku wpłynęły znacząco na strukturę portfela OFE. Wymagało to od funduszy podjęcia pewnych działań dostosowawczych, których natężenie było szczególnie widoczne w okresie następującym krótko po wejściu w życie zmian. Po ponad roku funkcjonowania rynku w nowych realiach prawnych struktura portfela OFE uległa pewnej stabilizacji, a ewentualne zmiany nie są już szczególnie głębokie i szybkie. W portfelach OFE nadal znajduje się niewielka ilość obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez SP, które zostały nabyte przed 4 lutego roku. OFE mają czas do 4 lutego 2016 roku na dostosowanie się do zakazu posiadania tego typu instrumentów. Od lutego roku podstawę portfela OFE stanowią krajowe udziałowe papiery wartościowe Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowią krajowe instrumenty udziałowe, a zaangażowanie OFE w tej pozycji nieznacznie wzrosło ciągu 3 miesięcy, co w znaczącej części związane było ze wzrostem kursu posiadanych przez OFE akcji. Na koniec I kwartału 80,4% portfela OFE stanowiły krajowe akcje, podczas gdy 3 miesiące wcześniej udział ten wynosił 79,7%. Wykres 2. Struktura portfela inwestycyjnego OFE (%) Źródło: OFE W I kwartale 2015 roku spadł udział lokat OFE w depozytach bankowych i wyniósł 4,9% (spadek o 2,1 pkt. proc.). Zauważalnie wzrosło w portfelu OFE znaczenie lokat poza granicami kraju. Na koniec I kwartału 2015 roku udział tej kategorii w portfelu wyniósł 5,7%, co oznacza wzrost o 1,8 pkt. proc. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od lutego roku zniesiono limit na lokaty poza granicami kraju, wprowadzając limit na inwestycje denominowane w walucie innej niż krajowa. Na koniec marca 2015 roku udział takich aktywów w portfelach OFE wynosił 10%, co oznacza wzrost o blisko 2,3 pkt. proc. w ciągu kwartału. Na koniec I kwartału spadł udział pozaskarbowych instrumentów dłużnych w portfelu inwestycyjnym OFE i wyniósł 7,4% (spadek o 0,4 pkt. proc.). Zmianę tę należy raczej wiązać z dynamicznym wzrostem wartości innych instrumentów, głównie akcji, w portfelach OFE. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 8

9 7. Liczba członków Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez ZUS, na koniec I kwartału 2015 roku do OFE należało łącznie 16,6 mln członków. W porównaniu z końcem poprzedniego kwartału oznacza to spadek o 19 tys. członków. W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca roku każdy członek OFE miał możliwość złożenia do ZUS oświadczenia woli o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE po 1 lipca roku. Według stanu na koniec marca 2015 roku 15,1% członków OFE to członkowie, którzy złożyli takie oświadczenie. Należy podkreślić, że osoby, które nie złożyły oświadczenia o przekazywaniu części składki do OFE nadal pozostają członkami OFE, a fundusze zarządzają ich aktywami zgromadzonymi przed 1 lipca roku i dlatego ogólna liczba członków OFE nie uległa istotnej zmianie, mimo głębokich zmian wprowadzonych w roku. Na koniec marca 2015 roku do OFE należało 16,6 mln członków 31 marca Tabela 5. Liczba członków OFE 28 czerwca 30 września 27 grudnia 31 marca 2015 Zmiana w ostatnim roku (%) AEGON ,5 Allianz Polska ,6 Aviva BZ WBK ,7 AXA ,7 Generali ,6 ING ,3 MetLife ,7 Nordea ,6 Pekao ,3 PKO BP Bankowy ,0 Pocztylion ,1 PZU Złota Jesień ,8 WARTA* Razem ,6 * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: ZUS W ujęciu względnym spadek liczby członków w I kwartale 2015 roku wyniósł 0,1%. W związku z wprowadzeniem zakazu akwizycji radykalnie spadła liczba osób samodzielnie zapisujących się lub zmieniających OFE. Do końca stycznia roku znaczące zmiany w liczebności członków dokonywały się głównie poprzez losowania przeprowadzane przez ZUS w styczniu i lipcu każdego roku. Dodatkowo, ZUS przesyłał do każdej osoby, która mimo obowiązku nie dokonała samodzielnie wyboru OFE, informację że jeśli takiego wyboru nie dokona w wyznaczonych czasie, zostanie jej przydzielony OFE w drodze losowania. Dane historyczne wskazują, że taka informacja działała mobilizująco i duża część osób zapisywała się samodzielnie do OFE w okresach bezpośrednio poprzedzających losowanie. Nawet po wprowadzeniu zakazu akwizycji od 2012 roku w miesiącu losowania (styczeń i lipiec) do OFE zapisywało się ok tys. nowych członków, podczas gdy w pozostałych miesiącach roku liczba takich osób rzadko DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 9

10 przekraczała 1 tys. Po zniesieniu losowania, czyli od lutego roku, liczba osób zapisujących się do OFE nie przekraczała 500 osób miesięcznie, poza lipcem i sierpniem roku, kiedy wyniosła odpowiednio 1,9 tys. i 1,8 tys., ale nawet ten niewielki wzrost ten należy raczej wiązać z chwilowym zwiększeniem zainteresowania OFE wynikającym z ustawowej konieczności potwierdzenia przez członków woli przekazywania części składki emerytalnej do OFE. W I kwartale 2015 roku do OFE zapisało się 672 nowych członków. Od lutego roku losowanie zostało zniesione, a składki osób, które samodzielnie nie zapiszą się do OFE w wymaganym terminie, będą w całości przekazywane do ZUS. W porównaniu do stanu sprzed roku liczba członków OFE spadła o 0,6%. Największy przyrost liczby członków odnotował Allianz Polska OFE (61,6%), który przejął członków i aktywa OFE WARTA. 8. Transfery W I kwartale 2015 roku 11,6 tys. członków zmieniło fundusz emerytalny W I kwartale 2015 roku liczba transferów członków między poszczególnymi funduszami wyniosła 11,6 tys. osób. W I kwartale 2015 roku, w drodze transferów, najwięcej członków pozyskał ING OFE (8 120 osób). Uwzględniając liczbę członków, którzy opuścili ten fundusz, końcowe dodatnie saldo transferowe wyniosło osoby, co było najlepszym wynikiem na rynku. Fundusz ten jest już od wielu kwartałów głównym beneficjentem transferów, w ostatniej sesji 70% członków zmieniających fundusz przeniosło się do ING OFE. Tabela 6. Saldo osób zmieniających OFE I Q II Q III Q IV Q I Q 2015 AEGON Allianz Polska Aviva BZ WBK AXA Generali ING MetLife Nordea Pekao PKO BP Bankowy Pocztylion PZU Złota Jesień WARTA* Liczba transferowanych członków OFE * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: ZUS DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 10

11 Po wprowadzeniu zakazu akwizycji do OFE (2012 rok) liczba członków OFE zmieniających fundusz radykalnie spadła i oscylowała w przedziale 1-2 tys. Stan ten uległ zmianie w związku z deklaracjami o przekazywaniu składek do OFE, jakie członkowie mogli składać od kwietnia do lipca roku. Część członków wraz z tą deklaracją decydowała się także na zmianę OFE. Obecnie procedura zmiany funduszu może być długotrwała, dlatego wzrost liczby transferów obserwowany był w trakcie trzech ostatnich sesji, kiedy to liczba członków uczestniczących w transferach sięgnęła 15,6 tys. Dane z kolejnej sesji transferowej z maja 2015 roku wskazują, że czynnik związany ze składaniem deklaracji przestał już oddziaływać na aktywność transferową członków OFE, gdyż liczba transferów spadła do niespełna 2,6 tys. W najbliższych kwartałach należy się spodziewać stabilizacji liczby transferów na niskim poziomie. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 11

12 9. Sytuacja finansowa PTE Wartość kapitałów własnych powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec marca 2015 roku wyniosła 3,4 mld zł i spadła o 6,4% w porównaniu do stanu z grudnia roku. Na zmniejszenie poziomu kapitału własnego w PTE w I kwartale 2015 roku wpływały decyzje o wypłacie dywidendy podjęte przez niektóre PTE. Tabela 7. Wybrane wskaźniki sytuacji finansowej PTE (mln zł) 31 marca 30 czerwca 30 września 31 grudnia 31 marca 2015 Kapitał własny 3 912, , , , ,5 Wynik finansowy netto 271,2 495,8 953, ,1 95,0 Kapitał własny + Fundusz Gwarancyjny/ WAN OFE Źródło: PTE 3,3% 3,0% 2,7% 2,7% 2,5% Kapitały własne PTE są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa kapitałowej części systemu emerytalnego. Stanowią kluczowy element gwarantowania odpowiedniego poziomu jakości zarządzania aktywami funduszy oraz źródło pokrycia strat w przypadku nieprawidłowości w tym procesie. Z tego względu bardzo ważne jest, aby PTE posiadały kapitały własne na poziomie adekwatnym do wartości zarządzanych aktywów w OFE. Na koniec I kwartału 2015 roku relacja sumy kapitałów własnych PTE i środków na Funduszu Gwarancyjnym do aktywów netto OFE wynosiła 2,5% i wahała się w poszczególnych towarzystwach od 1,4% do 4,4%. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 12

13 Konkluzje Efektywność OFE w I kwartale roku uległa znacznej poprawie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Od początku lutego roku portfel OFE ma charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu obserwuje się wzrost zmienności w zakresie efektywności inwestycyjnej i wyników finansowych OFE. Nowe przepisy obowiązujące od 1 lutego, dotyczące polityki inwestycyjnej OFE doprowadziły w praktyce do przekształcenia OFE w fundusze akcyjne, podczas gdy wcześniej ich polityka inwestycyjna sytuowała je w grupie funduszy stabilnego wzrostu. W roku obowiązywał limit minimalnego zaangażowania OFE w instrumenty udziałowe na poziomie 75% aktywów, w 2015 roku limit ten wynosi 55%. W tym czasie rzeczywisty udział akcji w portfelach OFE sięgał blisko 80%. Od lutego roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi w okresie 10 lat poprzedzających osiągnięcie przez członka OFE wieku emerytalnego, zgromadzony przez niego kapitał jest przekazywany sukcesywnie do OFE. Ze względu na przyjęte rozwiązania prawne, pierwsze przekazanie środków w ramach suwaka nastąpiło w IV kwartale roku i obejmowało okres od lutego roku. Łącznie OFE przekazały wtedy do ZUS kwotę 3,7 mld zł, co stanowiło 2,3% wartości aktywów netto OFE wg stanu na koniec września roku. W I kwartale 2015 roku w ramach suwaka OFE przekazały do ZUS ponad 1 mld zł, czyli o prawie 230 mln zł więcej niż wyniosła wartość składek przekazanych w tym czasie z ZUS do OFE. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od lutego roku zniesiono limit na lokaty poza granicami kraju, wprowadzając limit na inwestycje denominowane w walucie innej niż krajowa. Na koniec marca 2015 roku udział takich aktywów w portfelach OFE wynosił 10%, co oznacza wzrost o blisko 2,3 pkt. proc. w ciągu kwartału. Od 1 lipca roku składki do OFE odprowadzają tylko osoby, które złożyły odpowiednią deklarację w ZUS. Wysokość składek przekazanych do OFE już od sierpnia roku, a więc z uwzględnieniem deklaracji członków, wskazuje na radykalny spadek. Według stanu na koniec marca 2015 roku 15,1% członków OFE to członkowie, którzy złożyli takie oświadczenie. Po wprowadzeniu zmian, do OFE trafiają kwartalnie składki o wartości dwukrotnie niższej niż w III kwartale roku i blisko czterokrotnie mniejszej niż w poszczególnych kwartałach I półrocza roku. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 13

14 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO plac Powstańców Warszawy Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) (95)

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201506/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 DNI/A/K/201603/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/201303/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201209/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/12/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201203/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 października. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 9 kwietnia 09 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 0 r. SPIS TREŚCI 1. Kapitał podstawowy i akcjonariusze... 3 2. Sytuacja majątkowo-kapitałowa...

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002 www.analizy.pl 4-12-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 22 Wartość aktywów netto w OFE przekroczyła 3 mld PLN Wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach emerytalnych wzrosła w końcu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE: PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, październik 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2012 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2012 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2012 DNI/A/P/201212/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE: PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201506/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE:

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 PION NADZORU UBEZPIECZENIOWO-EMERYTALNEGO DEPARTAMENT NADZORU

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski ZMIANY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003 www.analizy.pl 8-9-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 23 Aktywa OFE przekroczyły 42 mld PLN Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach emerytalnych w końcu sierpnia wyniosła 42,1

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012 2014

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012 2014 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.75-41 s. 505 514 Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Grażyna Ancyparowicz Warszawa-Ursus, 13 luty 2014 r. Zobowiązania traktatowe do zabezpieczenia społecznego Konwencja 102 MOP z 28 czerwca 1952 r., ratyfikowana 24

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych w I półroczu 2008 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych w I półroczu 2008 roku 1 Warszawa 2008-09-19 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych w I półroczu 2008 roku 1 Na koniec czerwca 2008 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w roku 2003

Informacja o działalności w roku 2003 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu: ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres styczeń wrzesień 2018 r.

Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres styczeń wrzesień 2018 r. Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres r. Zestawienie przychodów i kosztów FUS (w tys. zł) upływ czasu: 75,0% Wyszczególnienie Plan r. Wykonanie r. % wykonania planu Stan Funduszu na początek okresu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30.09.2013 30.09.2016 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE, IKE, IKZE, STOPA ZWROTU,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30.03.2012 31.03.2015 Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo