ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 Mogilno, dn. 18 listopad 2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz członków ich rodzin znak sprawy 6/U/spzoz/2013 Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, niniejszym informuję uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz członków ich rodzin, iż do Zamawiającego zgodnie art. 38 ust. 1 Ustawy wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ. 1. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający uzna definicję zawału serca funkcjonującą u Wykonawcy w zakresie ryzyk: zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca udarem mózgu, pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu lub udaru mózgu oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu o następującym brzmieniu: zawał serca martwica mięśnia sercowego w sytuacji klinicznej odpowiadającej niedokrwieniu mięśnia sercowego. Zawał serca można rozpoznać w każdej z poniższych sytuacji: a) wykrycie wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych (zwłaszcza troponiny), z co najmniej 1 wartością przekraczającą 99. centyl zakresu referencyjnego, z co najmniej 1 wymienionym niżej dowodem niedokrwienia mięśnia sercowego: objawy podmiotowe niedokrwienia mięśnia sercowego zmiany EKG wskazujące na świeże niedokrwienie nowe zmiany ST T lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa (left kundle branch block LBBB) powstanie patologicznych załamków Q w EKG dowody w badaniach obrazowych na nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia ruchu ściany serca; b) nagły, nieoczekiwany zgon sercowy, z zatrzymaniem czynności serca, często z objawami podmiotowymi sugerującymi niedokrwienie mięśnia sercowego, czemu towarzyszy przypuszczalnie nowe uniesienie ST lub świeży LBBB, bądź udokumentowany koronarograficznie lub badaniem sekcyjnym świeży zakrzep, ale zgon wystąpił przed możliwością pobrania próbek krwi lub w czasie poprzedzającym pojawienie się sercowych biomarkerów we krwi; c) w przypadku przezskórnych interwencji wieńcowych (percutaneous coronary intervention PCI) u chorych z prawidłowymi wyjściowymi stężeniami troponin wzrost stężeń biomarkerów sercowych powyżej 99. Centyla zakresu referencyjnego wskazuje na okołozabiegową martwicę mięśnia sercowego. Umownie się przyjmuje, że zwiększenie stężeń biomarkerów przekraczające 3 krotnie 99.

2 centyl zakresu referencyjnego defi niuje zawał serca związany z PCI. Wyróżnia się tu podtyp związany z udokumentowaną zakrzepicą w stencie; d) w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (coronary artery bypass grafting CABG) u chorych z prawidłowymi wyjściowymi stężeniami troponin wzrost stężeń biomarkerów sercowych powyżej 99. Centyla zakresu referencyjnego wskazuje na okołozabiegową martwicę mięśnia sercowego. Umownie się przyjmuje, że zwiększenie stężeń biomarkerów przekraczające 5 krotnie 99. centyl zakresu referencyjnego, w połączeniuz nowymi patologicznymi załamkami Q lub świeżym LBBB, bądź z udokumentowanym angiograficznie zamknięciem nowego pomostu lub własnej tętnicy wieńcowej, lub z dowodami na nową utratę żywotnego mięśnia sercowego w badaniu obrazowym definiuje zawał serca związany z CABG; e) stwierdzenie świeżego zawału serca w badaniu sekcyjnym. 2. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający uzna definicję udaru mózgu funkcjonującą u Wykonawcy w zakresie ryzyk: zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca udarem mózgu, pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu lub udaru mózgu oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu o następującym brzmieniu: udar mózgu incydent naczyniowo-mózgowy wywołujący trwałe następstwa i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny i obejmujący: a) zawał tkanki mózgowej; b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy; c) zator materiałem pozaczaszkowym; diagnoza musi zostać potwierdzona w badaniach obrazowych mózgu (CT tomografia komputerowa lub MRI rezonans magnetyczny), które wykażą obecność świeżych zmian bądź w wyniku sekcji zwłok. Definicja nie obejmuje: a) TIA - przemijających ataków niedokrwiennych mózgu; trwających krócej nić 24 godziny; b) uszkodzeń mózgu w wyniku urazu; c) zespołów neurologicznych spowodowanych migreną; d) udarów ogniskowych bez neurologicznych objawów ubytkowych.

3 3. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający uzna definicję nieszczęśliwego wypadku funkcjonującą u Wykonawcy o następującym brzmieniu: nieszczęśliwy wypadek zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, występujące w sposób nagły, niezależnie od woli ubezpieczonego, prowadzące do śmierci, lub uszkodzenia ciała albo naruszenia funkcji życiowych ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się: zawału serca, udaru mózgu oraz innych chorób występujących nagle; 4. Pytanie Wykonawcy Prosimy o zamieszczenie struktury zatrudnienia SP ZOZ w Mogilnie w wersji edytowalnej (Excel, Word). Odpowiedź Zamawiającego: Załącznik nr 2 do SIWZ Lista pracowników zostanie udostępniony obok dokumentacji przetargowej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie 5. Pytanie Wykonawcy Czy za małżonka ubezpieczonego rozumie się również partnera? Czy w takim wypadku Zamawiający dopuszcza poniższą definicję partnera: partner życiowy- osoba płci odmiennej niebędąca w formalnym związku małżeńskim z pracownikiem, a pozostająca z nim we wspólnym pożyciu, oraz prowadząca wspólne gospodarstwo domowe. Żadna z tych osób nie może pozostawać w formalnym związku małżeńskim, ani nie mogą być one ze sobą spokrewnione. Jednocześnie jako partner/partnerka zgłoszony/a do ubezpieczenia przez pracownika, może być objęta ochroną ubezpieczeniową wyłącznie jedna osoba. Partnera życiowego można wskazać tylko raz w całym okresie ubezpieczenia. Pracownik wskaże w swojej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia partnera życiowego. Partner Życiowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie wszystkich świadczeń w wybranej przez opcji, na takich samych warunkach jak współmałżonek. Odpowiedź Zamawiającego: Ubezpieczenie partnerów nie jest wymagane w SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zaoferowanie możliwości przystąpienia do ubezpieczenia partnerów życiowych przez Ubezpieczyciela na zaproponowanej definicji jest rozszerzeniem oferty w stosunku do wymaganego katalogu osób uprawnionych do przystąpienia do ubezpieczenia. Proponowane

4 rozszerzenie katalogu osób mających prawo do skorzystania z ubezpieczenia nie wpłynie na wybór najkorzystniejszej oferty. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty zostały przedstawione w SIWZ w pkt Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający uzna definicję rekonwalescencji poszpitalnej funkcjonującą u Wykonawcy o następującym brzmieniu: rekonwalescencja poszpitalna trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni, pobyt Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim pod warunkiem, że pobyt nastąpił bezpośrednio, po co najmniej 14 dniowym pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz zwolnienie lekarskie zostało wydane przez ten szpital. 7. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający uzna definicję całkowitej i trwałej niezdolności do pracy funkcjonującą u Wykonawcy o następującym brzmieniu: całkowita i trwała niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem niezdolność Ubezpieczonego do pracy w dowolnym zawodzie lub do prowadzenia działalności gospodarczej trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z tytułu której Ubezpieczony mógłby otrzymywać wynagrodzenie lub która przynosiłaby dochód. Odpowiedź Zamawiającego: Zaproponowana przez Wykonawcę definicja może być stosowana przy realizacji umowy ubezpieczenia będącej wynikiem niniejszego postępowania przetargowego o ile nie stoi w sprzeczności z żadnym zapisem treści SIWZ, w szczególności z zapisami punktu C Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający zgodzi się na zamienne traktowanie operacji zastawki serca z funkcjonującym u Wykonawcy przeszczepem zastawki serca zdefiniowanym w sposób następujący: przeszczep zastawki serca leczenie operacyjne Ubezpieczonego polegające na chirurgicznej wymianie jednej lub więcej zastawek serca z użyciem biologicznych lub mechanicznych zastawek serca; pod pojęciem wszczepienia zastawki serca określa się wymianę zastawek: aortalnej, mitralnej, płucnej lub trójdzielnej z użyciem biologicznych lub mechanicznych zastawek serca, gdy powodem

5 takiej wymiany jest zwężenie, niedomykalnoś ć zastawki lub kombinacja obu tych czynników lub infekcyjne zapalenie wsierdzia, operacja musi zostać zlecona pnez specjatistę w dziedzinie kardiologii. Definicja nie obejmuje: walwuloplasę ki, walwulotomiioraz komisurotomii; Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie definiuje operacji zastawki serca w SIWZ. Zamawiający przychyla się do zaproponowaną przez Wykonawcę definicji przeszczepu serca, która był aby akceptowana przy realizacji umowy ubezpieczenia będącej wynikiem niniejszego postępowan ia przetargowego. H*go Publicznego

Piekary Śląskie 27.02.2014r.

Piekary Śląskie 27.02.2014r. Piekary Śląskie 27.02.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zabrze, 2013-10-22 nr spr.: 20/2013/SFK/PN

Zabrze, 2013-10-22 nr spr.: 20/2013/SFK/PN Zabrze, 2013-10-22 nr spr.: 20/2013/SFK/PN Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 180/2017/N/Tarnów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 180/2017/N/Tarnów Strona 1 z 5 Wrocław, dn. 09.11.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników. DZP/96/2013

dotyczy: przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników. DZP/96/2013 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel. : 0618691651, 0618691756, 0618691759 tel./fax : 0618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Gdańsk, dnia 27.02.2017 r. Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2017 na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ul. Korczaka 7, Sosnowiec

ul. Korczaka 7, Sosnowiec Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 Szczecin, 03.02.2016 r. Dyrektor Sądu Okręgowego ul. Kaszubska 42 70-952 Szczecin ZP/1/PN/O1/2016 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochrona

Bardziej szczegółowo

P o w i a t L e g n i c k i

P o w i a t L e g n i c k i P o w i a t L e g n i c k i O G Ł OS Z E N I E w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy nr sprawy: OR.272.1.3.2013

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA DO SIWZ NR 129/2017/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA DO SIWZ NR 129/2017/N/Kraków Strona 1 z 7 Wrocław, dn. 02.11.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 19 listopada 2013 r

Łódź, dnia 19 listopada 2013 r Łódź, dnia 19 listopada 2013 r Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego nr WOMPCP-L/DTA/333/7/13, na Usługę grupowego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Łowicz, 13.03.2014r. Do wszystkich zainteresowanych Postępowaniem nr ZOZ.VI.ZP.241-5/2014 O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014.03.12 do

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Spis treści Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Umowa... 4 Przystąpienie do Umowy... 4 Okres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 228/2018/N/Opole Lubelskie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 228/2018/N/Opole Lubelskie Strona 1 z 7 Wrocław, dn. 19.09.2018 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I /18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I /18 Strona 1 z 11 Wrocław, dn. 09.08.2018 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na lipiec 2013 Liczba Pracownicy ogółem 204 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Znak sprawy : 08 / WOMP - ZCLiP / 13

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Znak sprawy : 08 / WOMP - ZCLiP / 13 Szczecin, dnia 07.08.2013 r. Nasz znak: WOMP-ZCLiP/ZP/223/13 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Znak sprawy : 08 / WOMP - ZCLiP / 13 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Grupowe ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Siedlce 10.02.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:ag.272.3.2013, nazwa zadania: Usługa grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 7 Wrocław, dn. 24.07.2018 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Załącznik NR 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia warunku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro Strona Wrocław, dnia 25.09.208 r. ZAPYTANIE OFERTOWE postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. UWAGA: Poniższe definicje mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

DEFINICJE. UWAGA: Poniższe definicje mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. DEFINICJE UWAGA: Poniższe definicje mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Deklaracja przystąpienia / początek odpowiedzialności Wykonawcy względem Ubezpieczonego Pisemne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Stan na miesiąc listopad 2012 Liczba Pracownicy ogółem 877 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Liczba Pracownicy ogółem 210 Załącznik nr 1 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 13.11.2014 r. Znak sprawy: ZP/73/96/2014/PN/73

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 11/2018/N/Sandomierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 11/2018/N/Sandomierz Strona 1 z 5 Wrocław, dn. 28.03.2018 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz członków rodzin pracowników

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, r. Strona 1 z 5 Wrocław, 30.07.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 158/2018/N/Opole Lubelskie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 158/2018/N/Opole Lubelskie Strona 1 z 9 Wrocław, dn. 30.07.2018 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU SPOWODOWANEGO ZAWAŁEM SERCA LUB KRWOTOKIEM ŚRÓDMÓZGOWYM

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13 Strona 1 z 13 Wrocław, 08.08.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Organizacji Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel. (22) 59-79-866, fax: (22) 59-79-863 e-mail: luiza.buze@mazovia.pl OR-KP-II.ZP.U.272.27.2016.LB

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Definicje... 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 3 Umowa... 3 Przystąpienie do Umowy... 3 Okres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Od maja 2016 roku funkcjonuje Ubezpieczenie na Życie wraz z Utratą Dochodu - Specjalna oferta dedykowana dla lekarzy wynegocjowana przez Brokera Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Suma Ubezpieczenia 1 Śmierć Ubezpieczonego zł 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Suma Ubezpieczenia 1 Śmierć Ubezpieczonego zł 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Zamość,

Bardziej szczegółowo

na zapytania w sprawie SIWZ

na zapytania w sprawie SIWZ Łódź, 09.05.2017r. Do wszystkich zainteresowanych Postępowaniem nr 1/SW-UG/2017 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.04.2017 r i 05.05.2017 roku do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ nr P2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje wstępne 1) Lista osób zatrudnionych w MPGK sp. z o.o. wraz z wykazem osób ubezpieczonych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ struktura

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Od lutego 2017 roku funkcjonuje dostępne dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Ubezpieczenie Utraty Dochodu wraz z ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-02/2013

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-02/2013 Załącznik 1 do SIWZ Niniejszy Załącznik winien zostać podpisany na każdej stronie przez Wykonawcę oraz załączony jako integralna część oferty Wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres obligatoryjny:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Grupowe ubezpieczenie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Grupowe ubezpieczenie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Grupowe ubezpieczenie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie I. Informacje ogólne: 1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń. UA. 271.1.14.2011 Orli Staw, dnia 28 listopada 2011 roku Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 26/2018/N/Wrocław

ZMIANY DO SIWZ NR 26/2018/N/Wrocław Strona 1 z 5 Wrocław, dn. 15.03.2018 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

WP Konin, dnia r.

WP Konin, dnia r. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2429920, zamówienia@konin.um.gov.pl, www.konin.pl WP.271.9.2016 Konin, dnia 15.07.2016 r. W Y J A Ś N I E N I A I Z M I A

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 04.10.2019 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 268/2018/N/Ciechanów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 268/2018/N/Ciechanów Strona 1 z 7 Wrocław, dn. 29.01.2019 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

DTA ). WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

DTA ). WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ e-mail: @wompcpl.eu DTA.333.2.2017 Łódź, dnia 7 listopada 2017 roku Do Wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Stan na maj 2016 Liczba Pracownicy zatrudnieni ogółem 247 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Pracownicy posiadający ochronę

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego

GRUPA I Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (wypełniony przez każdego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 marca 2019 r. DZ /19. Dotyczy:

Kraków, dnia 5 marca 2019 r. DZ /19. Dotyczy: DZ 2710-2/19 Kraków, dnia 5 marca 2019 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Oznaczenie sprawy: PN- 48/6 (oznaczenie Wykonawcy) Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 2012-05-25 Do Wszystkich wykonawców ZP/17/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o. przetargowego: Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 35/2019/N/Wrocław

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 35/2019/N/Wrocław Strona 1 z 5 Wrocław, dn. 29.03.2019 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Stan na czerwiec 2016 Liczba Pracownicy ogółem 479 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie I. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała

Bardziej szczegółowo

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego:

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Bogdanka, 28.10.2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 0 czerwca 014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov. Zabrze, 2012-01-19 nr spr.: 55/11/OF Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR BZP-I

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR BZP-I Strona 1 z 7 Wrocław, 15.03.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE A. Uprawnieni: 1. Zakres podmiotowy ubezpieczenia Prawo przystąpienia do ubezpieczenia mają pracownicy Zamawiającego (w tym również doktoranci)

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 38/2019/N/Warszawa

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 38/2019/N/Warszawa Strona 1 z 5 Wrocław, dn. 08.04.2019 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu HSHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu HSHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu HSHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. w Łodzi i członków ich rodzin 1. Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: Zamawiający postanawia, że należy zastosować postanowienia SIWZ - szczególne regulacje ryzyk pkt XV.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający postanawia, że należy zastosować postanowienia SIWZ - szczególne regulacje ryzyk pkt XV. Łódź, 28 maja 2015r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warka, dn. 06 marca 2012 r. Dotyczy postępowania nr 50855-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo