PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz"

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU - jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ oraz APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU - jako SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

2 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Na zasadzie art. 517 i 518 Kodeksu spółek handlowych (dalej, jako: k.s.h.), spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna z siedzibą w Poznaniu uzgadniają następujący plan połączenia: spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł (sto tysięcy złotych) opłacony w całości, reprezentowanej przy niniejszej czynności przez Członka Zarządu - Panią Renatę Zatorską-Łukaszyk oraz Członka Zarządu - Panią Annę Marię Baran (zwanej dalej także jako: Spółka Przejmująca ) oraz spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , reprezentowanej przy niniejszej czynności przez Panią Annę Marię Baran oraz Panią Renatę Zatorską-Łukaszyk, tj. przez wszystkich wspólników spółki (zwanej dalej także jako: Spółka Przejmowana ).

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA 1. Sposób łączenia Połączenie będzie przeprowadzone w trybie art pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna na spółkę APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach opisanych w niniejszym Planie Połączenia, a wskutek czego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty ,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych). 2. Firma spółki po połączeniu Spółka Przejmująca będzie działała nadal pod firmą: APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz będzie mogła posługiwać się skrótem: APTEKI DLA CIEBIE Sp. z o.o. lub APTEKI DLA CIEBIE Spółka z o.o. 3. Uchwały dotyczące połączenia Na zasadzie art i 2 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej zawierające także zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian do umowy Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego APTEKI DLA CIEBIE sp. z o.o. przez ustanowienie nowych udziałów. Projekty uchwał stanowią załączniki nr l i 2 do Planu Połączenia. 4. Podwyższenie kapitału zakładowego Na skutek połączenia spółek, kapitał zakładowy spółki APTEKI DLA CIEBIE sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty ,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) w drodze ustanowienia nowych 334 (słownie: trzystu trzydziestu czterech) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych). 5. Sukcesja generalna W wyniku połączenia spółek APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna zgodnie z treścią art k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art k.s.h., z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej posiadającymi udziały przyznane na skutek połączenia. 6. Dzień połączenia Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4 Wpis ten zgodnie z treścią art k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego. 7. Badanie Planu Połączenia przez biegłego Zgodnie z treścią art k.s.h. Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta a żaden ze wspólników łączących się wspólników nie zażądał przedmiotowego badania. 8. Ogłoszenie Planu Połączenia Obie łączące się spółki na co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia Spółek bezpłatnie udostępniły do publicznej wiadomości Plan Połączenia: - Spółka Przejmująca na stronie internetowej pod adresem: - Spółka Przejmowana na stronie internetowej pod adresem: Plan Połączenia jest dostępny na ww. stronie internetowej począwszy od dnia 01 października 2016 roku. II. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT 1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej. Podstawą ustalenia zasad przydziału udziałów z połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu. Wycena ta opiera się o wartości ujawnione w ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz w oświadczeniach o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek, sporządzonych na dzień 1 października 2016 roku (stanowiących załączniki nr 4 6 do Planu Połączenia) a więc sporządzonych zgodnie z art w zw. z art pkt 3) i 4) k.s.h. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie księgowej metody wyceny dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

5 - bilans Spółki Przejmującej oraz Wykaz Aktywów i Pasywów Spółki Przejmowanej stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku; - przedmiotowe dokumenty zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod z zastrzeżeniem, że metoda zastosowana w Spółce Przejmowanej nie jest tożsama, lecz zbliżona do tej zastosowanej w Spółce Przejmującej. Różnica jest podyktowana formą prowadzenia księgowości przez każdą z łączących się Spółek. Spółka Przejmująca prowadzi księgowość w formie pełnych ksiąg, natomiast Spółka Przejmowana prowadzi księgowość w formie książki przychodów i rozchodów. Niemniej jednak obie metody w sposób najbardziej rzetelny odzwierciedlają wartość łączących się Spółek; - pomiędzy dniem ujęcia aktywów Spółki Przejmującej a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach w związku z czym wartość Spółki Przejmującej oparta jest na wartościach wykazanych w ostatnim bilansie rocznym z dnia 31 grudnia 2015 r. (art k.s.h. w zw. z art k.s.h.). 2. Wycena APTEKI DLA CIEBIE sp. z o.o. Podstawą dla ustalenia wartości spółki APTEKI DLA CIEBIE Sp. z o.o. na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej była metoda wyceny księgowej, opierająca się na wartościach wykazanych w ostatnim bilansie rocznym z dnia 31 grudnia 2015 r. (art k.s.h. w zw. z art k.s.h.). Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono że wartość majątku Spółki Przejmującej ,66 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem i 66/100 złotych). Ponieważ kapitał zakładowy Spółki Przejmującej tworzy (słownie: tysiąc) udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą księgową przy przyjęciu matematycznych zasad zaokrąglania wyniku wynosi 454,29 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery i 29/100 złote). Ponieważ wartość księgowa udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej jest wyższa niż ich wartość nominalna, dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, wartość jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaje ustalona w wysokości 454,29 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery i 29/100 złote).

6 3. Wycena APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN sp. j. Podstawą dla ustalenia wartości APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN sp. j. na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej była metoda wyceny księgowej, opierająca o wykaz aktywów i pasywów sporządzony na dzień 1 października 2016 r. Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi ,32 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć i 32/100 złotych). 4. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej Z porównania wartości łączących się Spółek, przy zastosowaniu metody księgowej, wynika, że majątkowi Spółki Przejmowanej o wartości ,32 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć i 32/100 złotych) odpowiada 334 (słownie: trzysta trzydzieści cztery) [ ,32 zł / 454,29 zł] udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy. W konsekwencji, w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca winna wydać wspólnikom Spółki Przejmowanej łącznie 334 (słownie: trzysta trzydzieści cztery) udziałów z połączenia. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrągleń do jedności. W kontekście powyższych operacji, podkreślenia wymaga fakt, iż wspólnikami Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej są ci sami wspólnicy. 5. Wysokość ewentualnych dopłat Wspólnikom APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN sp. j. nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art k.s.h. III. ZASADY DOTYCZACE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ Wspólnicy Spółki Przejmowanej w dniu połączenia z mocy prawa staną się wspólnikami APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów objętych na skutek połączenia. Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce.

7 Udziały zostaną przyznane wspólnikom APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA- ŁUKASZYK, BARAN sp. j. stosownie do ich udziału w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej określonego w umowie Spółki Przejmowanej w następujący sposób: - wspólnikowi Spółki Przejmowanej Renacie Zatorskiej-Łukaszyk (udział w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej 50%) zostanie przyznanych 167 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych). - wspólnikowi Spółki Przejmowanej Annie Marii Baran (udział w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej 50 %) zostanie przyznanych 167 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych). IV. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Udziały z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółce Przejmującej na następujących warunkach: a) w przypadku, gdy dzień połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, udziały z połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce dzień połączenia; b) w przypadku, gdy dzień połączenia nastąpi po powzięciu przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej uchwały w sprawie podziału zysku udziały z połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi dzień połączenia. V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej będącej spółką osobową, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

8 VI. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA Plan połączenia został uzgodniony Poznaniu w dniu 1 października 2016 roku, co potwierdzają złożone poniżej podpisy: APTEKI DLA CIEBIE sp. z o.o. Renata Zatorska-Łukaszyk członek zarządu Anna Maria Baran członek zarządu APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN, sp. j. Renata Zatorska-Łukaszyk wspólnik Anna Maria Baran wspólnik VII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA: 1. projekt uchwały spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu; 2. projekt uchwały spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna o połączeniu; 3. projekt zmian umowy spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 4. ustalenie wartości majątku spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA- ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna na dzień 1 października 2016 roku; 5. oświadczenie o stanie księgowym spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 października 2016 roku; 6. oświadczenie o stanie księgowym spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna na dzień 1 października 2016 roku.

9 PROJEKT uchwały nr X z dnia XXX Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w sprawie połączenia spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz spółki APTEKA DLA CIEBIE spółka jawna z siedzibą w Poznaniu. 1. Zgoda na plan połączenia i połączenie 1. Wspólnicy spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu niniejszym działając na zasadzie art i 4 k.s.h., art pkt 1 k.s.h. oraz art. 522 k.s.h. wyrażają zgodę na uzgodniony w dniu 1 października 2016 roku Plan Połączenia i postanawiają dokonać na jego podstawie połączenia spółki APTEKA DLA CIEBIE spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: (w dalszej części uchwały zwanej także jako Spółka Przejmowana ) ze spółką APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł (sto tysięcy złotych) opłacony w całości (w dalszej części uchwały zwanej także jako Spółka lub Spółka Przejmująca ) w trybie art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 2. W celu przeprowadzenia połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty ,00 złotych (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) tj. o kwotę ,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) w drodze ustanowienia 334 (słownie: trzystu trzydziestu czterech) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział. 3. Udziały zostaną wydane w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadzie art k.s.h. i nie wymagają składania oświadczenia o objęciu ani opłacenia. 4. Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej, przyznane w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o

10 połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Na wypadek, gdyby połączenie zostało zarejestrowane w innym roku obrotowym niż rok obrotowy, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu, odstąpi się od podziału zysku za ostatni pełen rok funkcjonowania Spółki Przejmowanej. 4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 2. Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, w związku z uchwalonym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną postanawia wprowadzić następujące zmiany do umowy Spółki: 1) ustęp 1 w 5 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00- zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 1334 (tysiąc trzysta trzydzieści cztery) udziałów o wartość nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy. 2) dodaje się ustęp 5 w 5 umowy Spółki o następującym brzmieniu: W procesie połączenia Spółki ze spółką APTEKA DLA CIEBIE Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (dalej, jako: Spółka Przejmowana) wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmują 334 (trzysta trzydzieści cztery) nowe udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych), w ten sposób, że: - Anna Maria Baran obejmuje 167 (sto sześćdziesiąt siedem) udziałów, o wartości nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00- zł (szesnaście tysięcy siedemset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym wniesionym w ramach Spółki Przekształcanej, - Renata Zatorska obejmuje 167 (sto sześćdziesiąt siedem) udziałów, o wartości nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00- zł (złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym wniesionym w ramach Spółki Przekształcanej. 3. Upoważnienie Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą. 4. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwała nr X została przyjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami reprezentowanymi podczas Zgromadzenia.

11 PROJEKT uchwały nr X z dnia XXX Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Wspólników spółki APTEKA DLA CIEBIE spółka jawna z siedzibą w Poznaniu - w sprawie połączenia APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz spółki APTEKA DLA CIEBIE spółka jawna z siedzibą w Poznaniu. 1. Zgoda na plan połączenia i połączenie 1. Wspólnicy spółki APTEKA DLA CIEBIE spółka jawna z siedzibą w Poznaniu niniejszym działając na zasadzie art i 4 k.s.h., art pkt 1 k.s.h. oraz art. 522 k.s.h. wyrażają zgodę na uzgodniony w dniu 1 października 2016 roku Plan Połączenia i postanawiają dokonać na jego podstawie połączenia spółki APTEKA DLA CIEBIE spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: (w dalszej części uchwały zwanej także jako: Spółka lub Spółka Przejmowana ) ze spółką APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł (sto tysięcy złotych) opłacony w całości (w dalszej części uchwały zwanej także jako: Spółka Przejmująca ), w trybie art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 2. W celu przeprowadzenia połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty ,00 złotych (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) tj. o kwotę ,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) w drodze ustanowienia 334 (słownie: trzystu trzydziestu czterech) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział. 3. Udziały zostaną wydane w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadzie art k.s.h. i nie wymagają składania oświadczenia o objęciu ani opłacenia. 4. Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej, przyznane w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach Spółki Przejmującej od

12 pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Na wypadek, gdyby połączenie zostało zarejestrowane w innym roku obrotowym niż rok obrotowy, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu, odstąpi się od podziału zysku za ostatni pełen rok funkcjonowania Spółki Przejmowanej. 5. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 2. Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej Wspólnicy Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany do umowy Spółki Przejmującej: 1) ustęp 1 w 5 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00- zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 1334 (tysiąc trzysta trzydzieści cztery) udziały o wartość nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy. 2) dodaje się ustęp 5 w 5 umowy Spółki o następującym brzmieniu: W procesie połączenia Spółki ze spółką APTEKA DLA CIEBIE Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (dalej, jako: Spółka Przejmowana) wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmują 334 (trzysta trzydzieści cztery) nowe udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych), w ten sposób, że: - Anna Maria Baran obejmuje 167 (sto sześćdziesiąt siedem) udziałów, o wartości nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00- zł (szesnaście tysięcy siedemset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym wniesionym w ramach Spółki Przekształcanej, - Renata Zatorska obejmuje 167 (sto sześćdziesiąt siedem) udziałów, o wartości nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00- zł (szesnaście tysięcy siedemset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym wniesionym w ramach Spółki Przekształcanej. 3. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwała nr X została przyjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami reprezentowanymi podczas Zgromadzenia.

13 PROJEKT zmian umowy Spółki Przejmującej Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, w związku z uchwalonym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną postanawia wprowadzić następujące zmiany do umowy Spółki Przejmującej: 1) ustęp 1 w 5 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00- zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 1334 (tysiąc trzysta trzydzieści cztery) udziały o wartość nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy. 2) dodaje się ustęp 5 w 5 umowy Spółki o następującym brzmieniu: W procesie połączenia Spółki ze spółką APTEKA DLA CIEBIE Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (dalej, jako: Spółka Przejmowana) wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmują 334 (trzysta trzydzieści cztery) nowe udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych), w ten sposób, że: - Anna Maria Baran obejmuje 167 (sto sześćdziesiąt siedem) udziałów, o wartości nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00- zł (szesnaście tysięcy siedemset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym wniesionym w ramach Spółki Przekształcanej, - Renata Zatorska obejmuje 167 (dwadzieścia pięć) udziałów, o wartości nominalnej 100,00- zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00- zł (szesnaście tysięcy siedemset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym wniesionym w ramach Spółki Przekształcanej.

14 Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Poznań, dn. 1 października 2016 roku Ustalenie wartości majątku spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA- ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna na dzień 1 października 2016 roku Wspólnicy spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (w dalszej części oświadczenia zwaną Spółką ) w trybie art pkt 3 k.s.h. i art k.s.h. w ramach ustalenia wartości majątku Spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oświadczają, że: 1. Wspólnicy Spółki ustalają, że na dzień 1 października 2016 roku wartość Spółki, określona na podstawie wykazu aktywów i pasywów sporządzonego na dzień 1 października 2016 roku wynosi ,32 zł. Wspólnicy uznali, że wycena księgowa prawidłowo oddaje wartość godziwą majątku Spółki. 2. Istota wyceny księgowej polega na przyjęciu, że wartość Spółki wynika z wartości aktywów netto tj. stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Różnicę tę wyliczono w oparciu o sporządzony wykaz aktywów i pasywów Spółki. 3. Dla ustalenia wartości majątku spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA- ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości ujawnione w wykazie aktywów i pasywów Spółki sporządzonym na dzień 1 października 2016 roku wykazanym w Oświadczeniu wspólników o stanie księgowym spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna. 4. Wycena majątku została sporządzona na podstawie prawidłowo i rzetelnie powadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni wykaz aktywów i pasywów, oraz jest zgodna co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki. 5. Wykorzystując możliwość z art pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonej wyceny. Wspólnicy spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna: Renata Zatorska-Łukaszyk wspólnik Anna Maria Baran wspólnik

15 Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Poznań, dnia 1 października 2016 roku Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej Zarząd spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (w dalszej części oświadczenia zwana Spółką ) zgodnie z art pkt 4 k.s.h. i art k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje: 1. Stan księgowy Spółki na dzień 1 października 2016 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku. 2. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 1 października 2016 roku, będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część. 3. Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny spółki przejmującej. 4. Prezentacja danych sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1 października 2016 roku oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości, jak również innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz umową Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 5. Sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej na dzień 1 października 2016 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 1 października 2016 roku. 6. Zarząd Spółki oświadcza, że: - Bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: ,22 zł. - Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto w kwocie: ,66 zł. Zarząd spółki APTEKI DLA CIEBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Renata Zatorska-Łukaszyk członek zarządu Anna Maria Baran członek zarządu W załączeniu: bilans.

16 Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Poznań, dnia 1 października 2016 roku Oświadczenie wspólników o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Wspólnicy spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna, z siedzibą w Poznaniu (w dalszej części oświadczenia zwana Spółką ) zgodnie z art pkt 4 k.s.h. i art k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje: 1. Stan księgowy Spółki na dzień 1 października 2016 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego wykaz aktywów i pasywów sporządzony na dzień 1 października 2016 roku. 2. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 1 października 2016 roku, będące załącznikiem do niniejszego oświadczenia, stanowi jego integralną część. 3. Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni wykaz aktywów i pasywów spółki przejmującej. 4. Prezentacja danych sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1 października 2016 roku oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości, jak również innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz umową Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 5. Sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej na dzień 1 października 2016 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 1 października 2016 roku. 6. Wspólnicy Spółki oświadczają, że: - Wykaz aktywów i pasywów Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: ,49 zł; - Wykaz aktywów i pasywów Spółki wykazuje sumę aktywów netto w kwocie: ,32 zł. Wspólnicy spółki APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN spółka jawna: Renata Zatorska-Łukaszyk wspólnik Anna Maria Baran wspólnik W załączeniu: wykaz aktywów i pasywów na dzień 1 października 2016 r..

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd GRUPA NETSPRINT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Zgodnie z art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd GRUPA NETSPRINT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgodnie z art. 500 2 1 w zw. z art. 516 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd GRUPA NETSPRINT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

.1 Typ, firma i siedziba łączących się spółek

.1 Typ, firma i siedziba łączących się spółek Zgodnie z art. 500 2 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd API Market Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołominie ogłasza plan połączenia o następującej treści: I. WPROWADZENIE II. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd NETSPRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o

Zgodnie z art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd NETSPRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o Zgodnie z art. 500 2 1 w zw. z art. 516 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd NETSPRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o następującej treści: I. WPROWADZENIE Niniejszy plan

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek Łomianki, dnia 30 października 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek 1. MDG Invest - Łąkowa sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia Agencja K2 Sp. z o.o. i K2.Pl Sp. z o.o.

Plan Połączenia Agencja K2 Sp. z o.o. i K2.Pl Sp. z o.o. Plan Połączenia Agencja K2 Sp. z o.o. i K2.Pl Sp. z o.o. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU W połączeniu uczestniczą: 1. Agencja K2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLA POŁĄCZE IA. Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ

PLA POŁĄCZE IA. Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PLA POŁĄCZE IA Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ Spółki DOM SE IORA WIELUŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółek Forum Kultury i Agencji Rozwoju Gdyni

Plan połączenia Spółek Forum Kultury i Agencji Rozwoju Gdyni Plan połączenia Spółek Forum Kultury i Agencji Rozwoju Gdyni PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FORUM KULTURY Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni jako Spółka Przejmująca oraz AGENCJA ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. z dnia 30 kwietnia 2018 r.

PLAN POŁĄCZENIA. z dnia 30 kwietnia 2018 r. PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 kwietnia 2018 r. Spółek WIKANA PROJECT Sp. z o.o. z/s w Lublinie ( Spółka Przejmująca ), z WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka komandytowa z/s

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH)

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu 30 lipca 2019 r. pomiędzy: 1. AVISTA INVEST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i BELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 MARZEC 2017 PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji. ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. przyjęty w dniu 12 września 2018 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji. ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. przyjęty w dniu 12 września 2018 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. przyjęty w dniu 12 września 2018 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA Spis treści 1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA... 1 2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU... 2 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej. z dnia roku,

Projekt Uchwały nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej. z dnia roku, Załącznik nr 1) Projekt Uchwały nr.. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia roku, w przedmiocie połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca),

W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca), W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca), Klotyldzin 5, 64-830 Margonin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz PLAN POŁĄCZENIA Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z BIOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ NUTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ STOKPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.

Plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. Plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 1 Spis treści I. Opis podmiotów uczestniczących

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 17 MAJA 2018 ROKU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK HIGIENA-SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku (Spółka Przejmująca) oraz DELF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Uzgodniony w Warszawie, w dniu 29 listopada 2018 roku, zwany dalej Planem Połączenia, pomiędzy:

Uzgodniony w Warszawie, w dniu 29 listopada 2018 roku, zwany dalej Planem Połączenia, pomiędzy: Plan połączenia Fat Dog Games S.A. i Fat Dog Games sp. z o.o. P L A N P O Ł Ą C Z E N I A S P Ó Ł E K Uzgodniony w Warszawie, w dniu 29 listopada 2018 roku, zwany dalej Planem Połączenia, pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy: spółką pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo),

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P L A N P O Ł Ą C Z E N I A P R Z E Z P R Z E J Ę C I E GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. 1 Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FINPLAST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ENIRON SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Finplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej FINPLAST

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia. I. Spółki biorące udział w połączeniu

Plan połączenia. I. Spółki biorące udział w połączeniu Plan połączenia Zarządy AC Delivery Center Sp. z o.o. oraz SNAPSHOT POLAND Sp. z o.o na podstawie art. 498, 515 oraz 516 5 i 6 ksh, uzgodniły w dniu 26.10.2018 r. następujący plan połączenia: I. Spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KOFOLA-HOOP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WÓD MINERALNYCH WODA GRODZISKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM oraz PAOLA S.A. Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2013 roku UCHWAŁA NR 1/11/2013 Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. I WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. Niniejszy Plan Połączenia (zwany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 września 2014r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FARMACJA UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz JURA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK (jako spółka przejmująca) oraz (jako spółka przejmowana) 1 I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Plan Połączenia (dalej: Plan Połączenia ) sporządzony został w dniu 31 lipca 2019 roku na

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia BVT S.A.

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia BVT S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BVT S.A., zwołanym na dzień 31 maja 2016 r. STRZEŻENIA 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym.%

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym.% Ad. 2 porządku obrad UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały walnego zgromadzenia ING Securities S.A. w sprawie podziału ING Securities S.A.

Projekt uchwały walnego zgromadzenia ING Securities S.A. w sprawie podziału ING Securities S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 1a do Planu Podziału ING Securities S.A. Projekt uchwały walnego zgromadzenia ING Securities S.A. w sprawie podziału ING Securities S.A. Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. NEUCA MED 2 Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 lipca 2018 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. NEUCA MED 2 Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 lipca 2018 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED Sp. z o.o. oraz NEUCA MED 2 Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 lipca 2018 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. i Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. i Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. 1 2 3 Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. i Uchwała Nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2016 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK UZGODNIONY W DNIU 28 LUTEGO 2017 ROKU POMIĘDZY STAROPOLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) A EKOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 listopada 2018 roku w siedzibie

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 listopada 2018 roku w siedzibie Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 listopada 2018 roku w siedzibie Spółki Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.)

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY BPX S.A. w dniu r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY BPX S.A. w dniu r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY BPX S.A. w dniu 13.07.2015 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:... Nr dowodu/ Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA , posiadająca kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych. Spółki oznacza spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną

PLAN POŁĄCZENIA , posiadająca kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych. Spółki oznacza spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony w dniu 30 września 2019 r., na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, pomiędzy następującymi spółkami uczestniczącymi

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA UZGODNIONY 8 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy SFD SPÓŁKA AKCYJNA. oraz BLACK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy SFD SPÓŁKA AKCYJNA. oraz BLACK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy SFD SPÓŁKA AKCYJNA oraz BLACK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BERSERK LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i BALANCED NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ACCEDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ACCEDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ACCEDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgodniony i sporządzony w dniu 30 lipca 2018 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA MM Cars sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz MM Cars Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r.

PLAN POŁĄCZENIA MM Cars sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz MM Cars Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r. PLAN POŁĄCZENIA MM Cars sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz MM Cars Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r. Działając w celu połączenia spółki pod firmą: MM Cars spółka z

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 27 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 27 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Janikowskich

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie ( Plan Połączenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o.

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2017 r. roku przez Zarządy łączących się

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 3 / 2009 RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. przyjęcie planu połączenia ELZAB SA i MEDESA Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 3 / 2009 RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. przyjęcie planu połączenia ELZAB SA i MEDESA Sp. z o.o. ELZAB RB-W 3 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2009 Data sporządzenia: 2009-01-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat przyjęcie planu połączenia ELZAB SA i MEDESA Sp. z o.o. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT RAIL SP. Z O.O. ORAZ RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT RAIL SP. Z O.O. ORAZ RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT RAIL SP. Z O.O. ORAZ RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O. sporządzony w dniu 31 października 2017 r. przez: OT Rail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są: PLAN POŁĄCZENIA spółek MYGYM S.A. z siedzibą w Kutnie oraz Zodiak Gym sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz Fitness Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 września 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA 27 LIPCA 2016 R. MEDIONA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA 27 LIPCA 2016 R. MEDIONA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA 27 LIPCA 2016 R. MEDIONA SP. Z O.O. oraz MAGELLAN S.A. 0107262-0000003 WR:5173202.1 1 SPIS TREŚCI Paragraf Strona 1. Definicje w Planie Połączenia... 3 2. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ AMERSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁEK AMERSPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ AMERSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁEK AMERSPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ AMERSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁEK AMERSPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMERSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA MED Sp. z o.o. oraz CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2016r. roku przez Zarządy łączących

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr z dnia 30 maja 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA 28.10.2014 R. W związku z zamiarem połączenia spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Spartan Capital S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień r. Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.06.2015 r. Zarząd ELKOP S.A. w CHORZOWIE niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 -

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: Plan połączenia )

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo