INSTRUKCJA WERYFIKACJI MODUŁÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WERYFIKACJI MODUŁÓW"

Transkrypt

1 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie Nazwa instrukcji: WERYFIKACJA MODUŁÓW Wersja: 1 Data zatwierdzenia: r. Nr WIJK 11.0 INSTRUKCJA WERYFIKACJI MODUŁÓW 1. Cel instrukcji Celem instrukcji jest zapewnienie prawidłowego procesu przygotowania modułów i dostosowania modułów do zmian w programie studiów i obsadzie zajęć zatwierdzonych przez Radę Wydziału oraz przez Senat UP w Lublinie przez osoby odpowiedzialne za określony moduł realizowany na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie i systematyczne doskonalenie tego procesu. Instrukcja określa odpowiedzialność za wykonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem karty modułu (sylabusu), oceną opracowanej karty modułu, gromadzeniem i archiwizowaniem kart modułów oraz ich treścią pod względem formalnym i merytorycznym. 2. Odpowiedzialność - Dziekan, - Rada Programowa, - Kierownik jednostki, - Osoba odpowiedzialna za moduł. 3. Opracowanie modułów i sylabusów Propozycje modułów dla określonego kierunku i poziomu studiów zgłaszane są przez pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych lub specjalistów, po zaakceptowaniu przez kierownika jednostki i przekazywane są do Przewodniczących Rad Programowych w wersji papierowej i elektronicznej. Propozycje opracowania modułów dla określonego kierunku i poziomu studiów mogą być zgłaszane przez Rady Programowe i kierowane do pracowników naukowodydaktycznych, dydaktycznych lub specjalistów. Osoba odpowiedzialna za moduł opracowuje moduł, dbając o jego właściwe przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym uwzględniając odniesienie efektów modułowych do efektów kierunkowych dla określonego kierunku i poziomu studiów. Po zaakceptowaniu przez Radę Programową danego kierunku osoba odpowiedzialna za moduł opracowuje opis modułu (sylabus) w wersji szczegółowej, rozszerzonej i skróconej (zał. 1, 2, 3 WIJK 11.0). 1

2 Opis skrócony modułu osoba odpowiedzialna przesyła do Przewodniczącego Rady Programowej w wersji elektronicznej w ciągu 7 dni. Rada Programowa włącza moduł skrócony do karty kierunku. Opis szczegółowy modułu osoba odpowiedzialna przesyła do Przewodniczącego Rady Programowej do 30 września i przechowuje go przez okres dłuższy o 1 rok od okres kształcenia, w którym jest realizowany dany moduł. Osoba odpowiedzialna za moduł ma obowiązek aktualizacji opisu modułu i przekazania go do Rady Programowej w celu umieszczenia w Karcie Kierunku. Ewentualne poprawki do opisu modułu powinny być wprowadzone najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć, których dotyczy. Kartę Kierunku uzupełnia osoba wyznaczona przez Dziekana. Osoba odpowiedzialna za moduł może dokonywać zmian w module szczegółowym w zakresie tematów realizowanych zajęć z uwzględnieniem najnowszych zmian w obszarze wiedzy, po warunkiem, że zmiany te nie będą wymagały zmian w kartach modułów, ani zmian w odniesieniu do efektów kształcenia. Wszelkie zmiany dokonane przez osobę odpowiedzialną za moduł obejmujące zmiany w karcie modułu lub zmiany w odniesieniu do efektów kształcenia wymagają akceptacji Rady Programowej i opracowania nowego opisu modułu. Każda zmiana osoby odpowiedzialnej za moduł dokonywana jest na wniosek kierownika jednostki, Rady Programowej lub dziekana i wymaga akceptacji Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Osoba odpowiedzialna za moduł obowiązana jest do przygotowania opisu modułu w ciągu 14 dni od decyzji Rady Wydziału i przekazania do Rady Programowej danego kierunku. Rada Programowa w ciągu 10 dni dokonuje oceny modułów i akceptuje je lub zaleca wprowadzenie wskazanych zmian w terminie 10 dni (zał. 4 WIJK-11.0). Niedostosowanie się do zaleceń Rady Programowej lub niedotrzymanie terminów może stanowić podstawę do zmiany osoby odpowiedzialnej za moduł. Karty modułów przekazywane są przez Przewodniczącego Rady Programowej dziekanowi i archiwizowane w dziekanacie 3. Ocena modułów i ich opisu Oceny modułów i ich opisu dokonuje Rada Programowa danego kierunku studiów. Karty modułów, opisy skrócone, rozszerzone i szczegółowe podlegają okresowej ocenie nie rzadziej niż raz na 2 lata. Rada Programowa po przeprowadzeniu okresowego przeglądu modułów w terminie do 30 września przedstawia raport do akceptacji dziekana (zał. 5 WIJK-11.0). Po akceptacji przez dziekana Przewodniczący Rady Programowej przedstawia raport na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału. Okresowy przegląd modułów może być dokonany przez Rady Programowe na wniosek dziekana lub prorektora ds. studenckich i dydaktyki lub może być dokonany zgodnie z zaleceniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 2

3 Zalecane zmiany osoba odpowiedzialna za moduł obowiązana jest wprowadzić do karty modułu oraz opisu skróconego i opisu szczegółowego modułu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji w formie elektronicznej lub papierowej i przekazania zmienionej wersji modułów do Rady Programowej. Rada Programowa w ciągu 10 dni dokonuje oceny modułów i akceptuje je lub zaleca wprowadzenie dodatkowych zmian w terminie 10 dni (zał. 4 WIJK-11.0). Niedostosowanie się do zaleceń Rady Programowej lub niedotrzymanie terminów może stanowić podstawę do zmiany osoby odpowiedzialnej za moduł. Opisy modułów usuniętych z programu studiów są archiwizowane przez co najmniej rok od czasu zakończenia realizacji modułu. Po upływie tego czasu są usuwane. Zakres dokonanych zmian jest przedstawiany przez Rady Programowe w formie raportu do akceptacji prodziekana /dziekana (zał. 5 WIJK-11.0). Przewodniczący Rady Programowej przedstawia raport na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału. 4. Postanowienia końcowe. Raporty Rady Programowej są przekazywane Wydziałowej Komisji ds Jakości kształcenia i podlegają archiwizacji w dziekanacie. Załączniki: Zał. 1 (WIJK-11.0) - Wzór rozszerzonego opisu modułu kształcenia Zał. 2 (WIJK-11.0) - Wzór skróconego opisu modułu kształcenia Zał. 3 (WIJK-11.0) - Wzór szczegółowego opisu modułu kształcenia Zał. 4 (WIJK-11.0) - Wniosek o wprowadzenie zmian w module kształcenia Zał. 5 (WIJK-11.0) - Raport z okresowego przeglądu modułów kształcenia 3

4 Wzór rozszerzonego opisu modułu kształcenia Załącznik nr 1 (WIJK 11.0) (Załącznik nr 2 do pisma z dnia r.) M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy M kod kierunku_kod kolejnego modułu Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej Jednostka oferująca przedmiot Cel modułu Efekty kształcenia łączna liczba efektów nie może przekroczyć dla modułu (4-8). Należy przedstawić opis zakładanych efektów kształcenia, które student powinien nabyć po zrealizowaniu przedmiotu. Należy przedstawić efekty dla wykładu i ćwiczeń. Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Wymagania wstępne i dodatkowe Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe Planowane formy/działania/metody dydaktyczne Należy podać nazwę jednostki lub jednostek oferujących moduł Wiedza: W1. W2. W3. Umiejętności: U1. U2. U3. Kompetencje społeczne: K1. K2. Zwarty opis treści przedmiotu ok. 100 słów. Należy podać literaturę wymaganą lub zalecaną do zaliczenia modułu Metody dydaktyczne: należy podać informację na temat stosowanych metod dydaktycznych np. dyskusja, wykład, doświadczenie, wykonanie projektu, itd. Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych Punkty ECTS ECTS Wykłady X1 X1/25 Ćwiczenia X2 X2/25 Konsultacje X3 X3/25 Zaliczenie projektu lub inne X4 X4/25 Zaliczenie X5 X5/25 Liczba godzin niekontaktowych Przygotowanie do ćwiczeń X1 X1/25 Przygotowanie do egzaminu X2.X2/25 Studiowanie literatury X3 X3/25 Przygotowanie projektu lub in. X4 X4/25 Razem punkty ECTS X X/25 4

5 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: - udział w wykładach..., - udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych... godz., - udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i egzaminu...godz., - obecność na egzaminie...godz. - itd. Łącznie... godz., co odpowiada... pkt ECTS Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: - udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych... godz., - przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (zadania do rozwiązania w domu)... godz., - dokończenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych... godz., - udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i egzaminu... godz., - itd. Łącznie... godz., co odpowiada... pkt ECTS Stopień osiągania efektów kierunkowych : Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * * stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: + niewielki ++ znaczny +++ duży Odniesienie efektów modułowych do efektów kierunkowych: Kod efektu modułowego Kod efektu kierunkowego

6 Załącznik nr 2 (WIJK 11.0) (Załącznik nr 2 do pisma z dnia r.) Wzór skróconego opisu modułu kształcenia M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów M kod kierunku_kod kolejnego modułu Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej Jednostka oferująca moduł Należy podać nazwę jednostki oferującej moduł Cel modułu Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe Planowane formy/działania/metody dydaktyczne Zwarty opis treści przedmiotu ok. 100 słów. Należy podać literaturę wymaganą lub zalecaną do zaliczenia modułu Metody dydaktyczne: należy podać informację na temat stosowanych metod dydaktycznych np. dyskusja, wykład, doświadczenie, wykonanie projektu, itd. 6

7 Załącznik nr 3 (WIJK 11.0) Wzór szczegółowego opisu modułu kształcenia M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy M kod kierunku_kod kolejnego modułu Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej Jednostka oferująca przedmiot Cel modułu Efekty kształcenia łączna liczba efektów nie może przekroczyć dla modułu (4-8). Należy przedstawić opis zakładanych efektów kształcenia, które student powinien nabyć po zrealizowaniu przedmiotu. Należy przedstawić efekty dla wykładu i ćwiczeń. Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Wymagania wstępne i dodatkowe Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe Planowane formy/działania/metody dydaktyczne Należy podać nazwę jednostki lub jednostek oferujących moduł Wiedza: W1. W2. W3. Umiejętności: U1. U2. U3. Kompetencje społeczne: K1. K2. Zwarty opis treści przedmiotu ok. 100 słów. Należy podać literaturę wymaganą lub zalecaną do zaliczenia modułu Metody dydaktyczne: należy podać informację na temat stosowanych metod dydaktycznych np. dyskusja, wykład, doświadczenie, wykonanie projektu, itd. Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych Punkty ECTS ECTS Wykłady X1 X1/25 Ćwiczenia X2 X2/25 Konsultacje X3 X3/25 Zaliczenie projektu lub inne X4 X4/25 Zaliczenie X5 X5/25 Liczba godzin niekontaktowych Przygotowanie do ćwiczeń X1 X1/25 Przygotowanie do egzaminu X2 X2/25 Studiowanie literatury X3 X3/25 Przygotowanie projektu lub in. X4 X4/25 Razem punkty ECTS X X/25 7

8 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: - udział w wykładach..., - udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych... godz., - udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i egzaminu...godz., - obecność na egzaminie...godz. - itd. Łącznie... godz., co odpowiada... pkt ECTS Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: - udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych... godz., - przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (zadania do rozwiązania w domu)... godz., - dokończenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych... godz., - udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i egzaminu... godz., - itd. Łącznie... godz., co odpowiada... pkt ECTS Stopień osiągania efektów kierunkowych : Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * * stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: + niewielki ++ znaczny +++ duży Odniesienie efektów modułowych do efektów kierunkowych: Kod efektu modułowego Kod efektu kierunkowego Szczegółowy program wykładów Lp. Temat Liczba godzin n* Szczegółowy program ćwiczeń Lp. Temat Liczba godzin n* n* - liczba porządkowa wykładów lub ćwiczeń 8

9 Zał. 4 (WIJK 11.0) Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko w/m Lublin, dnia... Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za moduł... Nazwa Jednostki Wniosek o wprowadzenie zmian w module kształcenia dla określonego kierunku i poziomu studiów realizowanego na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uprzejmie proszę o wprowadzenie niżej podanych zmian w karcie modułu, opisie skróconym, opisie szczegółowym modułu * o nazwie realizowanego na kierunku..... stopnia w terminie do dnia. Zalecane zmiany: Podpis Przewodniczącego Rady Programowej *niepotrzebne skreślić 9

10 Zał. 5 (WIJK 11.0) Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko w/m Lublin, dnia Dziekan Wydziału Ogrodnictwa I Architektury Krajobrazu... RAPORT Rady Programowej kierunku... z okresowego przeglądu modułów Lp. Charakterystyka oceny modułów Liczba modułów Kody modułów 1 Usunięte z programu kształcenia 2 Wprowadzone do programu kształcenia 3 Niewłaściwy rok i semestr studiów 4 Niewłaściwe wyliczenie punktów ECTS 5 Zmiana osoby odpowiedzialnej za moduł 6 Zmiana jednostki realizującej moduł 7 Zmiany w celu modułów 8 Zmiany w efektach kształcenia w zakresie wiedzy 9 Zmiany w efektach kształcenia w zakresie umiejętności 10 Zmiany w efektach kształcenia w zakresie kompetencji społecznych 11 Zmiany w sposobach weryfikacji osiąganych efektów kształcenia 12 Zmiany w sposobach dokumentowania osiąganych efektów kształcenia 13 Zmiany w treści modułów 14 Zmiany w liście lektur obowiązkowych 15 Zmiany form i metod dydaktycznych 16 Zmiany w bilansie punktów ECTS 17 Zmiany w nakładzie pracy związanymi z zajęciami o charakterze praktycznym 10

11 18 Zmiany szczegółowego programu wykładów 19 Zmiany szczegółowego programu ćwiczeń 20 Inne zmiany (podać) Podsumowanie i ocena dokonanych zmian w modułach: Wnioski i propozycje niezbędnych zmian z modułach związanych: Ze zmianą efektów kształcenia Z opiniami interesariuszy wewnętrznych Z opiniami interesariuszy zewnętrznych W zakresie doposażenia sal i laboratoriów Z rozwojem kadry Z zapewnieniem minimum kadrowego Innymi ważnymi przyczynami Podpis Przewodniczącego Rady Programowej Akceptacja raportu przez dziekana Akceptuję/ nie akceptuję* raport z okresowego przeglądu modułów dla kierunku *niepotrzebne skreślić. Pieczęć i podpis dziekana 11

PRZYGOTOWANIE MODUŁÓW

PRZYGOTOWANIE MODUŁÓW WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S2 Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Rada

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja ogrodnictwa Mechanization of Horticulture

Mechanizacja ogrodnictwa Mechanization of Horticulture M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia M OGS1_32

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 (WIJK 11.0) (Załącznik nr 2 do pisma z dnia r.)

Załącznik nr 1 (WIJK 11.0) (Załącznik nr 2 do pisma z dnia r.) Załącznik nr 1 (WJK 11.0) (Załącznik nr do pisma z dnia 8-07-013 r.) Wzór rozszerzonego opisu modułu kształcenia M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

sylabus pełny Kierunek lub kierunki studiów Ochrona środowiska Zagrożenia środowiskowe Environmental Law Język wykładowy Nazwa modułu kształcenia

sylabus pełny Kierunek lub kierunki studiów Ochrona środowiska Zagrożenia środowiskowe Environmental Law Język wykładowy Nazwa modułu kształcenia OS_S1_74 Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia Os_S1_077 Ochrona środowiska Zagrożenia środowiskowe Prawo w ochronie środowiska Environmental Law sylabus pełny Język wykładowy Polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony opis modułu kształcenia

Rozszerzony opis modułu kształcenia Rozszerzony opis modułu kształcenia M uu_uu MOR S1_53 /1 Kierunek lub kierunki studiów Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Programy komputerowe

Bardziej szczegółowo

M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów. Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy

M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów. Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Zielarstwo i terapie roślinne Rośliny toksyczne Toxic plants polski 2 (1,3/0,7)

Zielarstwo i terapie roślinne Rośliny toksyczne Toxic plants polski 2 (1,3/0,7) M uu_uu Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

sylabus pełny OS_S1_... (kod modułu) Kierunek lub kierunki studiów Ochrona środowiska Environmental economics Język wykładowy Nazwa modułu kształcenia

sylabus pełny OS_S1_... (kod modułu) Kierunek lub kierunki studiów Ochrona środowiska Environmental economics Język wykładowy Nazwa modułu kształcenia OS_S1_... (kod modułu) Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia Os_S1_057 Ochrona środowiska Ekonomika ochrony środowiska Environmental economics sylabus pełny Język wykładowy Polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad organizacji i realizacji zajęć

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K1 Strona 1 Stron 11 Wydanie Data wydania I Opracował Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Stanowisko/ imię i nazwisko Prodziekan/prof.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie Nazwa instrukcji: OCENA JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wersja: 1 Data zatwierdzenia: 17.04.2015 r. Nr WIJK 10.0 INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA SPECJALISTÓW Strona 1 Stron 7

ZATRUDNIANIA SPECJALISTÓW Strona 1 Stron 7 WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S3f Strona 1 Stron 7 Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził Rada

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZAPWENIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

PROCEDURA SYSTEMU ZAPWENIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY PROCEDURA SYSTEMU ZAPWENIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY weryfikacja efektów nr WKPiI/P4/2014 Wydanie 1 kształcenia oraz okresowy przegląd programów Z dnia: 14.01.2014 r. Ważny od: 1.09.2014

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad zlecania, organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych w Zamiejscowym Wydziale

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA OCENY REALIZACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad realizacji zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PROCEDURA UCHWALANIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ I PROCEDURA UCHWALANIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wytycznych programowych dla studiów podyplomowych (738/II/9) Senat Katolickiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii OS_S1_... (kod modułu) Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia Os_S1_083 Ochrona środowiska Wykład monograficzny I Monographic lecture I sylabus pełny Język wykładowy polski Rodzaj modułu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 72/2017 Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia określają:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Dotyczy Punkt w Procedurze Dokument Czynności Częstotliwość Rozdzielnik * (czyli do kogo trafia dokument) Rada Wydziału c uruchamianie kierunków i specjalności Protokół z Rady Wydziału Zapis w protokole

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 8/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 8/2012-13 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 20.03.2013 - w sprawie: zatwierdzenie procedur efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 153 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 153 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/2015 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. DN-40-2/2019 Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 282

U C H W A Ł A Nr 282 U C H W A Ł A Nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

terminie do 10 października.

terminie do 10 października. Procedura 1 (kod: PJK_1_WNoZiKF) PROCEDURA ANALIZY REALIZACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) 4. 5. 6. 7. 8. A. Na zajęciach dydaktycznych:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015 TERMINY POSIEDZEŃ WZJK w roku akad. 2014/2015: 4 listopada 2014 r. 13 stycznia 2015 r. (po kolegium dziekańskim) 3 marca 2015 r. 5 maja 2015 r. Terminarz posiedzeń WZJK może ulec zmianie. Harmonogram nie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Strona 1/7 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w zakresie postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 215/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 215/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała nr 215/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 167/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 167/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 1. Za całość sposobu weryfikacji osiągania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: a) 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015)

Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015) Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015) Zasady dotyczą projektowania i uchwalania programów kształcenia lub studiów i zmian

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych 1. Hospitacje zajęć dydaktycznych mogą przeprowadzić: Dziekan, Prodziekan, Dyrektor Instytutu, Z- ca Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK Symbol procedury WSZJK/7/2014 Załącznik do Zarządzenia nr 34 Rektora PK z dnia 17 maja 2017 r. Procedura uruchomienia nowego kierunku studiów oraz zniesienia kierunku studiów Wersja procedury 03 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW 1 1. ZAKRES PROCEDURY Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 2. TERMINOLOGIA Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 9/2011-2012 Senatu UP w Lublinie. I. Dokumentacja przedstawiana na posiedzeniu rady wydziału

Załącznik nr 1 do Uchwały 9/2011-2012 Senatu UP w Lublinie. I. Dokumentacja przedstawiana na posiedzeniu rady wydziału Załącznik nr 1 do Uchwały 9/2011-2012 Senatu UP w Lublinie Wymagana dokumentacja stanowiącą podstawę do podjęcia przez radę wydziału i senat uchwał w sprawie programu kształcenia na danym wydziale, kierunku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczno-społeczne

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczno-społeczne Strona 1/8 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w: 1.1.1. zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

DOP /13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP /13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-93/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 6/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 6/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Dziekana WNB Nr 6/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa) Na podstawie 26 ust.2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach szczegółowych procedur tworzenia nowych kierunków studiów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: Data: WSZJK-DJK-NM-1 2017-03-09 Wydanie: Stron: 1/2017 5 1. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w zakresie doboru

Bardziej szczegółowo

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Informacje o przedmiocie. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Informacje o przedmiocie. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów: stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 284

U C H W A Ł A Nr 284 U C H W A Ł A Nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie: utworzenia nowej specjalności

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Wydział Inżynieryjny KARTA PRZEDMIOTU. Studia pierwszego stopnia inżynierskie. Wykład Ćwiczenia Laboratorium

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Wydział Inżynieryjny KARTA PRZEDMIOTU. Studia pierwszego stopnia inżynierskie. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem Wydział Inżynieryjny KARTA PRZEDMIOTU Kierunek Nazwa Obszar Charakter zajęć Rok studiów Semestr studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Forma zajęć/ liczba

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC KARTY PROCEDURY

ZAWARTOŚC KARTY PROCEDURY WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K3 WERYFIKACJA OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO REGULAMIN INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Podstawa prawna: Regulamin studiów UŁ z 22.04.2013 r. 1 Indywidualny plan i program studiów (IPS) służy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 września 2017 roku DOP /2017

Poznań, 25 września 2017 roku DOP /2017 Poznań, 25 września 2017 roku DOP- 0212-102/2017 Zarządzenie nr 102/2017 w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data do 7 2 Tytuł procedury doskonaleniu efektów i zakładanych

Bardziej szczegółowo

11. Weryfikacja osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia. Prodziekan ds. Nauczania W8

11. Weryfikacja osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia. Prodziekan ds. Nauczania W8 KARTA PROCESU Oznaczenie procesu/ dokumentu Nr wydania -00-00-00-00 I-05-4 Strona/stron / Nazwa:. Weryfikacja osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia Cel procesu Właściciel procesu Dokumenty formalizujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 203/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 203/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 203/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedury przyjęcia studenta na WNB w przypadku przeniesienia z innej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

fakultatywny 3 (1,6/1,4)

fakultatywny 3 (1,6/1,4) M AKs1_7/Ef3 Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku Procedura badania Jakość realizacji zajęć dydaktycznych 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Podstawy prawne: o Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. o Zarządzenie nr 8/2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Procedura systemu jakości Wydział Zarządzania i Transportu

Procedura systemu jakości Wydział Zarządzania i Transportu 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów i słuchaczy Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Szczecin, PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT

Szczecin, PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT Szczecin, 24.02.2016 PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT Roczne sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PROWADZENIE KIERUNKU STUDIÓW [z listy ministerialnej Rozporządzenie MNiSzW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów]

WNIOSEK O PROWADZENIE KIERUNKU STUDIÓW [z listy ministerialnej Rozporządzenie MNiSzW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów] WNIOSEK O PROWADZENIE KIERUNKU STUDIÓW [z listy ministerialnej Rozporządzenie MNiSzW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów] 1. Kierunek studiów z listy ministerialnej: Administracja

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym 1. Charakterystyka Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady hospitacji nauczycieli akademickich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej przyjęty przez Radę Wydziału 17.12.2013 r. Gdańsk, grudzień 2013 I.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo