Wprowadzenie do ekonomii KONSPEKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do ekonomii KONSPEKT"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do ekonomii KONSPEKT Literatura: 1. M. Rekowski: Mikroekonomia. Poznań Podstawy Ekonomii. Pod red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia. Tom 1, PWN, Warszawa Mikroekonomia. Red. Z. Dach, Kraków 2002 Nie możesz zawsze otrzymać tego, co chcesz! Dlaczego? Ponieważ zasoby są ograniczone -istnieje zjawisko rzadkości ZJAWISKO RZADKOŚCI oznacza: brak nieograniczonej dostępności dóbr że zapotrzebowanie na dobra i usługi jest większe niż możliwości ich wytworzenia. Ilość potrzeby jest większa niż ilość dóbr i usług służących do ich zaspokojenia. POTRZEBA to stan niedoboru lub braku czegoś, z którym wiąże się dążenie do jego zaspokojenia, co jest równoznaczne z wytyczeniem celu działania. Cechy potrzeb: charakter obiektywny: potrzeby są wyrazem zależności człowieka od otoczenia, charakter społeczny: potrzeby znajdują się pod wpływem warunków współżycia ludzi w społeczeństwie, charakter zmienny historycznie: zmiana materialnych i społecznych warunków życia prowadzi do modyfikacji potrzeb, potrzeby są nieograniczone co do swojej liczby, potrzeby są ograniczone co do swojej pojemności: w miarę zaspakajania danej potrzeby zmniejsza się jej intensywność lub nawet przestaje być ona odczuwalna, lecz po pewnym czasie pojawia się nowa potrzeba i to ze znacznie większą siłą, potrzeby mogą być w stosunku do siebie konkurencyjne, substytucyjne i komplementarne. I II III IV V VI KLASYFIKACJE POTRZEB potrzeby pierwotne (biologiczne, instynktowne, wrodzone, podstawowe) potrzeby wtórne (społeczne, wyuczone, psychologiczne, wyższe, kulturowe) potrzeby jednorazowe (rzadko występujące) potrzeby stale występujące (odnawiające się) potrzeby fizyczne potrzeby duchowe potrzeby niższego rzędu potrzeby wyższego rzędu potrzeby teraźniejsze potrzeby przyszłe potrzeby niezbędne potrzeby luksusowe

2 GOSPODAROWANIE to uzyskiwanie najwięcej z tego, co mamy. Ilość potrzeby jest większa niż ilość dóbr i usług służących do ich zaspokojenia, dlatego musimy gospodarować. Konieczność gospodarowania wynika z faktu ograniczoności zasobów, tzn. ZJAWISKO RZADKOŚCI zmusza nas do gospodarowania. Gospodarowanie polega na dokonywaniu wyborów ekonomicznych. Gospodarując podejmujemy decyzje, na co przeznaczyć rzadkie (ograniczone) zasoby i jakie potrzeby zaspokoić. DOBRA I ICH KLASYFIKACJE Dobra to materialne środki (rzeczy) zaspakajania potrzeb ludzkich. W szerokim znaczeniu dzielimy je na: rzeczy (to materialne środki zaspakajania potrzeb ludzkich ) usługi (to niematerialne środki zaspakajania potrzeb ludzkich np. przekazywanie wiedzy i informacji, dostarczanie rozrywek, porady lekarskie i prawne. stany (np. czas wolny, nie skażone środowisko naturalne) DOBRA WOLNE- istnieją w przyrodzie w formie gotowej i w ilościach w zasadzie nieograniczonych np. powietrze, woda, ciepło słoneczne. Korzystanie z dóbr wolnych nie jest uwarunkowane uprzednią działalnością gospodarczą ludzi. DOBRA RZADKIE takie, których jest zbyt mało, aby mogły zaspokoić wszystkie potrzeby. Dobra konsumpcyjne zaspakajają ludzkie potrzeby bezpośrednio w akcie konsumpcji Dobra produkcyjne służą do wytwarzania dóbr konsumpcyjnych Dobro prywatne to takie, które może być konsumowane tylko przez jedną osobę, a używanie tego dobra zmniejsz jego ilość dostępną dla innych osób Dobra publiczne to takie, które mogą być konsumowane równocześnie przez więcej osób, a używanie tych dóbr nie zmniejsza ich ilości dostępnej dla pozostałych osób Możemy wskazać dwie kategorie dób mieszanych, które spełniają tylko jedna z powyższych charakterystyk. Są to: wspólne zasoby i dobra klubowe. Dobra klubowe to takie, w przypadku których istnieje możliwość wyłączenia jakiejś osoby z konsumpcji, jednak jego spożywanie nie zmniejsza ilości dostępnej dla innych osób. Wspólne zasoby to takie dobra, dla których niemożliwe lub trudne jest wyłączenie kogoś z konsumpcji, jednak kolejni użytkownicy obniżają ich ilość lub jakość. Gospodarowanie obejmuje 4 procesy gospodarcze: produkcję, podział, wymianę konsumpcję. PROCESY GOSPODARCZE

3 PRODUKCJA jest procesem, w którym zaangażowane są czynniki wytwórcze i w którym zostają wytworzone dobra oraz usługi służące zaspokojeniu potrzeb ludzkich. PODZIAŁ określa stosunek (ilość), w jakim wytworzone produkty przypadają jednostce. WYMIANA jest to dobrowolne przekazania dobra lub świadczenie usług przez producenta (sprzedającego) na rzecz konsumenta (kupującego) po uzgodnionej cenie. KONSUMPCJA to proces bezpośredniego zaspakajania potrzeb poprzez używanie dóbr i usług. W procesie gospodarowania odpowiadamy na pytania: co produkować, jak produkować, gdzie produkować, kiedy produkować, dla kogo produkować, ile produkować. W procesie gospodarowania podejmujemy decyzje, czyli dokonujemy wyborów. Wybór ekonomiczny ma dwa aspekty: korzyść koszt alternatywny Koszt alternatywny (koszt utraconych szans, koszt utraconych możliwości, koszt utraconych korzyści) - jest to druga, najcenniejsza możliwość, z której rezygnujemy dokonując wyboru CZYNNIKI WYTWÓRCZE Praca (siła robocza) to ludzka energia (umysłowa i fizyczna) oraz wiedza i umiejętności wykorzystywane w procesie gospodarczym. Kapitał (dobra inwestycyjne i kapitał finansowy) obejmuje wszystkie wyniki procesu produkcyjnego, które przeznaczone są do wykorzystania w danym lub innym procesie produkcyjnym. Ziemia obszar powierzchni ziemi i wszystko to, co jest dane przez przyrodę (a nie jest wytworzone przez człowieka), np. minerały, rośliny, woda. TECHNOLOGIA - wiedza o tym, jak zasoby mogą być łączone w procesie produkcyjnym. Technologia wyznacza proporcje łączenia zasobów. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ umiejętność posiadana przez daną osobę zajmującą się działalnością gospodarczą, która polega na odkrywaniu potencjalnie zyskownych możliwości oraz na organizowaniu i kierowaniu przedsięwzięciami, mającymi produktywny charakter. Jest to również zdolność do podejmowania ryzyka.

4 RACJONALNOŚĆ POSTĘPOWANIA Podmiot gospodarczy podejmuje decyzje w sposób racjonalny i dąży do maksymalizacji korzyści. Racjonalność postępowania polega na tym, że podmiot gospodarczy zbiera i analizuje wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Zakłada się, że podmiot posiada wszystkie niezbędne informacje i jest zdolny do ich przetworzenia w procesie podejmowania decyzji. Zasady racjonalnego postępowania 1. zasada największego efektu (największej wydajności) - za pomocą danych nakładów można osiągnąć maksymalny efekt, 2. zasada minimalizacji nakładu środków (najmniejszego kosztu) - przy minimalnym nakładzie środków osiągamy dany efekt Zasad nie da się stosować łącznie!!! PODMIOTY GOSPODARCZE Podmiot gospodarczy: to każdy aktywny uczestnik procesu gospodarowania, który poprzez swoje decyzje wpływa na przebieg procesów gospodarczych. Wyróżniamy następujące podmioty gospodarcze: GOSPODARSTWO DOMOWE GOSPODARSTWO ROLNE PRZEDSIĘBIORSTWO BANK KOMERCYJNY GIEŁDA BANK CENTRALNY PAŃSTWO / INSTYTUCJE PAŃSTWOWE ETYMOLOGIA NAZWY EKONOMIA Słowo pochodzi z języka greckiego: Oikos = dom Nomos = prawo Oikonomikos = ekonomia Pojęcie to zostało użyte przez Ksenofonta w tytule rozprawy traktującej o prawach, jakie powinny być przestrzegane w gospodarstwie domowym. Nazwa ekonomia polityczna - Została użyta po raz pierwszy w 1615r. Termin ekonomia polityczna oznaczał, że chodzi o rozważania dotyczące norm lub zasad postępowania w zarządzaniu gospodarką państwa.

5 Powstanie ekonomii jako nauki Ekonomia jest młodą dziedziną wiedzy ma około 250 lat. Jej twórcą jest szkocki uczony Adam Smith ( ) jego dzieło z 1776 roku pt. Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów jest pierwszym systematycznym dziełem naukowym o gospodarowaniu. Ekonomia jest nauką badającą jak społeczeństwa gospodarujące radzą sobie z rzadkością, czyli brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują problem alokacji zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych potrzeb. D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli Ekonomia jest o tym, jak jednostki i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne, alternatywne zastosowania w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję, obecną lub przyszłą, pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus Ekonomia jest nauką badającą w jaki sposób ludzie (pojedynczo lub w zorganizowanych zespołach) wykorzystują zasoby, będące w ich dyspozycji, w celu zaspakajania różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. M. Rekowski Ekonomia to nauka społeczna zajmująca się badaniem sposobów gospodarowania społeczeństw w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby. Racją bytu ekonomii jako nauki jest ograniczoność zasobów. Mikroekonomia to dział ekonomii zajmujący się badaniem i opisem zjawisk gospodarczych związanych z indywidualnymi decyzjami producentów i konsumentów oraz wzajemnych zależności między nimi. Główną obszarami zainteresowania mikroekonomii jest teoria rynku, analizująca zależności pomiędzy popytem i podażą i problem równowagi na poszczególnych rynkach: dóbr materialnych, usług oraz czynników produkcji. W tym kontekście mikroekonomia zajmuje się także problematyką optymalizacji wyborów: producentów (dotyczących rozmiarów i struktury produkcji oraz metod wytwarzania) konsumentów (w odniesieniu do rozmiarów i struktury konsumpcji). Analiza mikroekonomiczna ma charakter cząstkowy, dotyczy szczegółowych, konkretnych aspektów życia gospodarczego, pomijając ich związki z resztą gospodarki. Makroekonomia to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Bada wzajemne zależności pomiędzy agregatowymi wielkościami ekonomicznymi i czynniki wpływające na ich kształtowanie się. Główne płaszczyzny zainteresowań makroekonomii to: problematyka wzrostu gospodarczego i równowagi w ujęciu makroekonomicznym (metody mierzenia efektów działalności gospodarczej w skali kraju, czynniki wpływające na poziom i wzrost tych efektów, równowaga pomiędzy globalną podażą i globalnym popytem w procesie wzrostu i czynniki kształtujące ją, cykliczność wzrostu gospodarczego); problematyka inflacji (istota, sposób pomiaru, przyczyny, skutki, sposoby przeciwdziałania); problematyka zatrudnienia i bezrobocia (przyczyny, skutki, metody przeciwdziałania); makroekonomiczna polityka państwa (kierunki i instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę w celu złagodzenia niekorzystnych efektów działania mechanizmu rynkowego i przyspieszenia rozwoju gospodarki); Szybki rozwój makroekonomii datuje się od lat 30. XX w., a jedną z jego przesłanek stał się przebieg i skutki wielkiego kryzysu gospodarczego lat Niezaprzeczalne znaczenie dla tego rozwoju miały poglądy ekonomiczne J.M. Keynesa.

6 EKONOMIA POZYTYWNA kierunek badań naukowych w ekonomii, który odpowiada na pytania, JAK JEST koncentruje się na wypracowaniu najbardziej uniwersalnych narzędzi i metod analizy ekonomicznej w celu możliwie BEZSTRONNEGO uogólnienia procesów gospodarczych i mechanizmów ekonomicznych zajmuje się rzeczywistością gospodarczą TAKĄ, JAKĄ ONA JEST, a nie jaką być powinna, EKONOMIA NORMATYWNA tworzy system poglądów wartościujących kierunek badań naukowych w ekonomii, w którym formułuje się WNIOSKI lub zalecenia oraz OCENY WARTOŚCIUJĄCE, dając odpowiedzi na pytania, JAK BYĆ POWINNO, co jest korzystne, a co nie, WYBRANE pojęcia z mikroekonomii (materiał z całego semestru): 1. Przedmiot ekonomii. 2. Ograniczoność zasobów. 3. Dobra wolne, dobra rzadkie i dobra gospodarcze. 4. Gospodarowanie, zjawisko rzadkości. 5. Prawa ekonomiczne i ich cechy. 6. Prawa ekonomii. 7. Procesy gospodarcze. 8. Korzyść i koszt alternatywny. 9. Granica możliwości produkcyjnych. 10. Ekonomia a inne nauki. 11. Potrzeby- definicja, cechy i rodzaje. 12. Ekonomia pozytywna i normatywna. 13. Makro- i mikroekonomia. 14. Racjonalność postępowania. 15. Dwie zasady racjonalnego postępowania. 16. Metoda ekonomii- abstrahowanie i 3 sposoby 48. Interpretacja współczynnika elastyczności. 49. Przychód całkowity przedsiębiorstwa a elastyczność cenowa popytu. 50. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy. 51. Założenia systemu preferencji konsumenta. 52. Użyteczność całkowita i marginalna. 53. I prawo Gossena. 54. II prawo Gossena. 55. Prawo malejącej użyteczność marginalnej. 56. Wyznaczanie marginalnej stopy substytucji na krzywej obojętności. 57. Krzywa obojętności i jej cechy. 58. Mapa obojętności. 59. Marginalna stopa substytucji. 60. Linia budżetowa. 61. Zmiany ceny a zmiany położenia linii budżetowej. wnioskowania. 62. Zmiany dochodu a zmiany położenia linii 17. Rola abstrakcji. 18. Kategorie ekonomiczne. 19. Podmioty gospodarcze i ich charakterystyka. budżetowej. 63. Równowaga konsumenta. 64. Renta konsumenta. 20. Czynniki wytwórcze i dochody z czynników 65. Dobra normalne i dobra podrzędne. wytwórczych. 21. Cechy gospodarki rynkowej. 22. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej. 23. Główne nurty w teorii ekonomii. 24. Rynek- definicje i klasyfikacje. 25. Popyt- definicja. 26. Prawo popytu. 27. Determinanty popytu. 28. Krzywa popytu. 29. Zmiany popytu. 30. Zmiany wielkości popytu. 31. Efekt owczego pędu. 32. Efekt Veblena. 33. Efekt snobizmu. 34. Paradoks Giffena. 35. Podaż- definicja. 36. Prawo podaży. 37. Determinanty podaży. 66. Krzywa dochód konsumpcja (definicja i postać graficzna). 67. Krzywa cena konsumpcja (definicja i postać graficzna). 68. Krzywe Engla dla dóbr luksusowych i dóbr niższego rzędu. 69. Substytuty brutto i substytuty netto. 70. Dobra komplementarne netto. 71. Efekt substytucyjny zmiany ceny. 72. Efekt dochodowy zmiany ceny. 73. Przedsiębiorstwo- definicja. 74. Zakład a firma. 75. Cele przedsiębiorstwa. 76. Zysk brutto i netto przedsiębiorstwa oraz zysk do podziału. 77. Krótki i długi okres w ekonomii. 78. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. 79. Korporacje międzynarodowe. 38. Krzywa podaży 80. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 39. Zmiany podaży. 40. Zmiany wielkości podaży. 41. Równowaga rynkowa. 42. Cena równowagi. 43. Zmiany stanu równowagi. (finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne). 81. Izokwanta produkcji definicja, postać graficzna 82. Izokoszta definicja, postać graficzna 83. Marginalna stopa technicznej substytucji. 84. Równowaga producenta. 44. Elastyczność cenowa popytu. 85. Postęp techniczny: neutralny, pracooszczędny, 45. Elastyczność dochodowa popytu 46. Elastyczność mieszana popytu 47. Elastyczność cenowa podaży. kapitałooszczędny. 86. Koszty produkcji- rodzaje, zależności pomiędzy kosztami, krzywe kosztów.

7 87. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. 88. Stałe i zmienne czynniki produkcji. 89. Prawo malejących przychodów. 90. Modele rynku (konkurencja doskonała, pełny monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol). 91. Maksymalizacja zysku przez przedsiębiorstwo działające na rynku doskonałej konkurencji. 92. Maksymalizacja zysku przez przedsiębiorstwo działające na rynku pełnego monopolu. 93. Formy porozumień monopolistycznych. 94. Ustawodawstwo antymonopolowe. BLOKI TEMATYCZNE I TEZY I Wprowadzenie do gospodarowania. Ekonomia jako nauka 1. Potrzeby ludzkie: definicja potrzeb, cechy potrzeb i klasyfikacje potrzeb. 2. Zjawisko rzadkości, gospodarowanie, koszt alternatywny i korzyść. 3. Ekonomia jako nauka przedmiot i metodologia. 4. Mikroekonomia i makroekonomia. 5. Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna. 6. Podmioty gospodarcze definicja i charakterystyka podmiotów. 7. Czynniki wytwórcze (klasyczne i nowoczesne), dochody z czynników wytwórczych. 8. Ekonomia a inne nauki społeczne. 9. Systemy gospodarcze: a) pojęcie sytemu i jego podsystemy, b) sfera realna i sfera regulacji, c) typologia systemów gospodarczych. II Gospodarka rynkowa podstawowe determinanty 1. Genez i rozwój gospodarki rynkowej a) gospodarka naturalna, b) gospodarka towarowa, --- towar i jego cechy, --- pieniądz ewolucja pieniądza, systemy pieniężne, funkcje pieniądza, SDR, euro. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej i gospodarki centralnie planowanej. 3. Rynek pojęcie rynku, funkcje rynku i klasyfikacje. 4. Popyt: a. definicja b. cena a popyt c. krzywa popytu d. prawo popytu e. determinanty pozacenowe popytu f. ruch po krzywej popytu i przesuniecie krzywej popytu g. osobliwości/paradoksy popytu. 5. Podaż: a. definicja, b. cena a podaż c. krzywa podaży d. prawo podaży e. determinanty pozacenowe podaży f. ruch po krzywej podaży i przesuniecie krzywej podaży 6. Stan równowagi rynkowej i cena równowagi 7. Nadwyżka rynkowa i niedobór rynkowy / rynek konsumenta i rynek producenta 8. Zmiany stanu równowagi rynkowej charakterystyka i prezentacja graficzna: a. wzrost popytu, ceteris paribus b. spadek popytu, ceteris paribus c. wzrost podaży, ceteris paribus d. spadek podaży, ceteris paribus e. wzrost popytu, wzrost podaży, ceteris paribus f. spadek popytu, spodek podaży, ceteris paribus g. wzrost popytu, spadek podaży, ceteris paribus h. spadek popytu, wzrost podaży, ceteris paribus 9. Elastyczność popytu i podaży. a) elastyczność punktowa i łukowa, b) mierzenie elastyczności, 7

8 c) determinanty elastyczności cenowej popytu, d) determinanty elastyczności cenowej podaży, e) elastyczność cenowa popytu a przychody ze sprzedaży. III Podstawy teorii wyboru konsumenta 1. Gospodarstwo domowe- funkcje. 2. Pojęcie użyteczności i jej rodzaje. 3. Założenia systemu preferencji konsumenta. 4. Krzywe obojętności i mapa obojętności. Nietypowe krzywe obojętności. 5. Marginalna stopa substytucji. 6. Ograniczenie budżetowe konsumenta. 7. Stan równowagi konsumenta. 8. Zmiany cen dóbr i zmiany dochodu konsumenta a linia budżetowa. 9. Dobra normalne i podrzędne. 10. Krzywa dochód-konsumpcja. 11. Krzywe Engla. 12. Krzywa cena-konsumpcja. 13. Efekt substytucyjny i dochodowy. IV Podstawy teorii wyboru producenta. Przedsiębiorstwo. 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy. 2. Cele przedsiębiorstwa. 3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. 4. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 5. Efektywność techniczna i ekonomiczna. 6. Funkcja produkcji w krótkim okresie. 7. Efekty skali produkcji. 8. Stałe i zmienne czynniki produkcji. 9. Substytucja czynników produkcji (MSTS)- izokwanta, izokoszta. 10. Optimum produkcji. 11. Ścieżka ekspansji produkcji. 12. Krótki i długi okres w analizie procesu produkcji. 13. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny definicje, prezentacja geometryczna, zależności. 14. Prawo nieproporcjonalnych przychodów czynnika zmiennego. 15. Koszty produkcji: a) rodzaje kosztów b) koszty w krótkim okresie czasu c) koszty w długim okresie czasu 16. Charakterystyka kosztów, wzory, wykresy, zależności między kosztami /krótki okres/: koszt stały, koszt zmienny, koszty całkowite, koszt przeciętny stały, koszt przeciętny zmienny, koszt przeciętny całkowity, koszt marginalny 17. Postęp techniczny: neutralny, pracooszczędny, kapitałooszczędny. V Modele rynku 1. Charakterystyka podstawowych modeli rynku, a) konkurencja doskonała, b) konkurencja monopolistyczna, c) oligopol, d) pełny monopol, 2. Maksymalizacja zysku przez przedsiębiorstwo działające na rynku doskonałej konkurencji charakterystyka i prezentacja graficzna: a) Równowaga w krótkim okresie b) Strata krótkookresowa c) Zamknięcie przedsiębiorstwa d) Równowaga w długim okresie 3. Maksymalizacja zysku przez przedsiębiorstwo działające na rynku pełnego monopolu zysk i strata w krótkim okresie, równowaga długookresowa 4. Rodzaje oligopolu. 5. Charakterystyka modelu z załamaną krzywą popytu 6. Formy porozumień monopolistycznych 7. Dyskryminacja w warunkach monopolu 8. Ustawodawstwo antymonopolowe 8

9 VI Rynki czynników wytwórczych 1. Rynek pracy: a) cechy rynku pracy, b) istota i rodzaje pracy, c) monopson, d) systemy płacowe. 2. Rynek ziemi: a) ziemia jako czynnik wytwórczy, b) cena ziemi, 3. Rynek kapitału: a) struktura i podmioty rynku kapitałowego, b) giełda, jej rodzaje i funkcje 9

Ilość potrzeby jest większa niż ilość dóbr i usług służących do ich zaspokojenia. Po co ludzie studiują ekonomię?

Ilość potrzeby jest większa niż ilość dóbr i usług służących do ich zaspokojenia. Po co ludzie studiują ekonomię? Wprowadzenie do gospodarowania 1. Zjawisko rzadkości 2. Potrzeby i ich charakterystyka 3. Gospodarowanie 4. Dobra wolne i dobra gospodarcze 5. Procesy gospodarcze 6. Wybór ekonomiczny 7. Korzyść i koszt

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Mikroekonomia. niestacjonarne. I stopnia. dr Olga Ławińska. ogólnoakademicki. podstawowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek angielski język biznesu Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia E Kierunek Logistyka studia inżynierskie Forma studiów niestacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek Logistyka Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr I Jednostka

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Opracowały: Dr Katarzyna Nagel, Dr Bożena Sroka

Mikroekonomia. Opracowały: Dr Katarzyna Nagel, Dr Bożena Sroka Mikroekonomia Opracowały: Dr Katarzyna Nagel, Dr Bożena Sroka I. Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna

11. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA Istota podstawowych problemów praktyki mikroekonomicznej Polityka mikroekonomiczna Spis treści WSTĘP 10. TEORIA MIKROEKONOMII 10.1. Pojęcie i istota mikroekonomii 10.2. Płaszczyzny identyfikacji mikroekonomii 10.2.1. Podstawowe obszary zainteresowań mikroekonomii 10.2.1.1. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia

Sylabus przedmiotu Mikroekonomia Sylabus przedmiotu Mikroekonomia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program (Kierunek studiów, poziom i profil, forma studiów): Rok akademicki: 2018/2019 Wydział Nauki o Zdrowiu Zdrowie Publiczne, studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii wykład I-II Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii -teoria EKONOMIA nazwą ta posługiwał się Arystoteles (gr. oikos 'dom',

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I i II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. nauk. Stefan Marciniak ; zespół aut.: Lidia Białoń [et al.]. Wyd. 5 zm. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp (S. Marciniak) 11 Część I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-007I Mikroekonomia Microeconomics

Z-LOG-007I Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOG-007I Mikroekonomia Microeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018 EkonomiaProgramDr2017 dr hab. Jerzy Cz. Ossowski Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska EKONOMIA Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Alina Grynia, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Alina Grynia, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / 1 i Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Microeconomics

Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Mikroekonomia Microeconomics A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016 MIKROEKONOMIA semestr zimowy 2015/2016 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych Kontakt E: maciej@szczepankiewicz.net Dyżury: Wtorek 12-13.30 nieparzyste 10.15-11.45 parzyste Środa 13.15-14.45

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Mikroekonomia 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Mikroekonomii przedmiot 3.Kod przedmiotu E/I/A.1 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia Studia

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Użyteczność całkowita

Użyteczność całkowita Teoria konsumenta 1.Użyteczność całkowita i krańcowa 2.Preferencje konsumenta, krzywa obojętności i mapa obojętności 3.Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta 4.Zmiany dochodów i zmiany cen dóbr oraz

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics

Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN1-006 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I, II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microconomics. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microconomics. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Wstęp ekonomiczne myślenie Wstęp - ekonomiczne myślenie wybrane myśli przewodnie Minimalizacja nakładów Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-007 Mikroekonomia Microeconomics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-007 Mikroekonomia Microeconomics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-007 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Kategorie i prawa ekonomii

Kategorie i prawa ekonomii Kategorie i prawa ekonomii dr Tomasz Brzęczek . Ekonomia. Ekonomia jest nauką o alokacji zasobów wprocesie wytwarzania produktów i usług oraz podziale dóbr między członków społeczeństwa. Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / 1 i Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY EKONOMII. Kod przedmiotu: Pe 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) r.

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) r. OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 1.10.2018 r. I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu Makro- i mikroekonomia 2. Kod modułu zajęć/przedmiotu (10--a1-s; 10--a1-ns) 3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego

Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowotechnicznego Prowadzący zajęcia: dr inż. Edyta Ropuszyńska Surma Politechnika Wrocławska Wydział

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka

Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka Mikroekonomia Opracowały: dr K. Nagel, dr B.Sroka I. Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej wykorzystywanymi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć

WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć abstrakcja rodzaj postępowania badawczego w ekonomii, które polega na upraszczaniu rzeczywistości gospodarczej przez eliminowanie mało

Bardziej szczegółowo

Janina Godłów-Legiędź

Janina Godłów-Legiędź Janina Godłów-Legiędź I. Mikroekonomia 1. Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. Typy systemów ekonomicznych. 2. Rynki produktów. Popyt. Podaż. Cena. 3. Przedsiębiorstwo. 4. Teoria podziału. Rynki czynników

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: MIKROEKONOMIA 2. Kod przedmiotu: 05.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Mikroekonomia Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kod: Cea Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

Informacja i decyzje w ekonomii

Informacja i decyzje w ekonomii Informacja i decyzje w ekonomii Prof. Tomasz Bernat tomasz.bernat@usz.edu.pl Krótko o programie Informacja i decyzje w ekonomii miejsce i zastosowanie w teorii Ryzyko, niepewność i informacja w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 2019-02-08 14:03:46.915568, FIR-1-18-19 DUALNE Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Mikroekonomia Kod FIRsd-1-1,3 Status Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania czwartego Od Autorów Część I. Wprowadzenie do ekonomii... 19

Spis treści. Przedmowa do wydania czwartego Od Autorów Część I. Wprowadzenie do ekonomii... 19 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego......................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 Część I. Wprowadzenie do ekonomii.......................................

Bardziej szczegółowo

Dr Julia Gorzelany - Plesińska

Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo. Teoria kosztów. Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca zasoby produkcyjne, która została utworzona w celu osiągania zysków ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. I stopień. ogólnoakademicki. niestacjonarne. Katedra Strategii Gospodarczych dr Lubow Andruszko HES. obowiązkowy polski. pierwszy.

TRANSPORT. I stopień. ogólnoakademicki. niestacjonarne. Katedra Strategii Gospodarczych dr Lubow Andruszko HES. obowiązkowy polski. pierwszy. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Economics Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Dr hab. Prof. UW Marek Bednarski

MIKROEKONOMIA. Dr hab. Prof. UW Marek Bednarski MIKROEKONOMIA Dr hab. Prof. UW Marek Bednarski EKONOMIA to nauka zajmująca się badanie zachowań podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystywania ograniczonych zasobów, które mogą być w rozmaity sposób

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego 211-2-21 UŻTCZNOŚĆ CŁKOWIT I MRGINLN Krzywa obojętności konsumenta Mapa krzywych obojętności konsumenta UC UM Krzywa użyteczności całkowitej Krzywa użyteczności marginalnej C I 1 I 2 I 3 obro X obro X

Bardziej szczegółowo

Z-ID-108 Podstawy ekonomii Fundamentals of Economy

Z-ID-108 Podstawy ekonomii Fundamentals of Economy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-108 Podstawy ekonomii Fundamentals of Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Kod modułu Język kształcenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Kod modułu Język kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Program i literatura

Ekonomia. Program i literatura Ekonomia Program i literatura I. Mikroekonomia 1. 2. 3. 4. Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. Typy systemów ekonomicznych. Rynki produktów. Popyt. Podaż. Cena. Przedsiębiorstwo. Teoria podziału. Rynki

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod redakcją Romana Milewskiego Podstawy ekonomii

Księgarnia PWN: Pod redakcją Romana Milewskiego Podstawy ekonomii Księgarnia PWN: Pod redakcją Romana Milewskiego Podstawy ekonomii Od autorów 13 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII 15 Rozdział pierwszy. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 17 1. Czym się zajmuje ekonomia?

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo