Zarządzenie Nr R 19/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr R 19/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2008 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr R 19/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Wprowadza się Regulamin podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Nadzór i kontrolę nad stosowaniem i przestrzeganiem wyżej wymienionego regulaminu powierzam Prorektorowi ds. Ogólnych i Kanclerzowi Politechniki Lubelskiej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski

2

3 Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2008 r. R E G U L A M I N Podziału i Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. I. Postanowienia ogólne 1.1. Podstawa prawna Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany w dalszej treści Regulaminu Funduszem tworzy się w oparciu o następujące przepisy: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.); Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Fundusz tworzy się zgodnie z art. 157 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) Środki Funduszu zwiększa się zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Środki Funduszu są gromadzone na oddzielnym koncie. Odsetki zwiększają stan konta. Informacja o stanie konta jest przedstawiana po zakończeniu kwartału Związkom Zawodowym przez Kwesturę Politechniki Lubelskiej.

4 II. Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone są na: 1. Działalność socjalną, w tym: a) dofinansowanie wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione; b) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: kolonii, zimowisk, obozów i kolonii zdrowotnych; c) dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie (wczasy turystyczne). 2. Działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną oraz pomoc materialną, w tym: a) zakupy biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe, b) dofinansowanie do wycieczek turystyczno-krajoznawczych (organizowanych przez Samodzielną Sekcję Spraw Socjalno- Bytowych Pracowników zgodnie z planem wycieczek) oraz w wyjątkowych przypadkach nieobjętych planem po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi, c) finansowanie imprez okolicznościowych z okazji Dnia Dziecka, Choinki Noworocznej, itp., d) bezzwrotna pomoc materialna finansowana ze środków funduszu, która może być przyznana pracownikom PL w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym (wysokość pomocy każdorazowo określa Rektor zarządzeniem po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi), e) bezzwrotna pomoc emerytom i rencistom Politechniki Lubelskiej przyznawana w formie ekwiwalentu pieniężnego (wysokość ekwiwalentu każdorazowo określa Rektor zarządzeniem po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi), f) finansowanie imprezy kulturalno-oświatowej z udziałem pracowników, którzy uzyskali status emeryta w danym roku kalendarzowym oraz przyznanie im jednorazowej pomocy materialnej. 3. Pomoc zwrotną lub bezzwrotną (w wyjątkowych przypadkach losowych) na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

5 III. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3.1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać: a) pracownicy i ich rodziny (dzieci, współmałżonek); b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; c) emeryci i renciści z Politechniki Lubelskiej, którzy rozwiązali umowę o pracę (lub umowa z nimi wygasła) w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz ich rodziny; d) inne osoby, którym zakład pracy w trybie indywidualnych wyjątkowych decyzji przyznał prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Członkami rodzin, o których mowa w pkt 1 lit. a, b, c, są: a) współmałżonkowie; b) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej, o ile nie ukończyły 18 lat, a jeśli się kształcą w szkole, do ukończenia nauki do lat 25; c) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu. IV. Zakres świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat ze środków Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. V. Zasady korzystania ze świadczeń ulgowych 5.1. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy Podstawę do przyznawania wysokości dofinansowania świadczenia z ZFŚS stanowi średni miesięczny przychód pomniejszony o składkę ZUS z poprzedniego roku kalendarzowego przypadający na 1 osobę w rodzinie, udokumentowany przez pracownika, emeryta, rencistę

6 w złożonym wniosku. Wzór wniosków o przyznanie wczasów turystycznych i o dofinansowanie obozów (kolonii, zimowisk), wczasów wykupionych we własnym zakresie oraz o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym, w 2008 r., stanowią załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszego regulaminu Z dofinansowania do wczasów stacjonarnych mogą korzystać: a) pracownicy po rocznym stażu pracy w Politechnice Lubelskiej oraz członkowie ich rodzin (w tym dzieci powyżej 3 lat oraz młodzież ucząca się do lat 25), zgodnie z ustaleniami rozdz. III pkt 2; b) emeryci, renciści i ich członkowie rodzin (jw.) Osoby wymienione w pkt 5.3 mogą uzyskać dofinansowanie do wczasów stacjonarnych (rodzinnych) jeden raz na 2 lata lub dofinansowanie do wczasów turystycznych każdego roku wyłącznie dla jednej osoby (bez członków rodzin) Wysokość środków na dofinansowanie wypoczynku określa plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. A. DOFINANSOWANIE DO WCZASÓW STACJONARNYCH w 2008 r. 1. Dofinansowanie do 1 miejsca wczasowego ustala się w 2008 r. w niżej wymienionych kwotach: przychód pomniejszony o składki ZUS na jednego członka w rodzinie: do 1000,- zł 1001,- zł 1300,- zł 1301,- zł 1700,- zł 1701,- zł 2100,- zł powyżej 2100,- zł dofinansowanie: brutto 1000,- zł brutto 900,- zł brutto 800,- zł brutto 700,- zł brutto 600,- zł 2. Dofinansowanie do miejsca wczasowego nie może być wyższe od rzeczywistego kosztu.

7 B. WCZASY TURYSTYCZNE 1. Do korzystania z dopłat do wczasów turystycznych uprawnieni są wyłącznie: a) pracownicy PL - 1 raz w roku (bez członków rodzin) b) emeryci i renciści - 1 raz w roku (bez członków rodzin). 2. Dofinansowanie dla korzystających z wczasów turystycznych ustala się w 2008 r. w niżej wymienionych kwotach: Pracownicy: przychód pomniejszony o składki ZUS na 1 członka w rodzinie: do 1000,- zł ,- zł ,- zł ,- zł powyżej 2100,- zł dofinansowanie: brutto 2000,- zł brutto 1800,- zł brutto 1600,- zł brutto 1400,- zł brutto 1200,- zł Emeryci i renciści: przychód pomniejszony o składki ZUS na 1 członka w rodzinie: do 800,- zł ,- zł powyżej 1000,- zł dofinansowanie: brutto 900,- zł brutto 800,- zł brutto 700,- zł C. KOLONIE I OBOZY 2008 r. 1. Dzieci pracowników, emerytów i rencistów mogą korzystać w ciągu roku kalendarzowego z dofinansowania z ZFŚS do jednej formy wypoczynku (do wczasów stacjonarnych, kolonii, obozu lub zimowiska). 2. Dofinansowanie dla dzieci korzystających z obozów, kolonii, zimowisk ustala się w 2008 r. w niżej wymienionych kwotach:

8 przychód pomniejszony o składki ZUS na 1 członka w rodzinie: do 1000,- zł 1001,- zł 1300,- zł 1301,- zł 1700,- zł 1701,- zł 2100,- zł powyżej 2100,- zł dofinansowanie: brutto 1.000,- zł brutto 900,- zł brutto 800,- zł brutto 700,- zł brutto 600,- zł 3. Dofinansowanie do obozu, kolonii, zimowiska nie może być wyższe od rzeczywistego kosztu. VI. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna Politechnika może dofinansować działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną np. wycieczki, bilety na imprezy artystyczne, sportowe, zakup biletów do kina, teatru itp. (w zależności od zapotrzebowania). VII. Zapomogi losowe Pracownicy, emeryci oraz renciści Politechniki Lubelskiej mogą korzystać z pomocy rzeczowej lub finansowej w drodze indywidualnych decyzji uzgodnionych ze związkami zawodowymi. Zapomogi pieniężne bezzwrotne przyznawane będą w szczególnych przypadkach losowych. VIII. Pomoc na cele mieszkaniowe 8.1. Z ogólnej kwoty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydziela się około 20% funduszu na cele mieszkaniowe. Wydzielone środki przeznacza się na: a) udzielanie zwrotnych pożyczek na remont mieszkania raz na 3 lata, po spłacie zadłużenia; b) udzielanie zwrotnych pożyczek na budowę domu jednorazowo na okres spłaty 5 lat; c) udzielanie zwrotnych pożyczek na uzupełnienie wkładu budowlanego jednorazowo na okres spłaty 5 lat; d) udzielanie zwrotnych pożyczek na wykup mieszkania jednorazowo na okres spłaty 5 lat.

9 8.2. Wysokość przydzielonych pożyczek, o których mowa w pkt: a, b, c, d będzie w każdym roku kalendarzowym ustalana ze związkami zawodowymi w zależności od wysokości Funduszu Uzyskanie pożyczki wymaga złożenia poręczenia przez trzech poręczycieli, z których przynajmniej dwóch jest pracownikami Politechniki. Pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielane są na warunkach określonych umową i podlegają oprocentowaniu w wysokości 2% w stosunku rocznym. Szczegółowe zasady i warunki udzielania pożyczki i jej spłaty określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do regulaminu Do korzystania z pomocy na cele mieszkaniowe uprawnieni są: a) pracownicy po 2-letnim okresie zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej; b) renciści i emeryci Politechniki Lubelskiej; c) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych Okres spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustala się na okres nie dłuższy niż 5 lat. W uzasadnionych przypadkach okres spłaty może być przedłużony Decyzje dotyczące przyznawania oraz umorzenia pożyczek podejmowane są przez Kanclerza po uprzednim zaopiniowaniu przez związki zawodowe Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka udzielona z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega natychmiastowej spłacie w całości. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę. IX. Postanowienia końcowe 9.1. Środkami Funduszu administruje Rektor Niniejszy Regulamin opracowuje samodzielna Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z działającymi w Uczelni związkami zawodowymi W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

10 uzgodnieniu z:

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. WCZASY TURYSTYCZNE... Lublin, r. Nazwisko i imię wnioskodawcy... Dokładny adres zamieszkania... Jednostka organizacyjna - tel. służb. K A N C L E R Z POLITECHNIKI LUBELSKIEJ W N I O S E K O PRZYZNANIE WCZASÓW TURYSTYCZNYCH w 2008 r. Data zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej... Stan rodzinny (ilość osób) (Podpis wnioskodawcy) Nie wyrażam zgody na ujawnienie mojego przychodu i proszę o najniższe dofinansowanie.

12

13 Załącznik nr 2 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. WCZASY... Lublin, r. Nazwisko i imię wnioskodawcy Dokładny adres zamieszkania Jednostka organizacyjna - tel. służb. K A N C L E R Z POLITECHNIKI LUBELSKIEJ W N I O S E K o dofinansowanie wczasów wykupionych we własnym zakresie dla następujących osób: Lp Nazwisko i imię Stopień pokrew. Data urodzenia Nazwa szkoły, uczelni Data zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej... Stan rodzinny (ilość osób) (Podpis wnioskodawcy) Nie wyrażam zgody na ujawnienie mojego przychodu i proszę o najniższe dofinansowanie.

14

15 Załącznik nr 3 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. OBOZY, KOLONIE... Lublin, r. Nazwisko i imię wnioskodawcy Dokładny adres zamieszkania Jednostka organizacyjna - tel.służb. K A N C L E R Z POLITECHNIKI LUBELSKIEJ W N I O S E K o dofinansowanie obozu, kolonii wykupionych we własnym zakresie dla następujących osób: Lp Nazwisko i imię Stopień pokrew. Data urodzenia Nazwa szkoły, uczelni Data zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej... Stan rodzinny (ilość osób) (Podpis wnioskodawcy) Nie wyrażam zgody na ujawnienie mojego przychodu i proszę o najniższe dofinansowanie.

16

17 Załącznik nr 4 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. WCZASY TURYSTYCZNE - EMERYCI... Lublin, r. Nazwisko i imię... Dokładny adres... PESEL... NIP K A N C L E R Z POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Uprzejmie proszę o przyznanie mi wczasów turystycznych w 2008 r. 1. Oświadczam, że mój średni miesięczny przychód (wszystkie źródła przychodu) w 2007 r. wyniósł... złotych. 2. Oświadczam, że średni miesięczny przychód mojego współmałżonka w 2007 r. wyniósł... złotych (w przypadku współmałżonka pracującego potwierdzenie Zakładu Pracy o wysokości przychodu pomniejszonego składki ZUS). 3. Stan rodzinny... osób. 4. Nie wyrażam zgody na ujawnienie mojego przychodu i proszę o najniższe dofinansowanie.... (Podpis wnioskodawcy) Wypełnia Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników: - średni miesięczny przychód emeryta (rencisty) PL... - średni miesięczny przychód współmałżonka... - średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie...

18

19 Załącznik nr 5 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. Lublin, dnia r.... nazwisko i imię... jednostka organizacyjna... nr telefonu służbowego K A N C L E R Z P O L I T E C H N I K I L U B E L S K I E J WNIOSEK o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej pracownikom Politechniki Lubelskiej w okresie wiosenno-letnim Uprzejmie proszę o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z rozdziałem II pkt 2 d Regulaminu.... podpis wnioskodawcy Wypełnia Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników: Średni miesięczny przychód pomniejszony o składkę ZUS przypadający na 1 osobę w rodzinie w 2007 r., wynikający ze złożonych dokumentów w Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników na podstawie Informacji o przychodach za 2007 r. do wniosków o dofinansowanie oraz przyznanie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi... zł.... kwota brutto bezzwrotnej pomocy finansowej... podpis pracownika Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników

20

21 Załącznik nr 6 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. Lublin, dnia r.... nazwisko i imię... adres zamieszkania... PESEL... NIP K A N C L E R Z P O L I T E C H N I K I L U B E L S K I E J WNIOSEK o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej emerytom i rencistom Politechniki Lubelskiej w okresie wiosenno-letnim Uprzejmie proszę o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z rozdziałem II pkt 2 e Regulaminu. Oświadczam, że średni miesięczny przychód, przypadający na 1 osobę w rodzinie w 2007 r., wyniósł... złotych.... podpis wnioskodawcy... kwota brutto bezzwrotnej pomocy finansowej... podpis pracownika Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników

22

23 Załącznik nr 7 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. Lublin, dnia r.... nazwisko i imię... jednostka organizacyjna... nr telefonu służbowego K A N C L E R Z P O L I T E C H N I K I L U B E L S K I E J WNIOSEK o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej pracownikom Politechniki Lubelskiej w okresie jesienno-zimowym Uprzejmie proszę o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z rozdziałem II pkt 2 d Regulaminu.... podpis wnioskodawcy Wypełnia Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników: Średni miesięczny przychód pomniejszony o składkę ZUS przypadający na 1 osobę w rodzinie w 2007 r., wynikający ze złożonych dokumentów w Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników na podstawie Informacji o przychodach za 2007 r. do wniosków o dofinansowanie oraz przyznanie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi... zł.... kwota brutto bezzwrotnej pomocy finansowej... podpis pracownika Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników

24

25 Załącznik nr 8 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. Lublin, dnia r.... nazwisko i imię... jednostka organizacyjna... nr telefonu służbowego Informacja o przychodach za 2007 r. do wniosków o dofinansowanie oraz przyznanie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Data zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej Stan rodzinny (ilość osób)... podpis wnioskodawcy

26 I. PRACOWNIK PL Średni miesięczny przychód pomniejszony o składki ZUS za 2007 r. (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) wynosi:... Potwierdzenie Kwestury Oświadczam, że w 2007 r. nie uzyskałem(am) dodatkowego przychodu z innych źródeł WSPÓŁMAŁŻONEK/KA Średni miesięczny przychód pomniejszony o składki ZUS za 2007 r. (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) wynosi:.. Potwierdzenie Kwestury Oświadczam, że w 2007 r. nie uzyskałem(am) dodatkowego przychodu z innych źródeł (podpis) Oświadczam, że uzyskałem(am) w 2007 r. dodatkowy przychód w wysokości (podpis) Oświadczam, że uzyskałem(am) w 2007 r. dodatkowy przychód w wysokości zł (śr. przychód miesięczny) zł (śr. przychód miesięczny)... (podpis)... (podpis) II. Nie wyrażam zgody na ujawnienie mojego przychodu i proszę o najniższą pomoc (podpis wnioskodawcy) W razie wynikłych zastrzeżeń, wyrażam zgodę na przedstawienie dokumentu o dochodach wydanego przez Urząd Skarbowy (podpis) Średnia pracownika PL Średnia współmałżonka(ki) zł zł Razem: zł zł : osób = zł FŚS poz. pomoc materialna

27 Załącznik nr 9 do Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 r. U M O W A Nr.../ w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe W dniu... pomiędzy Politechniką Lubelską w Lublinie, zwaną dalej zakładem pracy, w imieniu którego działają: Kanclerz i Kwestor, a Panią/Panem... zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym w..., zatrudnionym w Politechnice Lubelskiej..., legitymującym się dowodem osobistym nr... wydanym dnia... przez..., została zawarta umowa o następującej treści: 1. Decyzją Kanclerza i Kwestora Politechniki Lubelskiej podjętą w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi: została Pani/Panu przyznana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka w wysokości... zł (słownie złotych: zł), oprocentowana wg stopy 2% w stosunku rocznym z przeznaczeniem na Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres... miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki nastąpi od dnia r. w równych ratach miesięcznych:... rat po... zł (słownie złotych:... zł), ostatnia rata... zł (słownie złotych: zł), odsetki od całej kwoty... zł (słownie złotych:... zł) Pożyczkobiorca upoważnia Politechnikę Lubelską do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, nagród, premii, zasiłku chorobowego, poczynając od dnia r. * 2. Pożyczkobiorcy będący rencistami PL lub emerytami są zobowiązani do comiesięcznej wpłaty wysokości raty ustalonej w 2 do Kasy PL w terminie do 15 każdego miesiąca, poczynając od dnia r. * *niepotrzebne skreślić

28 4. 1. Poręczycielami niniejszej umowy są trzy osoby, z których co najmniej dwie są pracownikami Politechniki Lubelskiej. 2. Dane personalne i oświadczenia poręczycieli zawarte są w załączniku nr Niespłacona kwota pożyczki, łącznie z odsetkami, staje się natychmiast wymagalna w przypadkach: a) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy, b) wypowiedzenia umowy o pracę przez pożyczkobiorcę, c) wygaśnięcie umowy o pracę, d) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pożyczkodawcę, e) rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron. 6. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego. 8. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Politechnika Lubelska, a trzeci pożyczkobiorca. Pożyczkodawca: Pożyczkobiorca: (Kanclerz) (Podpis)... (Kwestor)

29 Załącznik nr 1 Umowy Nr... w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe z dnia. 1. Dane personalne i oświadczenia poręczycieli 1.1 Na poręczycieli proponuję: dane personalne na podstawie dowodu osobistego 1. Nazwisko i imię imię ojca... seria i nr dow. osobistego zam.... nazwa zakładu pracy (w przypadku PL jednostka organizacyjna) Nazwisko i imię imię ojca... seria i nr dow. osobistego zam.... nazwa zakładu pracy (w przypadku PL jednostka organizacyjna) Nazwisko i imię imię ojca... seria i nr dow. osobistego zam.... nazwa zakładu pracy (w przypadku PL jednostka organizacyjna) (podpis pożyczkobiorcy) 1.2. Wspólne oświadczenie poręczycieli W razie nieuregulowania we właściwym (czasie) terminie rat pożyczki zaciągniętej przez Panią/Pana... ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażamy zgodę, jako współodpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.

30 Stwierdzam własnoręczność Podpisy poręczycieli: podpisów poręczycieli (danych zawartych w pkt 1.1.) 1)... 2) )... (pieczęć i podpis kierownika Sekcji Socjalnej PL lub pracownika Działu Spraw Osobowych PL) 1. Opinia Komisji Związków Zawodowych Komisja... na posiedzeniu w dniu r., uwzględniając uzasadnienie zawarte w podaniu Pani/Pana... z dnia... i brak przeszkód formalnych do udzielenia pożyczki, wnioskuje o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości... Uwagi: Skład Komisji (nazwisko i imię podpis)

31 Lublin, dnia Imię i nazwisko Adres zamieszkania... Miejsce pracy... Stanowisko K A N C L E R Z POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Dotyczy Podanie o przyznanie pożyczki z ZFŚS PL na cele.. Wniosek i uzasadnienie: Stan zadłużenia (stwierdza Kwestura PL)... (Podpis wnioskodawcy) (Podpis pracownika Kwestury PL)

32 Kosztorys przedsięwzięcia: Lp. Zakres robót i materiały koszt w zł R a z e m :... Podpis osoby sporządzającej kosztorys...

Zarządzenie Nr R 30/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr R 30/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2009 r. Zarządzenie Nr R 30/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku Projekt Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 1 I Rozdział 2 8. [osoby uprawnione] otrzymuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH I. Przepisy wstępne. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/10 Wójta Gminy Kowal z dnia 19 sierpnia 2010r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU I. Przepisy wstępne.

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-28/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr R-28/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 maja 2018 r. Zarządzenie Nr R-28/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe

Umowa w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe Umowa w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe W dniu... pomiędzy Oświatą Miejską zwanym dalej pracodawcą w imieniu którego działają... a Panią/Panem... zwanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze (pieczątka placówki) PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE Zał. do Zarządzenia nr 107 /14 Dyrektora MOS Ustka z dnia 07.05.2014r REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakładowy Fundusz Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o dochodach za 201..r.

Oświadczenie o dochodach za 201..r. Zał. nr 1. Oświadczenie o dochodach za 201..r. Oświadczam ze, mój dochód brutto na osobę za 201..r. wynosi: ( słownie:.) We wspólnym gospodarstwie domowym razem ze mną pozostają następujący członkowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu ZFŚS:

Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik nr do Zarządzenia nr Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik Nr 1: TABELA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA OSÓB UPRAWNIONYCH I ICH DZIECI dofinansowanie wypoczynku dofinansowanie średni dochód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1159.2017.VII z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 44 z dnia 1 lutego 2017r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami wg Aneksu nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu nr 2 z dn. 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 21-01-2014 REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Obowiązuje od dnia 21-01-2014

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR GKG.GO.0200.22.2017 DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Gaworzyce

Urząd Gminy Gaworzyce Urząd Gminy Gaworzyce http://bip.gaworzyce.com.pl/gg/zarzadzenia-wojta/rok-2014/6148,zarzadzenie-wg-nr-302014-z-dnia-13052014r-w-sprawie-w prowadzenia-regulaminu-zakl.html 2019-01-01, 01:09 Data publikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 105 /13-14 REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ (stanowiący załącznik do zarządzenia nr 103 Rektora APS z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 grudnia 2016r. Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 59/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy Na podstawie art. 8 ust

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

REGULAMIN Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Tekst jednolity z dnia 12.03.2014 roku. Obejmujący tekst odstawowy z dnia 07.11.1995 ze zmianami z dnia 24.05.2001r., 08.05.2002r., 06.03.2002r., 01.01.2004r., 09.06.2004r. 25.06.2008r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH nr I rodziny osoby uprawnionej

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH nr I rodziny osoby uprawnionej Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH nr I rodziny osoby uprawnionej...za rok 20... imię i nazwisko Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: lp Imię i nazwisko Pokrewieństwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pierzchnica. Na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowej Działalności Socjalnej dla pracowników. Zespołu Szkół Świlczy. Rozdział I

R E G U L A M I N. Zakładowej Działalności Socjalnej dla pracowników. Zespołu Szkół Świlczy. Rozdział I R E G U L A M I N Zakładowej Działalności Socjalnej dla pracowników Zespołu Szkół Świlczy. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE --------------------------------------- 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

im, Jana Kochanowskiego

im, Jana Kochanowskiego Szkoła Podstawowa Nr 2 im, Jana Kochanowskiego N,P «. «- «. 7 0 9 Zar2ądzenie nr 2/4/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

5. Wysokość maksymalnej pomocy w formie zapomogi, przyznawanej z Funduszu nie może przekroczyć w skali roku dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia.

5. Wysokość maksymalnej pomocy w formie zapomogi, przyznawanej z Funduszu nie może przekroczyć w skali roku dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia. Załącznik do zarządzenia Nr 17 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2009 r. REGULAMIN gospodarowania środkami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku Podstawa prawna 1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo