Podstawy prawne WSZJK w IM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy prawne WSZJK w IM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Podstawy prawne WSZJK w IM Podstawy prawne MNiSW: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r., Nr 164, poz ze zmianami ostatnie: z 2011r., Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198, z 2015 r. poz. 357) 2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065). 3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz.U. Nr 201, poz. 1187). 4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz.U. Nr 207, poz. 1232). - uchylony 5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243, poz. 1445). 6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 253, poz. 1520). 7. Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. Nr 253, poz. 1521). 8. Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (poz. 131). 9. Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (poz. 983). 10. Obwieszczenie MNiSW z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MNiSW w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. z dn. 31 października 2013 r., poz. 1273)

2 11. Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U. z dn. 29 września 2014r. poz. 1302) 12. Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z dn. 9 października 2014 r. poz. 1370) 13. Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz.U. z dn. 8 października 2014 r. poz. 1356) 14. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, Poz Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, Poz Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj Dz. U. 2017, poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej, Dz. U. 2018, Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, Dz. U. 2018, Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz. U. 2018, Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta, Dz. U. 2018, Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, Dz. U. 2018, Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej

3 nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, Dz. U. 2018, Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz. U. 2018, poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, Dz. U. 2018, Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, Dz. U. 2018, poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz. U. 2018, poz Podstawy prawne Akademii Pomorskiej w Słupsku: 27. Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011 (tekst jednolity ze zmianami 2015) 28. Regulamin studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, 2014, Uchwała nr R/0004/10/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku 30. Uchwała nr R/0004/40/11 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 31. Uchwała nr R/0004/48/11 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia roku w sprawie zatwierdzenia Kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta. 32. Uchwała nr R/0004/52/11 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu projektowania i zatwierdzania programów kształcenia na rok akademicki 2012/ Zarządzenie nr R/0210/117/11 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zasad konstruowania programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, obowiązującego dla

4 programów kształcenia w roku 2012/2013 oraz kompletowania dokumentacji dla programów w AP Słupsk. 34. Zarządzanie nr R/0210/01/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2012r. wprowadzające Aneks nr 1 do zarządzenia nr R/0210/117/11 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zasad konstruowania programów kształcenia zgodnie z Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego obowiązującymi dla programów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 oraz kompletowania dokumentacji dla programów w AP w Słupsku (dot. określenia liczby punktów ECTS, przyznawanych za lektoraty języków obcych) 35. Zarządzenie nr R/0210/09/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzorów opisu modułu kształcenia (sylabusa), tabel i matryc efektów kształcenia. 36. Uchwała nr R/0004/09/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obowiązków Opiekuna Roku. 37. Uchwała nr R/0004/10/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 roku wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr R/0004/40/11 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl w Akademii Pomorskiej w Słupsku 38. Uchwała nr R/0004/15/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów. 39. Uchwała nr R/0004/17/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr R/0004/48/11 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Kwestionariusza oceny nauczyciela przez studentów. 40. Uchwała nr R/0004/18/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr R/0004/10/10 z r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia AP w Słupsku. 41. Zarządzenie Nr R/0210/27/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie kwestionariusza ankiety oceny pracownika administracyjnego dziekanatu, sekretariatu Instytutu/Katedry i Biura ds. Kształcenia i Studentów oraz opiekuna praktyk i opiekuna roku przez studentów. 42. Uchwała nr R/0004/24/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2012 roku wprowadzająca Aneks nr 2 do uchwały nr R/0004/10/10 z r.

5 w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku. 43. Zarządzenie Nr R/0210/54/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zasad odwoływania, przekładania i odpracowywania zajęć dydaktycznych. 44. Uchwała nr R/0004/35/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań Akademii Pomorskiej w Słupsku na lata Zarządzenie nr R/0210/81/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 1 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania losów absolwentów. 46. Uchwała nr R/0004/68/12 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zdefiniowania studiów niestacjonarnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 47. Zarządzenie nr R/0210/99/12 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zasad rekrutacji i kwalifikacji kadry naukowodydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz studentów w celu realizacji procesu kształcenia za granicą w ramach Programu LLP-Erasmus. 48. Uchwała nr R/0004/01/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur związanych z weryfikacją programów kształcenia przez Uczelnianą Komisję Weryfikującą Programy Kształcenia. 49. Uchwała nr R/0004/02/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur hospitacji zajęć dydaktycznych. 50. Uchwała nr R/0004/03/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia nowego Kwestionariusza oceny nauczyciela akademickiego przez studentów. 51. Uchwała nr R/0004/04/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur badań ankietowych przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję ds. Ankietyzacji i Ewaluacji. 52. Uchwała nr R/0004/06/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów i wymiaru zadań dydaktycznych oraz obliczania godzin dydaktycznych.

6 53. Uchwała nr R/0004/12/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu badania losów zawodowych absolwentów Akademii Pomorskiej w Słupsku. 54. Zarządzenie nr R/0210/43/13 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. 55. Zarządzenie Nr R/0210/52/13 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad planowania zajęć dydaktycznych. 56. Uchwała nr R/0004/16/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia nowego Kwestionariusza oceny nauczyciela akademickiego przez studentów. 57. Uchwała nr R/0004/17/13 Senatu Akademii Pomorskiej z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 58. Uchwała nr R/0004/18/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów komisji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz procedur dotyczących zapewniania jakości kształcenia. 59. Uchwała nr R/0004/27/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia procedur WSZJK. 60. Uchwała nr R/0004/32/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 61. Uchwała nr R/0004/33/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wytycznych do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 62. Uchwała nr R/0004/34/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zatwierdzania programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 63. Uchwała nr R/0004/74/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Oceny Nauczycieli Akademickich AP w Słupsku. 64. Zarządzenie nr R/0210/01/14 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia nr

7 R/0210/52/13 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad planowania zajęć dydaktycznych. 65. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zakresu obowiązków opiekuna praktyk oraz kwestionariusza oceny praktyk przez studentów. 66. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia kwestionariusza oceny opiekuna I roku oraz kwestionariusza oceny opiekuna II i III roku. 67. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur realizacji wymiany międzynarodowej przez Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej. 68. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulacji dotyczących organizacji praktyk na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. 69. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. 70. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku dokumentowania przez nauczycieli akademickich przebiegu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w elektronicznym systemie obsługi studentów Wirtualny Dziekanat. 71. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów AP 72. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru sprawozdania dziekana z działalności wydziału 73. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej. 74. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Zasad realizowania studiów w ramach Podwójnego Dyplomu w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 75. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr R z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu

8 oceny nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupku, procedury przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny pracowników administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz procedury dotyczącej oceny przyczyn rezygnacji ze studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 76. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej. 77. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. 78. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Oceny Nauczycieli Akademickich 79. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr R/0004/27/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku, procedury przeprowadzania ankietyzacji w celu oceny pracowników administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz procedury dotyczącej przyczyn rezygnacji ze studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 80. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny pracy dyplomowej licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej oraz wzoru arkusza oceny pracy końcowej słuchacza studiów podyplomowych. 81. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzorów protokołów Komisji Egzaminacyjnych: egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i na studiach podyplomowych oraz wzorów protokołów ukończenia studiów podyplomowych. 82. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie tworzenia, rejestracji, zasad funkcjonowania i rozwiązywania studenckich/kół naukowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 83. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wniesienia zmian do Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku.

9 84. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku. 85. Uchwała R z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w statucie Akademii Pomorskiej w Słupsku 86. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Pomorskiej w Słupsku. 87. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr R z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 88. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku. 89. Zarządzenie nr R Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad konstruowania programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz kompletowania dokumentacji dla programów AP w Słupsku. 90. Uchwała nr R z dnia 27 maja 2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych 91. Uchwała nr R z dnia 27 maja 2015 r w sprawie wprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się 92. Uchwała nr R z dnia 27 maja 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian do procedur WSZJK - wprowadzenia zmian do procedury weryfikowania projektów programów kształcenia oraz procedury zatwierdzania programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 93. Uchwała nr R z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr R Uchwała nr R z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Obowiązków Opiekuna Roku 95. Uchwała nr R z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru umowy o potwierdzeniu efektów uczenia się

10 96. Uchwała nr R z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia nowej organizacji WSZJK w Akademii Pomorskiej w Słupsku 97. Uchwała nr R z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentu System Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 98. Uchwała nr R z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wniesienia zmian do uchwały nr R z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 99. Uchwała nr R z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Oceny Nauczycieli Akademickich AP w Słupsku 100. Zarządzenie nr R z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelnianej 101. Zarządzenie nr R z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich 102. Uchwała nr R z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania losów zawodowych absolwentów 103. Uchwała nr R z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia zmian do Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz przyjęcia teksu jednolitego 104. Uchwała nr R z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wniesienia Aneksu nr 2 do uchwały NR R/0004/33/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wytycznych do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów w Akademii pomorskiej w Słupsku 105. Uchwała nr R Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz regulaminów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 106. Zarządzenie nr R Rektora AP z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad konstruowania dokumentacji programów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji AP w Słupsku 107. Zarządzenie nr R Rektora AP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru sprawozdania dziekana z działalności wydziału 108. Zarządzenie nr R Rektora AP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku dokumentowania przez nauczycieli akademickich przebiegu

11 studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych w systemie "Wirtualny Dziekanat" 109. Zarządzenie nr R Rektora AP w Słupsku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji składów Komisji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 110. Uchwała nr R z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr R z dn r. w sprawie wprowadzenia Procedury Badania Losów Zawodowych Absolwentów 111. Zarządzenie nr R Rektora AP w Słupsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety pn. Badania losów zawodowych absolwentów Akademii Pomorskiej w Słupsku 112. Uchwała nr R Senatu AP w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pomorskiej w Słupsku 113. Uchwała nr R z dnia 30 maja 2018 r. wprowadzająca Aneks nr 2 do uchwały nr R/0004/40/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl w Akademii Pomorskiej w Słupsku 114. Uchwała nr R Senatu AP w Słupsku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały R/0004/27/13 z dnia 29 maja 2013 r Zarządzenie nr R Rektora AP w Słupsku z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Uczelnianego Koordynatora ds. Praktyk i Staży 116. Zarządzenie nr R Rektora AP w Słupsku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie aktualizacji składów komisji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 117. Uchwała nr R Senatu AP w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Opiekuna Roku Aktualizacja r. Aktualne akty prawne znajdują się na stronie Akademii Pomorskiej w Słupsku:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FIZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FIZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FIZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Słupsk, 2013 I. Wstęp 1 Podstawy prawne Podstawę prawną określają: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik nr 2 do uchwały Nr R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2012 Wstęp Obowiązek tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE PROCESU KSZTAŁCENIA WZDJK_3 Data ostatniej zmiany:

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - PROGRAM KSZTAŁCENIA WZDJK _2 Data ostatniej zmiany: 28.10.2014, 5.05.2015, 29.06.2015,

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. DN-40- /2019 Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie tworzenia i doskonalenia programu studiów Działając na

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r.

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. Uchwała nr /IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI Rodzaj sprawozdania Wydział/Uczelnia Charakterystyka kształcenia w jednostce Okres sprawozdania KSZTAŁCENIA Sprawozdanie roczne Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2015 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie nr 24/2013 Rektora Uczelni tazarskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Centrum Kształcenia Podyplomowego Działając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących dostosowywania programów studiów prowadzonych na UPP do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz I.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Matematyki. Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Regulamin organizacyjny Instytutu Matematyki. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Regulamin organizacyjny Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

1) w 1 dodaje się pkt w brzmieniu:

1) w 1 dodaje się pkt w brzmieniu: Uchwała nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 99/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie 99/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie 99/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dostosowania programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. za rok akademicki 2015/2016

Sprawozdanie. za rok akademicki 2015/2016 Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016 I. Ocena Jakości Kształcenia 1. Zaktualizowano wzory formularzy o nazwie: Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW dotyczące uchwalania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku DO-0130/31/2012 Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. w sprawie: zmian w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 383/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów, w tym zasad

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 136 UCHWAŁA Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 13 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 13 września 2013 roku Zarządzenie Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 września 2013 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE MATEMATYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE MATEMATYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE MATEMATYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Słupsk, październik 2018 Spis treści I. Wstęp II. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku

Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania Działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku Procedura badania Jakość realizacji zajęć dydaktycznych 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

przez właściwą Radę Samorządu.

przez właściwą Radę Samorządu. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie dokumentacji i szczegółowego harmonogramu dostosowania profili i programów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Rekomendacja IKdsJK: EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Punktacja ECTS, stanowiąca jeden z filarów procesu bolońskiego, powstała w celu zapewnienia porównywalności efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK Symbol procedury WSZJK/7/2014 Załącznik do Zarządzenia nr 34 Rektora PK z dnia 17 maja 2017 r. Procedura uruchomienia nowego kierunku studiów oraz zniesienia kierunku studiów Wersja procedury 03 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164, poz. 1365z późn. zm.), 2. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW/ INSTYTUTÓW) Przygotowanie dokumentu przedstawiającego strategię kształcenia w jednostce.

PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW/ INSTYTUTÓW) Przygotowanie dokumentu przedstawiającego strategię kształcenia w jednostce. 30 marca 2012r. Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia przygotowane w oparciu o rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W p p!" #$%& '( #)'" p#$ $ ') #p* jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Zgodnie z tą uchwałą dziekan WZiKS UJ sprawuje nadzór nad wdrożeniem wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 03.03.2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych oraz sporządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji standardów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Czas pracy nauczyciela akademickiego

Czas pracy nauczyciela akademickiego Czas pracy nauczyciela akademickiego 1 Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy Rodzaje zajęć 1. W ramach pensum obowiązującego nauczycieli akademickich rozlicza się następujące rodzaje zajęć dydaktycznych:

Bardziej szczegółowo