Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Uczeń: Prawo powszechnego ciążenia Pojęcie grawitacji. Poglądy Newtona na temat zjawiska grawitacji. Graficzny obraz pola sil. Pole centralne i jednorodne. Prawo powszechnego ciążenia. Stalą grawitacji. 1. Pole grawitacyjne przedstawia graficznie siły działające na ciało pozostające w spoczynku na powierzchni Ziemi; zna prawo powszechnego ciążenia; przedstawia graficznie siły wzajemnego oddziaływania dwóch mas i określa cechy tych sił; przedstawia graficznie pole grawitacyjne centralne i jednorodne; oblicza wartość siły grawitacyjnej, korzystając z prawa powszechnej grawitacji; porównuje pole grawitacyjne masy punktowej i jednorodnej kuli o tej samej masie; charakteryzuje pole grawitacyjne w różnych jego punktach na podstawie kształtu i gęstości linii sił pola; określa kierunek siły grawitacyjnej w każdym punkcie pola na podstawie linii pola grawitacyjnego; uzasadnia wzór na siłę grawitacji wynikający z prawa powszechnego ciążenia; interpretuje pole grawitacyjne jako pole sił; uzasadnia zależność siły grawitacyjnej od odległości między środkami mas; przedstawia graficznie zależność siły grawitacyjnej od odległości dla masy punktowej i dla jednorodnej kuli; 2. Natężenie pola grawitacyjnego Pojęcie natężenia pola grawitacyjnego i jego interpretacja. Zależność natężenia pola grawitacyjnego od masy ciała wy- podaje definicję natężenia pola grawitacyjnego; zna związek między natężeniem pola grawitacyjnego a przyspieszeniem ziemskim; posługuje się zależnością definiującą natężenie pola grawitacyjnego w celu obliczenia siły grawitacyjnej; określa kierunek i zwrot interpretuje natężenie pola porównuje wartości natężeń grawitacyjnego jako siłę pól grawitacyjnych działającą na jednostkową masę; wytworzonych przez dwie stosuje w zadaniach obliczeniowych zależność ściach od masy w pewnych odległo- nich; twarzającego pole i od odległości od środka masy. wskazuje związek między kierunkiem i zwrotem wektorów siły i natężenia pola; wektora natężenia w polu grawitacyjnym centralnym; natężenia pola grawitacyjnego od masy wytwarzającej pole i odległości od środka masy; stosuje zasadę superpozycji natężeń pól;

2 Ciężar ciała a siła grawitacji Siły działające na nieruchome ciało na biegunie i na równiku. Ciężar ciała na dowolnej szerokości geograficznej. Sposoby wyznaczenia przyspieszenia ziemskiego (powtórzenie z dynamiki). zna pojęcie ciężaru ciała; porównuje ciężar ciała na biegunie i na równiku; zna wartość przyspieszenia ziemskiego; przedstawia graficznie siły działające na nieruchome ciało na biegunie i na równiku; omawia sposób wyznaczenia przyspieszenia ziemskiego; uzasadnia związek ciężaru ciała z siłą reakcji podłoża; zapisuje i uzasadnia związek między ciężarem ciała i siłą grawitacji na równiku; przedstawia graficznie siły działające na nieruchome ciało na dowolnej szerokości geograficznej; omawia sposób wyznaczenia stałej grawitacji; 3. Wytwarzanie i badanie pól elektrycznych Oddziaływanie ładunków elektrycznych. Mikroskopowy obraz elektryzowania ciał. Obserwacja pola elektrycznego centralnego i jednorodnego. Prezentacja graficzna pola elektrycznego. Jednostka ładunku elektrycznego, ładunek protonu i elektronu. 2. Pole elektryczne wymienia przykłady elektryzowania ciał w swoim otoczeniu; opisuje zjawisko elektryzowania ciał w ujęciu makroskopowym; określa znak ładunku protonu i elektronu; opisuje mikroskopowy obraz elektryzowania ciał; podaje przykłady wykorzystania zjawiska elektryzowania ciał; wyraża ładunek elektryczny w kulombach i w ładunkach elementarnych; przedstawia graficznie pole elektryczne za pomocą linii sił; omawia znane sobie doświadczenia wyznaczające kształt linii pola elektrostatycznego; interpretuje pole elektryczne jako pole sił; określa cechy pola elektrycznego na podstawie kształtu linii sił; planuje doświadczenie w celu wyznaczenia kształtu linii pola elektrycznego; 4. Natężenie pola elektrycznego Definicja natężenia pola elektrycznego i jego jednostki. Siła działająca na ładunek w polu jednorodnym. zna definicję natężenia pola elektrycznego; określa kierunek i zwrot wektora natężenia pola elektrycznego w danym punkcie pola na podstawie kształtu linii sił; posługuje się jednostką natężenia pola elektrycznego N/C; oblicza siłę działającą na ładunek w polu jednorodnym; określa kierunek i zwrot siły elektrostatycznej działającej na ładunek dodatni i ujemny na podstawie kształtu linii pola elektrostatycznego; interpretuje wzór definiujący natężenie pola elektrycznego; dostrzega związek między gęstością linii pola a wartością natężenia pola elektrycznego; rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe z wykorzystaniem definicji natężenia pola elektrycznego; 5. Potencjał elektryczny i napięcie Potencjał elektryczny, napięcie, jednostka potencjału i napięcia. Związek natężenia pola elektrycznego z napięciem i odległością między dwoma punktami pola. posługuje się pojęciem napięcia i jego jednostką; określa napięcie dla znanych sobie źródeł napięcia; zna związek między natężeniem pola a różnicą potencjałów między dwoma punktami pola; interpretuje napięcie jako różnicę potencjałów; uzasadnia równość jednostek N/C i V/m; definiuje natężenie prądu i jego jednostkę; wyjaśnia związek potencjału elektrycznego z energią potencjalną; oblicza pracę w polu elektrycznym jako różnicę energii potencjalnej; rozwiązuje zadania problemowe i obliczeniowe, wykorzystując zależności między takimi wielkościami, jak natężenie pola, potencjał elektryczny, napięcie i siła elektryczna;

3 6. Siły w polu elektrycznym Prawo Coulomba. Przenikalność elektryczna próżni. Pomiar siły elektrostatycznego oddziaływania ładunków. Natężenie centralnego pola elektrycznego. Porównanie opisu pól grawitacyjnego i elektrycznego. zna prawo Coulomba; określa kierunek i zwrot siły wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych; zna pojęcie przenikal-ności elektrycznej próżni; stosuje wzór wynikający z prawa Coulomba dla określenia wartości siły wzajemnego oddziaływania ładunków punktowych; interpretuje prawo Coulomba; uzasadnia równość sił wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych; uzasadnia wzór określający natężenie centralnego pola elektrycznego; stosuje prawo Coulomba w zadaniach problemowych i rachunkowych; porównuje wielkości opisujące pole grawitacyjne i elektrostatyczne; Kondensatory 7. Kondensatory i ich pojemność elektryczna 8. Energia naładowanego kondensatora 9. Łączenie kondensatorów Budowa i zastosowanie kondensatorów. Mikroskopowy opis jakościowy lądowania i rozładowania kondensatora. Pojemność elektryczna kondensatora i jej jednostki. Pojemność kondensatora płaskiego. Wyznaczanie pojemności kondensatora. Zależność energii zgromadzonej w kondensatorze od ładunku i napięcia. Praca wykonana przy ładowaniu kondensatora (uzasadnienie wzoru na energię kondensatora). Obliczanie energii zgromadzonej w ondensatorze. Łączenie równoległe. Pojemność układu kondensatorów połączonych równolegle. Łączenie szeregowe. Pojemność układu kondensatorów połączonych szeregowo. omawia budowę kondensatora; zna definicję pojemności; zna jednostkę pojemności i jej związek z jednostkami ładunku i różnicy potencjałów; wymienia wielkości, od których zależy ojemność elektryczna kondensatora płaskiego; podaje przykład zjawiska świadczącego o tym, że kondensator gromadzi energię; zna wzór na energię zgromadzoną w kondensatorze; rozpoznaje na schemacie połączenie równoległe i szeregowe dwóch kondensatorów; oblicza pojemność układu dwóch kondensatorów połączonych szeregowo lub równo-legle; przedstawia mikroskopowy obraz ładowania i rozładowania kondensatora; posługuje się jednostkami pochodnymi pojemności; odczytuje pojemność elektryczną kondensatora na podstawie oznaczeń producentów; przekształca wzory w celu obliczenia energii zgromadzonej w kondensatorze, znając jego pojemność i ładunek lub napięcie; oblicza energię zgromadzoną w kondensatorze, znając jego ładunek i napięcie; stosuje w zadaniach obliczeniowych wzór wyrażający zależność pojemności od rozmiarów kondensatora płaskiego; interpretuje pojęcie pojemności jako stosunku zgromadzonego ładunku do różnicy potencjałów na jego okładkach; uzasadnia wzór na energię zgromadzoną w kondensatorze przez obliczenie pracy wykonanej przy ładowaniu kondensatora; określa zmiany energii zgromadzonej w kondensatorze na podstawie zmian napięcia między jego okładkami; uzasadnia wzór na pojemność układu oblicza pojemność układu kilku kondensatorów połączonych kondensatorów połączonych równolegle ;porównuje napięcia na równolegle lub szeregowo; kondensatorach połączonych szeregowo i równolegle oraz ładunki w nich zgromadzone; uzasadnia brak zależności funkcyjnej między pojemnością elektryczną kondensatora a ładunkiem i różnicą potencjałów; opisuje przebieg doświadczenia, w którym wyznaczamy pojemność kondensatora; rozpoznaje symbole umieszczane przez producentów na kondensatorach; interpretuje wykres zależności napięcia od ładunku kondensatora; rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe związane z energią zgromadzoną w kondensatorze; interpretuje pole pod wykresem zależności napięcia od ładunku jako energię zgromadzoną w kondensatorze; wyprowadza wzory na pojemność układu kondensatorów połączonych równolegle lub szeregowo na podstawie zasady zachowania ładunku; oblicza pojemność zastępczą dla połączeń mieszanych;

4 10 Sprawdzian wiadomości Dział 2. Ruch elektronów 4. Prąd elektryczny 11 Ruch ładunków elektrycznych Umowny kierunek prądu elektrycznego. Przepływ prądu w metalach i elektrolitach. Nośniki prądu elektrycznego. zaznacza na schemacie obwodu umowny kierunek przepływu prądu; omawia wykorzystanie prądu elektrycznego w życiu człowieka; opisuje przepływ prądu w metalu, posługując się pojęciem elektronów przewodnictwa; opisuje przepływ prądu w elektrolitach; podaje przykłady materiałów półprzewodnikowych; interpretuje prąd elektryczny jako ukierunkowany ruch nośników ładunków elektrycznych; porównuje przepływ prądu w metalach i elektrolitach oraz w gazach; posługuje się mikroskopowym obrazem przepływu prądu elektrycznego w metalu w celu wyjaśnienia nagrzewania się przewodników podczas przepływu prądu; 12. Natężenie prądu elektrycznego i jego gcstość Związek między natężeniem prądu i przepływającym ładunkiem. Gęstość prądu. zna symbole ładunku i natężenia prądu elektrycznego i posługuje się nimi; posługuje się jednostkami ładunku i natężenia prądu elektrycznego; wyjaśnia, jaką funkcję pełni bezpiecznik w instalacji elektrycznej; zna symbol oporu; objaśnia definicję natężenia prądu i jego jednostkę; definiuje gęstość prądu elektrycznego; wskazuje na zagrożenia wynikające z użytkowania energii elektrycznej; definiuje opór elektryczny; stosuje w zadaniach obliczeniowych związek między natężeniem prądu i ładunkiem elektrycznym; wykorzystuje pojęcie gęstości prądu przy opisie prądu przepływającego przez przewodnik; posługuje się pojęciem ładunku elementarnego; oblicza liczbę elektronów przewodnictwa na podstawie ładunku wyrażonego w kulombach i odwrotnie; 5. Opór elektryczny i opór właściwy 13 Opór elektryczny Pojęcie oporu elektrycznego. Definicja oporu elektrycznego i jego jednostki. Wyznaczanie oporu przewodnika. posługuje się pojęciem oporu elektrycznego; zna i stosuje jednostkę oporu elektrycznego; oblicza opór elektryczny na podstawie napięcia i natężenia prądu; korzysta w zadaniach obliczeniowych ze wzoru definiującego opór; rysuje schemat obwodu do wyznaczenia oporu opornika; zestawia obwód według narysowanego schematu; interpretuje opór elektryczny jako wielkość stałą dla danego przewodnika; określa niepewność pomiarową wyznaczonego oporu;

5 14 Związek między natężeniem prądu i napięciem 15 Zależność oporu przewodu od jego wymiarów Charakterystyka prą-dowonapięciowa przewodnika. Prawo Ohma. Zależność natężenia prądu od napięcia przyłożonego do diody. Badanie zależności oporu przewodu od jego długości i pola przekroju poprzecznego. Opór właściwy. rozpoznaje na wykresie zależność proporcjonalną; spośród podanych wykresów wskazuje charakterystykę prądowo--napięciową przewodnika i diody; określa związek oporu elektrycznego przewodu z jego długością; określa związek oporu elektrycznego z polem przekroju poprzecznego przewodu; oblicza opór elektryczny na podstawie charakterystyki prądowo--napięciowej; omawia wykres zależności natężenia prądu od napięcia przyłożonego do diody; porównuje opory elektryczne przewodów wykonanych z tego samego metalu i o różnych rozmiarach; wyjaśnia pojęcie oporu właściwego; zestawia obwód potrzebny do sprawdzenia słuszności prawa Ohma; przewiduje przebieg zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia, znając wartość oporu elektrycznego; wykorzystuje pojęcie oporu właściwego w zadaniach problemowych i obliczeniowych; porównuje opory dwóch przewodów na podstawie ich wykresów zależności natężenia prądu elektrycznego od przyłożonego napięcia; interpretuje dane dotyczące pomiaru napięcia i natężenia prądu dla danego opornika, uwzględniając niepewności pomiarowe mierzonych wielkości; porównuje właściwości elektryczne przewodów na podstawie ich oporu właściwego; 16 Związek napięcia z energią elektryczną Rola źródła napięcia w obwodzie elektrycznym. Definicja siły elektromotorycznej. Związek między pojęciami: napięcie, spadek potencjału i siła elektromotoryczna. Związek między zmianami energii ładunku a różnicą potencjałów. Straty energii w źródle. 6. Energia i moc prądu elektrycznego zna związek między różnicą potencjałów a przekazywaną w obwodzie energią; dostrzega związek między siłą elektromotoryczną źródła a energią przekazaną danemu ładunkowi; oblicza energię przekazaną danemu ładunkowi przez źródło o określonej sile elektromotorycznej; wyjaśnia rolę źródła napięcia w obwodzie elektrycznym; uzasadnia występowanie strat energii w źródle w czasie przepływu prądu; wyznacza siłę elektromotoryczną źródła napięcia; prowadzi rachunek na jednostkach, stosując zależność między jednostkami napięcia i energii; wyjaśnia pojęcie oporu wewnętrznego źródła; wskazuje na różnice między pojęciami napięcia i siły elektromotorycznej; analizuje przemiany energii związane z przepływem prądu elektrycznego w obwodzie zamkniętym; 17 Moc prądu elektrycznego Obliczanie energii elektrycznej Przypomnienie pojęcia mocy i jej jednostki. Moc prądu elektrycznego. Związek między jednostkami mocy, napięcia i natężenia prądu elektrycznego. Związek mocy z oporem odbiornika. Obliczanie energii elektrycznej w dżu-lach i kilowatogodzi-nach. zna związek między pracą i mocą; oblicza moc prądu elektrycznego, znając natężenie prądu i napięcie; oblicza energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach; korzysta w zadaniach obliczeniowych z zależności między mocą, natężeniem prądu, napięciem i oporem zamienia jednostki energii;; uzasadnia wzór yrażający zależność mocy od natężenia prądu elektrycznego i napięcia; uzasadnia wzory wyrażające związek mocy prądu elektrycznego z oporem odbiornika nergii elektrycznej; rozwiązuje zadania obliczeniowe dotyczące energii elektrycznej; interpretuje pojęcie mocy prądu elektrycznego; interpretuje związek między napięciem i mocą prądu elektrycznego; oblicza straty mocy w liniach przesyłowych rozwiązuje problemy związane z pobieraniem energii przez urządzenia stosowane w życiu codziennym;; 18 Sprawdzian wiadomości

6 Obwody prądu stałego 19 Szeregowe i równolegle obwody elektryczne Rysowanie i interpretowanie obwodów elektrycznych. Połączenie szeregowe i równolegle oporników. rozpoznaje na schematach symbole elektryczne; rozróżnia połączenia szeregowe i równoległe odbiorników; porównuje napięcia i natężenia prądów w przypadku połączeń szeregowych i równoległych oporników; oblicza opór zastępczy przy połączeniu szeregowym i równoległym; uzasadnia wzory na opory zastępcze przy połączeniu szeregowym i równoległym; 20 Amperomierze i woltomierze Obliczanie wielkości fizycznych dotyczących obwodów szeregowych i równoległych. Podłączanie amperomierza i woltomierza do obwodu elektrycznego. wie jak prawidłowo włączyć amperomierz i woltomierz do obwodu elektrycznego; określa cechy amperomierza i woltomierza; oblicza napięcia lub natężenia prądów przy szeregowych i równoległych połączeniach oporników; oblicza opór dla połączeń szeregowo-równo-ległych; Praktyczne obwody elektryczne 21 Opór wewnętrzny Zmiany napięcia na zaciskach źródła napięcia w zależności od natężenia pobieranego prądu. Opór wewnętrzny źródła. Prawo Ohma dla całego obwodu. wie, że ze wzrostem natężenia prądu pobieranego ze źródła maleje napięcie na jego zaciskach; zapisuje prawo Ohma dla danego obwodu; mierzy napięcie na oporze zewnętrznym; oblicza napięcie na oporze wewnętrznym; interpretuje pojęcie oporu wewnętrznego źródła; analizuje wykres zależności napięcia od natężenią prądu pobieranego ze źródła; stosuje prawo Ohma dla obwodu składającego się z ogniw połączonych szeregowo lub równolegle; 22 Wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego Wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego na podstawie zależności napięcia od natężenia prądu pobieranego ze źródła. Praktyczne skutki zmniejszania się napięcia ze wzrostem natężenia prądu pobieranego z akumulatora. podaje przykład zjawiska świadczącego o zmniejszaniu się napięcia na zaciskach źródła ze wzrostem natężenia prądu pobieranego ze źródła; rysuje schemat obwodu potrzebny do wyznaczenia SEM i oporu wewnętrznego; wskazuje wartość SEM na wykresie zależności I ) ; oblicza na podstawie wykresu interpretuje zależność U(I) jako U(I) wartość oporu funkcję liniową; wewnętrznego; korzysta w zadaniach obliczeniowych z prawa Ohma dla obwodu;

7 23 I i II prawo Kirchhoffa I prawo Kirchhoffa jako konsekwencja zasady zachowania ładunku (dla dwóch oporników połączonych równolege). II prawo Kirchhoffa dla obwodu złożonego ze źródła napięcia i dwóch oporników połączonych szeregowo. Prawa Kirchhoffa rysuje schemat fragmentu obwodu zawierający węzeł sieci; zna treść I prawa Kirchhoffa; zapisuje I prawo Kirchhoffa dla węzła sieci; oblicza natężenie prądu w rozgałęzieniu; zna treść II prawa Kirchhoffa; zapisuje II prawo Kirchhoffa dla obwodu złożonego ze źródła prądu i dwóch oporników połączonych szeregowo; uzasadnia I prawo Kirchhoffa, korzysta z II prawa Kirchhoffa opierając się na zasadzie zachowania ładunku; stosuje II elektrycznych w obwodzie w celu obliczenia wielkości prawo Kirchhoffa do obliczenia zawierającym dwa źródła wielkości elektrycznych w napięcia i dwa oporniki obwodzie zawierającym źródło połączone szeregowo; napięcia i dwa szeregowo połączone oporniki; 24 Zastosowanie praw Kirchhoffa Analiza obwodu zawierającego dwa oczka sieci. rysuje schemat obwodu zwierającego dwa oczka sieci; oznacza natężenia prądu w obwodzie; określa zależności między natężeniami prądów, korzystając z I prawa Kirchhoffa; stosuje konwencje dotyczące sposobów łączenia ogniw w obwodzie oraz kierunków przepływu prądów i wynikających z nich znaków; uzasadnia II prawo Kirchhoffa, korzystając z zasady zachowania energii; 25 Sprawdzian wiadomości Dział 3. Pole elektromagnetyczne Magnetyzm a prąd elektryczny 26. Pole magnetyczne 27 Przewód z prądem w polu magnetycznym Pole magnetyczne magnesu trwałego. Linie pola magnetycznego. Sposoby badania pól magne-tycznych. Pole ma-gnetyczne zwojnicy.elektromagnes. Reguły określające zwrot linii pola magnetycznego. Stru-ień magnetyczny. Silą elektrodynamiczna. Określanie kierunku siły za pomocą reguły lewej dłoni. Indukcja magnetyczna pola. Czynniki wpływające na wartość siły elek- określa oddziaływanie biegunów magnetycznych magnesu i zwojnicy; przedstawia graficznie pole magnesu sztabkowego i zwojnicy; określa bieguny magnetyczne magnesu i zwojnicy na podstawie zwrotu linii pola ma-gnetycznego; określa kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej za pomocą reguły lewej dłoni; wymienia urządzenie, w którym zastosowano zjawisko oddziaływania pola magnetycznego na określa zwrot linii pola magnetycznego wokół przewodnika prostoliniowego; omawia budowę i zastosowanie elektromagnesu; wyjaśnia rolę rdzenia w elektromagnesie; wyjaśnia pojęcie strumienia magnetycznego; spośród różnych ustawień przewodu z prądem elektrycznym w polu magnetycznym wskazuje te, w których na przewód działa siła elektrodynamiczna; oblicza wartość siły określa ustawienie igły magnetycznej w różnych punktach pola magnetycznego na podstawie przebiegu linii pola; wyznacza bieguny magnetyczne zwojnicy na podstawie kierunku przepływu prądu; opisuje doświadczenie pozwalające wyznaczyç wartość siły elektrodynamicznej; definiuje jednostkę indukcji magnetycznej; wyjaśnia zasadę działania silnika elektryczne- omawia sposoby badania pola magnetycznego; dostrzega związek między natężeniem prądu a gęstością linii pola magnetycznego wytworzonego przez zwojnicę lub przez przewód prostoliniowy; wyjaśnia powstawanie siły elektrodynamicznej jako wynik oddziaływania pól magnetycznych; interpretuje wartość indukcji magnetycznej jako wielkość określającą, jak silne" jest pole

8 trodynamicznej. Definicja jednostki indukcji magnetycznej. Budowa silnika elektrycznego. przewód z prądem elektrycznym; opisuje budowę silnika elektrycznego; elektrodynamicznej; go; magnetyczne; 28 Oddziaływania przewodów, w których płyną prądy Oddziaływanie dwóch prostoliniowych przewodów, w których płyną prądy o zgodnych i przeciwnych kierunkach. Wyjaśnienie przyczyn wzajemnego oddziaływania tych przewodów. Definicja jednostki natężenia prądu. określa kierunek i zwrot sił wzajemnego oddziaływania przewodów, gdy płyną w nich prądy o zgodnych i przeciwnych kierunkach; definiuje jednostkę natężenia prądu na podstawie wzajemnego oddziaływania przewodów, w których płyną prądy; definiuje inne jednostki elektryczne (wolt, ku-lomb, tesl), przyjmując, że amper jest podstawową jednostką w układzie SI; wyjaśnia oddziaływanie przewodów, w których płyną prądy za pomocą pojęcia siły elektrodynamicznej; Ruch cząstek naładowanych 29 Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym Wartość siły elektrodynamicznej, gdy przewodnik prostoliniowy jest ustawiony pod pewnym kątem w stosunku do linii pola magnetycznego. Wartość, kierunek i zwrot siły działającej na ładunek dodatni i ujemny poruszający się w polu magnetycznym. porównuje umowny kierunek prądu oraz ruch ładunków dodatnich i ujemnych; omawia budowę lampy kineskopowej; wskazuje wielkości, od których zależy wartość siły Lorentza; oblicza wartość siły Lorentza, gdy cząstka wpada w pole magnetyczne prostopadle do linii pola magnetycznego; określa kierunek i zwrot siły Lorentza działającej na ładunek dodatni i ujemny; oblicza wartość siły elektrodynamicznej, gdy przewodnik nie jest prostopadły do linii pola magnetycznego; oblicza wartość siły Lorentza, gdy cząstka wpada w pole magnetyczne pod pewnym kątem do linii pola magnetycznego; uzasadnia równoważność wzorów określających wartość siły elektrodynamicznej i siły Lorentza; omawia sposoby wykorzystania pola magnetycznego do separacji takich cząstek, jak pozytony i elektrony;

9 30. Analiza ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym Silą Lorentza jako silą dośrodkowa. Praktyczne wykorzystanie oddziaływania pola magnetycznego na poruszający się ładunek. określa tor ruchu cząstki naładowanej dodatnio i ujemnie w polu magnetycznym; uzasadnia tor ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym; określa znak ładunku elektrycznego cząstki na podstawie odchylenia jej toru w polu magnetycznym; interpretuje siłę Lorentza jako omawia przykłady wykorzystania pola ma- siłę dośrodkowa; oblicza promień okręgu, po którym w gnetycznego i elektrycznego w polu magnetycznym porusza się badaniach cząstek naładowana cząstka; naładowanych; 12. Indukcja elektromagnetyczna 31. Wytwarzanie prądu indukcyjnego Zjawisko indukcji elektromagnetycznej - wytwarzanie prądu indukcyjnego za pomocą pola magnetycznego. Wyjaśnienie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Czynniki wpływające na kierunek prądu indukcyjnego. Pojęcie siły elektromotorycznej indukcji. opisuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej; demonstruje zjawisko za pomocą magnesu, zwojnicy i miernika; podaje przykłady wykorzystania tego zjawiska; wymienia warunki występowania zjawiska indukcji elektromagnetycznej; spośród podanych przykładów wskazuje te, w których indukowany jest prąd elektryczny; wymienia czynniki, które wpływają na kierunek prądu indukcyjnego; omawia warunki powstawania prądu indukcyjnego, posługując się pojęciem strumienia magnetycznego; opisuje zjawisko indukcji magnetycznej; określa kierunek prądu indukcyjnego za pomocą reguły prawej dłoni; wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej indukcji; określa czynniki, od których zależy wielkość siły elektromotorycznej indukcji w przewodzie prostoliniowym oraz w cewce; 32. Obliczanie strumienia magnetycznego i siły elektromotorycznej indukcji Definicja strumienia magnetycznego i jego jednostki. Strumień magnetyczny przechodzący przez cewkę. Prawo Faradaya. podaje definicję strumienia magnetycznego; posługuje się jednostką strumienia magnetycznego; stosuje zależność wynikającą z prawa Faradaya do obliczenia SEM indukcji; definiuje jednostkę strumienia magnetycznego; oblicza strumień magnetyczny przechodzący przez pojedynczą ramkę; stosuje prawo Faradaya w prostych zadaniach obliczeniowych; oblicza strumień magnetyczny dla zwojnicy znajdującej się w zewnętrznym polu magnetycznym; oblicza siłę elektromotoryczną indukcji dla pojedynczej ramki i zwojnicy wysuwanej z pola magnetycznego; wyjaśnia pojęcie strumienia magnetycznego; wykorzystuje pojęcie strumienia magnetycznego w rozwiązywaniu problemów związanych z indukcją elektromagnetyczną; interpretuje treść prawa Faradaya;

10 33. Związek reguły Lenza z zasadą zachowania energii Wyjaśnienie zjawiska indukcji elektromagnetycznej, opierające się na pojęciu siły elektrodynamicznej. Reguła Lenza. Określenie kierunku indukowanego prądu na podstawie zasady zachowania energii. podaje treść reguły Lenza; na podstawie zasady zachowania energii określa bieguny magnetyczne zwojnicy wytworzone przez prąd indukowany podczas zbliżania i oddalania magnesu; określa kierunek prądu indukcyjnego, korzystając z reguły Lenza; określa kierunek prądu indukowanego w zwojnicy podczas zbliżania i oddalania magnesu, korzystając z zasady zachowania energii; na podstawie siły działającej na elektrony określa kierunek prądu w przewodniku prostoliniowym przy jego przemieszczaniu w polu magnetycznym; korzysta z reguły Lenza w zadaniach problemowych; uzasadnia słuszność reguły Lenza za pomocą zasady zachowania energii; interpretuje znak minus w prawie Faradaya; 34 Wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej Wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej w prądnicach i transformatorach. opisuje budowę prądnicy rowerowej; omawia budowę transformatora. wyjaśnia zasadę działania prądnicy i transformatora. opisuje zmiany SEM dla prądu zmiennego; wymienia inne zastosowania indukcji elektromagnetycznej. określa czynniki, od których zależy maksymalna wartość SEM indukowanej w obracającej się ramce. 35 Sprawdzian wiadomości Uczeń otrzymuje ocenę celująca gdy został laureatem olimpiady fizyki i astronomii, w pełni opanował materiał przewidziany programem(postawa programowa). Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy nie spełnia kryteriów określonych na ocenę dopuszczającą.

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązanych zadań (procedury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy I. 8 Praca, moc, energia 13 Termodynamika 10 Elektrostatyka 8 Prąd elektryczny

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania -

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania. Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Zasady oceniania. Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia mogą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe (treści podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego Przedmowa Podziękowania XI XIII XXI 21. Prawo Coulomba

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ENERGIA - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, kiedy jest wykonywana praca mechaniczna. - Wie, że każde urządzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3. Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska

KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3. Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3 Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska ZAGADNIENIA DO KONKURSU ETAP II Kolorem czerwonym zaznaczone są zagadnienia wykraczające poza program nauczania, na zielono zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 1. Łączenie i pomiar oporu Wprowadzenie Prąd elektryczny Jeżeli w przewodniku

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Elektrostatyka (18 godzin) Treści nauczania (tematy lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba (Zjawiska elektryczne wokół nas. Ładunek elektryczny protonu i elektronu.

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DYNAMIKA L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wyjaśniam, co to znaczy, że ciało jest w stanie równowagi. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Obliczam wartość

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Magnetyzm to zjawisko przyciągania kawałeczków stali przez magnesy. 2. Źródła pola magnetycznego. a. Magnesy

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DYNAMIKA L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Siła wypadkowa. Wyjaśniam, co

Bardziej szczegółowo

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych http://pl.wikipedia.org/wiki/%c5%81a dunek_elektryczny ładunki elektryczne o takich samych znakach się odpychają a o przeciwnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum. Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik

Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum. Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny z fizyki w klasie 2 gimnazjum Termodynamika Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wykorzystuje pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 2. Prąd elektryczny. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 2. Prąd elektryczny.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 2. Prąd elektryczny Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ UCH ŁADUNKÓW Elektrostatyka zajmowała się ładunkami

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Siła Coulomba. F q q = k r 1 = 1 4πεε 0 q q r 1. Pole elektrostatyczne. To przestrzeń, w której na ładunek

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Włodzimierz Wolczyński 47 POWTÓRKA 9 MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Zadanie 1 W dwóch przewodnikach prostoliniowych nieskończenie długich umieszczonych w próżni, oddalonych od siebie o r = cm, płynie prąd.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Rozkład materiału nauczania fizyki w klasach gimnazjalnych 2a, 2b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką; autorzy: Grażyna Francuz-Ornat,

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego)

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego) Nr lekcji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tematy lekcji 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Elektryzowanie ciał. Oddziaływanie ładunków elektrycznych) 9.2. Prawo Coulomba 9.3. Pole elektryczne (Natężenie

Bardziej szczegółowo

odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów substancji X

odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów substancji X 116 Plan wynikowy 6 Plan wynikowy (propozycja) 9 Pole elektryczne (17 godzin) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie ładunków elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika r opór wewnętrzny baterii - opór opornika V b V a V I V Ir Ir I 2 POŁĄCZENIE SZEEGOWE Taki sam prąd płynący przez oba oporniki

Bardziej szczegółowo

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego Włodzimierz Wolczyński 26 MAGETYZM Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego B indukcja magnetyczna H natężenie pola magnetycznego μ przenikalność magnetyczna ośrodka dla paramagnetyków - 1 1,

Bardziej szczegółowo

Powtórka 5. między biegunami ogniwa przepłynął ładunek 13,5 C. Oblicz pracę wykonaną przez ogniwo podczas przemieszczania ładunku między biegunami.

Powtórka 5. między biegunami ogniwa przepłynął ładunek 13,5 C. Oblicz pracę wykonaną przez ogniwo podczas przemieszczania ładunku między biegunami. owtórka 5 1. Do ogniwa o sile elektromotorycznej 12 V podłączono odbiornik o oporze 50 W. W czasie minuty między biegunami ogniwa przepłynął ładunek 13,5 C. Oblicz pracę wykonaną przez ogniwo podczas przemieszczania

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Temat: Ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym. 1. Cele edukacyjne. a) kształcenia. Scenariusz lekcji

Temat: Ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym. 1. Cele edukacyjne. a) kształcenia. Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji Klasa: II LP Czas lekcji: 1 godzina lekcyjna Temat: Ruch cząstek naładowanych w polu 1. Cele edukacyjne a) kształcenia Wiadomości: zna pojęcie siły Lorentza wskazuje wielkości, od których

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: Ocenę klasyfikacyjną dopuszczający otrzymuje uczeo, który:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II

WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II II semestr NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ : posługuje się pojęciem energii mechanicznej, posługuje się pojęciem energii potencjalnej grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu fizyka dla klasy VIII sp. ocena śródroczna

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu fizyka dla klasy VIII sp. ocena śródroczna Kursywą oznaczone są treści dodatkowe. Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu fizyka dla klasy VIII sp ocena śródroczna OZDZIAŁ I. ELEKTROSTATYKA I PRĄD ELEKTRYCZNY demonstruje zjawisko elektryzowania

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Ogólne kryteria oceniania z fizyki: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z fizyki określone programem nauczania,

Bardziej szczegółowo

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indukcja elektromagnetyczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strumień indukcji magnetycznej Analogicznie do strumienia pola elektrycznego można

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia Fizyka kl. 3 Temat lekcji Prąd w metalach. Napięcie elektryczne Źródła napięcia. Obwód Natężenie prądu Prawo Ohma. oporu opornika opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 3. Magnetostatyka Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ POLE MAGNETYCZNE Elektryczność zaobserwowana została

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe.

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe. Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowa na liczba godzin Elektrostatyka 8 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 204/205 Warszawa, 29 sierpnia 204r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Prąd elektryczny - przepływ ładunku Prąd elektryczny - przepływ ładunku I Q t Natężenie prądu jest to ilość ładunku Q przepływającego przez dowolny przekrój przewodnika w ciągu jednostki czasu t. Dla prądu stałego natężenie prądu I jest

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony FIZYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 12 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny

Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny Kryteria wymagań z fizyki w klasie II gimnazjum na poszczególne oceny Dział: Termodynamika posługuje się pojęciami pracy, ciepła wskazuje inne niż poznane na lekcji posługuje się informacjami i energii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 2. Łączenie i pomiar pojemności i indukcyjności Wprowadzenie Pojemność

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Powtórzenie wiadomości z klasy II Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Prąd elektryczny 1. Prąd elektryczny uporządkowany (ukierunkowany) ruch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, nazywanych

Bardziej szczegółowo

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA E1. OBWODY PRĄDU STŁEGO WYZNCZNIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁ tekst opracowała: Bożena Janowska-Dmoch Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych wywołany

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Fizyki. Elektromagnetyzm

Wykłady z Fizyki. Elektromagnetyzm Wykłady z Fizyki 08 Zbigniew Osiak Elektromagnetyzm OZ ACZE IA B notka biograficzna C ciekawostka D propozycja wykonania doświadczenia H informacja dotycząca historii fizyki I adres strony internetowej

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku w poprzednim odcinku 1 Model przewodnictwa metali Elektrony przewodnictwa dla metalu tworzą tzw. gaz elektronowy Elektrony poruszają się chaotycznie (ruchy termiczne), ulegają zderzeniom z atomami sieci

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY Natężenie prądu elektrycznego Wymuszenie w przewodniku różnicy potencjałów powoduje przepływ ładunków elektrycznych. Powszechnie przyjmuje się, że przepływający prąd ma taki sam

Bardziej szczegółowo

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem dr inż. Romuald Kędzierski Pole magnetyczne wokół pojedynczego przewodnika prostoliniowego Założenia wyjściowe: przez nieskończenie długi prostoliniowy

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych.

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych. Prąd elektryczny stały W poprzednim dziale (elektrostatyka) mówiliśmy o ładunkach umieszczonych na przewodnikach, ale na takich, które są odizolowane od otoczenia. W temacie o prądzie elektrycznym zajmiemy

Bardziej szczegółowo

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe Plan Zajęć 1. Termodynamika, 2. Grawitacja, Kolokwium I 3. Elektrostatyka + prąd 4. Pole Elektro-Magnetyczne Kolokwium II 5. Zjawiska falowe 6. Fizyka Jądrowa + niepewność pomiaru Kolokwium III Egzamin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne Pole magnetyczne Strumień pola magnetycznego Jednostką strumienia magnetycznego w układzie SI jest 1 weber (1 Wb) = 1 N m A -1. Zatem, pole magnetyczne B jest czasem nazywane gęstością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie trzeciej Rozdział I Elektryczność i magnetyzm Nr lekcji Temat Treści z podstawy programowej Wymagania i kryteria ocen Czynnościowe ujęcie celów poziom 2 3 4 5 100 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM PODSTAWOWY

30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM PODSTAWOWY 30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV Magnetyzm POZIOM PODSTAWOWY Indukcja elektromagnetyczna Prąd przemienny Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod

Bardziej szczegółowo

Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne

Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne Electromagnetic interactions Oddziaływania elektromagnetyczne Odziaływania grawitacyjne - siła powszechnego ciążenia (Newton) F = G grawit m m 1 2 r 2 G = 6.67 10 11 Nm 2 s 2 http://universeadventure.org/universe_4-6.html

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony. Pole elektrostatyczne

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony. Pole elektrostatyczne Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony objaśnić pojęcie kondensatora wyjaśnić, co to znaczy, że ciało jest naelektryzowane opisać oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego Doświadczenie Oersteda (1820) 1.Jeśli przez przewodnik płynie prąd, to wokół tego przewodnika powstaje pole magnetyczne. 2.Obecność oraz kierunek linii

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Nr zadania Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2018 + poprawki Przedmiot: Fizyka I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 7 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań 1 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów 18 stycznia 018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 60. 85% 51pkt. Uwaga! 1. Za poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu Ćwiczenie 27 Wyznaczanie stosunku e/m elektronu 27.1. Zasada ćwiczenia Elektrony przyspieszane w polu elektrycznym wpadają w pole magnetyczne, skierowane prostopadle do kierunku ich ruchu. Wyznacza się

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 ZADANIA ZAMKNIĘTE

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 ZADANIA ZAMKNIĘTE DO ZDOBYCIA PUNKTÓW 50 POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 Jest to powtórka przed etapem rejonowym (głównie elektrostatyka). ZADANIA ZAMKNIĘTE łącznie pkt. zamknięte otwarte SUMA zadanie 1 1 pkt Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II

PROGRAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II POGAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II Opracowała: mgr Joanna Kondys Cele do osiągnięcia: etapowe udział w olimpiadzie fizycznej udział w konkursie fizycznym dla szkół średnich docelowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk Wymagania edukacyjne Gimnazjum- KL. III 9. O elektryczności statycznej Temat według Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Wymagania dopełniające 9.1. Elektryzowanie przez tarcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 3

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 3 Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 3 Pole elektryczne Zagadnienie (temat lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 4. Indukcja elektromagnetyczna Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ PRAWO INDUKCJI FARADAYA SYMETRIA W FIZYCE

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki Przedmiot: FIZYKA I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 6 Zdało egzamin 4 % zdawalności

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa II Gimnazjum. Pytania egzaminacyjne. 1. Ładunkiem ujemnym jest obdarzony: a) kation, b) proton, c) neutron, d) elektron.

Fizyka. Klasa II Gimnazjum. Pytania egzaminacyjne. 1. Ładunkiem ujemnym jest obdarzony: a) kation, b) proton, c) neutron, d) elektron. Fizyka Klasa II Gimnazjum Pytania egzaminacyjne 2017 1. Ładunkiem ujemnym jest obdarzony: a) kation, b) proton, c) neutron, d) elektron. 2. Naelektryzowany balonik zbliżono do strugi wody; w konsekwencji:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki - semestr I

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki - semestr I WYMAGANIA NA POSZCEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA 8 Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej informuje, czym zajmuje się elektrostatyka; wskazuje przykłady elektryzowania ciał w otaczającej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

9. O elektryczności statycznej

9. O elektryczności statycznej 9. O elektryczności statycznej 9.1. Elektryzowanie przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 7. Pole magnetyczne zadania z arkusza I 7.8 7.1 7.9 7.2 7.3 7.10 7.11 7.4 7.12 7.5 7.13 7.6 7.7 7. Pole magnetyczne - 1 - 7.14 7.25 7.15 7.26 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.27 Kwadratową ramkę (rys.)

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? RÓWNANIA MAXWELLA Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? Wykład 3 lato 2012 1 Doświadczenia Wykład 3 lato 2012 2 1

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Fizyka ćwiczenia F6 - Prąd stały, pole magnetyczne magnesów i prądów stałych Prowadzący: dr Edmund Paweł Golis Instytut Fizyki Konsultacje stałe dla projektu; od Pn. do Pt.

Bardziej szczegółowo