Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI"

Transkrypt

1 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI RADOM 2015

2 System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest narzędziem tworzenia, monitorowania i doskonalenia kultury jakości, której efektem ma być wysoka jakość kształcenia przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów Wydziału. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest aktualizacją systemu przyjętego uchwałą przez Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki z dnia i jest spójny z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia uchwalonym 22 września 2014 przez Senat Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Podstawa wprowadzenia Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz tekst ujednolicony przez Kancelarię Sejmu RP z dnia r.) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Uchwała Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu Nr 000-7/4/2014 z dnia 22 września 2014 r. Zarządzenie R-48/2014. Cele systemu: stałe monitorowanie i doskonalenie jakości procesu dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów, aktywizacja studenckiej działalności naukowej i organizacyjnej, podniesienie rangi pracy dydaktycznej, tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz programów studiów, uzyskanie efektów kształcenia, zapewniających wysoki poziom wiedzy, kompetencji i kwalifikacji absolwentów, wzrost konkurencyjności Wydziału. Struktura Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: Rada wydziału, Dziekan wydziału, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich, Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Kształcenia, Rada Programowa. 2

3 Struktura Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia opisana została szczegółowo w 6 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zadania i kompetencje organów i zespołów wchodzących w skład wydziałowych struktur Systemu Zapewnienia Jakości Zadania i kompetencje organów i zespołów wchodzących w skład wydziałowych struktur Systemu Zapewnienia Jakości określone są w Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zadania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Zadania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości określone zostały w 21 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Regulamin pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Regulamin pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia został przedstawiony w Załączniku Nr 1a do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia określa 6 pkt. 1 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dokumenty powiązane: - Statut Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, uchwalony na posiedzeniach Senatu w dniach: 23 marca i 30 listopada 2006 r. z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr 000-2/1/2012 z 20 lutego 2012 r.), - Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Uchwała Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu Nr 000-7/4/2014 z dnia 22 września 2014, 3

4 - Regulamin Studiów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego, uchwalony przez Senat w dniu r. (Uchwała Nr 000-6/1/2012 Zarządzenie R-24/2012), - Regulamin Studiów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego, uchwalony przez Senat w dniu r. (Uchwała Nr 000-4/3/ Zarządzenie R-19/2015), - Regulamin Rady Programowej Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej (załącznik nr 2 do Regulaminu Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej), uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Transportu i Elektrotechniki w dniu , - Wytyczne Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie ustalania wytycznych obowiązujących rady podstawowych jednostek organizacyjnych przy określaniu programów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Uchwała Nr 000-3/1/2015) z dnia 19 marca 2015 r. Procedury wydziałowe Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują: 1. Monitorowanie standardów akademickich 2. Ocenę procesu kształcenia 3. Ocenę efektów kształcenia 4. Ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych 5. Proces dyplomowania 6. Sposób wyróżniania pracowników naukowo-dydaktycznych najlepiej ocenionych przez studentów podczas badania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu 7. Sposób podziału dotacji celowej i podmiotowej na badania naukowe na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. 4

5 PROCEDURY WYDZIAŁOWE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. Monitorowanie standardów akademickich W zakresie monitorowania standardów akademickich Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje: - dobór nauczycieli akademickich do minimum kadrowego, spełniających wymagania określone przepisami prawa, - gromadzenie i przechowywanie wymaganej dokumentacji, potwierdzającej spełnienie wymagań kadrowych przez osoby zaliczone do minimum kadrowego na dany rok akademicki; 1.1. Dziekan Wydziału wskazuje nauczycieli akademickich, proponowanych do wejścia w skład minimum kadrowego dla prowadzonych na Wydziale kierunków studiów wraz ze kierunkami studiów, prowadzonymi w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Uczelni na dany rok akademicki, dbając o zapewnienie wymaganych prawem proporcji liczby studentów do liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego Na spotkaniu Rady Wydziału w czerwcu przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, dziekan przedstawia propozycję składu minimum kadrowego dla poszczególnych kierunków studiów na nowy rok akademicki Po zatwierdzeniu składu przez Radę Wydziału, Dziekan przekazuje wykazy Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia Chronologiczny wykaz dorobku naukowego osób zaliczonych do minimum kadrowego dla poszczególnych kierunków studiów, prowadzonych na Wydziale, z wyodrębnieniem dorobku związanego z danym kierunkiem studiów przechowywany jest w sekretariatach Instytutów WTiE Wykazy obciążeń dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale przechowuje Dział Nauczania UTH w Radomiu Dziekan gromadzi oświadczenia osób, zaliczonych do minimum kadrowego, wyrażające ich zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego danego kierunku studiów i przekazuje do Działu Kadr Uczelni Pozostałą dokumentację, potwierdzającą spełnienie wymagań kadrowych przez osoby zaliczone do minimum kadrowego na dany rok akademicki przechowuje Dział Kadr, czyli m.in.: - dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe; 5

6 - akty mianowania lub umowy o pracę, dokumentujące zatrudnienie co najmniej od początku roku akademickiego, w którym dokonywana jest ocena; - przekazane przez prodziekana oświadczenia osób zaliczonych do minimum kadrowego Ocena i monitorowanie zgodności programów nauczania z efektami kształcenia należy do zakresu kompetencji Wydziałowej Komisji ds. Efektów Kształcenia. 2. Ocena procesu kształcenia Ocena procesu nauczania dla kierunków studiów, prowadzonych przez Wydział, obejmuje: - ocenę i monitorowanie spełnienia zasad dotyczących planów studiów i programów nauczania; - określenie wymagań dotyczących przebiegu i zakresu egzaminu dyplomowego oraz wymagań stawianych pracom dyplomowym Obowiązujące na UTH Rad. zasady dotyczące planów studiów i programów nauczania zostały określone w Wytycznych Senatu UTH Rad. dla Rad Wydziałów w zakresie uchwalania planów studiów i programów nauczania studiów pierwszego i drugiego oraz trzeciego stopnia 2.2. Programy nauczania dla kierunków Transport, Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Turystyka i Rekreacja opracowane zgodnie z Wytycznymi Senatu i uchwalone przez Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki w dniu r. przechowywane są w sekretariacie Dziekana Wydziału, w wersji elektronicznej i papierowej Wymagania w zakresie przebiegu zaliczeń i egzaminów są określone w Regulaminie Studiów UTH Rad. oraz przez uzupełniającą procedurę wydziałową (Załącznik nr 1) Wymagania odnośnie przebiegu i zakresu egzaminu dyplomowego oraz wymagania formalne i merytoryczne stawiane pracom dyplomowym zostały określone przez procedurę procesu dyplomowania określoną w pkt. 5 powyższego systemu. 3. Ocena efektów kształcenia Ocena efektów kształcenia na Wydziale Transportu i Elektrotechniki realizowana jest w oparciu o Wydziałowy System Oceny Jakości Kształcenia (Załącznik nr 2). 4. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się na podstawie analizy danych pochodzących z dokumentacji procesu dydaktycznego oraz oceny zajęć i dotyczy: - właściwej obsady kadrowej podczas zajęć dydaktycznych; 6

7 - zgodności merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów z efektami kształcenia i programem nauczania; - warunków realizacji kształcenia Zapewnienie właściwej obsady kadrowej podczas zajęć dydaktycznych należy do obowiązków kierowników poszczególnych zakładów i obejmuje: - zapewnienie zgodności kwalifikacji i dorobku naukowego nauczycieli akademickich angażowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z określonej tematyki z reprezentowaną przez nich dziedziną, - przydzielenie wymaganej liczby godzin dydaktycznych dla osób wliczonych w skład minimum kadrowego na firmowanym przez nie kierunku. Następnie Dziekan akceptuje proponowaną przez kierowników zakładów obsadę kadrową W przypadku konieczności powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowisku asystenta lub innych zajęć dydaktycznych specjalistom, niebędącym nauczycielami akademickimi, Dziekan występuje o zgodę Rady Wydziału Zagwarantowanie właściwych warunków realizacji kształcenia (w ramach posiadanych kompetencji Dziekana) obejmuje zapewnienie: - wystarczającej i zgodnej z wymogami infrastruktury dydaktycznej oraz jej wyposażenia w środki audiowizualne, - dostępu studentów do komputerów poza godzinami zajęć dydaktycznych, - odpowiedniej liczebności studentów w grupach (wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych, seminaryjnych), - kontaktu przez Internet z pracownikami Wyznaczenie i ogłoszenie terminów konsultacji pracowników dydaktycznych oraz wywieszenie informacji o obciążeniach sal dydaktycznych, wraz z podaniem godzin zajęć i osób prowadzących, należy do obowiązków kierowników zakładów. Dziekan akceptuje wyznaczone terminy Ocena jakości zajęć dydaktycznych jest wspomagana anonimową elektroniczną ankietą oceny prowadzonych zajęć, wypełnianą dobrowolnie przez studentów Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Systemie e-uczelnia, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Przewiduje się zasięganie opinii absolwentów Wydziału o programie nauczania, kadrze nauczającej, organizacji procesu kształcenia i osiągniętych efektach edukacji poprzez ankiety ab- 7

8 solwentów zgodnie z procedurą ankietyzacji na UTH Rad. (Załącznik nr 4 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia) W celu oceny jakości procesu dydaktycznego prowadzone są okresowe hospitacje zajęć. Ogólne zasady prowadzenia hospitacji i wzór protokołu z hospitacji określone są przez procedury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Załącznik nr 3). 5. Proces dyplomowania Przeprowadzany jest na podstawie procedury zawartej w Załączniku nr Wyróżnianie pracowników naukowo-dydaktycznych najlepiej ocenionych przez studentów podczas badania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu Sposób wyróżniania pracowników naukowo-dydaktycznych najlepiej ocenionych przez studentów podczas badania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. realizowany jest w oparciu o procedurę określoną w Załączniku nr Podział dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych dla młodych naukowców oraz dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Podział dotacji celowej i podmiotowej na badania naukowe na Wydziale Transportu i Elektrotechniki realizowany jest w oparciu o Zarządzenie R-22/2011 z r. Nadzorowanie i doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 1. W każdym roku akademickim jedno posiedzenie Rady Wydziału jest poświęcone sprawom jakości kształcenia. 2. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia sporządza coroczny raport o stanie wdrażania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i przedstawia go na posiedzeniu Rady Wydziału, poświęconemu jakości kształcenia na Wydziale. 3. Rada Wydziału opiniuje raport oraz formułuje zalecenia odnoszące się do działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia na Wydziale w okresie do następnej oceny. 4. System i zawarte w nim procedury podlegają aktualizacji. 8

9 Załącznik nr 1 Wydziałowa procedura przeprowadzania zaliczeń i egzaminów 1. Procedura wydziałowa, dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów określa dodatkowe zasady, uzupełniające w stosunku do procedur zasadniczych, ujętych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego (uchwała Senatu UTH Rad. Nr 000-6/1/2012 z r. i Nr 000-4/3/2015 z r.). 2. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Dla każdego egzaminu przewidziane są dwa terminy (do wyboru) i jeden egzamin w sesji poprawkowej. W przypadku zgody dziekana na przedłużenie sesji, student ma prawo do jednego dodatkowego terminu egzaminu. Termin egzaminu w sesji przedłużonej wyznacza prowadzący. 3. Prowadzący egzamin lub zaliczenie pisemne prowadzący ma obowiązek sprawdzić zgodność liczby osób przystępujących do egzaminu lub zaliczenia pisemnego z liczbą oddanych prac. Natomiast w przypadku egzaminu ustnego sprawdza on listę osób przystępujących do egzaminu z protokołem egzaminacyjnym. 4. Egzamin i zaliczenia semestralne dotyczą oceny stopnia realizacji efektów kształcenia określonych w karcie przedmiotu. 5. Prowadzący egzamin jest zobowiązany do wypełnienia sprawozdania z egzaminu (pisemnego - Załącznik 1a, ustnego Załącznik 1b oraz do przechowywania go przez okres jednego roku. Ponadto do sprawozdania z egzaminu ustnego należy dołączyć listę pytań egzaminacyjnych. 6. Podczas egzaminu ustnego preferuje się wybór pytań w drodze losowania. Pytania dotyczą zagadnień zawartych w karcie przedmiotu. Do sprawozdania z egzaminu ustnego wpisuje się numery pytań wylosowane przez studenta oraz średnią ocen cząstkowych uzyskanych przez studenta za każde pytanie. 7. Zaleca się formę pisemną zaliczeń i egzaminów. 8. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że miało miejsce wcześniejsze ujawnienie treści egzaminu (pytań, testu) lub że studenci korzystali z podpowiedzi (ściągawek lub telefonów komórkowych), prowadzący ma prawo unieważnić egzamin i przeprowadzić egzamin ponowny, w ustalonym przez siebie terminie. Jeżeli sytuacja ta

10 dotyczy pojedynczych osób, prowadzący ma prawo zarządzić dodatkowy egzamin ustny w stosunku do tych osób. 9. Sposób i tryb ogłaszania wyników zaliczeń i egzaminów prowadzący zajęcia ustala ze studentami, jednak wyniki egzaminu muszą być ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych po dacie odbycia egzaminu. 10. Prowadzący zaliczenie lub egzamin przechowuje prace pisemne studentów, będące podstawą oceny na zaliczenie lub z egzaminu przez okres jednego roku od daty zakończenia semestru, w którym przeprowadzany był egzamin / zaliczenie. W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, prowadzący przechowuje prace pisemne dotyczące studenta składającego wniosek do dnia odbycia egzaminu komisyjnego i ostatecznej decyzji komisji, dotyczącej oceny z przedmiotu. Obowiązek przechowywania prac przez okres jednego roku dotyczy również wszystkich składowych oceny końcowej (tj. sprawdzianów pisemnych, prac projektowych i sprawozdań z laboratoriów itp.). 10

11 Załącznik 1a Sprawozdanie z egzaminu pisemnego Wydział Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. Kierunek studiów:.. Przedmiot:... Prowadzący przedmiot:. Termin 1 (data): ; Liczba osób obecnych w czasie egzaminu:. Treść pytań lub zadań rachunkowych: Termin 2 (data):..; Liczba osób obecnych w czasie egzaminu: Treść pytań lub zadań rachunkowych: Egzamin poprawkowy Termin (data):..; Liczba osób obecnych w czasie egzaminu: Treść pytań lub zadań rachunkowych: Uwagi: 11

12 Załącznik 1b Sprawozdanie z egzaminu ustnego Wydział Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. Kierunek studiów:.. Przedmiot:... Prowadzący przedmiot : Termin 1 (data):..; Liczba osób z protokółu egzaminacyjnego... Lp. Imię i Nazwisko studenta Numery pytań wylosowane z listy pytań załączonej do sprawozdania Ocena Termin 2 (data):..; Liczba osób z protokółu egzaminacyjnego... Lp. Imię i Nazwisko studenta Numery pytań wylosowane z listy pytań załączonej do sprawozdania Ocena Egzamin poprawkowy Termin (data):..; Liczba osób z protokółu egzaminacyjnego.. Lp. Imię i Nazwisko studenta Numery pytań wylosowane z listy pytań załączonej do sprawozdania Ocena Uwagi: 12

13 Załącznik nr 2 Wydziałowy System Oceny Efektów Kształcenia (oddzielny dokument) Załącznik nr 3 Procedura procesu dyplomowania (oddzielny dokument) 13

14 Załącznik nr 4 Procedura sposobu wyróżniania pracowników naukowo-dydaktycznych najlepiej ocenionych przez studentów podczas badania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu Na podstawie: Uchwała Nr 000-7/4/2014 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 września 2014 r. (wraz z załącznikami). 1 Procedura określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania pracownikom naukowodydaktycznym wyróżnienia za osiągnięcia dydaktyczne w procesie badania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. Wyróżnienie przyznaje corocznie Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki Wyróżnienia za osiągnięcia dydaktyczne w procesie badania jakości zajęć dydaktycznych dotyczą osiągnięć uzyskanych w kolejnych dwóch latach akademickich. 2. Wyróżnienia mają charakter wyróżnień indywidualnych. Podstawę przyznania wyróżnienia pracownikom naukowo-dydaktycznym stanowią: 3 1) analiza wyników nauczania wynikająca ze statystyk ocen przyznawanych przez studentów w procesie przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych na WTiE w UTH Rad. zgodnie z zał. 2 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Uchwała Nr 000-7/4/2014 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 września 2014 r.) i uzyskanie oceny powyżej 4,8 lub wskazania bezpośrednio przez studentów. W przypadku tylko wskazań studentów, średnia ocena danego pracownika powinna wynosić powyżej 4,8. 14

15 2) działania, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości zajęć dydaktycznych i kształcenia, poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych. 4 Członkowie Wydziałowego Zespół ds. Jakości Kształcenia na podstawie 3 wnioskują do Dziekana Wydziału Transportu i Elektrotechniki o przyznanie wyróżnienia. Tryb składania wniosku o przyznanie wyróżnienia (wzór wniosku Załącznik 1) Wniosek o przyznanie wyróżnienia pracownikowi naukowo-dydaktycznego składa WZJK do Dziekana Wydziału Transportu i Elektrotechniki w terminie do 1 września danego roku akademickiego w formie dokumentu. 2. Wniosek zawiera dane kandydata do wyróżnienia: - Imię i Nazwisko, - Numer Pesel, - Tytuł i stopień naukowy, - Zajmowane stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej Wydziału WTiE, - Kopia sprawozdania z posiedzenia WZJK, którego jednym z punktów była rekomendacja kandydata do przyznania wyróżnienia. 6 Ostateczne decyzję o formie przyznania wyróżnienia podejmuje Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki. 15

16 Załącznik 4.1 Wniosek o przyznanie wyróżniania dla pracownika naukowo-dydaktycznego najlepiej ocenionego przez studentów podczas badania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu Zgłaszamy do wyróżnienia indywidualnego za /krótkie uzasadnienie wniosku/ 1. Tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię oraz pesel kandydata 2. Zajmowane stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej Wydziału /podpis członków WZJK lub Pełnomocnika WZJK 16

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzona na RWL r.

Zatwierdzona na RWL r. Zatwierdzona na RWL 25.06.2014r. 1. PODSTAWA PRAWNA: Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat w dniu 4 listopada 2011 r., uchwałą nr 79/2011 z późn. zm. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad zlecania, organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych w Zamiejscowym Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad organizacji i realizacji zajęć

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Tytuł: nkietyzacja nauczycieli akademickich Wydanie: I Strona 1 z 5 1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest pozyskanie od studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Załącznik do Uchwały nr 156/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 12.04.2018 Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: WSZJK-DJK- WL-1 Data: 12.04.2018 Wydanie: Stron: 1/2018

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A Indeks UTP 6/2017 ZAPEWNIENIE I MONITOROWANIE MINIMUM KADROWEGO KIERUNKÓW STUDIÓW

P R O C E D U R A Indeks UTP 6/2017 ZAPEWNIENIE I MONITOROWANIE MINIMUM KADROWEGO KIERUNKÓW STUDIÓW Załącznik nr 6 do Z.17.2017.2018 z dnia 26 października 2017 r. P R O C E D U R A Indeks UTP 6/2017 Strona: 1 / Stron: 9 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie sposobu postępowania i zakresu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: Data: WSZJK-DJK-NM-1 2017-03-09 Wydanie: Stron: 1/2017 5 1. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w zakresie doboru

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Podstawy prawne: o Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. o Zarządzenie nr 8/2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WERYFIKACJI MODUŁÓW

INSTRUKCJA WERYFIKACJI MODUŁÓW Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie Nazwa instrukcji: WERYFIKACJA MODUŁÓW Wersja: 1 Data zatwierdzenia: 17.04.2015 r. Nr WIJK 11.0 INSTRUKCJA WERYFIKACJI MODUŁÓW 1. Cel instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016 2020) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK Symbol procedury WSZJK/7/2014 Załącznik do Zarządzenia nr 34 Rektora PK z dnia 17 maja 2017 r. Procedura uruchomienia nowego kierunku studiów oraz zniesienia kierunku studiów Wersja procedury 03 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku > w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Białostockiej" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r.

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019 Zał. nr 18. HARMONOGRAM REALIZACJI PROCEDUR WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEZ ORGANY KOLEGIALNE, ORGANY JEDNOOSOBOWE I ZESPOŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6. 1. Cel i przedmiot procedury. 2. Zakres procedury. 3. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze. 4. Składniki dokumentacji objęte procedurą

Strona 1/6. 1. Cel i przedmiot procedury. 2. Zakres procedury. 3. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze. 4. Składniki dokumentacji objęte procedurą Strona 1/6 1. Cel i przedmiot procedury Celem procedury jest określenie sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystania dokumentów i innych informacji dotyczących procesu kształcenia na Wydziale Elektroniki

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie procedury dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015 TERMINY POSIEDZEŃ WZJK w roku akad. 2014/2015: 4 listopada 2014 r. 13 stycznia 2015 r. (po kolegium dziekańskim) 3 marca 2015 r. 5 maja 2015 r. Terminarz posiedzeń WZJK może ulec zmianie. Harmonogram nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 102/2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2011/12

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2011/12 Gdańsk, dnia 14 stycznia 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2011/12 Audyt wewnętrzny systemu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Podstawy prawne Regulamin funkcjonowania Wydziałowej Komisja ds. Jakości Kształcenia został opracowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Cel i zakres procedury Celem i przedmiotem procedury jest określenie zasad zgłaszania tematów prac dyplomowych, określenie roli promotora na każdym etapie procesu dyplomowania,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oparty jest na następujących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: a) 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i rodzajów kształcenia. 2. TERMINOLOGIA 2/5 Podstawowa jednostka organizacyjna wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona

Bardziej szczegółowo

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym JM Rektora nr 60/2016 9. Z Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia integralnie związane są Wydziałowe

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 289/2016 Wydanie: 2 Uzupełnienie struktury Data wydania 1: 18.12.2014 Data weryfikacji: 25.11.2016 Nr: 0.1. Symbol: WSZJK-O Załączniki: 0.1.-Z01 PROCEDURA zapewniania i

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. W trosce o stałe podnoszenie kultury i jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Regulamin. Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Badania ankietowe i procedury ich realizacji

I. Przepisy ogólne. II. Badania ankietowe i procedury ich realizacji ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WSZJK w IM

Podstawy prawne WSZJK w IM Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Podstawy prawne WSZJK w IM Podstawy prawne MNiSW: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku Procedura badania Jakość realizacji zajęć dydaktycznych 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE MODUŁÓW

PRZYGOTOWANIE MODUŁÓW WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S2 Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Załącznik do uchwały Nr 000-2/8/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja )

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja ) Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2012-2016) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów. Uchwała Nr 145/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym 1. Charakterystyka Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax:

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax: WYDZIA Ł ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI www.wz.uw.edu.pl ul. Szturmowa 1/3; 02-678 Warszawa tel.: 022 55 34 002, 022 55 34 003, fax: 022 55 34 001 e-mail: wz@mail.wz.uw.edu.pl Uprawnienia i obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława DĄBROWSKIEGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZASADY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K1 Strona 1 Stron 11 Wydanie Data wydania I Opracował Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Stanowisko/ imię i nazwisko Prodziekan/prof.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WNIOSEK O UTWORZENIE KIERUNKU STUDIÓW/ POZIOMU/PROFILU KSZTAŁCENIA/FORMY STUDIÓW I. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW

ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW SEMINARIUM WIZ, 13.03.2017 ROK Dokumenty nadrzędne: Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej

Bardziej szczegółowo