Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia."

Transkrypt

1 Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art : a) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji dotyczącej małoletniego i jego środowiska, a w szczególności jego zachowania się, warunków wychowawczych i życiowych, w tym sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego., b) po 1 dodaje się 1a w brzmieniu: 1a. Przepis 1 stosuje się także wtedy, gdy sąd powziął wiadomość o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu, oraz w toku postępowania wykonawczego., c) 3 otrzymuje brzmienie: 3. O informacje dotyczące małoletniego, o których mowa w 1, a nadto o informację mającą na celu wskazanie osób właściwych do zapewnienia dziecku rodzinnej pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy może zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. ; 2) po art dodaje się art a w brzmieniu: Art a. Poza przypadkiem, o którym mowa w art , sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1860, 1948, 2138, 2199, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 67, 85, 187, 768, 933, 1133 i 1136.

2 2 w toku postępowania prowadzonego w sprawach dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli i prowadzonego w tych sprawach postępowania wykonawczego w celu ustalenia możliwości i sposobu sprawowania opieki lub kurateli oraz warunków życiowych osób, których postępowanie dotyczy.. Art. 2. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: Art. 30a. Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu przez osoby, których postępowanie dotyczy, oraz zakłócania przez nie spokoju lub porządku publicznego, a także ich relacji w rodzinie, zachowania się w stosunku do małoletnich i stosunku do pracy. ; 2) w art. 34 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 4a. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 4, przepis art. 30a stosuje się odpowiednio.. Art. 3. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882) w art. 42 dotychczasową treść oznacza się jako 1 i dodaje się 2 w brzmieniu: 2. Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków życiowych osób, których postępowanie dotyczy, oraz ich funkcjonowania w środowisku.. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

3 UZASADNIENIE I. Uwagi ogólne Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego przepisów stanowiących podstawę prawną dla sądów rodzinnych do zlecenia kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu mogącym stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu, jak też na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych. Projekt obejmuje także unormowanie kwestii przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w innych kategoriach spraw wynikających z przepisów ustaw szczególnych, dla których rozpoznania jest właściwy sąd rodzinny, a mianowicie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), w których wprowadzenie podstawy prawnej do zlecania wywiadów środowiskowych jest pożądane z uwagi na charakter tych spraw. Potrzeba wprowadzenia projektowanych zmian powstała m.in. na skutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 925), w którym zrezygnowano z unormowań dotyczących przeprowadzania przez kuratorów sądowych wywiadów środowiskowych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawach rodzinnych oraz po ustanowieniu opieki prawnej, jakie zawierały 259 i 260 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 259). Obecnie obowiązujący Regulamin urzędowania sądów powszechnych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. poz oraz z 2016 r. poz. 418, 517, 970 i 2070), także takich przepisów nie zawiera. Powodem rezygnacji z umiejscowienia tego rodzaju regulacji w tym akcie prawnym była konieczność dostosowania przepisów Regulaminu do zakresu upoważnienia ustawowego wynikającego z art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 60 i 803) oraz założenie, że właściwym dla nich miejscem ulokowania jest akt rangi ustawowej z racji charakteru materii prawnej, jakiej dotyczą, to jest ingerencji w prawa podmiotowe obywatela.

4 Zmiana w tym zakresie spowodowała jednak trudności w praktyce zarówno sądów rodzinnych, jak i rodzinnych kuratorów sądowych. Na potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji w omawianej dziedzinie zwracało uwagę środowisko sędziów rodzinnych i zawodowych kuratorów rodzinnych, mając na uwadze potrzebę przyjęcia jednolitej praktyki w całym kraju i konieczność wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych. II. Obowiązujące uregulowania Przepisy wskazujące bezpośrednio zakres spraw, w których możliwe jest zlecenie kuratorowi sądowemu przeprowadzenia wywiadu w postępowaniu rozpoznawczym, znajdują się w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), zwanej dalej: k.p.c.. Kluczowe znaczenie w kontekście proponowanych zmian ma przepis art. 570¹ 1 k.p.c. umiejscowiony w przepisach ogólnych rozdziału 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze. Wykładnia systemowa prowadzi do wniosku, że w zakresie normowania ograniczonego podmiotowo do osób małoletnich, przepis ten, stanowiący podstawę zlecania w toku postępowania przeprowadzenia wywiadu kuratorowi sądowemu, ma zastosowanie do wszystkich kategorii spraw wymienionych w dalszych częściach tego rozdziału. Podstawą funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej pozostają z kolei przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r. poz. 60). Jej art. 1 stanowi, że kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Z przepisu art. 11 pkt 2 wymienionej ustawy wynika natomiast, że zawodowy kurator sądowy jest zobowiązany w szczególności do przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych. Przepis ten nie wymienia jednak kategorii spraw i rodzaju postępowań, w jakich sąd lub sędzia jest uprawniony do zlecenia zawodowemu kuratorowi sądowemu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Zlecając przeprowadzenie tej czynności, sąd ma prawo oczekiwać jej wykonania zgodnie z treścią tego przepisu, lecz będzie ono wystarczającą podstawą prawną do jej realizacji dopiero w powiązaniu z przepisem, z którego sąd wywodzi przesłankę do takiego działania. Warunkiem pozostaje zatem, w świetle treści art. 1 ustawy, aby sąd miał do dyspozycji tego rodzaju ustawowy przepis. Pamiętać należy, że przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania lub pobytu danej osoby stanowi ingerencję państwa (funkcjonariusza publicznego, którym jest kurator 2

5 sądowy) w sferę praw i wolności chronionych prawem zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Niejasne kryteria takiej ingerencji, opartej tylko na regułach interpretacyjnych, a nie na przepisach prawa może budzić wątpliwości z punktu widzenia standardów określonych w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.). Obowiązki sądów opiekuńczych wynikające z nadzoru nad sprawowaniem opieki, o których mowa w przepisach art ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) dla ich realizacji wymagają określonych narzędzi. Bez wiadomości o warunkach życiowych osoby ubezwłasnowolnionej lub niepełnosprawnej, w tym jej sytuacji bytowej i socjalnej, nie jest możliwe zweryfikowanie sposobu sprawowania opieki i kurateli, a uprzednio prawidłowe określenie zakresu umocowania opiekuna bądź kuratora dla takiej osoby. W konsekwencji powyższy stan prawny należy uznać za niezadawalający. III. Proponowana regulacja Proponowana regulacja, przez modyfikację art i 3 k.p.c. oraz dodanie w jego obrębie 1a, rozszerza dopuszczalność zlecania wywiadów w sprawach objętych przepisami działu II o etapy po wydaniu orzeczenia, które podlega wykonaniu przez sąd, jak też przed formalnym wszczęciem postępowania z urzędu, to jest poprzedzającym postępowanie rozpoznawcze w sprawach małoletnich. Zmiana 1 i 3 ma jednocześnie charakter porządkujący, gdyż już w jednej jednostce redakcyjnej, to jest w 3, zostałaby uregulowana rola jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w sprawach dotyczących małoletnich. Postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych nie jest kompleksowo unormowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Nie ulega wątpliwości, że większość orzeczeń wydawanych przez sąd opiekuńczy podlega wykonaniu przez ten sąd. Powinien on zatem móc dysponować instrumentami odpowiedniej reakcji, w tym kontroli i nadzoru. Dotyczy to również spraw rejestrowanych w wykazie Opm. Specyfika sądownictwa rodzinnego polega również na tym, że sądy te są zobligowane do podejmowania różnych działań z urzędu, również przed formalnym wszczęciem postępowania. Celowe jest zatem wyposażenie sądu opiekuńczego w możliwość zlecania kuratorom sądowym wywiadów po powzięciu informacji mogącej stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w trybie art. 570 k.p.c. W konsekwencji projektowana zmiana będzie 3

6 stanowić rozwiązanie problemu podstawy prawnej dla przeprowadzania wywiadów w tego rodzaju sprawach rejestrowanych w wykazie Nmo. Dodanie art a pozwoli z kolei w sposób niebudzący wątpliwości na sporządzanie wywiadów także w postępowaniu dotyczącym opieki i kurateli nad osobami dorosłymi, w tym w postępowaniu wykonawczym. Rola sądu opiekuńczego skutkiem proponowanej nowelizacji nie ulegnie zmianie. Nadal będzie on pełnił funkcję władzy opiekuńczej. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w sprawach opieki prawnej dla osób ubezwłasnowolnionych oraz kurateli. Sąd opiekuńczy będzie miał możliwość zlecenia kuratorowi przeprowadzenia wywiadu środowiskowego także po wydaniu orzeczenia w sprawie ustanowienia opieki dla ubezwłasnowolnionego całkowicie oraz w sprawach kurateli, stosownie do potrzeb, bez przekazywania sprawy w całości do zespołu kuratorskiej służby sądowej. Tym samym wywiady będą mogły być zlecane również w toku spraw rejestrowanych w wykazie Op. Mając na uwadze potrzebę korzystania przez sądy z informacji zawartych w wywiadach kuratora w innych kategoriach spraw, w których są one szczególnie pożądane, należało również dokonać nowelizacji dwóch kluczowych ustaw dla praktyki sądownictwa rodzinnego, to jest ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Systematyka Kodeksu postępowania cywilnego w istocie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu ogólnego przepisu pozwalającego sądowi na zarządzenie wywiadu we wszelkich sprawach, w jakich pozostaje właściwy. Z uwagi na charakter spraw, o których mowa w art. 2 i 3 projektowanej ustawy, niezależnie od ich istoty, ich przebieg może rodzić konieczność podjęcia czynności lub zainicjowania postępowania z urzędu w innej sprawie. Stąd jest uzasadnione wyposażenie sądu opiekuńczego w podstawę prawną do zlecania przeprowadzania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych również w tych kategoriach spraw, wskazane akty prawne nie zawierają bowiem takiej podstawy. Informacje zebrane przez kuratora sądowego w toku wywiadu środowiskowego mogą się okazać pomocne w dokonywanej przez sąd ocenie, czy zachodzą przesłanki pozamedyczne, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (powodowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizowanie małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego), do orzeczenia o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, jak też orzeczenia o jego ustaniu bądź zmianie rodzaju zakładu leczenia odwykowego, natomiast na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego do ustalenia przesłanek wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 2 (niezdolność do samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych) w przypadku 4

7 potencjalnego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody lub art. 38 (możliwość korzystania z opieki innych osób) w przypadku możliwego kierowania do domu pomocy społecznej bez zgody. Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projektowana ustawa zgodnie z 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz oraz z 2004 r. poz. 597), nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz i 1204) w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie ww. ustawy. 5

8 Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Sprawiedliwości Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Podsekretarz Stanu Marcin Warchoł Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu tel główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Data sporządzenia r. Źródło: inicjatywa własna Nr w wykazie prac UD 104 OCENA SKUTKÓW REGULACJI Potrzeba wprowadzenia projektowanych zmian powstała głównie na skutek rezygnacji z unormowań Regulaminu urzędowania sądów powszechnych dotyczących przeprowadzania przez kuratorów sądowych wywiadów środowiskowych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawach opiekuńczych osób małoletnich oraz osób dorosłych. Obecnie obowiązujący Regulamin urzędowania sądów powszechnych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.), a także poprzednio obowiązujący z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 925) nie normuje szeregu kwestii dotyczących wykonywania orzeczeń sądów w sprawach rodzinnych i nieletnich unormowanych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych z 2007 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 259). Brak odpowiednika przepisów 259 i 260 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z 2007 r. dotyczących przeprowadzania wywiadów środowiskowych, spowodowało znaczne trudności w praktyce zarówno sądów rodzinnych, jak i rodzinnych kuratorów sądowych. Na potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji w omawianej dziedzinie zwracało uwagę środowisko sędziów rodzinnych i zawodowych kuratorów rodzinnych. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego przepisów stanowiących podstawę prawną dla sądów rodzinnych do zlecenia kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu. Projekt obejmuje także unormowanie kwestii przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w innych kategoriach spraw wynikających z przepisów ustaw szczególnych, dla których rozpoznania jest właściwy sąd rodzinny, a mianowicie w sprawach o leczenie osób uzależnionych od alkoholu z mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej bez zgody na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882). Znowelizowane przepisy obejmą swoim zakresem zarówno sprawy dotyczące małoletnich, jak i osób dorosłych. Projektowane rozwiązania skutkować powinny usunięciem wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów stanowiących podstawę przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Z uwagi na szczegółowość uregulowań odstąpiono od porównań międzynarodowych. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Dane własne Ministerstwa Sprawiedliwości (sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40) Kuratorzy sądowi Kuratorzy rodzinni 3162,45; Kuratorzy dla dorosłych 2015,50; Kuratorzy społeczni Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i 1 Liczba etatów kuratorów wg stanu na koniec I półrocza 2015 r.

9 Sądy rodzinne Osoby pozostające pod różnego rodzaju oddziaływaniami kuratorów sądowych. Na dzień 30 czerwca 2015 r. pod różnego rodzaju oddziaływaniami kuratorów sądowych (w sprawach karnych i rodzinnych), pozostawało ponad 670 tys. osób, w tym w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich. Dane własne Ministerstwa Sprawiedliwości Tabela. Liczba wywiadów przeprowadzanych przez kuratorów rodzinnych (dane za rok 2015) opiekuńczych. Potencjalne zwiększenie liczby zlecanych do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Możliwy nieznaczny wzrost liczby przeprowadzanych wywiadów środowiskowych. Źródło: sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40 Z uwagi na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zlecania przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz włączenie nowych kategorii spraw (szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu), w tym rozszerzenie możliwości zlecania wywiadów środowiskowych kuratorom sądowym także w sprawach dotyczących postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz w przedmiocie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, oraz przyjęcia do domu pomocy społecznej, może zwiększyć się liczba przeprowadzanych wywiadów środowiskowych. Na obecnym etapie trudno jest jednak przewidywać skalę tego wzrostu. Na potrzeby niniejszej oceny skutków regulacji przyjęto, że wzrost ten będzie na tyle nieznaczny, że nie wygeneruje znaczących skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i z tytułu ryczałtów dla zawodowych kuratorów sądowych dokonanych w latach oraz z tytułu ryczałtów dla społecznych kuratorów sądowych dokonanych w latach z podziałem na poszczególne lata, przedstawia poniższa tabela: Tabela. Wydatki budżetowe w poszczególnych latach w tys. zł Wynagrodzenia wypłacone Rok kuratorom zawodowym (wg sprawozdania RB-70) Ryczałty wypłacone kuratorom zawodowym , , , , , , , , , , , , , , ,- 2 Ryczałty wypłacone kuratorom społecznym

10 2015* , , ,- *stan na dzień: r. Wydatki ponoszone na kuratelę społeczną zmniejszyły się ze 158,7 mln zł w 2011 roku, do kwoty ok. 133,6 mln w 2014 roku i należy przypuszczać, że będzie to tendencja utrzymująca się w najbliższych latach z racji zmniejszającej się liczby spraw powierzanych kurateli społecznej do prowadzenia. Odmienna sytuacja dotyczy wysokości środków przeznaczanych na wynagrodzenia osobowe kuratorów zawodowych, które stale wzrastają, tj. z kwoty mln zł w 2010 roku do 387,040 mln zł w 2014 roku. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz oraz 1204) w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie ww. ustawy. Projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania: 1) Krajowej Radzie Sądownictwa, 2) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, 3) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji: 1) Prezesom sądów apelacyjnych, 2) Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych w Polsce, 3) Stowarzyszeniu Sędziów Themis, 4) Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia, 5) Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia, 6) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Asystentów Sędziów, 7) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Referendarzy Sądowych, 8) Krajowej Radzie Kuratorów, 9) Rzecznikowi Praw Obywatelskich, 10) Rzecznikowi Praw Dziecka, 11) Fundacji Court Watch Polska, 12) Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 13) Fundacji Panoptykon, 14) Fundacji Pomocy Rodzinie Opoka, 15) Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, 16) Krajowej Radzie Radców Prawnych, 17) Naczelnej Radzie Adwokackiej. W toku konsultacji uwagi zostały zgłoszone przez: Krajową Radę Kuratorów oraz za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach przez Z-cę Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zabrzu, jak też za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przez Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Wskazywano w nich, że projekt doprowadzi do nadmiernego obciążenia kuratorów przeprowadzaniem wywiadów, w sytuacji gdy nie są one uwzględniane do standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego. Propozycja zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz. U. poz. 1100) nie jest przedmiotem regulacji projektu, dlatego nie mogła zostać uwzględniona. W praktyce jest możliwy jedynie nieznaczny wzrost liczby wywiadów w związku z wejściem w życie omawianego projektu w odniesieniu do art. 2 i 3 projektu. Należy podkreślić, iż w każdym z postępowań objętych projektem zlecenie wywiadu, to tylko możliwość, nie zaś obowiązek sądu. Na gruncie ustaw nowelizowanych w art. 2 i 3 możliwość ta będzie zapewne wykorzystywana wyjątkowo, to jest w sytuacjach mogących wywoływać wątpliwości sądu. Jednocześnie dotychczasowe dane pozwalają uznać, że kuratorzy będą w stanie w sposób niezakłócony realizować swoje zadania. Projekt nie ma na celu realizacji postulatów grupy zawodowej kuratorów zawodowych z punktu widzenia ich umocowania jako organu wykonawczego w postępowaniach dotyczących wykonywania orzeczeń w sprawach opiekuńczych, lecz zmierza do rozwiązania problemu stworzenia podstawy prawnej dla sądów rodzinnych do zlecania kuratorom wywiadów w sprawach objętych projektem, dlatego uwaga o braku kompleksowego uregulowania udziału kuratora w postępowaniu wykonawczym nie została uwzględniona. Nowelizacja art oraz dodanie art a k.p.c. porządkuje problematykę uzyskiwania informacji o małoletnim od określonych podmiotów oraz podstawy prawnej do zlecania przez sąd w postępowaniu opiekuńczym wywiadu kuratorowi sądowemu zarówno w sprawach dotyczących małoletnich, jak i osób dorosłych i usuwa tym samym wątpliwości 3

11 interpretacyjne w tym zakresie, jakie powstały na skutek rezygnacji z unormowań 259 i 260 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z 2007 r. Nieuprawniona jest uwaga, że w związku z możliwością zlecania wywiadów na gruncie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zdrowia psychicznego sąd zrezygnuje z powołania biegłych lekarza psychiatry, a w sprawach o leczenie odwykowe także psychologa, gdyż opinie biegłych są w tych sprawach niezbędne. Podnieść należy, że wprowadzenie tego instrumentu weryfikacji danych pochodzących od wnioskodawcy na gruncie ww. ustaw szczególnych ma istotne znaczenie dla ochrony interesów osób, których postępowanie dotyczy. Na skutek uwagi Krajowej Rady Kuratorów, w której zanegowano zawarte w uzasadnieniu projektu zdanie o postulowaniu przez środowisko kuratorów rodzinnych zmian projektowanych w art. 2 i 3, zdanie to zostało usunięte. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0 10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Ewentualne skutki finansowe wynikające z wejścia w życie przedmiotowego projektu zostaną sfinansowane w ramach dotychczas posiadanych środków i nie będą wymagały angażowania dodatkowych środków budżetowych. Ewentualne skutki finansowe wynikające z wejścia w życie przedmiotowego projektu zostaną sfinansowane w ramach dotychczas posiadanych środków i nie będą wymagały angażowania dodatkowych środków budżetowych. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0 10) W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z 2016 r.) W ujęciu niepieniężnym Niemierzalne duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa - sektor mikro-, małych i - średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe - 4

12 Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projektowane rozwiązania nie wpływają na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. Komentarz: nie dotyczy. 9. Wpływ na rynek pracy Projektowane regulacje nie mają wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy informatyzacja zdrowie Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na pozostałe analizowane obszary. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Efekty proponowanej nowelizacji będą natychmiastowe i nie wymagają ewaluacji. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 5

13 Omówienie wyników konsultacji publicznych i opiniowania W toku konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD104) w nadesłanym stanowisku - Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Prezesi Sądów Apelacyjnych w Warszawie, w Szczecinie i w Gdańsku nie zgłosili uwag i zastrzeżeń. Uwagi zostały zgłoszone natomiast przez Krajową Radę Kuratorów oraz za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach przez Z-cę Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zabrzu, jak też za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przez Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Inne podmioty, którym projekt przedłożono w ramach konsultacji publicznych nie zajęły stanowiska. Odnosząc się do propozycji Krajowej Rady Kuratorów, należy zauważyć, że przedmiotowy projekt nie ma na celu realizacji postulatów grupy zawodowej kuratorów zawodowych z punktu widzenia ich umocowania jako organu wykonawczego w postępowaniach dotyczących wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, lecz zmierza do rozwiązania problemu stworzenia podstawy prawnej dla sądów rodzinnych do zlecania kuratorom wywiadów w sprawach objętych projektem. Negatywna ocena projektu w tym kontekście wykracza poza zakres konsultacji. Jest bezsporne, co podnosi każdy z podmiotów wnoszących uwagi, że sporządzanie wywiadów środowiskowych to istotna część służbowych obowiązków kuratorów zawodowych i nie są one uwzględniane w standardach obciążeń pracą, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz. U. poz. 1100), tym niemniej także i to zagadnienie nie jest przedmiotem regulacji projektu. Tym

14 samym propozycja Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, dotycząca zmiany w/w rozporządzenia nie może być uwzględniona w ramach prac legislacyjnych nad omawianym projektem. Obawy wyrażane przez Krajową Radę Kuratorów i Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zabrzu, że możliwość zlecania kuratorom wywiadów w sprawach, o jakich mowa w projekcie, znacząco wpłynie na wzrost ich liczby, nie znajduje potwierdzenia w danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości (sprawozdanie MS-S40). Ustosunkowując się do przywołanego uwagami Krajowej Rady Kuratorów zestawienia liczby wywiadów, należy wskazać, że obciążenie kuratorów rodzinnych na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencję spadkową. W roku 2015 w pionie rodzinnym przypadało 79 spraw na etat kuratorski, a na 45 okręgów sądowych w 35 było niższe, gdy wskazany rozporządzeniem standard obciążenia to 100 spraw. Jednocześnie liczba zlecanych wywiadów utrzymuje się na zbliżonym poziomie w roku 2013 i pierwszym półroczu 2016 r. (odpowiednio i wywiadów zleconych kuratorom zawodowym, co oznacza niepełne 3 wywiady w tygodniu). Należy podkreślić, że wywiady, zlecanie których przewidziano w projekcie na gruncie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, były w praktyce zlecane w tym w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 259). Słusznie zatem zauważa Z-ca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, że projektowane zmiany w tej części nie spowodują zwiększenia liczby wywiadów. Wyraża natomiast obawy o zwiększenie obciążenia kuratorów wobec projektowanej zmiany dwóch pozostałych ustaw. Należy jednak podkreślić, iż w każdym z postępowań objętych projektem zlecenie wywiadu to tylko możliwość, nie zaś obowiązek sądu. Na gruncie ustaw nowelizowanych w art. 2 i 3, możliwość ta będzie zapewne wykorzystywana wyjątkowo, to jest w sytuacjach mogących wywoływać wątpliwości sądu. Uprawnioną jest zatem teza o nieznacznym wzroście liczby wywiadów w związku z wejściem w życie omawianego projektu i to w praktyce jedynie w odniesieniu do art. 2 i 3 projektu. Jednocześnie dotychczasowe dane pozwalają uznać, że kuratorzy będą w stanie w sposób niezakłócony realizować swoje zadania.

15 Uwaga Krajowej Rady Kuratorów dotycząca brzmienia art k.p.c. nie została uwzględniona. Należy podnieść, że przepis ten w zasadniczej części, stanowi powtórzenie jego obecnego brzmienia. Przepis ten nie budzi wątpliwości w praktyce i nie zachodzi potrzeba wydawania w tym zakresie przepisów wykonawczych. Obecny przepis art k.p.c. w projekcie został uzupełniony o fragment 1 traktujący o możliwości zwracania się o informacje do jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przez fakt, że w projektowanym 1a stworzona zostaje wyraźna podstawa prawna do zlecania wywiadów w postępowaniu wykonawczym, jest oczywistym, że sąd będzie mógł taki wywiad zlecić w każdym postępowaniu wykonawczym dotyczącym pieczy nad małoletnim, zatem także w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Z tych przyczyn sugerowana zmiana jest w tej części zbędna. Obawy Krajowej Rady Kuratorów o naruszenie praw i wolności obywatelskich przez możliwość zlecania wywiadu w oparciu o projektowany art a k.p.c. na etapie postępowania zarejestrowanego w wykazie Nmo są niezasadne. Sąd ma prawo podejmować określone decyzje w trosce o dobro dziecka przed formalnym wszczęciem postępowania, o czym stanowi art k.p.c. Jednocześnie w toku postępowania prowadzonego za numerem Nmo nie zapadają rozstrzygnięcia merytoryczne kończące ten jego etap. Sąd przy tym powinien być wyposażony w instrument, jakim jest możliwość zlecenia wywiadu kuratorowi, pozwalający sprawdzić zasadność podejmowania określonych czynności, w kontekście obywatelskiego obowiązku o jakim mowa w art k.p.c., a zatem zawiadamiania sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu. Tego rodzaju uwagi podnosi także Z-ca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w odniesieniu do możliwości zlecania wywiadu na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tymczasem już wnioskodawca w sprawie o leczenie odwykowe gromadzi dane dotyczące tzw. przesłanek społecznych, których zaistnienie prowadzi do podjęcia czynności przewidzianych tą ustawą. Uwagi odnoszące się do projektowanego art a k.p.c. także nie zostały uwzględnione. W tym zakresie Krajowa Rada Kuratorów ponownie nawiązuje do potrzeby specjalnego umocowania kuratorów w postępowaniu wykonawczym

16 w odniesieniu do sprawowania opieki i kurateli nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Celem projektowanego przepisu jest natomiast wskazanie podstawy prawnej dla sądu do zlecania wywiadów w tych sprawach w miejsce tej zawartej w 260 nieobowiązującego od 1 lipca 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z 2007 r. Jedynie sąd opiekuńczy sprawuje nadzór nad sprawowaniem opieki i kurateli, co wprost wynika z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) to jest art. 165 i następne. W ramach tego nadzoru będzie mógł zlecać, stosownie do potrzeb przypadku, przeprowadzenie wywiadu, w toku którego kurator ustali czy opieka jest sprawowana w sposób prawidłowy. Oznacza to możliwość sprawdzenia czy opiekun dba o potrzeby pupila, czy troszczy się o jego zdrowie, czy właściwie dysponuje majątkiem. Wywiad będzie mógł stanowić swoistą weryfikację sprawozdań składanych sądowi przez opiekuna. Sprawy te, rejestrowane w wykazie Op, nie będą przekazywane kuratorom, gdyż nie są równoznaczne ze sprawowaniem przez nich nadzoru. Nie zostały uwzględnione uwagi kwestionujące zasadność projektowanej regulacji na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wywiad środowiskowy stanowi w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe jeden z niewielu instrumentów, za pomocą których sąd może badać przesłanki społeczne uzasadniające zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia takiego leczenia. Jest oczywistym, że na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wskazania występowania takich przesłanek, jednak sąd w drodze wywiadu mógłby dokonać ich weryfikacji w sytuacjach wątpliwych. Również w przypadku wniosku o zmianę postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego lub o ustanie obowiązku poddania się leczeniu przed upływem okresu przewidzianego w ustawie, przeprowadzenie wywiadu, niezależnie od możliwości przeprowadzenia innych dowodów, może okazać się niezbędne dla wykazania, że zachodzą zdarzenia wskazujące na nadużywanie alkoholu lub na zaprzestanie takich zachowań. Obecnie wyraźnie brakuje takiego instrumentu. Z kolei ustawa o ochronie zdrowia psychicznego obejmuje swym zakresem nie tylko sprawy dotyczące zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, lecz także przyjęcia do domu pomocy społecznej. Ustalenie wskazanych w art. 38 tej

17 ustawy przesłanek społecznych, poprzez zlecenie kuratorowi przeprowadzenia wywiadu na okoliczność warunków życiowych oraz funkcjonowania w środowisku jest istotne dla ochrony interesów osób, których postępowanie bezpośrednio dotyczy. W praktyce dostrzega się potrzebę poczynienia w tych sprawach obiektywnych ustaleń w miejscu zamieszkania tej osoby, co najlepiej odda wywiad środowiskowy. Nie da się też wykluczyć potrzeby uzyskania danych, o jakich mowa w projektowanym art tej ustawy w odniesieniu do osób, które miałyby zostać przyjęte do szpitala w trybie art. 29 ustawy. Nie stanowi argumentu przemawiającego za niewprowadzeniem omawianej regulacji sugestia Krajowej Rady Kuratorów jakoby sądy dysponując wywiadem miały rezygnować w tych sprawach z opinii biegłego lekarza psychiatry. To teza wysoce nieuprawniona, gdyż uzyskanie takiej opinii jest warunkiem koniecznym do wydania orzeczenia. Na tego rodzaju niebezpieczeństwo, równie niezasadnie, wskazuje Z-ca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w odniesieniu do możliwości zlecania wywiadu na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Także i ta ustawa nakłada na sąd obowiązek uzyskania opinii biegłych lekarza psychiatry i psychologa, projekt niczego w tym zakresie nie zmienia. Na skutek uwagi Krajowej Rady Kuratorów, w której zanegowano zawarte w uzasadnieniu projektu zdanie o postulowaniu przez środowisko kuratorów rodzinnych zmian projektowanych w art. 2 i 3, zdanie to zostało usunięte.

18 ' KPRft I\ 111 l I\ I li łlll\ł\ulllł\l\ll I Il l\l AAA2!4969 Warszawa, Ą$, czerwca 2017 Minister Spraw Zagranicznych DPUE I 8/MN dot.: RM z r. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrów Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Szanowna Pani Minister, w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Z poważaniem Do wiadomości: Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 10 listopda 2017 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2017 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia <data wydania aktu> r. ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 16.05.2017 r. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów P-120-41-16 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. Projekt z dnia 1 kwietnia 2019 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2018 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 28.11.2018 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia 2017 r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 21 grudnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11 z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia <data wydania aktu>r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia <data wydania aktu>r. Projekt z dnia 13 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11 z dnia r. w sprawie sposobu i trybu przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia<data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

ROZPORZĄDZENIE. z dnia<data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym ROZPORZĄDZENIE Projekt 18.03.2016 r. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia.2017 r.

Projekt. z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku.

UZASADNIENIE. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku. UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje: PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. DKPL.WK.10.2.55.2019.JW(10) Warszawa /elektroniczny znacznik czasu/ RM-10-107-19 UD553 Pan Marek KUCHCIŃSKI Marszałek Sejmu Szanowny Panie Marszałku, na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Wersja 28.12.2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowomieszkaniowego, przewidzianych

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie art. 80 cf ust. 1

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r.

Data sporządzenia r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego Projekt z dnia 27 sierpnia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E P R Z E W O D N I C Z Ą C E G O K O M I T E T U D O S P R AW P O Ż Y T K U P U B L I C Z N E G O z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r. Źródło: art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.

Data sporządzenia r. Źródło: art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 11 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. Projekt z dnia 1 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia <data wydania aktu> r.

Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia r. zmieniające rozporządzenie >v spranie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2663 Warszawa, 26 czerwca 2018 r.

Druk nr 2663 Warszawa, 26 czerwca 2018 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-102-18 Druk nr 2663 Warszawa, 26 czerwca 2018 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y 1 ) O R A Z S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 2 )

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y 1 ) O R A Z S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 2 ) Projekt z dnia 28 stycznia 2019 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y 1 ) O R A Z S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 2 ) z dnia 2019 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI > z dnia <data wydania aktu>r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI > z dnia <data wydania aktu>r. Projekt z dnia 17 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI > z dnia r. w sprawie w zoru w kładki do legitymacji służbow ej inspektora Biura Nadzoru

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11. z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11 z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 30.08.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH L ADMINISTRACJI0 z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów PROJEKT z dnia 25.11.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu Senior-WIGOR na lata 2015-2020 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... R A I) Y M I N I S T R O W. z dnia r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u

UCHWAŁA NR... R A I) Y M I N I S T R O W. z dnia r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u Projekt z dnia 1 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR... R A I) Y M I N I S T R O W z dnia r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. Projekt z dnia 28 lutego 2019 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3408 Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.

Druk nr 3408 Warszawa, 24 kwietnia 2019 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-52-19 Druk nr 3408 Warszawa, 24 kwietnia 2019 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r.

Data sporządzenia r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Edukacji Narodowej, w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo