EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY"

Transkrypt

1 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu, nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, nie interesuje się przedmiotem. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia, ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada minimum wiedzy, nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach, jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: jest aktywny na lekcjach sporadycznie, jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa, ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi, udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela, wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie, chętnie pracuje w grupie, jest aktywny na zajęciach, umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje, wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez nauczyciela, umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne, porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi, prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów, poprawnie stosuje pojęcia: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia odpowiedzi korzystając z wiadomości prasowych i telewizyjnych, uzasadnia własne poglądy i stanowiska, dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk, dostrzega związki przyczynowo- skutkowe, potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, interpretuje teksty źródłowe, rozumie, że oprócz praw uczeń ma obowiązki, bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze, zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, umie pokierować grupą rówieśników. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program, rozwija własne zainteresowania, bierze udział z sukcesami w konkursach, olimpiadach, mistrzostwach, jest bardzo aktywny na lekcjach, wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy, jest żywo zainteresowany tym co dzieje się w Polsce i na świecie, angażuje się w akcje humanitarne, ekologiczne, wolontariacie, umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem, potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych.

2 Osiągnięcia edukacyjne według przyjętych zasad oceniania dotyczących tematów i działów, ujętych w planie wynikowym, są zgodne z aktualną podstawą programową DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC Ocena dopuszczająca podaje ogólny schemat zgłaszania wypadku wymienia czynności wchodzące w zakres pierwszej pomocy podaje prawidłowe wartości tętna i oddechu u człowieka dorosłego i dziecka podaje pojęcie pierwszej pomocy i jej cele wskazuje miejsce wykonywania masażu serca rozpoznaje oznaki zatrzymania oddechu i krążenia definiuje pojęcie krwotoku, wstrząsu udziela pierwszej pomocy w przypadku złamania, zwichnięcia, skręcenia wymienia rodzaje urazów kostno - stawowych i ich objawy wymienia drogi wnikania trucizn do organizmu wymienia źródła zagrożeń urazami termicznymi podaje stopień oparzenia udziela pomocy poszkodowanemu przy omdleniu udziela pomocy poszkodowanemu z krwotokiem z nosa Ocena dostateczna (+wymagania na ocenę dopuszczającą) sprawdza oddech, określa go przedstawia ogólne schematy ratunkowe oraz łańcuch ratunkowy

3 wymienia stany bezpośredniego zagrożenia życia wymienia przyczyny omdlenia oraz braku przytomności rozpoznaje objawy śmierci klinicznej i biologicznej układa poszkodowanego, zna miejsce ucisku, jego częstotliwość i głębokość podaje warunki bezpieczeństwa ratownika przy udzielaniu pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym wymienia przyczyny omdlenia oraz braku przytomności wymienia rodzaje krwotoków rozróżnia rodzaj krwotoku na postawie objawów opisuje zastosowanie podręcznych środków do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych określa ogólne zasady udzielania pomocy przy złamaniach wymienia najczęstsze przyczyny zatruć i rodzaje trucizn podaje ogólne sposoby usuwania trucizn i nieswoiste odtrutki wymienia przyczyny i rodzaje urazów termicznych rozpoznaje rodzaj i stopień oparzenia na podstawie objawów udziela pomocy poszkodowanemu z zawałem serca udziela pomocy poszkodowanemu napadem drgawkowym Ocena dobra (+ wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną) udrażnia drogi oddechowe u poszkodowanych w różnych wypadkach dokonuje badania w celu rozpoznania rodzaju urazów i stanu poszkodowanego rozpoznaje zaburzenia funkcji życiowych podaje ogólny schemat postępowania w omdleniu, padaczce i braku przytomności rozpoznaje oznaki zatrzymania oddechu i krążenia wykonuje różne metody sztucznego oddychania

4 udziela pomocy w wypadku porażenia prądem wyjaśnia jakie są objawy porażenia prądem elektrycznym wykonuje opatrunek uciskowy dostosowuje postępowanie oraz rodzaj opatrunku do rodzaju rany i sytuacji rozróżnia rodzaj urazu na podstawie objawów charakteryzuje poszczególne urazy kostno stawowe rozpoznaje typowe zatrucia na podstawie objawów i okoliczności ocenia stan poszkodowanego i stopień zagrożenia w różnych zatruciach opisuje skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki udziela pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym oblicza rozległość oparzenia rozpoznaje oznaki zawału serca, duszności, epilepsji; omdlenia niesie pomoc osobom, które doznają zawału serca, ataku duszności lub epilepsji Ocena bardzo dobra ( + wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą) charakteryzuje poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego oraz ich rolę i znaczenie uzasadnia konieczność udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia wie kiedy i jak ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej z pozycji zastanej wymienia zagrożenia związane z brakiem przytomności i sposób postępowania zapobiegających wystąpieniu postępuje według schematu ratunkowego wykonuje resuscytację przez jedną i dwie osoby na fantomie przedstawia objawy porażenia prądem i piorunem oraz wie jak należy udzielać pomocy

5 wymienia sposoby tamowania krwotoków zewnętrznych wymienia sposoby tamowania krwotoków wewnętrznych wykorzystuje podręczne środki unieruchamiające i różne sposoby postępowania dostosowuje właściwe czynności ratownicze do rodzaju urazu i sytuacji dostosowuje postępowanie do rodzaju zatrucia i drogi wnikania udziela pomocy doraźnej w zatruciach różnymi drogami i w różnych sytuacjach udziela pierwszej pomocy przy oparzeniu dostosowując sposób postępowania do sytuacji postępując według schematu ratunkowego udziela pierwszej pomocy przy odmrożeniu dostosowując sposób postępowania do sytuacji postępując według schematu ratunkowego ustala, co się stało w miejscu wypadku rozpoznaje zagrożenia związane z brakiem udzielenia pomocy osobie z napadem drgawkowym, napadem duszności, zawałem serca, udarem mózgu Ocena celująca ( + wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą) przedstawia ogólne schematy ratunkowe oraz łańcuch ratunkowy ustala i eliminuje realne i potencjalne zagrożenia dla ratownika i poszkodowanego w miejscu wypadku przedstawia najważniejsze zadania ratownicze do czasu przyjazdu pogotowia wymienia zasady obowiązujące w wypadku masowym przedstawia schemat postępowania ratowniczego z niezbędnym wykonaniem zabiegów resuscytacyjnych wyjaśnia jakie warunki muszą być zachowane przy RKO u porażonych prądem, przy podtopieniu / utonięciu i u kobiety ciężarnej dokonuje badania w celu rozpoznania rodzaju urazów i stanu poszkodowanego przedstawia schemat postępowania przy krwotoku tętniczym i żylnym

6 wykonuje niezbędne czynności przeciwwstrząsowe w różnych sytuacjach udziela pomocy przy zwichnięciach i skręceniach połączonych z innymi urazami wykorzystując łańcuch ratowniczy udziela pomocy przy złamaniach połączonych z innymi urazami wykorzystując łańcuch ratowniczy dostosowuje postępowanie do rodzaju zatrucia i drogi wnikania zgodnie ze schematem postępowania ratowniczego rozpoznaje jakimi drogami może nastąpić zatrucie organizmu i potrafi udzielić pierwszej pomocy zatruciach przez układ pokarmowy i skórę wg schematu ratunkowego wyjaśnia skutki ogólne oparzeń i zagrożenia z tym związane proponuje działania przeciwwstrząsowe przy oparzeniach wyjaśnia zagrożenia związane z brakiem udzielenia pomocy osobie z napadem drgawkowym, napadem duszności, zawałem serca, udarem mózgu NACOBEZU (na co będę zwracać uwagę) BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC 1. Uzasadniam znaczenie udzielania pierwszej pomocy 2. Wyjaśniam zasady zachowania się ratujących (świadków zdarzenia) w miejscu wypadku 3. Omawiam zasady zabezpieczenia miejsca wypadku 4. Oceniam zachowanie się świadków zdarzenia (ratujących) na miejscu wypadku 5. Rozpoznaję stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśniam zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku 6. Wymieniam prawne podstawy udzielania pomocy 7. Wzywam odpowiednią pomoc 8. Wyjaśniam zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku 9. Rozpoznaję stopień zagrożenia osoby poszkodowanej 10. Uzasadniam, że prawidłowe wezwanie pomocy może mieć istotne znaczenie dla ratowania życia poszkodowanych 11. Omawiam poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego 12. Postępuję według poznanego schematu ratunkowego 13. Rozpoznaję zaburzenia podstawowych funkcji życiowych organizmu 14. Rozpoznaję podstawowe urazy u poszkodowanego na podstawie badania systemowego

7 15. Wzywam odpowiednią pomoc 16. Omawiam zasady bezpiecznego postępowania ratownika 17. Rozpoznaję stan przytomności i badam oddech 18. Wymieniam zagrożenia dla osoby nieprzytomnej 19. Układam osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej 20. Udzielam pomocy osobie omdlałej 21. Zapobiegam omdleniu 22. Stosuję schemat postępowania ratowniczego 23. Rozpoznaję stopień świadomości u osoby przytomnej 24. Znam przyczyny i objawy nagłych zasłabnięć i zachorowań 25. Wykazuję związek między utratą przytomności a zagrożeniem życia 26. Omawiam zasady aseptycznego i bezpiecznego postępowania ratownika 27. Rozpoznaję czynności życiowe poszkodowanego lub ich brak 28. Wykonuję samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową 29. Wymieniam najczęstsze przyczyny zaburzeń czynności życiowych poszkodowanego 30. Uzasadniam konieczność rozpoznania urazu i podjęcia szybkiej akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia 31. Stosuję podstawowe zasady opatrywania ran 32. Stosuję właściwe opatrunki w zależności od rodzaju urazu i umiejscowienia rany 33. Opatruję rany umiejscowione na poszczególnych częściach ciała 34. Posługuję się chustą trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn 35. Tamuję krwawienia 36. Wyjaśniam zastosowanie poszczególnych materiałów opatrunkowych 37. Uzasadniam konieczność opatrywania ran 38. Wyjaśniam znaczenie pojęć: aseptyka i antyseptyka 39. Wyjaśniam sposoby zapobiegania zakażeniom 40. Charakteryzuję krwotoki i wyjaśniam niebezpieczeństwa z nimi związane 41. Tamuję krwotoki zewnętrzne za pomocą opatrunku 42. Stosuję opatrunek uciskowy 43. Wyjaśniam, dlaczego duży krwotok i wstrząs pourazowy zagrażają życiu

8 44. Przeciwdziałam rozwojowi wstrząsu 45. Układam poszkodowanego w odpowiedniej pozycji w zależności od umiejscowienia urazu 46. Wyjaśniam, dlaczego duży krwotok i wstrząs pourazowy zagrażają życiu 47. Uzasadniam znaczenie udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia wstrząsu 48. Udzielam pomocy w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia 49. Stosuję podręczne środki do unieruchomienia urazu 50. Stosuję unieruchomienie ułożeniowe 51. Znam przyczyny urazów kostno--stawowych 52. Omawiam skutki działania wysokiej temperatury na organizm ludzki 53. Udzielam pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym 54. Charakteryzuję stopnie oparzeń termicznych 55. Charakteryzuję rodzaje zagrożeń towarzyszących rozległym oparzeniom 56. Uzasadniam znaczenie udzielania pierwszej pomocy w oparzeniach termicznych 57. Wyjaśniam, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku 58. Omawiam skutki działania niskich temperatur na organizm ludzki 59. Udzielam pomocy w przypadku odmrożeń miejscowych 60. Charakteryzuję rodzaje zagrożeń towarzyszących rozległym odmrożeniom 61. Udzielam pierwszej pomocy w zależności od rodzaju oparzenia 62. Uzasadniam znaczenie udzielania pierwszej pomocy w oparzeniach chemicznych 63. Omawiam rodzaje zagrożeń występujących podczas udzielania pierwszej pomocy 64. Wymieniam najczęstsze przyczyny zatruć 65. Ustalam zakres pierwszej pomocy przy zatruciach pokarmowych, lekami, gazami i środkami chemicznymi 66. Rozpoznaję stan przytomności poszkodowanego i badam czynności życiowe poszkodowanych 67. Wymieniam drogi przenikania trucizn do organizmu 68. Wyjaśniam, jak należy udzielać pierwszej pomocy podczas kąpieli, załamania lodu, porażenia prądem 69. Udzielam pomocy osobie porażonej prądem 70. Opisuję podstawowe techniki podnoszenia i odciągania poszkodowanych 71. Omawiam podstawowe zasady transportowania poszkodowanych 72. Znam zasady ewakuacji poszkodowanych z zagrożonego terenu

9 73. Planuję zakres pierwszej pomocy w wypadku drogowym (w zależności od sytuacji) 7 4. Stosuję schemat postępowania ratunkowego w wypadkach komunikacyjnych DZIAŁ: ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZAPOBIEGANIE IM Ocena dopuszczająca wymienia naturalne zagrożenia czasu pokoju wymienia zagrożenia związane z działalnością człowieka wymienia zagrożenia w najbliższej okolicy zamieszkania i szkoły opisuje zagrożenia współczesnej młodzieży podaje definicję pożaru wzywa telefonicznie pomoc do gaszenia pożaru pokazuje miejsca gdzie znajduje się podręczny gaśniczy w szkole określa, jakie substancje można gasić wodą, a jakie nie opisuje zagrożenia związane z powodzią wymienia czynności podczas ewakuacji powodziowej nazywa tablice i znaki bezpieczeństwa opisuje, czym wyróżniają się tablice i znaki BHP Ocena dostateczna ( + wymagania na ocenę dopuszczającą) charakteryzuje zagrożenia spowodowane przez siły natury porównuje zagrożenia występujące w Polsce i w regionie zamieszkania podaje zasady poruszania się po drodze poza terenem zabudowanym wymienia przyczyny powstawania pożarów podaje różnicę pomiędzy pożarem i klęską żywiołową

10 dokonuje podziału pożarów ze względu na rodzaj palącego się materiału omawia sposoby ochrony na wypadek pożaru opisuje zagrożenia, jakie stwarza woda podaje metody ograniczania negatywnych skutków powodzi wymienia rodzaje znaków bezpieczeństwa, podaje znaczenie poszczególnych rodzajów znaków opisuje znaczenie oznakowanie substancji toksycznych i biologicznych Ocena dobra ( + wymagania na ocenę dopuszczającą i dostateczną) uzasadnia zasady postępowania w rejonach klęsk żywiołowych wymienia źródła zagrożeń ekologicznych w regionie opisuje zasady zachowania się podczas wystąpienia zagrożeń opisuje zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof wie jakie warunki muszą by spełnione, aby nastąpił proces spalania określa czym zajmuje się ochrona przeciwpożarowa opisuje zasady ratowania ludzi, zwierząt i mienia określa stopień zagrożenia pożarowego we własnym domu wskazuje podstawowe czynności biernej ochrony przeciwpowodziowej wskazuje lokalne zagrożenia powodziowe opisuje znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP wymienia jakie mogą być zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry

11 Ocena bardzo dobra ( + wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą) wyjaśnia istotę zagrożeń towarzyszących rozwojowi cywilizacji potrafi zaproponować działania zapobiegawcze proponuje własne sposoby przeciwdziałania i unikania zagrożeniom bezpieczeństwa opisuje środki i sprzęt gaśniczy oraz przedstawia zasady ich stosowania podczas pożaru przedstawia sposoby ratowania ludzi i zwierząt z pożaru charakteryzuje elementy profilaktyki przeciwpożarowej omawia istotę różnych zagrożeń pożarowych dokonuje analizy lokalnych zagrożeń związanych z wodą sporządza indywidualny plan postępowania na wypadek lokalnych zagrożeń hydrologicznych wyjaśnia, dlaczego należy dążyć do jednoznacznego rozumienia informacji o niebezpieczeństwie podaje zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznym Ocena celująca ( + wymagania na ocenę dopuszczająca, dostateczna, dobrą i bardzo dobrą) potrafi opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach wymienia podstawowe źródła zagrożeń chemicznych i radiacyjnych charakteryzuje zagrożenia, które miały miejsce w regionie i w Polsce i przedstawi propozycje zapobiegania im w przyszłości przygotowuje wywiad z przedstawicielami Policji o zagrożeniach wypadkami i katastrofami komunikacyjnymi w najbliższej okolicy i działań zapobiegawczych projektuje działania w swoim środowisku likwidujące zagrożenia pożarowe przygotowuje wywiad z przedstawicielami Straży Pożarnej o zagrożeniach pożarem i działań zapobiegawczych

12 opracowuje instrukcję ppoż. konkretnego obiektu wymienia czynności, które należy podjąć po ustąpieniu powodzi wymienia struktury centralne i lokalne zarządzania kryzysowego w przypadku powodzi uzasadnia rozmieszczenie tablic i znaków bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i nauki proponuje sposoby zapobiegania skażeniom chemicznym NACOBEZU ( na co będę zwracać uwagę) ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZAPOBIEGANIE IM 1. Przedstawiam typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi 2. Omawiam zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych 3. Uzasadniam potrzebę przeciwdziałania panice 4. Wyjaśniam zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność 5. Planuję czynności domowników na wypadek zagrożenia powodziowego 6. Uzasadniam konieczność podejmowania przedsięwzięć przeciwepidemicznych na terenach objętych powodzią 7. Uzasadniam konieczność przestrzegania określonych zasad i podporządkowania się pewnym rygorom w rejonach powodziowych 8. Wyjaśniam najczęstsze przyczyny powstawania pożarów 9. Charakteryzuję zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy 10. Rozpoznaję i prawidłowo reaguję na sygnał alarmu o pożarze w szkole 11. Wyjaśniam, jak należy gasić zarzewie ognia 12. Wyjaśniam, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku 13. Wskazuję w szkole miejsca szczególnie zagrożone wystąpieniem pożaru i uzasadniam swój wybór 14. Planuję postępowanie uczniów po usłyszeniu sygnału o pożarze 15. Uzasadniam celowość przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej 16. Opisuję rodzaje zagrożeń związanych z działalnością człowieka 17. Omawiam zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych 18. Planuję ewakuację rodziny na wypadek klęski żywiołowej 19. Opisuję pożądane zachowania ludności w sytuacji zagrożeń chemicznych

13 20. Rozpoznaję znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach 21. Wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu, rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi 22. Planuję kolejność działań domowników w sytuacji zagrożenia chlorem gazowym 23. Wymieniam rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich umieszczania 24. Wymieniam sposoby zabezpieczania żywości i wody przed skażeniami 25. Opisuję sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem substancji promieniotwórczych 26. Wyjaśniam, na czym polegają zabiegi sanitarne i specjalne 27. Omawiam wpływ środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę 28. Wyjaśniam znaczenie pojęć: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja i dezynsekcja 29. Wskazuję korzyści płynące z zastosowania izotopów w różnych dziedzinach życia DZIAŁ : OCHRONA LUDNOŚCI Ocena dopuszczająca określa podstawowe zadania ochrony i obrony cywilnej wyjaśnia znaczenie pojęć: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja Ocena dostateczna ( + wymagania na ocenę dopuszczającą) wymienia powinności obywatelskie w zakresie ochrony i obrony cywilnej wymienia rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych oraz systemy alarmowania i informowania ludności Ocena dobra ( + wymagania na ocenę dopuszczająca, dostateczną) wymienia i opisuje elementy systemu krajowego ratownictwa przedstawia obowiązki osób podlegających ewakuacji Ocena bardzo dobra ( + wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą) charakteryzuje regulacje prawne ochrony i obrony cywilnej

14 wyjaśnia zasady zachowania się po ogłoszeniu poszczególnych alarmów Ocena celująca ( + wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą) przedstawia funkcjonowanie obrony cywilnej w poszczególnych państwach europejskich przedstawia zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagrożonych potrafi wyjaśnić sposoby zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność NACOBEZU ( na co będę zwracać uwagę) OCHRONA LUDNOŚCI 1. Wymieniam różne części ubioru chroniące oczy, drogi oddechowe i skórę przed skażeniami i zakażeniami 2. Wykorzystuję różne materiały do wykonania zastępczych środków ochrony dróg oddechowych i skóry 3. Proponuję zastępcze środki ochrony skóry i dróg oddechowych dla swojej rodziny 4. Rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych 5. Omawiam rodzaje alarmów 6. Wskazuję drogi ewakuacji w szkole 7. Omawiam sposób zachowania się uczniów po usłyszeniu sygnału alarmu (np. o podłożeniu ładunku wybuchowego, pożaru itp.) w szkole 8. Umiem zachować się w szkole po ogłoszeniu alarmu 9. Wyjaśniam zasady zachowania się ludności po usłyszeniu sygnału alarmowego 10. Uzasadniam konieczność znajomości sygnałów alarmowych 11. Opisuję międzynarodowy znak obrony cywilnej 12. Omawiam podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce 13. Wymieniam podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej na świecie

15

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa I. Zagrożenia życia i zapobieganie im Temat lekcji O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Zagrożenia powodziowe Zagrożenia pożarowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa

Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe Uczeń: ponadpodstawowe Metody i formy pracy Istota udzielania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa 2. Istota udzielania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era I półrocze Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era I półrocze Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa ZAGROŻENIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1. Zagrożenia naturalne wynikające z praw przyrody. opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Zmodyfikowany przez Stanisława Domaradzkiego Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 2. Nasz klasowy kontrakt.

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródokresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu. 1. Podstawa prawna i merytoryczna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa. Kryteria ocen

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa. Kryteria ocen Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria ocen Zagrożenia wynikające z praw przyrody. Zagrożenia wynikające z ingerencji w środowisko naturalne oraz z działalności

Bardziej szczegółowo

2. Wynikowy plan pracy

2. Wynikowy plan pracy . Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach ponad O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa wymienia główne założenia programowe przedmiotu wypowiada się na temat swoich

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PG NR 4 STAROGARD GD. KLASY: III NAUCZYCIEL: ANDRZEJ SZARMACH Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE szczegółowe kryteria oceniania EDB

WYMAGANIA EDUKACYJNE szczegółowe kryteria oceniania EDB WYMAGANIA EDUKACYJNE szczegółowe kryteria oceniania EDB Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK SZKOLNY 2018/2019 PSP NR 6 STAROGARD GD. KLASY: III A, III B, III C. gim. NAUCZYCIEL: ANDRZEJ SZARMACH Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa - Gimnazjum w Mordarce

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa - Gimnazjum w Mordarce Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa - Gimnazjum w Mordarce Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: - Wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie) - Umiejętności

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.

1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.

1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK SZKOLNY 2017/2018 Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy system oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Helena Knapczyk Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowanej kontroli i ocenie

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. III Gimnazjum

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. III Gimnazjum KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. III Gimnazjum I. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Planowane są krótkie (15 minut) sprawdziany pisemne i praktyczne obejmujące zakres materiału z trzech

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III b gimnazjum Zespołu Szkół w Olecku w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów przy użyciu różnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach trzecich gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach trzecich gimnazjum Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach trzecich gimnazjum 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów przy użyciu różnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 27 w Gdańsku kryteria oceniania

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 27 w Gdańsku kryteria oceniania Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 27 w Gdańsku kryteria oceniania Ocena niedostateczna Uczeń: pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy system oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowy system oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów przy użyciu różnych

Bardziej szczegółowo

Planowaniepracynauczyciela

Planowaniepracynauczyciela Planowaniepracynauczyciela PLANOWANIE WYNIKOWE Planowanie własnej pracy stanowi podstawę ewaluacji. Zgodnie z zasadami dydaktyki wyróżnia się trzy rodzaje planów: plany kierunkowe, plany wynikowe (etapowe)

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy

Lekcja organizacyjna EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy Lekcja organizacyjna EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy O czym będziemy się uczyć na tych zajęciach 1. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. wie jakie są zadania obrony

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa kl.

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa kl. Przedmiotowy System Oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: - Wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Opracowanie: Jadwiga Góra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy nauczyciela

Planowanie pracy nauczyciela Edukacja dla bezpieczeństwa Gimnazjum Wynikowy plan pracy z rozkładem materiału Planowanie pracy nauczyciela Planowanie wynikowe Planowanie własnej pracy stanowi podstawę ewaluacji. Zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. CELE OCENIANIA: Uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości. Nabycie umiejętności, nawyków i postaw. Informowanie ucznia o postępach w nabywaniu

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy nauczyciela

Planowanie pracy nauczyciela Planowanie pracy nauczyciela PLANOWANIE WYNIKOWE Planowanie własnej pracy stanowi podstawę ewaluacji. Zgodnie z zasadami dydaktyki wyróżnia się trzy rodzaje planów: plany kierunkowe, plany wynikowe (etapowe)

Bardziej szczegółowo

20PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA LEKCJACH EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM NR 55

20PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA LEKCJACH EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM NR 55 20PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA LEKCJACH EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM NR 55 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII Ocena dopuszczająca: - zna i rozróżnia sygnały alarmowe; - wie jak rozpoznać urazy; - zna czynności przy

Bardziej szczegółowo

- w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie, - chętnie pracuje w grupie,

- w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie, - chętnie pracuje w grupie, Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz warunki i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięd ucznia z edukacji dla bezpieczeostwa

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięd ucznia z edukacji dla bezpieczeostwa Przedmiotowy System Oceniania osiągnięd ucznia z edukacji dla bezpieczeostwa Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeostwa został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Renata Żółtowłos ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, w roku szkolnym 2016/2017 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy nauczyciela

Planowanie pracy nauczyciela Planowanie pracy nauczyciela PLANOWANIE WYNIKOWE Planowanie własnej pracy stanowi podstawę ewaluacji. Zgodnie z zasadami dydaktyki wyróżnia się trzy rodzaje planów: plany kierunkowe, plany wynikowe (etapowe)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz w klasach III-ich

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz w klasach III-ich Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz w klasach III-ich Kryteria oceny wiedzy i umiejętności oraz zakres wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach Przedmiotowy system oceniania edukacji dla bezpieczeństwa Podstawa Programowa Edukacji dla Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Nr i nazwa tematu Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca 1. Alarmowanie zna rodzaje alarmów wie jakie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA WYMAGANIA - PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

Proponuje się następujące przedziały klasyfikacyjne ocen:

Proponuje się następujące przedziały klasyfikacyjne ocen: Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: - Wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie) - Umiejętności ( zastosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca - rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - wyjaśnia jak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział IOstrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca -rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych -wyjaśnia jak się

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa UWAGA: Osiągnięcia i umiejętności ponadpodstawowe ucznia zostały oznaczone boldem Lp. NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą Wymagania edukacyjne. PZO. wymagania edukacyjne

celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą Wymagania edukacyjne. PZO. wymagania edukacyjne Lp. NR TEMATU I ZAGADNIENIE Z PODSTAWY PROGRA- MOWEJ TEMAT LEKCJI. ZAGADNIENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEWIDZIANE NA OCENĘ: celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016. - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej.

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016. - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. opracowany na podstawie: Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rok szkolny 2015/2016 - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie przedmiotu w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Lp. Nr i nazwa tematu: dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. 1.Ostrzeganie ludności o ch, alarmowanie. 2. 2. Pierwsza pomoc życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca - rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE Uczeń : opisuje sposoby ogłoszenia komunikatów alarmowych, wyjaśnia na czym polegają

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o

wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE WYMAGANIA sformułowane w języku ucznia NACOBEZU KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI 1.System wykrywania skażeń i alarmowania. 2. Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu. 3. Zadania obrony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM Program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Mieczysław Borowiecki Podręcznik: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Mieczysław Borowiecki Podręcznik: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała

Bardziej szczegółowo

Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa

Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa Dział 1.OSTRZEGANIE O ZAGROŻANIACH I ALARMOWANIE System wykrywania skażeń alarmowania wyjaśnia, jak należy się zachowaćpo usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa- Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. Nauczyciel: mgr Krystyna Kochan

Przedmiotowy System Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa- Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. Nauczyciel: mgr Krystyna Kochan Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa- Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju Nauczyciel: mgr Krystyna Kochan Podręcznik: Żyję i działam bezpiecznie Jarosław Słoma, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa TEMAT LEKCJI Zajęcia wstępne Bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanego. Łańcuch pierwszej pomocy. ZAKRES OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW MATERIAŁU PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w GIMNAZJUM 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w GIMNAZJUM 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w GIMNAZJUM 6 I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 1. Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie)

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia we współczesnym świecie Uczeń zna typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi oraz innych klęsk żywiołowych.

Zagrożenia we współczesnym świecie Uczeń zna typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi oraz innych klęsk żywiołowych. LP GODZ TEMAT LEKCJI ZAKRES MATERIAŁU 1 1 2 2 3 1 Zajęcia wstępne Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. Systemy alarmowania i informowania ludności. Zasady

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne EDB w gimnazjum

Wymagania edukacyjne EDB w gimnazjum Wymagania edukacyjne EDB w gimnazjum Lp. Temat jednostki lekcyjnej Liczba godzin Realizowane treści. Zajęcia wstępne Zajęcia poświęcone poznaniu uczniów, poziomu ich znajomości zagrożeń we współczesnym

Bardziej szczegółowo

1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE UWAGI Uczeń potrafi:

1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE UWAGI Uczeń potrafi: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa Klasa III (oddział gimnazjalny) 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD. NOWA ERA DZIAŁ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Celujący Bardzo dobry Dobry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Poniższe obszary aktywności ucznia: 1. Ocenieniu podlegają: Poruszanie się w języku przedmiotu Aktywność na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Publiczne Gimnazjum w Różanie

Przedmiotowe Zasady Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Publiczne Gimnazjum w Różanie Przedmiotowe Zasady Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Publiczne Gimnazjum w Różanie Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowano zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE

0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE 0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwa Nowa Era ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE Dział Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra. Ocena dobra

Ocena dobra. Ocena dobra dopuszczającą dobrą ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE - wymienia przykłady środków alarmowych - wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia alarmu pożarowego zachować po usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE Opracowali: Elżbieta Bałka Tomasz Ochera Agnieszka Szczablewska Chełm, 2015 1 Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Rozdział 1.OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE L.p. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC. Przedmiotowy System Oceniania

PIERWSZA POMOC. Przedmiotowy System Oceniania PIERWSZA POMOC Przedmiotowy System Oceniania Podstawę śródrocznej i rocznej klasyfikacji uczniów stanowią ich osiągnięcia dokumentowane w postaci ocen bieżących za: 1. wiadomości z zakresu pierwszej pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III lp. Temat lekcji Ocena dopuszczająca 1. Zapoznanie z materiałem nauczania. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne 2. Alarmowanie -wymienić sposoby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. NAYCZYCIEL: Tomasz Zawada

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. NAYCZYCIEL: Tomasz Zawada WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA NAYCZYCIEL: Tomasz Zawada Lp. Temat jednostki Liczba lekcyjnej godzin. Zajęcia wstępne Realizowane treści Zajęcia poświęcone poznaniu uczniów,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów. Edukacja dla bezpieczeństwa. III etap edukacyjny gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów. Edukacja dla bezpieczeństwa. III etap edukacyjny gimnazjum Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów Cele kształcenia wymagania ogólne Edukacja dla bezpieczeństwa III etap edukacyjny gimnazjum I. Znajomość powszechnej samoobrony i obrony cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania. Edukacja dla Bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Bezpieczeństwa 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności: Ocenie podlegają: a. wiadomości przedmiotowe: Zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum opracował mgr inż. Grzegorz Krystian Bogusz I półrocze konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych wyjaśnia, jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum Proponuje się następujące ocenianie: Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości

Bardziej szczegółowo

III. ocena celująca 6 ocena bardzo dobra 5 ocena dobra 4 ocena dostateczna 3 ocena dopuszczająca 2 ocena niedostateczna 1

III. ocena celująca 6 ocena bardzo dobra 5 ocena dobra 4 ocena dostateczna 3 ocena dopuszczająca 2 ocena niedostateczna 1 Przedmiotowe ocenianie z Edukacji dla Bezpieczeństwa w 3 klasach gimnazjum. I 1. Celem przedmiotowego oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa będą się kierowali

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z EDB W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z EDB W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z EDB W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Robert Szymański Gimnazjum nr 9 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY Nr i nazwa tematu Ocena dopuszczająca, uczeń potrafi: Ocena dostateczna, uczeń potrafi: Ocena dobra, uczeń potrafi: Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019.

Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019. Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019. Nauczyciel prowadzący zajęcia Tomasz Łyszczyński (Wśród wymagań podkreślono treści dla uczniów z obniżonymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania OOOOoocena Zakres wiadomości Przedmiotowy system oceniania Ocena: celujący - zakres wiadomości - wykraczający bardzo dobry - zakres wiadomości - dopełniający dobry - zakres wiadomości- rozszerzający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie Ogólne cele kształcenia: 1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla Bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja dla Bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania z EdB zostały opracowane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo