RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 9 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania. GIMNAZJUM NR 9 2/21

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Aniela Kamińska, Mariusz Maziarz. Badaniem objęto 87 uczniów (ankieta), 30 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 25 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z Dyrektorem Szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Akusz obserwacji zajęć AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień" AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale GIMNAZJUM NR 9 3/21

4 Obraz placówki Gimnazjum nr 9 im. Stanisława Wyspiańskiego posiada warunki i bazę do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uczniowie mają do dyspozycji sale wyposażone w pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne; mogą korzystać z kompleksu sportowego. W Szkole w szczególny sposób przywiązuje się wagę do wspieranie działalności samorządowej, kreowania i wzmacniania postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży, propagowania wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia, kształtowania postawy odpowiedzialności za środowisko rówieśnicze i lokalną wspólnotę. Szkoła trzykrotnie zdobyła nagrodą w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów Gimnazjów Krakowa - Berło Kraka, której organizatorem jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. W Szkole nauczyciele analizują osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i na tej podstawie planują swoją pracę dydaktyczna i wychowawczą z uczniami. Osiągnięcia uczniów są na bieżąco monitorowane, a wnioski z monitorowania mają wpływ na organizację procesów edukacyjnych oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i współpracę z rodzicami. Podstawa programowa realizowana jest z wykorzystaniem odpowiednio warunków i sposobów jej realizacji odnośnie poszczególnych przedmiotów. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych oraz wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej pozwala na formułowanie wniosków związanych z oceną pracy nauczycieli, oceną skuteczności podejmowanych działań, na wskazanie sukcesów w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz kierunków działań. Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości, a także sytuację społeczną uczniów; spostrzeżenia służą do organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych i współpracy z rodzicami. Uczniowie mają do wyboru zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające zainteresowania, są motywowani do udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach. Nauczyciele indywidualizują swoje działania zarówno w obszarze dydaktycznym, jak i wychowawczym. Rodzice są zadowoleni ze wsparcia otrzymywanego w Szkole. W Szkole w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych uwzględniane są wnioski z analiz wyników sprawdzianu (diagnoza na wejściu) oraz egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciele korzystają z opracowanych przez instytucje oświatowe wyników badań osiągnięć uczniów, także z wyników badań prowadzonych m.in. przez uczelnie oraz w ramach programów edukacyjnych, w których uczestniczy Szkoła. GIMNAZJUM NR 9 4/21

5 Informacja o placówce Nazwa placówki GIMNAZJUM NR 9 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 2 "Stanisław Wyspiański" Gimnazjum Kraków Kod pocztowy Urząd pocztowy KAZIMIERZA ODNOWICIELA KRAKÓW Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 169 Oddziały 6 Nauczyciele pełnozatrudnieni 8.00 publiczna Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki MAŁOPOLSKIE Kraków Kraków gmina miejska GIMNAZJUM NR 9 5/21

6 Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły w zakresie wymagań Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Poziom podstawowy: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Poziom wysoki: Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Poziom podstawowy: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Poziom wysoki: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Poziom podstawowy: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania. Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Poziom wysoki: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych. W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. GIMNAZJUM NR 9 6/21

7 Wnioski 1. Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i na podstawie wniosków planują określone działania w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej. 2. Systematyczna analiza wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej wskazuje na efektywną pracę szczególnie z uczniami o niższym potencjale. 3. Bieżące osiągnięcia uczniów są monitorowane; przez niektórych nauczycieli wprowadzane są elementy oceniania kształtującego. 4. Wychowawcy, pedagog szkolny i nauczyciele rozpoznają potrzeby i sytuację społeczną uczniów, współpracują w tym zakresie ze sobą oraz występują o wsparcie zewnętrznych instytucji. 5. Szkoła organizuje dla uczniów wg rozpoznanych potrzeb zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze; w mniejszym stopniu uwzględnia się zapewnianie uczniom rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień. 6. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dzieci. 7. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki badań zewnętrznych prowadzonych przez instytucje oświatowe, przez uczelnie oraz w ramach programów edukacyjnych, w których Gimnazjum uczestniczy. GIMNAZJUM NR 9 7/21

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole nauczyciele analizują osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i na tej podstawie planują swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami. Osiągnięcia uczniów są na bieżąco monitorowane, a wnioski z monitorowania mają wpływ na organizację procesów edukacyjnych, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i współpracy z rodzicami. Podstawa programowa realizowana jest z wykorzystaniem odpowiednio warunków i sposobów jej realizacji odnośnie poszczególnych przedmiotów. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych oraz wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej pozwala na formułowanie wniosków związanych z oceną pracy nauczycieli, oceną skuteczności podejmowanych działań, na wskazanie sukcesów w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz kierunków działań. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Diagnozę osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego prowadzi się w klasie pierwszej poprzez analizę wyników sprawdzianu w klasie szóstej, ocen końcowych na świadectwach przyjętych uczniów, zapisów o ich indywidualnych osiągnięciach. Również nauczyciele niektórych przedmiotów prowadzą własne testy rozpoznające wiedzę i umiejętności nowo przyjętych uczniów; nauczyciele korzystają z własnych narzędzi lub materiałów publikowanych przez wydawnictwa. Wyniki diagnozy są przekazywane nauczycielom uczącym w danym oddziale klasowym i służą podejmowaniu decyzji związanych z realizacją treści nauczania, organizacją pomocy psychologiczno - pedagogicznej, opracowaniu zindywidualizowanych wymagań i działań. Analiza osiągnięć językowych pozwala na podział klasy na grupy wg zaawansowania językowego. GIMNAZJUM NR 9 8/21

9 Obszar badania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Uczniowie w czasie obserwowanych zajęć mieli najczęściej możliwość zastosowania umiejętności i pojęć, także zapamiętywania faktów, definicji, terminów. Sami uczniowie deklarują, że na lekcjach wykorzystują to, czego nauczyli się wcześniej (wyk. 1j). Wykres 1j Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Na obserwowanych zajęciach edukacyjnych nauczyciele stwarzali uczniom warunki do nabywania różnych umiejętności wskazanych w podstawie programowej. Uczniowie w zależności od przedmiotu pracowali z różnymi tekstami kultury i poszukiwali informacji w różnych źródłach, nauczyciele odnosili się do doświadczeń uczniów, ich dotychczasowej wiedzy, korzystali z odpowiednich pomocy dydaktycznych, także multimedialnych. Sami nauczyciele deklarują, że na swoich przedmiotach dają swoim uczniom możliwość kształtowania umiejętności uczenia się (wyk. 1j), komunikowania się w języku ojczystym (wyk. 2j) i czytania (wyk. 3j). W różnym stopniu kształcą umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych (wyk. nr 4j), wykorzystywania narzędzi matematycznych w życiu codziennym (wyk. 5j), pracy zespołowej (wyk. 6j), wyszukiwania informacji (wyk. 7j), posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi (wyk. 8j). GIMNAZJUM NR 9 9/21

10 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j GIMNAZJUM NR 9 10/21

11 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j GIMNAZJUM NR 9 11/21

12 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Na obserwowanych lekcjach nauczyciele monitorowali nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez sprawdzanie, czy uczniowie właściwie zrozumieli zagadnienie, czy poprawnie wykonują zadania. Stwarzali możliwość zadawania pytań i sami zadawali pytania. Nauczyciele w codziennej pracy monitorują osiągnięcia uczniów, stosując ocenianie bieżące, podsumowujące, kształtujące. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystywane są do modyfikacji zakresu wprowadzanego materiału, indywidualizowania pracy z uczniami, modyfikowania dotychczasowych metod pracy, pogłębienia współpracy z rodzicami, motywowania uczniów, powtarzania i utrwalania zagadnień. W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki: Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. W Szkole prowadzone są systematycznie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz wskaźnika EWD. Wyniki egzaminu gimnazjalnego utrzymują się na podobnym średnim poziomie, natomiast wyższa jest efektywność nauczania, zwłaszcza określonych grup uczniów. Od kilku lat zdecydowanie lepsze są wyniki części humanistycznej egzaminu. Analiza EWD wskazuje, że widoczne są efekty pracy z uczniami słabszymi, o niższym potencjale na wejściu oraz uczniów z opiniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Uczniowie najczęściej zadowoleni są z wyników w nauce, zarówno tych dobrych (42% wskazań), jak i "poprawionych na wyższe" (8%), możliwości startowania w konkursach (6%), realizacji własnych zainteresowań (6%); co piąty uczeń (21%) wskazuje, że nie ma osiągnięć. GIMNAZJUM NR 9 12/21

13 Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości, a także sytuację społeczną uczniów; spostrzeżenia służą do organizacji: pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych i współpracy z rodzicami. Uczniowie mają do wyboru zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające zainteresowania, są motywowani do udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach. Nauczyciele indywidualizują swoje działania zarówno w obszarze dydaktycznym, jak i wychowawczym. Rodzice są zadowoleni ze wsparcia otrzymywanego w Szkole. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia Możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów rozpoznawane są poprzez ankiety, rozmowy z uczniami i rodzicami, analizę dokumentów z poradni psychologiczno - pedagogicznych czy innych specjalistycznych. Okazją do poznania uczniów są wyjazdy integracyjne w klasach pierwszych. Najważniejsze potrzeby rozwojowe uczniów to potrzeby emocjonalne - poczucie wartości, samodzielność, radzenie sobie w sytuacjach stresujących, akceptacja, tolerancja i poczucie bezpieczeństwa. W bieżącym roku ok. 50% uczniów wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej wynikającej z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznych lub specjalistycznych; ok. 10% uczniów potrzebuje wsparcia w zakresie materialnym. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana jest zarówno przez specjalistów, jak i z udziałem nauczycieli prowadzących w Szkole zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Dla trzech osób uruchomiono program wspierania ze względu na szczególne uzdolnienia. Rodzice deklarują, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka (wyk. 1j). GIMNAZJUM NR 9 13/21

14 Wykres 1j Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. W ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi planowane są ukierunkowane i zindywidualizowane działania. Uczniom oferowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające zainteresowania i potrzeby, więc zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia i zainteresowania. Uczniowie motywowani i przygotowywani są do konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Uczniowie w miarę potrzeb wspierani są w bieżącej pracy, np. uczniowie przewlekle chorzy w organizacji ich nauki. Zdecydowana większość uczniów (ok. 80%) korzysta z zajęć pozalekcyjnych. Są uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach takich jak sztuki walki, zajęcia taneczne, muzyczne, artystyczne poza Szkołą, w domach kultury lub w klubach sportowych. Szkoła tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych, bierze pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego, możliwości lokalowo - kadrowe, rozpoznane na początku roku szkolnego oczekiwania uczniów i ich rodziców, potrzeby w zakresie zajęć wyrównawczych, potrzeby pomocy w rozwijaniu uzdolnień. Zdaniem uczniów w Szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich interesują (wyk. 1j); również większość rodziców wskazuje, że szkolne zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dziecka (wyk. 2j). GIMNAZJUM NR 9 14/21

15 Wykres 1j Wykres 2j W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki: Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. Na obserwowanych lekcjach nauczyciele indywidualizowali proces edukacyjny, stosując różne sposoby i metody pracy. Różnicowali poziom trudności zadań i poleceń, indywidualnie pracowali z grupą lub uczniem, dawali wzory rozwiązania zadania, pozwalali korzystać z podręcznika. Zdaniem uczniów nauczyciele upewniają się, czy rozumieją, o czym była mowa na lekcji (wyk. 1j) oraz rozmawiają, jak radzić sobie z trudnościami w nauce (wyk. 2j). GIMNAZJUM NR 9 15/21

16 Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej. Szkoła bierze pod uwagę sytuację społeczno - ekonomiczną uczniów; wg rodziców widoczna jest troska o to, by wszyscy mogli korzystać z wyjazdów, wycieczek, uczestniczyć w imprezach. Opieką i pomocą otoczeni są również uczniowie z problemami zdrowotnymi. W Szkole prowadzona jest akcja wspierania rodzin znajdujących się w gorszej sytuacji ekonomicznej, udzielana jest pomoc w doposażeniu w pomoce szkolne. Uczniowie korzystają także z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; są uczniowie, dla których obiady dofinansowuje Parafia Rzymsko - Katolicka. Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. Rodzice deklarują, że mogą liczyć na radę i wsparcie ze strony wychowawcy klasy (wyk. 1j) i nauczycieli (wyk. 2j). Uczniowie uważają, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (wyk. 3j i 4j) oraz mówią, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy (wyk. 5j). GIMNAZJUM NR 9 16/21

17 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j GIMNAZJUM NR 9 17/21

18 Wykres 5j GIMNAZJUM NR 9 18/21

19 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych uwzględniane są wnioski z analiz wyników sprawdzianu (diagnoza na wejściu) oraz egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciele korzystają z opracowanych przez instytucje oświatowe wyników badań osiągnięć uczniów, także z wyników badań prowadzonych m.in. przez uczelnie oraz w ramach programów edukacyjnych, w których uczestniczy Szkoła. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania. Wnioski formułowane na podstawie analizy wyników sprawdzianu w klasie szóstej oraz egzaminu gimnazjalnego odnoszą się do planowania procesu nauczania i wychowania w stosunku do konkretnej klasy (na podstawie analizy wyników sprawdzianu) oraz pracy dydaktycznej z następnymi rocznikami (na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego). Dla konkretnej klasy planowane są działania, które pozwolą uczniom na uzupełnienie braków i wzmocnienie nabywanych w szkole podstawowej umiejętności, np. umiejętności korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce i rozumowania. Wnioski wykorzystywane w planowaniu pracy wskazują na konieczność efektywniejszej pracy z uczniem zdolnym, wzmocnienia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, częstszego korzystania z zadań egzaminacyjnych. Wnioski dotyczą również spraw wychowawczych, m.in. monitorowania frekwencji, motywowania do nauki, kształtowania postaw otwartych i ambitnych, pogłębionej współpracy wychowawcy z rodzicami i nauczycieli przedmiotowych z pedagogiem i wychowawcą. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej związanej z procesem uczenia się wskazywały na konieczność przeformułowania oferty zajęć pozalekcyjnych. Realizacja wniosków uzgadniana jest w zespole nauczycieli uczących w jednym oddziale, w zespołach przedmiotowych oraz w czasie zebrań Rady Pedagogicznej. GIMNAZJUM NR 9 19/21

20 Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Realizacja działań wynikających z wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej jest monitorowana na poziomie Szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego, więc kontroli, obserwacji, wspomagania i ewaluacji. Na poziomie klasy sprawy monitoruje wychowawca i opracowuje sprawozdanie dla Rady Pedagogicznej. Wyniki monitorowania służą do oceny pracy nauczycieli i wychowawcy; pozwalają także na korygowanie lub kontynuowanie podjętych działań. I tak np. zmodyfikowano pomoc psychologiczno - pedagogiczną, organizując mniejsze grupy na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych. W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki: Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych. Nauczyciele poznają wyniki badań zewnętrznych poprzez informację na zebraniach Rady Pedagogicznej, na spotkaniach metodycznych organizowanych poza Szkołą lub indywidualnie zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami. Najczęściej są to wyniki badań publikowane na stronach Okręgowej i Centralnej Komisji Edukacyjnej oaz Instytutu Badań Edukacyjnych, ale również wyniki badań realizowanych przez uczelnie, np. Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, badań z programów edukacyjnych, np. "Lepsza szkoła", w których Gimnazjum uczestniczy. Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Systematycznie i planowo wykorzystywane są badania związane z wynikami egzaminów gimnazjalnych. Działania te dotyczą: stwarzania jak najlepszych warunków dla uczniów zdolnych i tzw. średnich poprzez dostosowanie oferty zajęć dodatkowych i metod nauczania, wspierania uczniów słabszych zgodnie z potrzebami, rozszerzenia oferty zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i skutecznego informowania o tym rodziców. Niektórzy nauczyciele wprowadzili do procesu diagnozowania osiągnięć uczniów ocenianie kształtujące, wzmocnili rolę informacji zwrotnej. Opracowana i wdrożona została innowacja językowa. GIMNAZJUM NR 9 20/21

21 Raport sporządzili Mariusz Maziarz Aniela Kamińska Kurator Oświaty:... GIMNAZJUM NR 9 21/21

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ""BARBARA"" AK W PAWĘZOWIE" Pawęzów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Augustowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Zespół w składzie: Halina Ignatiuk Irena Żmieńko Joanna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ANTONIEGO KUCHARCZYKA W PASZKÓWCE Paszkówka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZARZYCACH WIELKICH Zarzyce Wielkie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI

EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI WYMAGANIE POZIOM SPEŁNIENIA A B C D E Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3 12 10 4 Procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BIERTOWICACH Biertowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Gliwice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Oblęgorek Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W BRACIEJÓWCE Braciejówka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Dębołęka Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Lipsku Lipsk Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" w Białogardzie Białogard Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 1. Rozporządzenie MEN o wymaganiach wobec szkół (Dz. U. z 2015 r., poz.1214). Wypis zapisów wskazujących na obszary nadzoru pedagogicznego, a tym samym na zadania szkoły: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPNICY WIELKIEJ Lipnica Wielka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej Mszana Górna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE Łomno Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MŁOCKIEJ Wola Młocka Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W GDAŃSKU Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym Gliczarów Górny Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W KAMIENNYM MOŚCIE Kamienny Most Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO Starachowice Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU Kamieniec Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. HM. ZYGMUNTA IMBIEROWICZA Słubice Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 12 P.P. ZIEMI WADOWICKIEJ W JAROSZOWICACH Jaroszowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE ""PROFIL"" W KIELCACH" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ogłoszono dnia 21 sierpnia 2015 r. obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Gimnazjum nr 2 im.łukasza Górnickiego Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SIEKIERCZYNIE Siekierczyna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 1412.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 2. Ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 PRZEDMIOT EWALUACJI: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. CEL EWALUACJI: Ocena stopnia realizacji wdrażania podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Olszynach Olszyny Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU Zamość Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum w Sułkowicach Sułkowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz raportu nadzoru pedagogicznego

Podsumowanie pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz raportu nadzoru pedagogicznego Podsumowanie pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz raportu nadzoru pedagogicznego grudzień 2018 roku Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 4 w Zebrzydowicach Zebrzydowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I INTEGRACYJNYMI IM. KS. PROF. JÓZEFA Wodzisław Śląski Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego Koczała Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM Szczawin Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum dla Dorosłych Trzebinia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo