JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV"

Transkrypt

1 JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując swoją wiedzę w oryginalny sposób rozwiązuje problemy; korzysta z nowości informacyjnej, korzysta z wielu sposobów pracy; potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia; prezentuje własną interpretację głosową czytanego teksu; wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy; uzasadnia własną interpretację tekstu; rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych czyta książki spoza kanonu lektur OCENA BARDZO DOBRA otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; zauważa różnice w sposobie przekazu między literaturą, radiem i telewizją; swobodnie analizuje przeczytany tekst; dostrzega ukryty sens utworu; z łatwością wyszukuje potrzebne informacje; wskazuje cechy rodzajowe i gatunkowe utworu; dostrzega analogie z innymi tekstami literackimi; wskazuje i określa funkcje środków stylistycznych; posługuje się poznanymi formami wypowiedzi; w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku; formułuje własne opinie i sądy; samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych; potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; przeczytał wszystkie lektury obowiązkowe jest zawsze przygotowany do lekcji i ma zadanie domowe : Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne zarówno pod względem stylistyczno językowym, jak i ortograficznym, merytorycznym i logicznym. Posługuje się formami wypowiedzi: opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, przepis, pamiętnik. Zachowuje trójdzielną kompozycję opowiadania, stosuje akapity. Redaguje opowiadanie z dialogiem. Formułuje morał wynikający z baśni. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. Tworzy plan ramowy i szczegółowy. Nazywa cechy bohatera, potrafi poprzeć swoją wypowiedź odpowiednim cytatem. Ma bogaty zasób słownictwa. Posługuje się słownikiem ortograficznym. Potrafi odnaleźć w tekście poetyckim: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, wersy, rymy, metaforę, podmiot liryczny. Płynnie czyta nowy tekst. Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji. Rozróżnia części mowy poznane w IV klasie. Podaje różnicę między osobową a nieosobową formą czasownika. Poprawnie odmienia czasowniki przez liczby, osoby, rodzaj, czas. Odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki i poprawnie stosuje je w zdaniach. Dostrzega związki między przysłówkiem a czasownikiem. Rozwija zdania pojedyncze nierozwinięte. Przekształca zdanie na 1

2 równoważnik zdania (i odwrotnie). Rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone. Buduje zdanie z podanych związków wyrazowych. Samodzielnie przedstawia wykres zdania pojedynczego. Zna alfabet. Wyróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski. Dzieli wyrazy na sylaby Ortografia Uzasadnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną. Zna zasady ortograficzne. OCENA DOBRA otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi; popiera swoją wypowiedź cytatami; pracując w grupie, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów; potrafi zredagować pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją; ma bogaty zasób słownictwa; trafnie argumentuje własne zdanie; rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania; Czyta ze zrozumieniem teksty kultury, samodzielnie odnajduje w nich informacje. W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia nieliczne błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne. Podejmuje próby oceny zachowania bohaterów literackich. Posługuje się formami wypowiedzi: opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu, postaci, miejsca, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, przepis, pamiętnik, instrukcja. Tworzy plan ramowy. Wymienia cechy gatunkowe baśni. Rozróżnia pojęcia: wyraz bliskoznaczny i wyraz przeciwstawny. Posługuje się słownikiem ortograficznym. Wskazuje w wierszu: epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rymy, wersy i strofy. Rozróżnia części mowy poznane w klasie czwartej. Poprawnie odmienia i stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki. Odmienia przymiotniki. Tworzy przysłówki od przymiotników. Wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie i określenia, grupę podmiotu i grupę orzeczenia. Układa zdania pojedyncze i złożone. Rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania. Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego. Wyróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski. Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. Ortografia Uzasadnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną. Zna zasady ortograficzne. OCENA DOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się języka polskiego; samodzielnie wykonuje powierzone mu proste zadania teoretyczne i praktyczne; zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem; buduje logiczną, spójną wypowiedź kilkuzdaniową; próbuje argumentować własny punkt widzenia; uczestniczy w dyskusji; potrafi wypowiedzieć się na dany temat tekstu literackiego; nie zawsze odrabia pracę domową; posiada braki w wiadomościach; nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości; współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować; przeczytał minimum dwie lektury obowiązkowe 2

3 Poprawnie buduje zdania, właściwie stosuje poznane słownictwo. Z pomocą nauczyciela redaguje formy wypowiedzi przewidziane w programie klasy IV. Wymienia elementy świata przedstawionego. Odróżnia opis od opowiadania. Zna epitet, porównanie, uosobienie, wers, strofę, rym. Zna pojęcie baśni. W baśniach odróżnia świat realistyczny od fantastycznego. Rozpoznaje poznane części mowy. Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. wskazuje podmiot i orzeczenie. Odmienia rzeczowniki przez przypadki. Odróżnia przysłówek od innych części mowy. Rozpoznaje typy zdań ze względu na cel wypowiedzi (pytające, rozkazujące, oznajmujące), dostrzega różnicę pomiędzy zdaniami pojedynczymi a złożonymi. Rozróżnia głoski, litery. Dzieli wyrazy na sylaby. Ortografia Zna wybiórczo zasady ortograficzne. OCENA DOPUSZCZAJĄCA otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela; często nie odrabia prac domowych; nie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji rozumie proste zagadnienia wyrażone w sposób jednoznaczny; potrafi słuchać dyskusji; potrafi współpracować w grupie; redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny przeczytał jedną lekturę obowiązkową prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale ma braki w notatkach Czyta wolno. Nie zawsze w pełnie rozumie czytany tekst. Ma ubogie zakres słów i trudności z formułowaniem zdań. Popełnia liczne błędy językowe, stylistyczne, ortograficzne w wypowiedziach pisemnych. Przy pomocy nauczyciela rozróżnia poznane części mowy. Odmienia rzeczowniki przez przypadki. Wskazuje podmiot i orzeczenie. Określa formy czasownika Wyróżnia głoski, litery i sylaby. Zna podstawowe zasady ortograficzne. Z pomocą nauczyciela dokonuje korekty błędów. Stosuje kropkę na końcu zdania. OCENA NIEDOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który: posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program; nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; ciągle nie przygotowuje się do lekcji; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów; nie wykazuje żadnych postępów w nauce; nie przeczytał żadnej lektury, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 3

4 KLASA V OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując swoją wiedzę w oryginalny sposób rozwiązuje problemy; korzysta z nowości informacyjnej, korzysta z wielu sposobów pracy; potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia; prezentuje własną interpretację głosową czytanego teksu; wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy; uzasadnia własną interpretację tekstu; rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych czyta książki spoza kanonu lektur OCENA BARDZO DOBRA otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; zauważa różnice w sposobie przekazu między literaturą, radiem i telewizją; swobodnie analizuje przeczytany tekst; dostrzega ukryty sens utworu; z łatwością wyszukuje potrzebne informacje; wskazuje cechy rodzajowe i gatunkowe utworu; dostrzega analogie z innymi tekstami literackimi; wskazuje i określa funkcje środków stylistycznych; posługuje się poznanymi formami wypowiedzi; w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku; formułuje własne opinie i sądy; samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych; potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; przeczytał wszystkie lektury obowiązkowe jest zawsze przygotowany do lekcji i ma zadanie domowe Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne zarówno pod względem stylistyczno językowym, jak i ortograficznym, merytorycznym. Redaguje bezbłędnie formy wypowiedzi: streszczenie, notatka, opowiadanie twórcze z elementami opisu, z dialogiem wywiad, dedykacja, kartka z pamiętnika. Tworzy notatki na temat przeczytanych tekstów. Układa plan odtwórczy dłuższego tekstu. Czyta szybko, dojrzałą techniką. Dokonuje oceny postępowania bohaterów.. Korzysta ze słownika. Potrafi odnaleźć w tekście poetyckim epitety, porównania, przenośnie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, nazywa rodzaje oraz układ rymów. Dostrzega związek przymiotnika z rzeczownikiem, odmienia i określa przypadek, liczbę i rodzaj. Odmienia liczebniki, rozpoznaje spójniki i przyimki. Nazywa rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady. Wskazuje części zdania. Układa zdanie pojedyncze rozwinięte. Wyróżnia głoski, litery i sylaby. Ortografia Uzasadnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną. Zna zasady ortograficzne 4

5 OCENA DOBRA otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi; popiera swoją wypowiedź cytatami; pracując w grupie, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów; potrafi zredagować pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją; ma bogaty zasób słownictwa; trafnie argumentuje własne zdanie; rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania; Czyta poprawnie. Wypowiedzi ustne i pisemne zawierają nieliczne błędy językowo - stylistyczne i ortograficzne. Samodzielnie dokonuje autokorekty. Potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie V streszczenie, notatka, wywiad, dedykacja, kartka z pamiętnika. Zna i wymienia cechy gatunkowe mitu, legendy. Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy. Określa formę gramatyczną czasowników. Uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany. W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, określa ich rolę. Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę. Określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem. Określa przypadek liczebnika i rzeczownika. Zapisuje słownie liczebniki. Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie. Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego. Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie. Układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie. Rozróżnia głoski dźwięczne od bezdźwięcznych. Poprawnie akcentuje wyrazy. Poprawnie zapisuje przyimki złożone. Poprawnie zapisuje nie z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, liczebnikiem. OCENA DOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się języka polskiego; samodzielnie wykonuje powierzone mu proste zadania teoretyczne i praktyczne; zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem; buduje logiczną, spójną wypowiedź kilkuzdaniową; próbuje argumentować własny punkt widzenia; uczestniczy w dyskusji; potrafi wypowiedzieć się na dany temat tekstu literackiego; nie zawsze odrabia pracę domową; posiada braki w wiadomościach; nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości; współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować; przeczytał minimum dwie lektury obowiązkowe Przestrzega zasad poprawnej budowy zdań i ortografii. Posługuje się formami wypowiedzi: streszczenie, notatka, wywiad, kartka z pamiętnika. Czyta prawidłową techniką i w średnim tempie. Dokonuje autokorekty przy pomocy słownika ortograficznego. Wyróżnia elementy świata przedstawionego w utworze (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia). dostrzega różnicę pomiędzy światem fantastycznym a realistycznym w legendach i mitach. Wskazuje w wierszu epitety, porównania, przenośnie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast. 5

6 Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki. Określa formy czasownika, tworzy od nich bezokoliczniki. Wskazuje w zdaniu orzeczenie i podmiot. Łączy przymiotnik z rzeczownikiem i odmienia przez przypadki. Rozpoznaje w zdaniu liczebnik. Zamienia zdanie na równoważnik zdania. Tworzy wykres zdania. Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. Odróżnia samogłoski od spółgłosek. Rozróżnia rodzaje głosek. Dzieli wyraz na sylaby. Poprawnie zapisuje nie z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, liczebnikiem (bez wyjątków). Poprawnie zapisuje liczebniki. Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w zdaniach pojedynczych i złożonych OCENA DOPUSZCZAJĄCA otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela; często nie odrabia prac domowych; nie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji rozumie proste zagadnienia wyrażone w sposób jednoznaczny; potrafi słuchać dyskusji; potrafi współpracować w grupie; redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny przeczytał jedną lekturę obowiązkową prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale ma braki w notatkach Kształcenie literackie i kulturowe Czyta wolno, rozumie częściowo czytany tekst. Popełnia liczne błędy językowo - stylistyczne, logiczne i ortograficzne w wypowiedziach pisemnych. Rozróżnia części mowy. Wskazuje podmiot, orzeczenia. Odmienia przez przypadki rzeczownik i przymiotnik w prostej odmianie. Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, rodzaje. Potrafi wskazać zdanie, równoważnik zdania, zdanie pojedyncze, zdanie złożone. Dzieli wyraz na głoski, litery i sylaby. Zna alfabet. Zna podstawowe zasady ortograficzne. Stosuje kropkę na końcu zdania i wielka literę. OCENA NIEDOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który: posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program; nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; ciągle nie przygotowuje się do lekcji; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów; nie wykazuje żadnych postępów w nauce; nie przeczytał żadnej lektury, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, fonetyki, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie piątej. nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym. 6

7 KLASA VI OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując swoją wiedzę w oryginalny sposób rozwiązuje problemy; korzysta z nowości informacyjnej, korzysta z wielu sposobów pracy; potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia; prezentuje własną interpretację głosową czytanego teksu; wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy; uzasadnia własną interpretację tekstu; rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych czyta książki spoza kanonu lektur OCENA BARDZO DOBRA otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; zauważa różnice w sposobie przekazu między literaturą, radiem i telewizją; swobodnie analizuje przeczytany tekst; dostrzega ukryty sens utworu; z łatwością wyszukuje potrzebne informacje; wskazuje cechy rodzajowe i gatunkowe utworu; dostrzega analogie z innymi tekstami literackimi; wskazuje i określa funkcje środków stylistycznych; posługuje się poznanymi formami wypowiedzi; w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku; formułuje własne opinie i sądy; samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych; potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; przeczytał wszystkie lektury obowiązkowe jest zawsze przygotowany do lekcji i ma zadanie domowe Pod względem stylistyczno - językowym, merytorycznym wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne. Samodzielnie wnioskuje. Korzysta ze słowników i encyklopedii. Ocenia postępowanie bohaterów, zastanawia sie nad motywacją działań postaci. Pisze opowiadanie twórcze z dialogiem i elementami opisu postaci, opisu krajobrazu. Wyraża główną myśl tekstu poetyckiego, cytuje. Nazywa środki stylistyczne. Redaguje list prywatny i oficjalny, streszczenie, kartkę z pamiętnika, sprawozdanie. Redaguje artykuł prasowy na podany temat. Rozumie i poprawnie posługuje się pojęciami z teorii literatury. Składnia i fleksja Rozpoznaje wszystkie poznane części mowy. Odmienia zaimki. Stopniuje przymiotniki i przysłówki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Rozpoznaje typy liczebników, określa ich formy gramatyczne i funkcję. Określa i nazywa części zdania. Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym. Dzieli zdanie złożone na zdania składowe, rysuje wykres, nazywa typ zdania Słowotwórstwo Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów. Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant, rdzeń, podstawę słowotwórczą. Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi. Tworzy wyrazy za pomocą różnych formantów. 7

8 Poprawnie stosuje wszystkie znaki interpunkcyjne w wypowiedziach. Zna zasady ortograficzne. Poprawnie zapisuje przedrostki np. roz-, bez-, wz-. OCENA DOBRA otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi; popiera swoją wypowiedź cytatami; pracując w grupie, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów; potrafi zredagować pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją; ma bogaty zasób słownictwa; trafnie argumentuje własne zdanie; rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania; Czyta poprawnie uwzględniając znaki interpunkcyjne. Wypowiedzi ustne i pisemne zawierają nieliczne błędy ortograficzne, interpunkcyjne. Posługuje się poznanymi formami wypowiedzi: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, opis postaci, sprawozdanie. Pisze plan ramowy i szczegółowy. Odróżnia tekst literacki od popularnonaukowego. Wskazuje środki stylistyczne w wierszu. Dokonuje autokorekty błędów. Poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki. Zna rodzaje liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony. Zastępuje różne części mowy odpowiednimi zaimkami. rozróżnia zdanie współrzędnie i podrzędnie złożone. Słowotwórstwo Tworzy wyraz pochodny o d wyrazu podstawowego. Zna podstawowe zasady ortograficzne. Stosuje kropkę na końcu zdania i wielka literę. OCENA DOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się języka polskiego; samodzielnie wykonuje powierzone mu proste zadania teoretyczne i praktyczne; zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem; buduje logiczną, spójną wypowiedź kilkuzdaniową; próbuje argumentować własny punkt widzenia; uczestniczy w dyskusji; potrafi wypowiedzieć się na dany temat tekstu literackiego; nie zawsze odrabia pracę domową; posiada braki w wiadomościach; nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości; współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować; przeczytał minimum dwie lektury obowiązkowe Technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu W wypowiedziach ustnych i pisemnych nie popełnia zbyt dużo błędów w zakresie budowy zdań. Tworzy formy wypowiedzi: opowiadanie twórcze z dialogiem, opis, sprawozdanie, streszczenie. Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego. Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu. Znajduje środki stylistyczne w wierszu. Znajduje czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa ich formę. Odmienia rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne. Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przyimki, przymiotniki i liczebniki. Stopniuje przymiotniki. Zna rodzaje podmiotów. 8

9 Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe. Nazywa w zdaniu części zdania. Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych. Odróżnia zdanie złożone podrzędnie od zdania współrzędnie złożonego. Słowotwórstwo Tworzy zgrubienia i zdrobnienia. Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu, wskazuje podstawę słowotwórczą i formant. Nazywa typy formantów. Tworzy wyrazy pochodne. Poprawnie zapisuje liczebniki. Stosuje poprawny zapis nie z różnymi częściami mowy. OCENA DOPUSZCZAJĄCA otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela; często nie odrabia prac domowych; nie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji rozumie proste zagadnienia wyrażone w sposób jednoznaczny; potrafi słuchać dyskusji; potrafi współpracować w grupie; redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny przeczytał jedną lekturę obowiązkową prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale ma braki w notatkach Technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu. W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne. Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy. Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych. Wymienia rodzaje zaimków i liczebników. Słowotwórstwo Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych. Wskazuje podstawę słowotwórczą i formant. Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. Zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne. OCENA NIEDOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości przewidzianych podstawą programową nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w sposób zadowalający posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program; nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; ciągle nie przygotowuje się do lekcji; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów; nie wykazuje żadnych postępów w nauce; nie przeczytał żadnej lektury, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 9

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowanie wiadomości przewidziane w programie nauczania, - ocena umiejętności, postawa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KLAS IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Czyta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.VI KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Uczeń doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV OCENĘ CELUJĄCĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej Klasa IV otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości określany programem nauczania dla

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat dopuszczająca dostateczna I Kształcenie kulturowo - literackie Formy wypowiedzi Kształcenie językowe

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI KLASA IV I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI

Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Ocena dopuszczająca Kształcenie literackie i kulturowe

Bardziej szczegółowo

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi.

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi. KRYTERIA OCEN Z J. POLSKIEGO KL.IV JĘZYK POLSKI OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających, ponadprogramowych. Kształcenie literackie i kulturalne - Rozszerza czytelnictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 KLASA IV I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

- sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, - prace domowe, - odpowiedzi ustne. % możliwych do uzyskania punktów Ocena 0% - 30% niedostateczny

- sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, - prace domowe, - odpowiedzi ustne. % możliwych do uzyskania punktów Ocena 0% - 30% niedostateczny Przedmiotowe zasady oceniania język polski, klasa IV a rok szkolny 2018/2019 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI I. Ocena celująca KLASA V Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH 1. Zapoznanie uczniów z programem nauczania języka polskiego, podręcznikiem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V i VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V i VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V i VI KLASA V I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV w roku szkolnym2013/2014 Ocena celująca ( poziom wykraczający ) \ Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania \ Uczeń twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, którego wiedza nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: - twórczo i samodzielnie rozwija własne

Bardziej szczegółowo