Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 93/06 Starosty Powiatu Limanowskiego z dnia r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego I. Przepisy ogólne 1 Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego, zwany w dalszej części regulaminem, określa zasady organizacji, zakres, cele oraz procedury przeprowadzania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Limanowej i podległych jednostkach organizacyjnych. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 1. Audycie wewnętrznym należy przez to rozumieć ogół działań, przez które Starosta Limanowski uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów zarządzania i kontroli w jednostce oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki 2. Audytorze wewnętrznym - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Starostwie Powiatowym w Limanowej na stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Limanowej. 3. Kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć Starostę Limanowskiego. 4. Jednostce audytowanej należy przez to rozumieć wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Limanowej: wydział, jak również inne niż wydział komórki organizacyjne, bądź osobę zajmującą samodzielne stanowisko zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz podległe jednostki organizacyjne. 5. Kierowniku jednostki audytowanej należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów, jak również kierowników innych niż wydział komórek organizacyjnych, bądź osobę zajmującą samodzielne stanowisko zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych. II. Cele, zasady i zakres audytu wewnętrznego 3

2 Audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywną działalnością o charakterze oceniającym, zapewniającym i doradczym, prowadzoną w celu wniesienia do jednostki audytowanej wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania Audyt wewnętrzny obejmuje ocenę i badanie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań. 2. Audyt wewnętrzny szczególności obejmuje badanie : 1) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi; 2) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli; 3) wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Audyt wewnętrzny powinien przyczyniać się do usprawnienia procesu zarządzania jednostką. 2. Celami audytu wewnętrznego są: 1) identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością jednostki, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemów kontroli wewnętrznej, 2) wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie, 3) dostarczenie kierownikowi jednostki, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo, 4) składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze. III Przygotowanie planu i poszczególnych zadań audytowych 6 1. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka. 2. Audytor wewnętrzny opracowuje roczny plan audytu w porozumieniu z kierownikiem jednostki W celu przygotowania planu audytu wewnętrznego dokonuje się analizy obszarów ryzyka, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) cele i zadania jednostki,

3 2) przepisy prawne dotyczące działania jednostki, 3) wyniki wcześniej przeprowadzanych audytów i kontroli, 4) wyniki wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej, 5) wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki, 6) uwagi pracowników jednostki, 7) liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych, 8) możliwość dysponowania przez jednostkę środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dawcy, 9) liczbę i kwalifikację pracowników jednostki, 10) działania jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną, 11) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu. 2. Przygotowując plan audytu wewnętrznego ustala się kolejność poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, biorąc pod uwagę stopień ich ważności oraz uwzględnia się czynniki organizacyjne, a w szczególności: 1) czas niezbędny dla przeprowadzenia czynności organizacyjnych oraz zespołu działań podejmowanych w ramach audytu wewnętrznego, 2) czas przeznaczony na szkolenie osób zatrudnionych na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, 3) dostępne zasoby ludzkie i rzeczowe, 4) rezerwę czasową na nieprzewidziane działania, 5) szacunkowe koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 3. Plan audytu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi, 2) tematy audytu wewnętrznego, 3) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego, 4) planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem w latach następnych. 4. Wzór planu określa załącznik nr 1 do zarządzenia Audytor wewnętrzny przedstawia kierownikowi jednostki: 1) do końca marca każdego roku sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

4 2) do końca października każdego roku plan audytu na rok następny. 2. Plan audytu na dany rok podpisuje kierownik jednostki i audytor wewnętrzny. 3. Określa się wzór sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu Jeżeli w trakcie realizacji planu audytu, audytor wewnętrzny stwierdzi, że przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych zadań audytowych nie jest możliwe, uzgadnia w formie pisemnej z kierownikiem jednostki, zakres realizacji planu audytu. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy audytor wewnętrzny stwierdzi, że realizacja określonego zadania audytowego zawartego w planie audytu jest niecelowa. 3. W uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny poza planem audytu na wniosek kierownika jednostki, lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z kierownikiem tej jednostki. 4. W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza planem stwarza zagrożenie dla realizacji tego planu audytor wewnętrzny zawiadamia o tym na piśmie kierownika jednostki Poszczególne zadania audytowe przeprowadza się na podstawie programu zadania audytowego. 2. Program zadania audytowego przygotowuje audytor wewnętrzny uwzględniając w szczególności: 1) cele zadania; 2) zadania jednostki w obszarze objętym zadaniem; 3) wyniki analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem; 4) wyniki analizy systemu zarządzania i kontroli w obszarze objętym zadaniem; 5) wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów lub kontroli; 6) wnioski i spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych czynności doradczych; 7) wyniki badań analitycznych określonych problemów; 8) opinie naukowe i specjalistyczne; 9) doświadczenie zawodowe audytora wewnętrznego, 10) dostępność dowodów; 11) potrzebę powołania rzeczoznawcy do udziału w zadaniu; 12) datę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zadania. 3. W programie zadania audytowego zamieszcza się w szczególności:

5 1) oznaczenie zadania audytowego ze wskazaniem jego numeru i tematu, 2) cel zadania audytowego, 3) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania audytowego, 4) wskazówki metodyczne, w tym: a) techniki przeprowadzania zadania audytowego, b) problemy na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach, c) dowody niezbędne do dokonania ustaleń i sposób ich badania, 5) założenia organizacyjne, 6) harmonogram przeprowadzania zadania audytowego. 4. W uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny dokonuje zmian programu zadania audytowego w trakcie jego przeprowadzania. 5. W razie ujawnienia w toku oceny okoliczności uzasadniających podejrzenie o popełnienie przestępstwa audytor wewnętrzny winien niezwłocznie zawiadomić kierownika jednostki, który podejmie decyzje, co do dalszych czynności w tym zakresie. 6. Audytor wewnętrzny może, w uzasadnionych przypadkach, dokonać zmiany programu zadania audytowego w trakcie jego przeprowadzania. 7. Audytor wewnętrzny uwzględniając roczny plan audytu może przedłużyć czas trwania zadania audytowego. IV Przeprowadzanie zadań audytowych Audytor wewnętrzny przeprowadza czynności na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia podpisanego przez kierownika jednostki, które przedstawia kierownikowi komórki audytowanej wraz z legitymacją służbową lub dowód tożsamości. 2. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji audytor wewnętrzny może, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, powołać rzeczoznawcę W terminie 14 dni przed rozpoczęciem działań audytowych kierujący jednostką audytowaną otrzymuje informację o przedmiocie i czasie trwania audytu. 2. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec skróceniu Przed przystąpieniem do właściwych czynności związanych z audytem wewnętrznym przeprowadza się w siedzibie jednostki audytowanej naradę otwierającą.

6 2. Naradę zwołuje, na wniosek audytora wewnętrznego, kierownik jednostki audytowanej. 3. Narada otwierająca zwoływana jest w celu określenia tematyki, założeń organizacyjnych planowanego zadania audytowego oraz uzgodnienia sposobu unikania zakłóceń w pracy jednostki audytowanej w czasie przeprowadzania zadania audytowego. 4. Z przeprowadzonej narady audytor wewnętrzny sporządza protokół, który zawiera szczególności informacje o celu, przebiegu i wyniku narady Czynności związane z przeprowadzeniem zadania audytowego wykonywane są w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce audytowanej. W przypadkach szczególnych możliwe jest przeprowadzanie audytu poza godzinami urzędowania za zgodą kierownika jednostki audytowanej 2. Kierownik jednostki audytowej ma obowiązek zapewnić audytorowi pomieszczenie do pracy. W szczególnych przypadkach, wynikających np. z braku możliwości otrzymania odrębnego pomieszczenia możliwe jest pobranie dokumentów za pokwitowaniem z audytowanej jednostki i badanie dokumentów w siedzibie audytora wewnętrznego. 3. Realizując nałożone na audytorze wewnętrznym obowiązki audytor ma zagwarantowane prawo dostępu do pomieszczeń jednostki oraz uzyskiwać od kierownika i pracowników jednostki audytowanej informacje oraz wyjaśnienia w celu zapewnienia efektywnego i wydajnego przeprowadzenia audytu wewnętrznego, a w szczególności do: 1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń audytowanej jednostki, z zastrzeżeniem, że przy dokonywaniu oględzin magazynu, kontroli kasy i podobnych czynności niezbędna jest obecność osoby odpowiedzialnej materialnie za znajdujące się w pomieszczeniach magazynowych ruchomości lub przydzielone do kasy środki pieniężne. W razie nieobecności osoby odpowiedzialnej materialnie, kierownik jednostki audytowanej powołuje komisję. Z przebiegu wykonania czynności sporządza się protokół, 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością audytowanej jednostki a pozostających w związku z zakresem audytu, w tym również zapisanych na elektronicznych nośnikach informacji, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 3) sporządzania kserokopii, odpisów, wyciągów z dokumentów, 4) żądania od pracowników audytowanej jednostki sporządzenia zestawień i obliczeń na podstawie dokumentów będących w posiadaniu audytowanej jednostki, 5) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności, 6) żądania od pracowników audytowanej jednostki udzielania pisemnych i ustnych wyjaśnień, 7) zwoływania narad w trakcie przeprowadzanych czynności audytowych z pracownikami audytowanej jednostki.

7 4. Pracownicy audytowanej jednostki mają prawo z własnej inicjatywy złożyć pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu audytu. Audytor wewnętrzny nie może odmówić włączenia przedmiotowych wyjaśnień do akt bieżących audytu Audytor wewnętrzny w przeprowadzanym zadaniu audytowym wykorzystuje odpowiednie do zadania audytowego techniki, które obejmują w szczególności: 1) zapoznanie się z dokumentami służbowymi, 2) uzyskanie wyjaśnień i informacji od pracowników komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, 3) uzyskanie informacji uzupełniających od innych pracowników jednostki, 4) obserwację wykonywania zadań przez pracowników komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, 5) przeprowadzanie oględzin, w przypadku, gdy należy zweryfikować stan lub istnienie zasobów komórki organizacyjnej jednostki w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, 6) rekonstrukcję zdarzeń lub okoliczności pozwalających ocenić dokładność i prawidłowość zastosowanych działań oraz wiarygodność wyników, 7) sprawdzenie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacjami pochodzącymi z innego źródła, 8) porównanie określonych zbiorów danych w celu wykrycia operacji gospodarczych nieprawidłowych lub wymagających wyjaśnienia, 9) graficzną analizę procesów, 10) rozpoznawcze badanie próbek ( próbkowanie ), 11) przeprowadzanie testów Audytor wewnętrzny w ramach przeprowadzanego zadania audytowego prowadzi bieżące akta zadania audytowego. 2. Bieżące akta zawierają informacje niezbędne do sformułowania ocen i zaleceń, które będą zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu wewnętrznego. 3. Bieżące akta zadania audytowego obejmują w szczególności: 1) dokumenty zgromadzone przed rozpoczęciem zadania audytowego, 2) dokumenty związane z przygotowaniem programu audytowego i programu zadania audytowego, 3) protokoły z narad, 4) imienne upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,

8 5) dokumenty (kserokopie, odpisy, wyciągi, zestawienia itp.), otrzymane od pracowników audytowanej jednostki zgromadzone w trakcie przeprowadzania zadania audytowego, 6) dokumenty sporządzone przez audytora wewnętrznego, 7) oświadczenia i wyjaśnienia pracowników audytowanej jednostki, 8) sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, 9) inne dokumenty o istotnym znaczeniu dla przeprowadzanego audytu wewnętrznego. 4. Powyższe dokumenty włącza się do bieżących akt w kolejności wynikającej z toku dokonywanych czynności, numerując strony akt i zamieszczając na początku każdego tomu akt wykaz dokumentów zawartych w danym tomie z podaniem ich nazwy i numeru. 5. Kierownik jednostki, kierownik jednostki audytowanej oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu do akt bieżących Po przeprowadzeniu zadania audytowego audytor wewnętrzny jednostki zwołuje naradę zamykającą. 2. Narada zamykająca organizowana jest w celu przedstawienia wstępnych ustaleń i wniosków oraz określenia i omówienia środków zmierzających do usprawnienia badanej działalności. Podczas narady zamykającej audytor wewnętrzny przedstawia ustalenia stanu faktycznego, zaistniałe nieprawidłowości, przyczyny ich wystąpienia, konsekwencje oraz wstępne zalecenia dla jednostki audytowanej. W porozumieniu z jednostką adudytowaną określone zostają sposoby i terminy realizacji ustalonych zaleceń. 3. W naradzie zamykającej biorą udział: audytor wewnętrzny realizujący audyt w danej jednostce oraz kierownik audytowanej jednostki i pracownicy przez niego wyznaczeni. 4. Z narady zamykającej sporządza się protokół zawierający opis ustaleń omawianych w trakcie narady. 5. Protokół z narady zamykającej sporządza audytor wewnętrzny w dwóch egzemplarzach. Protokół podpisuje audytor wewnętrzny i kierownik audytowanej jednostki lub wskazany przez niego pracownik jednostki audytowanej. 6. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki audytowanej audytor wewnętrzny czyni na ten temat wzmiankę w protokole. 7. Kierownik jednostki audytowanej niezwłocznie pisemnie uzasadnia przyczyny odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust Przepisy zawarte w ust. 5-7 mają zastosowanie do protokołu z narady otwierającej.

9 V Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu Ostateczne ustalenia zadania audytowego zawarte są w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu, w którym audytor przedstawia ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 winno w szczególności zawierać: 1) oznaczenie zadania audytowego, 2) datę sporządzenia sprawozdania, 3) adres jednostki audytowanej, 4) cele zadania, 5) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania, 6) datę rozpoczęcia i zakończenia zadania audytowego z podaniem ewentualnych przerw w jego przeprowadzeniu, 7) imiona i nazwiska osób, które uczestniczyły w zadaniu audytowym i numery upoważnień do przeprowadzenia audytu, 8) zwięzły opis działań komórki zwłaszcza w obszarze poddanym audytowi, 9) określenie działań i zastosowanych metod przeprowadzania zadania audytowego, 10) zwięzły opis wyników audytu, ze wskazaniem źródeł i przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, ich rozmiarów i skutków, 11) wnioski i propozycje zmian zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz działań usprawniających funkcjonowanie komórki, 12) opinię audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem 13) informację o pouczeniu kierownika jednostki audytowanej o przysługujących mu uprawnieniach i o możliwości wniesienia ewentualnych zastrzeżeń do sprawozdania, 14) podpisy audytora wewnętrznego uczestniczącego w zadaniu audytowym, 15) zastrzeżenie, że służy tylko do użytku służbowego. 3. Po sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego audytor wewnętrzny doręcza sprawozdanie kierownikowi jednostki audytowanej. 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego kierownik jednostki audytowanej może zgłosić na piśmie wyjaśnienie lub umotywowane zastrzeżenia, co do zawartych w sprawozdaniu treści. 5. W razie zgłoszenia wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, audytor wewnętrzny winien zbadać zasadność tych zastrzeżeń oraz wyjaśnień i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić lub skorygować sprawozdanie w całości lub części.

10 6. W razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń audytor wewnętrzny przekazuje swoje stanowisko w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, kierownikowi jednostki audytowanej. 7. Po rozpatrzeniu przez audytora wewnętrznego wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, sprawozdanie końcowe przekazywane jest kierownikowi jednostki oraz kierownikowi jednostki audytowanej. Jeden egzemplarz załącza się do akt bieżących 8. Kierownik jednostki audytowanej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, może zgłosić na piśmie kierownikowi jednostki swoje stanowisko do przedstawionego sprawozdania. 9. Kierownik jednostki audytowanej podejmując na podstawie sprawozdania działania mające na celu usunięcie uchybień lub wprowadzenie usprawnień, wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniu i wskazuje termin ich realizacji oraz informuje o tym audytora wewnętrznego. 10. Kierownik jednostki audytowanej zobligowany jest do przekazania do audytora wewnętrznego w terminie 60 dni od daty otrzymania sprawozdania pisemnej informacji o sposobie realizacji wniosków i uwag zawartych w sprawozdaniu, a w przypadku odmowy ich realizacji lub znaczących opóźnień w ich realizacji o zaistniałych przyczynach. 11. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego nie zostaną podjęte działania mające na celu usunięcie uchybień, kierownik jednostki informuje o tym Głównego Inspektor Audytu Wewnętrznego oraz audytora wewnętrznego, uzasadniając brak podjęcia działań. 19 W przypadku domniemania, na podstawie materiałów z przeprowadzonego audytu, naruszenia dyscypliny finansów publicznych audytor wewnętrzny przygotowuje zawiadomienie do kierownika jednostki. VI Audyt sprawdzający 1. W uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny przeprowadza audyt sprawdzający Celem audytu sprawdzającego jest ocena realizacji zaleceń skierowanych do jednostki audytowanej. 3. Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających audytor wewnętrzny zamieszcza w notatce informacyjnej. 4. Notatkę informacyjną, o której mowa w ust. 2, audytor wewnętrzny przekazuje kierownikowi jednostki oraz kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzane zadanie. Jeden egzemplarz włącza do akt bieżących. 5. Dopuszcza się uproszczone postępowanie oceniające stopień realizacji zaleceń polegające na uzyskaniu pisemnej informacji w przedmiotowym zakresie. W tym przypadku nie zachodzi konieczność przekazania notatki kierownikowi jednostki audytowanej.

11 VII Czynności doradcze Audytor wewnętrzny wykonuje czynności doradcze jako część zadań audytowych lub na wniosek kierownika jednostki. 2. Audytor wewnętrzny może odmówić wykonywania czynności doradczych, jeżeli uzna, że zakres lub cel tych czynności nie jest zgodny z celami audytu wewnętrznego. W szczególności audytor wewnętrzny nie powinien podejmować czynności doradczych, których wykonywanie prowadziłoby do przyjęcia przez niego zadań lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką. 3. O odmowie wykonania czynności doradczych i jej przyczynach, audytor wewnętrzny zawiadamia pisemnie kierownika jednostki wnioskującego o wykonanie czynności doradczych oraz kierownika jednostki, w której jest zatrudniony. 4. Kierownik jednostki, w której audytor wewnętrzny jest zatrudniony może wydać pisemne polecenie wykonania czynności doradczych. 5. W wyniku czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawić opinie lub zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki. 6. Audytor wewnętrzny może z własnej inicjatywy składać kierownikowi audytowanej komórki organizacyjnej lub kierownikowi jednostki wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania tej komórki lub jednostki. 7. Kierownik jednostki i kierownik komórki organizacyjnej nie są związani wnioskami, zaleceniami i opiniami, o których mowa w ust. 5 i 6 VII Akta stałe audytu Audytor wewnętrzny zobowiązany jest prowadzić i aktualizować akta stałe audytu wewnętrznego. 2. Stałe akta audytu obejmują w szczególności: 1) wykaz podstawowych aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych związanych z zakresem działania jednostki oraz regulujących jej funkcjonowanie, 2) wykaz dokumentów zawierających opis systemu kontroli i zarządzania, w tym procedur kontroli finansowej, 3) dokumenty zawierające opisy procedur kontrolnych funkcjonujących w danej jednostce, 4) plany audytu wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego, 5) wewnętrzne akty prawne normujące prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce, 6) inne informacje mogące mieć wpływ na przeprowadzenie audytu i analizę ryzyka.

12 VII Postanowienia końcowe 23 Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki: 1. załącznik nr 1 plan audytu wewnętrznego, 2. załącznik nr 2 sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego. 24 Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego regulują odrębne przepisy.

13 Załącznik nr 1 Plan audytu wewnętrznego.. (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, na który sporządzony jest plan audytu) Nazwa jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny Podstawowe cele i obszary działania jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Struktura organizacyjna jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny (zwięzły opis wskazujący na usytuowanie audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego) Wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Kwota środków publicznych (w mln zł) planowana do zgromadzenia przez jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, w roku objętym planem audytu, w tym: środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (w mln zł) Planowana kwota wydatków i rozchodów środków publicznych jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, w roku objętym planem audytu (w mln zł), w tym: środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (w mln zł) Liczba osób zatrudnionych w jednostce, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny,

14 8. 9. oraz łączna liczba osób zatrudnionych w pozostałych jednostkach, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Liczba osób zatrudnionych na stanowisku audytor wewnętrzny Inne informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki 2. Analiza ryzyka 1. Charakterystyka obszaru objętego audytem wewnętrznym 2. Opis metody analizy ryzyka 3. Wyniki analizy obszarów ryzyka 3. Obszary ryzyka zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Lp Obszar ryzyka Poziom ryzyka (wysoki/średni/niski) 4. Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego Lp Temat audytu wewnętrznego Proponowany termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego Niezbędne zasoby (liczba osobodni,) Obszar ryzyka Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy Uwagi 5. Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Lp Obszar audytu wewnętrznego Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Uwagi

15 6. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego Lp Zadania audytora wewnętrznego 1. Przeprowadzanie zadań audytowych 2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających 4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi Czynności organizacyjne w tym plan i 5. sprawozdawczość 6. Szkolenia i rozwój zawodowy 7. Urlopy/ czas dostępny 8. Inne działania, w tym audyt wewnętrzny poza planem audytu wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) Zasoby rzeczowe Uwagi (data) (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego) (data) (pieczątka i podpis kierownika jednostki)

16 .. (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Wykaz jednostek sektora finansów publicznych, w których 1. audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny w roku sprawozdawczym Liczba osób zatrudnionych w jednostce, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny (jednostce zatrudniającej) 2. Łączna liczba osób zatrudnionych w pozostałych jednostkach, w których audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny (według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie) b. Informacje o komórce audytu wewnętrznego 1. Nazwa komórki audytu wewnętrznego Adres pocztowy/numer telefonu/adres kierownika/koordynatora komórki audytu wewnętrznego Liczba etatów przyznanych komórce audytu wewnętrznego Liczba osób faktycznie zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego Nazwa stanowiska/wymiar czasu pracy/zatrudnienie na czas nieokreślony (lub określony jaki)/ zdany egzamin na audytora wewnętrznego poszczególnych pracowników komórki audytu wewnętrznego Lp Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony (jaki?) Zdany egzamin na audytora wewnętrzne go Czy audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki Czy komórka audytu wewnętrznego posiada zatwierdzony przez kierownika jednostki dokument określający jej cele, zadania i uprawnienia Czy istnieją pisemne procedury audytu wewnętrznego? 9. Czy dokonywana była zewnętrzna ocena pracy

17 komórki audytu wewnętrznego? Czy dokonano udokumentowanej samooceny pracy komórki audytu wewnętrznego? Czy opracowano wieloletni/strategiczny plan audytu wewnętrznego? Czy prace komórki audytu wewnętrznego są wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne (jakie)? 2. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych L.p 1. Temat zadania audytowego Rodzaj audytu Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Termin przeprowadzeni a zadania audytowego planow any zrealizo wany Obszar ryzyka Wykorzysta ne zasoby ludzkie (liczba osobodni) Opinie rzeczoznawcy Czy uzyskano opinię rzeczoznawcy Jeśli tak, zakres pracy, czas poświęcony zadaniu 3. Wydane zalecenia w ramach zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym L.p 1. Temat zadania audytowego Rodzaj audytu Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Liczba zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu Liczba dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń złożonych audytorowi uwzględnio ne w całości uwzględnio ne w części odrzucone Liczba podjętych dodatkowych czynności wyjaśniających 4. Czynności sprawdzające L.p. 1. Rok realizacji zadania audytowego Temat zadania audytowego Liczba podjętych czynności sprawdzających Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Uwagi 5. Ocena efektów zrealizowanych zadań audytowych L.p. Temat zadania audytowego Podstawowe zalecenia Ocena wykorzystania zgłoszonych uwag i wniosków, ich wpływ na funkcjonowanie i efektywność zarządzania jednostką

18 6. Niezrealizowane zadania audytowe Lp. Temat zadania audytowego Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Przyczyna niezrealizowania zadania 7. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego L.p. Zadania Zasoby ludzkie (liczba osobodni) plan wykonanie Uwagi (przyczyny rozbieżności między planem i wykonaniem) 1. Przeprowadzanie zadań audytowych 2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających 4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi 5. Czynności organizacyjne, w tym plan i sprawozdawczość 6. Szkolenia i rozwój zawodowy 7. Urlopy/ czas dostępny 8. Inne działania w rezerwa czasowa 8. Zadania dodatkowe nie ujęte w planie audytu L.p. Temat zadania Rodzaj audytu Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp? Wykorzystane zasoby (liczba osobodni) Uwagi 9. Inne uwagi (ewentualne zauważone trudności, wnioski zmierzające do usprawnienia pracy audytora wewnętrznego) data podpis i pieczęć audytora wewnętrznego

19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku

Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku Członkowie Senatu, jednogłośnie, 20 głosami tak zatwierdzili regulamin prowadzenia audytu wewnętrznego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.168.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/04 z dnia 31 marca 2004 r. Wójta Gminy Kobierzyce. w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce.

Zarządzenie nr 38/04 z dnia 31 marca 2004 r. Wójta Gminy Kobierzyce. w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce. Zarządzenie nr 38/04 z dnia 31 marca 2004 r. Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce. Na podstawie art. 35 d ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostkach

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Zarządzenie Nr 38/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 maja 2013 r. Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r.

Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Łask. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Siedlcach Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia i wdrożenia "Książki procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Bocheńskim i jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU Załącznik do Zarządzenia Starosty Zgorzeleckiego Nr 37 z dnia 3 października 2016 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU ZATWIERDZAM: STAROSTA ZGORZELECKI Urszula Ciupak 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87.288.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 czerwca 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY WIĄZOWNA 1 SPIS TREŚCI: 1 Cel procedury...3 2. Terminologia...3

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 0152/ 205 /10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY Postanowienia ogólne 1, zwana w dalszej części Kartą, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Barcin Na podstawie działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 68, 69 ust. 1 pkt. 3 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 25 Rektora PK z dnia 19 lipca 2010 r. ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 120.105.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 2015 roku KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH WSTĘP. ORGANIZACYJNYCH Karta audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r.

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego. Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Załącznik do zarządzenia nr 2/2011 Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 5A, 6-54 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Poznań, dnia 30 czerwca 2005r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 61-506 Poznań NIP 781-16-19-671 www.powiat.poznan.pl e-mail:starostwo@powiat.poznan.pl SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 101/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.04.2003 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 - spis dokumentów (akta bieżące). 35 Załącznik nr 11 - spis dokumentów (akta stałe).. 36 Załącznik nr 12 - wzór sprawozdania z

Załącznik nr 10 - spis dokumentów (akta bieżące). 35 Załącznik nr 11 - spis dokumentów (akta stałe).. 36 Załącznik nr 12 - wzór sprawozdania z Spis treści Wstęp.... 4 I. Podstawy funkcjonowania audytu wewnętrznego. 4 II. Podstawowe definicje... 5 III. Metodologia audytu... 6 Plan roczny audytu 6 Upoważnienie do przeprowadzenia audytu... 8 Powołanie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wstęp Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej "Kartą" jest określenie ogólnych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Poznań, dnia 20.03.2006 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 507/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA BIELSK PODLASKI Niniejsza Karta audytu wewnętrznego wraz

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 16 1238 Poz. 83 83 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 14 lipca 2016 r. ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZATWIERDZAM REKTOR - KOMENDANT gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA Dnia KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Opracowała: Audytor Wewnętrzny Beata Dziuba Rozdział 1. 1 Postanowienia ogólne Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załączniki do zarządzenia Rektora UŚ nr 96 z dnia 26 października 2011 r. K A R T A Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie,

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU w WARSZAWIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa: a) cel, uprawnienia, zasady działania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P-VI-06 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wykonywania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 1 /2008 z dnia 15.01.2008 roku KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu /Księga Procedur

Bardziej szczegółowo