Nowe Prawo wodne. r.pr. Hubert Schwarz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe Prawo wodne. r.pr. Hubert Schwarz."

Transkrypt

1 Nowe Prawo wodne r.pr. Hubert Schwarz 1

2 Rodzaje wód: - podziemne (wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym gruntowe w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem) i powierzchniowe; - opadowe i roztopowe wody będace skutkiem opadów atmosferycznych; - morskie wody wewnętrzne, wody morza terytorialnego i wody śródlądowe; Wody śródlądowe dzielą się na: płynące tj. wody: - w ciekach naturalnych i ich źródłach, - w jeziorach i innych naturalnych zbiornikach o dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, - w sztucznych zbiornikach wodnych na wodach płynących, - w kanałach. stojące wody w jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązane bezpośrednio z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi. 2

3 Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, które przejdą do PGW Wody Polskie: - wykonywanie przez marszałków województw praw właścicielskich Skarbu Państwa do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy oraz w stosunku do pozostałych wód, - ustalanie przez marszałka województwa wysokości odszkodowania za szkody związane z powodzią oraz z przesunięciem granic linii brzegowej, - gospodarowanie przez starostę i marszałka województwa innym mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa, - ustalanie w drodze decyzji linii brzegu, - wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, - rozgraniczanie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, w drodze decyzji przez starostę. 3

4 Korzystanie z wód Wyróżniamy 3 rodzaje korzystania z wód (art. 32): 1) Powszechne 1) dot. Śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego; 2) Służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także: do wypoczynku, turystyki, sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb; 3) Uprawnionym do korzystania jest każda osoba fizyczna oraz gospodarstwa rolne (także niebędące osobami fizycznymi); 2) Zwykłe 1) Dot. prywatnych wód powierzchniowych stojących oraz wód podziemnych znajdujących się w gruntach prywatnych; 2) Służy zaspokojeniu potrzeb gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego należących do właściciela wód; 4

5 3) Szczególne obejmuje: - Nawadnianie / odwadnianie gruntów i upraw, - użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach, - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących wlasnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, - wykonywanie robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, - rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych, - rolnicze wykorzystanie ścieków, - wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu, - przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych, - wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu, - uprawianie na wodach sportów wodnych przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy >9,9 KM, z wyłączeniem dróg wodnych, - chów ryb w sadzach, - zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb. 5

6 Usługi wodne: - polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom gospodarczym możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód; - obejmują: - pobór wód podziemnych / powierzchniowych, - piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód, - uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję, - odbiór i oczyszczanie ścieków, - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, - korzystanie z wód do celów energetyki, - wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych / roztopowych z systemów kanalizacji deszczowej, - trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odpwowadzanie wody pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych do wód lub do ziemi, - odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych. 6

7 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Art. 166: CEL: ochronie przed powodzią podlegają ludzie i mienie INSTRUMENTY OCHRONY: - plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza - akty planistyczne szczebla gminnego i wojewódzkiego oraz decyzje WZiZT Podstawy odmowy uzgodnienia aktów obejmują naruszenie planowaną zabudową lub zagospodarowaniem przestrzennym nieruchomości: 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 2) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza, 3) funkcjonowania infrastruktury krytycznej. lub gdy: 4) stanowi zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kulktury wpisanych do rejestru zabytków, 5) utrudnia zarządzanie ryzykiem powodziowym. FORMA UZGODNIENIA: decyzja administracyjna 7

8 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA wstępna ocena ryzyka powodziowego mapy zagrożenia powodziowego mapy ryzyka powodziowego (równ.) plany zarządzania ryzykiem powodziowym (przyjmowane rozporządzeniem Ministra Środowiska) aktualizacja w razie potrzeby, nie rzadziej niż co 6 lat 8

9 Gospodarka finansowa Wód Polskich 9

10 OPŁATY Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia opłat za korzystanie z wód: zapewnienie komplementarności w polityce opłat za wodę, z uwzględnieniem zasady "Zwrotu kosztów za usługi wodne", wynikającej z uzupełnienia transpozycji artykułu 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, będącej odpowiedzią na warunki ex-ante z załącznika IV do projektu rozporządzenia ogólnego Komisji Europejskiej dotyczącego polityki spójności, które Polska musi spełnić przez likwidację zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu m.in. poboru wody, zrzutu ścieków i pozostałych usług wodnych. 10

11 Sposób wykonywania przez Wody Polskie państwowe osoby prawne praw właścicielskich Skarbu Państwa w odniesieniu do wód oraz pozostałego mienia związanego z gospodarką wodną 11

12 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WÓD - maksymalna opłata roczna za 1 m2 gruntu nie może być wyższa niż 10 krotność obowiązującej w danym roku górnej granicy stawki podatku od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą, - 8,90 zł / m2 * = zł / ha - warunkiem oddania w użytkowanie gruntów jest posiadanie zgody wodnoprawnej (jeśli jest wymagana przepisami), - wysokość opłat rocznych za użytkowanie określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, uwzględniając rodzaj działalności prowadzonej na użytkowanych gruntach. 12

13 Uszczegółowienie transpozycji Unii Europejskiej 13

14 Uszczegółowienie transpozycji Unii Europejskiej 14

15 Uszczegółowienie transpozycji Unii Europejskiej 15

16 ZASADY WNOSZENIA OPŁAT - wnoszone kwartalnie, - opłaty zmienne będą naliczane bezpośrednio przez PGW Wody Polskie (inkasenci), - obowiązek udostępnienia liczników inkasentom, - dopuszczalne będą także liczniki umożliwiające odczyt zdalny, - wysokość opłat zmiennych ustalana będzie w drodze informacji przesyłanej przedsiębiorcom, - w przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni, PGW Wody Polskie ustali wysokość w drodze decyzji administracyjnej ( możliwość egzekwowania decyzji), - odwołanie od decyzji nie wstrzymuje obowiązku jej wykonania. REKLAMACJA - możliwym będzie wniesienie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, - wniesienie reklamacji nie uchyla obowiązku wniesienia opłaty, - od decyzji nieuznającej reklamacji przysługuje skarga do sądu administracyjnego, - reklamacja przysługuje tylko raz w okresie rozliczeniowym. 16

17 Uszczegółowienie transpozycji Unii Europejskiej 17

18 WYSOKOŚĆ OPŁAT - wysokość opłat za usługi wodne oraz opłaty podwyższone ustala się wg stawek obowiązujących w okresie korzystania z usług, - ustawa określa stawki maksymalne (0,70 zł za pobór wód podziemnych, 0,35 zł za pobór wód powierzchniowych), natomiast dokładną wysokość stawek określą akty wykonawcze do ustawy (rozporządzenie), - stawki opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych wynoszą (art. 282): zł / doba / 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym (zintegrowanym) maksymalny pobór wody, jeśli jest on <10% SNQ (średni niski przepływ z wielolecia), zł jeśli pobór jest >10% i <50% SNQ, zł jeśli pobór >50% SNQ - za odprowadzanie wód opadowych stała 5 zł / doba za 1 m3/s, zmienna od 0,15 zł 1,50 zł za 1 m3 / rok, - za wydobywanie piasku lub żwiru 0,50 zł / Mg, za wydobywanie kamienia 0,75 zł / Mg 18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! tel.:

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Mariusz Dyka Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowego Prawa Wodnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu JAGODA ANDRZEJEWSKA DYREKTOR ZARZĄDU

Wdrożenie nowego Prawa Wodnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu JAGODA ANDRZEJEWSKA DYREKTOR ZARZĄDU . Wdrożenie nowego Prawa Wodnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu JAGODA ANDRZEJEWSKA DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W POZNANIU Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w świetle planowanej reformy gospodarki wodnej

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w świetle planowanej reformy gospodarki wodnej Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w świetle planowanej reformy gospodarki wodnej /zgodnie z projektem ustawy Prawo wodne, opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Pozycja usług wodnych w systemie prawa (Tymon Grabarczyk, Daniel Chojnacki)... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Usługi wodne w prawie Unii Europejskiej... 2

Bardziej szczegółowo

Opłaty za usługi wodne ( Zarząd Zlewni Gliwice, stan na ) Franciszek Pistelok

Opłaty za usługi wodne ( Zarząd Zlewni Gliwice, stan na ) Franciszek Pistelok Opłaty za usługi wodne ( Zarząd Zlewni Gliwice, stan na 1.02.2018) Franciszek Pistelok Regulacje w zakresie opłat za usługi wodne Wód Polskich Regulacje prawne: Ustawa Prawo wodne z dnia 23 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

MINISTER ŚRODOWISKA. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ŚRODOWISKA. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 05-09-2017 r. MINISTER ŚRODOWISKA DZW-I.070.66.2017.MPS Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelację K8INT14491, Pan Pawła Pudłowskiego Posła

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY. ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY. ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r. POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r. POZWOLENIE WODNOPRAWNE Rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie nowego prawa wodnego. Nowe obciążenia finansowe.

Wdrażanie nowego prawa wodnego. Nowe obciążenia finansowe. Wdrażanie nowego prawa wodnego. Nowe obciążenia finansowe. dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Konferencja

Bardziej szczegółowo

Panta rhei Nowe Prawo wodne Nowe zasady. Dr inż. Anna M. Wiśniewska

Panta rhei Nowe Prawo wodne Nowe zasady. Dr inż. Anna M. Wiśniewska Panta rhei Nowe Prawo wodne Nowe zasady Dr inż. Anna M. Wiśniewska Wody Polskie Od 2018 roku gospodarowaniem zasobami wodnymi będzie zajmował się jeden podmiot: Wody Polskie. Wiele kompetencji i zadań

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną.

Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną. Nowe prawo wodne 1. Opłaty za usługi wodne. Plan prezentacji: 2. Przyrządy pomiarowe. 3. Pozwolenia wodnoprawne. 4. Obrót ziemią rolną. I. Opłaty za usługi wodne. Opłaty za wodę: Opłata za usługi wodne

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO WODNE W KONTEKŚCIE HYDROGEOLOGII. Departament Polityki Surowcowej i Analiz Wojanów, 8 listopada 2017 r.

NOWE PRAWO WODNE W KONTEKŚCIE HYDROGEOLOGII. Departament Polityki Surowcowej i Analiz Wojanów, 8 listopada 2017 r. NOWE PRAWO WODNE W KONTEKŚCIE HYDROGEOLOGII Departament Polityki Surowcowej i Analiz Wojanów, 8 listopada 2017 r. NOWE PRAWO WODNE W KONTEKŚCIE HYDROGEOLOGII Agenda Wprowadzenie Organy Zgoda wodnoprawna

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia wodno prawne w nowym Prawie wodnym

Pozwolenia wodno prawne w nowym Prawie wodnym Wrocław, dnia 22.02.2018 r. Pozwolenia wodno prawne w nowym Prawie wodnym Nowe Prawo wodne wprowadziło zmiany w systemie pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych. Wszystkie rodzaje rozstrzygnięcia administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych. Michał Behnke

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych. Michał Behnke Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych Michał Behnke 20.01.2017 1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Rozporządzenie Ministra Środowiska

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodnościekowa

Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa w gminie Rzeszów 21.03.2014 r. oprac. Krystyna Sołek Akty prawne regulujące zakres i zadania gminy ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm)

Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm) Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm) POZWOLENIA WODNO-PRAWNE Pozwolenia wodno-prawne są instrumentem formalno-prawnym

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie nowego prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dr inż. Tadeusz Rzepecki Przewodniczący

Wdrażanie nowego prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dr inż. Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Wdrażanie nowego prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dr inż. Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

NOWE ZAGADNIENIA PRAWA WODNEGO

NOWE ZAGADNIENIA PRAWA WODNEGO NOWE ZAGADNIENIA PRAWA WODNEGO Tematyka spotkania Organizacja i zasady gospodarowania wodami Obowiązki właścicieli stawów rybnych Użytkowanie wód dla potrzeb gospodarki stawowej Pozwolenia wodnoprawne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA I. Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje swoje zadania w oparciu o następujące ustawy: 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Założenia, wymagania, problemy

Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Założenia, wymagania, problemy Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Założenia, wymagania, problemy dr inż. Rafał Kokoszka Wydział Planowania w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE

Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE INFORMACJE OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

116 Tomasz Kiedryński

116 Tomasz Kiedryński 116 Tomasz Kiedryński Obwody rybackie dostęp do wód, koszty utrzymania urządzeń wodnych, utrzymanie porządku nad wodami i budowa pomostów wędkarskich Tomasz Kiedryński Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zgody wodnoprawne (zagadnienia wybrane) Paulina Korcz-Olejniczak Hanna Krajewska

Zgody wodnoprawne (zagadnienia wybrane) Paulina Korcz-Olejniczak Hanna Krajewska Zgody wodnoprawne (zagadnienia wybrane) Paulina Korcz-Olejniczak Hanna Krajewska Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne Dz. U. z 2017r. Poz. 1566 ze zm. z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 525

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Gdańsk, 27 marca 2017 r. Wody opadowe charakterystyka problemu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Program Implikacje zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Ściekowej dla kalkulacji cen i stawek taryfowych odnośnie kosztów świadczenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Źródło: www.ecsecc.org dr inż. Rafał Kokoszka Wydział Planowania w Gospodarce Wodnej Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych Podstawa prawna: KARTA USŁUG Nr WR 1 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno tel.: (056) 688-24-51 do 57, fax: (056) 688-27-59 e mail: starostwo@wabrzezno.pl Wydawanie pozwoleń

Bardziej szczegółowo

L ETTER N EWS W TYM WYDANIU : Zmiana ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 2. Nowe zasady korzystania z wód od 1 stycznia 2018 r.

L ETTER N EWS W TYM WYDANIU : Zmiana ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 2. Nowe zasady korzystania z wód od 1 stycznia 2018 r. N EWS 02 /2017 (nr 2) L ETTER Sierpień 2017 W TYM WYDANIU : Zmiana ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 2 Nowe zasady korzystania z wód od 1 stycznia 2018 r. 3 Zmiana opłat za wodę 4 Zmiana właściwości

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo wodne w gminie i w powiecie - problemy i wyzwania. Stan na r. Opracował mgr Mariusz Dyka

Nowe Prawo wodne w gminie i w powiecie - problemy i wyzwania. Stan na r. Opracował mgr Mariusz Dyka Nowe Prawo wodne w gminie i w powiecie - problemy i wyzwania. Stan na 08.10.2018 r. Opracował mgr Mariusz Dyka 1 1. Organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami kto rządzi wodami gdzie zapisano kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne. Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska

Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne. Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Nowe Prawo wodne Rządowy projekt ustawy uchwalony 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1299 Warszawa, 31 stycznia 2003 r.

Druk nr 1299 Warszawa, 31 stycznia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-9-03 Druk nr 1299 Warszawa, 31 stycznia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

właścicielowi wód przysługuje budżetu gminy odszkodowanie na warunkach określonych w art. 469.

właścicielowi wód przysługuje budżetu gminy odszkodowanie na warunkach określonych w art. 469. Rada gminy Podstawa Uwagi może wprowadzić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, powszechne korzystanie z wód powierzchniowych innych niż publiczne śródlądowe wody powierzchniowe, morskie wody

Bardziej szczegółowo

właścicielowi wód przysługuje budżetu gminy odszkodowanie na warunkach określonych w art. 469.

właścicielowi wód przysługuje budżetu gminy odszkodowanie na warunkach określonych w art. 469. Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy z ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (uchwalonej na pos. nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017)

Bardziej szczegółowo

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO WODNE 2017

NOWE PRAWO WODNE 2017 5 września 2017 r. NOWE PRAWO WODNE 2017 KOMPENDIUM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Mikołaj MAŚLIŃSKI SMM Legal Doktorant na WPiA UAM SKALA REFORMY 8 Liczba implementowanych dyrektyw 45 Liczba zmienianych ustaw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U poz. 1566

PODSTAWA PRAWNA. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U poz. 1566 Nowe Prawo wodne pozwolenia/zgody wodno prawne - nowy zakres koniecznych do uzyskania zgód administracyjnych, system zarządzania wodami, tzw. usługi wodne i koszty korzystania z wód dr inż. Piotr Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia w użytkowaniu gruntów przyległych do wód, wynikające z ustawy Prawo wodne.

Ograniczenia w użytkowaniu gruntów przyległych do wód, wynikające z ustawy Prawo wodne. Ograniczenia w użytkowaniu gruntów przyległych do wód, wynikające z ustawy Prawo wodne. Lucyna Osuch-Chacińska Prawo wodne gwarantuje każdemu prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Joanna Jamka-Szymaoska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdaosku Gdynia 13.10.2016r. Ważny dokument planistyczny w planowaniu gospodarowania wodami

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

Bardziej szczegółowo

Perspektywa działań IGWP w obszarze wód opadowych i roztopowych

Perspektywa działań IGWP w obszarze wód opadowych i roztopowych Perspektywa działań IGWP w obszarze wód opadowych i roztopowych Woda Woda pokrywa większą część naszej planety (około 72% powierzchni), ale zasoby wody pitnej są znacznie mniejsze (zaledwie 4% wody). Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Zasady ogólne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Zasady ogólne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2005.239.2019 2005.12.31 zm. Dz.U.2005.267.2255 art. 1 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 60 2007.01.01 zm. Dz.U.2006.227.1658 art. 46 2007.02.24 zm. Dz.U.2007.21.125 art. 11 2007.04.11 zm. Dz.U.2007.64.427

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gospodarką wodną powinno być: zintegrowane czy scentralizowane?

Zarządzanie gospodarką wodną powinno być: zintegrowane czy scentralizowane? Wrocław, 24.09.2018 r. MIASTO-WODA-JAKOŚĆ ŻYCIA Zarządzanie gospodarką wodną powinno być: zintegrowane czy scentralizowane? Wojciech Skowyrski, Zastępca Dyrektora Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/100 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 75/440/EWG

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za:

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za: Opłaty za korzystanie za środowiska Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Stare Pole, 14 marca 2019 r.

Stare Pole, 14 marca 2019 r. Stare Pole, 14 marca 2019 r. Problem suszy w woj. pomorskim oraz znaczenie dla rolnictwa ustawy Prawo Wodne Plan - PGW Wody Polskie wprowadzenie; - Zagrożenie suszą w regionie wodnym; - Obowiązki rolników

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi. Andrzej Osiński

Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi. Andrzej Osiński Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi Andrzej Osiński Najważniejsze zasady Efektywna gospodarka wodna powinna gwarantować: wyeliminowanie zagrożeń związanych z deficytem i nadmiarem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dział I Zasady ogólne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dział I Zasady ogólne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dział I Zasady ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130,

Bardziej szczegółowo

Organizacja Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gliwicach. Opłaty za usługi wodne. Franciszek Pistelok

Organizacja Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gliwicach. Opłaty za usługi wodne. Franciszek Pistelok Organizacja Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gliwicach Opłaty za usługi wodne Franciszek Pistelok Regiony Wodne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działa w dorzeczach: - Wisły, - Odry,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE ANALIZA PRZEPISÓW PRAWA WODNEGO W PROWADZENIU GOSPODARSTWA RYBACKIEGO

WZORCOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE ANALIZA PRZEPISÓW PRAWA WODNEGO W PROWADZENIU GOSPODARSTWA RYBACKIEGO WZORCOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE ANALIZA PRZEPISÓW PRAWA WODNEGO W PROWADZENIU GOSPODARSTWA RYBACKIEGO Dr inż. Anna M. Wiśniewska Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie GRODZIEC,

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne Pozwolenia wodnoprawne konsekwencje źle wykonanej dokumentacji Pozwolenie wodnoprawne jest podstawowym dokumentem w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.). Dokument

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Zasady ogólne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Zasady ogólne. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity) DZIAŁ I Zasady ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a

Bardziej szczegółowo

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje zwolnienie z wnoszenia opłat ze względu na jej wysokość (art. 289 ust. 1) oraz na podstawie przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Prawo wodne najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

Prawo wodne najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie Prawo wodne najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie Miejsce Termin Warszawa 01-02 kwietnia 2019 r., poniedziałek (10.00-15.30) - wtorek (09.00-14.30) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo wodne. z dnia 18 lipca Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz stan prawny na dzień 29 grudnia 2004 roku

Ustawa Prawo wodne. z dnia 18 lipca Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz stan prawny na dzień 29 grudnia 2004 roku Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 stan prawny na dzień 29 grudnia 2004 roku DZIAŁ I Zasady ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 1. Ustawa reguluje gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... Wstęp... XI XV XVII Rozdział I. Wody Polskie nowy podmiot w gospodarce wodnej (Paweł Michalski)... 1 1. Charakterystyka Wód Polskich... 2 2. Struktura organizacyjna... 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dział I Zasady ogólne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dział I Zasady ogólne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/94 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229. Prawo wodne Dział I Zasady ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Kancelaria Sejmu s. 1/109 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Systemu PLUSK w zadaniach administracji

Możliwości wykorzystania Systemu PLUSK w zadaniach administracji Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Kancelaria Sejmu s. 1/117 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) I) Prawo wodne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty ekonomiczne gospodarki wodnej w świetle projektu ustawy Prawo wodne

Instrumenty ekonomiczne gospodarki wodnej w świetle projektu ustawy Prawo wodne Instrumenty ekonomiczne gospodarki wodnej w świetle projektu ustawy Prawo wodne Dr inż. Izabela Godyń Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydział Inżynierii Środowiska Plan prezentacji Planowane instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) (Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658; z 2007

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. Miejsce Warszawa Termin 22-23 stycznia

Bardziej szczegółowo

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych mgr inŝ. Hanna GRUNT Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych Marian Biernacki - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych Warunki korzystania z zasobów środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZARZĄDZANIU WODAMI W NOWYM PRAWIE WODNYM

ZMIANY W ZARZĄDZANIU WODAMI W NOWYM PRAWIE WODNYM ZMIANY W ZARZĄDZANIU WODAMI W NOWYM PRAWIE WODNYM dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, 8 maja 2019 Najważniejsze cele reformy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr Prawo wodne 1) 170, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr Prawo wodne 1) 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Jednostka. L.p. Wskaźnik zanieczyszczeń Dopuszczalny wzrost wartości stężeń o: BZT5 3 mg O2 /dm3 CHZT 7 mg O2 /dm3 Zawiesina ogólna 6 mg/dm3

Jednostka. L.p. Wskaźnik zanieczyszczeń Dopuszczalny wzrost wartości stężeń o: BZT5 3 mg O2 /dm3 CHZT 7 mg O2 /dm3 Zawiesina ogólna 6 mg/dm3 Instrukcja postępowania w przedmiocie ustalania opłaty za usługi wodne na potrzeby chowu i hodowli ryb, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (DZ. U. Poz. 1566 i 2180) I. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tych aktów prawnych jest ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza Wisły, przez podjęcie działań technicznych i

Głównym celem tych aktów prawnych jest ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza Wisły, przez podjęcie działań technicznych i Ryzyko Powodziowe Akty prawne USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska 6 marca 2017 r. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Nadrzędnym celem resortu środowiska

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Kancelaria Sejmu s. 1/109 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO WARSZAWA 18.03.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne1)

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne1) 2008-01-07 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne1) Dział I 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Zakres czasowy stosowania przepisów Prawa wodnego nakładających obowiązek ponoszenia opłaty

Zakres czasowy stosowania przepisów Prawa wodnego nakładających obowiązek ponoszenia opłaty Niewiążące stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej jako: Wody Polskie ) wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych

Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych Warszawa, Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16 Wikimedia Commons 1 01 Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16 2 Zasoby wodne

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa Prawo wodne co Cię czeka po zmianach

Nowa ustawa Prawo wodne co Cię czeka po zmianach Trwają prace nad projektem nowej ustawy Prawo wodne, która jeśli wejdzie w życie, wprowadzi sporo nowości w dotychczasowych przepisach. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Pozwolenie wodnoprawne 1. Co powinienem wiedzieć? Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego, o którym mowa w ust. 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 014 r. w sprawie uprawnień zawodowych

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO WODNE TO MAŁA REWOLUCJA

NOWE PRAWO WODNE TO MAŁA REWOLUCJA NOWE PRAWO WODNE TO MAŁA REWOLUCJA Autor: Dominik Wałkowski - Adwokat Praktyka prawa ochrony środowiska Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Sp.k. ("Energetyka Wodna" - 2/2016) O nowej ustawie Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy gospodarki wodnej w Polsce

Kluczowe problemy gospodarki wodnej w Polsce Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Kluczowe problemy gospodarki wodnej w Polsce ŁÓDZKIE - SMART REGION with SMART CITIES WATER CHALLENGES Łódź,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

OCHRONA ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY LUBELSKIE CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ OCHRONA ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Kod szkolenia: 2K147 Miejsce: Zakopane Data: 03-07 kwietnia 2017 Liczne zmiany w prawie ochrony

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w prawie wodnym

Proces inwestycyjny w prawie wodnym Proces inwestycyjny w prawie wodnym Agnieszka Sznajder Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 151, kl. I, lok.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U Nr 115 poz USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Na podstawie art. 123a Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.(dz. U. z 2015r. poz 469 ) zgłaszam:

ZGŁOSZENIE. Na podstawie art. 123a Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.(dz. U. z 2015r. poz 469 ) zgłaszam: Znak sprawy wypełnia organ ZGŁOSZENIE Biała Podlaska, dnia Miejscowość i nr domu Inwestor: imię, nazwisko lub nazwa Adres zamieszkania lub siedziba Kod pocztowy, poczta Telefon STAROSTA BIALSKI UL. BRZESKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne - Idea zmian.

Nowe prawo wodne - Idea zmian. Nowe prawo wodne - Idea zmian. Przekroczono pewne maksymalne granice eksploatacji planety, choć nie rozwiązaliśmy problemu ubóstwa. Czysta woda pitna jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu zgłoszenia

1. Data wpływu zgłoszenia Numer rejestru organu właściwego do rozpatrzenie sprawy (wypełnia organ): 1. Data wpływu zgłoszenia (wypełnia organ): ZGŁOSZENIE CZYNNOŚCI, ROBÓT LUB URZĄDZEŃ WODNYCH (PWZ-1) Objaśnienie: Pola oznaczone

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WŁADANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM

PROCEDURY WŁADANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM PROCEDURY WŁADANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM W ADMINISTRACJI REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne tekst jednolity z uwzględnieniem ustawy zmieniającej z

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne tekst jednolity z uwzględnieniem ustawy zmieniającej z Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne tekst jednolity z uwzględnieniem ustawy zmieniającej z 3.06.2005 Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 (tekst pierwotny) i Nr 154, poz. 1803,z 2002 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Hydrogeologia i ujęcia wody projekt. mgr inż. Katarzyna Wartalska

Hydrogeologia i ujęcia wody projekt. mgr inż. Katarzyna Wartalska Hydrogeologia i ujęcia wody projekt mgr inż. Katarzyna Wartalska Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) Strefy ochronne ujęć wody ustanawia się w celu:

Bardziej szczegółowo

Wody opadowe - nowe wyzwanie IGWP

Wody opadowe - nowe wyzwanie IGWP Wody opadowe - nowe wyzwanie IGWP G D A Ń S K, 2 7 2 8 M A R C A 2 0 1 7 R. Sytuacja obecna Problematyka zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych jeszcze do niedawna nie była głównym tematem dyskusji

Bardziej szczegółowo

Regulacje Prawa wodnego a prowadzenie działalności gospodarczej

Regulacje Prawa wodnego a prowadzenie działalności gospodarczej Regulacje Prawa wodnego a prowadzenie działalności gospodarczej dr Wojciech Rejman Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Departament Podatków Lokalnych. Justyna Przekopiak

Ministerstwo Finansów. Departament Podatków Lokalnych. Justyna Przekopiak Ministerstwo Finansów Departament Podatków Lokalnych Justyna Przekopiak Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. wynikają z: Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 września 2018 r. Poz. 1722

Warszawa, dnia 5 września 2018 r. Poz. 1722 Warszawa, dnia 5 września 2018 r. Poz. 1722 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo