Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW"

Transkrypt

1 Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U nr 243 poz z późn. zm.). 3. Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (załącznik do Zarządzenia Nr 113/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). 4. Zarządzenie Nr 55/2011/2012 Rektora UKW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowania programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do wymagań krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 5. Zarządzenie Nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 6. Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia. 7. Uchwała Senatu UKW Nr 152/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wytycznych rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni.

2 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym zobowiązani są do: a. opracowania i złożenia w sekretariacie jednostki prowadzącej kierunek studiów podpisanego sylabusa przedmiotu/modułu kształcenia, w którym określa się warunki i wymogi sprawdzania realizacji założonych efektów kształcenia; b. opublikowania sylabusa w systemie elektronicznym lub jego udostępniania studentom w innej formie; c. przekazania studentom podczas pierwszych zajęć informacji o warunkach i wymogach sprawdzania realizacji efektów kształcenia, w oparciu o przygotowany sylabus przedmiotu/modułu; d. realizacji programu kształcenia niezbędnego do osiągnięcia przez studentów zamierzonych efektów kształcenia, określonych w przygotowanych sylabusach przedmiotów/modułów; e. dokonywania analizy osiągniętych przez studentów efektów kształcenia w ramach prowadzonego modułu/przedmiotu kształcenia, zgodnie z przyjętymi przez nauczyciela akademickiego sposobami zaliczania, oceniania i różnicowania ocen; f. dokumentowania osiągnięć studentów oraz przechowywania tej dokumentacji zgodnie z zapisami 3; g. weryfikacji realizacji założonych efektów kształcenia, określonych w przygotowanych sylabusach modułów/przedmiotów zgodnie z 4 oraz Procedurą dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW ; h. przekazywania koordynatorowi modułu kształcenia w formie ustnej lub pisemnej informacji dotyczących realizacji efektów kształcenia założonych dla prowadzonego przedmiotu/modułu kształcenia; 2. Koordynator modułu/przedmiotu uzyskuje od poszczególnych prowadzących informacje na temat osiągniętych przez studentów efektów kształcenia. Przeprowadzenie analizy tych informacji jest podstawą przygotowania raportu (załącznik nr 1), przekazywanego Radzie Programowej kierunku studiów. 3. Opiekun praktyk w miejscu praktyk zobowiązany jest do przekazywania niezbędnej dokumentacji opiekunowi praktyk wyznaczonemu w jednostce prowadzącej kierunek studiów. 4. Opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów zobowiązany jest do weryfikacji poziomu osiągnięcia efektów kształcenia w trakcie odbywania praktyki przez studenta, na podstawie dokumentacji potwierdzonej przez opiekunów w miejscu odbywania praktyk oraz przygotowania raportu przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni (załącznik 2) przekazywanego następnie Radzie Programowej kierunku studiów. 5. Komisja egzaminacyjna zobowiązana jest do weryfikacji wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia przypisanych do seminarium dyplomowego. 2

3 6. Rada Instytutu/zebranie pracowników Katedry wydziałowej zobowiązana jest do opiniowania programów kształcenia i projektów opisów efektów kształcenia dla studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych. opracowania i modyfikowania programów kształcenia dla studiów I, II i III stopnia. Opracowania i modyfikowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych. 7. Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry zobowiązany jest do dokumentowania notatek, list obecności ze spotkania w sprawie przekazania informacji o weryfikacji założonych efektów kształcenia 8. Rada Programowa kierunku studiów zobowiązana jest do : a. opracowania i modyfikowania programów kształcenia dla studiów I, II i III stopnia b. przedkładania kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej opinii w sprawie efektów kształcenia na kierunku; c. uwzględniania raportu z monitorowania karier zawodowych absolwentów przy modyfikowaniu programów kształcenia danego kierunku; d. przekazywania Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia rocznego sprawozdania z weryfikacji realizacji efektów kształcenia na prowadzonym kierunku studiów do Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (załącznik 3) z uwzględnieniem analizy dotyczącej stopnia realizacji efektów kształcenia i propozycji modyfikacji programu kształcenia; e. przekazywania Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia rocznego sprawozdania z weryfikacji założonych efektów kształcenia podczas praktyk studenckich; f. dokumentowania i przechowywania informacji o wprowadzonych korektach w programach kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia. g. dokumentowania informacji i uwag przedstawionych podczas spotkań z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi dotyczących weryfikacji efektów kształcenia 9. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia zobowiązana jest do: a. opiniowania programów kształcenia, w tym opisów efektów kształcenia dla studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych; b. opracowania raportu samooceny określającego dobre i słabe strony kształcenia na podstawie analizy działań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia i przedłożenia go kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej; c. opracowania sprawozdania rocznego z weryfikacji założonych efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów oraz z weryfikacji założonych efektów kształcenia podczas praktyk studenckich za dany rok akademicki; d. dokumentowania i przechowywania informacji o wprowadzonych korektach w programach kształcenia w kolejnych cyklach kształcenia w odniesieniu do zakładanych efektów kształcenia. 10. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego zobowiązany jest do: a. opracowania w porozumieniu z Wydziałową Komisją ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia harmonogramu prac projakościowych na Wydziale Humanistycznym; 3

4 b. wykorzystania wyników raportu dotyczącego monitorowania karier zawodowych absolwentów do poprawy jakości kształcenia i przekazania wyników Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz Radom Programowym; c. nadzorowania pracy koordynatora wydziałowego ds. planowania zajęć dydaktycznych; d. dokumentowania i przechowywania sprawozdań z weryfikacji założonych efektów kształcenia w jednostkach Wydziału Humanistycznego wraz ze sprawozdaniem z realizacji efektów kształcenia podczas praktyk studenckich. 11. Dziekan Wydziału Humanistycznego zobowiązany jest do: a. przedłożenia na koniec roku akademickiego radzie jednostki oceny efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów; b. przekazania Prorektorowi ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia protokołu z Rady Wydziału poświęconej ocenie jakości kształcenia; c. wykorzystania wyników raportu dot. monitorowania karier zawodowych absolwentów do poprawy jakości kształcenia, przekazuje wyniki Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz Radom Programowym. 12. Rada Wydziału Humanistycznego zobowiązana jest do: a. opiniowania projektów opisów efektów kształcenia dla studiów I, II i III stopnia, uchwalania opisów efektów kształcenia dla studiów podyplomowych, opiniowania programu działań projakościowych, uchwalania programów kształcenia (plany i programy studiów), zatwierdzania procedur dotyczących jakości kształcenia na Wydziale Humanistycznym; b. poświęcenia przynajmniej jednego posiedzenia doskonaleniu jakości kształcenia w jednostce, każdego roku w oparciu o przedłożone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej sprawozdania z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 13. Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni zobowiązani są do: a. opiniowania i konsultowania efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów; b. opiniowania i konsultowania ewentualnych zmian w efektach kształcenia dotyczących oczekiwanych przez nich: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; c. weryfikacja efektów kształcenia na podstawie zebranych informacji (podczas spotkań z interesariuszami) oraz uwag przedstawionych przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 4

5 3 METODY DOKUMENTOWANIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, CZAS I FORMA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI 1. Ustala się następujące metody dokumentowania realizacji założonych efektów kształcenia oraz formę przechowywania dokumentacji: a. dla egzaminów i zaliczeń ustnych: nauczyciel akademicki przygotowuje i dokumentuje wykaz pytań z form ustnych zaliczeń wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego efektu kształcenia oraz opisem, w jakim stopniu efekty zostały osiągnięte, nauczyciel akademicki przygotowuje i dokumentuje opis zakresu treści programowych wymaganych na uzyskanie danej oceny, wykazy pytań oraz opisy przechowuje się w formie papierowej lub elektronicznej. b. dla egzaminów i zaliczeń pisemnych: nauczyciel akademicki przygotowuje i dokumentuje matryce testów/kolokwiów, form pisemnych egzaminów i zaliczeń wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego efektu kształcenia oraz opisem w jakim stopniu efekty zostały osiągnięte, nauczyciel akademicki przechowuje pojedyncze prace studentów (jeżeli są zróżnicowane oceny) odpowiadające każdej ocenie, a w przypadku braku zróżnicowania ocen przechowuje pełną reprezentację, nauczyciel akademicki przechowuje matryce oraz prace studentów w formie papierowej lub elektronicznej. c. dla innych form: wytworów studentów, zaliczeń praktycznych, projektów, prezentacji, innych prac indywidualnych lub zespołowych studentów: nauczyciel akademicki przygotowuje zestaw czynności/pytań/zagadnień niezbędnych do zaliczenia praktycznego (np. testu umiejętności ruchowych, przeprowadzenia lekcji itp.), przygotowania projektu, prezentacji lub innej pracy studenta zgodnie z efektami założonymi w sylabusie modułu kształcenia oraz kryteria oceniania, nauczyciel akademicki przechowuje opis kryteriów oceniania wraz z przyporządkowaniem czynności/pytań/zagadnień do określonego efektu kształcenia oraz wybrane pojedyncze prace studenta lub pojedyncze karty oceny studenta (jeżeli są zróżnicowane oceny), a w przypadku braku zróżnicowania ocen nauczyciel przechowuje całą reprezentację, dokumentację realizacji założonych efektów kształcenia przechowuje się w formie papierowej lub elektronicznej. d. dla praktyk studenckich: opiekun praktyk w miejscu ich odbywania dokonuje bieżącej analizy osiągniętych efektów kształcenia w oparciu o podejmowane zadania w czasie trwania praktyk oraz 5

6 ocenia i potwierdza po odbytej praktyce realizację założonych efektów kształcenia w formie opisowej (opinia o praktyce i karta oceny studenta); opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów przygotowuje sylabus wraz z wykazem efektów kształcenia przewidzianych do realizacji w ramach praktyk studenckich; opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów przedstawia cel, zakres, warunki, wymiar, terminy oraz efekty kształcenia realizowane w czasie praktyk; opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów ocenia i potwierdza realizację efektów kształcenia w trakcie praktyki na podstawie dziennika praktyk/teczki metodycznej oraz opinii o praktyce/karta oceny studenta; ocena realizacji efektów kształcenia przechowywana jest w dokumentacji opiekuna praktyk wyznaczonego w jednostce prowadzącej kierunek studiów; opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów przechowuje i dokumentuje opinie o praktyce oraz pojedyncze prace studentów lub pojedyncze karty oceny studenta odpowiadające każdej ocenie, które osiągnął student wykonując dane zadania. Ocena powinna uwzględniać osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia; dokumentacja przechowywana jest w formie papierowej lub elektronicznej. e. dla egzaminu dyplomowego/magisterskiego: Komisja Egzaminacyjna weryfikuje stopień osiągnięcia przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia poprzez pracę dyplomową oraz egzamin dyplomowy; dokumentację realizacji efektów kształcenia wraz z pracą dyplomową, protokołem i recenzjami przechowuje się w formie zgodnej z Rozporządzeniem MNiSW w teczce osobowej studenta Rada Programowa kierunku studiów zatwierdza wykaz efektów kształcenia przewidzianych do weryfikacji w trakcie procedury dyplomowania oraz szczegółowe zasady ich potwierdzenia (ze wskaźnikiem metod podsumowujących oraz technik potwierdzania efektów). 2. Terminy przekazywania ww. dokumentacji wraz z terminami przechowywania dokumentacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym zostały określone w Procedurach dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego UKW Nr 236/2013/2014 z dnia 11 marca 2014 r. (z późniejszymi zmianami) 4 PROCEDURA WERYFIKOWANIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, TRYB PRZEKAZYWANIA ORAZ CZAS I FORMA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI 1. Ustala się następującą procedurę weryfikowania realizacji założonych efektów kształcenia oraz czas i formę przechowywania dokumentacji: a. dla koordynatorów przedmiotów/modułów: 6

7 koordynator przedmiotu/modułu dokonuje analizy realizacji efektów kształcenia na podstawie informacji od osób prowadzących poszczególne formy przedmiotu/modułu kształcenia; koordynator przedmiotu/modułu organizuje spotkania z prowadzącymi przedmiot/moduł celem uzyskania informacji na temat osiągniętych efektów kształcenia; w przypadku modyfikacji efektów kształcenia koordynator przekazuje raport (załącznik 2), Radzie Programowej właściwego kierunku studiów; brak złożenia raportu jest jednoznaczny ze stwierdzeniem realizacji wszystkich założonych efektów kształcenia oraz złożeniem niezmienionej wersji sylabusa przedmiotu/modułu kształcenia na kolejny cykl kształcenia. b. dla opiekunów praktyk studenckich: w przypadku modyfikacji efektów kształcenia opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów przygotowuje raport (załącznik 3); raport przekazywany jest Radzie Programowej właściwego kierunku studiów; brak złożenia raportu jest jednoznaczny ze stwierdzeniem realizacji wszystkich założonych efektów kształcenia oraz złożeniem niezmienionej wersji sylabusa praktyk na kolejny cykl kształcenia. c. dla egzaminów dyplomowych/magisterskich: Rada Programowa kierunku studiów analizuje realizację efektów kształcenia i w przypadku ich modyfikacji wnioskuje o ich zmianę. Wniosek stanowi element raportu zbiorczego Rady Programowej (załącznik nr 3) brak wnioskowania o zmianę efektów kształcenia jest jednoznaczny ze stwierdzeniem realizacji wszystkich założonych efektów kształcenia oraz złożeniem niezmienionego zestawu efektów kształcenia dla egzaminu dyplomowego/magisterskiego na kolejny cykl kształcenia. c. dla Rad Programowych kierunków studiów: Rada Programowa kierunku studiów przygotowuje raport zbiorczy z realizacji założonych efektów kształcenia (załącznik nr 3) na podstawie raportów przekazywanych przez koordynatorów modułów kształcenia oraz opiekunów praktyk wyznaczonych w jednostce prowadzącej kierunek studiów wraz z ewentualnymi modyfikacjami efektów kształcenia dla egzaminów dyplomowych/magisterskich. W uzasadnionych przypadkach Rada Programowa może w raporcie zbiorczym wnioskować o zmianę kierunkowych efektów kształcenia; zbiorczy raport Rady Programowej kierunku studiów przekazywany jest do Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. d. dla Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia: Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia przekazuje Dziekanowi WH sprawozdanie z realizacji założonych efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów za dany rok akademicki; Pełna dokumentacja w postaci sprawozdania przechowywana jest w formie papierowej. 2. Terminy przekazywania ww. dokumentacji wraz z terminami przechowywania dokumentacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym zostały określone w Procedurach 7

8 dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego UKW Nr 236/2013/2014 z dnia 11 marca 2014 r. (z późniejszymi zmianami) 5 RAMOWY SYSTEM OCENY STUDENTÓW 1. Wymagania dotyczące przedmiotów kończących się egzaminem Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. Sposób zaliczenia lub formę egzaminu ustalają indywidualnie wykładowcy. O wybranej formie egzaminu prowadzący wykłady ma obowiązek poinformowania studentów w trakcie pierwszych zajęć z przedmiotu. W przypadku egzaminu pisemnego, egzaminator powinien przedstawić ocenioną pracę egzaminowanemu na jego życzenie w terminie do 14 dni od przeprowadzonego egzaminu. Dla uzyskania oceny pozytywnej student powinien: przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć całą wiedzę zawartą w literaturze podstawowej, podaną w sylabusie przedmiotu oraz przekazanej przez prowadzących zajęcia, lub w innej formie dostępnej w wyniku aktywnych form zajęć, przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem przedmiotu, ćwiczone na zajęciach, wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności, w przypadku przedmiotów, w ramach których oprócz wykładu prowadzone były ćwiczenia przed przystąpieniem do egzaminu uzyskać zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu z przedmiotu, w ramach którego prowadzone były ćwiczenia). 2. Wymagania dotyczące zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem powinno nastąpić, jeśli student: uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. poznał i zrozumiał wiedzę zawartą w zadanej literaturze, należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty itp. przewidziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami - z zachowaniem warunków zasad ochrony własności intelektualnej, sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego ćwiczenia, 3. Wymagania dotyczące zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem Podstawą zaliczenia przedmiotu może być pisemna praca kontrolna (np. test, projekt, referat itp.) lub zaliczenie ustne. Jeżeli z danego przedmiotu odbywają się ćwiczenia i wykłady, to ocenia się je oddzielnie. 4. Kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych 8

9 Prowadzący zajęcia może określić i przedstawić studentom na początku sumę (pulę) punktów do zdobycia w czasie trwania zajęć. Punkty mogą być przyznawane za prace pisemne (testy, projekty, obliczenia, referaty itp.), odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach itd. Poszczególne elementy składowe mogą mieć różną wartość, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności. 5. Oceny Student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności. Student wykazuje plus dostateczny (3,5) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 60,1% do 70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności. Student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 70,1% do 80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności. Student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 80,1% do 90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności. Student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 90,1% do 100% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności. Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny: - bardzo dobry 5,0 - dobry plus 4,5 - dobry 4,0 - dostateczny plus 3,5 - dostateczny 3,0 - niedostateczny 2,0 Warunki przystąpienia do zaliczeń i egzaminów uregulowane zostały w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 6. Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student: samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach, potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z obszaru tematycznego pracy dyplomowej, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, jak i sądami własnymi, prowadzi wywód logicznie, posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem. odpowiada na pytania potwierdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w całym toku studiów Egzamin dyplomowy (licencjacki, magisterski) składa się z następujących elementów: prezentacja pracy dyplomowej dokonana przez studenta: temat pracy, cele, hipotezy, zakres 9

10 podmiotowy i przedmiotowy, wykorzystane źródła informacji i metody pomiaru, wyniki, wnioski, odpowiedź na pytanie promotora, odpowiedź na pytanie recenzenta z zakresu tematyki pracy dyplomowej. Warunki przygotowywania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych uregulowane zostały w Zasadach przygotowywania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW, zatwierdzonych przez Radę Wydziału Humanistycznego z dnia 10 czerwca 2014 r. Członkowie Rady Wydziału Humanistycznego na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. zatwierdzili Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW. 10

11 Załącznik nr 1 do Zasad dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW RAPORT KOORDYNATORA MODUŁU/PRZEDMIOTU Z REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa przedmiotu nazwa przedmiotu zgodna z programem kształcenia Wydział pełna nazwa wydziału prowadzącego kierunek Instytut/Katedra pełna nazwa instytutu bezpośrednio odpowiedzialnego za kierunek Kierunek np. geografia, wychowanie fizyczne Specjalność/specjalizacja nazwa zgodna z programem kształcenia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia Profil: ogólnoakademicki/praktyczny Forma studiów stacjonarne/niestacjonarne Rok/semestr I, II, III 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego moduł kształcenia Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko koordynatora modułu kształcenia BRAK MODYFIKACJI OPISU PRZEDMIOTU * PROPONOWANE MODYFIKACJE OPISU PRZEDMIOTU wyszczególnienie stan obecny proponowana zmiana Efekty kształcenia: UZASADNIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN: data podpis koordynatora przedmiotu * w przypadku braku propozycji zmian opisu przedmiotu w rubryce poniżej należy wpisać: Nie wnoszę modyfikacji opisu przedmiotu. 11

12 Załącznik nr 2 do Zasad dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW RAPORT OPIEKUNA PRAKTYK STUDENCKICH WYZNACZONEGO W JEDNOSTCE PROWADZĄCEJ KIERUNEK STUDIÓW Z REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa przedmiotu nazwa przedmiotu zgodna z programem kształcenia Wydział pełna nazwa wydziału prowadzącego kierunek Instytut/Katedra pełna nazwa instytutu bezpośrednio odpowiedzialnego za kierunek Kierunek np. geografia, wychowanie fizyczne Specjalność/specjalizacja nazwa zgodna programem kształcenia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia Profil: ogólnoakademicki/praktyczny Forma studiów stacjonarne/niestacjonarne Rok/semestr I, II, III 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego praktyki studenckie Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko koordynatora prowadzącego praktyki studenckie BRAK MODYFIKACJI OPISU PRZEDMIOTU * PROPONOWANE MODYFIKACJE OPISU PRZEDMIOTU wyszczególnienie stan obecny proponowana zmiana Efekty kształcenia UZASADNIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN: data podpis opiekuna praktyk z ramienia uczelni * w przypadku braku propozycji zmian opisu przedmiotu w rubryce poniżej należy wpisać: Nie wnoszę modyfikacji opisu przedmiotu 12

13 Załącznik nr 3 do Zasad dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW RAPORT RADY PROGRAMOWEJ Z REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów i poziom kształcenia. Forma studiów BRAK MODYFIKACJI MATRYCY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA * Wykaz proponowanych zmian w matrycy efektów kształcenia dla poszczególnych modułów/przedmiotów przygotowany na podstawie raportów koordynatorów modułów/przedmiotów i raportów opiekunów praktyk studenckich wyznaczonych w jednostce prowadzącej kierunek studiów* moduł/przedmiot Odniesienia do kierunkowych efektów kształcenia stan obecny proponowana zmiana UZASADNIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN: data podpis przedstawiciela Rady Programowej * w przypadku braku propozycji zmian w matrycy efektów kształcenia należy wpisać: Rada Programowa nie wnosi modyfikacji w matrycy efektów kształcenia dla kierunku. 13

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim OMIWERSYTET ŁÓDIICI ul KonstYtucjł 3 Maja 65/67 Q7 900 Tomaszów Mazowiecki tsfaks (0-48-44) 724-97-20 Tomaszów Mazowiecki, dnia 21.06.2013r. Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. Opracowanie kierunkowych efektów uczenia się dla nowych kierunków studiów

I. Opracowanie kierunkowych efektów uczenia się dla nowych kierunków studiów PROCEDURA OPRACOWANIA I WERYFIKOWANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I. Opracowanie kierunkowych efektów uczenia się dla nowych kierunków studiów 1.1. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik nr 3 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13 DOP-0212-128/13 Poznań, 23 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 128/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PROCEDURA weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 65/62/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Anna Baraniak Łukasz Fojutowski Stanowisko Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prorektor

Imię i nazwisko Anna Baraniak Łukasz Fojutowski Stanowisko Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prorektor Strona: 1 z 5 Opracował: Zatwierdził: Imię i nazwisko Anna Baraniak Łukasz Fojutowski Stanowisko Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prorektor 1. Cel procedury Procedura ma na celu sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 72/2017 Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia określają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK System weryfikacji efektów na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK 1. System weryfikacji efektów na Wydziale Nauk o Zdrowiu obejmuje ocenę osiągnięcia przez studentów efektów, przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE 1 REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE Zgodnie z Ustawą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC KARTY PROCEDURY

ZAWARTOŚC KARTY PROCEDURY WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K3 WERYFIKACJA OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 153 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 153 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/2015 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UCZELNIANA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O-U5 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wydanie 1 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK kierunek lekarski 1. System weryfikacji efektów

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK kierunek lekarski 1. System weryfikacji efektów System weryfikacji efektów na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK kierunek lekarski 1. System weryfikacji efektów na Wydziale Lekarskim obejmuje ocenę osiągnięcia przez studentów efektów,

Bardziej szczegółowo

OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i rodzajów kształcenia. 2. TERMINOLOGIA 2/5 Podstawowa jednostka organizacyjna wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WALIDACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

PROCEDURA WALIDACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Zatwierdzona na RWL 25.06.2014r. 1.PODSTAWA PRAWNA: Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 22/2012 roku Rektora Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WSZJK w IM

Podstawy prawne WSZJK w IM Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Podstawy prawne WSZJK w IM Podstawy prawne MNiSW: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Przyjęto Uchwałą Rady Wydziału Chemii UŁ 11 grudnia 2013 r. SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Chemii UŁ stosuje różnorodne sposoby weryfikacji efektów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WBiO/1 Wydanie: 4/2018 PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 167/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 167/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 1. Za całość sposobu weryfikacji osiągania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data do 7 2 Tytuł procedury doskonaleniu efektów i zakładanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku Roczny raport z weryfikacji efektów kształcenia w Instytucie Fizyki AP w Słupsku rok akademicki 2015/16 na podstawie załącznika do zarządzenia nr R.0210.35.14 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 282

U C H W A Ł A Nr 282 U C H W A Ł A Nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 66 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Praktyk Zawodowych oraz wprowadzenia Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2016

Zarządzenie Nr 46/2016 Zarządzenie Nr 46/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu monitoringu i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w Pomorskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Załącznik do uchwały Nr II/70 Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21 maja 2013 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik nr 4 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne Regulamin praktyk opracowany został w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia Strona 1/9 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest stworzenie powszechnie dostępnego, przejrzystego systemu weryfikacji efektów określonych i zdefiniowanych w kategoriach: wiedza,

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Procedura analizy realizacji celów programu kształcenia A. Dla zajęć

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PROCEDURA UCHWALANIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ I PROCEDURA UCHWALANIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wytycznych programowych dla studiów podyplomowych (738/II/9) Senat Katolickiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM W KALISZU UAM

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM W KALISZU UAM REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM W KALISZU UAM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin studenckich praktyk zawodowych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM, zwany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - PROGRAM KSZTAŁCENIA WZDJK _2 Data ostatniej zmiany: 28.10.2014, 5.05.2015, 29.06.2015,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA OCENY REALIZACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad realizacji zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia Polska Komisja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW 1 1. ZAKRES PROCEDURY Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 2. TERMINOLOGIA Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów, w tym zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura OCENIANIE STUDENTÓW, DOKTORANTÓW, SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ UCZESTNIKÓW KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

Procedura OCENIANIE STUDENTÓW, DOKTORANTÓW, SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ UCZESTNIKÓW KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH Załącznik do Uchwały Nr 66/2018 RW Biologii i Biotechnologii z dnia 19 kwietnia 2018 roku Procedura Symbol: Data: WSZJK-O-BL 19.04.2018 r. Wydanie: Stron: 2 7 OCENIANIE STUDENTÓW, DOKTORANTÓW, SŁUCHACZY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r. Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 1 Postanowienia ogólne 1. Praktyki stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 3/2012 Biura ds. Jakości Kształcenia UKW

Biuletyn 3/2012 Biura ds. Jakości Kształcenia UKW Biuletyn 3/2012 Biura ds. Jakości UKW 18.12.2012 Spis treści 1. Aktualności 2. Dobre praktyki- procedury 3. Zapisy aktów prawnych dotyczące jakości kształcenia 4. Projekt schematu do procedury modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. (Tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy Ocenianie osiągnięć studenta w trakcie trwania semestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału może przyjąć w formie uchwały inne formy dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia.

Rada Wydziału może przyjąć w formie uchwały inne formy dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia. Zarządzenie Nr R 0161/34/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie tworzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych dla rad wydziałów w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo