Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego"

Transkrypt

1 Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 roku nr 124, poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 240, poz. 1442) zwanym dalej rozporządzeniem, przedstawia sprawozdanie z działalności za 2016 roku. Zgodnie z 31 ust.1 rozporządzenia, kwartalne sprawozdania z działalności Funduszu sporządzone na koniec każdego kwartału przedstawia się organowi nadzoru, w terminie 60 dni od zakończenia kwartału. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach funkcji kompensacyjnej wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników, posiadających gospodarstwa rolne za szkody na mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę wyrządzono, nie był ubezpieczony, bądź rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym, wyrządzili szkodę pozostającą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, a rolnik nie miał ubezpieczenia obowiązkowego. UFG wypłaca także odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie, gdy nie ustalono tożsamości posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem mechanicznym a także na mieniu w przypadku wystąpienia znacznej szkody osobowej u któregokolwiek uczestnika zdarzenia w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, a nie ustalono jego tożsamości (art. 98 ust. 1 ustawy). W przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń, Fundusz zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych z tytułu ww. umów ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, a także z obowiązkowych ubezpieczeń budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz z ubezpieczeń wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek ubezpieczenia (art. 98 ust. 2 ustawy). Ustawa w art. 98 ust. 2 pkt. 2 przewiduje, że Fundusz zaspokaja także roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń na życie. Ustawa nakłada na Fundusz obowiązek zaspokajania roszczeń osób uprawnionych, także w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (art. 98 ust. 2 ustawy).

2 Po wypłacie odszkodowania, na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany dochodzić roszczenia regresowego od sprawcy szkody i osoby, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Na podstawie art. 14 ust. 4a ustawy, w przypadku ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Fundusz dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i windykacją opłat za uchylanie się od tego obowiązku, w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń określonych w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Poczynając od 1 stycznia 2004 roku, zgodnie z art. 99 ustawy, Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników). Zgodnie z art. 102 ustawy Fundusz pełnieni funkcję ośrodka informacji od 1 lipca 2004 roku. Począwszy od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 102a ustawy, na Funduszu spoczywa obowiązek tworzenia i prowadzenia informatycznej bazy danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego, obejmującej w szczególności informacje o wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach z umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

3 Przychody Funduszu Do podstawowych przychodów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały: przychody ze składek wnoszonych na rzecz UFG przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt. 1 i 2 ustawy; przychody z opłat, przewidzianych w art. 88 ustawy oraz przychody z tytułu roszczeń regresowych. a) Przychody ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych wnoszone przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG Przychody ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych, przeznaczone na cele statutowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, obejmują należne wpłaty krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152) wnoszone na rzecz Funduszu w ustawowo określonych terminach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz. U. 2013, Nr 49, poz. 344), wysokość odpisu składki wynosi 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż od 1 stycznia 2011 roku został zawieszony obowiązek przeznaczania części składki otrzymanej od zakładów ubezpieczeń na rzecz funduszu pomocowego. Składka na rzecz UFG wpłacana jest przez zakłady ubezpieczeń w terminie 30 dni po upływie kwartału, w którym został dokonany przypis składki z ubezpieczeń obowiązkowych. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku Członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozostawało 27 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność ubezpieczeniową, w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym: 5 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, 4 oddziały zagranicznych zakładów oraz 4 zakłady wykonujące działalność w ramach swobody świadczenia usług. Ogółem, przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 roku wyniosły ,61 zł, w tym przychody: zakładów krajowych ,57 zł, zakładów zagranicznych (oddziały, swoboda świadczenia usług) ,04 zł. Oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w I półroczu 2016 roku wyniosła mln zł i w porównaniu

4 do I półrocza 2015 roku zwiększyła się o mln zł, w tym mln przyrostu dotyczyło OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przychody UFG ze składek zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, zwiększyły się o ,82 zł, tj. o 25,35%, w tym przychody ze składek od krajowych zakładów zwiększyły się o ,90 zł, tj. o 30,13%, zaś od zakładów zagranicznych (oddziały i swoboda świadczenia usług) zmniejszyły się o ,08 zł, tj. o 14,60%. Wyraźny spadek składki zakładów zagranicznych ma związek z przejęciem przedsiębiorstwa Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Bez uwzględnienia przedsiębiorstwa Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce składka od zakładów zagranicznych wzrosła r/r o ,54 zł, tj. o 50,88%. Przejęcie Česká pojišťovna S.A. przez Generali przyczyniło się jednocześnie do zwiększenia dynamiki składki zakładów krajowych Przychody ze składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (w ujęciu memoriałowym) z wyszczególnieniem zakładów ubezpieczeń płatników składki (w zł) Krajowe zakłady ubezpieczeń Zakład ubezpieczeń 2016 Komunikacyjne Rolne Razem Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA S.A , , , , , ,76 2 AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A , ,81 0,00 0, , ,81 3 AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A , ,57 0,00 0, , ,57 4 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A , ,23 0,00 0, , ,23 5 COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , , , , , ,15 6 CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , , , , , ,39 7 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A , , , , , ,25 8 GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , ,49 0,00 0, , ,49 9 INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , , , , , ,61 10 LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , ,34 0,00 0, , ,34 11 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "PARTNER" S.A. 5,20 5,20 0,00 0,00 5,20 5,20 12 POCZTOWE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , ,32 0,00 0, , ,32 13 GOTHAER TU S.A , , , , , ,10 14 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A , , , , , ,37 15 TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 600,99 0,00 0,00 0,00 600,99 0,00 16 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" , , , , , ,51 17 TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , , ,17 42, , ,38 18 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , , , , , ,19 19 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A , , , , , ,00 Oddziały razem , , , , , ,67 20 AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce , ,90 0,00 0, , ,90 21 AIG EUROPE LIMITED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce , ,84 0,00 0, , ,84 Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce ,62 0, ,62

5 22 LIBERTY SEGUROS, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce , ,06 0,00 0, , ,06 23 BTA Insurance Company SE Spółka Europejska Oddział w Polsce Swoboda świadczenia usług , ,75 0,00 0, , ,75 razem , ,17 0,00 0, , ,17 24 GEFION INSURANCE A/S 2,47 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 25 GREENVAL INSURANCE Designated Activity Company , ,54 0,00 0, , ,54 26 TVM verzekeringen N.V , ,96 0,00 0, , ,96 27 UPS International Insurance Limited 468,20 680,45 0,00 0,00 468,20 680,45 razem , ,95 0,00 0, , ,95 Ogółem , , , , , ,79 * W dniu BRE Ubezpieczenia TUiR zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia TUiR. ** W dniu nastąpiło połączenie spółek Compensa i Benefia; prawa i obowiązki Benefii przejęła Compensa. *** W dniu nastąpiło przejecie Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Tym samym Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce przestała być członkiem UFG b) Przychody z tytułu opłat Przychody z tytułu opłat obejmują dochodzone roszczenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy, wnoszone na rzecz Funduszu z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Podstawę do naliczania w danym roku kontroli wysokości opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła zł, co oznacza jego wzrost o 5,7% r/r (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosiło zł). Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC w I półroczu 2016 roku wyniosły łącznie ,60 zł i były niższe w stosunku do I półrocza 2015 roku o ,60 zł, tj. o 22,28% r/r. Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w podziale na rodzaje ubezpieczenia obowiązkowego prezentuje poniższa tabela. Opłaty Przychody z tytułu opłat Kwota (w zł) Kwota (w zł) 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,60 99, ,20 99,84 77,75 2. OC rolników ,00 0, ,00 0,16 61,17 Razem ,60 100, ,20 100,00 77,72 Podstawę do rozpoczęcia procesu rozpoznawania przychodów z opłat stanowią zarejestrowane zgłoszenia od organów obowiązanych i uprawnionych do kontroli spełnienia ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. W wyniku dokonanych kontroli w I półroczu 2016 roku Fundusz zarejestrował

6 nowych spraw (w analogicznym okresie 2015 r ), co stanowiło spadek o 14,89% r/r, z czego: spraw (tj. 53,80% ogółu) było skutkiem ustaleń własnych Funduszu, zaś spraw (tj. 46,20% ogółu) Fundusz otrzymał od zewnętrznych organów kontrolnych. Liczba zarejestrowanych spraw z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie zawiadomień od organów obowiązanych i uprawnionych do kontroli Tytuł Sprawy Sprawy Ogółem , ,00 85,11 w tym: 1. OC komunikacyjne , ,66 85,21 w tym: 1) organy obowiązane , ,84 63,14 w tym: - policja , ,25 61,32 - organy rejestrowe (wydziały komunikacji) , ,91 64,26 - organy celne 60 0, ,10 122,45 - Straż Graniczna 951 2, ,98 100,96 - Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) 155 0, ,60 54,58 2) organy uprawnione , ,82 118,67 w tym: - Inspekcja Ochrony Środowiska 64 0, ,07 182,86 - inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego 88 0, ,21 89,90 - UFG , ,54 118,70 w tym: - Ośrodek Informacji , ,11 129,05 - z likwidacji szkód 667 1, ,49 93,81 - Wydziały Opłat , ,93 107,31 2. OC rolne 901 2, ,34 80,88 w tym: 1) organy obowiązane (burmistrz, prezydent miasta) 882 2, ,28 81,44 2) organy uprawnione 19 0, ,07 61,29 w tym: - starosta 0 0,00 3 0,01 0,00 - UFG 19 0, ,06 67,86 Zarejestrowane sprawy (niezależnie od okresu ich rejestracji), po ich weryfikacji przez Pion Windykacji (w bazie polis OI UFG, bazie CEPiK, zakładów ubezpieczeń, itd.), stanowią podstawę do skierowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwań do uiszczenia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. W okresie I półrocza 2016 roku UFG wystawił wezwań do uiszczenia opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (w I półroczu 2015 r wezwania), co stanowiło spadek o 10,14% r/r, z czego: wezwań (tj. 59,18% ogółu) było efektem ustaleń własnych Funduszu, zaś wezwań (tj. 40,82% ogółu) było skutkiem zawiadomień otrzymanych od zewnętrznych organów kontrolnych.

7 Liczba wystawionych wezwań do zapłaty z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie zawiadomień od organów obowiązanych i uprawnionych Tytuł Wezwania Wezwania Ogółem , ,00 89,86 w tym: 1. OC komunikacyjne , ,02 90,31 w tym: 1) organy obowiązane , ,02 64,05 w tym: - policja , ,51 63,46 - organy rejestrowe (wydziały komunikacji) , ,13 59,91 - organy celne 14 0, ,15 26,92 - Straż Graniczna 635 2, ,85 100,47 - Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) 72 0, ,38 56,25 2) organy uprawnione , ,99 121,95 w tym: - Inspekcja Ochrony Środowiska 53 0, ,24 65,43 - inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego 125 0, ,23 156,25 - UFG , ,52 122,08 w tym: - Ośrodek Informacji , ,57 154,90 - z likwidacji szkód 536 1, ,95 80,60 - Wydziały Opłat , ,00 93,78 2. OC rolne 766 2, ,98 75,32 w tym: 1) organy obowiązane (burmistrz, prezydent miasta) 750 2, ,90 75,99 2) organy uprawnione 16 0, ,09 53,33 w tym: - starosta 0 0,00 2 0,01 0,00 - UFG 16 0, ,08 57,14 c) Przychody z tytułu regresów Przychody z tytułu regresów obejmują dochodzone roszczenia od osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconego przez Fundusz odszkodowania lub świadczenia, o których mowa w art. 110 ust.1 ustawy, powiększone o koszty likwidacji szkód z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 14 ust. 4a i art. 98 ust. 4 ustawy, zaliczanych do zwrotów odszkodowań. Windykacja regresu UFG odbywa się w trzech etapach. W pierwszej fazie postępowania regresowego Fundusz dochodzi roszczeń regresowych wzywając podmiot zobowiązany do dobrowolnej zapłaty spełnionego świadczenia. W fazie drugiej postępowania regresowego w przypadku nieuregulowania należnego roszczenia, w trybie dobrowolnym, Fundusz wszczyna postępowanie przed sądem powszechnym. W ramach tej fazy postępowania, Fundusz prowadzi windykację zasądzonych należności na podstawie orzeczeń sądowych, wzywając dłużników do dobrowolnej zapłaty. W fazie trzeciej postępowania regresowego, jeśli okaże się, że w okresie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania, dłużnicy w dalszym ciągu nie podejmą spłaty zasądzonych kwot,

8 bądź nie wystąpią z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie, Fundusz przekazuje sprawę na drogę egzekucji sądowej. Przychody z tytułu roszczeń regresowych w I półroczu 2016 roku wyniosły łącznie ,05 zł i w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku zwiększyły się o ,33 zł, tj. o 8,54% r/r. W podziale na rodzaje ubezpieczenia obowiązkowego, przychody z tytułu roszczeń regresowych prezentuje poniższa tabela. Regresy Przychody z tytułu roszczeń regresowych Kwota (w zł) Kwota (w zł) 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,79 98, ,43 97,65 109,83 2. OC rolników ,26 1, ,29 2,35 55,02 Razem ,05 100, ,72 100,00 108,54 Na dzień 30 czerwca 2016 roku w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie postępowań regresowych (tzw. spraw w toku) na kwotę ,22 zł (według stanu na 30 czerwca 2015 roku obsługiwane były postępowania na kwotę ,05 zł). Oznacza to spadek liczby spraw o 3,56% r/r oraz wzrost wartości postępowań regresowych o 9,30% r/r. Zestawienie liczby spraw regresowych w podziale na rodzaj ubezpieczenia i etap postępowania 2016 r r. Tytuł Liczba Liczba spraw spraw 1. Sprawy nowe: , ,00 107,98 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,40 108,41 - OC rolników 22 1, ,60 81,48 2. Sprawy zakończone: , ,00 98,65 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,86 99,60 - OC rolników 21 1, ,14 55,26 3. Sprawy w toku: , ,00 96,44 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,75 96,49 - OC rolników 197 1, ,25 92,49 b) w podziale na etap postępowania - windykacja dobrowolna , ,43 114,14 - windykacja sądowa , ,73 94,92 - windykacja egzekucyjna , ,84 82,50

9 Przychody Funduszu podsumowanie Wyszczególnienie 2016 r. (w zł) 2015 r. (w zł) Plan 2016 (w zł) Wykonanie planu I. Przychody statutowe , , ,00 50,49 100, Składki z ubezpieczeń obowiązkowych Składki z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu , , ,00 58,20 125,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz pomocowy* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Opłaty , , ,00 42,30 77,72 4. Regresy , , ,00 52,00 108,54 5. Zwroty od syndyków 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przychody z pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego Pozostałe przychody z działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 28,27 41,42 II. Przychody pozastatutowe , , ,26 58,34 229, w tym: Przychody z lokat funduszu statutowego Przychody z lokat funduszu pomocowego* Pozostałe przychody operacyjne i finansowe przychody operacyjne z tyt. rozliczenia dofinansowania (projekt unijny) , , ,00 70,79 107, , , ,00 76,74 102, , , ,26 54,90 383, , , ,26 49,72 348,51 Ogółem (I+II) , , ,26 50,67 102,37 * Dane dot. funduszu pomocowego nie mają wpływu na wynik finansowy UFG. Składki z ubezpieczeń obowiązkowych , ,79 Składki z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu 0,00 0,00 Opłaty , ,20 Regresy , ,72 Zwroty od syndyków 0,00 0,00 Przychody z pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego 0,00 0,00 Pozostałe przychody z działalności statutowej Przychody z lokat funduszu statutowego , , , , Pozostałe przychody operacyjne i finansowe , ,54

10 Koszty Funduszu Do podstawowych kosztów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały: odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń działu I i II a) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych stanowiące tzw. działalność podstawową Funduszu, obejmują zobowiązania z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem kosztów likwidacji szkód oraz zwrotów odszkodowań. Szczegółowe zadania w tym zakresie określa art. 98 ust. 1 i 1a ustawy. Akta szkodowe przekazywane są do Funduszu za pośrednictwem zakładów ubezpieczeń członków Funduszu, które kompletują dokumentację szkodową oraz dokonują likwidacji szkód. UFG podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie odszkodowań i świadczeń, a także w przypadku przyznania dokonuje ich wypłat. Dokumentacja szkodowa poddawana jest również kontroli, co do spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez uczestników zdarzenia, a więc zarówno przez sprawcę szkody jak i poszkodowanego, jeżeli ciążył na nich obowiązek ubezpieczenia. W I półroczu 2016 roku odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosły ,69 zł (wzrost w stosunku do I półrocza 2015 roku o ,19 zł, tj. o 13,14%), w tym: odszkodowania i świadczenia ,53 zł (wzrost w porównaniu do I półrocza 2015 r. o ,70 zł, tj. o 10,24%), renty ,50 zł (wzrost w porównaniu do I półrocza 2015 r. o ,95zł, tj. o 27,62%), koszty likwidacji szkód ,43zł (wzrost w porównaniu do I półrocza 2015 r. o ,15zł, tj. o 15,14%), zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość odszkodowań i świadczeń) ,77 zł (spadek w porównaniu do I półrocza 2015 r. o ,39 zł, tj. o 7,97%). Zestawienie wypłat kompensacyjnych z ubezpieczeń obowiązkowych Odszkodowania i świadczenia , ,83 110,24 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,81 111,09 - nierezydenci , ,72 112,54 b) - OC rolników, w tym: , ,02 46,24 - nierezydenci 0, ,80 2. Renty , ,55 127,62

11 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,17 127,70 - nierezydenci , ,29 89,32 b) - OC rolników, w tym: , ,38 119,25 - nierezydenci 0,00 0,00 3. Koszty likwidacji szkód , ,28 115,14 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,66 114,54 - nierezydenci , ,56 78,18 b) - OC rolników, w tym: , ,62 227,90 - nierezydenci 0,00 0,00 4. Zwroty odszkodowań , ,16 92,03 a) - OC komunikacyjne , ,35 92,22 - nierezydenci , ,21 187,47 b) - OC rolników 12, ,81 0,31 - nierezydenci 0,00 0,00 5. Ogółem , ,50 113,14 a) OC komunikacyjne łącznie , ,29 113,84 b) OC rolników łącznie , ,21 58,15 W I półroczu 2016 roku do Funduszu wpłynęło ogółem nowych szkód z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do w analogicznym okresie 2015 r.), co oznaczało spadek o 371 szkód, tj. o 10,35% r/r, z czego: (98,88% nowych zgłoszeń ogółem) przypadało na szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego były to szkody, natomiast 36 (1,12% nowych zgłoszeń ogółem) przypadało na szkody z ubezpieczenia OC rolników, w porównaniu do 41 szkód w I półroczu 2015 roku. W I półroczu 2016 roku odmówiono wypłaty w szkodach z ubezpieczeń obowiązkowych ogółem (w porównaniu do decyzji w I półroczu 2015 roku), co oznaczało wzrost o 356 szkód, tj. o 29,89% r/r. W podziale na rodzaj ubezpieczenia: odmów (97,80% odmów ogółem) dotyczyło szkód komunikacyjnych, natomiast 34 odmowy (2,20% odmów ogółem) szkód rolnych. W podziale na rodzaj decyzji o odmowie wypłaty odszkodowań i świadczeń: 725 decyzji (46,86% odmów ogółem), stanowiły odmowy kompetencyjne, podjęte na skutek ustalenia przez Fundusz istnienia ochrony ubezpieczeniowej i zwrotu akt do zakładu ubezpieczeń, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego podjęto 582 decyzje, 822 decyzje (53,14% odmów ogółem), stanowiły odmowy merytoryczne, podjęte w wyniku działań i wnikliwej analizy dokonanej przez pracowników Funduszu w sytuacjach, gdy brak jest dowodów na istnienie niezidentyfikowanego sprawcy zdarzenia, jak również gdy istnieją przesłanki wyłącznej winy poszkodowanego lub przedawnienia roszczeń, w porównaniu do 609 decyzji w I półroczu 2015 roku. Ogółem w I półroczu 2016 roku Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia w szkodach z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do w I półroczu 2015 r.), co stanowiło wzrost o 24 szkody, tj. o 0,76% r/r. W podziale na kategorię sprawcy szkody:

12 2.493 świadczeń (78,00%) dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego były to decyzji, 703 świadczenia (22,00%) dotyczyły szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców w porównaniu do 733 decyzji w I półroczu 2015 roku. W podziale na rodzaj ubezpieczenia: przeważały świadczenia ze szkód komunikacyjnych, na które przypadło szkód (tj. 99,25% ogółu świadczeń), podczas gdy na szkody rolne 24 szkód (tj. 0,75%). Na dzień 30 czerwca 2016 roku w obsłudze Funduszu pozostawało 906 rent z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do 918 rent na dzień 30 czerwca 2015 r.), co stanowiło spadek o 12 rent, tj. o 1,31% r/r. W podziale na kategorię sprawcy szkody: 533 renty (58,83% rent ogółem) dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 539 rent, 373 renty (41,17% rent ogółem) wynikało ze szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców, w porównaniu do 379 rent w I półroczu 2015 roku. Zestawienie liczby szkód i rent z ubezpieczeń obowiązkowych Rodzaj szkody/renty Szkody zgłoszone Szkody odmówione Szkody wypłacone** Renty w obsłudze 2016 r r r r r r r r. 1. OC komunikacyjne, w tym: a) b) nieubezpieczony posiadacz pojazdu brak tożsamości posiadacza pojazdu lub kierowcy OC rolników, w tym: a) nieubezpieczony rolnik b) brak tożsamości rolnika* Ogółem * odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanego rolnika dotyczy szkód zaistniałych do dnia 31 grudnia 2003 roku ** pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie. Dochodzone zwroty odszkodowań ujmowane są jako zmniejszenie wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń. Zwroty odszkodowań dotyczą spraw, w odniesieniu do których Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia, i dla których (już po wypłacie) ustalona została odpowiedzialność właściwego zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, niezależnie od zakresu geograficznego prowadzonej działalności (zwroty odszkodowań krajowe lub zagraniczne; w przypadku zagranicznych zakładów dokonywane są one bezpośrednio przez dany podmiot, bądź za pośrednictwem korespondentów i biura gestyjnego PBUK).

13 Łączna wartość zwrotów odszkodowań w I półroczu 2016 roku wyniosła ,77 zł (w porównaniu do ,16 zł w I półroczu 2015 roku), co stanowiło spadek o 7,97% r/r, z czego: zwroty odszkodowań od zakładów krajowych wyniosły ,62 zł, zwroty odszkodowań od zakładów zagranicznych, wyniosły ,15 zł. W podziale na umiejscowienie zakładów ubezpieczeń, wartość zwrotów odszkodowań prezentuje poniższa tabela. Zwroty odszkodowań z ubezpieczeń obowiązkowych (w zł) Opłaty Kwota (w zł) Kwota (w zł) 1. Zakłady krajowe ,62 74, ,95 87,64 78,57 2. Zakłady zagraniczne ,15 25, ,21 12,36 187,47 Razem ,77 100, ,16 100,00 92,03 Łączna liczba nowych wniosków o zwrot odszkodowań wysłanych przez Fundusz do zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 roku wyniosła 165 (w porównaniu do 188 w I półroczu 2015 r. co stanowiło spadek o 12,23% r/r, z czego na: zakłady krajowe przypadało 104 wniosków, zaś na zakłady zagraniczne 61 wnioski. Zestawienie liczby nowych wniosków o zwrot odszkodowań (krajowych i zagranicznych) Wyszczególnienie Zwroty odszkodowań Zwroty odszkodowań 1. Zwroty odszkodowań krajowe , ,87 75,91 2. Zwroty odszkodowań zagraniczne 61 36, ,13 119,61 Razem , ,00 87,77 b) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń działu I i II Odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń działu I i II obejmują zobowiązania z tytułu szkód w przypadku zaspakajania przez Fundusz roszczeń osób uprawnionych z umów określonych w art. 4 ustawy w związku z ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń lub wystąpienia innych przyczyn określonych w art. 98 ust. 2 ustawy. W I półroczu 2016 roku łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu upadłości wyniosła ,61 zł (spadek w stosunku do I półrocza 2015 roku o ,56 zł, tj. o 0,41%), z czego: wypłacone odszkodowania i świadczenia stanowiły ,15 zł (spadek o ,45 zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku, tj. o 3,75%),

14 wypłacone renty ,58 zł (wzrost o ,99 zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku, tj. o 5,90%), koszty likwidacji szkód ,88 zł, (wzrost o ,90 zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku, tj. o 22,85%). Wypłacone odszkodowania i świadczenia oraz renty z tytułu zobowiązań upadłych zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. (w zł) Nazwa zakładu ubezpieczeń Rok Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota wypłaconych rent Koszty likwidacji szkód Zwroty odszkodowań Ogółem 1. ZU "Westa" 2. PTU Gryf 3. ZU Hestja 4. TU Fenix 5. TUiR Polisa 6. TUiR Gwarant Razem ,00 0, ,82 0, , ,80 0, ,76 0, , , , ,89 0, , , , ,31 0, , , , ,52 0, , , , ,62 0, , , , ,02 0, , , ,10 23,56 0, , , , ,53 0, , , , ,86 0, , , , ,10 0, , , , ,87 0, , , , ,88 0, , , , ,98 0, ,17 wartości wypłat według rodzajów świadczeń z upadłych zakładów ubezpieczeń (z wyłączeniem kosztów likwidacji i zwrotów odszkodowań) na dzień 30 czerwca 2016 r. OGÓŁEM 72,99 27,01 GWARANT 94,09 5,91 POLISA 83,34 16,66 FENIX 6,93 93,07 HESTJA 1,55 98,45 GRYF 1,42 98,58 Odszkodowania Renty W I półroczu 2016 roku zgłoszono ogółem do Funduszu 20 nowych szkód z upadłych zakładów ubezpieczeń (podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. zgłoszono 36 szkód). Wszystkie zgłoszone szkody dotyczyły TUiR Polisa S.A.

15 Ogółem w I półroczu 2016 roku Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia w 70 szkodach z upadłości (w porównaniu do 56 w I półroczu 2015 roku), z czego zdecydowana większość, bo 60 wypłat, przypadło na zakład TUiR Polisa S.A. W I półroczu 2016 roku liczba rent z upadłości zmniejszyła się do 237 rent (258 rent w I półroczu 2015 roku), tj. o 21 rent i 8,1% r/r. Lp. Zestawienie liczbowe szkód oraz rent z upadłych zakładów ubezpieczeń Nazwa zakładu ubezpieczeń Liczba szkód zgłoszonych Liczba szkód odmówionych Liczba szkód wypłaconych* Liczba rent w obsłudze PTU Gryf ZU Hestja TU Fenix TUiR Polisa TUiR Gwarant ZU Westa Razem * pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie * * * Całkowite koszty kompensacji szkód Funduszu w I półroczu 2016 roku z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń wyniosły łącznie ,30 zł (tj. koszty odszkodowań i świadczeń, koszty rent, koszty likwidacji szkód, pomniejszone o zwroty odszkodowań). Stanowi to wzrost w stosunku do I półrocza 2015 roku ,63 zł, tj. o 11,77% r/r, z czego: wypłacone odszkodowania i świadczenia stanowiły ,68 zł (wzrost o ,25 zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku, tj. o 9,03% r/r), wypłacone renty ,08 zł (wzrost o ,94 zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku, tj. o 22,96%), koszty likwidacji szkód ,31 zł, (wzrost o ,05 zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku, tj. o 15,51%), zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość wypłat) ,77 zł (spadek o ,39 zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku, tj. o 7,97%). Kwoty wypłat ogółem (wraz z kosztami likwidacji szkód i zwrotami odszkodowań) według tytułu wypłaty (w zł) ogółem , ,67 z upadłości , ,17 z ubezpieczeń obowiązkowych , ,

16 Ogółem z ubezpieczeń obowiązkowych oraz upadłości, w I półroczu 2016 r. Fundusz zlikwidował po raz pierwszy i ponownie (kolejne roszczenia) szkód (w porównaniu do szkód w analogicznym okresie 2015 r.), co stanowiło wzrost o 411 szkody tj. o 109,28% r/r, w tym: wypłacił odszkodowania i świadczenia w sprawach (w porównaniu do spraw w I półroczu 2015 r. tj. wzrost o 1,18% r/r), odmówił wypłaty odszkodowań i świadczeń w sprawach (w porównaniu do spraw w I półroczu 2015 r. tj. wzrost o 31,06% r/r). Ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku w obsłudze Funduszu pozostawały renty z ubezpieczeń obowiązkowych i upadłości (w porównaniu do na dzień 30 czerwca 2015 r.), co stanowiło spadek o 2,81% r/r. Zestawienie liczbowe szkód oraz rent z ubezpieczeń obowiązkowych i upadłych zakładów ubezpieczeń łącznie Rodzaj szkody/renty Szkody zgłoszone 2016 r r. Szkody odmówione 2016 r r. Szkody wypłacone** 2016 r r. Renty w obsłudze 2016 r r. 1. z ubezpieczeń obowiązkowych z upadłości Ogółem ** pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie liczone na szkodę bądź na zdarzenie

17 Koszty Funduszu podsumowanie Wyszczególnienie 2016 r. (w zł) 2015 r. (w zł) Plan 2016 (w zł) Wykonanie planu I. Koszty statutowe , , ,41 47,76 95,06 1. Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych , , ,00 61,31 113,14 2. Odszkodowania z upadłości lub likwidacji , , ,00 66,00 99,59 3. Koszty windykacji opłat i regresów , , ,00 53,28 113,36 4. Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych , , ,00 17,04 46,39 5. Koszty ośrodka informacji , , ,34 46,10 101,26 6. Pozostałe koszty działalności statutowej , , ,07 42,41 83,86 II. Koszty pozastatutowe , , ,55 46,45 125,17 1. Koszty administracyjne , , ,55 46,39 125,20 w tym: koszty kwalifikowane związane z projektem unijnym , ,09 361,47% 2. Koszty z działalności lokacyjnej 897, ,91 0,00 89,67 3. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe , , ,00 71,17 118,03 Ogółem (I+II) , , ,96 47,55 98,82 Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych , ,50 Odszkodowania z upadłości lub likwidacji , ,17 Koszty windykacji opłat i regresów Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych , , , , Koszty ośrodka informacji , ,67 Pozostałe koszty działalności statutowej , ,12 Koszty administracyjne , ,95 Koszty z działalności lokacyjnej 897, ,91 Pozostałe koszty operacyjne i finansowe , ,34

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2017 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2017 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2017 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2017 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2017 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2017 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były:

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były: Wyniki za 2006 rok Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z treścią art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

2 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG

2 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 2012 RAPORT ROCZNY 1 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 4 7 9 NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UFG W 2012 ROKU 14 DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNA 17 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-REPRESYJNA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 RAPORT ROCZNY 2011 ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 FINANSOWANIE I REALIZACJA FUNKCJI UFG 12 Finansowanie 12 Funkcja kompensacyjna 18 Funkcja kontrolno-represyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442 Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezes Zarządu UFG 2. Podstawy prawne funkcjonowania UFG 4. Organizacja UFG 5. Działalność kompensacyjna UFG 7

Słowo wstępne Prezes Zarządu UFG 2. Podstawy prawne funkcjonowania UFG 4. Organizacja UFG 5. Działalność kompensacyjna UFG 7 RAPORT ROCZNY UFG 2016 Spis treści Słowo wstępne Prezes Zarządu UFG 2 Podstawy prawne funkcjonowania UFG 4 Organizacja UFG 5 Działalność kompensacyjna UFG 7 Działalność kontrolno - represyjna 11 Działalność

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 116 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

RAPORT ROCZNY. Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY RAPORT ROCZNY Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli 2013 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. UFG Chronimy poszkodowanych. Identyfikujemy nieubezpieczonych. Wspieramy ubezpieczycieli

Raport Roczny. UFG Chronimy poszkodowanych. Identyfikujemy nieubezpieczonych. Wspieramy ubezpieczycieli 2014 Raport Roczny UFG Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 3 4 5 DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNA

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kot Izabela Michalczyk

Katarzyna Kot Izabela Michalczyk Katarzyna Kot Izabela Michalczyk instytucja powołana w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r.

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Nr 206 (3356) 2013-10-24 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Wojna cenowa trwa w najlepsze i chyba szybko się nie skończy. Niektórzy przewidują jednak, że ceny zaczną wzrastać w 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia... 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia... 2016 r. Projekt wstępny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4094 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 29 lipca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1) dobrą koniunkturę rynku ubezpieczeniowego w Polsce;

UZASADNIENIE. 1) dobrą koniunkturę rynku ubezpieczeniowego w Polsce; Projekt z dnia 16.08.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Departament Nadzoru Pośrednictwa Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Warszawa 2006 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 922. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2014 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2014 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 ROK. SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR BROKERÓW, UMOWA UBEZPIECZENIA OC BROKERA, BROKER, SKŁADKA LOKOWANA.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Coraz bardziej niespokojnie. Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska Coraz bardziej niespokojnie. Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r. Nr 12 (3659) 2015-01-21 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r. Niepokojący trend spadku stawek w komunikacji trwa w najlepsze. Obniżki często dotyczą całego portfela klientów danego

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska Warszawa

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska Warszawa Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa Zasady udzielania zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu: W celu uzyskania decyzji Finansującego (F) należy przesłać wypełniony

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r.

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Nr 97 (2498) 2009-05-20 Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Zmiany w pozycji poszczególnych towarzystw, gwałtowny spadek przypisu PZU oraz coraz wyŝsza szkodowość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Nadzór ubezpieczeniowy istota funkcjonowania. 2. Komisja Nadzoru Finansowego. 3. Pozostałe ustawowe instytucje rynku ubezpieczeń: a. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r.

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r. W I półroczu 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 7564 pisemne skargi

Bardziej szczegółowo

A~~ MINISTER SRODOWISKA. Pan. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ. Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

A~~ MINISTER SRODOWISKA. Pan. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ. Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów , MINISTER SRODOWISKA Warszawa, dnia 2f paździemika 2014 r. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów A~~ Nawiązując do protokołu ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczestnikiem informatycznej bazy danych, o

Uczestnikiem informatycznej bazy danych, o Propozycje Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Ustawa z dnia 22 maja 200 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Druk nr 351 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Zbigniew Kalisiewicz Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. Nr 190 (3589) 2014-10-03 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. W ubezpieczeniach komunikacyjnych nie widać końca wojny cenowej. Jest źle, a może być jeszcze gorzej. e tracą przypis już

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r.

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. W okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. Rzecznik Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, objętych umową o

4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, objętych umową o 4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, objętych umową o przeniesienie portfela zgodnie z art. 474 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowa lub wiadcze z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowa lub wiadcze z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowań lub świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1013 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Dewastacja rynku. Wyniki komunikacji w 2014 r.

Kinga Wiśniewska Dewastacja rynku. Wyniki komunikacji w 2014 r. Nr 61 (3708) 2015-03-31 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2014 r. Na ubezpieczeń komunikacyjnych tematem numer 1 są niezmiennie spadki przypisów i trwająca wojna cenowa. Można jednak zauważyć, że przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r.

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. Nr 128 (2275) 2009-07-06 Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 3,04 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczycieli z komunikacyjnego OC i AC w I kwartale

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. (tekst jednolity) USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (tekst jednolity) (oznaczenie rozdziału 1 i tytuł) (uchylone). Art. 1. Ustawa określa organizację nadzoru

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r.

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r. Nr 94 (2747) 2011-05-19 Marcin Z. Broda Dla ubezpieczeń majątkowych rok 2010 był rokiem próby. Po latach rozwoju i zysków nadeszło sprawdzenie i weryfikacja przyjętych przez poszczególne zarządy strategii.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG XX Forum Teleinformatyki 25.09.2014, Warszawa dr hab. Wojciech Bijak, prof.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r.

Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r. Nr 72 (3471) 2014-04-14 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2013 r. Już na koniec III kwartału 2013 r. rynek ubezpieczeń grzmiał, że ceny w komunikacji muszą w końcu wzrosnąć. Nie wzrosły. I teraz rynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGINALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Resortu Obrony Narodowej w latach

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Zbigniew Kalisiewicz Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Warszawa 2015 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu umorzenia należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2011 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2011 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2012 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA,

Bardziej szczegółowo

Analiza skarg dotycz cych oddalenia roszczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych oddalenia roszczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących oddalenia roszczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r.

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. Nr 202 (2349) 2009-10-16 Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. 6,1 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC w I

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r. Nr 123 (3522) 2014-07-01 Kinga Wiśniewska Nieprzerwanie na polskim komunikacyjnym trwa wojna cenowa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sektora. Część firm wierzy, że krokiem w stronę przywrócenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Budzianowski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego W niniejszym opracowaniu postaramy się w sposób przystępny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1004

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1004 Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo