Równowaga kwasowo-zasadowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Równowaga kwasowo-zasadowa"

Transkrypt

1 Równowaga kwasowo-zasadowa

2 Elektrolity - substancje, które rozpuszczając się w wodzie lub innych rozpuszczalnikach rozpadają się na jony dodatnie i ujemne, czyli ulegają dysocjacji elektrolitycznej Stopień dysocjacji (α) - liczba określająca jaka część elektrolitu ulega dysocjacji Elektrolity mocne ulegają całkowitej lub niemal całkowitej dysocjacji (α =1 lub bliski 1) Elektrolity słabe ulegają w małej części dysocjacji (α << 1) Solwatacja - otaczanie się jonu cząsteczkami rozpuszczalnika Hydratacja - otaczanie się jonu cząsteczkami H 2 O

3 Prawo rozcieńczeń Ostwalda Dysocjacja AB A + + B - Stała dysocjacji K = [A + ] [B - ] / [AB] [A + ] = [B - ] = c α [AB] = (1- α) c Zatem; K = c α 2 / (1 - α) Gdy α << 1 to K = c α 2 Wniosek: gdy c 0 to α 1!!!

4 Kwasy i zasady według Brönsteda

5 Kwas Brönsteda substancja (cząsteczka obojętna, kation lub anion) zawierająca cząsteczki zdolne do oddawania protonów Zasada Brönsteda - substancja (cząsteczka obojętna, kation lub anion) zawierająca cząsteczki zdolne do pobierania protonów + A B + H A - kwas; B - zasada

6 Aby w roztworze mogła nastąpić jakakolwiek reakcja polegająca na przekazaniu protonu od kwasu do zasady (lub odwrotnie), konieczna jest obecność, oprócz cząsteczek kwasu, np. A 1, również cząsteczek zdolnych do pobrania protonu, a więc cząsteczek zasady nie sprzężonej z kwasem A 1, np. zasady B 2 Rolę zasady B Reakcja dysocjaji kwasu : HCl + Rekacja dysocjacjizasady: NH + H H O O NH OH 1 (H mogą spełniać również cząsteczkirozpuszczalnika, np. wody Cl + H O + A + B B + (HCl A ; H 2 A O A ; NH 3 2 O B 2 B ; Cl 2 ; OH B ; H O B ; NH + 4 A 2 A ) 2 )

7 Kwasy i zasady według Lewisa

8 Kwas Lewisa - atom, cząsteczka lub jon przyjmujący parę elektronową (akceptor pary elektronowej) Zasada Lewisa -atom, cząsteczka lub jon dostarczający pary elektronowej (donor pary elektronowej) H + + OH H OH H + kwas; OH zasada; H O 2 addukt kwasowo - zasadowy

9 Wszystkie kationy są kwasami Lewisa, a wszystkie aniony zasadami Lewisa Ponieważ proton jest kwasem według Lewisa, każda zasada Brönsteda ze względu na swoją tendencję do łączenia się z protonem stanowi również zasadę Lewisa Natomiast kwasy protonowe, takie jak: HCl, H 2 SO 4, CH 3 COOH itd., stanowiące kwasy według Brönsteda nie są kwasami Lewisa Według teorii Lewisa stanowią one addukty (kompleksy) kwasowo-zasadowe lub związki koordynacyjne

10 Reakcję dysocjacji chlorowodoru w roztworze wodnym teoria Lewisa traktuje jako wypieranie z adduktu HCl słabszej zasady Cl przez zasadę mocniejszą H 2 O: + Tworzy H 3 + Ogólnie, reakcje tego rodzaju pozwalają na określenie, który z dwóch kwasów A czy A jest mocniejszy. Jeżeli równowaga: 2 O się + HCl przy tym A' + H O Cl nowy addukt jest silnie przesunięta na prawą stronę, to oznacza, że kwas A jako kwas wypierający kwas A z adduktu jest mocniejszym kwasem A B A + H A' 3 O + B

11 Podobnie dysocjacja amoniaku w wodzie jest rozpatrywana jako wypieranie słabszej zasady OH z adduktu H 2 O przez zasadę mocniejszą NH 3 : + H 3 N H OH H 4 N + + OH Ogólnie, zasada B jest mocniejsza od zasady B, jeżeli równowaga: B' + A B B + A B' jest silnie przesunięta na prawą stronę

12 Czynniki decydujące o mocy kwasów

13 Kwas nazywamy kwasem mocnym, jeżeli w roztworze wodnym ulega bardzo dalekiej dysocjacji, natomiast kwasem słabym, gdy dysocjuje tylko mała jego część Porównując moc dwóch różnych kwasów należy pamiętać, że ich dysocjacja w roztworach wodnych zależy od tendencji cząsteczek kwasu do oddawania protonów oraz od stężenia kwasu Wielkością, która dobrze charakteryzuje indywidualne właściwości cząsteczek kwasu i która nie zależy od stężenia, jest stała dysocjacji kwasu - K a Aby uniknąć posługiwania się potęgami (wartości eksperymentalne K a wynoszą rzędu ) często podaje się ujemny logarytm stałej dysocjacji oznaczany symbolem pk a pk a = -logk a

14 W przypadku dysocjacji kwasów wieloprotonowych, tj. kwasów, których cząsteczki mogą oddawać więcej niż jeden proton, należy uwzględnić kolejne etapy dysocjacji Dla trójprtonowego kwasu fosforowego (V) będą to następujące reakcje protolityczne: H 3 PO 4 + H 2 O H 2 PO 4 + H 3 O + pk a1 = 2,12 H 2 PO 4 + H 2 O HPO H 3 O + pk a2 = 7,21 HPO H 2 O PO H 3 O + pk a3 = 12,67

15 Stałe dysocjacji kwasów beztlenowych w roztworach wodnych Kwas K a pk a HF HCl HBr HI H 2 S H 2 Se H 2 Te *K a1, pk a1 6, *1, *1, *2, ,2-7 -9,5-10 *7,0 *3,7 *2,6

16 Stałe dysocjacji niektórych kwasów tlenowych Kwas K a pk a Kwas K a1 pk a1 Kwas K a1 pk a1 Cl(OH) 5, ,3 NO(OH) ,3 NO 2 (OH) 25-1,4 Br(OH) 2, ,7 ClO(OH) ,0 ClO 2 (OH) 10-1 I(OH) ,0 SO(OH) 2 1, ,81 IO 2 (OH) 0,16 0,8 B(OH) 3 5, ,24 SeO(OH) 2 2, ,6 SO 2 (OH) 2 (10 3 ) (-3) As(OH) ,2 PO(OH) 3 7, ,12 Si(OH) 4 2, ,7 AsO(OH) 3 5, ,25 Ge(OH) 4 2, ,6 IO(OH) 5 4, ,4

17 Moc kwasu beztlenowego H n X wzrasta ze wzrostem liczby atomowej atomu połączonego z wodorem. Kierunek wzrostu mocy kwasu jest przeciwny niż kierunek wzrostu elektroujemności tego atomu Skład prostej cząsteczki kwasu tlenowego (oksokwasu) można przedstawić formułą: H n RO (m+n), czyli RO m (OH) n, gdzie: R - atom centralny, który łączy się bezpośrednio z (m+n) atomami tlenu; m atomów (terminalnych) tlenu tworzy wiązania z atomem centralnym, a n atomów tlenu łączy się dodatkowo z atomem wodoru O własnościach kwasowych cząsteczki oksokwasu decyduje jej zdolność do odszczepienia protonów z grup wodorotlenowych RO m (OH) n RO m+1 (OH) n-1 + H +

18 Spośród dwóch kwasów o takiej samej strukturze cząstki (takie same wartości m i n) mocniejszym jest ten, w którym atom centralny wykazuje większą elektroujemność Przykład: H 3 PO 4 mocniejszy niż H 3 AsO 4 H 2 SO 3 mocniejszy niż H 2 SeO 3 Kwas RO m (OH) n jest tym mocniejszy, im więcej zawiera jego cząsteczka atomów tlenu nie związanych z wodorem (terminalnych), czyli im większą wartość przyjmuje wskaźnik m

19 Kwasy, którym odpowiada wartość m = 0, są kwasami bardzo słabymi, a ich pierwsza stała dysocjacji K a (pk a1 > 7) Przykład: kwas borowy, H 3 BO 3 K a1 = 5, kwas chlorowy (I), HClO K a1 = 5, Kwasy o m =1 są kwasami umiarkowanie słabymi, a ich pierwsza stała dysocjacji K a (pk a1 2) Przykład: kwas chlorowy (III), HClO 2 K a1 = 10-2 kwas siarkowy (IV), H 2 SO 3 K a1 = 1, kwas arsenowy, H 3 AsO 4 K a1 = 0,5 10-2

20 Kwasy o m = 2 są kwasami umiarkowanie mocnymi, a K a (pk a1-3) Przykład: kwas chlorowy (V), HClO 3 kwas siarkowy (VI), H 2 SO 4 Kwasy o m =3 są kwasami bardzo mocnymi, a K a (pk a1-8) Przykład: kwas chlorowy (VII), HClO 4 kwas manganowy (VII), HMnO 4

21 Grupa I Grupa II Stałe dysocjacji kwasów wieloprotonowych K a1 H 5, BO 3 H 3 PO 4 H 3 AsO 4 7, H 2 SO 3 5, , H 3, SeO 3 K a1 pk a1 9,24 2,12 2,25 1,81 2,46 pk a1 K a2 1, , , , K a2 pk a2 12,74 7,21 6,77 6,99 7,30 pk a2 H 4 P 2 O 7 1, ,85 1, ,96 H 4 P 2 O 6 6, ,19 1, ,81 (COOH) 2 5, ,23 6, ,19 CH 2 (COOH) 2 1, ,83 2, ,60 (CH 2 ) 2 (COOH) 2 6, ,16 2, ,60 K a3 1, , , K a3 2, , pk a3 13,80 12,67 11,40 pk a3 6,68 7,27 H 4 P 2 O 7 H P O K a4 pk a4 4, ,39 9, ,03

22 Hydroliza soli

23 Hydrolizą nazywamy proces rozkładu jakiejś substancji następujący pod wpływem wody Hydrolizie ulegają z reguły sole: a) słabych kwasów i mocnych zasad b) mocnych kwasów i słabych zasad c) słabych kwasów i słabych zasad Proceshydrolizy powoduje, że roztwór przybiera odczyn kwaśny lub zasadowy, zależnie od tego, z którym z wymienionych rodzajów soli ma się do czynienia

24 a) Hydroliza soli słabego kwasu oraz mocnej zasady Przykład: octan sodu Sól w roztworze wodnym jest zdysocjowana całkowicie na jony: CH 3 COONa CH 3 COO + Na + Jony octanowe, stanowiące zasadę Brönsteda, wchodzą w reakcję z cząsteczkami wody pełniącymi rolę kwasu: CH 3 COO + H 2 O CH 3 COOH+ OH Utworzone jony OH zaburzają równowagę dysocjacji wody, jaka ustaliła się w czystym rozpuszczalniku: 2H 2 O H 3 O + + OH Stężenie jonów OH jest większe niż stężenie jonów H 3 O +, a roztwór wykazuje odczyn zasadowy (ph > 7); jony OH nie łączą się w roztworze z jonami Na + pochodzącymi z dysocjacji octanu sodu, gdyż wodorotlenek sodu jest mocnym elektrolitem; ostatecznie: CH 3 COONa + H 2 O CH 3 COOH + Na + +OH

25 b) Hydroliza soli mocnego kwasu oraz słabej zasady Przykład: chlorek amonu Sól w roztworze wodnym jest zdysocjowana całkowicie na jony: NH 4 Cl NH 4+ + Cl Jony amonowe, stanowiące kwas Brönsteda, wchodzą w reakcję z cząsteczkami wody pełniącymi rolę zasady: NH 4+ + H 2 O NH 3 + H 3 O + Utworzone jony H 3 O + zaburzają równowagę dysocjacji wody, jaka ustaliła się w czystym rozpuszczalniku: 2H 2 O H 3 O + + OH Stężenie jonów H 3 O + jest większe niż stężenie jonów OH, a roztwór wykazuje odczyn kwaśny (ph < 7); jony H 3 O + nie łączą się w roztworze z jonami Cl pochodzącymi z dysocjacji chlorku amonu, gdyż kwas solny jest mocnym elektrolitem; ostatecznie: NH 4 Cl + H 2 O NH 3 + H 3 O + +Cl

26 c) Hydroliza soli słabego kwasu oraz słabej zasady Przykład: octan amonu Sól w roztworze wodnym jest zdysocjowana całkowicie na jony: CH 3 COONH 4 CH 3 COO + NH 4 + Jony octanowe, stanowiące zasadę Brönsteda, wchodzą w reakcję z cząsteczkami wody pełniącymi rolę kwasu: CH 3 COO + H 2 O CH 3 COOH+ OH Jony amonowe, stanowiące kwas Brönsteda, wchodzą w reakcję z cząsteczkami wody pełniącymi rolę zasady: NH 4+ + H 2 O NH 3 + H 3 O + Ostatecznie: CH 3 COONH 4 + H 2 O NH 3 H 2 O + CH 3 COOH

27 Roztwory buforowe

28 Roztwór buforowy - mieszanina roztworów słabego kwasu i jej soli z mocną zasadą lub słabej zasady i jego soli z mocnym kwasem, stanowiących układ, którego ph ulega tylko małym zmianom, gdy wprowadza się do układu mocny kwas lub zasadę, w ilościach wprawdzie niewielkich, ale zdolnych do spowodowania silnej zmiany ph czystej wody

29 Przykład: kwas octowy + octan sodu Octan sodu jest mocnym elektrolitem, dysocjującym całkowicie w wodzie: CH 3 COONa (s) CH 3 COO (aq) + Na+ (aq) Gdy do roztworu buforowego dodawany jest kwas, jony H + są konsumowane przez sprzężoną zasadę w buforze, CH 3 COO, zgodnie z równaniem: CH 3 COO (aq) + H+ (aq) CH 3 COOH (aq) Gdy do roztworu buforowego dodawana jest zasada, jony OH są zobojętniane przez kwas w buforze, CH 3 COOH, zgodnie z równaniem: CH 3 COOH (aq) + OH (aq) CH 3 COO (aq) + H 2 O

30 Pojemność buforowa - efektywność działania buforu, która zależy od ilości (stężenia) kwasu i sprzężonej z nim zasady, które tworzą roztwór buforowy; im większe ich stężenia tym większą pojemnością buforową odznacza się dany roztwór buforowy Ogólnie, roztwór buforowy można przedstawić jako układ: sól - kwas lub sprzężona zasada - kwas, czyli: CH 3 COONa/CH 3 COOH lub CH 3 COO /CH 3 COOH

31 Wskaźnik kwasowo-zasadowy - bromofenol (dodany do wszystkich przedstawionych r-rów) użyty w celu zilustrowania działania r-ru buforowego; kolor wskaźnika jest fioletowy powyżej ph = 4,6 i żółty poniżej ph = 3,0; a) r-r buforowy sporządzony z 50ml 0,1M CH 3 COOH i 50ml 0,1M CH 3 COONa; r-r posiada ph = 4,7; b) po dodaniu 40ml 0,1M r-ru HCl do a), kolor pozostaje niezmieniony; c) 100ml r-ru CH 3 COOH o ph = 4.7; d) po dodaniu ok. 0.3ml 0,1M r-ru HCl, kolor zmienia się na żółty; bez działania buforu ph roztworu zmniejsza się natychmiast poniżej 3,0 po dodaniu kwasu

32 Miareczkowanie kwasowo-zasadowe

33 Pehametr używany do rejestrowania zmian odczynu roztworu podczas miareczkowania kwasowo-zasadowego

34 Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą Przykład: kwas solny + zasada sodowa Reakcja pomiędzy HCl, mocnym kwasem i NaOH, mocna zasadą: NaOH(aq) + HCl(aq) NaCl(aq) + H2O Ostateczna reakcja jonowa: H+(aq) + OH (aq) H2O

35 Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą Przykład: kwas octowy + zasada sodowa CH3COOH(aq) + NaOH(aq) CH3COONa(aq) + H2O Równanie można uprościć do postaci: CH3COOH(aq) + OH (aq) CH3COO (aq) + H2O ph punktu równoważnikowego jest większe niż 7 ponieważ jony octanowe ulegają hydrolizie: CH3COO (aq) + H2O CH3COOH(aq) + OH (aq)

36 Miareczkowanie mocnego kwasu słabą zasadą Przykład: kwas solny + uwodniony amoniak HCl(aq) + NH 3 (aq) NH 4 Cl(aq) Równanie można uprościć do postaci: H + (aq) + NH 3 (aq) NH 4+ (aq) ph punktu równoważnikowego jest mniejsze niż 7 ponieważ jony amonowe ulegają hydrolizie: NH 4+ (aq) + H 2 O NH 3 (aq) + H 3 O + (aq) lub NH 4+ (aq) NH 3 (aq) + H + (aq)

37 Wskaźniki kwasowo-zasadowe

38 Wskaźniki kwasowo-zasadowe - substancje organiczne, których barwa zależy od stężenia jonów H 3 O + w roztworze; zastosowanie wskaźników to najprostszy sposób oznaczania ph danego roztworu

39 Roztwory zawierające ekstrakt z czerwonej kapusty (otrzymany przez gotowanie kapusty w wodzie) wykazują różne kolory kiedy traktuje się je kwasem i zasadą; ph roztworów wzrasta z lewej strony na prawą

40 Efekt wspólnego jonu

41 Efekt wspólnego jonu - jest to efekt przesunięcia stanu równowagi wywołany dodaniem związku posiadającego wspólny jon z rozpuszczaną substancją

42 Obecność wspólnego jonu hamuje dysocjację słabej zasady lub słabej zasady. Jeżeli octan sodu i kwas octowy są rozpuszczane w tym samym roztworze, oba związki dysocjują produkując CH 3 COO jony: CH CH 3 3 COONa ( s) COOH ( aq) H 2 O CH COO ( aq) + CH 3 3 COOH ( aq) + Na H + + ( aq) ( aq) Roztwór zawierający jednocześnie CH 3 COOH i CH 3 COONa będzie mniej kwasowy niż roztwór zawierający jedynie CH 3 COOH o tym samym stężeniu

WARSZTATY olimpijskie. Co już było: Atomy i elektrony Cząsteczki i wiązania Stechiometria Gazy, termochemia Równowaga chemiczna Kinetyka

WARSZTATY olimpijskie. Co już było: Atomy i elektrony Cząsteczki i wiązania Stechiometria Gazy, termochemia Równowaga chemiczna Kinetyka WARSZTATY olimpijskie Co już było: Atomy i elektrony Cząsteczki i wiązania Stechiometria Gazy, termochemia Równowaga chemiczna inetyka WARSZTATY olimpijskie Co będzie: Data Co robimy 1 XII 2016 wasy i

Bardziej szczegółowo

Kwas HA i odpowiadająca mu zasada A stanowią sprzężoną parę (podobnie zasada B i kwas BH + ):

Kwas HA i odpowiadająca mu zasada A stanowią sprzężoną parę (podobnie zasada B i kwas BH + ): Spis treści 1 Kwasy i zasady 2 Rola rozpuszczalnika 3 Dysocjacja wody 4 Słabe kwasy i zasady 5 Skala ph 6 Oblicznie ph słabego kwasu 7 Obliczanie ph słabej zasady 8 Przykłady obliczeń 81 Zadanie 1 811

Bardziej szczegółowo

roztwory elektrolitów KWASY i ZASADY

roztwory elektrolitów KWASY i ZASADY roztwory elektrolitów KWASY i ZASADY nieelektrolit słaby elektrolit mocny elektrolit Przewodnictwo właściwe elektrolitów < 10-2 Ω -1 m -1 dla metali 10 6-10 8 Ω -1 m -1 Pomiar przewodnictwa elektrycznego

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELETROLITÓW Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. rystyna Moskwa, mgr Magdalena Bisztyga 1. Dysocjacja elektrolityczna Substancje, które podczas rozpuszczania w wodzie (lub innych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm działania buforów *

Mechanizm działania buforów * Mechanizm działania buforów * UNIWERSYTET PRZYRODNICZY Z doświadczenia nabytego w laboratorium wiemy, że dodanie kropli stężonego kwasu do 10 ml wody powoduje gwałtowny spadek ph o kilka jednostek. Tymczasem

Bardziej szczegółowo

Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak)

Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak) Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak) 1. Właściwości roztworów buforowych Dodatek nieznacznej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady do czystej wody powoduje stosunkowo dużą

Bardziej szczegółowo

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity 6. ph i ELEKTROLITY 31 6. ph i elektrolity 6.1. Oblicz ph roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm 3 roztworu. Odp 2,00 6.2. Oblicz ph 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru (α = 1,00). Odp. 12,00

Bardziej szczegółowo

Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph

Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph Dysocjacja elektrolitów W drugiej połowie XIX wieku szwedzki chemik S.A. Arrhenius doświadczalnie udowodnił, że substancje

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska ROZTWORY BUFOROWE Roztworami buforowymi nazywamy takie roztwory, w których stężenie jonów wodorowych nie ulega większym zmianom ani pod wpływem rozcieńczania wodą, ani pod wpływem dodatku nieznacznych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 3

CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 3 CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 3 HYDROLIZA SOLI I WYZNACZANIE ph ROZTWORÓW WSTĘP TEORETYCZNY Kwasy są to substancje zdolne do oddawania protonów. Zasady są zdolne do wiązania protonów. Definicję kwasów

Bardziej szczegółowo

Równowagi w roztworach wodnych

Równowagi w roztworach wodnych Równowagi w roztworach wodnych Stan i stała równowagi reakcji chemicznej ogólnie Roztwory, rozpuszczalność, rodzaje stężeń, iloczyn rozpuszczalności Reakcje dysocjacji Stopień dysocjacji Prawo rozcieńczeń

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco: HYDROLIZA SOLI Hydroliza to reakcja chemiczna zachodząca między jonami słabo zdysocjowanej wody i jonami dobrze zdysocjowanej soli słabego kwasu lub słabej zasady. Reakcji hydrolizy mogą ulegać następujące

Bardziej szczegółowo

Podstawy termodynamiki.

Podstawy termodynamiki. Podstawy termodynamiki. Termodynamika opisuje ogólne prawa przemian energetycznych w układach makroskopowych. Określa kierunki procesów zachodzących w przyrodzie w sposób samorzutny, jak i stanów końcowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Roztwory elektrolitów

Spis treści. Wstęp. Roztwory elektrolitów Spis treści 1 Wstęp 1.1 Roztwory elektrolitów 1.2 Aktywność elektrolitów 1.3 Teorie kwasów i zasad 1.3.1 Teoria Arrheniusa 1.3.2 Teoria Lowry ego-brönsteda 1.3.3 Teoria Lewisa 1.4 Roztwory buforowe 1.5

Bardziej szczegółowo

Chemia - laboratorium

Chemia - laboratorium Chemia - laboratorium Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Studia stacjonarne, Rok I, Semestr zimowy 2013/14 Dr hab. inż. Tomasz Brylewski e-mail: brylew@agh.edu.pl tel. 12-617-5229 Katedra

Bardziej szczegółowo

Równowagi w roztworach wodnych (I) Zakład Chemii Medycznej PUM

Równowagi w roztworach wodnych (I) Zakład Chemii Medycznej PUM Równowagi w roztworach wodnych (I) Zakład Chemii Medycznej PUM Dysocjacja elektorolityczna Elektrolity rozpuszczając się w wodzie lub innych rozpuszczalnikach polarnych rozpadają się na jony dodatnie i

Bardziej szczegółowo

Równowagi w roztworach wodnych

Równowagi w roztworach wodnych Równowagi w roztworach wodnych V 1 A + B = C + D V 2 Szybkości reakcji: v 1 = k 1 c A c B v 2 = k 2 c C c D ogólnie Roztwory, rozpuszczalność, rodzaje stężeń, iloczyn rozpuszczalności Reakcje dysocjacji

Bardziej szczegółowo

Chemia - B udownictwo WS TiP

Chemia - B udownictwo WS TiP Chemia - B udownictwo WS TiP dysocjacja elektrolityczna, reakcje w roztworach wodnych, ph wykład nr 2b Teoria dys ocjacji jonowej Elektrolity i nieelektrolity Wpływ polarnej budowy cząsteczki wody na proces

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWE W ROZTWORACH WODNYCH

RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWE W ROZTWORACH WODNYCH RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWE W ROZTWORACH WODNYCH Większość reakcji chemicznych (w tym również procesy zachodzące w środowisku naturalnym) przebiegają w roztworach wodnych. Jednym z ważnych typów reakcji

Bardziej szczegółowo

Równowagi w roztworach wodnych. Zakład Chemii Medycznej PAM

Równowagi w roztworach wodnych. Zakład Chemii Medycznej PAM Równowagi w roztworach wodnych Zakład Chemii Medycznej PAM Dysocjacja elektrolityczna Elektrolity rozpuszczając się w wodzie lub innych rozpuszczalnikach polarnych rozpadają się na jony dodatnie i ujemne

Bardziej szczegółowo

Dysocjacja kwasów i zasad. ponieważ stężenie wody w rozcieńczonym roztworze jest stałe to:

Dysocjacja kwasów i zasad. ponieważ stężenie wody w rozcieńczonym roztworze jest stałe to: Stała równowagi dysocjacji: Dysocjacja kwasów i zasad HX H 2 O H 3 O X - K a [ H 3O [ X [ HX [ H O 2 ponieważ stężenie wody w rozcieńczonym roztworze jest stałe to: K a [ H 3 O [ X [ HX Dla słabych kwasów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny Temat : Hydroliza soli. Cele dydaktyczno wychowawcze: Wyjaśnienie przyczyn różnych odczynów soli Uświadomienie różnej roli wody w procesach dysocjacji

Bardziej szczegółowo

- w nawiasach kwadratowych stężenia molowe.

- w nawiasach kwadratowych stężenia molowe. Cz. VII Dysocjacja jonowa, moc elektrolitów, prawo rozcieńczeń Ostwalda i ph roztworów. 1. Pojęcia i definicja. Dysocjacja elektroniczna (jonowa) to samorzutny rozpad substancji na jony w wodzie lub innych

Bardziej szczegółowo

NaOH HCl H 2 SO 3 K 2 CO 3 H 2 SO 4 NaCl CH 3 COOH

NaOH HCl H 2 SO 3 K 2 CO 3 H 2 SO 4 NaCl CH 3 COOH STOPIEŃ DYSOCJACJI 1. Oblicz stopień dysocjacji kwasu azotowego (III) o stężeniu 0,1 mol/dm 3 i o ph = 4 2. Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0,2 mola jonów H + i 2 mole niezdysocjonowanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY CHEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład 2

PODSTAWY CHEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład 2 PODSTAWY CEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wykład Plan wykładu II,III Woda jako rozpuszczalnik Zjawisko dysocjacji Równowaga w roztworach elektrolitów i co z tego wynika Bufory ydroliza soli Roztwory (wodne)-

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. Krystyna Moskwa

Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. Krystyna Moskwa RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. Krystyna Moskwa CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Dysocjacja elektrolityczna Substancje, które podczas rozpuszczania w wodzie (lub innych

Bardziej szczegółowo

http://www.dami.pl/~chemia/wyzsza/rozdzial_viii/elektrolity5.htm Miareczkowanie Tutaj kliknij Alkacymetria - pojęcia ogólne Zobojętnianie mocny kwas - mocna zasada słaby kwas - mocna zasada mocny kwas

Bardziej szczegółowo

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej PUM

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej PUM Równowaga kwasowozasadowa Zakład Chemii Medycznej PUM Teorie kwasów i zasad Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arheniusa: podczas rozpuszczania w wodzie wodzie kwas: dysocjuje z odszczepieniem kationu

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl ul. Ingardena 3, 30060 Kraków Temat lekcji : Teorie kwasów i zasad Program nauczania: DKOS 5002 12/07 (lekcja 91) Liceum poziom rozszerzony Lekcja bieżąca 45 minut Uwaga: Komentarz zapisany kursywą (kolorem

Bardziej szczegółowo

Równowagi jonowe - ph roztworu

Równowagi jonowe - ph roztworu Równowagi jonowe - ph roztworu Kwasy, zasady i sole nazywa się elektrolitami, ponieważ przewodzą prąd elektryczny, zarówno w wodnych roztworach, jak i w stanie stopionym (sole). Nie wszystkie wodne roztwory

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

HYDROLIZA SOLI. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco: HYDROLIZA SOLI Hydroliza to reakcja chemiczna zachodząca między jonami słabo zdysocjowanej wody i jonami dobrze zdysocjowanej soli słabego kwasu lub słabej zasady. Reakcji hydrolizy mogą ulegać następujące

Bardziej szczegółowo

Wykład 11 Równowaga kwasowo-zasadowa

Wykład 11 Równowaga kwasowo-zasadowa Wykład 11 Równowaga kwasowo-zasadowa JS Skala ph Skala ph ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O+] w

Bardziej szczegółowo

Reakcje chemiczne. Typ reakcji Schemat Przykłady Reakcja syntezy

Reakcje chemiczne. Typ reakcji Schemat Przykłady Reakcja syntezy Reakcje chemiczne Literatura: L. Jones, P. Atkins Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. Lesław Huppenthal, Alicja Kościelecka, Zbigniew Wojtczak Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ WARTOŚĆ ph ROZTWORÓW WODNYCH WSTĘP 1. Wartość ph wody i roztworów Woda dysocjuje na jon wodorowy i wodorotlenowy: H 2 O H + + OH (1) Stała równowagi tej reakcji, K D : wyraża się wzorem: K D = + [ Η ][

Bardziej szczegółowo

Roztwory i reakcje w roztworach wodnych

Roztwory i reakcje w roztworach wodnych SPIS TREŚCI - UKŁADY DYSPERSYJNE - STĘŻENIE ROZTWORU - Stężenie procentowe - Stężenie molowe - Ułamek molowy - Przeliczanie stężeń - TEORIA ELEKTROLITÓW DEFINICJE KWASÓW I ZASAD - INNE DEFINICJE KWASÓW

Bardziej szczegółowo

Kwas i zasada dwa pojęcia, wiele znaczeń. dr Paweł Urbaniak ACCH, Łódź,

Kwas i zasada dwa pojęcia, wiele znaczeń. dr Paweł Urbaniak ACCH, Łódź, Kwas i zasada dwa pojęcia, wiele znaczeń dr Paweł Urbaniak ACCH, Łódź, 15.02.2017 KWAS ZNACZENIE POTOCZNE Kwaśny smak (UWAGA: NIE WOLNO PRÓBOWAĆ WIĘKSZOŚCI KWASÓW!) Wiele kwasów potrafi rozpuszczać metale

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Mol jest to liczebność materii występująca, gdy liczba cząstek (elementów) układu jest równa liczbie atomów zawartych w masie 12 g węgla 12 C (równa liczbie

Bardziej szczegółowo

dla której jest spełniony warunek równowagi: [H + ] [X ] / [HX] = K

dla której jest spełniony warunek równowagi: [H + ] [X ] / [HX] = K RÓWNOWAGI W ROZTWORACH Szwedzki chemik Svante Arrhenius w 1887 roku jako pierwszy wykazał, że procesowi rozpuszczania wielu substancji towarzyszy dysocjacja, czyli rozpad cząsteczek na jony naładowane

Bardziej szczegółowo

HA H + + A - HCl H + + Cl - MeOH Me + + OH - Svante Arrhenius. NaOH Na + + OH -

HA H + + A - HCl H + + Cl - MeOH Me + + OH - Svante Arrhenius. NaOH Na + + OH - HA H A - HCl H Cl - Svante Arrhenius MeOH Me OH - NaOH Na OH - elektrolity - test przewodnictwa głównie jony bateria CH COOH głównie cząsteczki kwas = donor protonu zasada = akceptor protonu HA B BH A

Bardziej szczegółowo

ELEKTROLITY, KWASY, ZASADY I SOLE. HCl H + + Cl - (1).

ELEKTROLITY, KWASY, ZASADY I SOLE. HCl H + + Cl - (1). Autorzy: Andrzej Jabłoński, Tomasz Palewski Korekta: Alicja Bakalarz WPROWADZENIE ELEKTROLITY, KWASY, ZASADY I SOLE Elektrolitami nazywamy substancje, które w roztworze wodnym ulegają dysocjacji elektrolitycznej,

Bardziej szczegółowo

Równowagi w roztworach wodnych

Równowagi w roztworach wodnych Równowagi w roztworach wodnych Stan i stała równowagi reakcji chemicznej ogólnie Roztwory, rozpuszczalność, rodzaje stężeń, iloczyn rozpuszczalności Reakcje dysocjacji Stopień dysocjacji Prawo rozcieńczeń

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu Zadanie: 1 Sporządzono dwa wodne roztwory soli: siarczanu (VI) sodu i azotanu (III) sodu Który z wyżej wymienionych roztworów soli nie będzie miał odczynu obojętnego? Uzasadnij odpowiedź i napisz równanie

Bardziej szczegółowo

Roztwory elekreolitów

Roztwory elekreolitów Imię i nazwisko:... Roztwory elekreolitów Zadanie 1. (2pkt) W teorii Brönsteda sprzężoną parą kwas-zasada nazywa się układ złożony z kwasu oraz zasady, która powstaje z tego kwasu przez odłączenie protonu.

Bardziej szczegółowo

STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia!

STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! 001 Obliczyć stężenie molowe jonów Ca 2+ w roztworze zawierającym 2,22g CaCl2 w 100 ml roztworu, przyjmując a = 100%. 002

Bardziej szczegółowo

W rozdziale tym omówione będą reakcje związków nieorganicznych w których pierwiastki nie zmieniają stopni utlenienia. Do reakcji tego typu należą:

W rozdziale tym omówione będą reakcje związków nieorganicznych w których pierwiastki nie zmieniają stopni utlenienia. Do reakcji tego typu należą: 221 Reakcje w roztworach Wiele reakcji chemicznych przebiega w roztworach. Jeżeli są to wodne roztwory elektrolitów wtedy faktycznie reagują między sobą jony. Wśród wielu reakcji chemicznych zachodzących

Bardziej szczegółowo

Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić dane osoby piszącej sprawozdanie):

Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić dane osoby piszącej sprawozdanie): Wydział Chemii Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej pracownia studencka prowadzący: ĆWICZENIE 3 RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW Data wykonania ćwiczenia: Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Ćwiczenie 9 semestr 2 HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Obowiązujące zagadnienia: Hydroliza soli-anionowa, kationowa, teoria jonowa Arrheniusa, moc kwasów i zasad, równania hydrolizy soli, hydroliza wieloetapowa,

Bardziej szczegółowo

DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, ph ROZTWORU

DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, ph ROZTWORU DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, ph ROZTWORU WSTĘP TEORETYCZNY Dysocjacja elektrolityczna Substancje, które rozpuszczając się w wodzie lub innym rozpuszczalniku polarnym rozpadają się na jony dodatnie i ujemne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 1. Szkło i sprzęt laboratoryjny 1.1. Szkła laboratoryjne własności, skład chemiczny, podział, zastosowanie.. 11 1.2. Wybrane szkło laboratoryjne... 13 1.3. Szkło miarowe... 14 1.4.

Bardziej szczegółowo

1 Hydroliza soli. Hydroliza soli 1

1 Hydroliza soli. Hydroliza soli 1 Hydroliza soli 1 1 Hydroliza soli Niektóre sole, rozpuszczone w wodzie, reagują z cząsteczkami rozpuszczalnika. Reakcja ta nosi miano hydrolizy. Reakcję hydrolizy soli o wzorze BA, można schematycznie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

Roztwory elektrolitów

Roztwory elektrolitów Roztwory elektrolitów Podział 04_43 Power Source mocne efektywnie przewodzą prąd (NaCl, HNO 3 ) słabe słabo przewodzą (ocet, woda z kranu) nie-elektrolity nie przewodzą (czysta woda, roztwór cukru) (a)

Bardziej szczegółowo

2. Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznych

2. Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznych 2. Właściwości owo-zasadowe związków organicznych 1 2.1. Teoria Bronsteda-Lowriego Kwas - indywiduum chemiczne oddające proton Zasada - indywiduum chemiczne przyjmujące proton Proton - kation wodorkowy

Bardziej szczegółowo

Równowagi w roztworach elektrolitów

Równowagi w roztworach elektrolitów Do doświadczeń stosować suche szkło i sprzęt laboratoryjny. Po użyciu szkło i sprzęt laboratoryjny należy wstępnie opłukać, a po zakończonych eksperymentach dokładnie umyć (przy użyciu detergentów) i pozostawić

Bardziej szczegółowo

MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE

MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE WPROWADZENIE MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE Miareczkowanie jest to kontrolowana reakcja nieznanej ilości (o nieznanym stężeniu) danej substancji w postaci stałej lub zawartej w roztworze o określonej objętości

Bardziej szczegółowo

H H Równowagi w roztworach elektrolitów. Teoria Brönsteda (1923) Kwasy i zasady. - Elektrolity - Solwatacja. - Pojęcie kwasu i zasady

H H Równowagi w roztworach elektrolitów. Teoria Brönsteda (1923) Kwasy i zasady. - Elektrolity - Solwatacja. - Pojęcie kwasu i zasady 06 Elektrolity Solwatacja Równowagi w roztworac elektrolitów Pojęcie u i zasady Dysocjacja ów i zasad Dysocjacja wody i p ydroliza soli Roztwory buforowe Iloczyn rozpuszczalności Aktywność elektrolitów

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. Zagadnienia: Zjawisko dysocjacji: stała i stopień dysocjacji Elektrolity słabe i mocne Efekt wspólnego jonu Reakcje strącania osadów Iloczyn rozpuszczalności Odczynnik

Bardziej szczegółowo

Stechiometria w roztworach. Woda jako rozpuszczalnik

Stechiometria w roztworach. Woda jako rozpuszczalnik Stechiometria w roztworach Woda jako rozpuszczalnik Właściwości wody - budowa cząsteczki kątowa - wiązania O-H O H kowalencyjne - cząsteczka polarna δ + H 2δ O 105 H δ + Rozpuszczanie + oddziaływanie polarnych

Bardziej szczegółowo

Chemia - laboratorium

Chemia - laboratorium Chemia - laboratorium Wydział Geologii, Geofizyi i Ochrony Środowisa Studia stacjonarne, Ro I, Semestr zimowy 01/14 Dr hab. inż. Tomasz Brylewsi e-mail: brylew@agh.edu.pl tel. 1-617-59 atedra Fizyochemii

Bardziej szczegółowo

Podstawy termodynamiki.

Podstawy termodynamiki. Podstawy termodynamiki. Termodynamika opisuje ogólne prawa przemian energetycznych w układach makroskopowych. Określa kierunki procesów zachodzących w przyrodzie w sposób samorzutny, jak i stanów końcowych,

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to:

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to: KWASY I WODOROTLENKI 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to: 1. kwas siarkowy (IV), kwas siarkowy (VI), kwas azotowy, 2. kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas azotowy (V), 3. kwas siarkowodorowy,

Bardziej szczegółowo

Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II)

Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II) Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II) Reakcje w roztworach 1. Jaką objętość 20% roztworu kwasu solnego (o gęstości ρ = 1,10 g/cm 3 ) należy dodać do

Bardziej szczegółowo

KONDUKTOMETRIA. Konduktometria. Przewodnictwo elektrolityczne. Przewodnictwo elektrolityczne zaleŝy od:

KONDUKTOMETRIA. Konduktometria. Przewodnictwo elektrolityczne. Przewodnictwo elektrolityczne zaleŝy od: KONDUKTOMETRIA Konduktometria Metoda elektroanalityczna oparta na pomiarze przewodnictwa elektrolitycznego, którego wartość ulega zmianie wraz ze zmianą stęŝenia jonów zawartych w roztworze. Przewodnictwo

Bardziej szczegółowo

ph ROZTWORÓW WODNYCH ph + poh = 14

ph ROZTWORÓW WODNYCH ph + poh = 14 ph ROZTWORÓW WODNYCH ph + poh = 1 ILOCZYN JONOWY WODY, ph H 2 O H + + OH H 2 O + H 2 O H 3 O + + OH W warunkach standardowych (p = 1013,25 hpa, t = 25 o C) K [H 2 O] 2 = 1 10 1 = O + ] [OH ] = K w W czystej

Bardziej szczegółowo

DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, ph ROZTWORU

DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, ph ROZTWORU DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, ph ROZTWORU WSTĘP TEORETYCZNY Dysocjacja elektrolityczna Substancje, które rozpuszczając się w wodzie lub innym rozpuszczalniku polarnym rozpadają się na jony dodatnie i ujemne,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2. CHEMIA. Przed próbną maturą (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 31. Imię i nazwisko ...

Sprawdzian 2. CHEMIA. Przed próbną maturą (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 31. Imię i nazwisko ... CHEMIA Przed próbną maturą 2017 Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 31 Imię i nazwisko Liczba punktów Procent 2 Zadanie 1. (0 2) Bor tworzy związki z fluorowcami

Bardziej szczegółowo

Roztwory mocnych elektrolitów ćwiczenia 1

Roztwory mocnych elektrolitów ćwiczenia 1 Roztwory mocnych elektrolitów ćwiczenia 1 1 Stała dysocjacji Słabe kwasy i zasady nie ulegają całkowicie reakcji dysocjacji elektrolitycznej. Oznacza to, że są słabymi elektrolitami. Najczęściej używanym

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA. Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli.

ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA. Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli. ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA Cel ćwiczenia Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli. Zakres wymaganych wiadomości 1. Dysocjacja elektrolityczna.. Iloczyn jonowy wody.. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

LICEALIŚCI LICZĄ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI

LICEALIŚCI LICZĄ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI Zadanie 1: Słaby kwas HA o stężeniu 0,1 mol/litr jest zdysocjowany w 1,3 %. Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu. Jeżeli jest to słaby kwas, można użyć wzoru uproszczonego: K = α C = (0,013) 0,1 = 1,74 10-5

Bardziej szczegółowo

Roztwory elektrolitów

Roztwory elektrolitów Roztwory elektrolitów Podział 04_4 Power Source mocne efektywnie przewodzą prąd (NaCl, HNO ) słabe słabo przewodzą (ocet, woda z kranu) nie-elektrolity nie przewodzą (czysta woda, roztwór cukru) (a) (b)

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW WODNYCH I NIEWODNYCH

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW WODNYCH I NIEWODNYCH RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW WODNYCH I NIEWODNYCH Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. K. Moskwa CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Dysocjacja elektrolityczna Substancje, które podczas rozpuszczania w wodzie

Bardziej szczegółowo

1 Kinetyka reakcji chemicznych

1 Kinetyka reakcji chemicznych Podstawy obliczeń chemicznych 1 1 Kinetyka reakcji chemicznych Szybkość reakcji chemicznej definiuje się jako ubytek stężenia substratu lub wzrost stężenia produktu w jednostce czasu. ν = c [ ] 2 c 1 mol

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 40. 90% 36 pkt. Uwaga! 1. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum 1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Dział III. Woda i roztwory wodne Treści nauczania 7. Poznajemy związek chemiczny wodoru i tlenu

Bardziej szczegółowo

ROZTWORY część I ROZPUSZCZALNOŚĆ

ROZTWORY część I ROZPUSZCZALNOŚĆ ROZTWORY część I ROZPUSZCZALNOŚĆ Mieszanina dwóch lub większej liczby substancji może być: a) niejednorodna (heterogeniczna) tzn., że składniki tej mieszaniny zachowują indywidualne cechy makroskopowe

Bardziej szczegółowo

Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi.

Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi. Wiadomości dotyczące reakcji i równań jonowych strona 1 z 6 Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi. 1. Zjawisko dysocjacji jonowej co to jest dysocjacja i na czym polega rozpad substancji na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2] Wymagania programowe na poszczególne oceny III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Wiązania chemiczne, budowa cząsteczek

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Wiązania chemiczne, budowa cząsteczek strona 1/11 Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Wiązania chemiczne, budowa cząsteczek Monika Gałkiewicz Zad. 1 () Podaj wzory dwóch dowolnych kationów i dwóch dowolnych anionów posiadających

Bardziej szczegółowo

Teorie kwasów i zasad; słabe i mocne elektrolity.

Teorie kwasów i zasad; słabe i mocne elektrolity. Teorie kwasów i zasad; słabe i mocne elektrolity. Teorie kwasów i zasad Najstarszą z teorii kwasów i zasad jest teoria Arrheniusa. Kwasem jest związek, który wprowadzony do wody powoduje w niej wzrost

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Podstawy dysocjacji elektrolitycznej. Zadanie 485 (1 pkt.) V/2006/A2 Dysocjacja kwasu ortofosforowego(v) przebiega w roztworach wodnych trójstopniowo:

Bardziej szczegółowo

CHEMIA 1. Podział tlenków

CHEMIA 1. Podział tlenków INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy do matury i rekrutacji na studia medyczne Rok 2017/2018 www.medicus.edu.pl tel. 501 38 39 55 CHEMIA 1 SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH. ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE. Tlenki

Bardziej szczegółowo

Stechiometria w roztworach

Stechiometria w roztworach Stechiometria w roztworach Woda jako rozpuszczalnik Właściwości wody - budowa cząsteczki kątowa. k - wiązania O-H O H kowalencyjne. - cząsteczka polarna. δ H 2δ O 105 H δ Rozpuszczanie rozpuszczalnik (solvent)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Dopuszczający (K) Dostateczny(P) Dobry(R) Bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń : - wie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE 2. Data:... Kierunek studiów i nr grupy...

SPRAWOZDANIE 2. Data:... Kierunek studiów i nr grupy... SPRAWOZDANIE 2 Imię i nazwisko:... Data:.... Kierunek studiów i nr grupy..... Doświadczenie 1.1. Wskaźniki ph stosowane w laboratorium chemicznym. Zanotować obserwowane barwy roztworów w obecności badanych

Bardziej szczegółowo

10.Chemia roztworów. Irena Zubel Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska (na prawach rękopisu)

10.Chemia roztworów. Irena Zubel Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska (na prawach rękopisu) 10.Chemia roztworów Irena Zubel Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska (na prawach rękopisu) Klasyfikacja roztworów Roztworem nazywamy jednorodny układ, złoŝony z rozpuszczalnika

Bardziej szczegółowo

Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wykład z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Część Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów.1. Dysocjacja elektrolityczna, p atedra i Zakład Chemii Fizycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna nieorganiczna Wykład XII Kinetyka i statyka chemiczna

Chemia ogólna nieorganiczna Wykład XII Kinetyka i statyka chemiczna Chemia ogólna nieorganiczna Wykład 10 14 XII 2016 Kinetyka i statyka chemiczna Elementy kinetyki i statyki chemicznej bada drogi przemiany substratów w produkty szybkość(v) reakcji chem. i zależność od

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 II. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii!

Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii! Chemia klasa II kwasy Drogi uczniu zostań Mistrzem Chemii! Cała Twoja kariera szkolna zależy tak naprawdę od Ciebie. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu chemii lub powtórzyć określoną

Bardziej szczegółowo

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Równowaga kwasowozasadowa Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Teorie kwasów i zasad Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arheniusa: podczas rozpuszczania w wodzie wodzie kwas: dysocjuje

Bardziej szczegółowo

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii. Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii. Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA KIERUNEK: ROLNICTWO I ROK STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13 Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013 Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013 Gazy. Jednostki ciśnienia. Podstawowe prawa gazowe 1. Jakie ciśnienie będzie panowało w oponie napompowanej w

Bardziej szczegółowo

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3.

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3. Zad: 1 Oblicz wartość ph dla 0,001 molowego roztworu HCl Zad: 2 Oblicz stężenie jonów wodorowych jeżeli wartość ph wynosi 5 Zad: 3 Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05 molowym roztworze H 2 SO

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń:

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018 III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie podaje, na czym polega obieg wody w przyrodzie wymienia

Bardziej szczegółowo

Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów

Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek, Wesoła, Rembertów aktualizacja 25.09.2018 Nauczanie domowe WIEM CO TRZEBA Klasa VIII Chemia wrzesień i październik

Bardziej szczegółowo

PRAKTIKUM Z CHEMII OGÓLNEJ

PRAKTIKUM Z CHEMII OGÓLNEJ PRAKTIKUM Z CHEMII OGÓLNEJ Dwiczenia laboratoryjne dla studentów I roku kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Biofizyka molekularna Projektowanie molekularne i bioinformatyka Optyka okularowa

Bardziej szczegółowo